รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
671314716 นางสาวณิชารัตน์ จะโนรัตน์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671314715 นางสาววรัญญา ตาระบัตร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314714 นายอุโฆษา บุบผาพรหมราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพณิชยการนนทบุรี ยังไม่ชำระ
671314713 นายอนุรักษ์ จันทะนพ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ยังไม่ชำระ
671314712 นายธนวัฒน์ แซ่ฉั่ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671314711 นายธรรมรักษ์ ศรีอาจ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314710 นางสาวปนัดดา ศรีฉายา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314709 นางสาววรัญญา ไชยบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี ยังไม่ชำระ
671314708 นางสาวธนาวดี บันทอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671314707 นางสาวกนกวรรณ เที่ยงเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ร่มเกล้า ชำระแล้ว
671314706 นางสาวปิญชาน์ภัทร แฮนเกษ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314705 นางสาวสุรางคนา อภัยนิพัฒน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
671314704 นางสาวพรจรัส เพียสา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671314703 นางสาวยศนันท์ จันทร์เขียว การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
671314702 นางสาวจารุณี ทุมไมล์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671314701 นายเจษฎา อินธิแสง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314700 นางสาวสุภัสสรา สิงห์วงค์ษา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671314699 นางสาวกัลยาพร วรคันทักษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314698 นางสาววรินทิราภา พรหมภา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314697 นางสาวรัตน์สุดา น้อยเรือง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314696 นางสาวยุวรรณดี เหมะธุรินทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314695 นายปาณัสม์ ทีสุกะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671314694 นายพงศกร เครือเพชร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314693 นางสาวสุชานันท์ ทาระสา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671314692 นายปภินพิทย์ เลิศพิพัฒน์ไพบูลย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314691 นายอธิพงศ์ วิลัยสูงเนิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671314689 นางสาวเบญจพร หลาบยองศรี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671314688 นายอาทิตย์ รัชตะวิไล การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
671314687 นางสาวธิติมา ศรีสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671314685 นายพิเชฐ บุญทองล้วน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671314684 นายภทรดนัย บุตรเพ็ง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671314683 นายกัมพล โคตรตาเเสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671314682 นางสาวฐิติชยา ต้นลำภู ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314681 สิบตำรวจโทนิติพงษ์ วงษ์นอก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ชำระแล้ว
671314680 นายธาดาพงษ์ ผิวยะเมือง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
671314679 นางสาวสุภัสสรา อรรคนิตย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671314678 นายณัฐนันท์ เบ็ญกุล พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำม่วง ยังไม่ชำระ
671314677 นายภูวนนท์ พันธุออน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314676 นายเอกลักษณ์ อุปชัย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671314675 นายอภิรักษ์ กองพอด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนม ชำระแล้ว
671314674 นายสรณัฐ ไกรยราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671314673 นายกิตติศักดิ์ คุณเลิศ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671314672 นายจิรพงศ์ ใจศิริ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสิงห์สมุทร ยังไม่ชำระ
671314671 นายวาสุเทพ นนท์ภายวัน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314670 นายปรเมศร์ ชุมศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314669 นางสาวเกศญาภรณ์ ภูหนององค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314668 นายจักรภพ ทองพา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671314667 นางสาวกีรติกา ขันติยู ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314666 นายปกิจ ฮุยพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671314665 นางสาวอรนิชา พาเรือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671314664 นายอรรถพร คำจันทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671314663 นางสาวฑิอัมพร หนาแน่น การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนขุขันธ์ ยังไม่ชำระ
671314662 นายธนดล อภัยโส วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671314661 นางสาวณฐชล เกษรมาลา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671314660 นางสาวประภาภรณ์ สีสังข์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671314659 นายนิรุษ ไชยสาคร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ยังไม่ชำระ
671314658 นางสาวชัชฎาภรณ์ เพียสา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671314657 นายจิรายุทธ พุธโก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671314656 นางสาวอัมธิกา โทรัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314655 นางสาวปริศนา ศรีวงษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671314654 นายจักรภัทร สุวรรณไตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314653 นางสาวนิรชา นิตกระโทก วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671314652 นางสาวพิมชนก มานะขุนนุช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ยังไม่ชำระ
671314651 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์โจม ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671314650 นางสาวนิภาพร วิเศษดี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671314649 นางสาวธัญญาลักษณ์ สิงห์วี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671314648 นางสาวธันญารัตน์ ศรีบรินทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวัฒนานคร ยังไม่ชำระ
671314647 นายพัชนะชัย ฤทธิสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สังคมวิทยา ยังไม่ชำระ
671314646 นางสาวสุธาวัลย์ ธิวาพัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671314645 นางสาวพัชราภา แตงอ่อน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซิมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314644 นางสาวจินตรา จูมฟอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
671314643 นางสาวธีรดา ธิวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671314642 Miss.กัญญารัตน์ แสงมนตรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
671314641 นายธนันท์ชัย คำหนองยาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ - ยังไม่ชำระ
671314640 นายศรัณญ์ โซ่วงเดือน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671314638 นายบดินทร์ สมฤทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314637 นางสาวศิริลักษณ์ เล็กสมบูรณ์วงศ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ยังไม่ชำระ
671314636 นางสาวพิมมะสร อินธิสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314635 นางสาวพิมญาดา โพธิ์เสือ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314634 นายอธิวัฒน์ อินธิราช พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671314633 นายชวนากร สุริยนต์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671314632 นางสาวจณิสตา รักษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314631 นางสาววนัฐชนก นกนอก นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314630 นายพงศ์พีระ อุ่นเทียมโสม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรค์ ชำระแล้ว
671314629 นายภูมิรินทร์ อ้อมณฑา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671314628 นางสาวสุภัสสรา บุญตองคะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไชยวานวิทยา ยังไม่ชำระ
671314627 นายกิติพรรดิ แสงสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่องคำ ชำระแล้ว
671314626 นางสาวณัฐริชา วงษาเนาว์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671314625 นางสาวจรรยาพร พงษ์เกษ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314624 นายนันทภพ คำคนข้อง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314623 นายไชยวัฒน์ ศรีพรหมษา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314622 นางสาวณิชารีย์ บัวพัฒน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671314621 นายนรินทร เทพตาแสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก้งคร้อวิทยา ยังไม่ชำระ
671314620 นายธนากร แก้วบุญมี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671314619 นางสาวพลอยไพลิน ภาวงค์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314618 นางสาวสุพิชชา บัณฑิต ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671314617 นายรพีพงศ์ ศรีทิน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671314616 Miss.WINNISA FEBRIYEH YAKUP ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ HARAPAN BANGSA SCHOOL ชำระแล้ว
671314615 นางสาววิไลวรรณ รันชิตโคตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ยังไม่ชำระ
671314614 นายทศธรรม คำหล้า คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314613 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ ฟองสมุทร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671314612 นางสาวภัทราพร ยะภักดี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314611 นางสาววิชุดา พานโมก เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนทีโอเอวิทยา เทศบาล1 ยังไม่ชำระ
671314610 นางสาวนฤมล พันธ์โสภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314609 นายวัชรธร โกสินธบ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านแพง ชำระแล้ว
671314608 นายบุญสิทธิ์ สมทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671314607 นางสาวนุชนาถ ฮวดคันธะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาวง ยังไม่ชำระ
671314606 นางสาวชรีพร นรบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
671314605 นางสาวปาริชาต ทีฆะสุข นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชำระแล้ว
671314604 นางสาววารุณี ดอกบัวตูม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
671314603 นางสาวสิริกัญญา มลศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671314602 นางสาวภูวรินดา ภูวา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชานิมิตพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314601 สิบเอกหญิงปภัสรา แก้วมาคูณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาส่วงวิทยา ยังไม่ชำระ
671314600 นายอนันต์ กำพุทธา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314599 นายจุลจักน รุ่งโรจน์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณวัตร ยังไม่ชำระ
671314598 นางสาวกิตติมา โสมณะวัตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671314597 นางสาวเพชรลดา ดำเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671314596 นายชัยภัทร พระราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671314595 นางสาวธนัชชา ชัยฤทธิ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สตรีระนอง ยังไม่ชำระ
671314594 นายชาติกล้า จูมแพง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671314593 นางสาววรัทยา เพชรฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314592 นายกิตติกร อนุพ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเทคนิคเดชอุดม ชำระแล้ว
671314591 นายขัยวัฒน์ งอยภูธร วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314590 นางสาวปภาวรินทร์ คำดี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671314589 นางสาวเฌอริญา พรหมสาขา ณ สกลนคร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314588 นางสาวขวัญนภา นุ่นคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
671314587 นายภัทรธร ฒุณฑวุฒิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671314586 นางสาวสุพิชชา สุภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314585 นางสาวอาภัสตรา เตโซ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314584 นางชลลดา แก้วนาง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671314583 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีฑูล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314582 นางสาวศุภรัสมิ์ บุญศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671314581 นายศุภกร อุ่นเจริญ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
671314580 นายรุ่งตะวัน ไชยพิคุณ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671314579 นางสาวปิยภัทร โพธิ์สวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314578 นางสาวภาวิตา อริยชาติ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314577 นางสาวอุดมพร จินาคม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314576 นางสาวพิริศา บุญยียวน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314575 นางสาวจินดามณี เชื้อแอบราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ยังไม่ชำระ
671314574 นายชานนทร์ พระโคดี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671314573 นางสาวเกศรินทร์ วงค์สุขะ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671314572 นายณัฐรัฐ โคตะมี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671314571 นางสาวจุฑาภรณ์ ปัชชา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
671314570 นายภานุพงศ์ กระจ่างโคกกรวดด วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671314569 นายณัฐรัฐ โคตะมี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671314568 นายรชต บุพพิริยะกิจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ชำระแล้ว
671314567 นายภูริณัฐ เที่ยงผดุง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314566 นางสาวอาภัสรา สิมสินธุ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671314565 นางสาววงศ์ฤทัย แสนซ้ง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314564 นางสาวธิดารัตน์ ประกิ่ง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ยังไม่ชำระ
671314563 นางสาวนันทิชา สีหาราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ชำระแล้ว
671314562 นางสาวปาริฉัตร สีกะมุท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ชำระแล้ว
671314561 นายศักดิ์ดา จันอาสา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน บ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314560 นางสาวกรนันท์ อักษร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671314559 นางสาวนริศรา แสงสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314558 นายชิษณุพงศ์ วังทะพันธ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671314557 นางสาวพิราภรณ์ ธนาคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชประชานุเคราะห์28 ยังไม่ชำระ
671314555 นายธนทัต วังวร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
671314554 Mr.ธนากร สีหา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671314553 นางสาวธัญสมร หัดคำหมื่น เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671314552 นายภูมินทร์ เบ้าจังหาร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314551 นางสาวฐิฎามาศ ชาพลดอน วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314550 นายกฤษอนันท์ กองนาคู วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314549 นายอภิรักษ์ นาวงหา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
671314548 นางสาวญาณีรัตน์ พรหมอารักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671314547 นายจีรชัย วงค์วันดี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671314546 นางสาวปริยาภัทร บัญไต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671314545 นางสาวธนภร วิวัฒน์พงศ์กิจ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314544 นางสาวศิริพรรณ กุลเจริญ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671314543 นายณัฐวัฒน์ พิมพา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671314542 นายนพรัตน์ ชมภูเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314541 นายจักรธร อรรคศรีวร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314540 นายศิริศักดิ์ วงศรีลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314539 นางสาวมุกมณี เข็มจักร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671314537 นายกฤษณะ วิลามาตร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671314536 นายรัฐภูมิ พิมพา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671314535 นายปฏิภาณ ธงหาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314534 นายณรงค์ โสนันทะ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรฃเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671314533 นายอนุวัฒน์ อิ่มกลาง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671314532 นางสาวคัทลิยา ทัศน์จันดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314531 นายภัทรดนัย น้อยนาง ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671314529 นางสาวภัชภาทิพย์ ขอบไชยแสง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671314530 นางสาววิลาสินี ยวงโป่งแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671314528 นายคชรัตน์ อินทรสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671314527 นางสาวชุติกาญจน์ อินธิราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671314526 นายเกษมสันต์ มั่นสง่า วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยธาตุพนม ชำระแล้ว
671314525 นายไชยวัฒน์ ศรีพรหมษา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกกลนคร ยังไม่ชำระ
671314524 นางสาวนางสาวอาทิตยา กุลยะณีย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671314522 นายณัฎฐพล ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ชำระแล้ว
671314521 นายหัสซาน อุมานี พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอิสลามศึกษาดารุ้ลบิร ยังไม่ชำระ
671314520 นายภัทรนันท์ ทิพย์สุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671314519 นางสาววิกานดา คำเบ้าเมือง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ชำระแล้ว
671314518 นางสาวธิดารัตน์ แสนบรรดิษฐ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314517 นางสาวสุนิสา ประกายแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671314516 นายรติ ไตรยขันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกนคร ยังไม่ชำระ
671314515 นางสาวกมลลักษณ์ วรรคดี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671314514 นางสาวธาราทิพย์ วงชัย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671314513 นางสาวฉัตรสุดา แป้นประโคน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671314512 นายธีรภัทร เค้าคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314511 นางสาวชนิดาภา โคตรวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314510 นายวัชรินทร์ ผลจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314509 นายพุฒิพร ศรีสุวงค์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671314508 นางสาวสุดารัตน์ พ่อค้าช้าง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671314507 นางสาวอินทร์ธิรา นนท์ฤาชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะ ชำระแล้ว
671314506 นางสาวมณฑิรา ปิ่นสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314505 นางสาวปัทมาภรณ์ สัตถาผล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671314504 นางสาวกชกร แก้วดวงตา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314503 นายธราดล ตาลีหะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671314502 นางสาวขนิษฐา ธรรมยศ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671314501 นางสาวอรวรรณ เดชบันดิษ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ชำระแล้ว
671314500 นายนันธวัช ไกยฝ่าย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บรรดิษฐศึกษา ชำระแล้ว
671314499 นายก้าวตะวัน แก้วดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314498 นางสาวสุมารี กองสุข การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา ยังไม่ชำระ
671314497 นายวัชรพรรณ์ ดวงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314496 นางสาวเขมิกา สารทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
671314495 นางสาวศิริญญา สง่ากุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671314494 นางสาวสุภาวดี บุญพ่อพิลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671314493 Miss.รสิตา แขวงเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314492 นางสาววิลาสินี พันมูล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671314491 นางสาวณัฐวิภา รังศรี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
671314490 นายปิติ ดีโคตร ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671314489 นางสาวอริสา โคตรพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671314487 นางสาวชลภัสสรณ์ ธ.น.หล้า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314486 นางสาวพรรณกาญจน์ ผากงคำ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671314485 นางสาวธิดารัตน์ ผายเมืองฮุง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671314484 นางสาวรัตน์สุดา สังสะดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรีนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671314483 นายสุรวุฒิ บัวสาย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314482 นายณัฐชานนท์ สังฆะคาม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สตรีศึกษา ชำระแล้ว
671314481 นางสาวณัฏฐณิชา อุคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671314480 นางสาวอินทิยา เติ้ง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671314479 นายศิรบดี พลมีเดข รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
671314478 นางสาวณฐพรรณ ชูนอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314477 นายเอกรัฐ เพียรภายลุน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ยังไม่ชำระ
671314476 นายภูมิพัฒน์ บุนนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671314475 นายธนัช เชื้อคำเพ็ง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314474 นางสาวอภิญญา มาระนอ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671314473 นางสาวจรรยาวรรณ จินดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วชิรธรรมสาธิต ชำระแล้ว
671314472 นายศุภโชค ชูทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671314471 นายธนพัฒน์ หมื่นประชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671314470 นายกฤษชนพล เก่งสิงห์ดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671314469 นายพงศ์พนา ชูศรีโฉม วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314468 นางสาวณัฐณิชา ทองโคตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เเวงพิทยาคม ชำระแล้ว
671314467 นางสาวชนิสรา วงษ์ษาพัด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314466 นางสาวบัณฑิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314465 นายพงศธร คําทะเนตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671314464 นายรัฐภูมิ เจริญคร วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671314463 นางสาวศิริภากร ค้าขาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314462 นางสาววารุณี ศรีทิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671314461 นางสาวปัณฑารีย์ เหลาพรม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314460 นายภิชญ์นาฏ ไวยะราช บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671314459 นายพิชิต ตระกูลมา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ชำระแล้ว
671314458 นายณัฐวุฒิ กุลยะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671314457 นายธรรมชาติ สาระภูมิ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
671314456 Miss.Uyen Nhi Phan ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Cam Le High School ชำระแล้ว
671314455 Miss.Ngoc Ngan Tuyen Nguyen ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Phan Chau Trinh High School ชำระแล้ว
671314454 Mr.Duc Thang Hoang Bach ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ An Luong Dong High School ชำระแล้ว
671314453 Miss.Thi Thu Ha Dau ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Nguyen Trung Thien High School ชำระแล้ว
671314452 Miss.Thi Thuy Lan Bui ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Nguyen Trung Thien High School ชำระแล้ว
671314451 Miss.Thi Phuong Anh Truong บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ Le Loi High School ชำระแล้ว
671314450 Miss.Thi Thu Thao Truong บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ Lao Bao High School ชำระแล้ว
671314449 Miss.Thi Ngoc Yen Pham ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Buon Ma Thuot High School ชำระแล้ว
671314448 Miss.Quynh Tram Le Thi ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Xuan Tho High School ชำระแล้ว
671314447 Miss.Ngoc Huyen Truong บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ Lao Bao High School ชำระแล้ว
671314446 Miss.Hong Hieu Nguyen การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Dai Viet College Ho Chi Minh City ชำระแล้ว
671314445 นายวีรวุฒิ ฟองสมุทร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671314444 นางสาวน้ำฝน แสนจันทร์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314443 นายระพีภัทร ผาลี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671314442 นายสิรวิชญ์ นรทัด วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำม่วง ชำระแล้ว
671314441 นางสาวณัฏฐณิชา ภาวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671314440 นายอชิรวิชญ์ อุปพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314439 นายภัทรวิทย์ พิมดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอพรรณานิคม ชำระแล้ว
671314438 นายบุณยภู นาดีไพร วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดงเย็นวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671314437 Mr.Udom Dith พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร Saint Fran?ois High School ชำระแล้ว
671314436 Miss.Laihorng Kong วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร Demonstration High School of General and Technical Education of Kampong Chheuteal ชำระแล้ว
671314435 นายวิเชียยร เชื้อคำฮด บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671314434 นางสาวสุปรีดา โคโขโล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671314433 นายนราธิป คำลือ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671314432 นางสาวนันท์นภัส โพสาวัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671314431 นายพัทยา ดีโคตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ชำระแล้ว
671314430 นางสาวปวริศา ปันเป็ง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314429 นายธราดล แสงวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314428 นางสาวอัจฉริยา ชุมปัญญา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
671314427 นายเดชิษฐ์ สุวพงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314426 นายพรภวิษย์ บงค์บุตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314425 นายวัชระพล โฉมงาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
671314424 นายกีรติ อุปพงษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314423 นางสาวสุภาวิณีย์ เสาสิงห์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671314422 นายบรรเทิง นาเมืองรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314421 นางสาวญาณิศา แทนรินทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671314420 นางสาวอภิญญา แสนอุบล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671314419 นายฉัตรมงคล ธงยศ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314418 นายปีใหม่ อุปทุม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671314417 นายเพชรแท้ ศิริบุตรวงศ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอุดรพิชันรักษ์พิทยา ชำระแล้ว
671314416 นางสาวจิรัชญา กัลยาบำเรอ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671314415 นางสาวพัชริดา สุขใจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671314414 นางสาวพัชรพร สาเสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314413 นางสาวกิตติมา ทุมกิจจะ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314412 นายกฤษนัย งาสิท นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671314411 นางสาวนรีรัตน์ ชัยมณี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วัฒโนทัยพายัพ ยังไม่ชำระ
671314410 นายธนกฤต เสียงเพราะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671314409 นายศักดิ์พญา คำวัง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671314408 นายเจรติ ติสจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชำระแล้ว
671314407 นางสาวหนึ่งฤทัย อสุชีวะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671314406 นางสาวชลธิชา บุญเฮ้า เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671314405 นางสาวปุณยวีร์ ใจช่วง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671314404 นายตันติกร ฟูมบุญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
671314403 นางสาวดวงกมล ทองสุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314402 นางสาวธัญพิชชา ดลไพร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ยังไม่ชำระ
671314401 นายณัฐพงษ์ สุมังคะ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314400 นายศุภกฤต ภูลายยาว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314395 นายพีรพัฒน์ ธ.น.ดี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671314394 นายธีรเมธ คุณธะนัง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671314393 นายศิวกร พลธิราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่มเกล้า ชำระแล้ว
671314392 นายธีร ไชยนิฮม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
671314391 นายภควา วงศ์เดโช คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671314389 นางสาวจิระนันท์ แสงทวีป ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314388 นางสาวพิชริญา ชีวะสุขะ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314387 นางสาวณัฐริกา ชมภู เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314386 นางสาวสุมินตรา สีปะดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671314385 นางสาวปานทิพย์ เขื่อนคำแสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671314384 นายนรวิชญ์ ชะใบรัมย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า ยังไม่ชำระ
671314383 นายกิตติชัย ผาจันทร์ยอ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671314382 นางเกวลิน คำน้อย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671314381 นางสาวกนกพร พรหมพิทักษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314380 นางสาวชนิตา กมลพล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ยังไม่ชำระ
671314379 นายตะวัน ไชยายงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671314378 นางสาวปัทมวรรณ ยกไว้ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671314377 นายนนทกร บัวชุม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314047 นายธนพงษ์ สะภูทิพย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
671314030 นางสาวรัชนีกร อินธิโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671314029 นายศิวพงศ์ ไกรยะสา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671314028 นางสาวพิมพ์อร ใสสอาด ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671314027 นางสาวพุธิตา ชื่นตา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671314026 นายณัชพงศ์ บุญชาญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671314025 นางสาวกรรณิกา บุบผาเต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ ชำระแล้ว
671314024 นายธีรนพ เผือกขาว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
671314023 นางสาวเรือนหงษ์ ผุยปัญญา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671314022 นายธนดล วรสาร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314021 นางสาวนภาพร จำปาพงษ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671314020 นางสาวธรัญญา หอมทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671314019 นางสาวพีรดา มาอ้น บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาสววรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314018 นางสาวภัครมัย ไชยแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671314017 นายพีรพล ราชพิลา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671314016 นางสาวประกายดาว นาสาลี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เบญจมราชูทิศ ยังไม่ชำระ
671314015 นายณัฐพงษ์ บุพศิริ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671314014 นางสาวกมลชนก อินภูวา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314013 นางสาวชุติมาศ บ้านเนิน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671314012 นางสาวเพียงขวัญ โมราราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314011 นางสาวภิญญาพัชญ์ พิมยะมาตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วรราชวิทยา ยังไม่ชำระ
671314010 นางสาวทาริกา ลือคำหาญ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
671314009 นางสาวชญานิศ รัตราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ชำระแล้ว
671314008 นายนายตริณภพ แสงวงค์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314007 นางสาวณัฐฐาวีรนุช โคตขวา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671314006 นางสาวเพชรดา บุญนาค คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671314005 นางสาวศรัณย์รัตน์ สาระการณ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671314004 นายธนวิชญ์ ทองรอด วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ชำระแล้ว
671314003 นายกุลกิตติ์ กัลยานาม การศึกษาพิเศษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314002 นางสาวสุนิสา มาศงามเมือง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671314001 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนสีแก้ว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671314000 นายชนาธิป วิชนา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313999 นางสาวสุวิมล วงษ์สุวรรณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671313998 นายนพกานต์ แก่นจันทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313997 นางสาวพิชญา นราชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
671313996 นายณัฐพนธ์ โทเล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671313995 นางสาวสร้อยสุดา พิทักษ์กุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313994 นายคมกฤษ์ สิงห์วิโรจน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313993 นางสาวมนต์สายชล นนทะการ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313992 นายณภัทร กุลศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671313991 นางสาวอรุณรัตน์ ป้อมหิน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา ชำระแล้ว
671313990 นายคณากร จันสว่าง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313989 นายณัฐเศรษฐ์ ภูมิชูชิต รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313988 นายอนาวิน เเก้วก่า ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอพรรณานิคม ชำระแล้ว
671313987 นายณัฐวุฒิ สอนสั่ง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671313986 นางสาวพิมลรัตน์ แป้นโคตร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671313985 นางสาวณัฐธิดา บุญสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ชำระแล้ว
671313984 นางสาวนภัสวรรณ จตุรพักตร์พิสิฐ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอพรรณานิคม ชำระแล้ว
671313983 นายธนพัฒน์ หมื่นประชา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313982 นางสาวปาลิตา บุญสิทธิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองหานวิทยา ยังไม่ชำระ
671313981 นายพงศกร วังมลหม่อม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ชำระแล้ว
671313980 นางสาวธนพร จงรัก ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313979 นายพัทยา ดีโคตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ยังไม่ชำระ
671313978 นางสาวณภัทร ภาแก้ว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671313977 นายภูวดล ชาชุมราษฏร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอภูพาน ชำระแล้ว
671313976 นางสาวปภาวรินทร์ ธงไพร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313975 นางสาวนภัสนันท์ สายสุด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671313974 นางสาวธิภาพร รอยประโคน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ชำระแล้ว
671313973 นางสาวนิธิพร พรนิคม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผักไห่สุทธาประมุข ชำระแล้ว
671313972 นายรัฐภูมิ เจริญคร วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลคร ชำระแล้ว
671313971 นายชนะพล สุดามาตย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ชำระแล้ว
671313970 นายชินวัตร กงลีมา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313969 นางสาวอนัญญา เฟื่องไทย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313968 นายกฤษณะ นารีนุช ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร.ร.ศรีสำราญวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313967 นางสาวศรัญญา จันทพรม วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313966 นางสาวณัฏฐิดา ซ่อมจันทึก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สีคิ้สสวัสดิ์ผดุง‘วิทยา ชำระแล้ว
671313964 นางสาวสิรินทรา ศรีโนนยาง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313963 นางสาวจุฑามาส อำมาตย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313962 นางสาวพิมประภา อาจแสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313961 นายจีรวัฒน์ โคตรธรรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313960 นายสมพงษ์ ชมสา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671313959 นางสาวศิรินทร ทิพยสมบัติ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313958 นางสาวมาริสา กองเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313957 นายพุฒิพงษ์ คำชมภู รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313956 นางสาววิภาดา ศรีวรขาน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671313955 นายจิรภัทร ตั้งไว้รัมย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313954 นายรพีพัฒน์ แสงสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671313953 นางสาวสัณห์ฤทัย ฝ่ายอินทร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313952 นายสุวิวัฒน์ ศูนย์จันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313951 นายวัชรพล เด่นพล การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
671313950 นางสาวกรวิภา โพธโสม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313949 นางสาวกุลธิดา ภาสอน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ชำระแล้ว
671313948 นางสาวจิดาภา โคตรวังอวน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313947 นางสาวธันย์ชนก คำลือฤทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671313946 นางสาวรัญชิดา ทอนนาง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุมภวาปี ยังไม่ชำระ
671313945 นางสาวศรีประเสริฐ โพนยงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่อุดรธานี ชำระแล้ว
671313944 นายพัชรพล เดชโฮม วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671313943 นางสาวพนิตนันท์ เบียนไชย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสามผงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313942 นางสาวมาริสา ทีภูงา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ยังไม่ชำระ
671313941 นางสาวเพ็ญธิดา ฤทธิเดช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671313940 นางสาวพิชญนันท์ สัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเดชอุดม ชำระแล้ว
671313939 นางสาวมัลลิกา พรหมบุรมย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313938 นางสาวภัทรสุดา ชัยบิล การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313937 นายธีระวัฒน์ ศรีล้วน วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมิ้นทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313936 นายภาตินัย ประทุมทอง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671313935 นางสาวชินารดี ภูละคร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313934 นายประวิชย์ โลหะสาร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313933 นางสาวศิราสินี ธงยศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313932 นายณัฐธนาตย์ สังกา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671313931 นายณัฐวุฒิ จันทร์นิเวศ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313930 นางสาววรนุช กะมะลคร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313929 นางสาวศริษา ศรีสมัย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313928 นายภูผา กาวีวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313927 นายวิศรุต ปารีพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313926 นางสาวสาธินี เชื้อคมตา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313925 นางสาวนภัสรา บุญราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313924 นางสาวปาริชาติ สุขกล้า การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313923 นางสาวณัฐธิดา คะพันธุ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313922 นางสาวกุลจิรา ตู้ไม้ป่า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671313921 นางสาวนฤดี สิทธิรักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313920 นางสาวจิราพร พลโดด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313919 นางสาวณัฐนรี เพชรดีคาย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313918 นางสาวอภิญญา วังทะพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313917 นายนนทวัฒน์ แสนวิเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313916 นายธนพงษ์ รอดขันเมือง การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ชำระแล้ว
671313915 นายวัชรพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313914 นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรพรม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671313913 นายภัทรกร ลุลบุตร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา2 ชำระแล้ว
671313912 นายศุภกิตติ์ พรหมจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ชำระแล้ว
671313911 นางสาววิมลลัดดา พาลุกา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313910 นายสหพรหม อ่อนดารา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
671313909 นายระพีพัฒน์ วงศ์แก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671313908 นายพัทธนันท์ ตรงเที่ยง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1วัดคำสายทอง) ชำระแล้ว
671313907 นายจิตรเทพ วงศ์เครือศร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313906 นางสาวชฎาวดี ขอสุข การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเดชอุดม ยังไม่ชำระ
671313905 นางสาวพิมพ์ชนก ไชยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313904 นายมานะชัย เอนใหลลิด บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313903 นายโกศล โกศล วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313902 นายกรภัทร์ ลีลาไชย พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313901 นายทศพล ชื่นอุรา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ยังไม่ชำระ
671313900 นายนลธวัช ทองคำสุก วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ชำระแล้ว
671313899 นายจิรภัทร คงคำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313898 นายอชิรวิชญ์ ศรีพั้ว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313897 นางสาวปานฤทัย ประชาชัย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313896 นายศตวรรษ พลคะชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนขามแก่นนคร ชำระแล้ว
671313895 นายภูมิพงษ์ เนืองทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671313894 นายยศดนัย วิจิตรศักดิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313893 นายอคพล ขาวประภา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ชำระแล้ว
671313892 นายชคัทธาดา นามอำนาจ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.ปลาปาก ชำระแล้ว
671313891 นายจักรดุลย์ แก้วมะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671313890 นางสาวดารุณี มาฤทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนผาเทิบวิทยา ยังไม่ชำระ
671313889 นางสาวเบญจพร แสงระวี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313888 นางสาวพิชญดลย์ ขาวขันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
671313887 นายภัทราวุธ เจริญสุข วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ชำระแล้ว
671313886 นายวีรวุฒิ ฟองสมุทร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671313885 นายรุ่งโรจน์ ชมภูทิพย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671313884 นางสาวศศิธร ภูนาแวง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313883 นางสาวชลธิชา เทพคำราม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313882 นางสาวปนัสยา ราชชมภู ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม ชำระแล้ว
671313881 นายวัชรพงศ์ บงบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอํานวยศึกษา ชำระแล้ว
671313880 นายเอกพล เมยมงคล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313879 นางสาวภัทราวดี ธงชัย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671313878 นายณัฐวุฒ กล้าหาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอุดบาก ยังไม่ชำระ
671313877 นางสาวกนกพร อินทรักษ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313876 นายเมธาวัฒน์ สีมาวงษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671313875 นายธัณญบูรณ์ แสนสีแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313874 นายศรุติ ป้องทอง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนครพนมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ชำระแล้ว
671313873 นางสาววารุจีย์ สิงห์หันต์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313872 นางสาวพรทิพย์ คำพิไล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671313871 นางสาวศิริวรรณ เถิงคำภู วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313870 ว่าที่สิบเอกธัญลักษณ์ ยานกาย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313869 นายภูตะวัน ผ่องใสศรี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ชำระแล้ว
671313868 นายรัฐพร ศรีอริยาภรณ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์ ชำระแล้ว
671313867 นางสาวโชติกา ไชยวงศา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671313866 นางสาวพรทิพย์ แสงสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671313865 นางสาวปทุมมาสย์ ชะใบรัมย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ยังไม่ชำระ
671313864 นายณพฤทธิ์ ไชยสุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313863 นางสาวณัฐรส ชุมรัมย์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ชำระแล้ว
671313862 นายสุรพงษ์ คล้ายแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313861 นางสาวหทัยกาญจน์ จันทร์สุข วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ชำระแล้ว
671313860 นายณัฎฐ์กิตต์ พิศกลาง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา ชำระแล้ว
671313859 นางสาวพรรณนิดา เพียรดำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคำตากล้า ชำระแล้ว
671313858 นายอุดมศักดิ์ ชีราพร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ชำระแล้ว
671313857 นางสาวนัฐธิดา ไสยาศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671313856 นางสาวภัควลัญชญ์ อุปทุม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313855 นางสาววรนุช หาญภูบาล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313854 นางสาวปพิชญา วิศรียา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671313853 นางสาวกัญญาณัฐ ยุ่นเเน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองเรือวิทยา ยังไม่ชำระ
671313852 นายภรภัทร แสงจีน ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313851 นายไรวินท์ หล้าน้อย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ยังไม่ชำระ
671313850 นางสาวนวพร ประลอบพันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671313849 นางสาวกนกอร แสงเลื่อน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
671313848 นายกิตตวัฒน์ ไชยเชษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671313847 นางสาวนิรัชพร ธรรมทอน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ชำระแล้ว
671313846 นางสาวธินัญญา หระไชย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
671313845 นายภูตินันท์ วงศ์พรหม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313844 นายปฏิภาณ ศักดิ์สุจริต รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313843 นายพีรัชชัย นรสาร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313842 นางสาวพุธิตา คิอินธิ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671313841 นางสาวนธีทิพย์ ตระกูลมา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313840 นายนที ทุมลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคําเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671313839 นางสาวลิลลฎา ผาจันยอ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313838 นางสาวฐิติภัค บุญชูมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ยังไม่ชำระ
671313837 นายธีรชัย บุญดก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671313836 นายอานนท์ สุริยวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ยังไม่ชำระ
671313835 นายณัฐพงษ์ ลีทนทา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671313834 นางสาวกนกพร เพชรราม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671313833 นางสาวณัฐอนงค์ วงศ์สุเพ็ง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671313832 นางสาวณัฎฐ์นรี สีสังข์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671313831 นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ พาวงศ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปราจินราษฎรอํารุง ชำระแล้ว
671313830 นางสาวกัญญาณัฐ อิ่มบุญสุ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313829 นางสาวสุดารัตน์ แสนพันธุ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ชำระแล้ว
671313828 นายสุริยะ สมพมิตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671313827 นายวัชรากร อาวะสาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313826 นายศุภณัฐ บุญสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
671313825 นายนายสิทธิศักดิ์ คีราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671313824 นายวราวุฒิ มาตย์ภูธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313823 นางสาวสุกัญญา มีแก้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวาปีปทุม ยังไม่ชำระ
671313822 นายคุณานนท์ ทองดี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671313821 นางสาวณัฎฐชา วงศ์มีแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบา3นุตธรรมวิทยา ชำระแล้ว
671313820 นางสาวธนาภรณ์ กุดวงศ์แก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671313819 นางสาวจันทิมา ดีรักษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671313818 นายภัทรบูรณ์ แดงจันที วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
671313817 นางสาวอารีญา เชยจันทา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
671313816 นายนพรุจ เล้าทวีทรัพย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313815 นางสาวอรัญญา โถนวาสิทธิ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313814 นายโชติพงศ์ เทพิน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313813 นายศิลา ชนะชัย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ชำระแล้ว
671313812 นางสาวอรจิรา อัมไพ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671313811 นางสาวสุชาดา แพงเนตร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
671313810 นายชยานันต์ โปแอ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ชำระแล้ว
671313809 นายจักรรินทร์ รังวิจี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ยังไม่ชำระ
671313808 นางสาวชุติมา แสงหาญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671313807 นายอมรเทพ โพธิ์สาวัง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
671313806 นายสหภาพ สายวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
671313805 นางสาวกุลธิดา ก่องแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671313804 นายสุรเกียรติ จันทะนิตย์ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313803 นายกิตติภณ ชื่นสิน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671313802 นายธนากร ไชยวิเศษ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313801 นางสาวภาคิณี มาตรา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671313800 นายสรวิศ ดวงดีแก้ว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313799 นางสาวเมขลา ระหูภา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671313798 นายทักษ์ดนัย สิงห์คะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313797 นายประจักร์ ทิพย์มณี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สตรีศึกษา ยังไม่ชำระ
671313795 นางสาวรุ่งทิวา วงมหาเทพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313794 นายกันตพัฒน์ สงเสมอ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313793 นายพรณรงค์ ชารินัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313792 นายนันทภัทร นารินทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671313791 นายภควัฒน์ คะลีล้วน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671313790 นางสาวรุ่งนภา คำมุงคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313789 นางสาวพนิดา ศรวิเศษ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครขอนแก่น ชำระแล้ว
671313788 นางสาวฉัตรชนก สอนสมนึก คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313787 นางสาวปราณปรียา น้อยเมืองโพน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313786 นางสาวจุฑามาศ ผิวงาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
671313785 นางสาวกนกวรรณ ไชยสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671313784 นางสาวรุจิรา พิลาวัลย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671313783 นายโชติ ช่วยลือไทย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671313782 นายจตุรภัทร พิมาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม ยังไม่ชำระ
671313781 นางสาวณฐพร อ่อนศรีทา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313780 นายกฤษติภัทร์ พิมพา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กัลยาณวัตร ยังไม่ชำระ
671313779 นางสาวกนกกาญจน์ สระชมภู ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ชำระแล้ว
671313778 นายธราธร แก้วศิริ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671313777 นางสาวกันต์กมล คำชมภู รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313776 นายธนพล คำชนะ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313775 นายถิรพุทธิ์ เกษนอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671313774 นางสาวปณิดา สันหะ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313773 นางสาววริศรา ศาลางาม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
671313772 นางสาวจันทมณ ราชวัตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
671313771 นายจักรเจษฎา สิทธิพรมมา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ชำระแล้ว
671313770 นายวัชชานนท์ ฝุ่นทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ชำระแล้ว
671313769 นางสาวพีนาพียา สื่อกลาง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313768 นายศุภกร พุทธมาตย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671610417 นายชนะชัย นิระภาพ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ชำระแล้ว
671313767 นายรภีภัทร พลคีรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยังไม่ชำระ
671313766 นายภูรีรัตน์ แสนคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313765 นางสาวปทิตตา จำปา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313764 นางสาวปทิตตา จำปา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313763 นางสาวกัลยา สิมพานดง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
671313762 นางสาวธัญย์ธาดา เพชรสวัสดิ์เดโช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313761 นายธนนันท์ นันทะกอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313760 นางสาวแก้ววดี กองแสน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313759 นางสาวยุวนาภา ก้อนคำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ชำระแล้ว
671313758 นายภานุวิชญ์ ยืนยง สารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต ยังไม่ชำระ
671313757 นายยุทธนา พรุเพชรแก้ว ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
671313756 นายสุภัทร เถาว์ชารี วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ยังไม่ชำระ
671313755 นายพงศ์สถิต ผาสุขมูล การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671313754 นายณัฐวรรธน์ บุระเนตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ชำระแล้ว
671313753 นางสาวนริศรา พิลาหลวง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313752 นางสาววันวิสา โคตรวิชัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313751 นายธนพัฒน์ เหม็นชา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
671313750 นายธีรเจศ ชวนอาจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนคร ชำระแล้ว
671313749 นางสาวธันยารัตน์ แสนจันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671313748 นางสาวปาลิดา คำเกตุ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671313747 นางสาวจินตรา ทัศพงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
671313746 นางสาวณัฏฐนิชา อุทัยสา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313745 นางสาวมนัสวีย์ ไชยวุธ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313744 นางสาวเสาวลักษณ์ อินทรีย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313743 นางสาวมนัสชนก แสนเขื่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
671313742 นายประกาศิต น้อยมั่น บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313741 นางสาวจารุภา แวงดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313740 นายเจษฎากร กำแพงใหญ่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำแพง ชำระแล้ว
671313739 นางสาววันวิสา สิมมาสุด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313738 นางสาวณัฐทิชา วงศ์แสง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671313737 นายมุขพล แก่นจันทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชำระแล้ว
671313736 นางสาวณิฐกานต์ ถิ่นงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671313735 นายธรรณ์ยธร สุริวรรณ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671313734 นายศักดิ์สิทธิ์ คำโคตรสูนย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313733 นางสาวกัณญธิดา ไชยเพชร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671313732 นายอัครเดช ทานประเสริฐ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ชำระแล้ว
671313731 นางสาวปภาวรินทร์ วังทะพันธ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและโรงแรมขอนแก่น ยังไม่ชำระ
671313730 นางสาวฐานิตา จันทโคตร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671313729 นางสาวพัชรพร วงค์ศรีชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
671313728 นายสรศักดิ์ จันทร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313727 นายฐิติพงษ์ บัวทองจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313726 นางสาวสุธาสินี ผิวขำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313725 นายวาสุกรี หยู่สบาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ชำระแล้ว
671313724 นางสาวภัทรวดี คงอ่อน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671313723 นายณัฐดนัย ว่องไว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671313722 นางสาวสวรรยา คำชมภู การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671313721 นางสาววิชญาพร พรมประศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313720 นางสาวภาวิณีย์ ขันติยู เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313719 นายชินวัตร ทมพา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671313718 นางสาวปรียารัตน์ พิมวัง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313717 นางสาวจีรพรรณ ปาทะวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313716 นางสาวปทุมรัตน์ วงศ์ประทุม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313715 นางสาวมริษา ไชยมาตร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671313714 นางสาววิลาวัณย์ ยารัมย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671313713 นางสาวศิริรัตน์ มีสันเทียะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
671313712 นายฐานะศักดิ์ คำผุย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313711 นายนนทวัฒน์ นาเวียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
671313709 นางสาวดาริกา โพติยะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313708 นายณัฐวุฒิ เรืองศรี วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย ชำระแล้ว
671313707 นายนนทสิทธิ์ ฮังกาส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313706 นางสาวสุตาภัทร ฝั่งซ้าย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313705 นายกฤษณะศักดิ์ บุพศิริ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313704 นางสาววิไลพร ลังโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313703 นางสาวศรุตา ภูเทียมลม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
671313702 นางสาวจารุวรรณ เพชรล้วน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313701 นางสาวชลธิชา วังทะพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม ชำระแล้ว
671313700 นายณรงค์ฤทธิ์ นาคเสน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313699 นางสาวนันทิกานต์ ชัยภูมิ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313698 นายปิยะพงศ์ เพชรโรจน์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ชำระแล้ว
671313697 นางสาวพลอยไพลิน สุพร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671313696 นางสาวตรีธารทิพย์ ชาทิพฮด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671313695 นางสาวพัณณิตา สุภา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313694 นายวัชรพรรณ์ ดวงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671313693 นางสาวพัชรี ไกรแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
671313692 นางสาวกรกนก มูลเจริญ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671313691 นางสาวธิราพร กุลวงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313690 นางสาวเกวลิน ผาด่านแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ชำระแล้ว
671313689 นายอนุชา พรมน้อย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313688 นางสาวสุพัตรา วะบุตรดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313687 นายชินวัตร พลดงนอก วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยนาหว้า ยังไม่ชำระ
671313686 นางสาวชญานิน ทิพย์สุวรรณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313685 นางสาววรรณิดา ฤาประสิด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313684 นางสาวมุฑิตา หลาบคำ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313683 นายชนาภัทร คนยืน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
671313682 นายวรภพ สิทธิศรีจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671313681 นางสาวปัทมวรรณ ศรีเสริม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671313680 นายเจษฎา โทนแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671313679 นายเอกภพ มีมุข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671313678 นางสาวธนพร บำรุงมิตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671313677 นายอัษฎายุธ พหรมอารักษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671313676 นายธงชัย นนเลาพล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671313675 นายอานุภาพ ภูศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
671313674 นางสาวพรรณวดี พลหาญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313673 นางสาวชาลิณี ใครบุตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313672 นางสาวภัทรภร สุพร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313671 นายสรอรรถ แสงชาติ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313670 นายพีรวัส สุกทน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313669 นางสาวแพรไหม แก้วบุรมย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313668 นายอธึก เจริญสุข รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671313667 นายอนุศักดิ์ วังพาน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313666 นายพัชรพล เคนไชยวงศ์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671313665 นางสาวเนตรชนก วิเศษสาคร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671313664 นางสาวพัชราภา สมพงษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313663 นางสาวชาลิสา บุตรราช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313662 นายสุรดิษ นิลดำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671313661 นายอรรถพร ชูเชิด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671313660 นายวรวัฒน์ ซาแสงบง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313659 นายรัฐธรรมนูญ ขันธุลา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
671313658 นายนัฐภูมิ ปัตพี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313657 นายพัฒนพงศ์ คำมุงคุณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671313656 นางสาวจริญาภรณ์ โคตรวิชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313655 นางสาววราภรณ์ พรหมสาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671313654 นางสาวชลธิชา ชมพล บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
671313653 นางสาวเอมมิกา วิพรหมหา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671313652 นายธนดล วราพุฒ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671313651 นางสาวนัฐธนัน ภูมิลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 ชำระแล้ว
671313650 นายธัญเทพ เขียวอ่ำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671313649 นายปฏิภาณ ศักดิ์สุจริต รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313648 นางสาวณัฐธิดา เพียงเงิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313647 นางสาวอริสา เพริศแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313646 นางสาวกานต์รวี พรมพินิจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313645 นายกณวรรธน์ ศรีวิไล วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวรุ่งวิทยา ยังไม่ชำระ
671313644 นายชุติมันต์ คงเอียด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671313643 นางสาวศิริญทิพย์ พันธ์ชัย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313642 นายธีธัช ประเคนชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671313641 นายสิรดนัย ทัดสามี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
671313640 นายอนุชา โยธานัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313639 นายชีวธันย์ พจนา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313638 นางสาวปิยพร แก้วก่อง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313637 นางสาวฐิติมา ทัพขวา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313636 นายอรรถพร ภูจอมดาว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
671313635 นางสาวณิชา ราชภูวา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313634 นางสาวกรนันท์ คำมุงคุณ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671313633 นางสาวอรนุช คำมุงคุณ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671313632 นางสาวพิชชาภา รัตนะโสภา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671313631 นายทวิชากร โพชะราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671313630 นางสาวฐิดาภรณ์ โนรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313629 นางสาวฟ้าตะวัน มีไกรลาศ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313628 Miss.ปิ่นระพี จันทร์สุราช ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313627 นางสาวอารยา คำจันทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา ชำระแล้ว
671313626 นางสาวธันยพร แขวงเมือง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313625 นางสาวณัฐชิการัตน์ การประดิษฐ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671313624 นายณัฐสรรค์ ยันนี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313623 นายชยุตม์ นาสินพร้อม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313622 นางสาวณิชมน ภะวะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671313621 นายอนุวัฒน์ บุดดา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ชำระแล้ว
671313620 นายปิยวัฒน์ คุณา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313619 นางสาวชลธิชา ลือวันคำ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ยังไม่ชำระ
671313618 นางสาวกรกนก ทองจันทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313617 นางสาวสิรีธร นัดทะยาย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671313616 นายณัฐพงษ์ ชุมปัญญา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671313615 นายวินัย ฟองอ่อน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313614 นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313613 นายโยธา ไชยมาตย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313611 นายอนุวัฒน์ ประกิ่ง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313610 นายวิษณุราม มาตชัยเคน วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313609 นางสาวปุณยนุช วงษาสิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671313608 นางสาวดลพร คงโนนกอก การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครขอนแก่น ยังไม่ชำระ
671313607 นายนำชัย กุบแก้ว การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671313606 นางสาวชนิสรา ผงชานันท์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสามผงวิทยาคม ชำระแล้ว
671313605 นางสาวกฤติยา สาแก่งทราย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671313604 นางสาวอรติญา แก้วนาง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671313603 นายฐิติพงศ์ โชคชัยสกุลวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ชำระแล้ว
671313602 นางสาวอุมากร คำโสมศรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671313601 นางสาวอัจฉราพร ใต้วารินทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313600 นางสาวสุภาวิณี คะอะรัญ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313599 นางสาวพัชณีภรณ์ โคตรภักดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313598 นางชัชฎาภรณ์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671313597 นายนวพล จำปา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671313596 นายเจษฎาพัชร รัตนสกุลพรหม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313595 นางสาวชนทิชา อ้วนศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313594 นางสาวณิชานันท์ งอยภูธร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313593 นายจิรเมธ สีลาเวียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671313592 นางสาวธัญชนก มะคะโซ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยมวกเหล็ก ยังไม่ชำระ
671313591 นางสาวภัคจิรา พิเศษ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671313590 นางสาวกุลิสรา สกุลลิบทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671313589 นายภัคพล ก้อนไพบูลย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ชำระแล้ว
671313588 นายนฤสรณ์ วิจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671313587 นายพัสกร งามสิทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัดสุทธจินดา ชำระแล้ว
671313586 นางสาวปิยะฉัตร น้อยทิ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซิมพิทยาคม ชำระแล้ว
671313585 นางสาวสมใจ นาสามลาด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ยังไม่ชำระ
671313584 นางสาวปาริชาติ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313583 นางสาวภัทรลดา วงษาคร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313582 นางสาวเมธาพร โกฎิแก้ว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671313581 นายวัชสัณถ์ โสหัส สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นนทบุรีวิทยาลัย ชำระแล้ว
671313580 นายนฤนาท จันทรา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671313579 นายภูวรินทร์ ผาพองยูร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภาวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313578 นายจิรพัฒน์ ที่รักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313577 นายทักษิณ ใยปางเเก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313576 นางสาวภัทราวดี สร้อยแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313575 นางสาวผุสสิตา รองทอง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ยังไม่ชำระ
671313566 นายอภินัทธ์ นามวงษา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
671313565 นายจิราพงษ์ หงษามนุษย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671313564 นางสาวชญาดา มีไกรลาส นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671313563 นายจิตติพัฒน์ ทิพย์คำมี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอกุดบาก ยังไม่ชำระ
671313562 นางสาวอาภัสรา สุรินทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ชำระแล้ว
671313561 นายธีรภัทร กุลสละ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313560 นายฉัตรนาวี บุญเลี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313559 นางสาวชญาดา นาคหนู นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองเรือวิทยา ยังไม่ชำระ
671313558 นายกฤษณชัย ขุนป้องซ้าย วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคเชกา ยังไม่ชำระ
671313557 นายปัญญากร โสภา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671313556 นางสาวธันยพร พันธุกาง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313555 นางสาวดงพลอย ประจิมทิศ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671313554 นางสาวธีมาพร สระแจ่ม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313553 นางสาววิภารัตน์ ไกยกิจ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671313552 นายดงเพชร ประจิมทิศ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671313551 นางสาวกัญญาวีร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313550 นางสาวกัญญารัตน์ โคตรพันธ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671313549 นางสาวฑิตฐิตา โสมสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313548 นางสาวบัวฑิตา จันชะล้ำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313547 นางสาวกัญญาวีร์ ทิพกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671313546 นายณัฐพงศ์ รักษาชนม์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671313545 นายพิทักษ์? กุล?คำ?ตัน? วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี?อุตสาหกรรม? ยังไม่ชำระ
671313544 นางสาวรสสุคนธ์ โคตรพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313543 นางสาวณัฏฐณิชา โคตรสมบัติ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ชำระแล้ว
671313541 นางสาววรรณพร จันทรจร บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ชำระแล้ว
671313540 นางสาวเกศรินพร ไตยาสุด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
671313539 นางสาวนันทินี วังคะฮาด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ชำระแล้ว
671313538 นายธนาธิป จันทามี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671313537 นางสาวฐานิดา ชัยบิล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313536 นายกิตพงต์ โสภา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313535 นางสาวนันทพร นิลทะราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313534 นางสาวมัชฌิมา แสงไสย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเสนางคนิคม ชำระแล้ว
671313533 นางสาวมลธิชา บุตรสุวรรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313532 นายบริบูรณ์ บูรณ์เจริญ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313531 นางสาวรพีพร กุลสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313530 นายภาคิน เกดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313529 นางสาวสุภัสสรา สมตัว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313526 นายเจรติ ติสจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังไม่ชำระ
671313525 นางสาวอรัญญา ม่อมพะเนาว์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313524 นางสาวนันธิดา ผิวก่ำ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313523 นายทินกร หงษ์ทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671313522 นางสาวณัฐพร กุลพิมโพธิ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313521 นายธันยรักษ์ ถวิลรักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671313520 นางสาวพรรณาราย พังคา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313519 นายพีรพัฒน์ หาทำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ยังไม่ชำระ
671313518 นายวิตพงษ์ พงษ์ศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671313517 นางสาวศศิวิมล อินภิรมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671313516 นางสาวเกวลิน อ้วนอินทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313515 นางสาวมนสิการ ชำนาญคง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
671313514 นายปิยะพัฒน์ คำไผ่ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
671313513 นางสาวกัลยา มัดถาปะกา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ชำระแล้ว
671313512 นางสาวนิศาชล ธิวะโต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671313511 นายณัฐพงศ์ ขรรศร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313510 นางสาวฆฤณ แก้วมณี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313509 นางสาวภัทรธิดา ดอกงาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต ชำระแล้ว
671313508 นางสาวปนัดชา โพธิโคตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313507 นางสาวอุมากร กองแก้วปุด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนราธิวาส ยังไม่ชำระ
671313506 นายระพีวิชญ์ อ้วนไตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313505 นางสาวรินรดา แสงสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671313504 นายฐิติพงศ์ ฟองผาลา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313503 นายอัษฎาวุธ พรามจร วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671313502 นางสาวชลธิชารัตน์ ชูสอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313501 นางสาวจีรภา ศรีสุระ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313500 นางสาวจินตนา วงค์คำ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313499 นายธนิต อุ่นเรือน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ชำระแล้ว
671313498 นายธนกร ซองทุมมินทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671313497 นางสาวสุนิศา วงค์ผาบุศย์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
671313496 นางสาวโชติกา คำทะเนตร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิยา ชำระแล้ว
671313495 นางสาวบัณฑิตา จันทร์แสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671313494 นางสาวฐิดานภาพร จำปาทิพย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671313492 นายธนกร นาคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671313491 นางสาวปิยะนันท์ เรือนธรรม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671313490 นายอรรถวัติ ดวงชาทม วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313489 นางสาวปาลิตา ศรีชาติ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
671313488 นายธีระภัทร ชะฎาวงศ์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนท่าบ่อ ชำระแล้ว
671313487 นางสาวสุธิรัตน์ นาจาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ยังไม่ชำระ
671313486 นายนัฐกรณ์ ตะนัน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313485 นางสาวณัฐพร ภาษาพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313484 นางสาววิลาสิณี ศรีรองเมือง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ชำระแล้ว
671313483 นางสาววิมลรัตน์ มุงธิราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
671313482 นายวรวุฒิ บุตราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313481 นางสาวญาดารัตน์ ไชยวงค์คต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313480 นางสาวมุธิดา กานุมาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคมช ยังไม่ชำระ
671313479 Miss.มนัสนันท์ อ่อนศรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313478 นางสาวปิยฉัตร อุดมภูมิ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671313477 นางสาววรัญญา มหาพรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313476 นายภูมิพัฒน์ สุโคตรพรหมมี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313475 นายเดชดนัย วงศรีลา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313474 นายอดิศร เชื้อคมตา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313473 นายธเนศ ศิริวงศ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313472 นางสาวจันจิรา สุภาปุ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313471 นายศรัณเวช ภู่ระหงษ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313470 นายยุทธนา ลำพัว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313469 นางสาวบัณฑิตา เพ็งสว่าง ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313468 นายอชิระ สุประการ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313467 นางสาวจิราภรณ์ สีมี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671313466 นางสาวพรทิพย์ ผุยคำสิงห์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
671313465 นายตรีเพชร จักษุจินดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671313464 นายองอาจ อึ้งสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671313463 นางสาวณัฐธิดา แสงเกิด ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนควนขนุน ยังไม่ชำระ
671313462 นางสาวสุดธิตา คำมุงคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671313461 นางสาวตะวัน บุญยัง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ชำระแล้ว
671313460 นายพิชยะ จิตมั่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671313459 นายบุณยกร ดวงแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671313458 นายขจรยศพล ศิลปษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313457 นางสาวรัตนาวดี พลแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313456 นางสาวศรุตา นันดี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671313455 นายพุฒิพงศ์ โปรดประโคน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671313454 นางสาวสุธิดา บุตรพรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313453 นางสาวสุกษมา พิมสิม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ยังไม่ชำระ
671313452 นายธนภูมิ ฝ่ายซ้าย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671313451 นายพิพิธธน เจริญไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671313450 นายปั้น บุญมา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313449 นายพันธวัธน์ ไขประภาย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313448 นายนพพล วาดจัด วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313447 นายกิตติพัฒน์ เพชรสูงเนิน วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671313446 นายอธิมาส มงคลชัยสถิต เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313445 นายรัฐภูมิ ปัตภี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313444 นายธวัชชัย แสงสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเลย ชำระแล้ว
671313443 นางสาวยุภาพร นนคนแขวง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671313442 นายพีรพัฒน์ พรมวิเชียร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313441 นางสาวอรวรรยา วรรณศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671313440 นางสาวภัทราพร แป้นไชยวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313439 นายธีรภัทร ไกรโสดา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313438 นายวสิษฐ์พล กงพาน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671313437 นางสาวชลธร เกษบัวภา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เซกา ยังไม่ชำระ
671313436 นายธนรักษ์ พรมสุ่ย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 ยังไม่ชำระ
671313435 นางสาวศศิธร เครือแดง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671313434 นายวิทวัฒน์ มันอาษา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671313433 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนผดุงนารี ยังไม่ชำระ
671313432 นายศุภโชค ศรีเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313431 นายระพีพัฒน์ พรมถิ่น สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
671313430 นายธนากร ปุราโส วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313429 นางสาวสิริวรรณฤดี จันทะวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ชำระแล้ว
671313428 นางสาวปริชาติ มะอินทร์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671313427 นายศริมงคล จันทะวงค์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313426 นายชยากร พองคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
671313425 นางสาวสุพิชชา สุระนนท์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313424 นางสาวสุนันทา ปากแก้ว ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร.รน้ำซึมพิทยาคม ชำระแล้ว
671313423 นางสาวธนัฐติญา ชาเครือ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313422 นายธราธร เหมือดอดทน วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
671313421 นางสาวทิฆัมพร เขียวน้ำชุม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671313420 นายอนุวัตน์ เจนเชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ชำระแล้ว
671313419 นางสาวสุจิตรา อึ่งชื่น บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313418 นางสาวอภิสรา อาษา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313417 นางสาวกุลธิดา คำสุข การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนจริยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671313416 นางสาวดวงฤดี พงศธรวรโชติ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313415 นางสาวณัฐธิดา คะพันธุ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313414 นายสกล แสนจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ยังไม่ชำระ
671313413 นางสาวอรุณศรี เกตุตากแดด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซิมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313412 นางสาวทิพยรัตน์ อ้นเก้ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ยังไม่ชำระ
671313411 นางสาวยุพารัตน์ พรหนุน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671313410 นางสาววิศรุตา นิยมเหลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671313409 นายนันทวัฒน์ เเก้วก่อง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313408 นายศรัณย์ อาจทุมมา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671313407 นางสาวกนกวรรณ พรมดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313406 นายนาวิทโยธิน ซึมเมฆ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
671313405 นายอชิรวิทย์ ศรีฤทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313404 นายวีรภัทร แซ่หู วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยธาตุพนม ชำระแล้ว
671313403 นายรัฐภูมิ กืกทอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671313402 นางสาวหนึ่งฤทัย สิงหล้า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
671313401 นางสาว ณัชชา สุพร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313400 นายภัคนันท์ ตาลาคุณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
671313399 นางสาวพลอยชมพู ศรีหาวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313398 นายปัฐพี คะลีล้วน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671313397 นางสาวธนพร ไพคำนาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313396 นายคมสัน สมปอง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671313395 นางสาวสุชาดา ศรีนัครินทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313394 นางสาวสุนิสา พรหมสาส์น การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313393 นางสาวอรรถพร พึ่งสมศักดิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313392 นางสาวพัลลภา ถารี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังเคนพิทยา ยังไม่ชำระ
671313391 นางสาวญาณัจฉรา ภาคภูมิ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ยังไม่ชำระ
671313390 นางสาวจุฬาลักษณ์ วะลัยสุข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671313389 นางสาวกฤตยา โทษาธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671313388 นางสาวกฤตยา โทษาธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671313387 นางสาวสุพรรษา ภูภารพร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313386 นายชาญวิทย ภูดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ชำระแล้ว
671313385 นางสาวพัชราพร ส่งศิริ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313384 นายณัฐวุฒิ สียางนอก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313383 นางสาวอนุธิดา ปุ่มเป้า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313382 นางสาวนิพาดา ศรีสถาน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313381 นางสาววริศรา ทุลาวัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313380 นางสาวปริยากร อร่าม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
671313379 นางสาวมัลลิกา ทองศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671313378 นางสาวสิริกร กรรมเวริฐ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
671313377 นางสาวสาริษา คำสิงห์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313376 นางสาวธัญญาภรณ์ เวียงพรมมา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313375 นางสาวอินทิรา เหมะลา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313374 นายพิพัฒน์พงค์ กลางโคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313373 นางสาวอริสรา โคตอ้วน สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671313372 นายปิยะพงษ์ เชื้อคำฮด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671313371 นายธัญญวัช เที่ยงตรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาโพธิ์พิทยาสรรพ ชำระแล้ว
671313370 Mr.อนุรักษ์ ทองนำ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671313369 นางสาวศุภนิภา ชิงชัย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุดรพิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313368 นายภัทรนันท์ มีลาภ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313367 นางสาวนรินรัตน์ ลอดอุด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313366 นางสาวอุไรวรรณ ต้นวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313365 นางสาววิชาดา หิรัตพรหม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671313364 นางสาวรุ่งทิวา รังไชย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671313363 นางสาวนงนภัส พ่อแก้ว ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313362 นางสาวณัฐวดี ยาสงคราม สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671313361 นางสาวนรีกานต์ สุพร สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671313360 นางสาวนลินทิพย์ บุตรสุวรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671313359 นางสาวกิตติยา แก้วขันตี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร ชำระแล้ว
671313358 นายพงศ์ภัค ดาบโสมศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671313357 นางสาววันวิสา พิมพขันธ์ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประชามงคล ชำระแล้ว
671313356 นางสาวมัทยา ทายาหอม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา ชำระแล้ว
671313355 นางสาวสุดารัตน์ ผาลคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313354 นายพีรพัฒน์ สีหาราช การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671313353 นายธนวัตน์ ครุธตำคำ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคสกลนคร ชำระแล้ว
671313352 นางสาวทิพภาวดี รักษาเคน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671313351 นางสาวอนุสรา พันธ์เพียร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313350 นายเปี่ยมปิติ พลวิเศษ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313349 นางสาวเกตสินี สังเกต ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
671313348 นางสาวฐิติพร สาริศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313347 นางสาววนิดา บริบูรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671313346 นางสาวชนนิกานต์ จันทุลาง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671313345 นางสาวเปรมฤดี ศรีกุลกิจ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313344 นางสาวอินทิรา อำคาพานี วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671313343 นางสาวสิวิณีน์ บุตรวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภาวุธวิทยา ชำระแล้ว
671313342 นางสาวจริยา บุญพิทักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313341 นายวุฒิโรจน์ พิมพ์แพง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313340 นายศิวปรีชา เเจ่มกระจ่าง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671313339 นายสุริยา ยศพรรณ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671313338 นางสาวฐิติกานต์ จันทาเเล้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671313337 นายภัคพล สุธรรมแปง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ชำระแล้ว
671313336 นายภูวิศ สุนรบดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรรณานิคม ชำระแล้ว
671313335 นายอนุวัฒน์ ไพสีขาว วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313334 นางสาวสุดารัตน์ คำปรีดา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
671313333 นางสาวเกษมณี ทุมกิจจะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671313332 นางสาวเอมิตา แข็งแรง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ชำระแล้ว
671313330 นางสาวขวัญชนก ชมภูราษฎร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671313329 นางสาวลดาวรรณ์ ก่อบุญ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671313328 นายวรชิต อัคฮาด วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313327 นางสาวอรทัย อับบัส บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313326 นางมนฑิณี จันทร์ปาน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ยังไม่ชำระ
671313324 นางสาวจิราวรรณ พิทักษ์ชัยสกุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313323 นายสรวิชญ์ พิมพ์สิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671313322 นายกัต์ธีร์ ตาละกา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313321 นางสาวอินทุอร ไชยพรม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
671313320 นายสัภยา หล้ากันยา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671313319 นางสาวสุปริญญา เสนาชัย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671313318 นายสรวิชญ์ วงวาส ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313317 นางสาวพิกุล ศรีสุธรรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ชำระแล้ว
671313316 นายชยุตพล เเสงเทพ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671313315 Miss.อุมากรณ์ จำปี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313314 นางสาวปิยพร อินทร์จันทรา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671313313 นายพรชัย จักรชัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313312 นางสาวกุลนิภา ศรีสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671313311 นางสาวมาริสา วัดแผ่นลำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313310 นางสาวมาริสา วัดแผ่นลำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313309 นางสาวญาณิศา จันทร์สุเทพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671313308 นางสาววรรณษา นามเสาร์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671313306 นางสาวชโลธร อุผา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวินครพนม ยังไม่ชำระ
671313305 นางสาวปภาวรินทร์ ศรีภูชน สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ชำระแล้ว
671313298 นายศุภณัฐ วระแสง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกศน.อำเภอเซกา ยังไม่ชำระ
671313297 นางสาวอนงค์นาถ สารธิราช สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313296 นางสาวณัฐฐาพร วันทาวงค์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313295 นายพิชชากร แก้วคําแสน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671313294 นายวรกร พรหมภาพ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313293 นางสาวปนัดดา พลภักดี สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313292 นางสาวนรีกานต์ สุพร สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313291 นายธีรภัทร วงค์ตาขี่ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
671313290 นายอิษฎา ศรีกระหวัน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671313289 นางสาวจริยา ศรีบุรินทร์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313288 นางสาวอนัญดา นานตะขบ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671313287 นางสาวกัญญาณี เทพไชย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ยังไม่ชำระ
671313286 นายธนากร ผลให้ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ยังไม่ชำระ
671313285 นายมณฑล ทุมแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
671313284 นายกิตติชัย ผาจันทร์ยอ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลทวาปี ชำระแล้ว
671313283 นางสาวศศิกานต์ พลพิทักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313282 นายนัฐวุฒิ โสมณะวัตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
671313281 นางสาวช่อแก้ว เชื้อคำจันทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671313280 นายสหรัฐ สิงห์หันต์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313279 นายอธิวัฒน์ เชื้อพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313278 นางสาวปาริชาติ ปวงเริ่ม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทปราการ ชำระแล้ว
671313277 นางสาวกิ่งกาญจน์ โนนเงิน สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671313276 นางสาวอรัญญา วิเชียร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัญจาศึกษา ยังไม่ชำระ
671313275 นางสาวญาณิศา โอฬารเกียรติ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671313274 นางสาวกรกนก ศรีวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ชำระแล้ว
671313273 นางสาวพนิตสุภา โพติยะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671313272 นายพงศกร ตะวังทัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313271 นางสาวอนุธิดา พลขันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313270 นายอชิฏ คำทอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
671313269 นายวัชราวลี พันธ์อ่อน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเซกา ยังไม่ชำระ
671313268 นายภุชิสส์ อินธิแสน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313264 นายภูธเนศ ศิริบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313263 นางสาวพรณิชา ทำทวี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313262 นางสาวพรณิชา ทำทวี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313261 นางสาวสุพิศตรา ดากาวงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313260 นางสาวธิดาวดี บุญครอง สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671313259 นางสาวอนิศรากุล พันภักดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313258 นางสาวณัฐธิดา ศรีประภา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313257 นายศุภวรรณ์ ไขคำ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313256 นางสาวเวสารัช พันธ์วงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูทอกวิทยา ชำระแล้ว
671313255 นางสาวณัฐวดี ศิริปี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313254 นายสุริยา ทารัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ ยังไม่ชำระ
671313253 นายเกียรติศักดิ์ ศิริขันแสง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน สหาราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313252 นายพีลพล ชนะดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ยังไม่ชำระ
671313251 นางสาวทิพย์ประภา คุณมี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
671313250 นางสาววรนุช ยืนนาน ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313249 นายธีรภัทร์ ศรีภิรมย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
671313248 นายอักษรา พรมพิมพ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671313247 นายธนพล ยอดยศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
671313246 นางสาวปรมาภรณ์ กองพุฒ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
671313245 นางสาวชนนิกานต์ วิเศษแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกศน.อำเภอปลาปาก ยังไม่ชำระ
671313244 นางสาวระพีภัทร ขาวสุข ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313243 นางสาวปนัดดา มูลศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313242 นางสาวชุติมา ลุนอุบล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671313241 นางสาววารุณี ทองพิเศษ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313240 นางสาวแพรพราว บุตรมาน สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ชำระแล้ว
671313239 นายอภิชาติ อ้นวิเศษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671313236 นางสาวมะลิวรรณ ไชยเชษฐ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเดชอุดม ยังไม่ชำระ
671313235 นางสาวเณศรา จรรยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
671313234 นายจิราภัทร ศรีสวัสดิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671313233 นางสาวศิริวรรณ แพงสาร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671313232 นางสาวศิริวรรณ แพงสาร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671313231 นายธีรพัฒน์ แซ่ตั้ง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313230 นางสาวปรีชญา โมธรรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ชำระแล้ว
671313229 นางสาวธัญชนก ภูสมพงษ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุพนม ชำระแล้ว
671313228 นางสาวอินธิชา ด่านวันดี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สัมมาสิกขาศรีษะอโสก ชำระแล้ว
671313227 นายระพีพัฒน์ ไกรษร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313226 นางสาวศิริวัลย์ ราชวังเมือง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313225 นายปวิธ ตั้งมั่นดี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
671313224 นายหัสบดี วงษ์พาน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
671313223 นายอนุวัตร แพงศรีละคร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671313222 นางสาวสุนิษา สมพงษ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
671313220 นายนรานนท์ คุ้มครอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671313213 นายสิทธิศักดิ์ โคตะบิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313212 นายธนกร วงค์พุทธา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313211 นางสาวจิราภรณ์ แหม่งปัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ชำระแล้ว
671313210 นางสาวญาณตา แสนมะฮุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ชำระแล้ว
671313209 นายณัฐวุฒิ จันทนิดย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671313208 นายเทนนิส นากุโม๊ะ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671313207 นายวรรธนัย เขียวคำ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
671313206 นายชัยมงคล สาวังไชย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยธาตุพนม ชำระแล้ว
671313205 นางสาวฑิฐิวรดา ดอกไม้ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313204 นางสาวปิยมน ไชยา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313203 นางสาวปิยธิดา ทะวงค์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313202 นางสาวอารยา โทนผุย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313201 นางสาวเเพรวาริน คำภาตัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
671313200 นายธวัชชัย จรกรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313199 นางสาวนํ้าทิพย์ เหล่าจันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ชำระแล้ว
671313198 นางสาวพิชชาพร ดาวเศรษฐ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671313197 นายนวพล วงค์สิงห์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313196 นางสาวศิรินุช สีพลเล่ห์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
671313195 นางสาวอริสา แสนมุงคุณ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313194 นางสาวเนตรชนก รูวันมอม วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ยังไม่ชำระ
671313193 นายสมคิด เพียสา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671313192 นางสาวพลอยปภัส จันทุลาง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ ชำระแล้ว
671313191 นางสาววิยาดา ทุมวงศ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนแวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313190 นายเจษฎา เจริญจิตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา ยังไม่ชำระ
671313189 นางสาววรรณิศา ยงบรรทม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
671313188 นางสาวมณฑาทิพย์ ผายทอง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313187 นางสาววรรณวิศา พรมเสนา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313186 นางสาวจิราพร จิ่มอาษา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313185 นางสาวจิราพร จิ่มอาษา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313184 นางสาวซาล่าฟิน อุ่นวิเศษ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671313183 นางสาวสุจิตรา วงษ์พานิช สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีธรรมวิทยา ชำระแล้ว
671313182 นางสาวศิริวิมล สืบศรี สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ชำระแล้ว
671313181 นางสาวพินิตา กรมทำนา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประจักษ์ศิลป์ปาคาร ชำระแล้ว
671313180 นางสาวกนิษฐนาฏ มองเพชร สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313179 นายนิชาภา สาลีทิพย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671313178 นางสาวกรพินธุ์ หมายสิน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313177 นางสาวจุฑารัตน์ ประเทพา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313176 นางสาวกชกร ศิริปะกะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671313175 นางสาวฐิติรัตน์ เนียมอ้ม สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313174 นางสาวฐิติรัตน์ เนียมอ้ม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313173 นางสาวฐิติรัตน์ เนียมอ้ม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313172 นางสาวเพ็ญพิชชา พ่อธานี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313171 นางสาวปิยพร อินทร์จันทรา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313170 นางสาวภัทราพร กิริมิตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313169 นางสาวจินดารัตน์ ทำดำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313168 นางสาวศิริญากร อินธิแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครขอนเเก่น ยังไม่ชำระ
671313167 นายโภไคย พระตรัยยะ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ชำระแล้ว
671313166 นางสาวขนิษฐา อุณวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ชำระแล้ว
671313165 นายพุทธิชัย ใจดี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
671313164 นางสาวปาฏลี วังคะฮาด พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313163 นางสาวธนัญวรัตน์ สุวรรณชัยรบ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313162 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกันหา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
671313161 นางสาวพิมพ์ชนก พิมขันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313160 นางสาวภัณฑิรา อาญาสูญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671313159 นางสาววาสิตา โคตจันทึก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์28 ยังไม่ชำระ
671313158 นางสาวน้ำฤทัย โสภาน้ำ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313157 นางสาวเตชินี นาเวียง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Our Lady’s Bower Secondary School ยังไม่ชำระ
671313156 นางสาวดวงพร รุ่งรัตนผล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313155 นายรชานนท์ ละวิชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313154 นางสาวศศิธร วันทา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671313153 นายบุญฤทธิ์ ปัททุม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ชำระแล้ว
671313152 นางสาวณัฐกาญจน์ สีทาหนุน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671313151 นางสาวชุติมา สูงโนนตาด การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313150 นางสาวไอลดา ปัทถาพงษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
671313149 นางสาวสิริมา ถาพร สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671313148 นางสาวรุจิรักษ์ ภาวงค์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313147 นายปัญญาพล โคยอินทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313146 นายกฤษณ์ติวัฒน์ จุลทัศน์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
671313145 นางสาวรัญชิดา กัติยัง สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671313144 นางสาววิภาดา อินทนนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
671313143 นางสาวชุติกาญจน์ ดอนเมืองพล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
671313139 นางสาวจุฑามาศ จันทะนันท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยังไม่ชำระ
671313138 นายดัสกร แก่นดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313137 นางสาวรสริน ฉันประเดิม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313136 นางสาวกัญนิภา ไชยตะวงศ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313135 นางสาวอาทิตยา ชาญกล้า ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
671313134 นางสาวจิรัชญา สพานกลาง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313133 นายเทพอำนวย ไชยเทพ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313132 นางสาวนางสาวนภัสร อุปชิต สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313131 นางสาวอรอนันต์ ขวัญเมือง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671313130 นางสาวภัทริกา ดารุญภักดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ชำระแล้ว
671313129 นางสาวสุพรรษา สุขสโมสร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313125 นางสาวละอองดาว นามเดช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
671313124 นางสาวชนัญชิดา ปาทา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313123 นายกิตติภพ นันทะวงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671313120 นางสาวนัยนา อินธิเสน สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313119 นางสาวละอองดาว นามเดช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671313118 นางสาวธัญชนก บุคคล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พระธาตุบังพวน ยังไม่ชำระ
671313117 นางสาวธนาภา กงกาหน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ชำระแล้ว
671313116 นางสาวสุภาวิดา เวชกามา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยโสธรพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313115 นางสาวนางสาวธัญชนก บุคคล ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ยังไม่ชำระ
671313114 นางสาวอรปรียา ศรีซองเชษฐ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313113 นางสาววิจิตตรา ดังชัยภูมิ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671313112 นางสาวชนัญชิดา ภาไชย สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671313111 นายณัฐวุฒิ โคทา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671313110 นางสาวกรรณิกา เเสนอาจ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671313109 นางสาวกัญญารัตน์ ธิปัญโญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313108 นางสาวสิริวิมล ทิพย์ทอง สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313107 นางสาวกัญญาวีร์ อาจวิชัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ชำระแล้ว
671313106 นางสาวสิริยากร พรมวัง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671313105 นายอภิรักษ์ สีล้านมี วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313104 นายธนภัทร สารเนตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313103 นายณภัทร โสมสุพิน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671313102 นางสาวทิฆัมพร โคตรธรรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313101 นางสาวภัทรธิดา ถาวรกุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671313100 นางสาวหทัยรัตน์ ก้อนแพง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671313099 นางสาวณัฐนันท์ ไพรินทร์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313098 นางสาววิภาพรรณ ฤทธิ์เจริญ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313097 นางสาวสุชาดา ไวพจน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
671313096 นายอุกฤษฎ์ บัณฑิตถาวร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313095 นายนัฐพงศ์ กัญญวงศ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
671313094 นายยศกร พลยุทธิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
671313093 นายธีรภัทร์ คัณทักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671313092 นายเจษฎาบดินทร์ ศรีมาคราม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671313091 นางสาวชนัญชิดา ปาทา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313090 นางสาววรรณิษา แพงเนตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313089 นางสาวสุฐิตา ชูเพชร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313088 นางสาวนันทวัน คานพิมาย สารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671313087 นางสาวจิราภรณ์ สาระปา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313086 นางสาวกนิษฐนาฏ มองเพชร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313085 นางสาวชิดชนก ทวยนา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทเทคนิคเซกา ยังไม่ชำระ
671313084 นายยศกร พลยุทธิ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ยังไม่ชำระ
671313083 นางสาวอาทิติยา ห้าด่านจาก สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกัลยาณวัตร ยังไม่ชำระ
671313082 นางสาวพิมพ์วิภา เพ็งพา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313081 นางสาวมลวรรณ แก่นนาคำ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พันดอนวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี4 ชำระแล้ว
671313080 นางสาวกชพร คำสีทา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671313079 นายโชคทวี บุตรศรีน้อย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313078 นางสาวสุกฤตา เผ่าสีหา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313077 นางสาวศรัณยา กอมสิน สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313076 นางสาวมัชฌิมา หลิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671313075 นางสาวดารินทร์ หาไชย สารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671313074 นางสาวกฤติมา ไชยรัตน์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำม่วง ชำระแล้ว
671313073 นางศุภาวรรณ ตาระบัตร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671313072 นางสาวหนึ่งธิดา นิยมคุณ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671313071 นางสาวหนึ่งธิดา นิยมคุณ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313070 นายธีธัช สินอ้วน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671313069 นายสุรศักดิ์ สิมศิริวัฒน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671313068 นางสาวสุพัชฌา มีบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671313067 นางสาวสิริวิมล นิรัม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313066 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณแสง สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ยังไม่ชำระ
671313065 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณแสง สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ยังไม่ชำระ
671313064 นายคธาวุฒิ สุขวัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ชำระแล้ว
671313063 นางสาววรรณวิมล วงศ์มีแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671313062 นางสาวอลิศรา ลำจะรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671313061 นางสาววณิชยา ปีพิมพ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313060 นางสาวอริษา ใครบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671313059 นายกิตติภพ เขียวค้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
671313058 นายอิทธิพล ตันเพ็ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ชำระแล้ว
671313057 นายธรรมนูญ ป้องคำแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
671313056 นางสาวเมธาวี โกฏิแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671313055 นายอาณาตักร อาบทอง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671313054 นายอัษฎาวุธ สุวรรณศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313053 นายวชรกร ดำรักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313052 นายณภัทร กัลปพฤกษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313051 นางสาวเปรมิกา ปินะถา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671313050 นางสาวสุชานันท์ พรหมเมืองเก่า ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313049 นางสาวกมลพรรณ คำนนท์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313048 นางสาวปิยฉัตร พรหมประสิทธิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313047 นายธรรมพิทักษ์ พลกล้า สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
671313045 นายนฤบดินทร์ เอดาสัย สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671313044 นายนฤบดินทร์ เอดาสัย สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671313043 นายนฤบดินทร์ เอดาสัย สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671313042 นางสาวพรนัชชา รูปคม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313041 นายพัฒณกร โคตรปัจจิม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313040 นางสาวธนิตา อุปภา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671313039 นายธัชชัย บุปผาชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671313038 นางสาวรัตนาวดี หงษ์คะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671313037 นางสาวกัญญาพัชร อุประ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671313036 นางสาวกัญญาพัชร อุประ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313035 นางสาวกุลธิดา สุกทน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671313034 นางสาววิพทพร วิวัฒนาช่าง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
671313033 นายณัฐวุฒิ ประจุดทะเน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313032 นางสาวธีรดา อนุพรม สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671313031 นางสาววรกมล คำถา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
671313030 นางสาวพรไพลิน ดีทัพไทย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ชำระแล้ว
671313029 นางสาวพรธิดา อภัยวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ชำระแล้ว
671313028 นายอติวิชญ์ ผายทอง สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313027 นางสาวผลัฏฐา ด้านซอม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671313026 นางสาวภัทรมน แร่เพชร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671313025 นางสาวนวนันท์ กางทอง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313024 นางสาวจุรีพร โยธาตรี สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ยังไม่ชำระ
671313023 นางสาวพรพิมล เกตุกระโทก สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671313022 นางสาวสุนิศา ตันกิม สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313021 นางสาวรัตตินันท์ หูตินุ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ชำระแล้ว
671313020 นางสาวอินทิรา เสนจันตะ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671313019 นายภูบดินทร์ สามานิตย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671313018 นางสาวธารินทร์ อุตวงค์ษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313017 นางสาวจุฐามาศ ศรีคราม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671313016 นายพันธกร โถเเก้วเขียว วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313015 นางสาวอมรวรรณ ม่วงมณี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทพสวัสดิ์วิทยา ชำระแล้ว
671313014 นางสาววิภารัตน์ งามแสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671313013 นางสาวศุภสุตา อุตมะญาน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
671313012 นางสาวอินทิรา เสนจันตะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671313011 นางสาวกนกรดา โกมาลย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671313010 นางสาวการะตรี จันทะคัด ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671313009 นางสาวกมลทิพย์ จำปาซ้อน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ชำระแล้ว
671313008 นายธนวัฒน์ อินธิแสง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671313007 นายมงคล บุญทองเถิง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671313006 นางสาวปัทมนันท์ พระพินิจ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
671313005 นายพิพัฒน์พงษ์ พิมพ์ผกา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671313004 นายณัฐพงษ์ วะสารชัย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยครพนม ชำระแล้ว
671313003 นางสาวประภัสสร ไกยะฝ่าย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671313002 นายปัณณวิชญ์ คำจันทร? วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยธาตุพนมและมหาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671313001 นางสาวนิภาวรรณ บุญพานิชย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671312996 นางสาวมินตรา ปานสินชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพบพระวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312995 นางสาวกัญญาพัชร โคตรธรรม ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671312994 นางสาวธิดารัตน์ เวียงสมุทร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671312993 นางสาวชนนิกานต์ วิเศษแก้ว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอปลาปาก ยังไม่ชำระ
671312992 นางสาวนันทนา ศรีบ้านโพน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671312991 นางสาวนันทนา ศรีบ้านโพน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671312990 นางสาวปนัดดา คาดีวี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนินยาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
671312989 นายอตินันต์ แผงนาวิน พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671312988 นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุรินทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีสงความวิทยา ยังไม่ชำระ
671312987 นางสาวประภาภรณ์ ดาบชัยคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312986 นางสาวอัญกร พ่อศรียา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่าจำปาวิทยา ชำระแล้ว
671312985 นางสาววิรัลพัชร อัครพลคุณานนท์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พระแท่นดงรังวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312984 นางสาวจุฑาทิพย์ โยลัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671312981 นางสาวชมพูนุช สนวนรัมย์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312980 นางสาวชลธิชา อำนวยเจริญชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671312979 นางสาวสาวิตรี ศรีวิไล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671312978 นางสาววราภรณ์ สุขสนวน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671312977 นายเขมทัต เมืองแวง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671312976 นางสาวปาริสา แสนภูวา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671312975 นางสาวภัทรวดี มะไห บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ชำระแล้ว
671312974 นางสาวณัฐธิดา อินทจำปา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ยังไม่ชำระ
671312973 นางสาวอุมากรณ์ เหง้าที คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671312968 นางสาววันทนีย์ การศักดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอนุกูลนารี ยังไม่ชำระ
671312967 นายชยพล สุขดีสิริกุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312966 นางสาวอมรรัตน์ ดีดวงพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312965 นายอภิวัฒน์ ก่ำจำปา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671312964 นางสาวนภศร ทัพศิลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ชำระแล้ว
671312963 นายภูวเดช ศรีตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312961 นางสาวภิรดา เหล่าทะนนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ชำระแล้ว
671312960 นางสาวสุภาวิณี ผิวทองดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671312958 นายเจษฎาภรณ์ อุทัยวัตร วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671312957 นายภูมิพัฒน์ ปรุรัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671312956 นางสาวรัชนี นาหมื่นหงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671312955 นายทรงสิทธิ์ สีหะจิตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671312954 นางสาวพรนภา ดงภูยาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671312953 นางสาววิภาวดี นาหมื่นหงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671312952 นางสาวจุฑามาศ ก๊กตระกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671312951 นางสาวปรียามาศ นนทะสอน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671312950 นางสาวณัฏฐณิชา เหลาแตว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671312949 นางสาวจุฑาทิพย์ พิมพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671312948 นางสาวนันทิพร ดอนตรีไพร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671312947 นางสาวเกศสุดา สุปะภา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671312946 นางสาวเกศสุดา สุปะภา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671312945 นายจตุรภัทร ด้ายผึ้ง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
671312944 นางสาวพนัชกร รุ่งโรจน์ประกาย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312943 นางสาวณัฐณิชา วงษ์สกุล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671312942 นางสาวสุธาวดี กางทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทพสวัสดิ์ ยังไม่ชำระ
671312941 นางสาวนันทิกานต์ ศรีไชย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671312940 นางสาวทิพวัลย์ สวัสดิ์วงศ์ชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
671312939 นายสวิตต์ ศรีโมรา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
671312938 นางสาวกัญญาณัฐ ฮุ่งหวล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671312937 นายสุรเชษฐ์ พองผลา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312936 นายณัฐกิตติ์ ไกยะฝ่าย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
671312933 นางสาวกนกรัตน์ บุญสาร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671312932 นางสาวพีรดา เชื้ออ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671312931 นางสาวนิภาพร เมรุด คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671312929 นางสาวพัทราวดี ทองบุดดา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671312928 นางสาวรัตนกร เค้ามูล คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียตาลสุมพัฒนา ยังไม่ชำระ
671312927 นางสาวพิมผกา เชื้ออ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671312926 นางสาวพิมผกา เชื้ออ่อน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671312925 นางสาวศรีสุดา พิกุลทอง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312924 นายณัฐวุฒิ บุญมี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671312923 นางสาวศุภักษร ไพจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671312922 นายธวาดล นิลหลา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
671312921 นางสาวกัญญาวีร์ ประทุมทอง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671312919 นางสาวธัญจิรา อินเพ็ง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ชำระแล้ว
671312916 นายองอาจ อึ้งสกุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671312915 นางสาวศรุตา ศรีไชย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671312914 นายธีรเดช ป้องปิ่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671312913 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกันหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
671312912 นายนิธิพัฒน์ ทิพย์สุวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมเทศบาล๓ ชำระแล้ว
671312910 นางสาวณัฐพร สมพร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยังไม่ชำระ
671312909 นางสาวจริยา เเสนบัญฑิต นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671312908 นางสาวอรวลักษณ์ ศรีเทียน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671312907 นางสาวจันธิดา เสนาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขามแก่นนคร ยังไม่ชำระ
671312906 นางสาวกัญญ์วรา วงค์ศรีชา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671312905 นายสิริวัฒน์ ธิตะปัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
671312904 นายภูวดล ขันทีท้าว วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
671312903 นายพาทิศ ไกยลุน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
671312902 นางสาวศรัณยา กอมสิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671312901 นางสาวณัฐติยา ราชปึ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312900 นางสาวธัญญาลักษณ์ วงษ์มหาเทพ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671312899 นางสาววราลักษณ์ กนกศรี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เเปลงยาวพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312898 นางสาวกรรณิการ์ สมศรีใส วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุดรพิชัรักษ์พิทยา ยังไม่ชำระ
671312897 นางสาวจิรภาพร นามโนนเขวา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312896 นางสาวธนภรณ์ พรหมภิลา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671312895 นายธนภูมิ สุรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312894 นางสาวณัฏฐณิชา เหลาแตว วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671312893 นายพัฒนพล สาระวัตรแก้ว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
671312892 นางสาวจิราภรณ์ ต้นยวด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671312891 นางสาวสร้อยฟ้า ลำพูน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312890 นางสาวปฏิวัฒน์ คุณารักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลิงนกทา ยังไม่ชำระ
671312889 นางสาวอุมากร ภูผ่านแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
671312888 นางสาวกมลทิพย์ เหลาแตว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671312887 นายจาตุรงค์ วงศ์อินทร์อยู่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
671312886 นายเปรมศักดิ์ ชนะชัย วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312885 นางสาวนวมินทร์ สมานมิตร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
671312884 นายธีรภพ สายใหม่ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม ชำระแล้ว
671312883 นายธนพล ลอยมา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312882 นางสาวธารารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671312881 นางสาววีรยา กรรณรัตน์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุฉินารายณ์ ยังไม่ชำระ
671312880 นายสวัสติราข แพงดวงแก้ว การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์ ยังไม่ชำระ
671312879 นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671312878 นางสาวสุปรียา แก้วกุล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ยังไม่ชำระ
671312877 นางสาวกมลทิพย์ หลักชัย บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671312876 นางสาวปนัดดา ไตรยสุทธิ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ชำระแล้ว
671312875 นางสาวญาดาณภัส มามี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
671312874 นางสาวณัฐาการณ์ เกษกุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671312873 นางสาวณัฐาการณ์ เกษกุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671312872 นางสาวน้ำหวาน ธุระนนท์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671312869 นางสาวจินต์จุฑา เเสนใจบาล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312868 นางสาวกชกร ยังช่วย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาบอน ยังไม่ชำระ
671312867 นางสาวอรชิตรา จันทราช ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312866 นายเอกนาวิน แป๊ะเอี่ยม วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรวเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671312865 นางสาวชมพูนุช เสนาช่วย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671312864 นายธีระวัฒน์ โพธิ์ชัย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312863 นางสาวนภัสสร หมายมั่น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312862 นายมหพล ภูทอนธง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312861 นางสาวสุชาวดี ล้านพลแสน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312860 นางสาวจุฑามาศ เทวะประกาย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671312859 นางสาวณัฐธยาน์ เพ็ชรรัตน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671312858 นางสาวศศิภา คงศักดิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
671312857 นายวีรภัทร แก้วปีลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671312856 นายธีวรา นันนิยงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671312855 นายชาญชัย โยธาคง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671312854 นายสรยุทธ ศรีกัณหา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312853 นางสาวหฤทัย แก้วบัวสา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312852 นายพีระพัฒน์ วนะเจริญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312851 นางสาวชลิดา แผ่นสุวรรณ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671312850 นางสาวศศิกานต์ ทอนสูงเนิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312849 นางสาวพิชชาพร ดาวเศรษฐ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671312848 นางสาวสิริกัญญา หารอาษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านเเพง ชำระแล้ว
671312847 นางสาวศศิกานต์ จินดาวงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671312846 นางสาวสมกมล ทัศคร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312845 นายสหรัฐ แสงลี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671312844 นายพชรกร คุ้มหินลาด สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บัวขาว ชำระแล้ว
671312843 นางสาวพัชรา คงวิทยากุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671312842 นางสาววีรอร พวงพันธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
671312841 นายกสิกิจ บุญเทียม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671312840 นายสมโชค ดวงดูสัน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312839 นางสาวกานดาณี ภูเวียนวงศ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
671312838 นางสาวปิยนุช วงค์คำผิว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671312837 นางสาวพนัดดา คำผอง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671312836 นางสาวธนัสถา เจริญราช คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภู่วิทยา ยังไม่ชำระ
671312835 นางสาวจุฬามณี ศรีแสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
671312834 นายณัฐนนท์ สุริย์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671312833 นายธนทัต ศรีมีทรัพย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671312832 นางสาวปิยะณัฐ ดอนสามารถ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
671312831 นางสาวพิมพ์ชนก บุษดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671312830 นายวิวรรธน์ ศรีจันทร์ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671312829 นายจักรพรรดิ พาเทียม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671312828 นางสาวจิรประภา ธงยศ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312827 นางสาวณัฐพร สัพโส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวะศรีสงคราม ชำระแล้ว
671312826 นายนัพงษ์ ไกรพรม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำยางพิทยาคม ชำระแล้ว
671312825 นางสาวอรษา เอี่ยมองค์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671312824 นางสาวปรียาภัทร จวบกระโทก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671312823 นางสาวเนตรดาว มูลพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671312822 นายสรวิชญ์ พุกอินทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671312821 นางสาวจิรประภา พาระแพง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว