รายผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

รหัสผู้สมัคร รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) ข้อมูลการเข้าระบบสารสนเทศภายใน
661510585 66115245201 นายพัฒน์ยศ แย่งใจรัก ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513587 66115245204 นางสาวปริยาภัทร ศรีสมสู ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510125 66115245206 นางสาวธิดารัตน์ บุญเลิศรบ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511409 66115245220 นายนันทวัฒน์ โคตรอาษา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711070 66115245221 นายทักษิณ ชินวงษ์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513671 66115245125 นางสาวเสาวนีย์ สีหะจิต ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510041 66115245213 นายนิพพิชฌน์ แก้วดี ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513700 66115245214 นางสาวชนิศวรา ศรีทอง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512867 66115245111 นางสาวปริชาติ แสนธิจักร ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710772 66115245223 นางสาวพัชราภา ทะนงค์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513092 66115245119 นางสาวกุลนันท์ พ่อทอง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511709 66115245126 นางสาวไอรดา นาโควงค์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511798 66115245115 นางสาวปัทมพร ยงคำชา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512056 66115245121 นางสาวอนิญญา เคหฐาน ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513608 66115245120 นายเจษฎา คีรี ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710527 66115245231 นายจิรวัฒน์ เดชป้องหา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512904 66115245209 นางสาวเอฑิฌา ยอดนารี ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710177 66115245228 นางสาวสาธิตา ธรรมแสง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513065 66115245212 นางสาวขวัญจิรา ทาเทพ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511141 66115245129 นางสาววิไลพร งวงคำนาม ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513861 66115245118 นางสาวปภัสนันท์ สินอยู่ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511781 66115245127 นายพลวัฒน์ ไชยดา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513135 66115245210 นายธนาพงษ์ ไชยตะวงค์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513228 66115245211 นางสาวจินตมณี บุญประคม ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514275 66115245122 นางสาววีรยา ทีสุกะ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710319 66115245224 นางสาวสุจิตรา นนท์นาจ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512598 66115245124 นางสาววาสนา มีศรี ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510102 66115245205 นางสาวไอริญ สุขรี่ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710852 66115245230 นางสาวทักษิณา ลีขวางแก้ว ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512703 66115245218 นางสาวธัญพิชชา ปุ้ยชัยสอน ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512422 66115245219 นายพงษ์พิสุทธิ์ วรชิน ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510659 66115245113 นางสาวชลธิชา โซ่เมืองแซะ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510523 66115245128 นางสาวนันธิชา บรรจงค์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510991 66115245216 นางสาวนฤมล ผลจันทร์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512480 66115245217 นางสาวศิรินลักษณ์ สิงห์ชา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512473 66115245114 นางสาววริศรา ใครอุบล ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512201 66115245123 นายณัฐชานันท์ คุณขยัน ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513956 66115245116 นางสาววชิรินทรา มะโนรัตน์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513426 66115245117 นายวิทวิณย์ วงค์ศรีดา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513813 66115245110 นางสาวปราณิตา ทุมมารัตน์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512470 66115245207 นายเทพฤทธิ์ มาลา ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710219 66115245222 นางสาวนำกมล ศรีพลาย ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511727 66115245202 นางสาวบุษกร บับพาน ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710241 66115245227 นางสาววริยา รอดอุดม ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512435 66115245203 นางสาวชนกนันท์ สุธรรม ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311079 66115245232 นางสาววันวิสา มุงเพีย ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510020 66115245215 นางสาวกมลชนก พรมจอม ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710179 66115245229 นางสาวอัมพร อุสุภราช ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513459 66115245112 นายกริชฐากุล สร้อยมาลัย ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710368 66115245226 นางสาวญาณิศา เวียงสมุทร ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512897 66115245109 นางสาวเยาวภา แตงทิพย์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510898 66115245130 นางสาวเพชรดา วันหากิจ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512100 66115245105 นางสาวพัชรพร แสนทวีสุข ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511534 66115245106 นางสาวกุลนิษฐ์ เมืองทอง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513400 66115245108 นายนภัสกร มหาวงค์ ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711404 66115245225 นายสศิโรจน์ นาคช้างแดง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513750 66115245208 นางสาวนิชานน ทำนานอก ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512420 66115245104 นางสาวสุชาวดี สุขเกิด ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511447 66115245107 นายวทันยา พันธุกาง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512952 66115245101 นางสาวสุธิดา เชื้อพระซอง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511250 66115245102 นางสาวชลิตา เสือเอ๋ง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513998 66115245103 นางสาวกมลรัตน์ ศรีโนนเรือง ภาษาไทย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710142 66115217221 นางสาวสุจริตราพร ทัสสามี การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511509 66115217117 นางสาวภัชราภรณ์ เนินพลับ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510397 66115217118 นางสาวบุษราคัม รอดเย็น การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511506 66115217203 นางสาวนัฐธิชา สังข์วาลวงศ์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513807 66115217115 นางสาวรุ้งนภา ทานวล การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510674 66115217127 นางสาวชญาณี ชัยภูมี การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710434 66115217209 นางสาววิไลวรรณ สืบลา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710187 66115217216 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ซิ้ม การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511180 66115217122 นางสาวเพชรฤดี ศรีบุญเรือง การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511706 66115217121 นางสาวปณิตา ผาน้อย การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511552 66115217114 นายเจนณรงค์ บรรไพร การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510137 66115217116 นางสาวปิยรัตน์ โกษาแสง การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710039 66115217219 นางสาวอิสรา สารมนิต การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710883 66115217213 นางสาวอลิสา การุญ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510567 66115217205 นางสาวยุภาพร บุญลี การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710626 66115217212 นางสาวอริศา โซ่เมืองแซะ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710533 66115217210 นางสาวปนัดดา คำซองเมือง การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710242 66115217225 นางสาวธิตติยา โพธิ์ทะโสม การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711124 66115217223 นางสาวณัฐวดี อินธิเสน การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710684 66115217224 นางสาวปิยะวรรณ ทองก้อน การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510423 66115217231 นางสาวปิยะพร โพนชัยยา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512749 66115217130 นางสาวนันธิดา ผาสุข การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510055 66115217120 นางสาวประภัสสร นรมาศ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514106 66115217124 นางสาวณรินทร์ โลหะชาติ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513420 66115217206 นางสาวศุภกานต์ รุ่งเรือง การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511556 66115217204 นางสาวพรรณพนัช อินทริง การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711019 66115217217 นางสาวจิรประภา นรสาร การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511769 66115217119 นางสาวกรวรรณ บัวพันธ์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513282 66115217123 นางสาววัชราภรณ์ ชั้นน้อย การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513762 66115217201 นางสาวจินตนา วรรณทุ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710207 66115217222 นางสาวจารุวรรณ บัวพันธ์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711601 66115217227 นางสาวนิสารัตน์ เหลาพรม การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511728 66115217112 นางสาวชมัยพร พรมพาน การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512164 66115217125 นางสาวณัฐนันท์ วินนะโรจน์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513853 66115217233 นางสาวนิพาดา หินสอ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510779 66115217126 นางสาวชมพูนุช เบิกค่วง การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511401 66115217113 นางสาวอิสราภรณ์ ศรชัย การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511503 66115217202 นางสาวจินดา บุญทศ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710158 66115217211 นางสาวนิภาพร นาขมิ้น การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710229 66115217226 นางสาวอรยา ไชยยศ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710460 66115217229 นางสาวจิราภรณ์ คําเสียง การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710008 66115217232 นางสาวกมลรัตน์ เทพิน การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512075 66115217207 นางสาวปิยะนภัส แซ่โก่ย การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711417 66115217230 นางสาวภัทชภรณ์ วงค์บุญชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510027 66115217208 นางสาววริศรา บุญเฮ้า การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510344 66115217128 นางสาวพรวลัย ใสโยธา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513246 66115217111 นางสาวอรจิรา รัตนวงค์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513068 66115217129 นางสาวรพีพรรณ นวนบุรี การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510600 66115217106 นายนราธร แก้วก่า การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513160 66115217107 นางสาวโฉมสุดา มงคล การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710596 66115217214 นางสาวจุฑามาศ เหง้าน้อย การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710801 66115217215 นางสาวอันธิกา กู้วงศ์ประเสริฐ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710144 66115217218 นางสาวศุภนิดา บงบุตร การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710358 66115217228 นางสาวยุวดี ทองเหลือง การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513647 66115217104 นางสาวชนธิชา ชมโคกกรวด การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511448 66115217105 นางสาวณัฐพร ชัยยันติ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513859 66115217108 นางสาวอารีรัตน์ นันตะวัน การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513486 66115217109 นายปัณณธร กุลวงค์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511650 66115217110 นางสาวสุทธิดา ศรีหาราช การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511368 66115217101 นางสาวอาริษา ม่อมพะเนาว์ การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511354 66115217102 นางสาววิมลมณี ราศรี การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513264 66115217103 นางสาวจันทรกานต์ เขียวดี การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710086 66115242230 นางสาวจิรัชญา โล่ห์คำ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513254 66115242210 นายธนภัทร แก้วฝ่าย ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711402 66115242225 นายคณิน คิอินธิ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711651 66115242228 นางสาวชนนิกานต์ เวี่ยนวิเศษ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711009 66115242229 นางสาวสิรินดา มหาวงค์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511952 66115242220 นางสาวดวงฤทัย ราชคำ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512520 66115242203 นายพุฒิเมธ ไชยนา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511547 66115242214 นางสาวปภาวรินท์ นรสาร ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514247 66115242128 นางสาวณัชชาวดี ปัญญาสาย ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514055 66115242118 นางสาวนวพร เอี้ยงลักขะ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710270 66115242222 นางสาวขัตติยา บุญชาญ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511955 66115242121 นายกิตติศักดิ์ บริบูรณ์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511862 66115242124 นางสาวปิยธิดา อินธิแสง ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513621 66115242201 นางสาวภัคจิรา ภูหัวไร่ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510681 66115242116 นางสาวสุภกาญจน์ หารธงไชย ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513666 66115242126 นายโกศล จดจำ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510358 66115242202 นางสาวปภาดา ยาดาฟ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510884 66115242211 นางสาวภควดี ศรีวิพัฒน์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511118 66115242204 นายเจษฎา ยาพงษ์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510791 66115242205 นางสาวปฤษฎิ์สินีนาถ เครือจันผา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511226 66115242219 นายเศรษฐพล ทวีโคตร ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513760 66115242218 นายเกียรติศักดิ์ เรืองวงค์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510175 66115242129 นางสาววันภา เหง้าโอสา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510994 66115242127 นางสาวชนกวนันธ์ ฝ่ายเทศ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513275 66115242212 นางสาวณัฐพร ติโนชัง ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711260 66115242226 นางสาววันสิริ ผาใต้ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711583 66115242227 นางสาวพิกุลแก้ว ศรีแสง ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513929 66115242115 นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญชัย ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510164 66115242217 นายศิริพงษ์ สารศรี ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514009 66115242207 นางสาวรัชฎา หมั่นหาโชค ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513066 66115242125 นางสาวปิยฉัตร เทศนา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513580 66115242130 นางสาวอะเซโรลา พ่อบำรุง ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513628 66115242215 นางสาวสิริอาภา วงค์ละคร ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513195 66115242122 นายรัตนพัฒน์ ต้นหา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511637 66115242119 นางสาวรพีพัทธ์ ศรวิชชุมาลี ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511860 66115242120 นางสาวกุลภรณ์ จาดเพ็ง ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513157 66115242112 นางสาวชานิตา อุทัยวัฒน์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512889 66115242114 นางสาวจิรภาพรรณ จันทนชาติ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510427 66115242123 นายสุกฤษฏิ์ ดาบพิมพ์ศรี ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711607 66115242221 นางสาวกิตติมา ศรีพิมพ์สอ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513130 66115242213 นายภูผา ศรีวิเศษ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510386 66115242216 นางสาวกัลยกร วงค์ตาผา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514104 66115242208 นายธานุพล โง่นประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710677 66115242223 นางสาวณัฐชยา ปัญญาบุตร ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511161 66115242117 นางสาวกนกวรรณ ธ.น.กุล ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512686 66115242209 นางสาวณัฐธิดา แก้วสอนดี ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513732 66115242206 นายอภิรักษ์ ธ.น.ชอบ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510732 66115242107 นางสาวเกศกนก คุตเวช ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513416 66115242108 นายต้นกล้า พวงทอง ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513409 66115242109 นายศุภาวุฒิ เหมะธุลิน ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510323 66115242111 นายกวีณภัทร อุปพงษ์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711071 66115242224 นางสาวหยกผกา มณีทรัพย์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511046 66115242113 นายภูมิพัฒน์ สุวรรณพรม ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510946 66115242101 นายสรวิชญ์ พิมสำโรง ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513902 66115242105 นางสาวพันธกาญจน์ ดวงสุภา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514111 66115242110 นางสาววรรณฉัตร กาบบัวลอย ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512894 66115242102 นางสาวพรวรินทร์ แสงพันธ์ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512732 66115242103 นางสาวสุภาวดี โพธิ์คำ ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511010 66115242104 นางสาวพิชชานันท์ งิ้วไชยราช ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511108 66115242106 นางสาวพรนภา โฉมเฉลา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513843 66115268207 นางสาวชุติกาญจน์ บุญสมโชติวัฒน์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711579 66115268226 นายธเนศพล ทองสิงห์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711332 66115268229 นายทรงวุฒิ ฝ่ายราษฎร์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513759 66115268108 นางสาวโสภิตนภา อุสาพรหม สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512192 66115268110 นางสาวเฟื่องลดา ทีคำ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510105 66115268123 นายวุฒิชัย จันทร์ลอด สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511110 66115268222 นางสาวภรัณยา จรหาพล สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512132 66115268124 นางสาวนรินทร ฮองต้น สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510934 66115268126 นางสาวอาระภีญาณ วงษ์เส็ง สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513381 66115268128 นางสาวณฤดี อ่อนสุระทุม สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510751 66115268129 นายจิรวัฒน์ ศิลปประคอง สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710781 66115268231 นางสาววิภาดา แสนดี สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513924 66115268213 นางสาวสุวิสาข์ สารวัน สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710818 66115268223 นางสาวขวัญฤทัย พูลทอง สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513508 66115268119 นางสาววารุกา ผาใต้ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710604 66115268232 นายสหรัฐ ยาทองไชย สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513891 66115268122 นางสาวอุดมพร ผาด่านแก้ว สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510664 66115268120 นางสาวพิมพ์ลภัส บุญเสริฐ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710618 66115268230 นางสาวภัทราพร สว่างวงษ์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511847 66115268214 นางสาวฐิติมา ใบบัว สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511624 66115268216 นางสาวมิ่งพร กิตติภณไพศาล สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513387 66115268215 นางสาวกัญชลิกา ศรีไทย สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511335 66115268111 นางสาววรนุช บุญนันท์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512393 66115268211 นายรัตนโชติ โพธิพรม สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511600 66115268127 นางสาววราภรณ์ ข่วงทิพย์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711240 66115268224 นายนพนันต์ วิณโรจน์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710983 66115268225 นายอารยะ พละสาร สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711209 66115268228 นางสาวพัชรี มุลเมือง สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510516 66115268205 นายอนุพงศ์ ซาเสน สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513685 66115268221 นายธรรมวิทย์ บุณยารมย์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513190 66115268112 นางสาวนลินนิภา ผ่องไสยศรี สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513052 66115268113 นายวัชรพล อุทธสิงห์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511950 66115268115 นายธีรชาติ พันมะหา สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513618 66115268217 นายรพีภัทร ประชานันท์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511443 66115268125 นางสาวปณิภา จันทร์ศรี สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510941 66115268130 นางสาวศุภิดา คำผอง สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510485 66115268121 นางสาววรนุช ดีนัก สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513630 66115268218 นายวีรภัทร แม้นสิงห์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511524 66115268109 นางสาวอริศรา สุวรรณไตรย์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513971 66115268209 นางสาวพัชราภา นนสะเกษ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512570 66115268204 นายกรภัทร์ สีทา สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514078 66115268208 นางสาวสิรภัทร สมสวัสดิ์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513196 66115268212 นางสาวนิรพร ต้นวัน สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511640 66115268116 นางสาวชลธิชา สีสม สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510342 66115268117 นายนราธิป พวงพิลา สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511264 66115268210 นายณัฐพล แสนอุบล สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513357 66115268219 นายพงษ์เพชร เกี้ยกล่อม สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511027 66115268220 นางสาวนารีรัตน์ สินธ์เทา สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514252 66115268203 นางสาวอมรมาศ การเฉื่อยเฉิน สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710311 66115268227 นางสาวกนกวรรณ ชาเข็มทอง สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513034 66115268114 นายพิชิตชัย เหมพลชม สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512229 66115268206 นางสาววนิดา ศรีสร้อย สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511594 66115268202 นายจักรพงษ์ สิทธาหนุน สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514173 66115268103 นางสาวจิราภรณ์ พรมจอม สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510107 66115268104 นางสาวธิมาพร รัตยา สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514128 66115268105 นางสาวฝ้ายขวัญ นาคะอินทร์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513878 66115268201 นางสาวกนกวรรณ ทุมเมฆ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511981 66115268118 นางสาวภคพร เอี้ยงลักขะ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511684 66115268101 นายอิษวัต บุตรโคษา สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512398 66115268106 นางสาวณัฐิดา ธรรมสมบัติ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513462 66115268107 นางสาวกัญญารัตน์ ถานะลุน สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510932 66115268102 นางสาวชนานันท์ พิมพ์พันธ์ สังคมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512849 66115246109 นายศรีหราช สุขสร้อย พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710130 66115246231 นางสาววิยะดา ไขเหลาคำ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710362 66115246216 นางสาวเยาวลักษณ์ กลัดกันแสง พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711030 66115246229 นายธนศักดิ์ ศรีสังข์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510073 66115246202 นายพิชาญ อิ่มซะ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512147 66115246206 นายสุริยา ไขไพรวัน พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510313 66115246209 นายอภิวัฒน์ ไขลายหงษ์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512138 66115246108 นายบูรพา พระเสนา พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514223 66115246129 นางสาวชนาภา ไชยจักร พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514100 66115246203 นางสาวชลลดา จาดแจ่ม พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513273 66115246205 นายปกป้อง เกตวงษา พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312735 66115246234 นายพุฒิพงศ์ สีหามาตย์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512424 66115246104 นายอดิศัย นามนนท์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513517 66115246106 นายณัฐพล ดวงประทุม พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510736 66115246103 นายบุรินทร์ พองพรหม พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510339 66115246101 นายธนวัฒน์ หงษ์คำภา พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512687 66115246102 นายกิตติคุณ เวชสวัสดิ์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512829 66115246214 นายณัฐภัทร อ่อนสี พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510606 66115246107 นายดัสกร ศรีมุกดา พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710930 66115246226 นายเพชรสกล สิงห์โส พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710569 66115246232 นายวายุ ลีพรม พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711168 66115246228 นายรัชพัทธ์ ป้องคำศรี พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711237 66115246230 นายณัฐพล ลำทอง พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510558 66115246122 นายปฏิภาณ ป้องสมบัติ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511744 66115246213 นายจตุรวิทย์ จันทร์ผาย พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511840 66115246211 นายปณวัตร บ้านกลาง พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514183 66115246212 นายภัทรพล ผาบแก้ว พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511748 66115246112 นายพรเทพ เหรียญสุกาญจน์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512004 66115246114 นายชนาธิป ชาคำหลอย พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510076 66115246119 นายศราวุฒ นาโควงค์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511132 66115246124 นางสาวชลดา ของสงคราม พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513565 66115246201 นายทัศพล แก้วอัคฮาด พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511680 66115246208 นางสาวช่อผกา อุปรีย์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710007 66115246224 นายนิติภูมิ บุพศิริ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710633 66115246227 นายจิระวัฒน์ เปอินทร์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312789 66115246235 นายนาวิน อรรถสาร พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512764 66115246113 นางสาวภาวินี ไชยตมาตย์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512716 66115246117 นายสุกัลป์ พิบูลย์ศักดิ์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512776 66115246207 นายผไทเทพ ศิริชมภู พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711147 66115246233 นางสาวปรีดาภรณ์ อินธิแสง พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710050 66115246221 นางสาวพัชรินทร์ อายุศรี พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510008 66115246130 นางสาวชมพูนุช ชัยยิ่ง พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710261 66115246222 นายธีรดนย์ น้อยสุวรรณ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711351 66115246225 นายภาณุพงศ์ เทพบุตร พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710517 66115246223 นายธีรพัฒน์ วงแหวน พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513938 66115246210 นายยศกร ไชยตะมาตย์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514295 66115246126 นายณัฐวุฒิ แสงวงค์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710341 66115246215 นางสาวพัชราพร เเก้วกล้า พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711534 66115246220 นายนครินทร์ ยอดกาวี พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512153 66115246115 นางสาวณัฐนิชา คำสงวน พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513481 66115246105 นางสาวณิชา สุมา พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511281 66115246116 นายอาทิตย์ สายทองสด พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514213 66115246118 นายณัฐพนธ์ อรัญทอง พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512929 66115246120 นายศุภชัย เทียนศรี พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510587 66115246121 นายธนกฤต อัตรสาร พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513268 66115246123 นางสาวณัฐนิชา กองยม พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510668 66115246125 นายรชตวิทย์ เดชโฮม พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513961 66115246127 นางสาวสิดาพร เมืองโคตร พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510927 66115246204 นายวรชัย สกุลไทย พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710114 66115246218 นายเจตพล อนุญาหงษ์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710622 66115246219 นายกฤษดา พลนิกร พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710375 66115246217 นายสรชาติ พิทักษ์เสมา พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514056 66115246128 นายเกษมสันต์ ศิริพงษ์ พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511402 66115246110 นายจักรพรรดิ โตวังจร พลศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510617 66115244106 นางสาวตรีสุคนธ์ ยศแก้ว คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512928 66115244118 นายเมธาวัธ สาเกตุ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513166 66115244123 นายณพัชร ยางธิสาร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514101 66115244213 นายศิระศักดิ์ อินอุเทน คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710746 66115244217 นายปิยวัฒน์ ภูโอบ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711165 66115244218 นางสาวสิรินทรา สารธะวงศ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711055 66115244229 นายศุภวิชญ์ สุวรรณโคตร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513490 66115244211 นางสาวจีรภา พรมบุตร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511605 66115244210 นางสาวพัชริดา ฮุยพิทักษ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513456 66115244121 นายกมลภพ เลื่อมสำราญ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511578 66115244215 นายนันทิพัฒน์ สุขรี คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711259 66115244226 นายภาวัต วงศ์มาลาสิทธิ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510433 66115244207 นายธเนศพล ประเสริฐพร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510543 66115244208 นางสาววรรษพร เหง้าน้อย คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512891 66115244205 นางสาวพัชรพร อาจวิชัย คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512329 66115244107 นางสาวปนัดดา ลืออำนาจ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513362 66115244110 นายอภิวัฒน์ วัฒนาเนตร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510599 66115244111 นางสาวธันย์ชนก สิมลี คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711428 66115244221 นายปัณณวัฒน์ อุ่นเทียมโสม คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711211 66115244224 นายอภิสิทธิ์ สลางสิงห์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511912 66115244101 นางสาวธัญสุดา เรืองนุช คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513673 66115244104 นายรัฐศาสตร์ สมเพ็ชร์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512302 66115244108 นางสาวพรรพษา โทนแก้ว คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513824 66115244109 นายบุญญฤทธิ์ สมคณะ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514262 66115244112 นายวริทธิ์ธร จุลบาท คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512666 66115244113 นางสาววรรณภา โฉมเฉลา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513872 66115244102 นางสาวภาณุมาศ ทุมประพันธ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511766 66115244103 นายชานนท์ โพติยะ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513699 66115244105 นางสาวณัฐชานันท์ บุตรดีวีระวงค์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514177 66115244203 นายอานัฐ พรมน้อย คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711540 66115244227 นายวรินทร ไชยบุญ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312842 66115244236 นางสาวอันธิรา อ่อนตา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513081 66115244122 นายอนันต์ เห็มสุวรรณ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513705 66115244126 นางสาวปาริชาต เชื้อตาอ่อน คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512002 66115244127 นายณัฐพงศ์ หอมจำปา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513142 66115244212 นายวิทวัส ศรีพรมษา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711585 66115244231 นางสาวปริยากร วรรณสุทธะ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511362 66115244124 นายธนัญชัย แสนเสนา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710708 66115244233 นางสาวอติพร ฤาชากูล คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710875 66115244230 นางสาวสุวิดา สีอุคุ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513834 66115244204 นายสืบศักดิ์ ลุนจักร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711153 66115244223 นายกิตติศักดิ์ ใจบุญ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513106 66115244214 นายวัชรพงษ์ ใครบุตร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513350 66115244114 นางสาวปาจารีย์ ประทุมลี คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710005 66115244235 นายอชิรวิชญ์ ภูธรเลิศ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512428 66115244115 นางสาวญาดา ฤาชากุล คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711231 66115244219 นายณิพัชรพงศ์ มังคละเสถียร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511601 66115244129 นางสาวปพิชญา ปิมปาตัน คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510997 66115244125 นางสาวภคพร ฮังโยธา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710807 66115244222 นางสาวศลินา บัวหลวง คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710068 66115244234 นายสินธวุฒิ พลชารี คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512336 66115244209 นางสาวจิตร์อนงค์ ประทุมลี คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711344 66115244225 นายเดโชพล อินเสน คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511973 66115244206 นางสาวชไมพร ชัยนาม คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711610 66115244216 นางสาวกันต์ฤทัย งอกงาม คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511817 66115244128 นายณัฐพงศ์ จาหรี คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511259 66115244130 นางสาววราภรณ์ ศักดิ์ดา คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513544 66115244117 นางสาวศศิประภา โสภาบุตร คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513243 66115244119 นายวรเมธ แง่ไชย คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512038 66115244201 นางสาวกัญญารัตน์ จันทากูด คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511710 66115244116 นายจิรายุทธ ศิลารักษ์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512740 66115244120 นางสาวชนันภรณ์ กิตติธรรม คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710069 66115244220 นายทยากร วะลับ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710714 66115244232 นายพีรพงค์ ไชยพรม คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710225 66115244228 นายจักรพรรดิ์ วงศ์ศรีชัย คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510403 66115244202 นางสาวศรวิภา บุทธิจักร์ คณิตศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514043 66115239105 นายนัฐวุฒิ คำเมือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510462 66115239204 นางสาวกรภัทร์ เพชรดีคาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511407 66115239115 นางสาวอินทุอร พันทู วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711605 66115239228 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อคำจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513123 66115239128 นางสาวอลิสรา นัยนิตย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511881 66115239202 นางสาวจตุพร โฉมเฉลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510848 66115239123 นางสาวเเอนนา สีละวงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711549 66115239212 นางสาวศิรประภา จตุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710013 66115239231 นางสาวเพชราภรณ์ พรมเมศร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710958 66115239210 นางสาวชวัลพัฒน์ แสงหมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511824 66115239129 นางสาวปภาวรินทร์ อุปพงษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511787 66115239124 นายพุทธิพงศ์ อุพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513655 66115239126 นางสาวพัชราภรณ์ แสงทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513588 66115239201 นางสาวเบญญาภา สุดาชาติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514086 66115239125 นายกัมปนาท น้อยไสย วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510074 66115239102 นายพีระพล ชุยลุย วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711506 66115239214 นางสาวภัทรวดี แพงแสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711445 66115239216 นางสาวปวีณา อันสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511913 66115239101 นายทวีศักดิ์ นาโควงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514022 66115239120 นางสาวอนัญญา ไกยะฝ่าย วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710003 66115239222 นางสาวฐิตาพร อำไพร วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711527 66115239223 นางสาวจุฑามณี จันทะบุตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513675 66115239111 นางสาวณัฐพร สมจิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710403 66115239221 นางสาวปัญจรัศม์ ไชยต้นเทือก วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711569 66115239226 นางสาวเบญญาภา เกษเกษร วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513427 66115239203 นางสาวขวัญสุดา สุดเสน่ห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513808 66115239127 นายอนันตชัย ขันทะชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511677 66115239130 นางสาวจุฬารัตน์ ทุมเพ็ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512175 66115239116 นางสาวอภิญญา หนึ่งคำมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512562 66115239110 นายเศรษฐพงศ์ คำภูษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511510 66115239109 นางสาวกานต์สินี พั่วพันศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710077 66115239218 นางสาวมณฑาทิพย์ ผาด่านเเก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511419 66115239113 นางสาวพิชชาภรณ์ ทองคำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710170 66115239217 นางสาวพิชญ์สินี ในอรชร วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711394 66115239225 นายศรายุทธ แสงพรมชารี วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512887 66115239104 นางสาวคติพร พรหมดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513609 66115239121 นางสาวเบญจพร ป้องทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510086 66115239122 นางสาวรัตติภรณ์ เรือริรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513607 66115239117 นายบวรศักดิ์ หอมจำปา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710288 66115239233 นางสาวนรินดา ยะวังคะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711000 66115239213 นายทัศวี ผานคำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711460 66115239230 นายคุณากร นวานุช วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710683 66115239220 นางสาวสุวรรณา อนันตโสภณ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710970 66115239224 นายณภัทร บุตรดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710821 66115239227 นางสาวดวงกมล ดาธา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510574 66115239108 นางสาวนันธิชา ฝูงที วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514138 66115239205 นางสาวภคพร ผิวชัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711358 66115239206 นางสาวสุวรรณสา คำกรลือชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710002 66115239207 นางสาวรภาภรณ์ อินทร์เกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711216 66115239208 นางสาวนาราภัทร วงษาเนาว์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711634 66115239211 นายธนพล สินพูน วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512838 66115239112 นางสาวธิดา จันทะรักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510604 66115239114 นายศรยุทธ์ คำโคตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514115 66115239103 นายวิทวัส สุวรรณไตรย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510823 66115239118 นางสาวอลิสา ผิวหูม วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513992 66115239119 นางสาวอริยา บุตรชาติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711570 66115239219 นายกฤตรัฐฐาปกรณ์ ใจบุญ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512605 66115239106 นางสาวศุภาวรรณ จันดาแดง วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710186 66115239215 นายณัฏฐกิตติ์ หมื่นศรีพรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710705 66115239209 นายศรราม วงค์คำจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711641 66115239229 นางสาวธนาพร คำสิงห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710549 66115239232 นางสาวชลิตา ผาวงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512555 66115239107 นางสาวธิดารัตน์ โภคสาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510546 66115241123 นายณัฐพงษ์ แก่นกงไว ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710615 66115241210 นายอัครพล บุญส่ง ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512845 66115241102 นายชุติพงศ์ ห้วยกระเจา ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513164 66115241212 นางสาวอภิสุมนต์ เเสงบุญ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710924 66115241206 นายสุริยกานต์ จำวงค์ลา ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511802 66115241110 นายสุรสิทธิ นุบาล ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510435 66115241124 นางสาวชนาพร โคตรตีหวี ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511989 66115241113 นางสาวศุภาวดี ศรีบัวบาล ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711571 66115241208 นายเอราวัณ อัครศรีวงษ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711530 66115241209 นางสาวลักษ์ศิกา ทองวร ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511208 66115241120 นางสาวขวัญจิรา นามเสาร์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512883 66115241112 นายณพัฒน์ คำไตรย์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512406 66115241118 นางสาวศิริญญา เชื้อกุณะ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511045 66115241106 นางสาวรัชนก วงค์ละคร ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513057 66115241108 นางสาวอัญชลี ชีแก้ว ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513780 66115241121 นางสาวประกายฟ้า สุวรรณวงค์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512548 66115241122 นายธนกฤต มาตย์วิเศษ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513355 66115241109 นางสาวนภาพร กลยณีย์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511415 66115241114 นางสาวจิรัชญา อุปัญญ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711132 66115241203 นางสาวอรุณ บุญหว่าน ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711141 66115241204 นางสาวเนตรชนก ถาวรประเสริฐ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710264 66115241205 นางสาวภัทรพรรณ ไชยเทพ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513669 66115241103 นางสาวอาภากร ดาสินธ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510038 66115241104 นายณัฐวุฒิ หารธงชัย ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710479 66115241130 นางสาวอังสุนันท์ ปะภะวะนัง ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312869 66115241213 นางสาวอวัสดา ธุระนนท์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512405 66115241115 นางสาวศิรประภา คำมุงคุณ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511034 66115241105 นายวุฒิเดช พลธิราช ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710107 66115241201 นางสาวพิมพ์พร คงเมือง ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710906 66115241129 นายพีรภัทร คุณรักษ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711418 66115241211 นายพงศ์ฐะกฤษ์ เชื้อสิงห์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710585 66115241128 นางสาวอัญชิฐา พรหมจักร ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513329 66115241127 นายนนท์ปวิธ อำพล ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710066 66115241207 นายทศพร วงศรีชู ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511544 66115241125 นายวรากร เวฬุวนารักษ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514150 66115241111 นางสาวอมรรัตน์ ปรากฏวงษ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510320 66115241119 นางสาวปวีณ์นุช อุทธศรี ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711644 66115241202 นายปุญญพัฒน์ วงค์เทวราช ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510653 66115241107 นางสาวนงนภัส คำภูแสน ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511942 66115241116 นางสาวจรินยา ศรีระวงค์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514273 66115241117 นายปวริศ ฤทธิ์กองโพธิ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511784 66115241126 นางสาวพรสวรรค์ ละสา ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510878 66115241101 นายธนวัฒน์ แสงวงศ์ ฟิสิกส์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513788 66115265102 นางสาวชุติมา หลานเศรษฐา เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510714 66115265215 นางสาวอมรรัตน์ แถวอุทุม เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511377 66115265104 นายธีรภัทร พานโมก เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513511 66115265105 นางสาวนันทภรณ์ ชินบุตร เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510366 66115265106 นางสาวธนาภรณ์ โถแก้วเขียว เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511235 66115265101 นายอรรถกร แสนสุข เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510461 66115265214 นางสาวอารยา ด้วงคำภา เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513964 66115265218 นางสาวพัณณ์ชิตา ศรีบุญเรือง เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312637 66115265211 นายธวัชชัย จูมบุตร เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512133 66115265115 นางสาวปาริชาติ โพพาลิก เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512130 66115265118 นางสาวสิรินทร์ยา โพพาลิก เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711625 66115265207 นางสาววนารัตน์ คำชมภู เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711313 66115265201 นางสาวทัศนียา เล็ต เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711491 66115265203 นางสาวสุภัสสร จังคุณดี เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710946 66115265204 นางสาวสิธาริณี วงค์นคร เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513281 66115265112 นางสาวรัชฎาพร เกิดผล เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512877 66115265120 นางสาวอภัสรา ยศตระโคตร เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513478 66115265111 นางสาววิจิตรา เพียรภายลุน เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513259 66115265113 นางสาวธิติมา ฟองอ่อน เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510981 66115265216 นางสาวเบญจมาศ นามราช เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510448 66115265217 นางสาววรัชภรณ์ ผาแสน เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511801 66115265219 นางสาวดาอนุพร กุลวงษ์ เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511064 66115265212 นางสาวธวัลรัตน์ เขียวสมบูรณ์ เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511708 66115265108 นางสาวกรรณิการ์ แสนพระพล เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511446 66115265110 นางสาวเนตรนภา เฉพาะตรง เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711368 66115265208 นางสาวผกามาศ ดาบพลหาร เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510972 66115265114 นายณรงศักดิ์ ชินบุตร เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512334 66115265116 นางสาวสลิลทิพย์ ชุมปัญญา เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514184 66115265119 นางสาวชนิสรา โพชราช เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711275 66115265206 นายสาริน พลศรีราช เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711046 66115265202 นายณัฐภัทร ติธรรม เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710370 66115265220 นางสาวศิริลักษณ์ กันหาคม เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511442 66115265109 นางสาวเนตรนภิส เฉพาะตรง เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510872 66115265213 นางสาวกนกกานต์ นามวงค์ชัย เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710707 66115265210 นายกิตติภพ มั่งสิน เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710109 66115265209 นางสาวพรรณภา โยวะผุย เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512895 66115265121 นายนฤบดินทร์ เนินสนิท เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710780 66115265205 นายสุรเชษฐ์ ราชสุภา เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513648 66115265107 นางสาววรรณวรางค์ ตุพิลา เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513881 66115265103 นางสาวกิตติพร สารีธรรม เคมี-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510489 66115260105 นายอนุพล หล้าหิบ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513091 66115260104 นายศรายุธ คงมีเงิน อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312911 66115260125 นางสาวธิดาพร โซ่เมืองแซะ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513633 66115260106 นายจรูญโรจน์ คำสงค์ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711464 66115260113 นายเฉลิมชัย สุขวิพัฒน์ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510264 66115260101 นางสาวกัณฐิกา พรหมแสง อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513026 66115260103 นายนัทธพงศ์ ขรรค์ศร อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710731 66115260112 นายธนทัต แจ่มใสดี อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710320 66115260121 นายธีรนันธ์ นันทะวงศ์ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311896 66115260122 นายธีรภัทร นวานุช อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512602 66115260107 นายมิลธดา อุปชาคำ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312714 66115260123 นายทรงพล มาตยาคุณ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710552 66115260116 นายธนาภรณ์ แสนคะ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711126 66115260119 นางสาวอิศริยาพร วงค์ผาบุตร อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711245 66115260120 นางสาวธัญญลักษณ์ จันทโชติ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710078 66115260117 นางสาวสุธินันท์ อยู่ลำนาน อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512005 66115260110 นายพุฒิพงศ์ สอนศิลพงศ์ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710140 66115260115 นายอนุสรณ์ ภูมิประเสริฐ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710073 66115260111 นางสาวอภิญญา บุพศิริ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312774 66115260124 นายวัฒนชัย สุทธิวิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512931 66115260109 นายอรรคเดช อุคำ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513901 66115260108 นายณัฐดนัย ชาตานันท์ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711235 66115260114 นายศุภชัย ไชยเพขร อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512021 66115260102 นายธีระยุทธ งาสิทธิ์ อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710283 66115260118 นายปฏิพล ทองดา อุตสาหกรรมศิลป์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510504 66115267101 นางสาวณัฐพร ศิริขันธ์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511788 66115267130 นางสาวมนสิชา ดีพรม คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513548 66115267218 นางสาวนุชจริน ไพราชสูง คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513176 66115267127 นางสาวดวงกมล จิตรจักร์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514230 66115267128 นางสาวอภัสรา วงศ์ละคร คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512460 66115267208 นางสาวภูษิตา จันทรโพธิ์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510977 66115267214 นายพรหมณวุฒิ กาพรหมวงศ์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511842 66115267216 นายอพิสิทธิ์ ใยพันธ์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512834 66115267117 นายเมธานันท์ ปอนศรี คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511844 66115267103 นางสาวถาวรีย์ ซาเสน คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513171 66115267104 นางสาวชลลดา อ่วยกระโทก คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513004 66115267105 นางสาวชลธิชา อ่วยกระโทก คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513149 66115267106 นางสาวจิระนันท์ หาญจำปา คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513632 66115267107 นางสาวพัชราภา งอยผาลา คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514248 66115267108 นางสาวญาณิศา จันทร์หนิ้ว คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511883 66115267109 นางสาวกันยากานต์ อันทะเกตุ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511789 66115267112 นางสาวศันศนีย์ นามพธาย คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513489 66115267113 นางสาวฤทัยรัตน์ วงศ์กระโซ่ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510983 66115267204 นางสาวอัญสุลี ภูดี คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710254 66115267220 นางสาววรนุช ลำทอง คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710406 66115267221 นางสาวภัคจิรา สิงห์วิโรจน์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710228 66115267228 นางสาวศรีสุดา แม้นศร คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513678 66115267203 นายสิรภพ ชูกลิ่น คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710589 66115267229 นายชาญวิทย์ พ่อพรม คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511508 66115267111 นางสาวจันจิรา กาหาวงศ์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514140 66115267201 นางสาวณีชาพัชร์ ปัสสัย คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511607 66115267212 นายกิตติภณ วินบาเพชร คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511472 66115267213 นายทัตเทพ จันทุลาง คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511671 66115267217 นางสาวณิชากานต์ แสงไชย คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514251 66115267126 นางสาวนิภาภรณ์ คุณาคม คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512013 66115267129 นางสาวปาฏลี วังคะฮาด คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510167 66115267116 นางสาวบุษยา เคนไชยวงค์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511216 66115267121 นางสาวนิรันรัตน์ วังทะพันธ์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513854 66115267205 นางสาวกาญจนา วงวิลัยร์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512116 66115267122 นางสาวสุดารัตน์ แก้วแพง คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710753 66115267223 นางสาวเพชรลดา ผิวอรุณเรือง คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512063 66115267202 นายนราทิตย์ ปิยะนันท์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512070 66115267215 นายณัฐศักดิ์ บุญผาด คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513737 66115267114 นางสาวสิรารัตน์ ตามขมิ้น คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512411 66115267207 นางสาวแสงดาว สาเสน คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511203 66115267118 นายสงกรานต์ นามเสนา คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510790 66115267120 นางสาวศนิกานต์ ชาวไทย คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510763 66115267115 นางสาวรัชนีกร ซุยเซ็งซะ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510766 66115267119 นางสาวสุภาภรณ์ สุทธิมาตย์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511189 66115267123 นางสาวสุภัทสร จ่าเหม คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512658 66115267124 นางสาวอาทิตยา สุพร คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511062 66115267206 นางสาวกมลรัตน์ จันทรังษี คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513353 66115267209 นางสาวบัณฑิตา กองอาษา คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514208 66115267210 นางสาวรุ่งทิวา บุญชาญ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511300 66115267211 นางสาวปริญญา คำเกาะ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710396 66115267224 นางสาววิลาสินี ศิริเกตุ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710271 66115267225 นางสาวพิมพ์ชนก อยู่สุข คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710367 66115267226 นางสาววราภรณ์ นะคะจัด คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710820 66115267227 นางสาวมณีรัตน์ คำสงค์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710115 66115267219 นางสาวมุกมณี อุสาพรม คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710806 66115267222 นางสาวพีรยา ศรีภิรมย์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513775 66115267110 นางสาวจิรัชญา ประคำมินทร์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510666 66115267125 นายชินกร อุปทุม คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513147 66115267102 นางสาวสุดารัตน์ ภารประดิษฐ์ คหกรรมศาสตร์-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510042 66115269106 นางสาวพรวลัย นามเสาร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513573 66115269118 นางสาวสุคนธมาส ดาโอภา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514089 66115269125 นางสาวกานดา แสงวงค์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510050 66115269107 นางสาวชุติกาญจน์ มุงธิสาร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512036 66115269103 นางสาวณัฐณิชา แสงพรมชะรี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512374 66115269101 นางสาวนันทิดา บัวประดิษฐ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710353 66115269219 นางสาวจิตฐิพร ศรีไชย การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510231 66115269115 นายชานุดร ระหูภา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513642 66115269117 นายศิวกร ไกรธิราช การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710716 66115269226 นางสาวกัญญารัตน์ ประเทพา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312276 66115269228 นางสาวศรุตา ลุนจักร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311392 66115269230 นางสาวจารุภา นาคปานเอี่ยม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512035 66115269102 นางสาวชนาพร ตุพิลา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511843 66115269104 นางสาวอรวรรณ ยืนยง การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513328 66115269105 นายกิตติพงษ์ ธิวโต การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711435 66115269210 นางสาวธนาพร ธนะคำดี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710284 66115269211 นางสาวณัฐธิดา ไชยสุระ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710071 66115269212 นางสาวมณฑการ เครือหมื่น การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510618 66115269111 นายอภิวัฒน์ สีหาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513836 66115269109 นางสาวธาริดา บุญรักษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710850 66115269206 นางสาววันวิสา พาสันเทียะ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513602 66115269120 นางสาวชยาภา พ่อสียา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514035 66115269124 นางสาวอรอิศรา สารีทิพย์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513918 66115269202 นางสาววริศรา ศรีเมือง การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710784 66115269224 นางสาวกชมล โยระบัน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511658 66115269121 นางสาวปิยะวรรณ ทองก้อน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510669 66115269123 นายชาคริต บุญระมี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511702 66115269127 นายวายุ พลราชม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510522 66115269129 นางสาวรุจิรา สุจริตจิตร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514041 66115269110 นางสาวอริสา ไพศาล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710275 66115269213 นางสาวธิดารัตน์ อุปรีย์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710427 66115269215 นางสาววรรณสมร หลักคำ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710692 66115269203 นางสาวอาริสา ล้วนวิเศษ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710106 66115269209 นางสาวจิราภา ตันสมรส การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710145 66115269208 นางสาวญาโณบล ไชยสัตย์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710340 66115269207 นางสาวเพ็ญพิชชา เพ้าหอม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710042 66115269221 นางสาวปาณิศา ขันอาสา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511456 66115269130 นางสาววัชราภรณ์ พันธุออน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710867 66115269204 นางสาววรันธร เคนไชยวงศ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513253 66115269108 นางสาวภัคจิรา ประเสริฐแท่น การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711181 66115269220 นางสาวศุภากาญจน์ เพ็งจันทร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710352 66115269214 นางสาวพรวิภา พัฒนา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311897 66115269225 นางสาวสุขิตา สัตตวุธ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710584 66115269222 นางสาวทอฝัน บุทธิจักร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512076 66115269126 นางสาวณัฐพร จันทเนตร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511451 66115269128 นางสาวศศินิภา อ่อนหลง การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514012 66115269122 นางสาวภาณุมาศ ป้องชายชม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513684 66115269201 นายเดชาชาญ นรรัตน์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312497 66115269229 นายปรัตถกร ชาชุมวงศ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710183 66115269217 นางสาวเกวลิน ศรีวรกุล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710429 66115269216 นางสาวณัฐสุดา กงสะเด็น การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710506 66115269218 นางสาวศศิกานต์ ทะวงศ์นา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510671 66115269119 นางสาวพัสวี เดชโฮม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710556 66115269205 นางสาววริศรา สุดตา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311511 66115269227 นางสาวชนิภา สุขกุล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510960 66115269112 นางสาวสุชาดา จุลลาย การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513629 66115269113 นางสาวศณิชา จงเกษกรณ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510596 66115269114 นายธนพงศ์ ฮาบสุวรรณ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513252 66115269116 นายเอกนัฐ วรเมธานนทกุล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510621 66115270125 นางสาวชุติกาญจน์ พ่อศรียา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510118 66115270201 นางสาวฝนทิพย์ ใสนวน การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511721 66115270111 นางสาวปานณภา เทือกตาทอง การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513825 66115270113 นายพิษณุวัฒน์ ชาเหลา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513001 66115270101 นางสาวทิพย์สุดา คะดุน การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511725 66115270102 นายจักรพันธ์ รื่นเริง การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512613 66115270214 นางสาวฐิตินันท์ โถบำรุง การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711261 66115270230 นางสาวอภิชญา ธานะราช การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512281 66115270220 นางสาวพรนิภา ระแสนพรหม การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513403 66115270114 นางสาวสุดารัตน์ เวยสาร การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510841 66115270103 นางสาวณัฐนิชา ภูปานดำ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510391 66115270104 นางสาวดวงกมล ขันบรรจง การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512042 66115270106 นางสาวปณิดา สุขรี การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511838 66115270107 นางสาวหนึ่งฤทัย คำตั้งหน้า การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511181 66115270108 นางสาวนางสาวสุนิตา น้อยโสมศรี การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511430 66115270109 นางสาววิไลลักษณ์ ศรีเฉลียว การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514090 66115270110 นางสาววรัญญา พันพิลา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514062 66115270112 นางสาวอนงค์นาฏ ป้อมหิน การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513730 66115270118 นางสาวกัญชลิกา วงศ์เตชะ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510332 66115270221 นางสาวชลธิดา เชื้อบริบูรณ์ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511277 66115270127 นางสาวพรฤดี ถวิลรักษ์ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513407 66115270117 นางสาวเกวลิน รักบุญ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513785 66115270121 นางสาวณัฐธิดา สอดศรี การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510261 66115270124 นางสาวกันต์กวี ศรีมุกดา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514026 66115270115 นางสาวภัทรฉัตร ฤทธิร่วม การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510422 66115270224 นางสาวนนทิชา พรมภา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511496 66115270225 นางสาววิภาวัลย์ เพชรดีคาย การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510682 66115270123 นางสาวรุ่งนภา ชาเหลา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513284 66115270116 นางสาวนัชชา ขันทะชา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510929 66115270129 นางสาวนรีรัตน์ หอวัฒนชัยเจริญ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511648 66115270228 นางสาวปารวี เหลาแตว การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512694 66115270126 นางสาวจิราภรณ์ เสนาคำ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513218 66115270223 นางสาวอันนิตา พิกุล การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511811 66115270202 นางสาวปิยาอร บุญชาญ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512449 66115270204 นางสาวสุชานาฎ สอาดแพน การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514047 66115270206 นางสาวสุดารัตน์ เคนแก้ว การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513089 66115270207 นางสาวจรรยมณฑน์ จ่าเหม การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512597 66115270208 นางสาวสุจิตรา เจนวิถี การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511780 66115270229 นางสาวปิยดา จะรดรัมย์ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513710 66115270119 นางสาวกัญญาภรณ์ คำมา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514122 66115270122 นางสาวนวลละออ มีสิทธิ์ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512315 66115270213 นายณัฐดนัย พันธ์มะหา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512721 66115270212 นายทวีพงษ์ คนกลาง การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512506 66115270217 นางสาวสวพร ทอนรินทร์ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513528 66115270226 นายธีรเมธ ฤกษ์ดี การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510750 66115270210 นางสาววิไลพร วะชุม การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512020 66115270227 นางสาวพรนิภา ซื่อตรง การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514198 66115270128 นางสาววรรณณิภา คุ้มไข่น้ำ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512019 66115270203 นางสาวธิธาดา เหลาแตว การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510774 66115270209 นางสาวณัฐชยาน์ มุติพันคา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510310 66115270215 นางสาวสุดารัตน์ แห้วสุโน การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510676 66115270219 นางสาวบัวชมพู คำชนะ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513367 66115270222 นางสาวอารียา เทพศรีหา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512967 66115270216 นางสาวประภาพร สุดชา การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511218 66115270218 นางสาวชไมพร โยชน์เยื้อน การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511753 66115270205 นางสาวพิลาวรรณ มงคลงาม การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511911 66115270211 นางสาวนัทกานต์ สมบูรณ์ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511507 66115270120 นางสาวชนกสุดา กาหาวงศ์ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510067 66115270130 นางสาวดวงกมล โพติยะ การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511841 66115270105 นางสาวสายชล โคตรสขึง การประถมศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511701 66115271108 นายธนพันธุ์ แก้วกิ่ง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513781 66115271205 นายธนภณ เคี่ยงคำผง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513726 66115271102 นายกิตติชัย ฉัตตะสี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513670 66115271103 นายปรเมศวร์ แป๊ะหลี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512514 66115271105 นายสุรเชษฐ์ เพ็งรัตน์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512690 66115271216 นายอนุวรรตน์ เหมะธุลิน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711633 66115271227 นายชัยลดล เสงี่ยมศักดิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512503 66115271207 นายปิติภัทร จันทรังษี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514073 66115271104 นายธีรภัทร์ สุภาไทย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511024 66115271106 นายนิธิภัทร ขันทีท้าว นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512876 66115271113 นางสาวนฤกานต์ นาพงษ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710931 66115271223 นายนนท์ตการ โพติยะ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511487 66115271111 นายปรมินทร์ ลีลาชัยวรีพร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511269 66115271120 นายชาคริต พรหมดี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512979 66115271124 นายนันฐพงศ์ คล่องแคล่ว นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511751 66115271129 นางสาวเขมิกา ขันทะชา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510636 66115271115 นายสุชานันท์ วารีย์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513903 66115271117 นายศิวัฒน์ แดงลีท่า นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510595 66115271112 นางสาวธันยา ทองไชย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510842 66115271107 นายธีรวัฒน์ วารีย์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514124 66115271203 นายไกรกมลภพ แง่มสุราช นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710952 66115271218 นายธนพงศ์ ราชาสุข นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711054 66115271220 นายชลสิทธิ์ นานาวัน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710890 66115271229 นางสาวทิฆัมพร พลไกรษร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512351 66115271208 นางสาวชฎาพร วงศ์ประทุม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513691 66115271209 นางสาวอรปรียา แมดมิ่งเหง้า นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512345 66115271210 นางสาวสมหทัย บุญสันเทียะ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512530 66115271211 นายวสุ คะปัญญา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514048 66115271125 นางสาวสุพรรณษา สนอุทา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711408 66115271224 นายเอกภัทร ศูนย์จันทร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710817 66115271232 นายปฏิวัติ พ่ออามาตย์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514040 66115271109 นายนนทวัฒน์ แสนวิเศษ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511972 66115271206 นายโชคทวี บุทธิจักร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510282 66115271114 นางสาวนาริน นนเข็มพรม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513782 66115271204 นายสุทธิพงศ์ วะเกิดเป้ง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512458 66115271213 นายปรมินทร์ เฮียงราช นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511750 66115271214 นางสาวอนัญญา เสียงล้ำ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710168 66115271217 นายภูวมินทร์ ป้องวงษ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512754 66115271110 นายจิรวัฒน์ เดชป้องหา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711282 66115271226 นางสาวยศวดี ชุมปัญญา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512621 66115271116 นางสาวสุชัญญา จันดากุล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510240 66115271119 นายณภัทร ซ้ายกลาง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710725 66115271230 นายกฤษณะ ไกยะฝ่าย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513769 66115271212 นางสาวนิลมณี รูวิชิตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514238 66115271202 นายจิรเมธ พวงประดิษฐ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710978 66115271225 นางสาวมุกมณี วะสาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312793 66115271231 นายสิทธิศักดิ์ จันทวงค์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511667 66115271215 นางสาวปัณชญา โพธิ์ศรี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510571 66115271201 นายวรากร สารโพคา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512472 66115271118 นางสาวสิดาพร กินขุนทด นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710545 66115271219 นายชนันธร แสงสุวรรณ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711246 66115271221 นายศุภโชค มาตย์วังแสง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661711176 66115271222 นางสาวนิภาธร ยอดสุบัน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511458 66115271122 นายรัตนินทร์ สัญจรเลิศ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710672 66115271228 นายภูวนาถ ฟองอ่อน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510624 66115271121 นางสาววรรณสุดา จันทร์เพ็งเพ็ญ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511681 66115271123 นางสาวณัฐชริชา บาลอินทร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510966 66115271126 นายวิทพล อุดมนา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511393 66115271130 นางสาวรวินท์นิภา วรรณนิรันดร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512806 66115271127 นายวุฒิชัย มูลพรม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510623 66115271128 นางสาวกัญธิมา เมืองสุวรรณ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514188 66115271101 นายปรมินทร์ จันทร์อุดม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา-ค.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310693 66102101105 นางสาววันวิรุฬห์ สุวรรณเสมา เคมี-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312631 66102101104 นายพิชญุตม์ เนื่องอาชา เคมี-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510639 66102101101 นางสาววิราชินี บุญรักษา เคมี-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311023 66102101106 นางสาวศิริลักษณ์ ผิวผ่อง เคมี-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514170 66102101102 นายพุทธิกร ทับพิลา เคมี-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311421 66102101107 นางสาวสาริยา ขุขันธ์ เคมี-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310396 66102101103 นางสาวพิณลดา นาโควงค์ เคมี-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311776 66102102107 นายจิระศักดิ์ สอนระวัตร ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312177 66102102109 นางสาวชุติกาญจน์ พลสีลา ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310831 66102102104 นางสาวณัฐกรานต์ ดวงปากดี ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310415 66102102113 นางสาวรุ้งนภา ลี้พล ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311965 66102102105 นางสาวเกวลิน ผาใต้ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310915 66102102102 นางสาวปิยวรรณ ทาอ่อน ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312691 66102102110 นางสาววนัชพร สลักศิลป์ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312309 66102102111 นางสาวดวงนภา วราภิโมกข์ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312672 66102102108 นางสาวจุไรรัตน์ สุนทรจิตร ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312219 66102102106 นางสาวลัฐิกา วระโงน ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311513 66102102103 นางสาวมัทนา วงศาวัตร ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310941 66102102114 นายกิตติศัพย์ ทุนิจ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312951 66102102116 นางสาวพัชรินทร์ สัตถาผล ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312952 66102102117 นางสาวสุวนัน รันชิตโคตร ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312801 66102102112 นายอัครเดช สว่างวงค์ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514169 66102102101 นายพลพฤก ทองแท้ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312920 66102102115 นายศุภกร สายตานันท์ ชีววิทยา-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312722 66102110116 นายกริชชัย ทองอันตัง คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511397 66102110102 นางสาวนันทิพร เกิดทรัพย์ คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312912 66102110121 นางสาวจิราภรณ์ สีมี คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511395 66102110101 นางสาวพิมพ์วิภา เพ็งคำ คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312955 66102110123 นายอาทิตย์ ผานิชย์ คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311856 66102110106 นางสาวจารุมล น้อยตะพัน คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310428 66102110103 นางสาวธัญวรัตน์ อินรีย์ คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311101 66102110108 นางสาวพัตรพิมล ลีคำพอก คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311623 66102110104 นางสาวสุวิภา กุลอัก คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312730 66102110118 นางสาวณิชกานต์ พิกุลศรี คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311130 66102110119 นางสาววราพร สืบศรี คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311030 66102110107 นางสาวนันทิยา โพติยะ คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312000 66102110115 นายภัทราวุธ ไชยพระยวน คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311649 66102110105 นางสาวลัลลิยา เสนาทิพย์ คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310346 66102110109 นายทักษ์ดนัย ศิริวงศ์ คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312252 66102110110 นางสาววิลัยลักษณ์ โทมถา คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311808 66102110111 นางสาวพิมผกา คงดำ คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312914 66102110120 นางสาวศรินทิพย์ หวาวันจาน คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312535 66102110114 นางสาวอัญชญา สร้อยคำหลา คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311718 66102110112 นายอณุวัฒน์ สุวรรณไตร คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312533 66102110117 นางสาวสิริยาดา เพียรจัด คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310724 66102110122 นางสาววิชุดา อุดมกัน คณิตศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310397 66102105122 นางสาวกัญญาพัชร ขันทะชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312453 66102105120 นายศุภณัฐ วงค์เตชะ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311179 66102105110 นายวรเมธ อ่อนสี วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312709 66102105128 นายอภิศักดิ์ ทิพม่อม วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511404 66102105101 นายพิสิฐ ลีนาลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513020 66102105104 นางสาวรัตนาพร ไชยตมาตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311301 66102105130 นายชยุตพล แก้วห้วยพระ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312052 66102105113 นายขจรศักดิ์ แสงจำปี วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311945 66102105116 นายอาณาเขต วรรณดำรัส วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312193 66102105131 นายเตชทัต เนินหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310916 66102105124 นายศิวบุตร สอนชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312696 66102105125 นายอัมรินทร์ วิชัยผิน วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312922 66102105132 นายภาณุพงศ์ วุฒิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311644 66102105108 นายพชรพล โคนจอหอ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312076 66102105114 นายญาณพัฒน์ เหง้าละคร วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312404 66102105117 นายปาณัสม์ ทีสุกะ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311233 66102105106 นายธนพล วันดี วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310536 66102105118 นายภูผา โคตรธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312184 66102105123 นายคีรินทร มณีบู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310995 66102105111 นายปภังกร คุณมี วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311789 66102105112 นายกมลเทพ ผาอินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311406 66102105129 นายภูริเดช สมศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311936 66102105121 นายอธิพงศ์ วิลัยสูงเนิน วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310732 66102105107 นางสาวนีรชา งอกวงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312113 66102105126 นายธนภัทร์ เชื้อคำเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311136 66102105109 นายธนพล สีสุมา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312470 66102105119 นายเจษฎาพร สีดาสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312332 66102105115 นายจารุวัตร เครือคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311328 66102105127 นายเมตไตย ผมหอม วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312960 66102105133 นายอภิรักษ์ สายเนตร วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510839 66102105102 นางสาวศรัณย์พร ปัญญาคุณ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511016 66102105103 นายธีรนัย เสนเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310548 66102105105 นายภูวมินทร์ ป้องวงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310259 66102502103 นางสาววรดา พรหมสุทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311305 66102502101 นางสาววิมลณัฐ วงษาเนาว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311868 66102502105 นายสหัสวรรษ คำเกษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311861 66102502102 นางสาวอรษา ประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311000 66102502104 นางสาวณัฐกาญน์ เซียวเจริญกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311890 66102503116 นางสาวศิริรัตน์ พิมพะการ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311779 66102503120 นางสาววราภรณ์ วงค์กาฬสินธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312492 66102503124 นายรัชชานนท์ ถาบุตร เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312420 66102503121 นางสาวปิยะพร เสนาไชย เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311596 66102503127 นางสาวปิยฉัตร ผดุงพร เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312410 66102503125 นางสาวชลธิชา อาสานอก เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310733 66102503113 นางสาวปภาวี อินแสงแวง เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312403 66102503129 นางสาวนวพร ประลอบพันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310023 66102503112 นางสาวกัญญารัตน์ อุ้ยศรีแคน เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310149 66102503110 นางสาวขนิษฐา ทาวะลุน เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311306 66102503114 นายหรรษา ปุระหล่า เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513104 66102503105 นางสาวณัฐกานต์ นิลทะราช เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311386 66102503115 นางสาววณิดา นามเดช เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312397 66102503128 นางสาวอรุณณี สาริสี เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512050 66102503106 นางสาวนันทิชา บุญมี เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513743 66102503108 นางสาวอัญชลี ดอบุตร เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310022 66102503122 นางสาวสุดารัตน์ ก้อนกงไกล เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312899 66102503130 นางสาวเมธาพร กระโจม เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310664 66102503111 นางสาวประภัสสร แสงวงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513175 66102503107 นางสาววิยาดา ระแสนพรหม เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311162 66102503117 นายปกรวิทย์ อินาลา เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511316 66102503101 นายจิรายุทธ งันปัญญา เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511492 66102503102 นางสาวปนัดดา เคนตรี เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512241 66102503104 นางสาวธนพร ฮวดจึง เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512962 66102503103 นางสาวชนิดา ยะพลหา เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310172 66102503119 นางสาววินุตตา มาลีปา เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312214 66102503123 นางสาวพัทธนันท์ มีเที่ยง เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311593 66102503126 นางสาวดุจเดือนดาว สำราญ เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310235 66102503118 นางสาวปิยะนันท์ เรือนธรรม เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310112 66102503109 นางสาวนันท์ชนก แสนเขื่อน เทคนิคการสัตวแพทย์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312277 66102512135 นางสาวธิดารัตน์ ผาด่านแก้ว สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511087 66102512117 นายทัศกรณ์ พิกุลศรี สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513047 66102512109 นางสาววิภารดี พองพรหม สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511627 66102512118 นางสาวอรุชา ศรีรักษาพล สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511635 66102512101 นางสาวนภาพร วงศ์สกล สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311125 66102512146 นายบวรมงคล ไชยภูวงศ์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312765 66102512147 นางสาววิรัญญา บุญยะใบ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512974 66102512115 นางสาวปุณยวีร์ เทียบสา สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310245 66102512126 นายเอกพงษ์ ฉัตรทอง สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312477 66102512143 นายเจษฎา วงค์วันดี สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310574 66102512150 นางสาวณัฐนิชา สอนนุชาติ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311749 66102512133 นายกฤษฎา รัตนะ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511183 66102512107 นายภานุวัฒน์ ขันตี สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510031 66102512108 นายระพีพัฒน์ ศรีสร้อย สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512483 66102512121 นายสิรวิชญ์ เดชพละ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310043 66102512123 นางสาวลภาพรรณ พองพรหม สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311349 66102512134 นางสาวทัศนีย์ สุชัยสิทธิ์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311971 66102512144 นางสาววิลาสินี อุ่มภูธร สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312905 66102512151 นายอลงกรณ์ ดวงโต้ด สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513979 66102512114 นายจิรชัย คำลือ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310586 66102512139 นายปิยะเดช บุระเนตร สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513288 66102512154 นายมนัสพล เย็นใจ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311204 66102512127 นางสาวกัญญาภัค เผ่าพันธ์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311864 66102512141 นายธนกฤต ด่านลาพล สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512317 66102512119 นางสาวโลมฤดี เชี่ยวชาญ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510685 66102512120 นายภาณุสรณ์ โคตรพรม สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310570 66102512130 นายธีระชัย พองพรหม สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310749 66102512138 นายอนุชา แสงรุ่ง สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310004 66102512136 นายพชรณนท์ ประครองพันธ์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512964 66102512112 นายณัฐวุฒิ สาระปา สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512539 66102512122 นางสาววันวิสาข์ วระฮาด สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510700 66102512116 นางสาวอัจฉรา แสนไกร สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311422 66102512131 นายปัญญากร ศรีฤทธิ์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310677 66102512129 นายฉัตรดนัย ลาดำ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310477 66102512125 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เดือนเพ็ง สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510688 66102512110 นางสาวอมลวรรณ บุตตะ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514307 66102512111 นายธวัชชัย แสงอ่อน สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310422 66102512148 นายณรงค์ชัย ประสงค์ดี สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310413 66102512128 นายพีรพัฒน์ อุดม สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310731 66102512124 นางสาววราภรณ์ ราชคำ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510033 66102512106 นายรัชชานนท์ ยอดระวงค์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513082 66102512105 นายภูรินท์ ไชยปัญหา สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510797 66102512104 นางสาวชัชฎาพร ดอนหลักคำ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310742 66102512145 นายกฤษณะ วิดีสา สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312940 66102512153 นายภูวไนย ไชยหนองแข้ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514137 66102512102 นายธนพล โกสิทธิ์ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510969 66102512103 นายสุริยนต์ ดงกุง สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311880 66102512140 นายศรัณย์ คึมยะราช สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310590 66102512142 นางสาวเปรมปรี พลศรีดา สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513023 66102512113 นางสาวพัชราภา มีสิมมา สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312212 66102512132 นางสาวพชิตา โลนุช สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311925 66102512149 นางสาวชลทิชา เถาโคตสี สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310720 66102512152 นางสาวศิริยากร คณะพล สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310675 66102512137 นางสาวกุลสตรี บุดดีคำ สัตวศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310550 66102514105 นายนิติวัฒน์ กันเสนา บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312679 66102514115 นางสาวอรพรรณ มินิชิตร์ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312489 66102514113 นางสาวปณิตา ปาสะกิจ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312228 66102514109 นางสาววรรณกานต์ โคตรวงศ์ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310891 66102514110 นางสาวอักษิพร การินไชย บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312475 66102514201 นายชนะชัย ศรีสุธรรม บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310157 66102514107 นายกิติพร เนาว์ศรีสอน บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310074 66102514112 นางสาวกนกวรรณ หลีประสิทธิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661710132 66102514116 นางสาวมณีรัตน์ วงค์แดง บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312159 66102514108 นายกฤษฎา จันทร์ศรีอ่อน บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310056 66102514101 นางสาวชมภูนุท ศรีสุราช บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311998 66102514114 นางสาวณัชชา ยาทองไชย บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310814 66102514104 นางสาวอินธิรา คำโสมศรี บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312191 66102514111 นางสาวกรรณิกา สีระวงษ์ บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312447 66102514202 นายศรยุทธ์ โคหาเส บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513064 66102514102 นางสาวสิรินทรา ราชัย บริหารธุรกิจการเกษตร-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311470 66102511105 นางสาวอรพิมล แปลงศรี พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312959 66102511113 นายชนสรณ์ พงศ์สิทธิศักดิ์ พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310046 66102511110 นายพงศ์พิศ จันทร์มาต พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312700 66102511112 นางสาวสุดารัตน์ บุญโคดม พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513740 66102511101 นายธนภูมิ พรหมพารักษ์ อ่อนตา พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310938 66102511107 นายธนรัตน์ จำปาทอง พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512264 66102511103 นางสาวณภัชชา พูลทวี พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312137 66102511106 นางสาวหนึ่งฤทัย ไวยะ พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511652 66102511102 นางสาวอรอุมา สิบหว้า พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312232 66102511111 นางสาวจิรัชญา วงค์ชา พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312338 66102511108 นางสาวสิริวิมล นิรัมย์ พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310544 66102511109 นางสาวอริศรา งอยภูธร พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514072 66102511104 นายกันตพงศ์ มูลพรม พืชศาสตร์-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311616 66102108117 นางสาวปฏิญญา ปุกหุต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310005 66102108106 นางสาวปิยวรรณ แสนเพียง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310934 66102108102 นางสาวชญานิน กองพิมพ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311753 66102108113 นางสาวดวงสมร ศรีนาแพง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312478 66102108108 นางสาวธีราภรณ์ ธิจันทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310553 66102108105 นางสาวปรดา โพธิรักษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310935 66102108103 นางสาวณัฐติญา หมอเเสน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311587 66102108107 นางสาวนางสาวจีรนัฐ ดีวันไชย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312743 66102108111 นางสาวปวีกรณ์ มัชรินทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311761 66102108104 นายรพีวิทย์ ชาศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310084 66102108112 นางสาวนันท์นภัส บุญมาวงษา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310002 66102108114 นางสาวเขมวิภา ตุพิลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312867 66102108116 นางสาววิชชุดา เเก้วคําสอน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310997 66102108109 นางสาววรางคณารัตน์ เลาะไธสง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312570 66102108115 นางสาวสุชานรี ผายเมืองฮุง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312339 66102108110 นายจิรภัทร วงศ์งาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312419 66129638108 นายอนุวัฒน์ ชาวนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311284 66129638103 นายรัชชานนท์ เหล่าภักดี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311020 66129638104 นายเมธัส บรรพต เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310483 66129638102 นายทรัพย์เจริญ สุทธิวงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312563 66129638110 นายมนตรี นันทะเสน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511115 66129638101 นายชยานันต์ สุดดาสมบูรณ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312418 66129638107 นายกษิดิศ ภาสดา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312713 66129638109 นายธนวัฒน์ ไกยวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310053 66129638106 นายธนทัต กอมสิน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311940 66129638105 นายธีรพงศ์ เสียงล้ำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311448 66129643104 นายวัฒนชัย สุทธิวิเศษ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312307 66129643103 นายนนธวัช ชินวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312843 66129643106 นายจิตรกร ไทยโคกสูง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510973 66129643101 นายณัฐวัฒน์ แก้วกำ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311872 66129643105 นายคตินันท์ หลอมทอง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310756 66129643102 นายอนุวัต พระนุรักษ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312681 66129644101 นายวีรวัฒ เหมือดนอก เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311410 66129639104 นายธนกร ศรีพลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311408 66129639105 นายวัชราวิทย์ ไชยเชษฐ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310427 66129639101 นายวีนุวัฒน์ กันเเสน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310424 66129639102 นายวัชรพงษ์ โยธานัน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311689 66129639103 นายปณชัย อุตศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312417 66129639112 นายธีระเดช ชะตารัมย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310912 66129639110 นายสุรสิทธิ์ เหลาบัว เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311691 66129639109 นายณภคดล คําลันดา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312866 66129639114 นายอาโนว์ สุนาพรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310901 66129639111 นายสมพร ทองเฟื้อง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311954 66129639107 นางสาวฉัตรแก้ว โยคะสิงห์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311690 66129639108 นายณพวรรษ คำลันดา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311743 66129639106 นางสาวเพชรรัตน์ เนาว์ศรีสอน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312134 66129639113 นายศิวกร ธิวะโต เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310190 66102119104 นางสาวศุจิรา สกลสุขสวัสดิ์ วิทยาการข้อมูล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310996 66102119103 นางสาวปริยากร แก้วไชยา วิทยาการข้อมูล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511129 66102119101 นางสาวสุปรีดา โคตรวังอวน วิทยาการข้อมูล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312464 66102119105 นางสาวกิตติยา หาญกุล วิทยาการข้อมูล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312465 66102119106 นางสาวกิตติยาภรณ์ หาญกุล วิทยาการข้อมูล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310177 66102119102 นางสาวธนัชพร เทวสกุล วิทยาการข้อมูล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512533 66102122103 นายอิทธิฤทธิ์ คำฤาเดช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310609 66102122133 นางสาวสุพัฒตรา ปะระทัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311873 66102122110 นายนพพร วรรณทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312591 66102122125 นายชญานนท์ ใจช่วง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312584 66102122120 นายเอกนรินทร์ นามโคตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312513 66102122118 นายณัฐภัทร จันทะลุน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312063 66102122113 นายภรัณยู โยธาพล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310620 66102122136 นายภานุพงศ์ เชษฐสุราษฎร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311048 66102122138 นางสาวอรนลิน มนตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312575 66102122130 นางสาวณัฐธิดา ภูเรืองเดช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311741 66102122131 นางสาวจิรัตพัชรา ตุ้มอ่อน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312782 66102122134 นายกรกวรรษ นาทองลาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312381 66102122115 นายคำสะหวัน หลวงลาด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512024 66102122137 นางสาวอมรา พรมวัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311382 66102122108 นายชินดนัย สุขรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311572 66102122109 นางสาวหัทยา จันทรังษี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312559 66102122122 นายนพกร ราชชารี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310201 66102122105 นางสาวณัฐธิตา นาโควงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310711 66102122132 นายสิทธิโชค จันที เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511903 66102122101 นางสาวทักษิณา มิ่งเเสง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312433 66102122135 นายภูธิป ประเสริฐสังข์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312440 66102122117 นายญาณาธิป เรณูร่วง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311603 66102122128 นายพันธกานต์ หมีทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310281 66102122106 นางสาวณัฐญา การุญ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312442 66102122121 นายกรณิศ สาระการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312740 66102122129 นายราชณพงค์ จรัสแผ้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513056 66102122102 นายธนภัทร บำรุงสวัสดิ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310302 66102122114 นางสาวนิกัลยา ผาใต้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312273 66102122119 นายรัชชานนท์ สกลพูนผล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311527 66102122123 นายณฐพฤทธ์ คำหมุน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312194 66102122124 นางสาวกรรณิการ์ ชารีคาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310747 66102122126 นายนันทวัฒน์ ติยะบุตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312444 66102122127 นายอรรถพร ชูเชิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312118 66102122116 นายนิธิภัทร์ จันทร์รอด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310648 66102122107 นายธีระศักดิ์ คำหอม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512940 66102122104 นายอนันพร เสน่ห์ดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310560 66102122111 นายวัชรชัย นันทบุตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312143 66102122112 นายศิวกร ใจสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312223 66129640113 นายธนากร ติงมหาอินทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511664 66129640102 นายพิสิทธิ์ นามฮุง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312327 66129640118 นายสรยุทธ ศิริหงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310931 66129640104 นายนฤเดช โคตรอาสา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311542 66129640115 นายโชคชัย ชินมา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312126 66129640108 นายคฑายุทธ์ ชัชวาลย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510982 66129640114 นางสาวกัญญารัตน์ เชื้อสามารถ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312884 66129640119 นายบารมี แสนทวีสุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311939 66129640106 นายธนากร จันทรังษี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312037 66129640107 นายภูวนาถ วงษ์แสนอาจ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513263 66129640101 นายภานุวัฒน์ คำชนะ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312807 66129640117 นายณัฐวุฒิ เเก้วมะ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311018 66129640105 นางสาวบุญสิตา พระลาหงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312409 66129640112 นายกษิดิ์เดช สำราญพงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511914 66129640103 นายพีรพัฒน์ ประทุจฐิตา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310144 66129640111 นายอัดตชัย วงค์สุวรรณ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311698 66129640109 นางสาวชญานิศ สิมมาสุด เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312812 66129640116 นายฐิติวัสส์ ภูมิพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311440 66129640110 นายทรงวุฒิ ฟองบาลศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310800 66129641106 นางสาวพิชญานิน ฐิติธนานนต์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312120 66129641114 นายวรากร วงค์พุทธา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312139 66129641113 นายพีรพัฒน์ แดงจำแล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312692 66129641112 นายเศรษฐ์ พิเศษภักดีกุล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312334 66129641110 นางสาวพรหมพร ยงยืน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511364 66129641102 นางสาวปัทมพร แสนกรุง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310116 66129641105 นางสาวฉัตรฤดี ฮาดทักษ์วงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310705 66129641109 นายธีระชัย พิมขันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511343 66129641103 นายอนุสิทธิ์ สาระสาริน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312368 66129641111 นางสาวณัฐกมล บัวชุม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511581 66129641101 นางสาววริยา บุญยารมย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310436 66129641107 นางสาวกิตติมา ทุมกิจจะ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513634 66129641104 นายอภิสิทธิ์ หันจางสิทธิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311863 66129641108 นายปนิธาน แข็งแรง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311643 66102519101 นายวัฒนา พรมส่วน วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311373 66102519107 นางสาวชญาณี ศรีกุลกิจ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311573 66102519102 นายภาคิน สรรพทรัพย์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312326 66102519106 นายปฏิภาณ มาตยาคุณ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312525 66102519105 นางสาวมิรันตี ไกรทอง วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312654 66102519103 นายชนายุทธ วงศ์คำจันทร์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311551 66102519104 นางสาวนฤมล โพติยะ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วท.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312147 66129644201 นายภูวดล ทองเกี้ยง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312656 66129644207 นายฐิติพงษ์ ธิวะโต เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312166 66129644203 นางสาววสุนธรา เศรษฐศึกษา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310672 66129644208 นายเทวัญ อาจทุมมา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312158 66129644204 นายพีรดนย์ บัวไสว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312655 66129644206 นายธนวัฒน์ ธิวะโต เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312285 66129644202 นายนิติวุธ จันทะวงค์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311832 66129643213 นายธนาทร แย้มกลิ่น เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312121 66129643203 นายยศพล โซ่เมืองแซะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310242 66129643208 นายณัฏฐภัทร์ สวาทวงค์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310686 66129643221 นายวัชรพล โพธิ์ไทรย์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312171 66129643212 นายนฤดล พวกสันเทียะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312376 66129643217 นายธนวัฒน์ เข็มเพ็ชร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311924 66129643223 นายปารเมศ ใจเอื้อ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311381 66129643205 นายนนทวัฒน์ วงศ์แก้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310247 66129643207 นายณัฐวุฒิ ชัยรัง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312011 66129643206 นายอรรถพงษ์ ป้อมแสนพล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311524 66129643211 นายสิปปกร มีภูคํา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311083 66129643202 นายสุทธิเกียรติ คําสวัสดิ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310957 66129643201 นายธนภัทร สอิ้งแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312728 66129643216 นายฐิติศักดิ์ พิมพานิชย์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310092 66129643204 นายอภิเชษฐ์ สมน้อย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310612 66129643214 นายวิทยา เพื่อนนัด เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311530 66129643209 นายพรเทพ ทับมีบุญ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312080 66129643210 นายอิศระพงษ์ รัตนา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311165 66129643218 นางสาววิลาวัลย์ หันจางสิทธิ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312725 66129643215 นายณรงค์ฤทธิ์ เข็มอุทา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312361 66129643222 นายธานินทร์ โคตพรม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312815 66129643219 นายธวัชชัย ปากดี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311738 66129638208 นายอัษฎาวุฒิ รัตนวงษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312640 66129638212 นายณัฐชนน จอกกระโทก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312868 66129638220 นายอรรถพงศ์ ประกิ่ง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312677 66129638209 นายฉัตรินยุทธ แสนบรรดิษฐ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312482 66129638214 นายธีรภัทร ทองจันทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311919 66129638204 นายนันทภัทร ผากา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312424 66129638211 นายธนกฤต อุสาพรหม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312233 66129638217 นายสุทธิพงษ์ จันทร์เนียม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312849 66129638222 นายมฤษฎา สืบสกุล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312902 66129638221 นายธีระภัทร์ พรมคนซื่อ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310368 66129638206 นายเริงฤทธิ์ ลีรัตนวาณิชย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310723 66129638202 นางสาวบุษบา แก้วกิ่ง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311837 66129638219 นายกฤตนัย ขันซ้าย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311803 66129638218 นายศุภกร ทองพูล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312756 66129638210 นายกัมพล สุวรรณชาติ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312298 66129638216 นายสิรภพ วงค์ช้าง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311519 66129638213 นายหิรัญ เหลาเกิ้ม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312593 66129638205 นายนรงศ์ริทธิ์ แสนสุข เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311090 66129638207 นายปัญญา ปนะมัง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312025 66129638203 นายจักรพงษ์ สุปิณะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311907 66129638201 นายมหาอัฑกฤษณ์ ทาวังราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311391 66129639204 นายณัฐพงษ์ คำทะเนตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312551 66129639211 นายหัสดินทร์ ช่างประดิษฐ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310448 66129639208 นายสหรัฐ จันทพันธ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311390 66129639201 นายชาคริต คนเพียร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312813 66129639213 นายกฤษดา ดวงเคน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311660 66129639209 นายณัฐพงศ์ สุระชัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312693 66129639202 นายศตวรรษ ขุนทายก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312071 66129639205 นางสาวพิมพ์พิสาร รามพันชะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312248 66129639207 นายทัชศล อุตลุม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312946 66129639217 นายเอกรัฐ วุฒิสุพงส์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312945 66129639216 นายชัยสิทธิ์ ยนต์คำแสน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312562 66129639210 นายสุเมธา แก้วศรีนวม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312053 66129639212 นายทัศน์ชัย ม่อมพะเนาว์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311067 66129639203 นายกิตติศักดิ์ บุพศิริ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312785 66129639214 นายวธัญญู เพียรไธสง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311973 66129639215 นายชยากร นาวงษ์หา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311389 66129639206 นายศรายุทธ แสงวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312501 66129640211 นายทันฑกานต์ จันทร์ประสาท เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311141 66129640204 นายบุญญฤทธิ์ โททุมพล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312428 66129640208 นายอนันตศักดิ์ ใสส่อง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312421 66129640214 นายธาราดล มุเขวา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310616 66129640210 นางสาวรัตนา มโนรัตน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312162 66129640209 นายบุญฤทธิ์ อุปพงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311522 66129640205 นายณัฐพงศ์ พรมไพสน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312827 66129640216 นายศิรชัช ภูดีทิพย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311796 66129640207 นายศราวุฒิ โคตรบรม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312597 66129640212 นายนัฐพงษ์ แจนโกนดี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312773 66129640215 นายยงเกียรติ ปาละวงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661310489 66129640203 นายยุทธนา นันแก้ว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312451 66129640206 นายชัชรินทร์ พึ่งเพียร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661312311 66129640213 นายณัฐธิวุฒิ อิ่มชมชื่น เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311731 66129640202 นายบุรินทร์ คำจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311652 66129641202 นางสาวธิดารัตน์ เจริญไทย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661512656 66129641201 นายสุภัทร มงคลสุภา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)-ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) รายละเอียด
661311457 66103302210 นายศุภชัย ลีชัยมุล ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310810 66103302136 นางสาวสุกัญญา วายะลุน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310048 66103302205 นางสาวพัชราภรณ์ แสงสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510655 66103302120 นางสาวประภัสสร ถึงคำภู ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311813 66103302213 นางสาวธัญพิชชา สุขขา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310495 66103302214 นางสาวพัชรินทร์ ใยโพธิ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514272 66103302149 นางสาววีร์ลนัส คำผาเยือง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511979 66103302112 นางสาวณัฐธิชา ฤาชัยษา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310169 66103302138 นางสาวศศิประภา ภูมี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311149 66103302139 นายพฤฒิพงศ์ ธงยศ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311064 66103302143 นางสาวนันทกานต์ สำอางค์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312038 66103302222 นางสาวภาวินี พรมดี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311037 66103302243 นางสาวศิรินันท์ สุขโย ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310040 66103302140 นางสาววรัญญา จันทร์เท ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310429 66103302237 นางสาวกรภัค สกลธนากร ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310333 66103302125 นางสาวพุทธชาติ เพชรทองหลาง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311300 66103302227 นายทัศนพงศ์ วุฒิกาญจน์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312402 66103302232 นายนวพล โคตุทา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511937 66103302109 นางสาวปวีณ์นุช อนุญาหงษ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310568 66103302128 นางสาวโชติรส ไตรแก้ว ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310166 66103302201 นายสมบัติ พรมบัณฑิต ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310753 66103302203 นางสาวสายรุ้ง สลับแก้ว ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511384 66103302104 นางสาวมาลินี สายทอง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512782 66103302106 นางสาวรัศมี อัญญะมณีตระกูล ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510901 66103302108 นายพีรพล ตาวงศ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310254 66103302150 นางสาวนิลยา ฟองลาที ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310928 66103302242 นายเทพฤทธิ์ นรบุตร ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310268 66103302145 นางสาวสมฤดี ไกยะ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310811 66103302135 นางสาวศศิธร อานันท์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311836 66103302212 นายวิษณุ ประดับศรี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311098 66103302229 นายณัฐนนท์ พลราชม ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511742 66103302114 นางสาวรุ้งรดา แก่นท้าว ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310740 66103302137 นางสาวหทัยชนก สุคำภา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310828 66103302253 นายภานุวัฒน์ มาศิริ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310695 66103302134 นางสาวใบหม่อน จันทวงษ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310983 66103302250 นายจิรพัฒน์ แพงกัลยา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310857 66103302209 นายนิติกร อาวะสาร ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311905 66103302216 นางสาวณัฐณิชา คำบุราณ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511936 66103302110 นางสาวนิรชา อนุญาหงษ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511170 66103302111 นางสาวลลิตา ปาฐานะ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312581 66103302146 นายณัฐเศรษฐ์ มัลลิกานิล ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511741 66103302124 นางสาวทัศนีย์ บัวบาล ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311852 66103302230 นางสาวอติมา แก้ววันทา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310114 66103302133 นางสาวไอริน ใยปางแก้ว ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312892 66103302148 นางสาวกนกพิชญ์ เจริญวงศ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310851 66103302215 นางสาวนิติรัฐ เอนกนวล ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311719 66103302231 นางสาวรุ่งวิรุณ โทอิ้ง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312132 66103302241 นางสาวกุลธิดา เมืองมัจฉา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510176 66103302117 นายภูวดล ไชยมงค์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511848 66103302102 นางสาวสุทัตตา เสียงเย็น ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512485 66103302101 นางสาวสุทธิดา ศรีเชษฐา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310234 66103302130 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ พิชิตวงค์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312488 66103302228 นางสาวณัฐธิชา ศักดิ์ศรีวัน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310248 66103302234 นายมนต์ดนัย ขาวฟ่อน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310431 66103302245 นายณัฐนันท์ คำภีดี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310296 66103302206 นางสาวพรลภัส ยางธิสาร ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310038 66103302142 นางสาวยุวธิดา แสงเจริญโชติ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311465 66103302221 นางสาวธนาพร สมปาง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311380 66103302225 นายพลพิพัฒน์ โง้นแดง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310016 66103302240 นางสาวนิศารัตน์ อุปรีย์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511816 66103302105 นางสาวเอมมิกา ชัยหมื่น ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310064 66103302127 นายภูตะวัน กลัดสอาด ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310080 66103302144 นางสาวเจตปรียา คะดุน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311055 66103302204 นางสาวมานิตา เตลอด ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312040 66103302220 นางสาวนฤมล อ้วนอ่อน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310964 66103302223 นางสาวกนกวรรณ ยอดสุบัน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312879 66103302151 นางสาวชลดา คำหนองคู ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312915 66103302248 นางสาวศิรินทร ทิพย์สมบัติ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312904 66103302147 นางสาวชนิกานต์ ล้ำเลิศ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312383 66103302152 นางสาวพิณญาดา บริรักษ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510879 66103302121 นางสาวนิชา มาตะรักษ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511845 66103302122 นางสาวมินตรา เขียวประทุม ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310069 66103302126 นางสาวมัลลิกา วงศรีชู ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310156 66103302249 นางสาวนงลักษณ์ ขวัญมา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311681 66103302233 นางสาวกฤษณา นวะสิมมา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310412 66103302219 นางสาวรัตนาวดี อุพันศรี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310467 66103302207 นายวีรภัทร ศรีพรมษา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310345 66103302235 นายโพธิวัฒน์ จิตตะบุตร ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310350 66103302236 นายจิรเมธ สีลาเวียง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311534 66103302238 นางสาวปิยธิดา แก้วคำแสน ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511147 66103302113 นางสาวลลิตา พรมเทพ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510492 66103302115 นางสาวอัมพุชิตา ไชยศล ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311468 66103302208 นางสาวฐิติมา งันปัญญา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311135 66103302202 นางสาวณัฐธิดา คำมุงคุณ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311316 66103302224 นางสาวอรจิรา ทะทำมัง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512313 66103302123 นางสาวอรกานต์ ภูมามอบ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510615 66103302107 นางสาวรุ่งอรุณ พ่อพันดร ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312408 66103302239 นางสาวธารทอง ทิพย์อักษร ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311467 66103302246 นางสาวจิฑาภรณ์ บุรีเพีย ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312023 66103302244 นายอิทธิฤทธิ์ โพธิ์สุข ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310353 66103302211 นางสาวชัชรีย์ คำมุงคุณ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312005 66103302217 นางสาววริญญา อุณาพรม ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311600 66103302218 นางสาวเนตรนภิส ฤทธิ์ไธสง ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511770 66103302103 นางสาวอุ้มบุญ แพงศรี ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311784 66103302247 นางสาวนันทภรณ์ เดชสุทธินันท์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310039 66103302141 นางสาวอลิชา รัตนไพบูลย์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311949 66103302252 นางสาวชญาดา ชัยมุงคุณ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661512051 66103302116 นางสาวภาวินีย์ แก้วมณีชัย ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661511785 66103302118 นายเจษฎากร วะลับ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310493 66103302129 นางสาวนิภาธร โคตรชมภู ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312104 66103302226 นายภูชิต พิลาวงศ์ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661510221 66103302119 นางสาวนิพาดา หาชัย ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310660 66103302131 นางสาวชุติกาญจน์ อุปติ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310065 66103302132 นางสาวบุญจิรา ทระเทพ ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310717 66103305104 นางสาวกัลญาพร จันทรพิทักษ์ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310569 66103305116 นายธรรมรักษ์ ศรีอาจ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310035 66103305113 นางสาวปัณณพร อินธิจักร์ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312306 66103305108 นางสาวสุพิชาพัชร บาลนาคม การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310929 66103305105 นางสาวศิโรรัตน์ เขาหลวง การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312820 66103305118 นางสาวอัจฉริยา ชุมปัญญา การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311268 66103305119 นางสาวสุวรรณี นารีแพงศรี การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661513356 66103305102 นางสาวเพลงพิณ ภูรัพพา การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312825 66103305120 นายกรวิทย์ แจ่มนุช การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311434 66103305111 นางสาวชิดชนก ศุภกิจโยธิน การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310066 66103305112 นางสาวอารยา สงค์กาผัน การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312213 66103305117 นายเปรมศักดิ์ สุวรรณมิตร การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661514202 66103305101 นางสาวชุติมา ปุนหาวงค์ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312002 66103305107 นางสาวจิรประภา เขตสินบุญ การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310051 66103305110 นางสาวสกุลกานต์ ใจวัน การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312881 66103305121 นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิลัย การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311145 66103305106 นายนัฐพล สีงาม การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310669 66103305109 นายศราวุธ ชาสงวน การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311906 66103305115 นายระพีพัฒน์ เชิดสะภู การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310682 66103305114 นางสาววิชญา ดวงชัยเงิน การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310032 66103305103 นางสาวศศิพร บุญมี การพัฒนาชุมชน-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310301 66103307128 นางสาวอาริญา โคตรธรรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310478 66103307131 นางสาวธัญชนก บุตทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312319 66103307138 นางสาวณัชชา คำชมภู ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311879 66103307136 นางสาวศุภาพิชญ์ บวรวิวัฒน์กุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312344 66103307141 นางสาวปริยฉัตร แมดสถาน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311553 66103307124 นางสาวเกศมณี แสนสีแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310741 66103307153 นายธนบดี ธนะปัด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312070 66103307121 นายเสกสันต์ ม่อมพะเนาว์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311606 66103307143 นางสาวธัญวรัตน์ สุนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312669 66103307144 นางสาววันวิสาข์ ไม้จันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311581 66103307132 นางสาววณิศลา หาญจำปา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311798 66103307113 นางสาวกิติยา นามวงค์ษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312830 66103307157 นางสาวกนกพร ใยคง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311014 66103307108 นางสาวกติกา สุมุขดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310438 66103307155 นางสาวปรัชนันท์ นันทราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311475 66103307109 นางสาวภูษิตา จันทร์โพธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312474 66103307151 นายมงคล สุวรรณโพธิ์ศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311713 66103307137 นางสาวชนม์ชนก พงษ์ขันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310982 66103307115 นางสาวศศิกานต์ ดวงเคน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312950 66103307159 นายณัฐพล นามโยธา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312949 66103307158 นางสาวณัฐนิชา แก้วตาเสน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310091 66103307126 นางสาวณัฐพร ภาษาพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312229 66103307127 นางสาวอารีวรรณ บุตรแสนคม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311767 66103307133 นางสาวภริดา โชโคตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311013 66103307142 นางสาวพรทิพย์ พันป้องซอด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310743 66103307104 นางสาวกัลยากร อินหงษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310976 66103307154 นายสดุดี นามวงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311499 66103307122 นางสาวเยาวพา โถตันคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312141 66103307148 นางสาวนฤมน กุลโท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312826 66103307156 นางสาวสาวิณี หงษ์ชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311460 66103307130 นางสาวจารุณี เปาวนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310006 66103307101 นายศิริโรจน์ เรืองเจริญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310771 66103307102 นางสาวสิริยากร หลักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311276 66103307105 นางสาวกานดา พิจารณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311464 66103307140 นางสาวกมลพร ศิริภูมิชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311887 66103307139 นางสาวมนัสพร จามน้อยพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311461 66103307107 นายเอกราช อุคิดโสดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310683 66103307118 นางสาวศิวนาถ เพ็งคำปั้ง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310768 66103307129 นายพิทวัส แสนอุบล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311997 66103307147 นางสาวเยาวลักษณ์ สิทธิสอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311321 66103307106 นางสาวจิราภรณ์ พรมวงศ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311565 66103307112 นางสาวศรัญญา อินธิสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312179 66103307135 นางสาวอาทิตยา ชินมา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311017 66103307145 นางสาวสุณิสา แสนประเสริฐ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310633 66103307103 นางสาวศวิตา คำพิชชู ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310163 66103307150 นางสาวจอมขวัญ ทินโนรส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311485 66103307152 นายสรยุทธ อัคฮาด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311523 66103307117 นางสาวกรรณิการ์ ขันติยู ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310979 66103307125 นางสาวภานุมาศ แก้วก่า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310104 66103307134 นางสาวรุ่งมณี กลอนสลับ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311578 66103307114 นางสาวลลิตา ไกรยะราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312259 66103307149 นางสาวอภิญญา คำนาโฮม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311466 66103307119 นางสาวนัดธิดา เเจ่มบุญมา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311797 66103307116 นายพีรพัฒน์ แวววงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310197 66103307111 นางสาวธนัญญา อริยชาติ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310132 66103307110 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีฑูล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312062 66103307146 นางสาวมนัญยา สุวรรณศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310303 66103321130 นางสาวกิตติยา ต้นจ่า การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311586 66103321126 นางสาวหทัยชนก กาศสกุล การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312851 66103321128 นางสาวกมลทิพย์ ขจรจิต การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312850 66103321127 นายพัชกร โพธิวัฒน์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312688 66103321118 นางสาวศิริลักษณ์ ปัดทุม การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311056 66103321113 นางสาวรัชติกรานต์ ใจตรง การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311791 66103321107 นายพัชรพล ทิวากรศศิธร การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310147 66103321101 นางสาวอารียา รังศรีแก้ว การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312910 66103321129 นางสาวน้ำฝน พรหมบาง การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310261 66103321106 นางสาวณิชนันทน์ ชัยมัดชิม การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311022 66103321109 นางสาวศิรภัสสร คำยอด การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312579 66103321114 นางสาวศิวพร กุลวงศ์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310319 66103321108 นางสาวอุทุมพร พ่อลีละ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310334 66103321102 นางสาวธัญญรัตน์ โทตันคำ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311751 66103321116 นางสาวศุชานาถ บุตรสุวรรณ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311750 66103321117 นางสาวสุภาพร เพ็ชรกลับ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310835 66103321120 นางสาวศรุตา คิดโสดา การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311139 66103321115 นางสาวพิมพ์รักษ์ พรหมอินทร์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312757 66103321125 นางสาวธิดารัตน์ แก้วปีลา การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310195 66103321103 นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมอินทร์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311736 66103321119 นางสาวอรญา พุทธมาตย์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311774 66103321105 นางสาวจิราพร วงค์จันดี การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310707 66103321110 นางสาวพีชานิกา หารสุวรรณ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312545 66103321111 นางสาวอารีรัตน์ ปาวัน การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311504 66103321112 นางสาวศิรินยา วงศ์ศรีดา การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311198 66103321104 นางสาววรินทร เครือเทศ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310827 66103321122 นางสาวกนกทิพย์ แสนมิตร การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310836 66103321121 นางสาวหทัยรัตน์ แขนธิราช การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312426 66103321124 นางสาวณัฐชา แสงจันทร์ การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311626 66103321123 นางสาววาโย แสนอุบล การท่องเที่ยว-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312239 66104324111 นายศุภกร จันทสิน ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312112 66104324113 นายกอปร์กิตติ์ ศรีสุข ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312706 66104324110 นายวงศกร วงศ์สวรรค์ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312378 66104324108 นายคชรัตน์ นารีวงศ์ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311387 66104324109 นายณัฐพงศ์ วงค์ลำพันธ์ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312953 66104324116 นางสาวมนัสนันท์ ราชสีเมือง ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312954 66104324117 นายภาสกร ต้นคำใบ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311744 66104324104 นางสาวศุภาพิชญ์ อนุญาหงษ์ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311854 66104324105 นายชนิสร กวดนอก ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310007 66104324101 นางสาวพลอยชมภู แสงจำรูญ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310321 66104324106 นางสาวภัทรวดี จันทรมนตรี ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310546 66104324107 นางสาวสุพินญา ภาคภูมิ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311290 66104324115 นายณัฐพล ปฏิรูปา ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311629 66104324103 นายจักรภัทร เอี่ยมประมูล ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310591 66104324112 นายธีระพัฒน์ ไพศาล ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311876 66104324102 นายจรัญ พรมวงค์ ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312802 66104324114 นายศิวัฒน์ จันทรังษี ดนตรี-ศป.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310146 66128325104 นางสาววานิดา ด้วงคำภา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311867 66128325142 นายจตุรงค์ ชำนิไกร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311777 66128325136 นายธนาวุฒิ เชียนพลแสน รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310795 66128325123 นางสาวภัควิภา อินธิราช รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312921 66128325249 นายนวพล ปะระทัง รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311726 66128325117 นางสาวณัฐณิชา บัวขำ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310323 66128325218 นายรัฐศาสตร์ วะนาคำ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311830 66128325219 นายวรกานต์ นนท์ไพวัลย์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312685 66128325220 นางสาวณัฏฐณิชา อินทรพานิชย์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312350 66128325221 นางสาวศิรประภา ประทุมรัตน์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312732 66128325226 นายอมรเดช โพธิ์แสง รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311241 66128325212 นางสาวปพัฒรชา คำหาร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310274 66128325106 นางสาวพรไพลิน เเก้วสุวรรณ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310386 66128325107 นางสาวดวงตะวัน พนาพรสกุล รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311516 66128325130 นายมัฆวาฬ ปัดนา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310833 66128325133 นายศุภสิทธิ์ กิตติชัย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312352 66128325140 นางสาวหวันยิหวา แก้วมณีชัย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310622 66128325206 นางสาวธนันยา นรินทร์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312599 66128325237 นายพลวัฒน์ ขุ่ยฟอง รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312627 66128325204 นายประภากร นนพละ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310932 66128325149 นายเทวฤทธิ์ การุญ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312891 66128325244 นางสาวณัฐณิชา สัพโส รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311102 66128325240 นางสาวมลธกานต์ แสนสุภา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310796 66128325116 นางสาวธิดารัตน์ พรหมคนซื่อ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312794 66128325236 นายปัณณพัฒน์ เตชโรจนกิตติ์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310060 66128325122 นายพชร ยาทองไชย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312128 66128325127 นายชลวิทย์ คนกล้า รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312296 66128325228 นางสาวกฤษณา อินทริง รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310762 66128325232 นายพิรภพ อุปครุธ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310244 66128325108 นางสาวกนกกร วงศ์เครือศร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311703 66128325115 นายวิชชากร อุปพงศ์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310050 66128325111 นางสาวณัฐวรรณ ฟองวิชัย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311815 66128325131 นางสาวอภิชญา หล้ากันยา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311627 66128325222 นางสาวชุติมา คำพันแก้ว รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312299 66128325137 นางสาวอำพร แพะนา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310425 66128325139 นายชนะภูมิ กำพิลา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310378 66128325146 นายเจษฏา กุมภิโร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311500 66128325202 นางสาวสุพัตรา พันธ์จี รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312200 66128325144 นายอนุชิต ปาละคะ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311823 66128325205 นายณัฐวุฒิ นิลม้าย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310267 66128325248 นางสาวระพีพรรณ แฝงพงศ์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310068 66128325110 นางสาวปราณปรีญา ต้ายคำไว รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312336 66128325207 นายภาณุวิชญ์ ศรีราชา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312354 66128325138 นางสาวนิลาวัลณ์ โดนโยธา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312353 66128325210 นางสาวธารีรัตน์ บิดร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311229 66128325132 นางสาวกัลยารัตน์ ฤทธิธรรม รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312896 66128325245 นายชีวาวิชญ์ หอมมาลา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311240 66128325246 นางสาววนิดา วงศ์เตชะ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312863 66128325247 นางสาวพัชริดา สุขใจ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310108 66128325225 นายกฤษณะ แสนสุภา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312761 66128325241 นางสาวปฏิญญา ไสยวรรณ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310218 66128325113 นางสาวอภิชญา ศรีปัญญา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311538 66128325114 นางสาวภัทราภรณ์ ศิริกุล รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311799 66128325125 นายเยาวราช นันทาสี รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312596 66128325230 นางสาวศุภมาศ ผ่องใสสี รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312871 66128325254 นายแสงศร จังมีโคตร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312930 66128325252 นางสาวธิดารัตน์ ภาโสม รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312480 66128325243 นางสาวตรีธารทิพย์ ชาทิพฮด รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310243 66128325102 นายธนากร สอนลิลา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312243 66128325135 นายธนกร ศรีบุญเรือง รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311754 66128325141 นายธนากร แพงหนู รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312798 66128325233 นายณัฐภัทร อนุวรรณ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310554 66128325112 นายวรวุฒิ ดาบลาอำ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312747 66128325223 นางสาวรัตน์ติยา คำศิริ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311395 66128325120 นางสาวภัคนันท์ พรมรังศรี รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312660 66128325238 นายชิติพัทธ์ พบความชอบ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312441 66128325229 นางสาวดาริกา เลิศล้ำ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310974 66128325217 นายสิทธิพร ปามี รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312942 66128325253 นายชาญชล ไชยสุรินทร์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310680 66128325105 นางสาวนุกนภา โพธิ์คู่ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311015 66128325109 นางสาวสุพรรณี พลอามาตย์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310453 66128325128 นายวุฒิชัย สุรินทะ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311274 66128325150 นางสาวพิมภัทร ฮุ่งหวล รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310659 66128325103 นางสาวอมลวัทน์ นามเสาร์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312683 66128325213 นางสาวโสรยา ภู่ห้อย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311320 66128325214 นางสาวศศิภา ขันละ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310977 66128325148 นายธนชัย พรหมคำ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312033 66128325203 นางสาววิไลวรรณ สลับทอง รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310516 66128325129 นายณัฐพงศ์ ยอดสุบรรณ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312155 66128325201 นายวีระยุทธ ฮาบสุวรรณ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312325 66128325250 นายณพกิตติ์ มะโนชัย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312668 66128325231 นางสาวพีรดา ยาลัย รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311092 66128325147 นายวสิษฐ์ ริกำแง รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310943 66128325224 นายเทพพิทักษ์ วงค์ละคร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312780 66128325239 นายวรชาติ วรนาม รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312777 66128325227 นางสาววราพร ภูมิภาค รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311686 66128325119 นางสาวจินห์จุฑา อินทะสิทธิ์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311307 66128325124 นางสาวปนัดดา นารีนุช รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312796 66128325234 นายอภินพ บัวชุม รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310027 66128325209 นายเจตนิพัทธ์ ปรัญญา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312874 66128325242 นางสาวญาณิศา สำราญใจ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310189 66128325208 นางสาวภุมวารีย์ รัตนพันธ์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311417 66128325121 นางสาวจีรนันท์ วงษ์หมอก รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310185 66128325101 นางสาวคุณธรรม วงค์เเก้ว รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311702 66128325126 นายอาชัญ พูนปริญญา รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311786 66128325118 นางสาวภัชราดา อุปคิ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312267 66128325143 นายยศ พาชอบ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310721 66128325215 นางสาวทักษอร สุธรรม รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310151 66128325216 นางสาววรัญชญา ผลวาด รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311180 66128325211 นายสิทธิโชค ชินบุตร รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311970 66128325251 นายกีรติ กวานสุพรรณ์ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310566 66128325145 นางสาวมุกธิดา รักษาพล รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312249 66128325134 นางสาววลัยพรรณ สุวรรณรอ รัฐศาสตร์-ร.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310036 66103312151 นางสาวอินทิรา โน๊ตสุภา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310485 66103312101 นางสาวศุชิตา ดาศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310117 66103312102 นางสาวอภิญญา แพงทิพย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310632 66103312127 นางสาวสุกัญญา ภาโว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312250 66103312125 นางสาวณัฏฐธิดา มาลาจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311800 66103312121 นายณัฏฐากร คำสีพล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312724 66103312143 MissNgan Dau Thi Linh ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311060 66103312113 นางสาวเกณิกา ผาอินทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312647 66103312152 นายราเมศวร์ แก้วเมือง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312607 66103312145 นางสาวจุฑามาศ อำมาตย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311820 66103312146 นางสาวปนัดดา ศรีหาราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310481 66103312105 นางสาวจุฑาทิพย์ ธนะคำดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310760 66103312106 นายศิวกร ศรีมูลทา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311196 66103312117 นางสาวดารารัศมี ดวงสุภา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311518 66103312115 นางสาววชิรากร ไชยเเสน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310356 66103312116 นางสาวชนากานต์ ไชยต้นเทือก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310589 66103312137 นางสาวอรทัย อับบัส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311078 66103312114 นางสาวศิลป์ศุภา แสงแดง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311490 66103312147 นางสาวเอื้ออารี สำรวจวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310486 66103312104 นางสาวนรินทิพย์ แสนสุริวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311398 66103312141 นายธนทรัพย์ วงศ์สีดา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310635 66103312126 นางสาวปาระวี วงค์กระโซ่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310751 66103312150 นางสาวชลิตา แสงสา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312481 66103312156 นายภิเษก นิสวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310471 66103312135 นางสาวปิยมน ไชยา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310452 66103312120 นางสาวธาราทิพย์ ยุบลภาค ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311414 66103312157 นายเนปาล วังทะพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310853 66103312140 นางสาวศุจีภรณ์ ปาปักเค ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311658 66103312155 นายธนกฤต ชุดชุมแพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311007 66103312142 นางสาวภัคจิรา มาตราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312517 66103312136 นางสาวจริยา ชามุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312366 66103312131 นางสาวรัชนี หล่อพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311899 66103312148 นางสาวสร้อยสุดา พิทักษ์กุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311358 66103312130 นายทศพล งามแสง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661312364 66103312132 นางสาวศิริประภา นันตะสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661310400 66103312128 นางสาวเพชรชรภา ไชยฤทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ-ศศ.บ. 4 ปี รายละเอียด
661311843 66103312118 นายก้องกิดากร แก้วคำศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร