รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2566 ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
661312932 นายเจตน์สฤษฏ์ กาสีวงศ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
661312931 นางสาวณิชชาพันธุ์ ขุ่มด้วง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ยังไม่ชำระ
661312930 นางสาวธิดารัตน์ ภาโสม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661312929 นายกิตติพงศ์ โกยรัมย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ????????พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661312928 นางสาวมาติกา นามศรีฐาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312927 นางสาวทิวาพร เกษานุช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
661312926 นางสาวกุลณัฐ มูลทองสุข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลทวาปี ชำระแล้ว
661312925 นางสาวสุดารัตน์ กองเงินนอก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคอนสวรรค์ ยังไม่ชำระ
661312924 นางสาวพัชรีพร ยาทองไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า ชำระแล้ว
661312923 นายสุขเกษม ฮาดนารี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
661312922 นายภาณุพงศ์ วุฒิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาวังวิทยา ชำระแล้ว
661312921 นายนวพล ปะระทัง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
661312920 นายศุภกร สายตานันท์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
661312919 นางสาวอริสา โอตพล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661312918 นางสาวพิรัญญา ชนะเกียรติไพศาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ????????สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312918 นางสาวพิรัญญา ชนะเกียรติไพศาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ????????สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312917 นางสาวกรรณิการ์ ถมศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ยังไม่ชำระ
661312916 นางสาวปิยะธิดา ต้นงาม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312915 นางสาวศิรินทร ทิพย์สมบัติ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312914 นางสาวศรินทิพย์ หวาวันจาน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ ชำระแล้ว
661312913 นางสาวอภิญญา ภูสดศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมธษพล ยังไม่ชำระ
661312912 นางสาวจิราภรณ์ สีมี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
661312911 นางสาวธิดาพร โซ่เมืองแซะ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661312910 นางสาวน้ำฝน พรหมบาง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661312909 นายนัฐวุฒ สมาน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
661312908 นางสาวนุสบาภรณ์ มณีเขียว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทศบาล1สระบุรี ยังไม่ชำระ
661312907 นายกฤษณะ พรมประศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312906 นายภูมิวศิษ จุฬากุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมตระการพืชผล ยังไม่ชำระ
661312905 นายอลงกรณ์ ดวงโต้ด สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661312904 นางสาวชนิกานต์ ล้ำเลิศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ชำระแล้ว
661312903 นางสาวปวันรัตน์ อ้วนอินทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ????????เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312902 นายธีระภัทร์ พรมคนซื่อ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661312901 นางสาวขวัญจิรา คำทา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
661312900 นางสาวสวรส สุดโสภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เซกา ชำระแล้ว
661312899 นางสาวเมธาพร กระโจม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312898 นายธีรภัทร โคชขึง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนผาเทิบวิทยา ยังไม่ชำระ
661312897 นายนรภัทร มุลทาเย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312896 นายชีวาวิชญ์ หอมมาลา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312895 นางสาวอัยลดา จิตตุนัง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
661312894 นางสาวฟ้าใส ธน.ทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312893 นางสาวญาณิศา เหนือจันดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661312892 นางสาวกนกพิชญ์ เจริญวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
661312891 นางสาวณัฐณิชา สัพโส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312890 นางสาวอรุษยา บูรณพันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ยังไม่ชำระ
661312889 นางสาวอรุษยา บูรณพันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ยังไม่ชำระ
661312888 นางสาวพีรดา ว่องไว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312887 นายวงศพัทธ์ โสภา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
661312886 นางสาวทัศนาพร ลิไธสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี ยังไม่ชำระ
661312885 นางสาวสุทธิดา เสนาจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312884 นายบารมี แสนทวีสุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312883 นางสาวจตุพร มอมุงคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312882 นายนิธิ เหล่าสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312881 นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิลัย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312880 นางสาวนภสร ฮาดดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312879 นางสาวชลดา คำหนองคู ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
661312878 นางสาวลลดา จิตจักร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312877 นางสาวศศิพิมพ์ อุตตะมี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312876 นายนนทวัฒน์ บุญเลิศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661312875 นางสาวอุไลภรณ์ ซุ้ยไกร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312874 นางสาวญาณิศา สำราญใจ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312873 นางสาวนภารัตน์ นามวิชัย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผาเทิบวิทยา ชำระแล้ว
661312872 นางสาวศศิธรณ์ สิงห์วารี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
661312871 นายแสงศร จังมีโคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312870 นางสาวพนิตกาญจน์ วงศ์คะสุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312869 นางสาวอวัสดา ธุระนนท์ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312868 นายอรรถพงศ์ ประกิ่ง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนาหว้า ชำระแล้ว
661312867 นางสาววิชชุดา เเก้วคําสอน เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312866 นายอาโนว์ สุนาพรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312865 นางสาววันวิสา แสนทวีสุข การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661312864 นางสาวไอรดา งอยแพง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ชำระแล้ว
661312863 นางสาวพัชริดา สุขใจ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
661312862 นางสาวญดา วิเชียรรัมย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้วยราชพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312861 นางสาวปนัดดา วงษ์นาม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312860 นายอภิชัย อินทร์อุดม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ยังไม่ชำระ
661312859 นางสาวจริยนุช โสดา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
661312858 นางสาวพัชราภา แสงเทพ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ห้วยเม็กวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312857 นางสาวศิรินญา ศรีสวรรค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312856 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312855 นายธนศักดิ์ รัตนวงศ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
661312854 นายทัพไท วงค์วันดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ยังไม่ชำระ
661312853 นางสาวมานิตา งามสิทธิ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312852 นายพีรภาส ถาทุมมา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312851 นางสาวกมลทิพย์ ขจรจิต การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
661312850 นายพัชกร โพธิวัฒน์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312849 นายมฤษฎา สืบสกุล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างกลอุดรธานี ชำระแล้ว
661312848 นางสาวขวัญจิรา เกตุพันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312847 นางสาวกานต์ธิดา รินสีมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661312846 นางสาวรัตน์สุดา สังสะดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
661312845 นายพงษ์พัฒณ์ โพธะกัน พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียน หอวังปทุมธานี ยังไม่ชำระ
661312844 นางสาวพินทุสร ศรีระษา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสิริเกศ ยังไม่ชำระ
661312843 นายจิตรกร ไทยโคกสูง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ชำระแล้ว
661312842 นางสาวอันธิรา อ่อนตา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661312841 นายรัชชานนท์ เอี้ยงก้อน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312840 นายวิทวัส สุ่มมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312839 นางสาวจิดาภา มงคลงาม ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661312838 นายพลพิสุทธิ์ เอี่ยมดี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312837 นายชาตรี ศรีสุภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312836 นางสาวมธุกร กิตติภณไพศาล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312835 นางสาวมณีนุช ศรีสำอางค์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ ยังไม่ชำระ
661312834 นางสาวปริยาภัทร ท่าทม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312833 นายกฤษติยะ ชะนะมาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูทอกวิทยา ยังไม่ชำระ
661312832 นางสาวพุทธศรินทร์ สีหาวงษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ชำระแล้ว
661312831 นางสาวปานรพี พลอยพันธ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661312830 นางสาวกนกพร ใยคง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
661312828 นายปฏิพน ทองเกลี้ยง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก.ศ.น. อ.พรรณานิคม ยังไม่ชำระ
661312827 นายศิรชัช ภูดีทิพย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312826 นางสาวสาวิณี หงษ์ชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
661312825 นายกรวิทย์ แจ่มนุช การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661312824 นางสาวปิยฉัตร เบญมาตย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312823 นางสาวอิศราวรรณ ริยะบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ-เทค อินเตอร์เอเชีย ชำระแล้ว
661312821 นางสาวพรทิพย์ วงษาชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661312820 นางสาวอัจฉริยา ชุมปัญญา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ชำระแล้ว
661312819 นางสาววรัญญา ฉลอมไชยสงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
661312818 นางสาวเกตน์นิภา หอมใส เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661312817 นายณัฐวัฒน์ มิสา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
661312816 นางสาวกัลยากร ลมชาย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312815 นายธวัชชัย ปากดี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคนิคสกลนครพนม ชำระแล้ว
661312814 นางสาวพิมพ์ชนก เดชทะสอน ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ชำระแล้ว
661312813 นายกฤษดา ดวงเคน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312812 นายฐิติวัสส์ ภูมิพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
661312811 นางสาวสุภาพร รักษาแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312810 นางสาวโยษิตา เรืองสัตย์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312809 นายTheerapat Srilanurak บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
661312808 นายอิทธิพล คล่องแคล่ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กรมทหารราบที่ ๓ ยังไม่ชำระ
661312807 นายณัฐวุฒิ เเก้วมะ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
661312806 นางสาววรินธร พลไกร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
661312805 นางสาวพินิดา แก้วจันดา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีธพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312804 นางสาววานิสา ฮวดคันทะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312803 นางสาวรุ่งฤทัย ภูมิชัย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661312802 นายศิวัฒน์ จันทรังษี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312801 นายอัครเดช สว่างวงค์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312800 นายจอมทัพ เทพิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
661312799 นางสาวปภาดา วะสาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
661312798 นายณัฐภัทร อนุวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661312797 นายเนติ ไตรยราช ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312796 นายอภินพ บัวชุม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661312795 นายอภิสิทธิ์ วิชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312794 นายปัณณพัฒน์ เตชโรจนกิตติ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312793 นายสิทธิศักดิ์ จันทวงค์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312792 นางสาวณัฎฐกันย์ มุลน้อยสุ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312791 นางสาวปริยาภัทร นารินรักษ์ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661312790 นายเจษฎา ทาต้อง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312789 นายนาวิน อรรถสาร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ชำระแล้ว
661312788 นายมงคล ศูนย์จันทร์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312787 นายนำพล สิงหันต์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
661312786 นายอภิวัฒนา กุลมิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยว ชำระแล้ว
661312785 นายวธัญญู เพียรไธสง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312784 นายธีรภัทร์ คัณทักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661312783 นางสาวเพชรรัตน์ มูลแปล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312782 นายกรกวรรษ นาทองลาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312781 นางสาวลลิตา แก้วมุกดา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
661312780 นายวรชาติ วรนาม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661312779 นางสาวนวพร ผิวดำ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
661312778 นายวรมน สักขาพรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312777 นางสาววราพร ภูมิภาค รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312776 นายปรีชา เจ็นเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
661312775 นางสาววิชชุอร เพียสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312774 นายวัฒนชัย สุทธิวิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661312773 นายยงเกียรติ ปาละวงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312772 นางสาวจิราพร เสริฐผาด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุกูลนารี ยังไม่ชำระ
661312771 นางสาวเสาวนีย์ ศรีเฉลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312770 นางสาวสุพรรณิกา นามลิวัน วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
661312769 นายณัฐพงษ์ สุมังคะ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312768 นางสาวพินิตา กรมทำนา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ชำระแล้ว
661312767 นายก่อฤทธิ์ กิตติธรรม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312766 นางสาวจิราวัลย์ ทองทา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312765 นางสาววิรัญญา บุญยะใบ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312764 นางสาวธาริณี บัวสาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312763 นางสาวธารารัตน์ ประดับสุข คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุรวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312762 นายชญานนท์ เกิดศักดิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาเชือกพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
661312761 นางสาวปฏิญญา ไสยวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
661312760 นางสาวนุจรินทร์ ศรีผา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรวทองในราชูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661312757 นางสาวธิดารัตน์ แก้วปีลา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661312756 นายกัมพล สุวรรณชาติ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312755 นายเทพกานต์ ศรีหมุน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
661312754 Mrs.กัลยรัตน์ วิลัยกุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312753 นายธีรภัทร์ คัณทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรม มหาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661312752 นางสาวกชนิภา ประดับ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661312751 นางสาวศิริรัตน์ แสนพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคนิคร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
