รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
1489900425388 651420706 นางสาวธีรนาฏ โคตรตาแสง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1479900431574 651420705 นางสาวพิมพ์ชนก เจริญรส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1439900217076 651420704 สิบตำรวจโทภาณุพงศ์ อินทะนิล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย ชำระแล้ว
1340900285333 651420703 สิบตำรวจโทประวุธ วงษาบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน ชำระแล้ว
1470501175991 651420702 นายอนุชิต กวีพิชชาพัชร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1479300009537 651420701 นางสาวธิมลฑา โพสาวัง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1140600143225 651420700 สิบตรีอัมรินทร์ ทันประโยชน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ยังไม่ชำระ
1119700074410 651420699 สิบตรีตรีเพชร ทองกำเหนิด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่างฝีมือทหาร ชำระแล้ว
2459900026325 651420698 นายศักดิ์นรินทร์ พิมพ์สุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ชำระแล้ว
1470200036585 651420697 นางสาวพนารัตน์ ฮุยพิทักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1480500188810 651420696 นายสันติภาพ ผิวศิลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ชำระแล้ว
1480500187805 651420695 นางสาวอรอุมา แสงสุวรรณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ชำระแล้ว
1430300116441 651420694 นางสาวกฤษณา คะณานันท์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัย เอ็นเทคอินเตอร์ เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1480500178237 651420693 นายธนากรณ์ ปราณีนิตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุพนม ชำระแล้ว
1460500179195 651420692 นายเชาวลิต แจ่มพ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังไม่ชำระ
1471600083948 651420691 นายวายุ อุดทุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1430900250059 651420690 นางสาววิจิตรา บรรเทาทุกข์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1103701266813 651420689 นางสาวธลาลักษณ์ นาใจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1104300616172 651420688 นางสาวภัทรดา เทมี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาดูนประชาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
347020306881 651420687 นางจิราภรณ์ คชโคตร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วงค์ชวลิตกุล ยังไม่ชำระ
1409900130256 651420686 นางสาววงจิตร จันทร์ดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1479900136815 651420685 นายกฤษติน นันทราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ชำระแล้ว
1480900124967 651420684 นางสาวสายฝน วงศรีชู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า? มหาวิทยาลัย?นครพนม? ยังไม่ชำระ
1470600133367 651420683 นางสาวศกุลตราย์ อยู่กรุง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1470100133660 651420682 นายกฤษฎา มอมุงคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ยังไม่ชำระ
1409901195939 651420681 นายเตชินท์ เกษดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1470800090696 651420680 นายกฤษฎา มาตา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ชำระแล้ว
1469900299871 651420679 นายภาณุพงศ์ สระแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1499900273197 651420678 นายพิสิษฐ์ ช่างคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
1471400047883 651420677 นางสาวอิสรีย์ มุงคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยโปลีเทคนิคพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
1479900157031 651420676 นายณัฐวุฒิ กองศูนย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
1449900384053 651420675 นางสาวณัฐชริดาร์ พิมลามาศ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
3470700087738 651420674 ว่าที่ร้อยตรีไชยรัตน์ หัสจันทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1471100206102 651420673 นายพุฒิพงษ์ ฮุงโสภา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1489900468796 651420672 นางสาวธัญพร สุมนทา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาคำราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
1471500064127 651420671 สิบตำรวจตรีขจรยศ ไขประภาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชำระแล้ว
1401100064758 651420670 นางสาวเวธกา แสนบุตรดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1470800319626 651420669 นายอภิสิทธิ์ วงค์สุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1419900498202 651420668 นายวงศกร วงศ์รัตนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1209601384312 651420667 นางสาวนัชชา บังอาจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ประชามงคล ยังไม่ชำระ
1409900750858 651420666 นางสาวจรัสพร ศรีโนนยาง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1479900213810 651420665 นายไพศาล ไชยเพชร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900451125 651420664 นางสาววิยะดา เดชโฮม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1379900030139 651420663 นายกิตติพงษ์ จารุจิตร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ชำระแล้ว
3480900097516 651420662 นางพนิดา ภาวะโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชำระแล้ว
3480900101521 651420661 นายยงยุทธ ภาวะโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471500082354 651420660 นายนิติภูมิ พลราชม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471100118416 651420659 นายสุขสันต์ แก้วฝ่าย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง ชำระแล้ว
1470401261870 651420658 นางสาวณัฐริกา ฟองอ่อน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480501264137 651420657 นางสาววราภรณ์ พรมนิล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1479900327793 651420656 นายวงศ์วิชญ์ มงกุฏทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900511993 651420655 นางสาวศิริกมล โคตรวิชา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471200238006 651420654 นางสาวสุกัญญา ยอดแสงคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1409901221913 651420653 สิบตำรวจโทธีรศานต์ จันทร์สีหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ยังไม่ชำระ
1479900329613 651420652 นางสาวอมรพรรณ สุขสนวน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1479900358052 651420651 นางสาวเพ็ญพิชชา คำสมัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480500174231 651420650 นางสาวอัจฉรียา ราชบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
1659902179927 651420649 สิบตรีคมกริช ด้วงทา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ชำระแล้ว
3670700417841 651420648 นายวิทยา พงศ์ธนพจน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม ชำระแล้ว
1309902717581 651420647 นายนพณัฐ แก้วมณี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ชำระแล้ว
1479900014094 651420646 นางสาวนุสรา พันธุออน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
1309601092426 651420645 สิบโทจักรพันธ์ พิมพ์กลาง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
1479900386773 651420644 นางสาวกมลเนตร มาตยาคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470500151037 651420643 นายภูเบศวร์ แสงสุวรรณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900504407 651420642 นางสาวจิรประภา ชาปากดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
1470200113989 651420641 นางสาวภาณุมาส นาพงษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1419900115257 651420640 นายดนุพล สีดาโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ชำระแล้ว
1439200001101 651420639 นางสาวภูรินี สุพร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1419901869620 651420638 สิบตำรวจตรีราเชนทร์ อันทรบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1720800126795 651420637 สิบตำรวจตรีประเสริฐศักดิ์ เขียวไสว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470800312893 651420636 นางสาวพรพิมล ลาสแดง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
2430300020638 651420635 นายบัณฑิต วงศ์จันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1470300125806 651420634 นางสาวพิรญาณ์ จำวงศ์ลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1309701231657 651420633 นางสาวจุฑามาศ ภักดีนอก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1479900447209 651420632 นางสาวรริดา ศรีเนตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ยังไม่ชำระ
1119900660924 651420631 นางสาวกมลทิพย์ ชางฉิ่ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1470300106747 651420630 สิบโทธนะรัชต์ จันทร์เพ็งเพ็ญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมน้ำอูน ชำระแล้ว
1809901006652 651420629 นายอนันต์สิทธิ์ สุขพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ชำระแล้ว
3470600384641 651420628 นายนิวัฒน์ ปารมีพิพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่ชำระ
1749900647043 651420627 นางสาวกานต์ธิดา มากเจริญ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900509786 651420626 นายณัฐพนธ์ แก่นท้าว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1479900449961 651420625 นายพีรพัฒน์ บัวพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1499900344272 651420624 นางสาวสุชาวดี รูปสอาด เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1489200007206 651420623 นายเกริกพล เหลาสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1102002595124 651420622 นายภูมิพัฒน์ โชคนาโค รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ชำระแล้ว
1479900399310 651420621 นายชนาธิป สมหวังสง่า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
1319900752886 651420620 นางสาวอัญชิสา สว่างศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุรีรัมย์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900357129 651420619 นางสาวปนัดดา คำพิลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1400900267873 651420618 นายปฏิวัติ พันธ์สว่าง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ชำระแล้ว
1431000098936 651420617 นางสาวปิยธิดา แก้วไพศาล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1409600283987 651420616 นางสาวธิดา เมฆลอย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1469900563471 651420615 นางสาวญาณิศา รามมะมะ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
1402300000266 651420614 สิบตำรวจโทพัฒนศักดิ์ บังลาด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ชำระแล้ว
1149900426107 651420613 นายณัฐพงศ์ ศรีพูล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1417500013617 651420612 นายนันทิพัฒน์ ทับเสนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนนสะอาดชุมแสงวิทยา ยังไม่ชำระ
1809900666144 651420611 นายนิธิศ รัตนฤทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชำระแล้ว
3330100593871 651420610 นางกัญญา?นัยน์? แท่นหิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย?ราชภัฎ?สกลนคร? ชำระแล้ว
1499900357137 651420609 นางสาวนวรัตน์ พิกุลศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1489900405484 651420608 นายพัชระ สุริรมย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรมนครพนม ยังไม่ชำระ
1470600046057 651420607 นางสาวสุพัตรา วารี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1248930167 651420606 นายวิภู ธีรชัยมงคลกุล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479900503486 651420605 นางสาวมัณฑนา พาพิทักษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1300200010994 651420604 นายวิโรจน์ อิ่มกระโทก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ยังไม่ชำระ
1461000161883 651420603 นายกิตติชัย เหล่าลุมพุก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ชำระแล้ว
1470700052601 651420602 สิบตรีวายุ โอนวัง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1480800156441 651420601 สิบโทเจตพล แก้วปีลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1480700190753 651420600 พลฯ อาสาสมัครอภิสิทธิ์ หอมจำปา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองโพธิ์ทยาคม ชำระแล้ว
1489900225486 651420599 นายธนกฤต วิลาจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
1479900457581 651420598 นางสาวพรธิดา พิมพ์มีลาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900223611 651420597 นายพิศาล พัฒนิบูลย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ชำระแล้ว
1460600073917 651420596 นายรกัลญ์ตพล จิตเหลื่อม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ชำระแล้ว
1379900185795 651420595 นางสาวเกษราภรณ์ วงศ์งาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
5470500045116 651420594 นางอัจฉราภรณ์ รังคะราษฎร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนพณิชยการเทคโนโลยี ชำระแล้ว
1470400183905 651420593 นายพิศาล กางทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา ชำระแล้ว
1489900244651 651420592 นายวชิรวิทย์ เอกพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ยังไม่ชำระ
1102700093523 651420591 นางสาววชิราพร ป้องภัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1849900292996 651420590 นางสาวเพ็ญศิริ เชื้อคำเพ็ง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก.ศ.น อ.นาแก ยังไม่ชำระ
3470101165537 651420589 นางสาวธนพร ฮมภาราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สหะพาณิชย์แผนกพณิชยการ ชำระแล้ว
1470100288876 651420588 นายปฏิภาณ ปินตา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ยังไม่ชำระ
1479900348707 651420587 นางสาวพรพรรณ สุทธิสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1209501120135 651420586 นางสาวกชกร จาเพียราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
3470500264580 651420585 นายถาวร จันทะนุด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1103702380083 651420584 สิบโทณพนันท์ ไชยวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ชำระแล้ว
1459900418811 651420583 นางสาวอริยา กัณหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1479900620440 651420582 นางสาวปภาวี อินธิบาล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471100006553 651420581 นายสุภัทศร เถื่อนแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชำระแล้ว
1479900185093 651420580 นางสาววทันยา ธีรชัยมงคลกุล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1100702982897 651420579 นางสาวชลลดา กําไร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเขามราฐ ยังไม่ชำระ
1499900166501 651420578 นางสาวสุวนันท์ คนดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1499900226962 651420577 นายเสกสรรค์ สุพร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1102002447362 651420576 นางสาวรุ่งรัศมี วัฒนพานิชกิจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1430600086342 651420575 นายวรเวช สุขจิตต์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี ยังไม่ชำระ
1471700034531 651420574 นางสาวสิรินารถ ทรงโชติชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480501291398 651420573 นางสาวธมลวรรณ วังทะพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1449900592853 651420572 สิบตำรวจตรีเมธาสิทธิ์ สุโพธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม ชำระแล้ว
3770100280216 651420571 นายอภิวัฒน์ สุดสนิท สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียน ศรีพฤตฒา ยังไม่ชำระ
1410200019524 651420570 นางสาวเกศสุดา ทองสีดำ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนภูพานวิทยา ยังไม่ชำระ
1149900641121 651420569 สิบตำรวจตรีศุภวิชญ์ ศรีพูล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1102002425725 651420568 สิบตำรวจตรีพัฒนะพล กุลวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
3479900031262 651420567 นางสาววชิราภรณ์ ต้นคำใบ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สกลนคร ยังไม่ชำระ
1478800016345 651420566 นางสาวผกามาศ จุลขันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1490500087509 651420565 นางสาวกิ่งกาญจน์ เสียงล้ำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกสลนคร ชำระแล้ว
1478800008971 651420564 นางสาวอทิรัตนา สมสมัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1339900364070 651420563 นายเจตดิลก โสสอน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1470401272626 651420562 นายชินกฤต บุญจริง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1479900558965 651420561 นางสาวสิริพิมพ์ พันโกฏิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน มัธยมศึกษา เทศบาล3 ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900359571 651420560 นายณพกิตติ์ มะโนชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
2479900017661 651420559 นางสาวรุ่งนภา กงนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1461200157022 651420558 นายสิทธิกร อุปดิษฐ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
1490200103088 651420557 นางสาวแก้วตา ชาธิพา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1479900353077 651420556 นายพุทธิพงษ์ เอี้ยงลักขะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1481000121512 651420555 นางสาวภาวดี บุรีขันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ชำระแล้ว
1104300428589 651420554 นางสาวนันทรัตน์ ถาทุมมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900291985 651420553 นางสาวปิยนันท์ จันพิมพ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวดุสิต ยังไม่ชำระ
1119500010485 651420552 นางสาวณัฐริกา ขันสู้ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900509859 651420551 นายปุรินทร์ พิมพ์โยธา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900218226 651420550 สิบเอกพร้อมทรัพย์ รจิตรุ่งโรจน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900525374 651420549 นายจักรภัทร คำธศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489200002883 651420548 นางสาวกัญญารัตน์ ประกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1479900219028 651420547 นายคธาวุธ วงศ์ประชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1499900300976 651420546 นางสาวศรสวรรค์ โทนแก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
1470400217001 651420545 นางสาวอรัญญา แก้วก่า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1102700828931 651420544 นายนราธิป มณีพัทธพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1319900191833 651420543 นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นจิตต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ชำระแล้ว
3102200704619 651420542 นายฆนรุจ สมสมัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตเทคนคกรุงเทพ ชำระแล้ว
1489300014409 651420541 นางสาวอุลัยวรรณ ดวงภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501262592 651420540 นายเสกสันต์ พ่ออามาตย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478800005751 651420539 นายศุภณัฐ ยลประสงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1499900170304 651420538 นางสาวมัลลิกา สิงหาจุลเกตุ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1479900290725 651420537 นายปฏิพัทธ์ เอื้อกิ่งเพชร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1100703276571 651420536 สิบตรีวสุวรรธน์ จำปาวงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนแผนที่กรม แผนที่ทหาร ยังไม่ชำระ
1489900439206 651420535 นางสาววรรณวิษา อนุรักษ์วัฒนา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
1490300074241 651420531 นางสาวสุนิตา บุทธิจักร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1470100261587 651420530 นางสาวศิริขวัญ ปรารุด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ยังไม่ชำระ
1470201191282 651420529 นายสุริยา พรมหากุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ชำระแล้ว
1468900008450 651420528 นายอัครพล คำจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
1480801185798 651420527 นางสาวบุษยรัตน์ มัยวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1439900398445 651420526 นายธิติวัตธ์ พันธลี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ชำระแล้ว
1479900240400 651420525 นายณัฐพงศ์ ตานุชนม์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ชำระแล้ว
1470400186297 651420524 นายณัฐพงษ์ ครุธตำคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1499900342016 651420523 นางสาวปิยวรรณ อุระ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1490700060132 651420522 นางสาวรักษิณา น้อยทรง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1139600216018 651420521 นางสาวณัฐนรี พลศักดิ์ขวา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1470201189601 651420520 นายเสกสรร โอระนำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ ชำระแล้ว
1839900663242 651420519 นายปวริศร์ ศรีบุญเรือง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนาหว้า? มหาวิทยาลัย?นครพนม ชำระแล้ว
4616400105921 651420517 นางสาวจุฑาทิพย์ เฉลิมชาติ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
4616400105921 651420518 นางสาวจุฑาทิพย์ เฉลิมชาติ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
1490500148095 651420516 นายกีรติ คุ้มครองทรัพย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1499900268622 651420515 นายพชร พรหมทา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1470900065278 651420514 นางสาวสุปวีณ์ ธุระพระ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกสลนคร ชำระแล้ว
1490500141040 651420513 นางสาวพิมพ์ชนก เสียงล้ำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1499900344540 651420512 นางสาวรุ่งนภา คำลือไชย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1103701484284 651420511 นายพิษณุวัฒน์ อินออน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1489900497273 651420510 นางสาววิลาสิณี ดีนาง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1478800018569 651420509 นางสาวอัญชิสา บัวคาน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1480501298058 651420508 นายพูนสวัสดิ์ พลายหาญ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471200134847 651420507 นางอักษราภัค บุษราคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470401271824 651420506 นางสาวปิยาวัชร จันทร์มาลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1499900263027 651420505 นางสาวธัญลักษณ์ สุวรรณไตรย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1431000121814 651420504 นางสาวอัจฉรา เชื้อเพชร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โซ่พิสัยพิทยยาคม ยังไม่ชำระ
1490700045184 651420503 นางสาวอภิญญา อุคำพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1471300100359 651420502 นายสุชานันท์ โยธชัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1490400089488 651420501 นางสาวเสาวภาคย์ คำมุงคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1471700000963 651420500 นางสาวฐิดา พันธุออน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1359200008041 651420499 นางสาวณิพาพร พลเทพ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
1470400219446 651420498 นายเมธาวี แก้วคำสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
1471200375569 651420497 นางสาวบัณฑิตา คำควร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1470801344063 651420496 สิบตำรวจตรีภาณุวิชญ์ หลักทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1309902801981 651420495 นายธนพล เที่ยงกระโทก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ยังไม่ชำระ
5481000009651 651420494 นายเอกรินทร์ กุลยะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ชำระแล้ว
1479900629145 651420493 นางสาวภิญญา พรมกาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
3470100615911 651420492 นายชัยยุทธ ดาบสีพาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1469900074771 651420491 นายเมธี พระโคตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังไม่ชำระ
1104200219481 651420490 นายอภิสิทธิ์ บุญอาจ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1640600295276 651420489 นางสาวกฤษณา เมืองคล้าย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยังไม่ชำระ
2470500017339 651420488 นางสาวสุวรรณา โอตพล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
1200100621429 651420487 นายธีรพงศ์ ทับทิม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบ ชำระแล้ว
1470500066153 651420486 นายอภิเดช เหลาพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
1480801190376 651420485 นางสาวสุภาพร คงมั่น การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
3479900212534 651420484 นางสาวเบญจพร นามีผล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทรามคำแหง ชำระแล้ว
1489900443467 651420483 นายกฤษดา วงค์นาจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
1480400038484 651420482 นายสมรักษ์ ลาชม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1431000119801 651420481 นางสาวพิศมัย เขจรสัตย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1739901996891 651420480 สิบตรีอานนท์ณัฏฐ์ จำเนียรทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนฃ่างฝีมือทหาร ยังไม่ชำระ
1489900300429 651420479 นางสาวศศิธร คำสุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1479900575916 651420478 นางสาวพิมมาดา ศรีพลพา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1470800304751 651420477 นางสาวรัฐชิตา โคตรปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1460600015721 651420476 นายชัยชนะ อัฐนาค รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
1359200042151 651420475 นาย วงศธร เจริญตา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เลิงนกทา ยังไม่ชำระ
1489900202800 651420474 นางสาวอนัญญา วานิชโชติวงศ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
1479900514500 651420473 นางสาวปรัชชฎางค์กานต์ แก้วมณีโชติ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1490400104941 651420472 นาย ธงชัย โคตรพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
1470100213221 651420471 นายนที ทมทะวา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี ชำระแล้ว
147990038722 651420470 นายอิทธิพล คำบุญเกิด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900332410 651420469 นายรัฐศาสตร์ สีดามาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1149900334415 651420468 ร้อยตรีพงษ์พันธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479600001001 651420467 นางสาวนภาพร แดงงาม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น ชำระแล้ว
1100703222365 651420466 นางสาวเมทิชา สท้านภพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
3471201583943 651420465 นางสาวจีรนุช อัมกุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1481100028824 651420464 นางสาวอัจฉราภรณ์ วรรณพงษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1479900480702 651420463 สิบโทสุเมธ ศรีหาตา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1451000153601 651420462 นายสุธีรพล บุตรพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.ขอนแก่นวิทยายน ยังไม่ชำระ
1409600228897 651420461 สิบตำรวจโทเมธาวิน พรหมหล้า นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำแสนวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1471100211157 651420460 นายธีระวัตน์ รัตนอาษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
1470600095830 651420459 นางสาวรสริน ผิวบุญเรือง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1460600138440 651420458 สิบโทกฤษฎา ทุรันไธสง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1480700144280 651420457 นางสาวสุภาพร วงค์ตาพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
3419900489749 651420456 นายอิทธิกร คำสีนาค เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1470800291187 651420455 นายนาคร ยจนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
3470100319247 651420454 นายภูวไนย สอนพิมพ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโลยีพาณิชยการ สกลนคร ชำระแล้ว
1449900590753 651420453 สิบตำรวจตรีมงคลชัย ศิริบุรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผดุงนารี ชำระแล้ว
1209301061062 651420452 นายอุกฤษฎ์ ทิพเนตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1409901784098 651420451 นายภาณุพงศ์ เทพแดง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่นนครวิทยาลัย ชำระแล้ว
1349901296108 651420450 นายก้องกิดากร แก้วคำศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1489500007457 651420449 นายปรัชญา พลโลก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480700174189 651420448 นายประภัสสร ปานเชียงวงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
3470400312639 651420447 นายพจน์สพร พรหมสิทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1610200047160 651420446 นายนภัสดล แยบเกษตรกรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1749900924047 651420445 นางสาววิลาวัณย์ นาทรัพย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจักราชวิทยา ยังไม่ชำระ
1308500023258 651420444 นางสาวฐานิดา คนองมาตย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจักราชวิทยา ยังไม่ชำระ
1490600066155 651420443 นายจิรวัฒน์ จันโทวาท เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยลัยธาตุพนม ชำระแล้ว
1481000126859 651420442 นางสาววันเพ็ญ กุจนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900421960 651420441 นางสาวกมลชนก ทิพม่อม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
1489900445711 651420440 นางสาวเขมาภรณ์ อุดมสินประเสริฐ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1481000113081 651420439 นางสาวหทัยชนก โยลัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479300025168 651420438 นางสาวนันทวรรณ ภักตะชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1459900826811 651420437 นางสาวสุธิตรา อุดรไสว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1478600030549 651420436 นางสาวชญาดา เมืองบาล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470201189181 651420435 นายธีรเดช พิมเสน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470600055846 651420434 นางแตงอ่อน แสนภูมี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1480900088944 651420433 นางสาวไอลดา สมพิทักษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1480900134261 651420432 นายอนุวัตร ศรีจักร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเทคโนโลยีเอ็นเทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
5471390002702 651420431 นายบุรินทร์ โตมาชา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ยังไม่ชำระ
1479500006094 651420430 นางสาวศิวนาถ เวงวิถา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1410901133277 651420429 นายทัตพงศ์ แก้วศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ชำระแล้ว
1471300003132 651420428 นางสาวณัฐนิชา หันจางสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฎอุดรธานี ยังไม่ชำระ
347100209461 651420427 นายวิชัย หันจางสิทธิ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กศน. ยังไม่ชำระ
3471500177335 651420426 นางสาววลัยรัตน์ บุตรชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1410401521022 651420425 นางสาวอารีรัตน์ วิเศษวุฒิ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ยังไม่ชำระ
1479900620091 651420424 นายรชต ทรงหาคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรัยนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479900584401 651420423 นายภูตะวัน จีรังกูล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1104300422441 651420422 นายชนากานต์ เขียวเชย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471200404194 651420421 นางสาวกลางดาว รักเสมอวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชำระแล้ว
1479900098778 651420420 นายณัฐพนธ์ กลยนี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิเอเชีย ยังไม่ชำระ
1471300040208 651420419 นางสาวสุวณี เพียภักดิ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1479900633771 651420418 นางสาวพรรณวษา แสนแพง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1479900240451 651420417 นายกล้าณรงค์ ตองกิ่งแดง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900549575 651420416 นางสาวอริษา ปุ่งคำน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1340800141887 651420415 นางสาวรุ่งทิวา เกษอินทรษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชำระแล้ว
1479900541736 651420414 นางสาวจิตระวี ผาพองยุน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1104300426471 651420413 นายวิรวัฒน์ อุติลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1479900313610 651420412 นางสาวกนกวรรณ ยศประสงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
1830300004592 651420411 นางสาวณปภัช ศรีสมุทร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ชำระแล้ว
1479900579822 651420410 นายสุขพิชญ์ นวลมณี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
1470900092275 651420409 นายวิสิทธิ์ คลังกลาง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1479900248621 651420408 นางสาวธนวัน ปานศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1471200284512 651420407 นายณัฐพงษ์ อินธิสาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1479900260745 651420406 นางสาววรัญญา นุ่มนวล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1469500013643 651420405 นางสาวปิ่นมนัส นาชัยเริ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กมลาไสย ยังไม่ชำระ
1100501369527 651420404 นางสาวมนทวรรณ คชศิล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรังสิต ชำระแล้ว
3430600483836 651420403 นายเอกชัย ผุยบัวค้อ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี ชำระแล้ว
1479900008892 651420402 นายวิระชัย อัศวาวุฒิ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1350100434229 651420401 นางสาวชรีนันท์ เมืองโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1499900354707 651420400 นางสาวทิพย์ณพาวรรณ เชื้อคําจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1480600112581 651420399 นายชาญณรงค์ ทาปื้อ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1470100257857 651420398 นางสาวนพรัตน์ แสนหูม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1208600002024 651420397 นางสาวประวีณา ห้าวหาญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471700032458 651420396 นางสาวธิดา แสงวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470500087631 651420395 นายนรพัฒน์ สุทาธรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
5480790025652 651420394 นายณัฐเมศร์ มีระหงษ์ธนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังไม่ชำระ
1479900207259 651420393 นางสาวพรรณฑริกา โพธิ์ศรีเรือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1490600062109 651420392 นางสาวอาภาศิริ เมืองโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1490600065671 651420391 นายธนภัทร เมืองโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1479300010616 651420390 นางสาววชิราภรณ์ เดชสอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430400088465 651420389 นางสาวเบญจวรรณ อุบลลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1430901281381 651420388 นางสาววรรณวิษา สุวรรณเพชร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเซกา ชำระแล้ว
1479900513406 651420387 นางสาวพัชรินทร์ แก้วนา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470500047264 651420386 นายณัฐวุฒิ โคตรจักร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1459900874069 651420385 สิบตรีทัตพงศ์ ศิริสุวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างฝีมือทหาร ยังไม่ชำระ
1499900358168 651420384 นางสาวพรทิพา อัคศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1471201443002 651420383 นางสาวพัทธวรรณ ประการแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1103200044559 651420382 นายจักรรินทร์ บุญพร้อม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1669900268663 651420381 นางสาวศศิวิมล สถิตบรรจง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ยังไม่ชำระ
1439900223581 651420380 นางสาวธนพรรณ พิทักษ์กุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวะศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1439900432652 651420379 นางสาวเสาวณีย์ สุกทน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
1479900447349 651420378 นางสาวศศิวัณย์ ชานันโท การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1749900293058 651420377 นางสาวสุวนันท์ โถชัยคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
5470800030106 651420376 นางสาวพัชราวดี สุตะโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฎจันทรเกษม ชำระแล้ว
1470500147544 651420375 สิบตำรวจตรีอัศวเดช บุญตะวัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1479900425736 651420374 นางสาวพชรกมล อินทนนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1439900462381 651420373 นายวรเชษฐ์ แสงสุพรรณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1460900074692 651420372 จ่าสิบตำรวจตรีลิขิต ละดาศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โนนศิลาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1350100391759 651420371 นางสาวกัญภาภัค สันตวงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
1469900524424 651420370 นายอภิรมณ์ นาจำรัส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
1479900240256 651420368 สิบโทพงษ์สิทธิ์ อุตมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลกลนคร ชำระแล้ว
1450800086991 651420367 นางสาวกนกวรรณ ฐานผดุง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ยังไม่ชำระ
1480801188177 651420366 นางสาวอวัสดา ขัติวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
1470600001703 651420365 นายโสภา แก้วกล้า เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900348430 651420364 นางสาวณัฐพร พรมมา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1471000164599 651420363 นางสาวณัฐริกา ไสโสก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ยังไม่ชำระ
1409901661832 651420362 สิบตำรวจตรีิอภิบาล แสนวันแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ชำระแล้ว
1480501258196 651420361 นายพิทวัส สีเลา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ยังไม่ชำระ
1417100019014 651420360 นางสาวอรปรียา กอไหล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ยังไม่ชำระ
147990053125 651420359 นางสาวสิริยากร บรรหารบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1481100023652 651420358 นางสาวธีร์วรา วงษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
3470800759649 651420357 นายภัทราวุฒิ ปัญจันทร์สิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ชำระแล้ว
1470801358005 651420356 นางสาววรัชยา หมื่นจูม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ยังไม่ชำระ
1417100017941 651420355 นางสาวจันทราทิพย์ รุนกระโทก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ยังไม่ชำระ
1430900237877 651420354 นายณรงค์ฤทธิ์ ธิโสภา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1470600146299 651420353 นายฐิติกร เหมะธุลิน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
1479900235562 651420352 สิบเอกสุวิจักขณ์ โพธิ์ศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
1490500157337 651420351 นางสาวอรญา คนคล่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลนีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1471001215391 651420350 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีดาวงศ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1480900127575 651420349 นางสาวพุธิตา วะชุม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1490600049986 651420348 นางสาวนภาวรรณ ทวีโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471300084060 651420347 นางสาววชิราภรณ์ แสงเทพ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1480400043232 651420346 นายอภิเชษฐ อัคราพุฒิธราดล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900474630 651420345 สิบตรีสิทธิศักดิ์ สุมังคะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1860200111079 651420344 นางสาวสุปวีณ์กุล สร้อยศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยกอาชีพท่าแซะ ชำระแล้ว
1479900516332 651420343 นายธนาวุธ นามศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
3471000369065 651420342 นางสาวณฤทธิ์ศรา จันทะลุน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470500126873 651420341 นางสาววรินทร์ชนก ทองวาด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ยังไม่ชำระ
1749800321278 651420340 นายธนกฤต เหม็นชัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กศน. ยังไม่ชำระ
1489200009985 651420339 นางสาวเขมิกา ปัญญาสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียงเเดงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1440200069971 651420338 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผดุงนารี ยังไม่ชำระ
1738700017533 651420337 นางสาวภัทราพร จิตรน้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ยังไม่ชำระ
1350101710122 651420336 นางสาวอภิสรา สุขมา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนทรายมูลวิทยา ยังไม่ชำระ
3470100122893 651420335 นางสาวนรินทญา โคตรธรรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
2499900036720 651420333 นางสาวชนากานต์ ดำมินเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โชคชัยวิทยา ชำระแล้ว
1449900625760 651420332 นางสาวบุษยา อุดมดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1478400000492 651420331 นายพลพล พันโกฎ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1330401630833 651420330 สิบตำรวจตรีธีรชาติ บุญหวาน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ชำระแล้ว
1479900584320 651420329 นายอาทิตย์ ศรีเรไร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1341401245906 651420328 นายปริญญา ทองเปลว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบ ยังไม่ชำระ
1470400194800 651420327 นางสาวเมริยา ธิวะโต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย ชำระแล้ว
1479900505225 651420326 นายภัคพล นนธิราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900074275 651420325 นายศุภกิจ นาทราย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคนิควิชาชีพวานรนิวาส ชำระแล้ว
1480300130303 651420324 นางสาวมนัสนันท์ มหารัตน์ธน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ยังไม่ชำระ
1470100289597 651420323 นางสาวสุดารัตน์ บุรีแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471500081510 651420322 นางสาวจิตติพร ศรีบุญเรือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480701252884 651420321 นายพิภัช เสนจันตะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900495645 651420320 นางสาวกันยารัตน์ ราชแผ้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
3430900381079 651420319 นายปัณณวิชญ์ โคตรคำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพเซกา ชำระแล้ว
A37362845 651420318 นายAbdulrahman Hussaini การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ Ameer shehu idris college of advanced studies zaria ยังไม่ชำระ
1471100105446 651420317 สิบตำรวจตรีไกรวิทย์ มุงธิสาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ ยังไม่ชำระ
1469900500771 651420316 Mr.aranyik sawatnathee เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1490600060874 651420315 นายเจษฎา พาลึก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1470401273959 651420314 นางสาวเกษฎา บาตดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
1470401269447 651420313 นางสาวอริศรา ช่างคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
1471200171017 651420312 นายกานต์พฤทธิ์ ขัดทรายขาว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1480700185997 651420311 นางสาวบุตรชบา จุนทะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
1480700202182 651420310 นางสาวลัดดาวัลย์ วงศ์ศรีชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
1499900136033 651420309 นางสาวธัญพิชชา วงค์เจริญลักษณ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
13884342715 651420308 Mr.Zaharadden Abubakar รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ Waziri Umaru Federal Polytechnic Birnin Kebbi ยังไม่ชำระ
1479900618631 651420306 นายเจษฎาภรณ์ นัยวัฒน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1479900464545 651420304 นายวรรณยุทธ แสงโคตรมา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900559252 651420303 นายธีรชัย อาญาศูนย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
89992688880 651420302 นายABDULHAMEED MUSA ABDULLAHI คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ Sultan abdurahman school of health technology gwadabawa sokoto ยังไม่ชำระ
1129901814810 651420300 นางสาวศุภกานต์ เอ้งฉ้วน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
A0754818 651420299 นายAliyu Sada สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร School of health technology Daura ยังไม่ชำระ
1479900477094 651420298 นางสาวนิตญา ชีด้าม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900519030 651420297 นายทวีโชค อุปสิทธิ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900098697 651420296 นายศิริพงษ์ พิมพ์สมแดง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
1480100149302 651420295 นายวราวุธ บุญเหลา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านผึ้งวิทยาคม ชำระแล้ว
1470300127205 651420294 นายกานต์ สุวรรณไชยรบ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900179026 651420293 นางสาวพรรณลิณี แผนเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480900037444 651420292 นางสาวอุไรวรรณ คนขยัน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1600101898943 651420291 นางสาวปาริชาติ แย้มพ่วง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ยังไม่ชำระ
1470401271379 651420290 นายวุฒิชัย ไชยวุฒิ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
3470101016655 651420289 นายวัชรินทร์ อุดมศาส์นติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราขภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1399900220493 651420288 นางสาวอริสา ท้าวมิตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1470100271973 651420287 นายบวร ไกรเพชร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1103703351206 651420286 นางสาวรวีพร แก้วมุกดา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900489009 651420285 สิบตำรวจตรีวรฉัตร วงษาสนธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900446261 651420284 นายธนกร อินทรพาณิชย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1349901043528 651420283 สิบตำรวจตรีจิรายุ สารการ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขื่องในพิทยาคาร ชำระแล้ว
1459900592110 651420282 นางสาวเบญญทิพย์ ไขลี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชำระแล้ว
1479900571775 651420281 นายเผด็จ ทอนฮามแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900538247 651420280 นางสาวสุจิรา พังคา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก.ศ.น ยังไม่ชำระ
1470101378020 651420279 นายอนุสิทธิ์ ศรีธรรมนิตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ชำระแล้ว
1470500148435 651420278 นายดลสุข ภูมิประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรรณานิคม ชำระแล้ว
1481000068263 651420277 สิบเอกภานุเดช ดอกสี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900308900 651420276 นายต้นตระการ เมืองศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิเอเชีย ยังไม่ชำระ
1140900073206 651420275 นายธนภัทร ภูมิดอนมิ่ง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1471200351112 651420274 สิบตำรวจตรีณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1430900002284 651420273 นายวัฒนพงษ์ นาเมืองรักษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1470700050480 651420272 นายธนุ สุรินทะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต ชำระแล้ว
1219900837696 651420271 นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชวงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบสกลนคร ชำระแล้ว
1119701125174 651420270 นางสาวณัฐนิช ศรีสมบัติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1430301363531 651420269 นางสาวศิริรัตน์ ศรีส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1479900404747 651420268 สิบตำรวจตรีเจษฎา ยาทองไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
1479900499934 651420267 นายวรวุฒิ เข็มเพชร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1102700691692 651420266 สิบตำรวจตรีจุลดิษฐ์ เพ็งสา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชำระแล้ว
1480900081940 651420265 นายศรัญญู บุนนท์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1439200004339 651420264 นางสาวพรมพร ภูแสนสี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
2110201065385 651420263 นายนาย เกรียงไกร ไชยโส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1480700190061 651420262 นางสาวชนิดาภา จริต้น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900331561 651420261 นางสาวชรินทร์รัตน์ ธนัทวราดิษย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
1479300010225 651420260 นายธีระวัฒน์ สุนารักษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
1489900426597 651420259 นายเนตินัย เมืองซ้าย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาหาร ชำระแล้ว
1471500080131 651420256 นางสาวสุพิชา อุดมพันธ์ุ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470600086806 651420255 นางสาวพรทิพย์ ภาวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
1419900362840 651420254 สิบตำรวจโทยุทธชัย พันธ์คลัง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1471600020644 651420253 นางสาวณฏฐ์นิธิณ ธัมธนะกรณ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471200183449 651420252 นายชัยวัฒน์ นาพะพล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1499900271453 651420251 นายวัฒนากร บุญสาร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1479900584346 651420250 นางสาวมาลินี ฮ่มป่า นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900150397 651420249 นางสาวจินดา ยางธิสาร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
1470201200095 651420248 นายธีรภัทร ใบอุดม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1104200335147 651420247 นางสาวสุวรรณี นวนพริ้ง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478600002251 651420246 นางสาวศิริยากร ประชานันท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1478600002251 651420245 นางสาวศิริยากร ประชานันท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471000079834 651420244 นางลีลาวดี ภูผิว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1210100111021 651420243 นางกุลรัตน์ กุละนาม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
146060001475 651420242 นายอนุชิต มิทำมา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1461200095752 651420241 สิบตำรวจเอกวีรพล ภูฉายา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1430200197988 651420240 นายอนิรุต พรมโคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ยังไม่ชำระ
1479900624364 651420239 นายณัฐ?กิตติ?์ สินธุ?กุม? นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา?เทศบาล? 3 ยุติธรรม?วิทยา? ยังไม่ชำระ
1390100002227 651420238 นางสาวพนิดา ระหาญสิม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1390100002337 651420237 นางสาวพนิดา ระหาญสิม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900167338 651420236 สิบเอกสุทิน ไพคำนาม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471200330883 651420235 นางสาวสุภาพร พรหมนอก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1478600036318 651420234 นายชิษณุพงศ์ สองจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1471100104806 651420231 นายสุรชาติ ตุ่ยไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1103100672817 651420230 นางสาวกมลวรรณ หัตถสาร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471400079408 651420229 นายจตุฤทธิ์ มุงคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
149900188475 651420228 นายอภิชาติ นามวิชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1479900312541 651420227 สิบตำรวจโทสุกฤษฎิ์ เสมบุตร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
3470200339118 651420226 นางสาวชัญญานุช ประเทพา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสกนคร ยังไม่ชำระ
1430901293142 651420225 นายอาคม ทัพชารี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1470800208824 651420224 นายประชารัฐ พรมวัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1470100145293 651420223 นางสาวนัตยา เดชชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร ยังไม่ชำระ
1460600164769 651420222 นายเกษมโชค มะลิขจร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1103701712970 651420220 นายวรภัทร์ สุขสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยพาณิชยการสกลนคร ชำระแล้ว
1419900333807 651420219 นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1480700005786 651420218 นายปรีชา ปุ่มเป้า เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
1480501264200 651420217 นายสุขสันติ์ พ่อสิงห์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ยังไม่ชำระ
1451100221264 651420216 นายไกรวิชญ์ สาระคู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ชำระแล้ว
1479900353913 651420215 นางสาวจุฬารัตน์ มีไกลลาด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน. ยังไม่ชำระ
1489900436452 651420214 นางสาวจุฑามาศ ลุนวิรัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471400079963 651420213 นางสาวจุฑามาศ คณะพล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480500213920 651420211 นางสาวศิขรินทร์ ป้องปก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489900292469 651420210 นายพงศกร สุพร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ชำระแล้ว
1104300036176 651420209 นายพีรพล สลับศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1471000130201 651420206 นางสาวสุปาณี โคตะบิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1209700442337 651420205 นายวรรณพงษ์ วรรณพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1469900426970 651420204 นายศุภชัย ภูแข่งหมอก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ม. กาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1479900288836 651420203 นายภานุพงศ์ การุญ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900446580 651420202 นางสาววิมลฉัตร สุวรรณชัยรบ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1481000109512 651420201 นางสาวเขมจิรา สาลีพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1481100021153 651420200 นางสาวพิราพร นาเทียมเขตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53. สกลนคร ยังไม่ชำระ
1470700044480 651420199 นางสาววิชิตา สุรินทะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร ชำระแล้ว
1479900256390 651420198 นางสาวไอลัดดา อุ่มภูธร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ยังไม่ชำระ
3470200080378 651420197 นายสุวัฒน์ สว่างใจ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ยังไม่ชำระ
1471500081234 651420196 นางสาวพัชรา ยาทองไชย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1119500016734 651420195 นางสาวอทิตยา พิกุลสี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1490400003052 651420194 นายทดสอบ ทดลอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1470400227317 651420193 นางสาวธิดาพร สุวรรณชัยรบ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซนต์จอห์นท่าบม ยังไม่ชำระ
3480700039288 651420192 นายษาฑคุณย์ เชื้อกุลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1719900307544 651420191 นางสาวภัคจิรา สุขสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480700110636 651420190 นางสาวดาวล้อมเดือน พ่อชมภู รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1479900369429 651420189 นายวิชัย คงบุรินทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1409901241701 651420188 นายพสธร สุขปัญญา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ชำระแล้ว
1419902201282 651420187 นางสาวมาลิษา บุญศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
1471200117934 651420185 นางสาวจิราพร ไชยรบ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1471600074701 651420184 นางสาวพรชิตา ยอดจำปา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1469900478929 651420183 นายพชร มาลาไธสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอมตวิทยา ชำระแล้ว
1409901847243 651420182 นางสาวนิลณภา ปั้นสุขุม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ชำระแล้ว
1479900370567 651420181 นางสาวศิริรัตน์ ศรีบุญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1470200116457 651420180 นางสาวเกวลิน บุตราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
1470801384308 651420179 นายธนากรณ์ จะสูงเนิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดโพธิ์คำ ยังไม่ชำระ
1459900816158 651420178 สิบตำรวจตรีทรัพย์บัณฑิต คำดำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พยัคภูมิวิทยาคาร ชำระแล้ว
1478600051988 651420177 นางสาวมลฤดี ชัยงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900507457 651420176 นางสาวพรณภัส กางทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900155780 651420175 นายเกียรติศักดิ์ โมครัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1189900196837 651420174 นางสาวพรรณปพร สื่อกลาง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1479900119007 651420173 นางสาวจิรารัตน์ ชูวงศ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1469000015922 651420172 นายธีรเดช ไตรทิพย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900495432 651420171 นางสาวพัชรา กรพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470700048744 651420170 นางสาวกนกวรรรณ ผลาจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
1461400108424 651420169 นางสาวธิดารัตน์ นิสังกาศ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ห้วยผึ้งพิทยา ยังไม่ชำระ
1470801361448 651420168 นางสาวกฤตพร จันทร์โคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1338700012306 651420167 นายณัฐกานต์ ทองเติม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ยังไม่ชำระ
1480800157898 651420166 นางสาวพิไลรัตน์ ไชยเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา ชำระแล้ว
1439900355916 651420165 นายวนัสนันท์ สีหามาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนแผนที่ทหาร ยังไม่ชำระ
1129900316531 651420164 นายกอบลาภ ปิระนันท์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1479900494169 651420163 สิบตรีปวีณ์กร สารทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478800012293 651420162 นายพัสกร คามราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1450701361250 651420161 สิบตำรวจตรีรัตนเขต เค็งนอก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ชำระแล้ว
1479900571856 651420160 นางสาวนันทกานต์ สำอางค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1489900264341 651420159 นางสาวสุจินันท์ แซ่เฮ็ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1480200118239 651420158 นางสาวสุพัตรา ปุ่งคำน้อย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1490600052057 651420156 นางสาวปัทมวรรณ ว่องไว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
1481100019485 651420155 นายภานุเดช นามแสน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิกเซกา ชำระแล้ว
1411701323145 651420154 นางสาวณัฐนันท์ นันบุญมา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ยังไม่ชำระ
1319900548430 651420153 สิบตำรวจตรีศุภชัย อาจวิชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ชำระแล้ว
1449900523550 651420152 นายนิติกร ขาวไป๋ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชำระแล้ว
1480700125510 651420151 นางสาวศศินันท์ ธิสังกะวรวัฒน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
1470801344073 651420150 สิบตำรวจตรีภาณุวิชญ์ หลักทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471400081933 651420149 นางสาวนลินธร งอยภูธร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เซนต์โยเซฟทิพวัล ยังไม่ชำระ
5350400011709 651420148 นายศุภวิชญ์ สิงห์ครุธ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเทคนิคยโสธร ชำระแล้ว
1479900236470 651420147 นายชูเกียรติ พรหมสาขา ณ สกลนคร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ชำระแล้ว
1350300105237 651420146 นางสาวพนิดา พรมจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1470300107263 651420145 นางสาวปานตะวัน วงศรีลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
3470200306881 651420144 นางจิราภรณ์ คชโคตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.วงษ์ชวลิตกุล ชำระแล้ว
1480700087685 651420143 นางสาววราภรณ์ พ่อบาล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471100149621 651420142 นางสาวศุภลักษณ์ อัครจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
3470200285158 651420141 นางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชำระแล้ว
1301700022984 651420140 นายเศรษฐพงษ์ จันทร์ไทย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ชำระแล้ว
1489900818705 651420139 นางสาวปัทมา น้อยชาลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม ยังไม่ชำระ
1209702063635 651420138 นายชัยมงคล ทองนำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1431000125160 651420137 นางสาวแพรวา เวียงอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1469900125376 651420135 นายธาวิน เขจรเจิม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิดเขาวง ยังไม่ชำระ
1470100289449 651420134 นายนิรันดร์ บุตรเสมียน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900481202 651420133 นายณรงค์รัชต์ มั่นอินทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900543526 651420132 นายภราพล อึ้งสกุล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1399900027936 651420131 Miss.กาญจนา ภาโส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
3101201877141 651420130 นายอัครวัฒน์ พัศธนไพศาล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาลัยเอเชียอาคเนย์ ชำระแล้ว
1470900114520 651420129 นางสาวสาวิตรี แป่มจำนัก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1489500008186 651420128 นางสาวศสิญา พลชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเรณูนคร ชำระแล้ว
1469900359199 651420127 สิบตำรวจตรีภูธเรศ ชารีรักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ชำระแล้ว
1149600078405 651420126 นางสาวศิริวรรณ จอมสีวัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1471500057805 651420125 นายชัยอนันต์ สาขันธ์โคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
1479900576505 651420124 นายธนกร อินธิเสน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900310921 651420123 นายนลธวัฒน์ เศษมาก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1479900507848 651420122 นางสาวจิราพร บาตดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900503192 651420121 นางสาวงามสิรี พลราชม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489200002115 651420120 นางสาวอรจีรา อุทำกา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1408200032081 651420119 นางสาวเสาวณีย์ วังนัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีกระนวนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430301365088 651420117 นางสาวศุภรัตน์ ชมชื่น นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1479900627487 651420115 นายศักดิ์ดา ดวงหนูใจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
1341500262183 651420114 นางสาวกาญจณา ทองสด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชำระแล้ว
1481100027682 651420113 นางสาวพิณลดา แสงจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
1470800221855 651420110 นายอนันดา นิมาลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
1479900476705 651420109 สิบตำรวจตรีณัฐพล ชมชายผล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471600030356 651420108 นายฉัตรมงคล ศรีจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900542988 651420107 นางสาวอรยา หาวิลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
1479900483809 651420106 นางสาววันวิสา นาโควงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย ยังไม่ชำระ
1479900307725 651420105 นางสาวกานต์พิชชา จันทร์สองดวง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1490600056206 651420104 นางสาวเจนจิรา พาลึก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1779800205979 651420103 สิบโทณัฏฐ์พัฒน์ เครือด้วง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่างฝีมือทหาร ยังไม่ชำระ
1471800006459 651420102 นางสาวกนกพร แสงฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ยังไม่ชำระ
1461000137842 651420101 นายฉัฐมาทัศน์ พินรัตน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ยังไม่ชำระ
1419900532818 651420100 นายวงศกร คุ้มตะเนิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1479900462119 651420099 สิบตำรวจตรีปราโมทย์ ประนมศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
1471300058662 651420098 นายวรวัฒน์ วรรณฤทธิ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1499900231419 651420097 นายปฐวินท์ ขันแข็ง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1499900233608 651420095 นางสาวสุภาวรรณ ทองจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1470200103941 651420094 นางสาวสมสุดา ผิวตะศาสตร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ ชำระแล้ว
1470200106044 651420093 นางสาวมริสา ฤทธิฤาวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470600128045 651420091 นางสาวสุนิสา บุญรักษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบอำวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1489500007384 651420090 นายพีระพัฒน์ โกพล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1419901904859 651420089 สิบตำรวจตรีพงศธร คำถา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ชำระแล้ว
1320900085539 651420088 นายอินทรัตน์ กันนุฬา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สุระวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1459900767521 651420087 นายนฤเบศ มาตรเลิง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรบือวิทยาคาร ชำระแล้ว
1410701118517 651420086 สิบตำรวจตรีกิตติศักดิ์ สมสล้าง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุ่งฝนพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1460500217488 651420085 นางสาวสิริพร เถาว์ชารี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย ยังไม่ชำระ
1470600078056 651420084 สิบตำรวจตรีวรเวช นาคะอินทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสกนคร ชำระแล้ว
5450400003594 651420083 นายสุวัฒน์ ราโช สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏมหาสารคาม ชำระแล้ว
1467800015101 651420082 นายสัภยา ปันเขื่อนขัติ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900089264 651420081 นางสาวทิพวรรณ ปัญญาบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่ชำระ
1849300003896 651420080 นางสาวกาญจนี คุณทวิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
1481100007274 651420079 สิบตำรวจตรีรัชเดช ศรีแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ยังไม่ชำระ
1349900913171 651420078 สิบโทสุรยุทธ์ ทันวงษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ยังไม่ชำระ
1639900392682 651420077 นางสาวสิริรัตน์ สุทะมา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนตากพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480800080437 651420076 นายอภิสิทธิ์ ไชยโคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1739902079034 651420074 นางสาวอารียา ศรีคุณแสง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900516839 651420073 นางสาวพิมพ์ลภัส บัวพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471000125364 651420072 นางสาวมาริษา แก้วอัคฮาด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1471500055845 651420071 นางสาวจิราพร มนต์มี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1478600048677 651420070 นางสาววิไลพร มาละการ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1478900015863 651420069 Miss.สกุณา ประชานันท์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1439900236615 651420068 นางสาวธีรกาญจน์ สมอบ้าน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1470100234377 651420067 นายสัมฤทธิ์ ทิพย์เสนา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบสกลนคร ยังไม่ชำระ
2431300001693 651420066 นายณัฐกิตติ์ เกตวงษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900500096 651420065 นางสาวกิดาการ สายบุตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1209701926494 651420064 นางสาวพรนภา พูลทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489900112991 651420063 นายอภิวัฒน์ คงรัตน์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ชำระแล้ว
1479900295182 651420062 นายอิสระ จตุพล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
1489900448167 651420061 นางสาวศิรภัสสร โอ้น นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
1102002498242 651420060 สิบโทเจษฎากร อุบัติ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อากาศอำนวนศึกษา ยังไม่ชำระ
1470401271131 651420059 นางสาววัลย์วิสา เรืองสวัสดิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900274215 651420058 นางสาวพรนภา วรคุณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1350200080127 651420057 นางสาวศศิภา เวฬุวนารักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1539900832730 651420056 นายพุฒิพงศ์ ทองจี๋ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ยังไม่ชำระ
1471100159546 651420055 นายชนาธิป แข็งแรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
1478600005153 651420054 นายวายุ บุราณสาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1419200008296 651420053 นางสาวอมรรัตน์ ทองเบ้า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900573379 651420052 นางสาวพรชิตา คำชามา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471201443363 651420051 นายพิศิษฐ์ จันทาศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1104300583215 651420050 นางสาววิไลลักษณ์ ธรรมนิยม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกำแพง ยังไม่ชำระ
1471600083701 651420049 นายพงษกร สีสาระ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
3430600411738 651420048 นายหมู่ตรีณรงค์ฤทธิ์ จิตนาม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
1479900437033 651420047 นายชนะชัย กงลีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
1460600106726 651420046 นางสาวกัลยา สุคนธะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
1481000087691 651420045 นายพิมพ์ผการัง เทพกรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเอเชีย ชำระแล้ว
1471201435131 651420044 นายชาตรี ศรีสุธา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
3460600030688 651420043 จ่าเอกเทพประสิทธิ์ อัยวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ชำระแล้ว
1499900435723 651420041 นายเจษฎา บรรจง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
2399900000424 651420040 สิบตำรวจตรีปรเมษฐ์ ประวิเศษ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1470100273178 651420039 นางสาวอมรา เสมอพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ชำระแล้ว
1480501267551 651420038 นางสาวณัฐญา เหล่าเกียรติพงษ์พานิช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบ ชำระแล้ว
1219800197016 651420037 นายนางสุพรรณี ประทุมเพ็ชร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนครราชสีมาวิทยาคารกรุงเทพ ยังไม่ชำระ
1489300018846 651420036 นางสาวรัตนาภรณ์ คำใหญ่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านข่าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900517991 651420035 นางสาวอรุโณทัย เหรียญทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470700083191 651420034 นายภูเบส บั้งเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1419902168617 651420033 นายปรมินทร์ โพธิ์พฤกษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ยังไม่ชำระ
2859900057235 651420032 นางสาวประกายดาว เอี่ยมจำรัส การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคระนอง ชำระแล้ว
1499900348219 651420031 นางสาวศิรินทรา บุญกลม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาการอาชีพนวมินทราชินีเมุกดาหาร ชำระแล้ว
1478800017228 651420030 นางสาวปภัสภรณ์ เเสนขวา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1480700147947 651420029 นางสาวเกศริน วงศ์แสนไชย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
1479500008321 651420028 นางสาวอิสริญา กุดวงค์เเก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1489700012021 651420027 นางสาวกรกมล ใชยทา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุ่งทรายวิทยา ยังไม่ชำระ
1419901761144 651420025 สิบตรีสิทธิพงษ์ นาสมยนต์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1480700117495 651420024 นางสาวหวานใจ น้อยคำลี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กศน.สกลนคร ชำระแล้ว
1479900361070 651420023 นางสาวอรัญญา สีสุรินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกุสุมาลย์ ยังไม่ชำระ
1489900472254 651420020 นางสาวปรียานุช พิมพ์โต่ง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1471201432914 651420019 นายภาณุมาศ มุงคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1102000003262 651420018 นายนรินทร์ ทีประวิภาต สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยังไม่ชำระ
1469000023330 651420017 นางสาวปณิตา ประทายนอก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
1470600126964 651420016 นางสาวพลอยไพลิน คำภูแสน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
1499900320390 651420015 นางสาววลัยพร วงค์ศรีทา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1478800003804 651420014 นางสาวสุภาวดี ฤาไกรศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471000020058 651420013 นางสาววิรยา ปัญเศษ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี ยังไม่ชำระ
1103703396609 651420012 นางสาวมนต์มีนา ศรีมุกดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1480200096901 651420011 นายพีรดา วงค์ผาบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
1101801167271 651420010 นางสาววิชิตา นะคะจัด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900300356 651420009 นายณัฎฐชัย คำเมือง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471100183366 651420008 นางสาวรุ่งทิพย์ คำเกษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านสวนพัฒนา ชำระแล้ว
1471200380261 651420007 นายจิรานุวัฒน์ พรมวัง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479500005594 651420006 นางสาวอริสรา โททุมพล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1479900617554 651420005 นางสาวมลตรา ลุนจักร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
1409800278561 651420004 นายสราวุธ เหมือนราวี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.นาโพธิ์พิทยาคม ชำระแล้ว
1481000139764 651420003 นางสาวศิริยากร วงศ์ล่าม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
47160074683 651420002 นางสาววรรณภา บุราโส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านนาสีนวล ยังไม่ชำระ