SELECT ADMIT_STD65_SELECT.ADMIS_ID, ADMIT_STD65_SELECT.STD_CITIZEN_ID, ADMIT_STD65_SELECT.PREFIX_NAME_TH, ADMIT_STD65_SELECT.STD_FNAME, ADMIT_STD65_SELECT.STD_LNAME, ADMIT_STD65_SELECT.PROGRAM_ID, REF_PROGRAM.PROGRAM_NAME_TH, REF_DEGREE.DEGREE_NAME, CURR.FIND_SCHOOL_NAME(ADMIT_STD.SCHOOLID ) AS SCHOO_NAME_TH FROM ADMIT_STD65_SELECT LEFT JOIN ADMIT_STD ON ADMIT_STD.ADMIS_ID = ADMIT_STD65_SELECT.ADMIS_ID LEFT JOIN REF_PROGRAM ON ADMIT_STD65_SELECT.PROGRAM_ID = REF_PROGRAM.PROGRAM_ID LEFT JOIN REF_DEGREE ON REF_PROGRAM.DEGREE_ID = REF_DEGREE.DEGREE_ID WHERE ADMIT_STD65_SELECT.PROGRAM_ID IS NOT NULL AND ADMIT_STD65_SELECT.PASSED ='1' ORDER BY ADMIT_STD65_SELECT.PROGRAM_ID,ADMIT_STD65_SELECT.SUM_SCORE DESC,ADMIT_STD65_SELECT.DATE_SELECT asc

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ กลุ่มเลือกสาขาใหม่ ในหลักสูตร ค.บ.4 ปี เฉพาะสาขาที่ยังไม่เต็ม ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม:

ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  1. 1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. 2.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. 4.ใบประวัติของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  5. 5.ใบนำยืนยันสิทธิ์ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  6. 6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป(ชุดนักเรียน)
  7. 7.ผลตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาล (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตรวจระหว่าง วันที่ 25-27 ก.พ. 65)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710382 นางสาวกนกอรหาญชนะชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710618 นางสาววิภาวีสารีราช โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512437 นายพัทรพลอุปัญญ์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710941 นางสาวขวัญชนกป้องนอก โรงเรียนเซกา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512060 นางสาวกรกนกเมฆวรรณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710974 นายฐิติวัฒน์ มีอุดร โรงเรียนสว่างแดนดิน เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711271 นายกนกชัยสุดไชยา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511661 นางสาววิชุดามัยวงศ์ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512175 นางสาวสุขภาดา. ระหานนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710753 นางสาวอรวรรณซุยพันธ์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511312 นางสาวญาติกาไชยสี โรงเรียนสว่างแดนดิน อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710085 นายเกียรติสุภาผาอินทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711178 นายวรรณชาติไม้หอม โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711415 นางสาวเกสราเกณฑ์สาคู โรงเรียนดอนตาลวิทยา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710653 นางสาวณัฐธิดาอินธิราช โรงเรียนโพนงามศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711102 นางสาววิไลลักษณ์ ธงอาด โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511681 นางสาวพัชราพรมือสันเที๊ยะ โรงเรียนสว่างแดนดิน อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710561 นางสาวพิมลรัตน์ชารีพร โรงเรียนร่มเกล้า อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710507 นายสรศักดิ์สุวรรณพันธ์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710712 นางสาวธิญาดาสุกทน โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710105 นายวิทย์วิมลนิมิตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511559 นายยุทธนาอินทนันท์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511196 นายบรรดาศักดิ์ศรีประภา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710116 นายภาณุพงษ์วิมลนิมิตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512228 นางสาวลักษิกาจาวหอม โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711365 นางสาวพลอยไพรินพ่อตาแสง โรงเรียนวังยางวิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710846 นายสิริชัยกลมเกลี้ยง โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651510881 นายชัยกมลศรีแนน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711325 นางสาวจีรนัท นำสงค์ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710361 นางสาวอัญชริดากองดวง โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710034 นางสาวธิญาดากอแก้ว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710616 นางสาวปภาดาแก้วมุงคุณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710574 นายนพนันต์วิณโรจน์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710334 นางสาวพรพิลัย สุคำภา
Notice: Undefined index: SCHOO_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65-kb-passed-lot2.php on line 126
คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710440 นางสาวจินต์จุฑาพันธ์บัวภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710217 นายวัชรวิชญ์หมั่นคิด โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710270 นางสาวมาลาตี เอี่ยมสุวรรณ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710119 นางสาวรินรดา ศรีทองราช โรงเรียนโพธิแสนวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710016 นายภัทรพลอภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512151 นางสาวปิยภัคทามณี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710470 นางสาวจิรภาพิศคำ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711274 นางสาวมันทนาเเสงส่อง โรงเรียนหนองหลวงศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710523 นายอัมรินทร์วงศ์เจริญ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711337 นางสาวหฤทัยคำควญ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710410 นางสาวรุจิรา เวียงพรมมา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710272 นายวิรุตเชื้อคำเพ็ง โรงเรียนนาแกพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710192 นางสาวสุรางคนาเหมือยพรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651510099 นางสาวสุณิสาอุประ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651510864 นางสาวกัลยาณินคำงาม
Notice: Undefined index: SCHOO_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65-kb-passed-lot2.php on line 126
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711087 นางสาวอาทิตยาลอยฟ้า โรงเรียนสว่างแดนดิน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512190 นางสาวทิพนภาโคตรธรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651510657 นางสาวปพิชญาอินตอง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651513037 นางสาวนภัสสร เบ้าทอง
Notice: Undefined index: SCHOO_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65-kb-passed-lot2.php on line 126
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511447 นางสาวศิริขวัญสุวรรณโรจน์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710031 นางสาวธัญชนกสู่สุข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710419 นางสาวสุชานาฎนิลคีรี โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710125 นางสาวอารีวรรณอุปพงษ์
Notice: Undefined index: SCHOO_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65-kb-passed-lot2.php on line 126
การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651513141 นายณภัทรบุญพิมพ์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511901 นางสาวอภิญญาดาวเรือง โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512951 นางสาวกมลทิพย์รุ่งโรจน์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511384 นางสาวจันทมณีราชวัตร โรงเรียนนาทมวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์