รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
671420510 นางสาววริศรา ไพคำนาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ยังไม่ชำระ
671420509 นายสุกฤษฏิ์ เสมอพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
671420508 นางสาววรัญญา ศรีสิทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ชำระแล้ว
671420507 นางสาวปาริชาติ ศรีษะเกตุ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671420506 นายรณเสฏฐ แป่มจำนัก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420505 นายอภิรักษ์ วงษาสนธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420504 นางสาวอาทิชา ทองโสม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420503 นายธนวัฒน์ บุตรสุวรรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420502 นายวีรพงษ์ สุธรรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำระแล้ว
671420501 นายพุฑฒินันต์ น้อยสีมุม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ชำระแล้ว
671420500 นายนพฤทธิ์ สัมฤทธิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
671420499 นางสาวสุรางคนา อภัยนิพัฒน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สตรีราชินูทิศ ชำระแล้ว
671420498 นายภาณุพล นิละดาห์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420497 นายณรงค์ โสนันทะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671420496 นางสาวพรนิภา ต้นประทุม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671420495 นายรุษนกิจภ์ ล่ามละคร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน รัชดาภิเษก ชำระแล้ว
671420494 นางสาวอนุธิดา ปุ่มเป้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671420493 สิบตรีณัฐพล ทิพวัลย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ชำระแล้ว
671420492 สิบตรีณัฐพล ทิพวัลย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ยังไม่ชำระ
671420491 นายณภัทร์พล นาระคล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420490 นายชนะศักดิ วิณะโรจน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671420489 นางสาวชลลดา บรรธร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671420488 นายพงศ์พิศุทธิ์ บุญมี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย เขมราฐ ชำระแล้ว
671420487 นายศรนรินทร์ โยชน์สุวรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420486 นางสาวณัฐณิชา เครืออ่อน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420485 นายนิธิศ รัตนฤทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชำระแล้ว
671420484 นางสาวรัตน์สุดา น้อยเรือง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420483 นายธนันชัย นามเสาร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
671420482 นางสาวพัฒนวดี ชุมปัญญา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671420481 นายทินกฤต ฤทธิธรรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420480 นายดนุพร ชิลสีรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน.อำเภอเซกา ชำระแล้ว
671420479 นางสาวพัชรพรรณ ไชยแสงราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671420478 นายสรศักดิ์ อุ่นสากล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ชำระแล้ว
671420477 นายศักดิ์สุวิชญ์ เอกปณิธานพงศ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ชำระแล้ว
671420476 นายภคพล รัตแสนศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ชำระแล้ว
671420475 นางสาวจตุพร อุตรศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
671314686 นายณัฐพล ลำทอง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671420473 นายจิรายุ มณีกุล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420472 นางสาววิสุนี ไชยภักดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420471 นายจิรเมธ งอยจันทร์ศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420470 Miss.ชุธิตา พานเชียงสี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420469 นางสาววรากร วงษาเนาว์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
671420468 นางสาวสุภัสสรา อรรคนิตย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
671420467 นางสาวรัตนสุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671420466 นางสาวรัตนสุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671420465 นางสาวรัตนสุดา พงษ์สิทธิศักดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671420464 นายภัทรพงษ์ มานะกัน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671420463 นายกนกพล คูณหาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรีอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420462 นายจิรพงศ์ ใจศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชำระแล้ว
671420461 นางสาวนันทกานต์ แถลงศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420460 นายกนกพล คูณหาร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420459 นายสิทธิพล เปาวะนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค) ยังไม่ชำระ
671420458 นางสาวทิพวรรณ ฝาชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420457 นายราชสีห์ เสาะสมบูรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420456 นายเดชาธร โพธิพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671420455 นายอาทิตย์ รัชตะวิไล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
671420454 นายอาทิตย์ รัชตะวิไล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
671420453 นางสาวณฤทธิ์ศรา จันทะลุน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420452 นายชาคริต สุวรรณคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671420451 นายวรินทร บุญยืน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671420450 นายศราเวช ภาวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671420449 นายศราเวช ภาวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671420448 นายเฉลิมเกียรติ ห้วยทราย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671420447 นายองครักษ์ จุดศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
671420446 นางสาวสุพัตรา ศิริภูมิ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671420445 นายภีมพศ สารทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชำระแล้ว
671420444 นางสาววริศรา ไพคำนาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ยังไม่ชำระ
671420443 นางสาววริศรา ไพคำนาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ชำระแล้ว
671420442 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์โจม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671420441 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์โจม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671420440 นางสาวปริศนา ศรีวงษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671420439 นางสาวจุฑารัตน์ ชาญอาวุธ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671420438 นายธีรภัทร์ บัวชุม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671420437 นางสาวกชนิภา โพธิ์สุ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
671420436 นางสาวพิมญารัตน์ ปะวะเสนัง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420435 นางสาวนิตย์นภา สุรินทะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
671420434 นายศุภโชค เหมือดเขื่อนขันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ชำระแล้ว
671420433 นายสิทธิชัย ธานะราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420432 นางสาวจินดามณี เชื้อแอบราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ชำระแล้ว
671420431 สิบตำรวจโทนิติกานต์ หารสุโพธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
671420430 นางสาวอรวี สิมศิริวัฒน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420429 นางสาวจันทราทิพย์ รุนกระโทก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ยังไม่ชำระ
671420428 นางสาวจันทราทิพย์ รุนกระโทก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ยังไม่ชำระ
671420427 นางสาวธิดารัตน์ แสนแพง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671420426 นางสาวธิดารัตน์ แสนแพง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671420425 จ่าสิบตำรวจดนัย มหาพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังไม่ชำระ
671420424 นางสาวพิชชาพร โคตรวิชัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671420423 จ่าสิบตำรวจดนัย มหาพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำระแล้ว
671420422 นายฉัตรวิทย์ โคตะมูล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420421 นายฉัตรวิทย์ โคตะมูล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671420420 สิบตำรวจตรีธราธร หัศกรรจ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำตากล้าราชประชาสงเคาะห์ ชำระแล้ว
671420419 สิบตำรวจตรีนิธิสิทธิ์ คำพลงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671420418 นายฌัฐดนัย อติสุคนธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ชำระแล้ว
671420417 นางสาวชลธิชา นิลเนตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671420416 นายณัฐดนัย อติสุคนธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ ยังไม่ชำระ
671420415 นายวรกิจ สีหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420414 นายณัฐภูมิ วงศ์ศรีชา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420413 สิบเอกวชิระพันธ์ ตุลันแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671420412 นายธีรภัทร พลราชม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกนคร ชำระแล้ว
671420411 นางสาวศศิกานต์ ภวภูตานนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671420410 นายรัชต์พงษ์ โม่หิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671420409 นางสาวนันทิกานต์ ประจงจิตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671420408 นางสาวจินดามณี เชื้อแอบราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ยังไม่ชำระ
671420407 นายยุทธศักดิ์ คำประสาร วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ยังไม่ชำระ
671420406 นายยุทธศักดิ์ คำประสาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ชำระแล้ว
671420404 นางสาวบุณฑริกกา ยาทองไชย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420403 นายธวัชชัย ยุบลชู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420402 นางสาวบุณฑริกกา ยาทองไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420401 นางสาวบุณฑริกกา ยาทองไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420400 นางสาวธิดาพร โซ่เมืองแซะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671420399 นางสาวดารณี พลมีเดช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420398 นางวิมล สอนพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอโพนนาแก้ว ชำระแล้ว
671420397 นางสาวศิรินภา ทาวะลุน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420396 นางสาวณัฐพร ภาษาพรม วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420395 นางสาวสมหทัย บุญสันเทียะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671420394 นางสาวอภิญญา เมืองแสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย ยังไม่ชำระ
671420393 นางสาวชนิสรา วงษ์ษาพัด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420392 นายณัฐวรรธน์ อินทรสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671420391 นายภูมินทร์ เบ้าจังหาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671420390 นายครรชิต อุตทา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นเเนล ชำระแล้ว
671420389 นางสาวเบญจมาศ อุทรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671420388 นายณัฐฐินันท์ แดงท่าขาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
671420387 นายอนุวัฒน์ อิ่มกลาง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671420386 นางสาวนิศา นาเมืองรักษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอนาหว้า ชำระแล้ว
671420385 นางสาวนิศา นาเมืองรักษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกศน.อำเภอนาหว้า ยังไม่ชำระ
671420384 นายศุภกฤด ทสมาส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบรบือ ยังไม่ชำระ
671420383 นางสาวสุกัญญา ผาด่านแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420382 นางสาวสุชาดา กายสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
671420381 นางสาวศศิกานต์ จินดาวงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671420380 นางสาววิภาดา เเก้วฝ่าย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671420379 นางสาวจันทิมา เรืองจิตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671420378 นางสาวอนุธิดา ปุ่มเป้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671420377 นางสาววจี แก้วประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
671420376 นางสาวฤทัยรัตน์ มนัส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร.ร.ดงเย็นวิทยาคม ชำระแล้ว
671420375 นายอภินันท์ สารเนตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420374 นางสาวพิมลรัตน์ จันทร์เสนา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671420373 พันตำรวจตรีเกริกเกียรติ ศุภวิทยะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420372 นายอนุเดช คำมุงคุณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671420371 นางสาวอาทิตยา กุลยะณีย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671420370 นางสาววจี แก้วประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
671420369 นายภูวดล ดิลกลาภ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420368 นางสาวลลิตา อนุญาหงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครธุรกิจบัณฑิต ชำระแล้ว
671420367 นางดวงพร กอนโพชน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ชำระแล้ว
671420366 นายอภิสิทธิ์ จันทร์แก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ชำระแล้ว
671420365 นางสาวชลิตา เรือนมงคล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
671420364 นางสาวพิมพ์ชนก จอกกระโทก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671420363 นางสาวสุนิสา ประกายแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671420362 นางสาวปภาวดี ใจงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.วานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671420361 นางสาวกฤษณ์นภา นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671420360 นายนิรุธ พรมอุก วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จ.ระยอง ยังไม่ชำระ
671420359 นางสาวณัฐวดี บุตรธนู สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671420358 นางสาวสกาวรัตน์ บุตรบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671420357 นางสาวนภาพร มนคาถา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
671420356 สิบเอกหญิงปัทมาวดี สีหาบุตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ชำระแล้ว
671420355 นายนาบุญ นาใจดี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ ยังไม่ชำระ
671420354 นางสาวจินดามณี เชื้อแอบราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ยังไม่ชำระ
671420353 นายเฉลิมชัย เจริญสุข สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420352 สิบตรีคณิต เอี่ยมศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชวินิตบางเเก้ว ชำระแล้ว
671420351 นางสาวลัดดาวัลย์ สาคะศุภฤกษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671420350 นายกิตติวรา แสงผุย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420349 นางสาวพรนภา แสนเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420348 นางสาวพัสริยา ช่วยขุน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671420343 นางสาวพรนภา แสนเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420342 นางสาวณัฐณิชา ทองโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เเวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420341 นางสาวศิรินันท์ สุปะภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671420340 นางสาวสุชาดา พรมสิทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671420339 นางสาวธัญญารัตน์ ติยะบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ชำระแล้ว
671420338 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายทะแสง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
671420337 นายชุติพงษ์ ฆารพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671420336 นางสาวจารุภัทร บุญส่ง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420335 นางสาวสุดารัตน์ พ่อค้าช้าง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671420334 นายบันยาย แก้วปีลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420333 นางธนกร อินทรสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
671420332 นางสาวมยุรี จอกทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420331 นางสาวศิริญญา สง่ากุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671420330 นางสาวธิดารัตน์ แสนบรรดิษฐ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420329 นางสาวศศิพิมพ์ อุตตะมี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420328 นางสาวอชิรญา แวงดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671420327 นายณัฐวุฒิ มาลาทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420326 นางสาวกัญชลิการ์ สุขสบาย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ยังไม่ชำระ
671420325 นางสาวพนัสดา ดีนวลพะเนาว์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420324 นางสาวบุษกร คึมยะราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671420323 นางกันยาวีร์ เนาว์ศรีสอน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420322 นายอิศรา ศรีสุทอ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420321 นางรัชดา กลิ่นอ้ม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420320 นายสรย วะเกิดเป้ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ชำระแล้ว
671420319 นางสาวเจริญศรี สิทธิฤทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ชำระแล้ว
671420318 สิบตำรวจตรีชาญณรงค์ กลางประพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420317 นางสาวจินตนา จันทะลุน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671420316 นางสาวศรัณญ์ณัฐินี ศรีสุไลย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671420315 นายคมกฤษ์ สิงห์วิโรจน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420314 นายนนทวัฒน์ บุญเลิศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
671420313 นางสาวนันทวดี สว่างวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
671420312 สิบตำรวจตรีพรเดช นาโสก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671420311 นางสาวธัญสุดา เจริญชัยไธสงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671420310 นางสาวยอดอนงค์ อินทพรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ชำระแล้ว
671420309 สิบตำรวจตรีธีรพัฒน์ ทะวาศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ชำระแล้ว
671420304 นางสาวปานตะวัน ธาตุลอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420303 นายภูมินทร์ ไชยแสง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671420302 นางสาวชื่นศิริ ทิมนิ่ท รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420301 นางสาวสร้อยสุดา พิทักษ์กุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420300 นางสาวกีรติ สุดโต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420299 นายอนุวัฒน์ โพธิ์ตะนัง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671420298 นางสาวภัทรพร แป้นไชยวงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671420297 นางสาวอนุธิดา ปุ่มเป้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671420296 นายสยาม กมลสาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี-เอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671420295 นายวัชรธร ศรัณธนากิจ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังไม่ชำระ
671420294 นางหทัยทิพย์ งอยปัดพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ชำระแล้ว
671420293 นางสาวจริยา บุญขาว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีตระกูลวิทยา ยังไม่ชำระ
671420292 นายสุริยา อัคพิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420291 นางสาวปภาพิสุทธิ์ ลาแสดง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420290 ร้อยตำรวจเอกจีระศักดิ์ พลศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420289 นายกฤษณะ บุญจันทร์ศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจพรรณา ชำระแล้ว
671420288 นางสาวณัฐริกา พงพันเทา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420287 นางสาวศิริลักษ์ ศิริบุญ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671420286 สิบตำรวจโทวรวิทย์ อุสาพรหม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420285 นางสาวจิราวรรณ สาบก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซนต์ ยอห์บอสโก ชำระแล้ว
671420284 นางสาวหาญฤทัย ผดากาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ชำระแล้ว
671420283 นางรำไพ ไชยรบ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671420282 นายวิชัย ดีล้ำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671420281 นายบัณฑิต วิธิบูรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420280 นายชาติตระการ ศรีสุราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671420279 นางสาวณัฐฐาวีรนุช โคตขวา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420278 นายชัยโรจน์ ฮงทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา ยังไม่ชำระ
671420277 นายสุวัชร์ พรหมชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า ชำระแล้ว
671420276 นายอนันดา นิมาลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
671420275 นายศิริชัย สวาทวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ชำระแล้ว
671420274 นางสาวนันท์นภัส โพสาวัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671420273 นางสาวกัญญารัตน์ ภูสีฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671420272 สิบตำรวจตรีจิรายุส โมหนองเดิ่น นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671420271 นายสมรรถพล สิทธิมณี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420270 นายธีรภัทร แพงคำฮัก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลาปาก ชำระแล้ว
671420269 นางจิราวดี พรมวิชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671420268 นายชาคริต สุวรรณคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671420267 นางสาวชุติมา วงศ์อนุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
671420266 นายอารยะ ไชยพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
671420265 นางสาวอริสา โคตรพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671420264 นางสาวประภาภรณ์ ดาบชัยคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ชำระแล้ว
671420263 นางสาวภาคิณี มาตรา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671420262 สิบตำรวจตรีบุญญาฤทธิ์ แสงสิทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671420261 นางสาวนิธิพร พรนิคม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข ยังไม่ชำระ
671420260 นายวีรวัฒน์ คำนนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร ชำระแล้ว
671420259 นายณัฐพงศ์ ฮาบสุวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671420258 สิบตำรวจตรีภัทรพงษ์ พันธ์วิลัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671420257 นางสาวชนาพร เนตรภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671420256 นายออมทรัพย์ วะชุม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า ชำระแล้ว
671420255 นายอภิชาติ ไชยมงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า ชำระแล้ว
671420254 นายวีระวัฒน์ วะบังลับ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671420253 นางสาวนภาพร สุภิวงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชำระแล้ว
671420252 นางสาวนันทวดี สว่างวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
671420251 Miss.ปลายฟ้า ฝ้ายเทศ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671420250 นางสาวทิราทิพย์ เดชบรรทม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420249 นางจุฑาปภา ธรรมราษฎร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
671420248 นายอำพุธ ลาวัลย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนจตุรพักพิมานรัชดาภิเษก ชำระแล้ว
671420247 นายภูวด ชาชุมราษฏร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูพาน ยังไม่ชำระ
671420246 สิบตำรวจโทเอกพันธ์ เข็มจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671420245 นายรัชตะ บุตรบุรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.เขตประเวศ ชำระแล้ว
671420244 ว่าที่ร้อยเอกอนุรักษ์ คนเพียร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420243 นายบัณฑิต วิธิบูรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671420242 นายธนพร ภูแม้นวาด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการบ้านม่วง ชำระแล้ว
671420241 สิบตำรวจตรีอรรถพล แว่นเตื่อรอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420240 สิบตำรวจตรีชลทิตย์ วะลับ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671420239 นางสาวกรุณรัตน์ ศรีคง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์สุขุมวิท ชำระแล้ว
671420238 นายกษิศักดิ์ ศรีสถาน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ยังไม่ชำระ
671420237 นางสาวรัตนาภรณ์ ดรศรีจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671420236 นางสาวนริศรา จันทาทุม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671420235 นายศตวรรษ ผ่านชมภู เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
671420234 นายอชิรกรณ์ สัพโส เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671420233 นางสาวจุไรภรณ์ แก้วมะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการเพชรเกษม ชำระแล้ว
671420232 นายเพชรเอก สุระมานะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420231 นางสาวกุลธิดา ทองอ่อน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420230 นายมินทดา เที่ยงขันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671420229 นางสาวอัจฉราพร เทวรัตน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671420228 นางสาวพิไลวรรณ เทพณรงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ยังไม่ชำระ
671420227 นางสาววิกาญดา ไทรย้อย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420226 นางสาวฐานิตา จันทโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671420225 นางสาวปาริชาติ สายตา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671420224 นายนิรุต ศิริมาศ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบุ่งคล้า ยังไม่ชำระ
671420223 นายกฤษณธร วรรณมหินทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671420222 นางสาวพิไลวรรณ เทพณรงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา ชำระแล้ว
671420221 นางสาวเพริศพริ้ง มหาชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671420220 นายจตุฤทธิ์ มุงคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420219 นางสาวจิราภา ไขยต้นเทือก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
671420218 สิบเอกธนพล บุญเพิ่ม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420217 นางสาวสุภาพร ชุ่มชื่นสระน้อย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
671420216 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ จิระธาน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
671420215 นางสาวศรัณย์พร แก้วก่า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671420214 สิบตำรวจตรีภาณุวัฒน์ ดีดวงพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420213 นางสาวประภัสสร ฟองอ่อน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420212 สิบตำรวจตรีบริบูรณ์ ไพยเสน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420210 สิบตำรวจโทเชษฐา ลาชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420209 นายจิตติ สิทธิ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้ามหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671420208 นายนัฐนนท์ ทองพูล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671420207 นางสาวมุทิตา แก่นปัดชา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420205 นายณัฐวุฒิ เชื้อกะโซ่ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671420204 นางสาวปริฉัตร สุขเจริญพงษ์กุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420203 นางสาวสุกัญญา พรมแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671420201 นางสาวกุลิสรา สกุลลิบทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671420200 นายนับทอง แท่นหิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 ยังไม่ชำระ
671420199 นายนับทอง แท่นหิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ยังไม่ชำระ
671420198 นายจิรานุวัฒน์ พรมวัง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671420197 นางสาวกุลธิดา ทองอ่อน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420196 นางสาวอัจฉราพร ใต้วารินทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420195 นายวราวุฒิ อาเเพงพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671420194 จ่าสิบเอกธีรพงษ์ สุทธิมาตย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพเซกา ชำระแล้ว
671420193 นางสาวพัทรนันท์ ดอกดวง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671420192 นายภูธน บัวบาน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671420191 นายเจษฎา พิลาบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคฤหบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
671420190 นายศิโยน ศรีสถาน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420189 นายอิทธิพล ทรงเหล็กสิงห์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420188 นายอธิวัฒน์ ศรีเครือ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420187 นางสาววิมลลัดดา พาลุกา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671420186 นางสาวมัณฑณา สายแวว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420185 นายศรุต จันทระคูณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ยังไม่ชำระ
671420184 นายทวีวัฒน์ พรอินทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420183 นายชัยญานนท์ พัสดร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดน ยังไม่ชำระ
671420182 นายพชรวัฒน์ สีษามุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
671420181 สิบตำรวจตรีภาณุมาศ กินารักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนผดุงนารี ชำระแล้ว
671420180 นางสาวนางสาว มัชฌิมา แสงไสย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเสนางคนิคม ยังไม่ชำระ
671420179 นายธีรภัทร กุลสละ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420178 นางสาวนางสาว มัชฌิมา แสงไสย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเสนางคนิคม ยังไม่ชำระ
671420177 นางสาวมัชฌิมา แสงไสย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเสนางคนิคม ชำระแล้ว
671420176 นางสาวศศิการณ์ จันทาศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420175 นางสาวรัชฎาพร ทองนิวัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420174 สิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์ ศรีทิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420173 สิบตำรวจเอกสุริยันต์ บุญทา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420172 นางสาววันวิสาข์ โทสวนจิต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
671420171 นายธราพงษ์ ผลพัฒนา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.จังหวัดสกลนคร ชำระแล้ว
671420170 นายอนันต์ คำสมาน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420169 นางสาววัลยา บุญคำภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพเซกา ชำระแล้ว
671420168 นายจักรรินทร์ ศรีสร้อย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
671420167 นางสาวเสาวภาคย์ บัวแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671420166 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีพุทธา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671420165 นายธนาวุฒิ รากสี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์ ชำระแล้ว
671420164 นายธนาวุฒิ รากสี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ ยังไม่ชำระ
671420163 นายธนาวุฒิ รากสี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเทโนโลยียานยนต์ ยังไม่ชำระ
671420162 นายทศพล คมคาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671420161 นายอภิวัฒน์ หุนติราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ยังไม่ชำระ
671420160 นางสาววันวิสาข์ โทสวนจิต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
671420159 นางสาวณัฐพร ใครบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671420158 นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671420157 นายภูริช ศรีนัครินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420156 นายอภิสิทธิ์ หอมจำปา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองโธิ์พิทยาคม ชำระแล้ว
671420155 นายธนภูมิ ฝ่ายซ้าย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420154 นายณัฐพงศ์ ฮาบสุวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671420153 นายพงษ์พันธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671420152 นายสิทธิศักดิ์ กาสา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671420151 นายพลวัฒน์ ่วงษ์วิราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนว ชำระแล้ว
671420150 นางสาวพิมพ์ชนก ภูขุมดิน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671420149 นายอดิศร สมรฤทธิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
671420148 นางรัสมี ยศพรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ ชำระแล้ว
671420147 นายภัทรพล พันธ์อั้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420146 นายกิตติศักดิ์ สิงห์ศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชำระแล้ว
671420145 นางสาวกันยาวีร์ เนาว์ศรีสอน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420144 นางสาวพศิการ์ ยาสาไชย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420143 นายโภคิน เสริฐสาย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี ชำระแล้ว
671420141 นายปิยวัฒน์ แสนนามวงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420140 นางสาวอภิญญา บุญพ่วง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420139 นายอุดมศักดิ์ พืชสิงห์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
671420138 นางสาวณัฐชา ผุดผ่อง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ชำระแล้ว
671420137 นายปัญจพล ดำรงศิลป์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โนนสมบูรณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671420136 นายไกรสร ชินบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420135 นายจริยะ ดอนโคตรจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420134 นายชัยชนะ เชนุยาว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671420133 นายนพพร มานะวัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ชำระแล้ว
671420132 นางสาวปัทมาวดี สีหาบุตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ยังไม่ชำระ
671420131 นายธีรภัทร ตักโพธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420130 นางสาววิมลรัตน์ มุงธิราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671420129 นายวิทยา หาศรีคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671420128 นางสาวญาณิศา จันทร์สุเทพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
671420127 นายศราวุฒิ วงศ์ตาผา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420126 สิบตำรวจโทราเชนทร์ วงศ์คำพระ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420125 นายธนา ทอนฮามแก้ว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกัลยาณวัตร ชำระแล้ว
671420124 จ่าสิบเอกชาญวิทย์ ทองเกษม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
671420123 จ่าสิบเอกเกียรติศักดิ์ ผ่องเสียง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
671420122 นางสาวผกามาศ มูลประเสริฐ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671420121 นายวสันต์ ประวันไว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671420120 นางสาวธิดาวดี บุญครอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671420119 นางสาวอริสา แสนมุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671420118 นางสาวอริสา แสนมุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420117 นางสาวกฤติญา เหล่าทะนนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671420116 นางสาวจิราภา บุดดาวัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน ยังไม่ชำระ
671420115 พระชินกฤช วงษชนะ (สนฺตจิตฺโต) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ยังไม่ชำระ
671420114 นายธรรมรัตน์ กันโฮมภู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
671420113 นายวุฒิชัย พรมหากุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420112 Ms.กฤษณะพงษ์ รักษาแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671420111 นายวศิน สินเจริญกูล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ชำระแล้ว
671420110 นายนายธนสิน แดงงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671420109 นางสาวสาริศา อินไชยา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาวง ชำระแล้ว
671420108 นายอนันต์ จันทวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420107 นางสาวจินต์จุฑา มูลเวียงชัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
671420106 นางสาวยุวรัตน์ นารถชมสา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคช่างกลสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420105 นางสาวภัทรนันท์ สาขา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
671420104 นายอภิวุฒิ มิลดา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671420103 นางสาวนฤมล อินทร์รักษา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
671420102 นายณัฐวัฒน์ อ่อนสีทา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420101 นายวิทยา หาศรีคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671420100 นางอำมร ฤทธิ์ฤาวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ยังไม่ชำระ
671420099 นายธีรดนย์ สุดเสน่ห์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเอ็น เทค บริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
671420098 นางสาวเกศชฎาพร แก้วเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน ชำระแล้ว
671420097 นายกฤษณะ หินมี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420096 นางสาวรุจิรักษ์ ภาวงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671420095 นางสาวปรียาภัทร สุดหล้า การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชน ยังไม่ชำระ
671420094 นายพรเทพ คำปัง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชำระแล้ว
671420093 นายวรพนธ์ ยะไชยศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420092 นายชาญวุฒิ วงศ์กาฬสินธุ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420091 นายวิทยา หาศรีคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671420090 นางสาวอรปรีญา ศรีคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671420089 นางสาวสุดธิดา พลากุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420088 นายภูมิพัฒน์ บุนนท์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671420087 สิบโทธนะรัชต์ จันทร์เพ็งเพ็ญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนิคมน้ำอูน ชำระแล้ว
671420086 นายธนะรัชต์ จันทร์เพ็งเพ็ญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบอำเภอนิคมน้ำอูน ยังไม่ชำระ
671420085 นายทวีชัย ไตรแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420084 นางสาวสิรินาถ พรมสิทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420083 นางสาวกัญญารัตน์ ธิปัญโญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420082 สิบเอกธนพล บุญเพิ่ม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัอาชีวศึกษาสกลนครสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420081 นางสาวมนิดา คำทะเนตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
671420080 นางสาวพิมพ์นารา คนกล้า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
671420079 นางสาวภัทรสุดา อภัยโส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านเเพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420078 นางสาวภัทรสุดา อภัยโส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านเเพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671420077 นางสาวกุลจิรา ตู้ไม้ป่า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671420076 นางสาวอรชร กวานปรัชชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671420075 นายภาณุพงษ์ ลุนเวลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420074 นายไกรสวัสดิ์ สุวรรณา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ยังไม่ชำระ
671420073 นางสาวศิริกุล ลุนเวลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420072 นางสาวอรุณวัล น้อยเกิด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนลานสักวิทยา ยังไม่ชำระ
671420071 นายธนพล ขวัญวัฒนา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กศน.สกลนคร ยังไม่ชำระ
671420070 สิบตำรวจตรีณัฏฐชัย บึงจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 ยังไม่ชำระ
671420069 สิบตำรวจเอกอัตพล ศิริวงศ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
671420068 นางสาวณัฐวดี หลักคำ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ชำระแล้ว
671420067 นางสาวกฤษณา เมืองคล้าย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ยังไม่ชำระ
671420066 นายตะวัน เวินเมาหา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ธารปราสาทเพชรวิทยา ยังไม่ชำระ
671420065 นายปริเยศ พิมพ์มหา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอธาตุพนม ชำระแล้ว
671420064 นางสาวประภาภรณ์ ดาบชัยคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420063 สิบตำรวจตรีณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671420062 นางสาวไอรีณ มาณะโพน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบ ยังไม่ชำระ
671420061 นายยศพงษ์ ถาวรศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนสารสนเทศเพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
671420060 นางสาวพัชรี กงนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
671420059 นางสาวชลิตา แสงพรมชารี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนนาแก้ว ชำระแล้ว
671420058 นายอดิศักดิ์ โพธิจันทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย๋การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถลาง ชำระแล้ว
671420057 นางสาวธิดาพร วงค์ครูสอน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671420056 นางสาวนัฐมณฑ์ ครองยุติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671420055 นายปิยวัฒน์ มาเมือง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแม่แจ่ม ชำระแล้ว
671420054 สิบตำรวจตรีณัฐพงษ์ เครือดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ชำระแล้ว
671420053 นายสุรศักดิ์ บัววัน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
671420052 นายภาณุพงษ์ ตามัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร.จังหวัดสกลนคร ชำระแล้ว
671420051 นายสรยุทธ จันทรุณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671420050 นางสาวมนสิชา โทรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน.อำเภอภูพาน ชำระแล้ว
671420049 นางสาวมัณฑิรา สิทธิจักร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671420048 นางสาวศิริพร แสงกล้า การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671420047 จ่าสิบตำรวจเอกชัย แสนสุริวงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชำระแล้ว
671420046 นางสาวจุติภรณ์ มณีพรต นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671420045 นายอรรถพร อุตระหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671420044 นายภัทรนันท์ ทวยไธสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ชำระแล้ว
671420043 นางสาวอรปรียา สักขาพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671420042 นายกฤษฎา จันทิมา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671420041 นายพรพิพัฒน์ พรหมดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671420040 นางสาวจันทราทิพย์ รุนกระโทก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ชำระแล้ว
671420039 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671420038 นายปิยวัฒน์ มาเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนแม่แจ่ม ยังไม่ชำระ
671420037 นางสาวณัฐริกา กมุทชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
671420036 นางสาววัตรธิดา พิมพ์สวัสดิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ชำระแล้ว
671420035 สิบตำรวจตรีจิรายุส โมหนองเดิ่น นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671420034 นายรุ่งโรจน์ จันทร์พุทธ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ชำระแล้ว
671420033 นางสาวธีร์สุดา ดวงจันทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671420031 นางสาวณัฐญาดา พรมภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420030 นายธนนันท์ นันทะกอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420029 นายทศพล พานเชียงศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671420028 นายวรุตม์ เลิศล้ำนภากุล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420027 สิบเอกระพีพงษ์ ปรีประเสริฐ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671420026 นางสาวผุสสิตา รองทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ยังไม่ชำระ
671420025 นายทวีชัย ไตรแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671420024 นางสาวณัฎฐาภรณ์ เลี่ยมเส็ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
671420023 นายชนกานต์ กุมภิโร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671420022 นายนันทภพ วงค์กระโซ่ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420021 นายพรเทพ คำปัง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420020 นายสรายุทธ พุทธดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671420019 นายธีรภัทร พลราชม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420018 นางสาวกุลนัดดา ประสารพรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671420017 นายจาตุรงค์ วงศ์อินทร์อยู่ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671420016 นางสาวสุดาพร ช่วยรักษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
671420015 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสร้อย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังไม่ชำระ
671420012 นายเอกพันธ์ สิงห์สุ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420011 นายจำรูญศักดิ์ ก้อนฆ้อง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420010 นายศักดิธัช วังคะฮาต เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลับการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671420009 นางสาวศศินันท์ ธิสังกะวรวัฒน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671420008 นางสาวบัวชมพู ศรีจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671420007 นายชนะพร ไชยพรม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671420006 นายชนะพร ไชยพรม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671420005 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ชำระแล้ว
671420004 นายสิริกมล รัตนะชัยมงคล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร ชำระแล้ว