661312750 นายธนากร ทระคำหาร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านไผ่(ขก5) ยังไม่ชำระ
661312749 นายณัฐภูมิ อ่อนชื่นชม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312748 นางสาวกุลณัฐ ชัยเพชร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
661312747 นางสาวรัตน์ติยา คำศิริ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312746 นายอภิชาติ ดาบสีพาย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีราชา ชำระแล้ว
661312745 นางสาวปนัดดา มีวงษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านไผ่ ชำระแล้ว
661312744 นางสาววัชชฏาทิพย์ นามเหลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312743 นางสาวปวีกรณ์ มัชรินทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312742 นายชินพรรธน์ ภู่ทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661312741 นางสาวชญานิศ วรพันธ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ยังไม่ชำระ
661312740 นายราชณพงค์ จรัสแผ้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312739 นางสาววรนุช ปามุทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
661312738 นางสาววลินเนศวร์ พรหมอินทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312737 นางสาวศศิญา สิงหะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661312736 นายวรชิต อัคฮาด เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312735 นายพุฒิพงศ์ สีหามาตย์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312734 นายณัฏฐปพน ทองนอก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312733 นางสาวปาริชาติ วงศรีลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ชำระแล้ว
661312732 นายอมรเดช โพธิ์แสง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312731 นายสิทธิพร เรืองจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312730 นางสาวณิชกานต์ พิกุลศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผาเทิบวิทยา ชำระแล้ว
661312729 นายธนกฤต ดีโท บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปากช่อง ชำระแล้ว
661312728 นายฐิติศักดิ์ พิมพานิชย์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312727 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ยังไม่ชำระ
661312726 นายศิริโชค เสนาใหญ่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312725 นายณรงค์ฤทธิ์ เข็มอุทา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ชำระแล้ว
661312724 Miss.Ngan Dau Thi Linh ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661312723 Mr.Tuyen Huynh Chi ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661312722 นายกริชชัย ทองอันตัง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312721 นายกวีวัฒน์ ไมยะปัน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำม่วง ชำระแล้ว
661312720 นายกฤษณะ เนตรมุงคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312719 นางสาวจุฑาภรณ์ ปัญญาสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคบริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
661312718 นางสาวภรณ์ทิพย์ โพธิราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312717 นางสาวนฤมล วะสารชัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661312716 นางสาวเนตรนภิส สมบัติพล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661312715 นายรัฐภูมิ จันท์นันท์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312714 นายทรงพล มาตยาคุณ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312713 นายธนวัฒน์ ไกยวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรตพิทยพยัต ชำระแล้ว
661312712 นางสาวสุดารัตน์ แสนพันธุ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ยังไม่ชำระ
661312711 นางสาวอชิรญา สาขามุละ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312710 นายณฐากูร ไชยนิลวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312709 นายอภิศักดิ์ ทิพม่อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312708 นายวรินธร ศรีจันทร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ยังไม่ชำระ
661312707 นางสาววรภร ศรีเสริม เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312706 นายวงศกร วงศ์สวรรค์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312705 นางสาวจันทร์ทิพย์ รัตนศรี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปทุมราชวงศา ยังไม่ชำระ
661312704 นางสาวกุลธิดา มุศิริ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312703 นางสาวปภัสรา ศักดิ์จำปา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312702 นางสาววิญาดา โถปาคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312701 นายภานุวัฒน์ หล้าอ้วน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
661312700 นางสาวสุดารัตน์ บุญโคดม พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย ชำระแล้ว
661312698 นางสาวพัชราภรณ์ มีสิมมา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661312697 นางสาวชยุดา ศรีจุมพล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา ชำระแล้ว
661312696 นายอัมรินทร์ วิชัยผิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312695 นายพรหมชาติ เย็นวัฒนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน?มัธยมศึกษา?เทศบาล๓ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
661312694 นายณัฐพนธ์ ถินวิชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312693 นายศตวรรษ ขุนทายก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312692 นายเศรษฐ์ พิเศษภักดีกุล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312691 นางสาววนัชพร สลักศิลป์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312682 นายภูมิวิชญ์ คนไว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
661312689 นางสาวมุธิตา เหมือนเหลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312688 นางสาวศิริลักษณ์ ปัดทุม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312687 นายพัชรพล เวชภัณฑ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661312686 นางสาวปริณดา บัวภา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ยังไม่ชำระ
661312685 นางสาวณัฏฐณิชา อินทรพานิชย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661312684 นางสาวนีสมี และฆาเยาะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดารุสสาลาม ยังไม่ชำระ
661312683 นางสาวโสรยา ภู่ห้อย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ชำระแล้ว
661310262 นางสาวชุติมา สิงครุธ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661310262 นางสาวชุติมา สิงครุธ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661310258 นางสาวพัชรา นามฮุง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661310252 นายณัฐวุฒิ โคตรวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661310252 นายณัฐวุฒิ โคตรวงค์ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661310248 นายมนต์ดนัย ขาวฟ่อน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312681 นายวีรวัฒ เหมือดนอก เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี ชำระแล้ว
661312680 นายภานุพันธ์ พุ่มประดับ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ขนส่งทางบก ชำระแล้ว
661312679 นางสาวอรพรรณ มินิชิตร์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
661312678 นางสาวรอฮีมะห์ ตูมุ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อรุณศาสน์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312677 นายฉัตรินยุทธ แสนบรรดิษฐ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระแล้ว
661312676 นายอิทธิพัทธ์ สุกทน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661312675 นางสาวนิรุสมายนี สุหลง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดารุสาลาม ยังไม่ชำระ
661312674 นายภาณุพงษ์ วิมลนิมิตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661312673 นายบริบูรณ์ ไพยเสน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312672 นางสาวจุไรรัตน์ สุนทรจิตร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312671 นางสาวดลฤทัย ศรีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
661312670 นางสาวรินลดา การุญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312669 นางสาววันวิสาข์ ไม้จันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312668 นางสาวพีรดา ยาลัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661312667 นางสาวหยาดน้ำฟ้า ระดาสาร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312666 นางสาวธัญทิพย์ นลินไกรพัฒน์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ นารีนุกูล ชำระแล้ว
661312665 นางสาวอรปรียา ไชยกา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661312664 นายพัชรพล กองชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา ยังไม่ชำระ
661312663 นายพัชรพล เวชภัณฑ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661312662 นายศุภวัช ศิริรัตนโกมุท เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312661 นายธนวัฒน์ คุณธะนัง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661312660 นายชิติพัทธ์ พบความชอบ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ชำระแล้ว
661312659 นางสาวปภาดา บุตราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312658 นางสาวลลิดา วังหมื่น เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312657 นายพรพิภพ สีแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312656 นายฐิติพงษ์ ธิวะโต เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312655 นายธนวัฒน์ ธิวะโต เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312654 นายชนายุทธ วงศ์คำจันทร์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312653 นายพงศ์สกล สีนวลแล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661312652 นางสาวปริญดา ขวาดก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661312651 นายวิชญะ ไชยคำหาญ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312650 นางสาวมานิตา ฝ่ายทะแสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661312649 นายปภินวิทย์ วงศ์แหวน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661312648 นางสาวจริยา หงส์พิพิธ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312647 นายราเมศวร์ แก้วเมือง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ชำระแล้ว
661312646 นายธนวัฒน์ กุลพร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโนนหันวิทยายน ยังไม่ชำระ
661312645 นางสาวกีรติกานต์ มะละกา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312644 นางสาวชดาภา บุญบู่ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
661312643 นางสาววสุนธรา เศรษฐศึกษา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312642 นางสาวศุภาพิชญ์ อินทรสุภา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรียาภัย ยังไม่ชำระ
661312641 นายสิทธิโชค ศรีบุญมา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปาคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
661312640 นายณัฐชนน จอกกระโทก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312639 นายวุฒิชาติ เวทไธสง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ชำระแล้ว
661312638 นางสาววันวิสา สาวังไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุพนม ชำระแล้ว
661312637 นายธวัชชัย จูมบุตร เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
661312636 นายณัฐชนนท์ ศูนย์จันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312635 นางสาวจุฑารัตน์ พิมพ์พันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
661312634 นางสาวฐานิดา เพ็งสำเริง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี ยังไม่ชำระ
661312633 นางสาวณัฐณิชา แดงสิงห์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312632 นายภูรินทร์ กุลศรีนอ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ชำระแล้ว
661312631 นายพิชญุตม์ เนื่องอาชา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312630 นางสาวมานิตา ฝ่ายทะแสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312629 นางสาวอมรรัตน์ มาแลว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312628 นางสาวสุกัญญา พบพิมาย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพิมายวิทยา ยังไม่ชำระ
661312627 นายประภากร นนพละ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
661312626 นางสาวตรีดาว หนูจันทร์อ่อน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ชำระแล้ว
661312625 นางสาวจิราพัชร ศรีเพชร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312624 นางสาวอภิสรา อาษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312623 นางสาววิญาดา วัลลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
661312622 นางสาวสุภาวดี เหลากุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
661312621 นางสาวปณิดา ประณมศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661312620 นางสาวธัญญารัตน์ รัตนะ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312619 นางสาวธิดารัตน์ คำสงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312618 นายธีระศักดิ์ ขุมทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ยังไม่ชำระ
661312617 นายเสกสรรค์ ชื่นชม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312616 นางสาวยลรดา กุลยะณี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพนิชยการ ชำระแล้ว
661312615 นายบุญธวัช พรมจันทา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
661312614 นางสาวกุลธิดา แก้วกิ่ง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
661312613 นางสาวจีรวรรณ รักษ์แก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ยังไม่ชำระ
661312612 นายวีรชน บุตรดีวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312611 นายต้องชนะ คำหอม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
661312610 นางสาวกันตนา บุสุวะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
661312609 นางสาวจิราพร ขันธวุธ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ชำระแล้ว
661312608 นางสาววริศรา สีนูเดช เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312607 นางสาวจุฑามาศ อำมาตย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312606 นายศักดา อ้วนแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312605 นางสาวพรลภัส จันทร์พวง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวัดพุทธบูชา ชำระแล้ว
661312604 นายสหรัฐ เกษามา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661312603 นายอธิวัฒน์ กางรัมย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661312602 นางสาวจันทมณี ราชวัตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
661312599 นายพลวัฒน์ ขุ่ยฟอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312598 นางสาวพิมลพรรณ แสนมี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
661312597 นายนัฐพงษ์ แจนโกนดี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312596 นางสาวศุภมาศ ผ่องใสสี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
661312595 นางสาวอุทุมพร มาชาว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
661312594 นายชัยชนะ เชนุยาว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
661312593 นายนรงศ์ริทธิ์ แสนสุข เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312592 นายพงศกร คําใบ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661312591 นายชญานนท์ ใจช่วง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
661312590 นางสาวปาริชาติ ศรีบัวอ่อน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312589 นางสาวธัญญารัตน์ นกจั่น รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองบัวระเหววิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312588 นายอัษฎาวุธ ศรีช่วย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312587 นางสาวเอมอร เกษเเก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312586 นายธีรธรรม ละลอกน้ำ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312585 นายปองภพ วาปี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312584 นายเอกนรินทร์ นามโคตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
661312583 นายอิศรา เพิ่มทรัพย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
661312582 นายวัฒนา จันดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปรางค์กู่ ยังไม่ชำระ
661312581 นายณัฐเศรษฐ์ มัลลิกานิล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
661312580 นางสาวทิพย์ญดา หาระโคตร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661312579 นางสาวศิวพร กุลวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661312578 นายวีระศักดิ์ แพงคำลา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
661312577 นายธนรัชต์ กุมารสิทธิ์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312576 นางสาวสุรางคนา วิริยะขันติกุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
661312575 นางสาวณัฐธิดา ภูเรืองเดช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
661312574 นายวิทยา กมลกิตติกานต์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วชิรปราการวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312573 นางสาวรุ่งนภา พรหมคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312572 นายอนุวัฒน์ ชมภูพื้น สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ชำระแล้ว
661312571 นางสาวภัทรนิษฐ์ ลอดไพร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ชำระแล้ว
661312570 นางสาวสุชานรี ผายเมืองฮุง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรฃเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312569 นางสาวฐิติยาพร อิสรภาพ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พนมไพรวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312568 นางสาวชุติกาญจน์ บัวบานงาม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312567 นางสาวรัตนาภรณ์ พรมพันห่าว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661312566 นางสาวศุภาวรรณ แก้วมะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
661312565 นายธัชพล อุปพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ยังไม่ชำระ
661312564 นางสาวชาริสา จันทคุณ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312563 นายมนตรี นันทะเสน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ก.ส.น ชำระแล้ว
661312562 นายสุเมธา แก้วศรีนวม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312561 นางสาวชัชฎากรณ์ ฝ่ายสอน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทอาชีวสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312560 นางสาวชัชฎากรณ์ ฝ่ายสอน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312559 นายนพกร ราชชารี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีสงคราม ชำระแล้ว
661312556 นางสาวปานชีวา คำวิจิตต์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312555 นางสาวรริดา ศรีเนตร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ยังไม่ชำระ
661312554 นางสาวธนาพร ทัดเที่ยงนิกร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัญจาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312553 นายธนพล ดาบโสมศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312552 นางสาวศรัญญา เจริญชัย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
661312551 นายหัสดินทร์ ช่างประดิษฐ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312550 นายกิตตินันท์ จันทร์หลอด ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661312549 นายณัชพล ยอแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
661312548 Mr.พัชรกร ศิริกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312547 นางสาวณัฐณิชา รอดกลาง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กัลยาณวัตร ยังไม่ชำระ
661312546 นางสาวชุติกาญจน์ เจริญไชย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312545 นางสาวอารีรัตน์ ปาวัน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661312544 นางสาวนุสบา อินธิสาร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312543 นางสาวกัลยกร สารเลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312542 นางสาวกัณฐิกา พระตลับ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
661312541 นางสาวชนิกานต์ หมิ่งหา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661312540 นางสาวศิริลักษณ์ สีวะสุทธิ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเวียงจุลดิศวิทยา ยังไม่ชำระ
661312539 นางสาวอนุสสรา ศรีบุญเรือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661312538 นางสาวเมธิกา สังชาดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661312537 นางสาวกฤติญา ไตรยางค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312536 นายณัฐพล แสนอุบล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312535 นางสาวอัญชญา สร้อยคำหลา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312534 นางสาวพัชราภรณ์ ทำมาน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312533 นางสาวสิริยาดา เพียรจัด คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312532 นางสาวพิมพ์ทอง สุวรรณชัยรบ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
661312531 นางสาวรานี อินคำน้อย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312530 นางสาวจิระประภา ศรีส การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661312529 นายบรรยวัสถ์ เตโช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312528 นางสาวกัลยรัตน์ รักษา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312527 นางสาวมุฑิตา รักษาชนม์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคอนสวรรค์ ยังไม่ชำระ
661312526 นางสาวกชนิกา ยอดสคุณ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ยังไม่ชำระ
661312525 นางสาวมิรันตี ไกรทอง วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
661312524 นางสาวศิรประภา เทพวัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
661312523 นางสาวกวินทิพย์ กล่อมสมร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
661312522 นายพิษณุ พสุรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661312521 นางสาวบรรเลง สอนศักดา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก.ศ.น. ยังไม่ชำระ
661312520 นางสาวจิรภัทร์ สุขหุ้ม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ชำระแล้ว
661312519 นายณัฐนนท์ บุญรักษา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312518 นายวีรภัทร งามเถื่อน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661312517 นางสาวจริยา ชามุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
661312516 นางสาวอภิสรา สุขมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทรายมูลวิทยา ชำระแล้ว
661312515 นางสาวศุกานท์ดา เกษศรีรัตน์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา ยังไม่ชำระ
661312514 นายจารุพัฒน์ สำราญ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661312513 นายณัฐภัทร จันทะลุน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312512 นางสาวเข็มอักศร จันทะรักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312511 นายเกียรติศักดิ์ ศรีวิลัย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312510 นายภัทราวุธ เจริญสุข เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ชำระแล้ว
661312509 นายสมพร ทองเฟื้อง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
661312508 นางสาวอมลวรรณ ล่ำสัน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312507 นายณัฐวัตร คำเติม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
661312506 นางสาวพรนภา ลำทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงธาตุพนม ยังไม่ชำระ
661312505 นางสาวปีย์รดา สิทธินูน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กศน.กุสุมาลย์ ยังไม่ชำระ
661312504 นางสาวจิดาภา ทุมกิจ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
661312503 นางสาวกุลณัฐ แสนรักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
661312502 นายสิทธิโชติ คำภูมี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312501 นายทันฑกานต์ จันทร์ประสาท เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661312500 นางสาวธารารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661312499 นางสาวจิรารัตน์ ศรีอุดร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312498 นางสาวขวัญชนก ประชามอญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
661312497 นายปรัตถกร ชาชุมวงศ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชำระแล้ว
661312493 นางสาวกฤษณา ชาสงวน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
661312492 นายรัชชานนท์ ถาบุตร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312491 นางสาวอารียา กล่ำผัก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661312490 นางสาวสิรินทรา อินรีย์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312489 นางสาวปณิตา ปาสะกิจ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
661312488 นางสาวณัฐธิชา ศักดิ์ศรีวัน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312487 นางสาวศิรินทรา ทองชุม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
661312486 นายนนทกร วงชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพล ชำระแล้ว
661312485 นางสาวฑิตยา การุญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312484 นางสาวปวีณา อินธิแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
661312483 นายอัษฎา เเย้มขะมัง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
661312482 นายธีรภัทร ทองจันทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ชำระแล้ว
661312481 นายภิเษก นิสวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคบริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661312480 นางสาวตรีธารทิพย์ ชาทิพฮด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
661312479 นายนาวิน ภูบุญคง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661312478 นางสาวธีราภรณ์ ธิจันทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312477 นายเจษฎา วงค์วันดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312476 นางสาวนฤมล เชื้อพระซอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312475 นายชนะชัย ศรีสุธรรม บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ยังไม่ชำระ
661312474 นายมงคล สุวรรณโพธิ์ศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661312473 นางสาวจิตราฐิติ นันทศิริ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312472 นางสาวศรุตา ทองออน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312471 นางสาวจิรนันท์ สายศิลป์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312470 นายเจษฎาพร สีดาสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ชำระแล้ว
661312469 นางสาวสายสวรรค์ ศรีประภา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก.ศ.น พรรณานิคม ยังไม่ชำระ
661312468 นางสาวธิดารัตน์ ทะวา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312467 นางสาวกัลยา บัวลอย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
661312466 นางสาวมุกดามณี อ่อนคำมา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงขุยวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312465 นางสาวกิตติยาภรณ์ หาญกุล วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661312464 นางสาวกิตติยา หาญกุล วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661312463 นายรัฐศาสตร์ สาระโป การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำม่วง ยังไม่ชำระ
661312462 นางสาวพรพรหมพรรณ วังทะพันธ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเเกพิทยาคม ชำระแล้ว
661312461 นางสาววสุนธรา เศรษฐศึกษา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312460 นางสาวกนกพร ตี๋ใจ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
661312459 นายสุริโย น้อยทรงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
661312458 นางสาวสุภาวิดา รู้บุญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
661312457 นางสาวปิยะพร โพนชัยยา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312456 นางสาวอนิสา ธนดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312454 นายพิทวัส ชินบูรณ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
661312453 นายศุภณัฐ วงค์เตชะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312452 นายธีรนันท์ สิงห์หล้า ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312451 นายชัชรินทร์ พึ่งเพียร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661312450 นางสาวลภัสรดา อ่อนก้อน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน สามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ชำระแล้ว
661312449 นายวชิรวิทย์ ดินงาม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312448 นายปฏิภาณ ธงหาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312447 นายศรยุทธ์ โคหาเส บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ยังไม่ชำระ
661312446 นายธนพัฒน์ เพชรเสถียร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312445 นายบุญยวัฒน์ แพงคำฮัก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312444 นายอรรถพร ชูเชิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661312443 นางสาววรรณภรณ์ อยู่ทิม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ยังไม่ชำระ
661312442 นายกรณิศ สาระการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312441 นางสาวดาริกา เลิศล้ำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312440 นายญาณาธิป เรณูร่วง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661312439 นางสาวปรียดา แสนอ้วน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661312438 นางสาวปานชีวา การุญ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312437 นางสาวกมลชนก อินภูวา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312436 นายนราศักดิ์ บุญถาวร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบอำเภอพังโคน ชำระแล้ว
661312435 นายสุวิตย์ สังกฤษณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661312434 นางสาวกัลยา วะสัตย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
661312433 นายภูธิป ประเสริฐสังข์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312432 นางสาวพิยพร แข็งแรง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312431 นางสาวอุบลวรรณ ปัททุม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ชำระแล้ว
661312430 นายศรัณยู ปริญญาสุจิตต์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312429 นางสาววรันต์ฐิตา งอยภูธร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312428 นายอนันตศักดิ์ ใสส่อง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661312427 นางสาววรัทยา เพชรฤทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312426 นางสาวณัฐชา แสงจันทร์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661312425 นายธนโชติ ทวีศิล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312424 นายธนกฤต อุสาพรหม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนาหว้ามหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661312423 นายพัชกร โพธิวัฒน์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312421 นายธาราดล มุเขวา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312420 นางสาวปิยะพร เสนาไชย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บุรีรัมย์พิทยาคม ชำระแล้ว
661312419 นายอนุวัฒน์ ชาวนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนชัย?ปัญญา?วิทยา?นุสรณ์? ชำระแล้ว
661312418 นายกษิดิศ ภาสดา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ชำระแล้ว
661312417 นายธีระเดช ชะตารัมย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองแวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661312416 นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661312415 นางสาวสุภัสสรา อรรคนิตย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
661312414 นางสาวกรกนก พ่อสียา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312413 นางสาวรัตติกาล สังข์วิจิตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
661312412 นางสาวเกศรินทร์ สัมณีย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312411 นางสาวชนิกานต์ ศรีมุกดา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312410 นางสาวชลธิชา อาสานอก เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312409 นายกษิดิ์เดช สำราญพงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุฉินารายณ์ ชำระแล้ว
661312408 นางสาวธารทอง ทิพย์อักษร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312407 นายมานพ การิโก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661312406 นางสาวนิศามณี กิเหิบ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661312404 นายปาณัสม์ ทีสุกะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312403 นางสาวนวพร ประลอบพันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312402 นายนวพล โคตุทา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312401 นางสาวศศิวิมล วงค์ละคร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312400 นางสาวสุธาสิณี บริบูรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312399 นางสาววิไลพร กุจนา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
661312398 นางสาวภัทชฎาภรณ์ วงค์รำพันธ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ยังไม่ชำระ
661312397 นางสาวอรุณณี สาริสี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียน?อากาศ?อำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312396 นางสาววิลาสินี สิงห์เหลือ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
661312395 นางสาวณัฐชยา สีงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661312394 นางสาวกุลจิรา นามบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312393 นางสาวมนัสนันท์ พิมพา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312392 นายศรัณย์ วงษาเนาว์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312391 นายปวเรศ ชุมวัน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ชำระแล้ว
661312390 นางสาวอาริยา ไชยมงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ยังไม่ชำระ
661312389 นายวีระบุตร นิยมเหลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312388 นายชัยวัฒน์ กลับเจริญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312387 Mrs.ศิริประภา พิกุลศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312386 นางสาวธันยาภรณ์ อุ่นอก ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312385 นายก้องหล้า รัตนานิคม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312384 นางสาวภัทราพร ไฮวัง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661312383 นางสาวพิณญาดา บริรักษ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312382 นายธนวัฒน์ ฤาเดช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312381 นายคำสะหวัน หลวงลาด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่างประเทศ ชำระแล้ว
661312380 นางสาวสินใจ วงค์คำสาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
661312379 นางสาวพลอยชมพู สุทธิสาร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
661312378 นายคชรัตน์ นารีวงศ์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312377 นายนันทชัย แสนทัน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312376 นายธนวัฒน์ เข็มเพ็ชร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312375 นายยศกร วงค์อามาตย์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ยังไม่ชำระ
661312374 นางสาวพัชรินทร์ สิงห์มอน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
661312373 นางสาววิภาวดี เพ็ชรธัมรงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเสนางคนิคม ยังไม่ชำระ
661312372 นางสาวณัฐณิชา สัพโส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312371 นายอิสระ ประถมนาม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312370 นายพูลทรัพย์ โคตรธรรม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
661312369 นายอภิสิทธิ์ ลีทอง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ยังไม่ชำระ
661312368 นางสาวณัฐกมล บัวชุม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312367 นางสาวสถิยา ไชยราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312366 นางสาวรัชนี หล่อพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312365 นายธนวิชญ์ เทพวงษา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312364 นางสาวศิริประภา นันตะสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
661312363 นายภูธน แก้วฝ่าย วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661312362 นายกรภัทร์ คำวิเชียร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312361 นายธานินทร์ โคตพรม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312359 นายนพนันท์ รุ่งเรือง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661312358 นางสาวพิชญา ผ้าแดง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซนต์เมรี่ ชำระแล้ว
661312357 นายสิทธิชัย ธ.น.เป๋ด นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312356 นายพงศภัค คำมุงคุณ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312355 นางสาวสิริวิมล นิรัม พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312354 นางสาวนิลาวัลณ์ โดนโยธา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
661312353 นางสาวธารีรัตน์ บิดร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312352 นางสาวหวันยิหวา แก้วมณีชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312351 นายนาย จักรกฤษณ์ ศรีเบ็ญจรัตน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312350 นางสาวศิรประภา ประทุมรัตน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312349 นางสาวปานิศา กุมลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
661312348 นายกวีกร อาจวิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312347 นายวรายุทธ พยอม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312345 นางสาวสุประภาดา เปมะโยธิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312344 นางสาวปริยฉัตร แมดสถาน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต ชำระแล้ว
661312343 นางสาววรรณศิกา ปัญญาประชุม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ชำระแล้ว
661312342 นางสาวนวนันท์ บำรุงวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312341 นางสาวธัญญลักษณ์ เสนาวัง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ในพระอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661312340 นางสาววิลาพร แก้วปิลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312339 นายจิรภัทร วงศ์งาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312338 นางสาวสิริวิมล นิรัมย์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312337 นางสาวสายสุนีย์ กองทรัพย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312336 นายภาณุวิชญ์ ศรีราชา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312335 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ประสบธีรกิจ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนักบุญเปโตร ยังไม่ชำระ
661312334 นางสาวพรหมพร ยงยืน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง ชำระแล้ว
661312333 นางสาวปัทมาพร ศรีนามเอ้น บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312332 นายจารุวัตร เครือคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ชำระแล้ว
661312331 นางสาวศุภลักษณ์ ทิพม่อม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312330 นายยุทธศาสตร์ เชื้อคำฮด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661312329 นางสาวอรปรียา รักษาเคน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
661312327 นายสรยุทธ ศิริหงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661312326 นายปฏิภาณ มาตยาคุณ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
661312325 นายณพกิตติ์ มะโนชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ????????สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312324 นางสาวสุพัตรา น่านโพธิ์ศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661312323 นางสาวศศิประภา แสนเสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
661312322 นางสาวสุนทรีญา เป้งคำภา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661312321 นายเฉลิมชัย จันทร์ใส ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661312320 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยมงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312319 นางสาวณัชชา คำชมภู ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312318 นางสาวบุษยารัตน์ รักมิตร์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312317 นางสาวณัฐรีย์ งอยภูธร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312316 นางสาวกานร์ทิตา ลาสุด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312315 นางสาวกุลธิชา บัวศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ยังไม่ชำระ
661312314 นางสาวกัญญาภัค พักแพง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
661312313 นายวัชรินทร์ แสนวิลัย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661312312 นางสาวธัญรดา กองพิลา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
661312311 นายณัฐธิวุฒิ อิ่มชมชื่น เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312310 นายกฤษฎา ตะวังทัน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
661312309 นางสาวดวงนภา วราภิโมกข์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
661312308 นางสาวภัคจิรา สุระเสียง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
661312307 นายนนธวัช ชินวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล ชำระแล้ว
661312306 นางสาวสุพิชาพัชร บาลนาคม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312305 นางสาวการีมา โต๊ะระหนี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ ยังไม่ชำระ
661312304 นางสาวปาริชาต สุขกล้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661312303 นางสาวน้ำฝน ศรีรงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ยังไม่ชำระ
661312302 นางสาวนัฐนันท์ พิมพบุตร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661312301 นางสาวกัญญานัฐ จันทร์ปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312300 นางสาวกัญญานัฐ จันทร์ปัญญา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312299 นางสาวอำพร แพะนา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ชำระแล้ว
661312298 นายสิรภพ วงค์ช้าง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ชำระแล้ว
661312297 นางสาวปริยฉัตร สนามทอง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661312296 นางสาวกฤษณา อินทริง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
661312295 นางสาวศศิธร ยตะโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661312294 นายบารมี เเก้วคำเเสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661312293 นางสาวธนัชพร ดวงใจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
661312292 นางสาวนิภารัตน์ ทิพวัง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312291 นางสาวธนภรณ์ ดวงใจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
661312290 นางสาวนริศรา เชื้อสาทุม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312289 นายไชยวัฒน์ ลิ้มประเสริฐ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661312288 นางสาวอรอุมา รักสุทธิ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียน บัวขาว ชำระแล้ว
661312287 นายฉัตรกรินทร์ สุกทน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312286 นางสาววรางคนาง ยืนสุข ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661312285 นายนิติวุธ จันทะวงค์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312284 นางสาวพัชรวีร์ โสะขาว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661312283 นางสาวชนิสรา ประกิ่ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312282 นายพีรพัฒน์ ศรีไชย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ชำระแล้ว
661312281 นางสาววิภาดา มุงธิราช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312280 นางสาวชลิตา ชมชื่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ยังไม่ชำระ
661312279 นายชินวัตร คึมยะราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
661312278 นางสาวชลิตา ฉาไธสง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312277 นางสาวธิดารัตน์ ผาด่านแก้ว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นักบุญเปโตร ชำระแล้ว
661312276 นางสาวศรุตา ลุนจักร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312275 นางสาวปัทมา กันยาพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
661312274 นายอภิวัฒน์ มีพรม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
661312273 นายรัชชานนท์ สกลพูนผล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
661312270 นายทัตเทพ โคตรวิชัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
661312269 นางสาวพรนัชชา ใหญ่ปางแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี(สกลราชวิทยานุกูล 2 ) ชำระแล้ว
661312267 นายยศ พาชอบ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
661312265 นายภัทรพล มูลลี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กศน.อำเภอสระใคร ชำระแล้ว
661312262 นางสาวบุศรินทร์ สุริยภู ิ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน.อำเภอซับใหญ่ ยังไม่ชำระ
661312259 นางสาวอภิญญา คำนาโฮม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661312258 นางสาวกนกพร แสงแก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312257 นายณฏฐพล วุฒิสารคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312254 นางสาวกัญรัตน์ สุกุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312253 นายกิตติพงษ์ โมยะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661312252 นางสาววิลัยลักษณ์ โทมถา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ชำระแล้ว
661312251 นางสาวชลินรัตน์ ลาดบาศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธิเเสนวิทยา ชำระแล้ว
661312250 นางสาวณัฏฐธิดา มาลาจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661312249 นางสาววลัยพรรณ สุวรรณรอ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312248 นายทัชศล อุตลุม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312247 นางสาวนริศรา อุ่นวิเศษ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จตุรมิตรวิทยาคาร ชำระแล้ว
661312246 นางสาวพัตราภรณ์ อัคฮาด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
661312245 นางสาวนันทภา อักษร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661312244 นางสาวณญาดา คำเนียม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312243 นายธนกร ศรีบุญเรือง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312242 นายชิษณุพงศ์ วังทะพันธ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเเกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312241 นางสาวกุลณัฐ โอปอ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ยังไม่ชำระ
661312240 นางสาวปณิดา ลาเลิศ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312239 นายศุภกร จันทสิน ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312238 นายยุทธพิชัย ทองเฟื่อง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
661312237 นางสาวสุทัตตา หลักทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312236 นางสาวรัตติยา แสงพยัพ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312235 นางสาวอาภัสรา อินหล้า นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
661312234 นายธนากร วงษาเนาว์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312233 นายสุทธิพงษ์ จันทร์เนียม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312232 นางสาวจิรัชญา วงค์ชา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312231 นายพรหมชาติ เย็นวัฒนา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทศบาล๓ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
661312230 นางสาวสุทัตตา หารประชุม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312229 นางสาวอารีวรรณ บุตรแสนคม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312228 นางสาววรรณกานต์ โคตรวงศ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312227 นางสาวกรรณิการ์ ปราณี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312226 นางสาวอติภรณ์ ศรีเครือ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661312225 นางสาวเนตรนภา วรดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
661312224 นางสาวคณนาถ วงศ์จินา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312223 นายธนากร ติงมหาอินทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312222 นางสาวอนนทพร มาพร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661312220 นางสาวหัสฐาพร ทรัพยานนท์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312219 นางสาวลัฐิกา วระโงน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ชำระแล้ว
661312218 นางสาวพรรณิภา เพชรฤทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661312217 นางสาวสิริวิภา ประถมไชย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุณฑริกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312214 นางสาวพัทธนันท์ มีเที่ยง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312213 นายเปรมศักดิ์ สุวรรณมิตร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312212 นางสาวพชิตา โลนุช สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312211 นางสาวณัฐธิกา นามวงษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชำระแล้ว
661312210 นางสาวจิตรทิวา หลั่นเวียง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ยังไม่ชำระ
661312207 นายสุภกิณฑ์ มาลาทอง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661312206 นายอติวิชญ์ ตาทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
661312205 นายทศพร ปรีดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312204 นายธนาณัติ จีนย้าย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
661312203 นายสุชาติ ภูสังวาลย์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชำระแล้ว
661312202 นายธนภัทร ประจงจิตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661312201 นายณัฐดนัย อัคราช การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ยังไม่ชำระ
661312200 นายอนุชิต ปาละคะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661312199 นางสาวฑิฆัมพร เฮ้ากอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชำระแล้ว
661312198 นางสาวมนฐิตา วังวร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
661312197 นางสาวมนัสชนก แสนเขื่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
661312195 นางสาวเนตชนก มหาพรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312194 นางสาวกรรณิการ์ ชารีคาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312193 นายเตชทัต เนินหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312192 นายภูบดินทร์ ดาบภูเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312191 นางสาวกรรณิกา สีระวงษ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661312189 นางสาวบัณฑิตา คำชมภู การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312188 นางสาววรรณวิศา ขวาวงศา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312187 นายณันฐพล พฤฒิสาร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.ดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
661312186 นายเจษฎา คำแพงศรี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312185 นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
661312184 นายคีรินทร มณีบู่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
661312183 นายรุจนภัทร พรมมา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312182 นางสาวพรหมพร อำนาจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661312181 นางสาวณัฐพร สมพร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ชำระแล้ว
661312180 นางสาววริศรา แขกวันวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312179 นางสาวอาทิตยา ชินมา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแวงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312178 นางสาวรัชนี โยธาตรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661312177 นางสาวชุติกาญจน์ พลสีลา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
661312176 นายภูวเนตร ภูธร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
661312175 นายธนาธิป ศรีพลภา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312174 นางสาวนันทิพร แสนมาโนช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน ร่มเกล้า วัฒนานครสระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
661312173 นางสาวพรทิพย์ เหลื่อมเภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312172 นางสาวพลอยชมพู เข็มทอง ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
661312171 นายนฤดล พวกสันเทียะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312170 นางสาวจิรนันท์ โคสขึง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661312169 นางสาววรางคณา มะลิทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
661312166 นางสาววสุนธนา เศรษฐศึกษา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ;วิลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312165 นางสาวนิพาดา หาชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312164 นางสาวนัทชา โคตรพัฒน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
661312163 นางสาวศรินทร ทุมมุลตรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
661312162 นายบุญฤทธิ์ อุปพงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312160 นางสาววิกานดา โนนสินชัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ชำระแล้ว
661312159 นายกฤษฎา จันทร์ศรีอ่อน บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ชำระแล้ว
661312158 นายพีรดนย์ บัวไสว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312157 นายณัฐวุฒิ นิกุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312156 นางสาวปนัดดา ภูบัวรมณ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661312155 นายวีระยุทธ ฮาบสุวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312154 นางสาวมนัสวีย์ ไชยวุธ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312153 นางสาวปรียานุช คำภักดี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ชำระแล้ว
661312152 นางสาวชนันท์ดา ภาโสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
661312151 นางสาวนิพาดา หินสอ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ยังไม่ชำระ
661312150 นางสาวปริญดา ช่วยรักษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
661312149 นายจีรวุฒิ จันทร์โท บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ยังไม่ชำระ
661312148 นางสาวจินตนา เพริศแก้ว ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661312147 นายภูวดล ทองเกี้ยง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312146 นายวริศ กองแก้ว ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312145 นางสาวอรจิรา ทองบัวแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีธรรมราชศึกษา ชำระแล้ว
661312144 นางสาวดารณี สุมังคะเศษ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312143 นายศิวกร ใจสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
661312142 นายพุฒิสรรค์ รังสีศิริโชค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
661312141 นางสาวนฤมน กุลโท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
661312140 นายกิตติศักดิ์ ชิ้นทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661312139 นายพีรพัฒน์ แดงจำแล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661312138 นางสาวขวัญจิรา ปากดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ ยังไม่ชำระ
661312137 นางสาวหนึ่งฤทัย ไวยะ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312136 นายวิมาน สวงขันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
661312135 นายภัทรกร วงศ์มีแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312134 นายศิวกร ธิวะโต เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
661312133 นายกฤษณะ ศรีจันทร์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312132 นางสาวกุลธิดา เมืองมัจฉา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661312131 นางสาวพินทุอร คนดี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
661312130 นายนิพัทธ์ กิจวิสา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312129 นางสาวอรัชพร วิเศษโวหาร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312128 นายชลวิทย์ คนกล้า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661312127 นายจิรายุส นารีแพงศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312126 นายคฑายุทธ์ ชัชวาลย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312125 นางสาวฐิตารัตน์ เครื่องคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
661312124 นางสาวอริสรา ไตรราษฏร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661312123 นางสาวอรทัย สิงนาแพง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โพนทองพัฒนาวิทยา ยังไม่ชำระ
661312122 นางสาวฑิคัมพร นาลงพรม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312121 นายยศพล โซ่เมืองแซะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661312120 นายวรากร วงค์พุทธา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661312119 นางสาวน้ำหนึ่ง ดอนหล้า นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661312118 นายนิธิภัทร์ จันทร์รอด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
661312117 นางสาวธนภรณ์ สุวรรณโพธิ์ศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
661312116 Miss.ศิริลักษณ์ แย้มเกษร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312115 นายณัฐพล กลิ่นพยอม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312114 นายธนายุทธ์ ชาชุมวงศ์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอนุกลูนารี ยังไม่ชำระ
661312113 นายธนภัทร์ เชื้อคำเพ็ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661312112 นายกอปร์กิตติ์ ศรีสุข ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ชำระแล้ว
661312111 นางสาวภัทราวดี เกตวงค์ษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312110 นางสาวภัทรญา บัวชุม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312109 นางสาวดวงหทัย ผิวผาง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661312108 นางสาวอรชร กาบพังเทียม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312107 นางสาววณัชวรรณ ธีรนันท์ภักดิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
661312106 นางสาวฐิติยา มะสุใส วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
661312105 นางสาวเรวดี หาคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312104 นายภูชิต พิลาวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661312103 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์เหลือง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312102 นางสาวธีรกานต์ ตระดวงดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312101 นายพันธกานต์ พนมเริงไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661312100 นางสาวรุ่งฤทัย นนท์ศิริ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร ยังไม่ชำระ
661312099 นางสาวกนกวรรณ ลิขิตถาวร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเอกปัญญา ชำระแล้ว
661312098 นายเดชาธร ผึ่งฉิมพลี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
661312097 นางสาวสุพรรษา แก้วมะ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661312096 นางสาวนิลนภา ตรงดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
661312095 นางสาวพรธิตา วงศ์ศรีชา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
661312094 นายภัควัตร มุทุจิตร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312093 นายวิรพัฒน์ ธ.น.ปน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312092 นางสาวศิริวรรณ จันทรังษี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
661312091 นายอภิสิทธิ์ ยี่เข้ง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
661312090 นางสาวธีระดา ดวงปากดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
661312089 นางสาวณชาลินี หอมจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
661312088 นางสาววาสนา ธานีกุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312087 นายชาคริต อรุณจินดาวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312086 นายพีรยุทธ แสนพลอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312085 นายดัสกร แก้วเคน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ชำระแล้ว
661312084 นางสาวอารียา นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312083 นางสาวนภสร เกตุคล้าย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ชำระแล้ว
661312082 นายณภัทร วาสนาสุขเจริญ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
661312081 นางสาวภัทชภรณ์ วงค์บุญชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบางละมุง ชำระแล้ว
661312080 นายอิศระพงษ์ รัตนา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312079 นายธนพล มาตราช เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312078 นายภิชญ์นาฏ ไวยะราช ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312076 นายญาณพัฒน์ เหง้าละคร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661312075 นายทินภัทร สุวรรณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312074 นายนโปเลียน สกุณาธวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
661312073 นางสาวมณีรัตน์ ปุ่มเป้า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312072 นายสขิล สังข์ครุฑ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
661312071 นางสาวพิมพ์พิสาร รามพันชะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312070 นายเสกสันต์ ม่อมพะเนาว์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312069 นายธนธรณ์ สืบสุนทร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661312068 นายโพธิ์ธาร ศรีสุวงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661312067 นางสาวจีรนันท์ ใจแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีเตรียมอุดรศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661312066 นางสาวจินจุฑา วรชิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661312065 นายภานุเดช พรมสุ้ย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
661312064 นายณัฐดนัย สารักษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ชำระแล้ว
661312063 นายภรัณยู โยธาพล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมปุรณาวาส ชำระแล้ว
661312062 นางสาวมนัญยา สุวรรณศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
661312059 นางสาวเพชรลัดดา ตะเคียนเกลี้ยง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ขุขันธ์ ยังไม่ชำระ
661312058 นางสาวอรอนงค์ ลำพาย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661312057 นางสาวอาลิสา เจริญวัย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312056 นางสาววรันต์ฐิตา งอยภูธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312055 นางสาวปริศนา พูลสิงห์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661312054 นายเดชาธร เมาลี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกู่เเก้ววิทยา ยังไม่ชำระ
661312053 นายทัศน์ชัย ม่อมพะเนาว์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312052 นายขจรศักดิ์ แสงจำปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661312051 นายกฤษฎากรณ์ ญานบุญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312050 นายเกียรติศักดิ์ ขวัญศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ชำระแล้ว
661312049 นางสาวศิรประภา โกมล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661312048 นายฐิติศักดิ์ ฐิตญาณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
661312047 นางสาวนันธิดา คะสุดใจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312045 นางสาวสุดชาดา บุญศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312044 นายธนชาติ ชาวันดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312043 นางสาวอังคณา ราชไชย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661312042 นางสาวกัญญาณัฐ นารีโภชน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661312041 นายมัชฌาย์ ปิระนันท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312040 นางสาวนฤมล อ้วนอ่อน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312039 นางสาวกาญจนา จันทะนะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
661312038 นางสาวภาวินี พรมดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
661312037 นายภูวนาถ วงษ์แสนอาจ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312036 นางสาวอุลัยภรณ์ บัวมุน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661312035 นางสาวปรียาทิพย์ จันทร์หอม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661312034 นางสาวพัชรินทร์ สมสายผล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312033 นางสาววิไลวรรณ สลับทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312032 นางสาวลลิตา กงเกต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661312031 นางสาวสโรชา วันศุกร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยโสธรพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312030 นางสาวจิดาภา หอมยา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661312029 นางสาวพิชญ์พิชา ยงยันต์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661312028 นางสาวนฏกร อาจจำนงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661312027 นางสาววิภาพร เปลี่ยนสุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312026 นางสาวนันทวัน ไกยะฝ่าย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661312025 นายจักรพงษ์ สุปิณะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ชำระแล้ว
661312023 นายอิทธิฤทธิ์ โพธิ์สุข ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
661312022 นายเอกราช อาจวิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราชพัฒนา ยังไม่ชำระ
661312021 นางสาวตรีทิพย์ แก้วมณีชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312020 นางสาวไอยลดาร์ ดาวันดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661312019 นางสาวสุภาภรณ์ ภูตาพัส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองบัวพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661312018 นางสาวอารียา พลเรือง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
661312017 นางสาวสุนิดดา นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ชำระแล้ว
661312015 นายทิวัตถ์ คำดี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
661312013 นายพีรพัฒน์ โพนสักขวา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ชำระแล้ว
661312012 นางสาวเต็มตอง พลคีรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
661312011 นายอรรถพงษ์ ป้อมแสนพล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312010 นางสาวธนัชพร คำชมภู การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661312009 นางสาวชมพูนุช อุปดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661312008 นางสาวอรณี โคตรสุภาพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661312007 นางสาววรรณวิสาข์ คำภูแสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ชำระแล้ว
661312006 นางสาวชนารดี เจริญชัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชการ ยังไม่ชำระ
661312005 นางสาววริญญา อุณาพรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661312004 นางสาวมนสิชา จิตพิพ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
661312003 นายอัจฉริยะ สุโคตรพรหมมี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661312002 นางสาวจิรประภา เขตสินบุญ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบ ชำระแล้ว
661312001 นายพิทวัส พจนา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
661312000 นายภัทราวุธ ไชยพระยวน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661311998 นางสาวณัชชา ยาทองไชย บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311997 นางสาวเยาวลักษณ์ สิทธิสอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
661311994 นายปริพัตร วงษ์เสนา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661311993 นายเกรียงศักดิ์ อุปพงษ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661311992 นางสาวพัทธรินทร์ พูลศักดิ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ชำระแล้ว
661311991 นางสาวหยกผกา นนท์เหล่าพล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
661311990 นายธนธร สุวรรณไตรย์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311988 นายภูวดล หัสดร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311981 นางสาวจิรัชยา ราชชมภู รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
661311980 นางสาวนวพรรณ วะกะกัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
661311979 นายวโรตม์ โกษาแสง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311978 นายวัชรพล แก้วมั่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661311977 นายศุภนันทชัย ศรีเชษฐา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661311976 นายชินวัตร งอยภูธร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
661311975 นางสาววิวิศนา ฮาบพนม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311974 นางสาวพัชราภรณ์ บุรีเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661311973 นายชยากร นาวงษ์หา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311972 นายพุทธินันท์ โคตรพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311971 นางสาววิลาสินี อุ่มภูธร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
661311970 นายกีรติ กวานสุพรรณ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
661311969 นางสาวฟารีดา แวนะไล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยังไม่ชำระ
661311968 นางสาวสุชาดา เสวิสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661311967 นายอัครวินท์ ปานบุญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661311966 นายธรากร ใจทัศน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661311965 นางสาวเกวลิน ผาใต้ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
661311964 นายสุริยะวงศ์ ปิยะนันท์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311963 นางสาวภัทราพร วังวงศ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชำระแล้ว
661311962 นายทินภัทร ศรีมันตะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
661311961 นายโชติชยุตม์ พันธ์สุวรรณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
661311960 นายธนาวุธ สลางสิงห์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
661311959 นายอตินันท์ โยธายุทธ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
661311958 นางสาวไปรยา ศรีดาเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยังไม่ชำระ
661311957 นายธนพัฒน์ ตะวันสุกี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอสมเด็จ ยังไม่ชำระ
661311956 นายธีรพัฒน์ คัณทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661311955 นายฉัตรมงคล ไชยมนตรี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661311954 นางสาวฉัตรแก้ว โยคะสิงห์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ชำระแล้ว
661311953 นายสรวิชญ์ ศรีลาราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
661311952 นายบุรินทร์ คำจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
661311951 นางสาวชนัญชิดา ขำกิ่ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
661311950 นายนาย เจริญทรัพย์ โคตรสขึง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661311949 นางสาวชญาดา ชัยมุงคุณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
661311948 นางสาวอารดา ดาบสีพาย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661311947 นายสุรจักษ์ สังข์ศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
661311946 นางสาวอริสา อามาตมนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ชำระแล้ว
661311945 นายอาณาเขต วรรณดำรัส วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661311944 นายนายปฏิภาณ อินต๊ะสงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
661311943 นายธีรพล วิเชียรชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
661311942 นางสาวกรรณ์นิกา ทับแสง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลิงนกทา ยังไม่ชำระ
661311941 นางสาวชุติกาญจน์ วุฒิยา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
661311940 นายธีรพงศ์ เสียงล้ำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
661311939 นายธนากร จันทรังษี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311938 นาย จีระพงษ์ บุญมานะ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311937 นางสาวธมนต์ภรณ์ สุชลธะพันธ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคงทองวิทยา ยังไม่ชำระ
661311936 นายอธิพงศ์ วิลัยสูงเนิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311935 นางสาวอริษา อินทรพาณิชย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661311934 นางสาวชลลดา เพียหาเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
661311933 นางสาวเฟื้องฟ้า คุณปัญญา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311932 นายกันทรชาติ คำมูล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ชำระแล้ว
661311931 นายพัฒษณุ ปีจำปา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
661311930 นางสาวมัสลิณ แน่นอุดร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311929 นางสาวพิชญภัทร สิงห์งอย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรมศรีสงคราม ชำระแล้ว
661311928 นางสาวจิรวรรณ โสภาวันดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ยังไม่ชำระ
661311927 นายณัฐพงศ์ ชมภูเขา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ยังไม่ชำระ
661311926 นายธีรภัทร โทนสัน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661311925 นางสาวชลทิชา เถาโคตสี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
661311924 นายปารเมศ ใจเอื้อ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ชำระแล้ว
661311923 นางสาวชลธิดา ยงบรรทม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311922 นางสาวอินทิรา ธงยศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311921 นางสาวสุภัสสร มหาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661311920 นายปฏิภาณ อมรสินธุ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661311919 นายนันทภัทร ผากา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661311918 นางสาวสุธิตา เนตรมหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311917 นายชัชชล ธิวะโต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311916 นางสาวปนัดดา แสงคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661311915 นางสาวศศิพร จันทะบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองผึ้งวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661311914 นางสาวอนุธิดา ปุ่มเป้า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661311913 นางสาวเพ็ญนภา นาโควงศ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ชำระแล้ว
661311912 นางสาววรินธร ตาติยะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ชำระแล้ว
661311911 นางสาวไหมแก้ว กันตะภาค นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661311910 นางสาวสุภารัตน์ ใสงาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ชำระแล้ว
661311909 นางสาวจารุวรรณ เชียงใขแก้ว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311907 นายมหาอัฑกฤษณ์ ทาวังราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311906 นายระพีพัฒน์ เชิดสะภู การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
661311905 นางสาวณัฐณิชา คำบุราณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
661311904 นายณัฎฐวัฒน์ จำปาแก้ว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311903 นางสาวกรรณิกาณ์ จุลทัศน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661311902 นายจักรวรรดิ ภูเภา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
661311901 นางสาวรุชณาภรณ์ มะลิทอง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
661311900 นางสาวประวีณา ดากาวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311899 นางสาวสร้อยสุดา พิทักษ์กุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311898 นางสาวปิยาภรณ์ ปันตังเกี๋ย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
661311897 นางสาวสุขิตา สัตตวุธ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311896 นายธีรภัทร นวานุช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
661311895 นายพลพิพัฒฐ์ แก้วก่า นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ชำระแล้ว
661311894 นางสาวสุวิภาพร ทองชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
661311893 นางสาวสุพรรษา สุขสโมสร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311892 นางสาวพรพิมล โคตรศรีเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
661311891 นายพงศ์ฐะกฤษ์ เชื้อสิงห์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661311890 นางสาวศิริรัตน์ พิมพะการ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311889 นางสาวมีนลดา นนท์ไพวัลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311888 นายภานุพงษ์ อามาตมนตรี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661311887 นางสาวมนัสพร จามน้อยพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311886 นางสาวธัญชนก ดวงลูกแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661311885 นางสาวสุดารัตน์ พันธ์งาม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661311884 นายพงศธร สีสาวัน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661311883 นางสาวจณิสตา เกตุพันธ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661311882 นางสาวชมพูนุช จันรอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
661311881 นายยุทธวีร์ ปาละนันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
661311880 นายศรัณย์ คึมยะราช สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311879 นางสาวศุภาพิชญ์ บวรวิวัฒน์กุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661311878 นางสาวปริยาภัทร ก๋าเกี๋ยง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิริยาลัย ยังไม่ชำระ
661311877 นางสาวณัฐสุดา สำเภาทอง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโควิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311876 นายจรัญ พรมวงค์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
661311875 Mrs.ณัฐพงค์ มโนรส บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ชำระแล้ว
661311874 นายนันทวัฒน์ สืบผล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311873 นายนพพร วรรณทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนนาแก้ว ชำระแล้ว
661311872 นายคตินันท์ หลอมทอง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสกลนคร ชำระแล้ว
661311871 นายภูเพชร สิงห์มี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ชำระแล้ว
661311870 นางสาวอารียา อุปรี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
661311869 นางสาวอาริยา ปากดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311868 นายสหัสวรรษ คำเกษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร รร.อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311867 นายจตุรงค์ ชำนิไกร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ยังไม่ชำระ
661311866 นางสาวปวรปรัชญ์ อานันท์ชิติพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน ยังไม่ชำระ
661311865 นางสาวนิดา ศรีจันทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311864 นายธนกฤต ด่านลาพล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311863 นายปนิธาน แข็งแรง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311862 นางสาวเบญจมาศ จันทร์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311861 นางสาวอรษา ประเสริฐ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661311860 นายธนานพ เลี่ยมสุวรรณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพานพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311859 นางสาวกนกรัตน์ รัตนเนตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661311858 นายศุภชัย จันทะนบ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
661311857 นางสาวกษมา สุวรรณไตรย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
661311856 นางสาวจารุมล น้อยตะพัน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661311855 นางสาวขวัญชนก สิงห์พันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661311854 นายชนิสร กวดนอก ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ชำระแล้ว
661311852 นางสาวอติมา แก้ววันทา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661311851 นางสาวภูริณัฐ ภูรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัยหินวัฒนาลัย ยังไม่ชำระ
661311850 นางสาวศิริพร อินทะริง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ชำระแล้ว
661311849 นางสาวพิทยารัตน์ ธิพรพรรณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661311848 นางสาวโสภาพร มานะโพน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311847 นางสาวนงค์นุช เติมประชุม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661311846 นางสาวธนัญชนก จันทร์พงษ์โชติ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661311845 นางสาวยุภาวดี ศักดิ์สุภาพ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661311844 นางสาวนาตาซา กงลีมา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311843 นายก้องกิดากร แก้วคำศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311842 นางสาวพรสุดา คำมุงคุณ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
661311841 นางสาวกมลวรรณ ดวงปากดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311840 นางสาวนิติรัฐ เอนกนวล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661311839 นางสาวจารุนี พรมสุรินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661311838 นายฉัตรชัย โพธิ์สุ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661311837 นายกฤตนัย ขันซ้าย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311836 นายวิษณุ ประดับศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
661311835 นางสาวทิพวรรณ ทีคอโงน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
661311834 นางสาวกัลญา แข็งแรง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661311833 นางสาวศิริอร สามหมอ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
661311832 นายธนาทร แย้มกลิ่น เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311831 นางสาวปนัดดา ดวงดูสัน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
661311830 นายวรกานต์ นนท์ไพวัลย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661311829 นายกฤษณะ คำเมือง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661311828 นายศุภกานณ์ บาลวงค์ษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ยังไม่ชำระ
661311826 นางสาวอริสรา คำศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311825 นางสาวรุ่งอรุณ ศรีลาศักดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนผาเทิบวิทยา ชำระแล้ว
661311824 นายชานนท์ จะป๋า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661311823 นายณัฐวุฒิ นิลม้าย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
661311822 นายปรเมษฐ์ สุกใส บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661311821 นางสาวมะลิษา น้อยอาษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ยังไม่ชำระ
661311820 นางสาวปนัดดา ศรีหาราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311819 นางสาวศิริวรรณ นิลพลหาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
661311818 นางสาวภัสสร สุคำภา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
661311817 นายชนะวัฒน์ ศรีไทย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
661311816 นางสาววริศรา เพชรนาค นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
661311815 นางสาวอภิชญา หล้ากันยา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูทอกวิทยา ชำระแล้ว
661311814 นางสาวภคพร ปัดสำราญ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนภูทอกวิทยา ชำระแล้ว
661311813 นางสาวธัญพิชชา สุขขา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661311812 นายธนกร ทหาญ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
661311811 นายนิติพล พลราชม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
661311810 นางสาววรัทยา ห้องแซง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
661311809 นางสาวอาทิติยา เวยสาร บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
661311808 นางสาวพิมผกา คงดำ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311807 นางสาวนภาพร โยธาตรี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
661311806 นางสาวธณิดา อังคะมาตย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311805 นางสาวพรธิภา มหาชัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661311804 นางสาวสุวิดา สีอุคุ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661311803 นายศุภกร ทองพูล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311802 นางสาวทิพวรรณ กาละนาน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
661311801 นางสาวเขมณิภา บาดตาสาว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311800 นายณัฏฐากร คำสีพล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311799 นายเยาวราช นันทาสี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ชำระแล้ว
661311798 นางสาวกิติยา นามวงค์ษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
661311797 นายพีรพัฒน์ แวววงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661311796 นายศราวุฒิ โคตรบรม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311795 นางสาวภัทรธิราภรณ์ ศรีหาวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661311794 นายกฤษติรัฐ โพธิวัฒน์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311793 นางสาวกุลธิดา โคตรวิชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661311792 นางสาวกาญจนา พลเวียง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661311791 นายพัชรพล ทิวากรศศิธร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661311790 นางสาววรรณวิษา พลมีหมู่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661311789 นายกมลเทพ ผาอินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311788 นางธิดารัตน์ กุลสอนนาน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311787 นางสาวสริญญา วะตะมะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661311786 นางสาวภัชราดา อุปคิ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311785 นางสาวญาชิตา พิมแพงรัก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
661311784 นางสาวนันทภรณ์ เดชสุทธินันท์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661311783 นางสาวสินินาฐ คชพรหม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
661311782 นางสาวกานต์ธิดา แสนดวง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661311781 นายธารินทร์ แสนขวา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661311780 นางสาวจิรนันท์ ไชยนาค ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ยังไม่ชำระ
661311779 นางสาววราภรณ์ วงค์กาฬสินธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661311778 นายบุรินทร์ ผาสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
661311777 นายธนาวุฒิ เชียนพลแสน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661311776 นายจิระศักดิ์ สอนระวัตร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ชำระแล้ว
661311775 นางสาวดวงกมล อุปลา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311774 นางสาวจิราพร วงค์จันดี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661311773 นางสาวกมลรัตน์ เทพิน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
661311772 นายธนกร พุทธา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
661311768 นายเอราวัณ อัครศรีวงษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
661311767 นางสาวภริดา โชโคตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
661311766 นางสาวรสิตา เสนารัตน์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ยังไม่ชำระ
661311765 นางสาวณิชารัตน์ อนุไทย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
661311764 นางสาวขวัญใจ พิมราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
661311763 นางสาวน้ำทิพย์ บัวคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ชำระแล้ว
661311762 นางสาวศศิพิมพ์ พลราชม ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661311761 นายรพีวิทย์ ชาศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชำระแล้ว
661311760 นางสาวภานุมาศ ทองโสม เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661311759 นางสาวรัชนก กุมลา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
661311758 นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311757 นางสาวปรีดาภรณ์ อินธิแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661311756 นางสาวธีราพร กรพันธ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ราชประชานุเคราะห์ 27 ยังไม่ชำระ
661311755 นางสาวจุฑามาศ ยิ่งเจริญลาภ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311754 นายธนากร แพงหนู รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311753 นางสาวดวงสมร ศรีนาแพง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
661311752 นางสาวจิตตราภรณ์ กลิ่นสันเทียะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเดชอุดม ยังไม่ชำระ
661311751 นางสาวศุชานาถ บุตรสุวรรณ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311750 นางสาวสุภาพร เพ็ชรกลับ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
661311749 นายกฤษฎา รัตนะ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311748 นายรพีภัทร์ บุญเลิศ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311747 นางสาวธิดารัตน์ มะริรส ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนาคู“กรป.กลางอุปถัมภ์” ยังไม่ชำระ
661311746 นางสาวชลธิฌา ทาวังราช สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311745 นางสาววสุธิดา ศิริจันทพันธ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661311744 นางสาวศุภาพิชญ์ อนุญาหงษ์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
661311743 นางสาวเพชรรัตน์ เนาว์ศรีสอน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ชำระแล้ว
661311742 นางสาวสิรินธา วัฒนบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
661311741 นางสาวจิรัตพัชรา ตุ้มอ่อน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
661311740 นางสาวศิโรรัตน์ รัตนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311739 นางสาววนิดา โคตรมูล การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
661311738 นายอัษฎาวุฒิ รัตนวงษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311737 นางสาวปริฉัตร สุขเจริญพงษ์กุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311736 นางสาวอรญา พุทธมาตย์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311735 นางสาวธชนก ยินดี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
661311734 นางสาวมณีรัตน์ ลาสุด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311733 นายแสนภูมิ แก้วมาลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661311732 นางสาวขวัญฤดี ยางธิสาร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
661311731 นายบุรินทร์ คำจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
661311730 นางสาวยมลพร คำเพชรดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661311729 นายพิพัฒพงษ์ ยะมามัง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน?ตัรบียะห์?อิสลามียะ ยังไม่ชำระ
661311728 Miss.วรรณวิษา สุวรรณจิต การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการราชดำเนิน ชำระแล้ว
661311727 นายชลันธร วงค์คำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
661311726 นางสาวณัฐณิชา บัวขำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311724 นายณัฐวุฒิ ขาวหมอ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311723 นางสาววรณัน วาปี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661311722 นายวุฒิชัย ดงภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
661311721 นายมหาโชค ทิพย์ทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
661311720 นางสาวธันจิราพร พูลสวัสดิ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
661311719 นางสาวรุ่งวิรุณ โทอิ้ง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
661311718 นายอณุวัฒน์ สุวรรณไตร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
661311717 นางสาวกัญจน์ยมณฑน์ พรมจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661311716 นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์วงศ์ชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
661311715 นางสาวอิงอร บำรุงเพชร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661311713 นางสาวชนม์ชนก พงษ์ขันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ชำระแล้ว
661311712 นางสาวปนัดดา น้อมวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ยังไม่ชำระ
661311711 นางสาวมนัสชนก ทิพโชติ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
661311710 นางสาวณัฐพร ไชยริบูรณ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311709 นางสาวจตุภรณ์ แก้วบัวลี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชะอวด ยังไม่ชำระ
661311708 นางสาวอาวัลติกา พรมวัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661311707 นางสาวสุพรรษา แก้วมะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661311706 นางสาวไขนิภา วรรณโส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
661311705 นางสาวศศิธร รินทระ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
661311704 นางสาวปิยะมาศ พรมสิทธิ์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311703 นายวิชชากร อุปพงศ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลคร ชำระแล้ว
661311702 นายอาชัญ พูนปริญญา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311701 นางสาวพิชญดลย์ ขาวขันธ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
661311700 นางสาวศศิประภา คำลือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311699 นางสาวจีรนันท์ พลมาตย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
661311698 นางสาวชญานิศ สิมมาสุด เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311697 นางสาวชลิดา เสวียววงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
661311696 นางสาวธิญาศุกร์ภา เพลียพล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661311695 นางสาวพัชรพร ศรีคูณเมือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
661311694 นางสาวพลอยไพลิน ไชยสุข การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
661311693 นางสาวอัมพรพิมพ์ ศรีสังบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
661311692 นายธนัช เจริญพบทรัพย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311691 นายณภคดล คําลันดา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
661311690 นายณพวรรษ คำลันดา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
661311689 นายปณชัย อุตศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
661311688 นางสาวรัตนาวดี ธูปบูชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
661311687 นางสาวอริศรา แก้วกุล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311686 นางสาวจินห์จุฑา อินทะสิทธิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311685 นางสาวเพ็ญศรี เคี่ยนพะวงสา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311684 นางสาวพรธีรา กองทรัพย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพานทอง ชำระแล้ว
661311683 นางสาวอรอมล ขาเหล็ก บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ่อเกลือ ยังไม่ชำระ
661311682 นางสาวเนตรชนก นำสงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
661311681 นางสาวกฤษณา นวะสิมมา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงครามมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661311680 นายพัฒนกร บุญจันทึก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
661311679 นางสาวสุจิรา อินทริง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์ ชำระแล้ว
661311678 นางสาวฐิติมา โคตพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
661311677 นางสาวปิยะธิดา ไชยวงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
661311676 นายอรรถพล เชิงชุมพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ชำระแล้ว
661311675 นางสาวณัฎฐธิดา อ่องไธสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีอมตวิทยา ยังไม่ชำระ
661311674 นางสาวณัฎฐธิดา อ่องไธสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอมตวิทยา ยังไม่ชำระ
661311673 นายพงษ์พณิช ชัยหมาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311672 นางสาวสุชาวดี ศรีษะมุข ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661311671 นางสาวกรกนก บุญกลาง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อมตวิทยา ยังไม่ชำระ
661311670 นางสาวอาภากรณ์ รักสนิท บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311669 นางสาวนันทชา ศิริศักดิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311668 นางสาวนิภาดา อ้วนอินทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311667 นายสราวุธ วงค์กัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311666 นางสาวอินทิรา บุญประสม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
661311665 นางสาวอรนันท์ สมตา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพันดอนวิทยา ยังไม่ชำระ
661311664 นางสาวกัลยา กงมะฤทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311663 นายศุภชัย บุตรพรม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
661311662 นายอนันดา นิาลา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวานรนิาวส ยังไม่ชำระ
661311661 นางสาวปรียานุช ยงพรหม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311660 นายณัฐพงศ์ สุระชัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311659 นางสาวสุพัตรา ศิริภูมิ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311658 นายธนกฤต ชุดชุมแพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมแพวิทยายน ชำระแล้ว
661311657 นางสาวภาวินี บุญลือชา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กมลาไสย ยังไม่ชำระ
661311656 นางสาวธิดารัตน์ พรหมคนซื่อ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311655 นางสาวจิตตา พลนาคู การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
661311654 นางสาวเขมินทรา อุ่นสา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
661311653 นางสาวลลิตวดี บุญหลาย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311652 นางสาวธิดารัตน์ เจริญไทย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661311651 นางสาวณัฐณิชา พันธ์นิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311650 นายณัฐวุฒิ วัชเรนทร์สุนทร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311649 นางสาวลัลลิยา เสนาทิพย์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองแวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311648 นายจิรายุทธ บุตรจินดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
661311647 นายทัพไท วงค์วันดี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เลย ยังไม่ชำระ
661311646 นางสาวอรุณสาย ทาวะลุน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311645 นางสาวพัชรพร ครุฑสุวรรณ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนาราวิทยา ยังไม่ชำระ
661311644 นายพชรพล โคนจอหอ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311643 นายวัฒนา พรมส่วน วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311640 นางสาวกัลยรัตน์ รักษา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661311639 นางสาวนฤนาท รินไธสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311637 นางสาวธัญวรัตน์ อุตศาสตร์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
661311636 นายภูรินทร์ วรจักร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661311635 นางสาวกัณติกา พิลาสันต์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
661311633 นางสาวอาทริยา จันวิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311632 นางสาวสุธิดา กุณตัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311631 นางสาวฐิติวรดา วิลาด ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311630 นางสาววันทิพย์ ภพศิริพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
661311629 นายจักรภัทร เอี่ยมประมูล ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661311628 นางสาวณัฏฐากร จรศรชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311627 นางสาวชุติมา คำพันแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
661311626 นางสาววาโย แสนอุบล การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661311625 นางสาวอมรรัตน์ ทองอินทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311624 นางสาวพรชิตา วงชมภู เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311623 นางสาวสุวิภา กุลอัก คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311622 นางสาวศุภวรรณ นันทะเสนา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
661311621 นางสาวกัลยรัตน์ นามชมภู ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661311620 นางสาวจิราพร พลโดด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
661311619 นายณัฐวัฒน์ อินโสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661311618 นางสาววนิดา บุตรวงษ์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
661311617 นางสาวปนัดดา แสนโสม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311616 นางสาวปฏิญญา ปุกหุต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661311615 นางสาวศศิพร เอี่ยมหมวก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311614 นางสาวศิริประภา บุตรอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดเรือพิทยาคาร ชำระแล้ว
661311613 นางสาวสาธิดา ซ้อนพุดซา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661311612 นางสาวปัณฑิตา ประลอบพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311611 นางสาวอารียา โพธิแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
661311610 นางสาวศิรินธร ดวงพินิจ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311609 นายธนทัต วังวร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661311607 นายสุริยา คึมยะราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ชุมชนเทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
661311606 นางสาวธัญวรัตน์ สุนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
661311605 นางสาวดลพร ประจันนวล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
661311604 นายธงทอง ระดาบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311603 นายพันธกานต์ หมีทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
661311602 นางสาวศศิกานต์ ทะวงศ์นา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661311601 นางสาวฐิติ?พร? มังกร?อัศว? บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียน?ป่าไม้?อุทิศ?4? ยังไม่ชำระ
661311600 นางสาวเนตรนภิส ฤทธิ์ไธสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311599 นายวัชรากร ฝูงกลิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311598 นางสาวอาริสรา น้อยพรมมา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661311597 นางสาวณัฐริกา พงษ์อารีย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
661311596 นางสาวปิยฉัตร ผดุงพร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661311595 นางสาวปิยาภัทร์ ปันตังเกี๋ย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
661311594 นางสาวสายธาร สุดหนุน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
661311593 นางสาวดุจเดือนดาว สำราญ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661311589 นายรุ่งโรจน์ ศิลาสิทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกมลาไสย ยังไม่ชำระ
661311587 นางสาวนางสาวจีรนัฐ ดีวันไชย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311586 นางสาวหทัยชนก กาศสกุล การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวัดด่านสำโรง ชำระแล้ว
661311585 นางสาววรินทร มณีหมุด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311584 นายธาดา เขียวนาคู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311583 นางสาวพรนิภา ศิริสุวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนางรอง ยังไม่ชำระ
661311582 นางสาวเสาวลักษณ์ ประชานันท์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661311581 นางสาววณิศลา หาญจำปา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311580 นางสาวปนัดดา แสนจักร ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661311579 นางสาวสุพิชยกาญจน์ คำชนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311578 นางสาวลลิตา ไกรยะราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311577 นายณภัทร ชนประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
661311576 นางสาวนาริสา ฤทธิธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311575 นางสาวเกศราภรณ์ มาลาศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
661311574 นางสาวอรปวีนา ฤทธิธรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
661311573 นายภาคิน สรรพทรัพย์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311572 นางสาวหัทยา จันทรังษี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311571 นางสาวภูริชญา ปาวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
661311570 นายศิริพงษ์ ชาติชำนิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661311569 นายฤทธิพงษ์ ถาสุราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661311568 นางสาวพรรณภษา สุขวิวัฒน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
661311566 นายพัฒนะ ปัญญาประชุม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661311565 นางสาวศรัญญา อินธิสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311563 นายภัทรพล คุยม่วงพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311561 นางสาวกรชวัล งามวงศ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661311560 นางสาวกัญรัตน์ ขันธวิชัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
661311557 นางสาวไอลดา โคตตะมี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูทอกวิทยา ชำระแล้ว
661311556 นางสาวจุฬารันต์ เตจ๊ะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุมภวาปี ชำระแล้ว
661311555 นางสาวศุภารัตน์ ไม่แพง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661311554 นางสาวอรทัย มิ่งขวัญ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
661311553 นางสาวเกศมณี แสนสีแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311552 นายพีระภัทร มั่นยืน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ชำระแล้ว
661311551 นางสาวนฤมล โพติยะ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
661311550 นางสาวอริสา ขำสุข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311549 นางสาวจันทภา คำเกาะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661311548 นางสาวธัญจิรา บุษบงษ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
661311547 นายจีรศักดิ์ วันจะตะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311546 นางสาวอริสา หาคม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311545 นางสาวจิราภรณ์ มากสมบูรณ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661311544 นายราชวัฒน์ ไชยเสนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
661311543 นางสาวภคพร ผิวชัย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661311542 นายโชคชัย ชินมา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส ชำระแล้ว
661311541 นางสาวจิราวดี วงศ์สามารถ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
661311540 นายอชิรวิชญ์ ภูธรเลิศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311538 นางสาวภัทราภรณ์ ศิริกุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311537 นายนันทวุฒิ งามเลิศ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661311536 นางสาวปวันรัตน์ แสนนางชน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661311535 นางนิชราภรณ์ บุญเทียม ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
661311534 นางสาวปิยธิดา แก้วคำแสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311533 นางสาววรรณมงคล แพงศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
661311532 นางสาวอิศริญา โคตรทุมมี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ชำระแล้ว
661311531 นางสาวอิษฎาอร ศรีพลไกร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
661311530 นายพรเทพ ทับมีบุญ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
661311529 นางสาววริศรา เพชรนาค นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
661311528 นางสาวภัทราภรณ์ ธิโสภา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661311527 นายณฐพฤทธ์ คำหมุน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661311526 นางสาวมะลิวัลย์ นาสมใจ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661311525 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661311524 นายสิปปกร มีภูคํา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311523 นางสาวกรรณิการ์ ขันติยู ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311522 นายณัฐพงศ์ พรมไพสน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311519 นายหิรัญ เหลาเกิ้ม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311518 นางสาววชิรากร ไชยเเสน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311517 นายหิรัญ เหลาเกิ้ม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311516 นายมัฆวาฬ ปัดนา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311515 นางสาวอริสา คงสุข บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661311514 นางสาวรัญชิตา จันทามี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สิงห์สมุทร ชำระแล้ว
661311513 นางสาวมัทนา วงศาวัตร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661311512 นางสาวมินตรา เชื้อคำฮด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ยังไม่ชำระ
661311511 นางสาวชนิภา สุขกุล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ชำระแล้ว
661311510 นางสาวสุพิชฌาย์ เสลจุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311509 นายอนุศักดิ์ บุญชาญ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661311508 นางสาวบุณยานุช เสนคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ชำระแล้ว
661311507 นางสาวลมิดา สารเลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
661311506 นายธีรนันท์ ชามะลิ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661311505 นางสาวณัฐธิดา โนนิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311504 นางสาวศิรินยา วงศ์ศรีดา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311503 นางสาวจันทร์จิรา วิชัยยา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311502 นายเศรษฐพงศ์ คำชมภู ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311501 นางสาวภัตจิรา จำวงศ์ลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311500 นางสาวสุพัตรา พันธ์จี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661311499 นางสาวเยาวพา โถตันคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311498 นายชนาธิป สารบาล คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661311496 นางสาวฉายรวี ตรงดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
661311495 นางสาวธัญญารัตน์ หาวงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661311494 นางสาววริศรา วงษา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
661311493 นางสาวภัทรชุอร นาโควงค์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311492 นางสาวรัตติกานต์ วิชาสาร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311491 นางสาวนันทชพร พ่อทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
661311490 นางสาวเอื้ออารี สำรวจวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311489 นางสาวอรอุมา โพธิ์อินทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661311488 นางสาวปราณชล ชนประเสริฐ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
661311487 นางสาววรรณษา หมื่นมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ชำระแล้ว
661311486 นางสาวจีระนันท์ วงศ์สีดา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311485 นายสรยุทธ อัคฮาด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเเกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661311484 นางสาวปาริชาติ อัคจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การกุศลวัดบูรพา ชำระแล้ว
661311483 นางสาวศิริวรรณ จันดาเวียง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311482 นางสาวภัคธีมา โถชัยคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311481 นางสาวสาวิตรี แล่กระสิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
661311480 นางสาวกัญญานุช วิเศษสุด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต ยังไม่ชำระ
661311479 นางสาวนิชชาภัทร อุตสาหะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
661311478 นางสาวสุกัญญา ดวงสุภา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661311477 นางสาวศิริวรรณ จันดาเวียง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661311476 นางสาวปิยฉัตร พรหมประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311475 นางสาวภูษิตา จันทร์โพธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311474 นายคณิศร จันทร์ศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311473 นางสาวณัฐณิชา ปริญญาสุจิตต์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311472 นายอมรเทพ ศรีเจริญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจริยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
661311471 นายนนทพัทธ์ เถิงนำมา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311470 นางสาวอรพิมล แปลงศรี พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
661311469 นางสาวภัทรดา พัฒคาต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
661311468 นางสาวฐิติมา งันปัญญา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311467 นางสาวจิฑาภรณ์ บุรีเพีย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียรบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311466 นางสาวนัดธิดา เเจ่มบุญมา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
661311465 นางสาวธนาพร สมปาง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311464 นางสาวกมลพร ศิริภูมิชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311463 นายรามิล พาลึก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661311462 นายเอกเพชร อัครจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311461 นายเอกราช อุคิดโสดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
661311460 นางสาวจารุณี เปาวนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661311459 นางสาวมาริสา ไชยสถิตย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
661311458 นายเกียรติสุขทรัพย์ ภูวงศ์ษา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
661311457 นายศุภชัย ลีชัยมุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ชำระแล้ว
661311456 นางสาวนันธิดา ดีสุภาพ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
661311455 นางสาวมินตรา ผายสียวน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311454 นางสาวจุฬาลักษณ์ นีกระโทก คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ยังไม่ชำระ
661311449 นายณัฐธิดา โคนพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
661311448 นายวัฒนชัย สุทธิวิเศษ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661311447 นางสาวศุภณิดา หาระวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ชำระแล้ว
661311446 นางสาวสุพัตรา วะบุตรดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311445 นางสาวจินตนา แสงศาลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311443 นางสาวณัฐชยา นวนแดง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311444 นางสาวรัตนา นีลายนาค การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311442 นางสาวศิราภรณ์ พลไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
661311441 นายณัฐนันทน์ จันทร์เรือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661311440 นายทรงวุฒิ ฟองบาลศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภูลังกาพิทยาคม ชำระแล้ว
661311439 นายอรรถชัย บรรจง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำชะอีพิมยาคม ชำระแล้ว
661311438 นายอรรถชัย บรรจง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำชะอีพิมยาคม ยังไม่ชำระ
661311437 นายจักรี เกษรินทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กีฬานครนนท์วิทยา6 ยังไม่ชำระ
661311436 นายยศกฤต สอนสุราษฏร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661311435 นายสุริยะ สมพมิตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311434 นางสาวชิดชนก ศุภกิจโยธิน การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีธาตุนารายณ์ ชำระแล้ว
661311433 นางสาวนุชนันท์ หงษ์ทอง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปทุมวิทยากร ยังไม่ชำระ
661311432 นางสาวพิมพ์ชนก สวัสดิผล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311431 นางสาวณัฐริกา จำปาจันทร์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311430 นายอภิสิทธิ์ เหง้าโอสา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311429 นายศุภเดช พวงพั้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311428 นายพีรพล นามอาษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661311427 นางสาวสุกัญญา งิ้วลาย พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒๘ จังหวัดยโสธร ยังไม่ชำระ
661311426 นางสาวกัญญารัตน์ อาจอำนวย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
661311425 นายจักรภัทร แสงโคตรมา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661311424 นางสาวสุกัญญา งิ้วลาย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ชำระแล้ว
661311423 นายนันทวัธร์ ประสงค์ดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661311422 นายปัญญากร ศรีฤทธิ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661311421 นางสาวสาริยา ขุขันธ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
661311420 นางสาวนัธฐาณัฐนิฌาฎา พรมจำปา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย ยังไม่ชำระ
661311419 นางสาวชนิตรา ชุมคำน้อย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
661311418 นางสาวอธิชา มณีนพ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661311417 นางสาวจีรนันท์ วงษ์หมอก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
661311415 นางสาวสุภาพร ทองอนงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311414 นายเนปาล วังทะพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661311413 นายเอกชัย ไพจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311412 นางสาวชุติกาญจน์ อินธิราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661311411 นางสาวพัชรี อวนวัง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661311410 นายธนกร ศรีพลัง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311409 นางสาวสุดารัตน์ พังดวงแสง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311408 นายวัชราวิทย์ ไชยเชษฐ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661311406 นายภูริเดช สมศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดอกคำใต้วิทยาคม ชำระแล้ว
661311405 นางสาวพิชญ์นรี โพธิ์ไชยแสน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่องคำ ชำระแล้ว
661311404 นางสาวณัฐกาณ บุญอภัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
661311403 นางสาวธิภาพร ศรีขาว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
661311402 นางสาวพรทิพย์ นิวงษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661311401 นางสาวพิทยารัตน์ อุ่นอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661311398 นายธนทรัพย์ วงศ์สีดา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311397 นางสาวณัฐติยา สวาทพงษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
661311396 นางสาวอัมรินทร์ บุบผา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
661311395 นางสาวภัคนันท์ พรมรังศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
661311394 นางสาวปณิตา ไชยเสนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีศึกษา ยังไม่ชำระ
661311393 นายฐิติพงษ์ ยุทธภัณฑ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
661311392 นางสาวจารุภา นาคปานเอี่ยม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
661311391 นายณัฐพงษ์ คำทะเนตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311390 นายชาคริต คนเพียร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311389 นายศรายุทธ แสงวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนคสกลนคร ชำระแล้ว
661311388 นางสาวกวินธิดา นานงที เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
661311387 นายณัฐพงศ์ วงค์ลำพันธ์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311386 นางสาววณิดา นามเดช เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแวงพิทยาคม ชำระแล้ว
661311385 นางสาวพรทิพย์ สุรินทะ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
661311384 นางสาวณีรนุช สินคง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ รัตนราษบำรุง ยังไม่ชำระ
661311383 นางสาวณัฏฐริณีย์ กุลสานต์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กสน ยังไม่ชำระ
661311382 นายชินดนัย สุขรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661311381 นายนนทวัฒน์ วงศ์แก้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311380 นายพลพิพัฒน์ โง้นแดง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ชำระแล้ว
661311379 นางสาวณัฐณิชา กันทะรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ยังไม่ชำระ
661311378 นางสาวสุธิดา ภารสำเร็จ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311377 นางสาวศิริปกรณ์ สุขสะอาด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661311376 นางสาวศิริรัตน์ แสงลี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661311375 นายภัทรพล บุญมา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
661311374 นางสาวอรจิรา เหระวัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661311373 นางสาวชญาณี ศรีกุลกิจ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
661311372 นางสาวกุลณัฐ ทองบุตร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบัวขาว