รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2565 ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
651314190 นางสาวอัญรัตน์ มะอินทร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651314189 นายนรา ชูพันธ์ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651314188 นางสาวพิชชาพร นามศรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314187 นายวิทวัตร วงค์ตาขี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651314186 นางสาวกนกวรรณ ศรีสาพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ คำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
651314185 นายทิดสะดี ไซยะสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม ปายท่าเเขก ชำระแล้ว
651314184 นายสิทธิพล แสงวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314183 นายธนวัฒน์ สารินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314182 นายสุริยา ตาสืบ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651314181 นางสาวจิตรานุช คำชมภู ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314180 นายภูริทัศน์ สุพรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
651314179 นายสิทธิพล เลิศศรี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ชำระแล้ว
651314178 นางสาวพนิตพร เบ็ญระเหม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651314177 นางสาวสุภัทตรา หงชูตา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
651314176 นายธนากร แพงไธสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ยังไม่ชำระ
651314175 นางสาวธัญวาศิริ สารจิต สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314175 นางสาวธัญวาศิริ สารจิต สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314174 นางสาวธิดาพร โซ่เมืองแซะ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
651314173 นายวรรณชาติ ไม้หอม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651314172 นายกิตติพงศ์ โกยรัมย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
651314171 นางสาวรริดา ศรีเนตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ชำระแล้ว
651314171 นางสาวรริดา ศรีเนตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ชำระแล้ว
651314170 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพย์สุวรรณ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314170 นางสาวกัญญาณัฐ ทิพย์สุวรรณ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314169 นายกฤษดา สิมารัตน์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนนทรีวิทยา ยังไม่ชำระ
651314168 นางสาวปุณยนุช จำปา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทศบาลวัดกลาง ยังไม่ชำระ
651314167 นายชาญชล ไชยสุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651314166 นายนันทิพัฒน์ ทับเสนา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โนนสะอาดชูมแสงวิทยา ยังไม่ชำระ
651314165 นางสาวโชติกา ศรีนาทม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
651314164 นายอนวัช นันทราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314163 นายศราวุฒิ อดทน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651314162 นางสาวจันทิมา อังคนา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314161 นางสาววิชชุฎา พรหมพินิจ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651314160 นางสาวศรัยฉัตร กุลสุทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
651314159 นายชนม์สวัสดิ์ ฮาดนารี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
651314158 นายศรัณย์ บุตรนคร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
651314157 นายชินวัฒน์ บุญเฉลิม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โพธิ์ชัยทองพิทยาคม ชำระแล้ว
651314156 นางสาวเพ็ญรัศมี สมระกาศ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651314155 นางสาวปานรวี นิมิตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ยังไม่ชำระ
651314154 นายกฤษดา หงษามนุษย์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
651314153 นายชลธี ขำกลาง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651314152 นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมลี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651314151 นางสาวจิรนันท์ ใสศรัทธา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651314150 นายสหรัฐ หาแก่น ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651314149 นางสาวสิริเพชร แมดมิ่งเหง้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651314148 นางสาวญานิศา ยะภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
651314147 นางสาวณัฐภรณ์ ฮามคำฮัก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุมภวาปี ยังไม่ชำระ
651314146 นางสาวเกวลิน พลราชม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
651314145 นางสาวมุขธิดา จำรักษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
651314144 นายธนันชัย ทิพจร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314144 นายธนันชัย ทิพจร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314143 นางสาวจันชิราพร ปิ่นทะวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวานส ชำระแล้ว
651314142 นางสาวกฤษณียา ไตรธิเลน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651314141 นางสาวธนภรณ์ ธิวะโต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314140 นายมินทร์ธาดา อาจอุดม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314139 นางสาวณัฐฌา เพชรพรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314138 นางสาวภัทธวรรณ แก้วกันหา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
651314137 นางสาวขวัญชนก อินอุ่นโชติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651314137 นางสาวขวัญชนก อินอุ่นโชติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651314136 นายอริยวัฒน์ แก้วมูลลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กมลาไสย ชำระแล้ว
651314136 นายอริยวัฒน์ แก้วมูลลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กมลาไสย ชำระแล้ว
651314135 นางสาววิลาชินี ไชยวิเศษ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314134 นางสาวธาราทิพย์ ยุบลภาค การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อำเภอนิคมนํ้าอูน ยังไม่ชำระ
651314132 นายจิตติ สิทธิ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651314131 นางสาวบุญทริกา ฮาบพนม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
651314130 นางสาวประกายดาว คำลือไชย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
651314129 นายภัทรพล บรรจง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651314129 นายภัทรพล บรรจง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651314127 นายพงษ์ธร ภูทองเงิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314126 นางสาวพัชริดา สุขใจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651314125 นางสาวธนัชญา จองกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร จักราชวิทยา ยังไม่ชำระ
651314124 นางสาวตรีสุคนธ์ อยู่เย็น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก้งคร้อวิทยา ชำระแล้ว
651314124 นางสาวตรีสุคนธ์ อยู่เย็น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก้งคร้อวิทยา ชำระแล้ว
651314123 นางสาวอารีรัตน์ แสนสมัคร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
651314122 นางสาวอันธิกา กู้วงศ์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
651314121 นายมัชฌิมา โพทะโสม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อำเภอศรีสงคราม ชำระแล้ว
651314121 นายมัชฌิมา โพทะโสม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อำเภอศรีสงคราม ชำระแล้ว
651314120 นายกรวิทย์ แจ่มนุช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เท็คบริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
651314120 นายกรวิทย์ แจ่มนุช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เท็คบริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
651314119 นายระพีภัทร ทะศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651314119 นายระพีภัทร ทะศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651314118 นายสราวุธ กัญจนะกาญจน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
651314117 นางสาวดาวิกา เเสงจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
651314117 นางสาวดาวิกา เเสงจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
651314116 นางสาวชนกนันท์ ศรีฤทธิ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314115 นางสาวบุรัสกร สุดโต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651314114 นางสาวนฤมน โคตรมุงคุณ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เตรีมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651314113 นางสาวนฤมน โคตรมุงคุณ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เตรีมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651314112 นางสาววลัยพรรณ พลกล้า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651314111 นางสาวปิยะดา เสือยา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผึงแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651314110 นางสาวณธิดา แพงศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651314110 นางสาวณธิดา แพงศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651314109 นางสาวฐิติพรรณ โคตรผาย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651314109 นางสาวฐิติพรรณ โคตรผาย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651314108 นางสาววรินทร ชจรเพชร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651314107 นายจันทกร สิมมะลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
651314106 นายภานุพงศ์ เชษฐสุราษฎร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651314105 นางสาวอุบลวรรณ ไมสุวรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ5 ชำระแล้ว
651314104 นายภาคิณ มูลเชียงใต้ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651314103 นางสาวกัณฑิมา เพ็ญศรี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651314101 นางสาวเยาวลักษณ์ ท้าวสบาย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา ชำระแล้ว
651314100 นางสาวนาเดีย ชีวาจร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ยังไม่ชำระ
651314099 นางสาวกรองกาญจน์ สายสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651314098 นายธนพนธ์ แสนศรี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651314098 นายธนพนธ์ แสนศรี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651314097 นายสิรดนัย แสงมณี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
651314096 นายสราวุธ พรมวงค์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัย?เทคนิค?สกลนคร? ยังไม่ชำระ
651314095 นายอรรถภรณ์ วรยศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314095 นายอรรถภรณ์ วรยศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314094 นายบารมี แสนทวีสุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651314093 นายกฤษดา วงค์นาจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651314092 นายจักรี นามพธาย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314091 นางสาวสโรชา แสงมณี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพฒันศึกษา ชำระแล้ว
651314090 นางสาวพิมพ์ดารินทร์ อุปพงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314089 นายกษิดิส เมตุลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314088 นางสาวปานระพี นาพัว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
651314087 นางสาวมณฑกานต์ ต้นคำพู การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
651314086 นายกิตติชัย แสงดี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พลูตาหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
651314085 นายสุวภัทร พิมพ์ลา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
651314084 นางสาวกัญญาพัชร แสงพรมชารี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314083 นายภาสกร ต้นคำใบ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
651314082 นางสาวพาตีเม๊าะ เส็ง? เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ? ยังไม่ชำระ
651314081 นางสาวจริญพร วิโย ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314081 นางสาวจริญพร วิโย ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314080 นายนัครา ทองนาเมือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651314079 นางสาวอวัสดา ขัติวงค์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
651314078 นายสุรเชษฐ์ โคตรทองวงค์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
651314077 นางสาวจิรารัตน์ แสนวิเศษ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำป่าหลายสรรพวิทย์ ยังไม่ชำระ
651314076 นางสาวสุภัคษา อ๋องสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ชำระแล้ว
651314076 นางสาวสุภัคษา อ๋องสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ชำระแล้ว
651314075 นางสาวขัตติยา แก้วศรีนวม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651314074 นางสาวนลิน ธรรมรักษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
651314073 นางสาวศศิลดา จอมสีวัน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
651314073 นางสาวศศิลดา จอมสีวัน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
651314072 นางสาวมณิสรา สุขภาพ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปากเกร็ด ยังไม่ชำระ
651314071 นางสาวศดานันท์ ศรีบุรินทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314071 นางสาวศดานันท์ ศรีบุรินทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314070 นายวศิน วรบุตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651314069 นางสาวกัญญาวีร์ กรุงเกตุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651314069 นางสาวกัญญาวีร์ กรุงเกตุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651314068 นายจิรภัทร พวงร้อย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651314067 นายฟัรฮาน เจ๊ะแว เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ชำระแล้ว
651314067 นายฟัรฮาน เจ๊ะแว เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ชำระแล้ว
651314066 นางสาวนาเดีย ชีวาจร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ยังไม่ชำระ
651314065 นายเตชินท์ สิริจันทพันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาหาร ชำระแล้ว
651314065 นายเตชินท์ สิริจันทพันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาหาร ชำระแล้ว
651314064 นางสาวสิริพิมพ์ พันโกฏิ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
651314062 นางสาวปานไพลิน ศิริจันทรโชค รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651314062 นางสาวปานไพลิน ศิริจันทรโชค รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651314061 นายธัลดล ชูรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314061 นายธัลดล ชูรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314060 นางสาวพิกุลแก้ว ศรีแสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314059 นายธีระภัทร แก้วก่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314059 นายธีระภัทร แก้วก่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314058 นางสาวณัฐริกา แก้วบู่ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาเเก ชำระแล้ว
651314057 นางสาวชนม์นิภา จอดนอก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651314057 นางสาวชนม์นิภา จอดนอก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651314056 นางสาวอรปรียา นันทศิริ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชำระแล้ว
651314055 นายธรรมรักษ์ ศรีอาจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651314054 นายนาย การันต์ เพริศแก้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ชำระแล้ว
651314053 นางสาวเตชิตา แสงสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
651314052 นางสาวกัญภาภัค สันตวงค์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
651314051 นายปฐมพร อ่อนโสภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ชำระแล้ว
651314051 นายปฐมพร อ่อนโสภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ชำระแล้ว
651314050 นางสาวกรกนก มะลิรส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร ชำระแล้ว
651314050 นางสาวกรกนก มะลิรส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุเปือยวิทยาคาร ชำระแล้ว
651314049 นางสาวพิจิตรา เขื่อนพงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651314048 นายสุระเชต ครุฑวิเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวัดอัมพวัน ชำระแล้ว
651314047 นางสาวอันธิกา กู้วงศ์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
651314046 นายอภิสิทธิ์ บุญอาจ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314045 นายธนาวุธ นามศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314044 นางสาวธิดารัตน์ คำสงค์ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651314043 นายกฤษฎา แสงวงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314043 นายกฤษฎา แสงวงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651314042 นางสาวพิกุลแก้ว ศรีแสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณืวิทยา ยังไม่ชำระ
651314041 นางสาวบูชิตา เชื้อขาวพิมพ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651314041 นางสาวบูชิตา เชื้อขาวพิมพ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651314040 นางสาวสุธิดา อัฐนาค เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาไคร้พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
651314039 นางสาวฉัตรีญา พิกุลหอม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651314039 นางสาวฉัตรีญา พิกุลหอม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651314038 นางสาวอาทิตยา ไกรยะราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651314037 นายพนธวัชน์ อ้วนอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651314037 นายพนธวัชน์ อ้วนอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651314036 นางสาวพชรภรณ์ กู้ตระกูล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314036 นางสาวพชรภรณ์ กู้ตระกูล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314035 นางสาวกีรติกานต์ มะละกา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314035 นางสาวกีรติกานต์ มะละกา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314034 นายฐิติกรณ์ สุวรรณการ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651314033 นางสาวชไมพร บุญโสม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651314033 นางสาวชไมพร บุญโสม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651314032 นายดำรงค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
651314032 นายดำรงค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
651314031 นางสาวโดมินิค โทมัส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
651314027 นางสาวกมลลักษณ์ มาละการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651314026 นายก้องกิดากร แก้วคำศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651314025 นายโอภาส บุตรษยา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
651314025 นายโอภาส บุตรษยา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
651314024 นางสาวอธิศรา พรหมศิริ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
651314023 นายจีรศักดิ์ บุญตาท้าว วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
651314023 นายจีรศักดิ์ บุญตาท้าว วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
651314022 Mrs.วรรณภา อ้วนอินทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651314021 นางสาวกรองทอง อินสมบัติ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
651314020 นายอติรุจ ชำนาญไพร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
651314019 นายณัฐพล ลำทอง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651314019 นายณัฐพล ลำทอง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651314018 นายเกียรติศักดิ์ ปัตฆาต เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314017 นายเสกสรรค์ พิลาหลวง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651314016 นางสาวพัชริดา ลุนจักร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651314015 นางสาวธัญพร บุญพัฒน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651314015 นางสาวธัญพร บุญพัฒน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651314014 นางสาวจารุวรรณ เกตวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651314014 นางสาวจารุวรรณ เกตวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651314013 นางสาวภัคจิรา เกตวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651314013 นางสาวภัคจิรา เกตวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651314012 นายศรัณย์ บุตรนคร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
651314012 นายศรัณย์ บุตรนคร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
651314011 นางสาวชนัดดา แสงเขียว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651314010 นายIbrahim Muazu เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Usman Danfodio University Sokoto ยังไม่ชำระ
651314009 นางสาวสุภาพร รักษาแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651314009 นางสาวสุภาพร รักษาแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651314008 นายรัตน์พงษ์ โกพล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314008 นายรัตน์พงษ์ โกพล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314007 นางสาวธัญนาฎ มุมแดง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314007 นางสาวธัญนาฎ มุมแดง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651314006 นางสาวประภัสรา อนานันต์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651314005 นางสาวศศิธร วงคำภา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
651314004 นางสาวธนัฐญา ดอนหล้า ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
651314004 นางสาวธนัฐญา ดอนหล้า ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
651314003 นางสาวศิริลักษณ์ ณรงฤทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651314001 นางสาวปิยชล ภาคภูมิ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651314000 นางสาวสุขภาดา ระหานนอก เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313999 นางสาวช่อฟ้า พานเชียงสี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลทวาปี ชำระแล้ว
651313998 นายสุขพิชญ์ นวลมณี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
651313997 นายลักกี้ยัน คุยบุตร ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313996 นางสาวศุทธหทัย สาวิสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
651313995 นายสุริยะ รุณจักร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
651313994 นายสหัสวรรษ เจริญไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313993 นายเมธาสิทธิ์ วงศ์ศรีชา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313992 นายภัทรสิทธิ์ ไกรยะสิทธิ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313991 นายธนเทพ จงใจ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ชำระแล้ว
651313990 นางสาวปิยะฉัตร คำภูแสน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313990 นางสาวปิยะฉัตร คำภูแสน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313989 นางสาววริศรา วรชัย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313988 นางสาวพิมพา ทัพอุดม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313987 นายภูวดล จันทะโสม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313986 นางสาวภัทรนันท์ เพ็ชรดีคาย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313985 นางสาวมณฑิชา กาญบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
651313984 นายพุฒิพงศ์ อินทร์ตา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313983 นางสาวเพ็ญพิชชา เพ็งอินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
651313982 นางสาวจิรารัตน์ แซ่หลอ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313981 นางสาวนริศรา เสนานุช คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ยังไม่ชำระ
651313980 นางสาวอทิตยา สืบสิงห์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
651313979 นายณรงค์ฤทธิ์ เข็มอุทา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเซกา ยังไม่ชำระ
651313978 นายเนติธร เกตุวงศา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313977 นางสาววรัญญา โสดา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้ำโสมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313976 นายนัฐพงษ์ แจนโกนดี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313976 นายนัฐพงษ์ แจนโกนดี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313975 นายนัฐพล แสนนาค การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น ชำระแล้ว
651313975 นายนัฐพล แสนนาค การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอนแก่น ชำระแล้ว
651313974 นายณัฐพล วงพิลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651313973 นายณัชพล ธ.น.ดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาเเก ชำระแล้ว
651313972 นายกฤษฎา แสงวงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313971 นายชินรัตน์ บาทชารี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313970 นางสาวพรมนัส ศิริสุทธิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ชำระแล้ว
651313969 นางสาวณหทัย คำมูล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651313968 นายอรัญญิก สวัสดิ์นาที เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
651313967 นางสาวไพลิน แก้วนิวงศ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
651313966 นายภัทร์พรชัย สุขวันธนัรตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651313965 นางสาวธิติมา ศรีสุข นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651313964 นายพัทรพล อ.ท.ชม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313963 นางสาวจณิสตา กล้าหาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313962 นายณัฐวุฒิ คำชนะ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313961 นายศุภกฤต พลชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651313960 นางสาวสุพิชาพัชร บาลนาคม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313960 นางสาวสุพิชาพัชร บาลนาคม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313959 นางสาวณัฐนิชา กุลศักดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ชำระแล้ว
651313958 นายรัฐกร ศูนย์จันทร์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313958 นายรัฐกร ศูนย์จันทร์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313957 นางสาวฐิติพร สายธิไชย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313956 นาย ณพฤทธิ์ ไชยสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษรังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651313955 นายภาคภูมิ คำชมภู วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313954 นายวายุ สุจจธารี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313953 นางสาววิลาสิณี ดีนาง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
651313952 นางสาวพีระยา ภูแสนศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุมภวาปี ยังไม่ชำระ
651313951 นางสาวพิยดา นันทะพา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
651313950 นางสาวธนภร วิวัฒน์พงศ์กิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313949 นางสาวเพชรลดา นิลเขต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปากชมวิทยา ชำระแล้ว
651313948 นายปฐพี งอยปัดพันธ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651313947 นายชินวัตร สีหา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313946 นางสาวจินตนา ทองจบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
651313945 นางสาวอลิสา อุตรัง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม ชำระแล้ว
651313944 นายวรินทร ไชยบุญ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313944 นายวรินทร ไชยบุญ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313943 นายภูเบศวร์ แสงสุวรรณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโน ชำระแล้ว
651313942 นางสาวขวัญธิษา นามขันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขวัญธิษา นามขันธ์ ชำระแล้ว
651313941 นางสาวชนัญธิดา ม่วงมนตรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313940 นางสาวปฏิญญา ปุกหุต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651313939 นางสาวสุนิตา สุวรรณชัยรบ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
651313938 นางสาวจิรพัฒน์ บัวชัยสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313937 นายขัตติยะ โยตะสิงห์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
651313936 นางสาวพชรกมล อินทนนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313935 นางสาวเกวลิน ผาด่านแก้ว ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313935 นางสาวเกวลิน ผาด่านแก้ว ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313934 นางสาวนันทิกานต์ แสนอุบล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313933 นายธนารัก หงษ์เปล่ง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ยังไม่ชำระ
651313932 นางสาวธัญญานา ลาดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
651313931 นายเมธาวี ภูชะนา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยังไม่ชำระ
651313930 นายปิยณัฐ บุตราช เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313929 นายอติเชษฐ์ ตะวังทัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313928 นางสาวโฉมฤทัย ทองโคตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนแวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313927 Miss.สุภามาศ แพทย์กิจ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313926 นางสาวภัทราพร สว่างวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313925 นางสาวอรปรียา ขันคุ้ม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313924 นางสาวนลินนิภา ถอยกระโทก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651313923 นางสาวญาณิศา รามมะมะ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
651313922 นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยโวหาร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313921 นางสาวศิรประภา ออมสิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313920 นายนัฐวุฒิ พรมวัง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313919 นางสาวเจนนี่พิมพ์ ฟับบรี้ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313918 นายพัฒนพงษ์ บัวคำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313917 นายศุภณัฐ พูลศิริ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองคายวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313916 นายวชิรพล เรืองศรีใส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
651313915 นายเจษฎากร ประสงค์ดี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313914 นายวิชานนท์ เขียววิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313913 นายอิทธิชัย ราชแดง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313912 นางสาวพัชรินทร์ จอมสีกะยอม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูเเลนคาวิทยายน ชำระแล้ว
651313911 นางสาวชริณญา โยลัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทุ่งตะโกวิทยา ชำระแล้ว
651313910 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุคำภา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
651313910 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุคำภา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
651313909 นายณัฐวุฒิ บุตรชา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยพังโคนพาณิชย์ ยังไม่ชำระ
651313908 นายไพรัช นาคเกี้ยว เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313907 นางสาวกฤติยาณี สุมังคาฤทธิ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ชำระแล้ว
651313906 นางสาวกุลธิดา เเก้วกิ่ง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
651313905 นางสาวมิณฐกานต์ ทองไสย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313904 นายศุภวัฒน๋ จันทรพิชัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
651313903 นางสาวศศิวิมล หัสดร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313902 นางสาวปนัดดา คำทา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313901 นางสาวพิจิตรา สุพร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313900 นายพีระพงษ์ ดวงปากคำ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
651313900 นายพีระพงษ์ ดวงปากคำ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
651313899 นายนันทวัฒน์ บัวคำโคตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร้องคำ ยังไม่ชำระ
651313898 นายสุทธิพงศ์ ศรีวรกุล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313898 นายสุทธิพงศ์ ศรีวรกุล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313897 นางสาวธนพร ลาภถึง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313896 นางสาวชญาดา เมืองบาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313895 นางสาวพิมมาดา ศรีพลพา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313894 นายเกียรติศักดิ์ ขวัญศรี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ชำระแล้ว
651313893 นางสาวกิตติมา ศรีหาเวช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
651313892 นายธนกร อินทรทองคำ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313891 นายรชานนท์ ธรหาญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
651313890 นายสิทธิชัย วอทอง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
651313889 นางสาวจิรภิญญา ศรีสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651313888 นางสาวกรกนก พิมโยธา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
651313887 นางสาวไอลดา คะสุดใจ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313886 นายอนุวัตร ศรีจักร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
651313885 นายธนพัฒน์ เพชรเสถียร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313884 นางสาวฐิติชยา ต้นลำภู ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313883 นางสาวอรุณรัตน์ ไชยบุรมย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
651313882 นายเพชรรัตน์ ประกิ่ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเดื่อพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313881 นางสาวธัญญ์ธัชนันท์ กลิ่นดอกไม้ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปทุมราชวงศา ยังไม่ชำระ
651313880 นายวีระพงษ์ วงค์เตชะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313879 นางสาวอธิตยา เพชรกันหา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313877 นายครองพล ชำนาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313876 นางสาววริษา ศรีบุญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313875 นางสาวพิกุลแก้ว วงศ์ประชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
651313874 นางสาวอัจฉราพร วงค์ศรีดา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
651313873 นายธานุพล จันศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651313872 นายจอมทัพ เทพิน การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
651313871 นายธัญเทพ ศรีเรือง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พิจิตรพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313870 นางสาวกานต์สินี งอยภูธร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313867 นายจักรติพงษ์ ศรีพรรณา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกวิทยา ยังไม่ชำระ
651313866 นางสาวอรอนงค์ ลำพาย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313865 นายธนวัฒน์ ประมูลศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313864 นางสาวสุภาพร เต้จั้น รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ น้ำพองศึกษา ชำระแล้ว
651313863 นายภูตะวัน จีรังกูล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313862 นางสาวจิราภา ละครเพชร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313861 นางสาวชลลดา ปานพิมพ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313860 นายภาคภูมิ สามศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313859 นางสาววราภรณ์ ราชคำ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313858 นางสาวณัฐนิชา แก้วตาเสน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 “ยุติธรรมวิทยา” ชำระแล้ว
651313857 นางสาวพรรณนิภา คำพวง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313856 นายวงศกร ทาศรีภู บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้าสกลนคร ชำระแล้ว
651313855 นายภูมิวิชญ์ คนไว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
651313854 นายกิตติทัต ทรัพย์หิรัญ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เชียงยืนวิทยา ชำระแล้ว
651313853 นางสาวปรียาภัทร ยลวิลาศ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
651313852 นางสาวธนัชชา เพียะวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญ ชำระแล้ว
651313851 นายธีรภัทร พลธิราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313850 นายกัมปนาท เขตสุภา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313849 นายขวัญชัย สอนพิมพ่อ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาเเก ชำระแล้ว
651313848 นายขวัญชัย สอนพิมพ่อ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาเเก ยังไม่ชำระ
651313847 นายชินวัฒน์ บุญเฉลิม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิ์ชัยทองพิทยาคม ชำระแล้ว
651313846 นางสาวณัฐณาพร มีเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
651313845 นายธนพนธ์ สนมศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651313844 นางสาวกนกวรรณ เชื้อคมตา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313843 นายภูรีภัทร ผ่องแผ้ว พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
651313842 นายเอกภพ มีมุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
651313841 นางสาวจุฑารัตน์ พรมรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
651313840 นางสาวจันทร์เพ็ญ รัตนะพร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน.สกลนคร ชำระแล้ว
651313839 นายธีระวิชญ์ หลอดแพง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313838 นายกิตติธัช คำด่วน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313837 นางสาวดารณี จตุรพักตร์พิสิฐ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพรรณานิคม ชำระแล้ว
651313836 นายราชัน แสนบรรดิษฐ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
651313835 นางสาวอรอนงค์ โคติกาวิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองคายวิทยาคาร ชำระแล้ว
651313834 นางสาวพิมพิกา ปุนริบูรณ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
651313833 นางสาวศุภลักษณ์ ทิพม่อม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร) ยังไม่ชำระ
651313832 นางสาวนันทิชา เงินลุนปา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อากาศอำนวย ชำระแล้ว
651313831 นางสาวณัฏฐนิชา มงคล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313830 นายเอกรินทร์ จูใจบุญ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313829 นายธนวัฒน์ สัพโส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
651313828 นางสาววิศรุตา ปราบจันทะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651313827 นางสาวหทัยภัทร เกษธานี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313826 นางสาวชุมผกา อุปครราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313825 นางสาวกมลเนตร แสนรังค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313824 นางสาวฐิติยา ชัยจันทา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
651313823 นางสาวอมรรัตน์ พรมสุรินทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
651313822 นายพีรวัชร ดอนภิรมย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรรียนกมลาไสย ยังไม่ชำระ
651313821 นางสาวจุฑาภรณ์ สีเทพ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651313820 นางสาวนฤมล ทะนานคำ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเหล่าตามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
651313819 นางสาวแก้วตา อุตรศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313818 นางสาวปิยธิดา สายโสภา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313817 นางสาวชมพูนุช ผดุงกิจ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สตรีศึกษา ชำระแล้ว
651313816 นางสาวณัฐนรี นาเจิมพลอย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
651313815 นางสาววราพร ศรีจำปา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313814 นางสาวธิดาพร อักฮาดศรี สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313813 นางสาวพัชรีภรณ์ มณีกุล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
651313812 นางสาวอภิญญา วงศ์ผาบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเหคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
651313811 นางสาวมุฑิตรา นาโสก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313811 นางสาวมุฑิตรา นาโสก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313810 นายวุฒิชัย กองแสน ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม ชำระแล้ว
651313808 นางสาวจันทิมา เครื่องปานดุง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองหานวิทยา ยังไม่ชำระ
651313807 นางสาวเกวลิน พรหมสีหา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313806 นางสาวพรมณี มนเทียน สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
651313805 นางสาวอริสรา โสภาพร สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651313804 นายณัฐกร พินสา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามชัย ชำระแล้ว
651313803 นางสาวชุติมา แสงจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
651313802 นายภูรีภัทร ผ่องแผ้ว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651313801 นางสาวเกวลิน กอแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
651313800 นางสาวมะลิวัลย์ สามหมอ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุงแก้ววิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313799 นายเดโชชัย คำไชโย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
651313798 นางสาววัชรินทร์ หัศกรรจ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
651313797 นายธนบูรณ์ สุธรรม สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
651313796 นางสาวศสิญา พลชา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอเรณูนคร ยังไม่ชำระ
651313795 นางสาวนิธิวดี เขียวลมัย สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313794 นางสาววีรยา พวงพันธ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
651313793 นางสาวประภัสสร อรัญเพิ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313792 นายศิวาวุธ มหาสนิท สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
651313791 นางสาวจิตรไตรรัตน์ สายสมบูรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
651313790 นางสาวอรนภา สิมพิบูลย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
651313789 นางสาวณัฐสุรางค์ เห็นหลอด สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313788 นางสาวหัทยาลักษณ์ ศรีสรรณ์ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
651313787 นางสาวชนิตา เดชราษฎร สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
651313786 นางสาวเกสรา อุ่นคำ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313785 นางสาวนงลักษณ์ มุขวะชิ สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายมวิทยาคาร ชำระแล้ว
651313784 นายภูรินทร์ กิติศรีวรพันธุ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
651313783 นางสาวนลพรรณ เหลือผล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ยังไม่ชำระ
651313782 นางสาวนันท์นภัส สิงห์โต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ยังไม่ชำระ
651313781 นางสาวกรพิณ การสร้าง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313780 นายนวกร วุฒิสาร ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
651313779 นายณัฐดนัย ฝ่ายหินร่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313778 นางสาวนภัสรา เขิมขันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
651313777 นายอภิวัฒน์ พงษ์โสภณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313776 นางสาวณัฐธิดา วารี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
651313775 นางสาวปุณยาพร มะละกา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ชำระแล้ว
651313774 นางสาววริศรา ดาบพิมพ์ศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
651313773 นางสาววิญาดา โถปาคำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
651313772 นางสาวนัทนัญญา วงศ์พรหม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ชำระแล้ว
651313771 นายธีระวุธ นินจันบุตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313770 นางสาววริศรา ขันยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังไม่ชำระ
651313769 นางสาวปริญญา กันหาณะวงษ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
651313768 นางสาวเพ็ญนภา มิสา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างคอมวิทยา ชำระแล้ว
651313767 นางสาวณัฐธิดา สุภาวัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
651313766 นางสาวชฎาภรณ์ กุศลสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313765 นางสาวนางสาว สมศรี ภัทรดำรงธรรม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยังไม่ชำระ
651313764 นายกฤชนันต์ สีคะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
651313763 นางสาวพนิดา สุวรรณา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต ยังไม่ชำระ
651313762 นางสาวนันทกานต์ สำอางค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313761 นายอนุวัตร ศรีวิจิตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
651313760 นายรัฐปกรณ์ วีรวรรธ์กุล คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313759 นางสาวกุลณัฐ ฮามพันธ์เมือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313758 นายอดิเทพ จริตรัมย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุสาหรกรรม ม.นครพนม ยังไม่ชำระ
651313757 นายพัทธนันท์ ราชหาด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กศน.อำเภอวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
651313756 นางสาวสุพรรษา กุพันลำ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธรรมวิทยา ชำระแล้ว
651313755 นายกิตติวัฒน์ ดวงพรม ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313754 นางสาวนุชิตา ลอดแพง สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313753 นางสาวธารีรัตน์ พึ่งศักดิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ยังไม่ชำระ
651313752 นายเกียรติยศ มณีเนตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
651313751 นางสาวเจริญศรี สิทธิฤทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313750 นางสาวอาภาภัทร ทองไสย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313749 นายชนวีร์ ขันชารี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.จอมทอง ชำระแล้ว
651313748 นางสาวมณทิตา คำจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313747 นายชัยชนะ พรมเมือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313746 นางสาวสุพัตรา โพธิ์กลาง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พุทไธสง ยังไม่ชำระ
651313745 นางสาวปิยดา ลาดบาศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
651313745 นางสาวปิยดา ลาดบาศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
651313744 นายชรัณ ภูวนัยภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651313743 นายรัฐศาสตร์ สีดามาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313742 นางสาวศรัญญา เครือคุณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
651313741 นายทศชัย แก่นประชา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313740 นางสาวอาทิตยา ศรีเรือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313739 นางสาวภัทราวดี หล้าคำภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ยังไม่ชำระ
651313738 นายนาย เทวดา เณรฐานันท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บึงกาฬ ยังไม่ชำระ
651313737 นายสุวิจักขณ์ เเดนเขตร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
651313736 นางสาวเยาวลักษณ์ แสงสุวรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313735 นางสาวจิราพร โพธิ์อุดม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313734 นางสาววิลาวัณย์ นาทรัพย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจักราชวิทยา ยังไม่ชำระ
651313733 นางสาวฐานิดา คนองมาตย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจักราชวิทยา ยังไม่ชำระ
651313731 นายวุฒิชัย เหลาแหลม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ชำระแล้ว
651313730 นางสาวปิยธิดา โททุมพล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
651313729 นายธนกร สาแก่งทราย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651313728 นายภานุพงศ์ ไสวงาม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บึงกาฬ ยังไม่ชำระ
651313727 นางสาวปนัดดา เชื้อคนหมั่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313724 นายพัชรพล บาลนาคม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313723 นายสายัณต์ อินทรพรหม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เทพศิรินทร์ พุแค ยังไม่ชำระ
651313722 นางสาวนันทวรรณ ภักตะชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313721 นายจตุพล สุริวรรณ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
651313720 นายทีปกิตต์ ลุสีดา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
651313719 นางสาวศิริรัตน์ เมืองคง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
651313718 นางสาวสิรินัฐกานต์ มาสขาว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
651313717 นางสาวอรยา แก้วเลียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเอเซีย ยังไม่ชำระ
651313716 นางสาวน้ำทิพย์ ชัยสุข เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313715 นายวสุพล พิมพ์ลา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
651313714 นางสาวณฐิดา พรหมพินิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313713 นายปราการ ระย้ายาว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
651313712 นางสาวจิรัชญา เชยโพธิ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313711 นางสาววันวิสา นาโควงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหว้า ชำระแล้ว
651313710 นายสุธิพงศ์ กาทอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาชัยวิทยาคม ชำระแล้ว
651313709 นางสาวปิยะรัตน์ พ่อโสภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313708 นางสาวณัฐธิดา เตยรินจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313707 นางสาวปวันรัตน์ ชาวศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
651313706 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อคำจันทร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313705 นายภูวดล ดิลกลาภ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313704 นางสาวกัญญารัตน์ พระโส บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
651313703 นายปราชญพงศ์ คำเพชรดี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
651313702 นางสาวปิยวรรณ ทองคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาหนังพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651313701 นายกณวรรธน์ เพาะเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ยังไม่ชำระ
651313700 นางสาวจีรนันท์ สุขไพโรจน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313699 นายรชต ทรงหาคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313698 นางสาวธัญญา อยู่คง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651313697 นายภาณุเดช นางาม ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบ ยังไม่ชำระ
651313696 นางสาวฐิติรัตน์ ยนตร์ศักดิ์สกุล ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313695 นายธนวัฒน์ พองพรหม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
651313694 นายทักษิณ พลธิราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313693 นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313692 นางสาวกนกวรรณ จุลชาติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313691 นายธนศักดิ์ อินธิสิทธิ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313690 นายวงศกร วงศ์สวรรค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313689 นางสาวภูริชญา ปราบไธสง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาโพธิ์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313688 นางสาวดลฤดี สวนบานชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313687 นางสาวธัญญาพร เหล่าสุวรรณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651313686 นายสุรัตน์ ฤทธิ์เดช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313685 นายศิวรา ศรีเห็มทอง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313684 นางสาวทิชากร ธรรมชัย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ชำระแล้ว
651313683 นายณัฐพงศ์ ลีทอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
651313682 นายกฤษณพงศ์ เกิดวิชิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
651313681 นางสาวจันจิรา สุขหวาน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม ชำระแล้ว
651313680 นางสาวพณิชนาถ มุ่งนากลาง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313679 นายอิทธิพัทธ์ ถิ่นเซโปน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313678 นายวรพจน์ เมืองสูง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313677 นางสาวอริษา ปุ่งคำน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
651313676 นายกฤษกร ศรีสร้อย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
651313675 นางสาวพิมพ์ชนก หาผลดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313674 นางสาวเขมาภรณ์ อุดมสินประเสริฐ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651313673 นายภูริพัฒน์ อาจวิชัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาไคร้พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
651313672 นางสาวศิรินทิพย์ ตั้งไว้รัมย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพัฒนานิคม ชำระแล้ว
651313671 นายอนุรักษ์ ไชยกว้าง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313670 นางสาวกรกนก เครือบุดดี ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313669 นายพงศกร สูงขาว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
651313668 นางสาวภาลินี บุญรอดชู บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
651313667 นางสาวศิริยากรณ์ คำเกษ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651313666 นางสาวอรอณงค์ วงค์ผาบุตร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธา ยังไม่ชำระ
651313665 นางสาวเกวลิน หนูอินทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
651313664 นางสาววรางคณา มะลิทอง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
651313663 นายธนะชัย เเรกชื่น ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก ยังไม่ชำระ
651313662 นายคิมหันต์ ปากดีศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เจริญศึกษา ชำระแล้ว
651313659 นางสาวณัฐธิชา บรรเทา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313658 นางสาวจิตระวี ผาพองยุน บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
651313657 นางสาวทิวารัตน์ อุปจันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรเงรียนพิบูลมังสาหาร ยังไม่ชำระ
651313656 นางสาวดรัลพร อินจันทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
651313655 นายธนภัทร ต้ายไธสง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313654 นางสาวอภิญญา ไหลบุดดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จุมจังพลังราษฎร์ ชำระแล้ว
651313653 นางสาวชญาดา หลวงวิเศษ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313652 นางสาวสุธิดา เลียงคำ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุดข้าวปุ้นวิทยา ยังไม่ชำระ
651313651 นายธนบดี ศิริมาศ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 ชำระแล้ว
651313650 Miss.พรพิมล พุ่มพิน สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313649 นางสาววิลาสินี ผึ้งศรี สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
651313648 Miss.ปพิชญา รูปเหลี่ยม ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651313647 นายสุรชัย อริยชาติ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651313646 นางสาวอารียา อินทรพานิชย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
651313645 นายอนุชิต เจริญสูงเนิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313644 นางสาวกานต์รวี พรมพินิจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
651313643 นางสาวคริมา แซมลำ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313642 นายไตรภพ คำมะเมือง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
651313641 นางสาววงวรี ศรีรัก สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บึงกาฬ ยังไม่ชำระ
651313640 นางสาวธัญพิมล พลเยี่ยม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนทองพัฒนาวิทยา ยังไม่ชำระ
651313639 นางสาวอนงนุช ทองสลับ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313638 นางสาวระพีพรรณ เฮียงสาย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพล ชำระแล้ว
651313637 นางสาวกรรณิการ์ ชารีคาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313636 นางสาวสุภาวิณี พรมพนารักษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปทุมราชวงศา ยังไม่ชำระ
651313635 นายเทิดศักดิ์ ชารีคาน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313634 นางสาวอัจฉรา เชื้อเพชร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313633 นางสาวนิศามน วงค์อุดดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พัฒนานิคม ชำระแล้ว
651313632 นายไทโย วงค์เครือสอน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313631 นายภูเพ็ชร แก้ววงษา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651313630 นางสาวจุฑามณี เสนจันตะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
651313629 นางสาววรรณิกา คงน้ำ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313628 นางสาวฐิติมา อ่อนสุด นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313627 นายธนัญชัย ปลัดท้วม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพชรพิทยาคม ชำระแล้ว
651313626 นางสาวสุภาพร เพ็ชรกลับ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651313623 นางสาวบุษบา อุ่นกลม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313622 นางสาวพชรภรณ์ บุญบำรุง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สุรนารีวิทยา ชำระแล้ว
651313621 นายเอกศรัณ ลามคำ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313620 นางสาวศุภากร บันตะบอน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
651313619 นางสาวธัญญารัตน์ กฤษฎิ์ธาราพัฒน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจักษ์ศิลปาคาร ชำระแล้ว
651313619 นางสาวธัญญารัตน์ กฤษฎิ์ธาราพัฒน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจักษ์ศิลปาคาร ชำระแล้ว
651313618 นายพัชกร ท้าวจ่าคำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313617 นายฐิติกร เมืองปาก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ยังไม่ชำระ
651313616 นางสาวนวรัตน์ พิกุลศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313615 นางสาววันทิพย์ ภพศิริพงศ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
651313614 นายภูมิพัฒน์ เชื้อดวงผุย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รร.นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313613 นางสาวพรกนก แข็งฤทธิ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงกลางพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651313612 นางสาวประกายทิพย์ อุตโรกุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า ชำระแล้ว
651313611 นางสาวตติยา ผลประการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313610 นางสาวสุชาดา แสนเริง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
651313609 นางสาวมณีนุช โนนทะราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ชำระแล้ว
651313608 นายภัทรพงษ์ วงษ์อำนวย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
651313607 นายยุทธนา พรุเพชรเเก้ว ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
651313606 นางสาววราภรณ์ บงบุตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำแสนวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
651313605 นายพุฒิพงศ์ บัวโฮม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
651313604 นางสาวนันทินี เกนขุนทด บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวาริชวิยา ยังไม่ชำระ
651313603 นางสาวสรัญญา ทุมพันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313601 นางสาวกุลธิดา เฉลิมชัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูผาม่าน ชำระแล้ว
651313600 นายชนชล พงคะชา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
651313599 นางสาวทิพรัตน์ ธิโสภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651313598 นายพิพัฒน์พล นามิ่งขวัญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน ธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
651313597 นางสาววิสาขา ลานนท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ยังไม่ชำระ
651313596 นายสุริยา นักบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
651313596 นายสุริยา นักบุญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
651313595 นายอรรถพล มูลพรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ อาชีวะ?ศึกษา?ศรีสงคราม? ชำระแล้ว
651313594 นางสาวนันทพัฒน์ พรมมาลา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313593 นายชิษณุพงศ์ นันทราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชำระแล้ว
651313592 นายอติพล พิศสุวรรณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313591 นางสาวสุกัญญา ราชหาร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313590 นายสรวิศ ราษี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
651313589 นายสยาม นะคะจัด เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313588 นายบูรพา สมแสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313587 นางสาวสุชานุช เพื่อนคำวง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนทีปังกร ชำระแล้ว
651313586 นางสาวศิริลักษณ์ นามวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313585 นางสาวเจนจิรา สุตมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313584 นางสาวณัฐนิช กรมเกตุ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ชำระแล้ว
651313583 นายบุญส่ง โพธิ์ศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
651313581 นางสาวพิยดา เสือคำจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313580 นางสาวประภัสสร เทพเสนา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313579 นางสาวอภิญญา เมืองแสน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313578 นายธีระวัฒน์ หาญทองไชย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313577 นางสาวญาณิศา ต้นลำภู เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313576 นายณัฐวรรธน์ ปัญญาวชิรพงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313575 นายจักรวาล ศรีนัครินทร์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313574 นายทรงพล พินทุเมฆินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313573 นายกานต์ปณิธ แสนอุบล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี ยังไม่ชำระ
651313572 นายศุภกรณ์ โพติยะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313571 นางสาวปิยธิดา แก้วคำแสน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313571 นางสาวปิยธิดา แก้วคำแสน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313570 นายบุญส่ง โพธิ์ศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651313569 นายปฎิพล วงศ์คำสาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชุมชนเทศบาล ๓ พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
651313568 นางสาวณัฐญาดา พรมภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313567 นางสาวกนกพร แสงแก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651313566 นางสาวโชษิตา อุ่นมีสี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313565 นายภานุ โยมเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
651313563 นายธนากร พลวงค์ษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
651313564 นายภานุ โยมเงิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
651313562 นางสาวกมลวรรณ หัตถสาร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313561 นางสาวอรอุมา ธรรมพร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313560 นายนครินทร์ สุภษร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวัดราชโอรส ชำระแล้ว
651313559 นางสาวเมธาวี ดวงเคน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
651313556 นางสาวรุ่งนภา ทองน้อย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทรายมูลวิทยา ยังไม่ชำระ
651313557 นางสาวรุ่งนภา ทองน้อย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทรายมูลวิทยา ยังไม่ชำระ
651313555 นายพุฒิพงศ์ พันธ์โนเรศน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ยังไม่ชำระ
651313554 นายจักรรินทร์ บุญพร้อม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313553 นางสาววรรณภา กุลภู การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313552 นางสาวปิยนุช คนมีศิล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313551 นางสาวนันทชพร บุดดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313550 นางสาวปนัดดา นพแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313549 นางสาวศิริลักษณ์ บุญยียวน เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313548 นายณัฐ?ดนัย เกษธานี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
651313547 นายเกียรติภูมิ ไชยภูมิ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313546 นายมหาสมุทร กลางบุรัมย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
651313545 นายปริญญา บุพศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
651313544 นางสาวจิดาภา พันธ์แจ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
651313543 นายณัฐพล ทะนะตื้อ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313542 นางสาวรวิชญา รัตนวรรณนุกูล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313541 นางสาวภัทราภรณ์ ไชยศรีทา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313540 นายวิวัฒน์ ฟองอ่อน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์” ชำระแล้ว
651313539 นางสาวระลินทิพย์ บุตราช บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ชำระแล้ว
651313538 นายธนวินท์ กั้วพิสมัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313537 นายเพชรรัตน์ ประกิ่ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
651313536 นางสาวพนิดา ป้องอัฐ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
651313535 นางสาวชลิดา ปัญญาวงค์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
651313535 นางสาวชลิดา ปัญญาวงค์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
651313534 นายวัชรพงศ์ ชาติมนตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
651313533 นายธีธัช เพียจำปา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651313532 นางสาวธัญนาฎ ธรรมเม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงดาวเเจ้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651313531 นางสาวพัชรินทร์ ทุมกิจจะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
651313530 นายธนากร คนหาญ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651313529 นางสาวปรางทิพย์ ศักดิ์สุจริต การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
651313528 นายวศิน เขตบุญพร้อม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313527 นายณัฐวุฒิ เชื้อกะโซ่ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ รร.นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313526 นายเกรียงไกร อุดมเดช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ชำระ
651313525 นางสาวกัญญาพร สุวรรณเวียง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
651313524 นางสาววรินทร ศิริขันแสง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หนองบัวพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313523 นายจิรวิทย์ แก้วแสนเมือง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ยังไม่ชำระ
651313522 นายพิรภพ อุปครุธ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนทีโอเอ (เทศบาล๑) วัดคำสายทอง ชำระแล้ว
651313521 นางสาวสุกฤษตรา ทานาม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวใหญ่ ยังไม่ชำระ
651313520 นางสาวอรียา สุขสบาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313519 นางสาวจตุพร แก้วจันดา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313518 นายเกียรติศักดิ์ แสนสุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313517 นางสาวรดา เมืองโคตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
651313516 นางสาวนันทรัตน์ ถาทุมมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313515 นางสาวประทานทอง สิงห์หันต์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก.ศ.น. ชำระแล้ว
651313514 นายจิรวัฒน์ สระจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313512 นางสาวอัปสรสวรรค์ ภารสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
651313510 นางสาวสุวนัน รันชิตโคตร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านโพนเเพงเจียรวนนท์อุทิศ 5 ชำระแล้ว
651313509 นางสาวรัตนาสิริ บุตรกูล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651313508 นายพันธวัธน์ ไชยเชษฐ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313507 นายธนากร เทศไทย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ชำระแล้ว
651313506 นางสาวปณิตา ไชยเสนา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีศึกษา ยังไม่ชำระ
651313505 นายนิรวิทธ์ เจริญพร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรัยนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313504 นางสาวอลิตตา ลีลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651313503 นางสาวกนกวรรณ วรอัด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313502 นายภิวัฒน์ สาไชยัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
651313501 นายไชยเชษฐ์ แก้วฝ่าย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
651313499 นางสาวกนกลักษณ์ เที่ยงธรรม วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313500 นางสาวกนกลักษณ์ เที่ยงธรรม วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ชำระแล้ว
651313498 นางสาวชญานิศ ศิลาวงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313497 นางสาวสุวิสาข์ ปากหวาน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
651313496 นางสาววลัยพร เสนสุข เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313495 นางสาวเพ็ญนภา ไชยตะมาตย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313494 นางสาวณัฐณิชา ขันที บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313493 นายศุภกร แก้วนิยม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651313492 นางสาวนริศรา แสนมนตรี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
651313491 นางสาวชลธิดา วิบูลย์ศิริชัย วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313489 นางสาววริศรา บุญผาลา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กู่สวนเเตงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313488 นายAbdulsalam Bashir Atiku เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี DUTSE MODEL INTERNATIONAL SECONDARY SCHOOL ยังไม่ชำระ
651313487 นางสาวอลิชา ดีแสง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
651313486 นางสาวกนกพร หัสเดชะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
651313485 นายนนทวัฒน์ ไชยบัน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
651313484 นายอานนท์ นิลสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สตรีศึกษา ยังไม่ชำระ
651313483 นายศิริชัย วังทะพันธ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313482 นางสาวจิราวรรณ สาบก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์แนะแนวการศึกษา รามอินทรา ยังไม่ชำระ
651313481 นางสาวอาทิตยา เถาว์กลาง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ชำระแล้ว
651313480 นางสาววาสินี นามไธสงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313480 นางสาววาสินี นามไธสงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313479 นางสาวนางสาวธัญลักษณ์ ทองวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313478 นางสาวพีรดา วงษ์ละคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313477 นางสาวพรนภา เกาะแก้ว การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
651313476 นายนิรวัชร์ อนันติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313475 นายวศิน วงศ์สายตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313474 นางสาววรัชยา หมื่นจูม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
651313473 นางสาวปิยะดา เทเสนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313472 นางสาวสุธาริณี เกตวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313471 นางสาวสุกัลญา สิทธิศร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้ำพองศึกษา ยังไม่ชำระ
651313469 นายปิยพัฒน์ พลศรีดา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313468 นางสาวปริษา บุญพา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651313467 นายปิยบุตร บาดตาสาว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
651313466 นายพรหมเทพ อนุญาหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพนสวรรค์ ชำระแล้ว
651313465 นางสาวปาริฉัตร เสนาจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313464 นายกฤษตะวัน แสงวงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนินสกลนคร ชำระแล้ว
651313463 นายพงศ์พล แก้วประจำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313462 นางสาวศิริลักษณ์ วงศ์สง่า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313461 นายชนุดม อาษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313460 นางสาวศุภารัตน์ นุ่นเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ยังไม่ชำระ
651313459 นางสาวชนิตา พลภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
651313458 นางสาวณัฐกาญจน์ สุคม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651313457 นางสาวฐิติพร งามสมบัติ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
651313454 นายทักษิณ เชื้อวงศ์พรหม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313453 นางสาวศศิตา วรรณสนิท นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651313452 นายอนุรักษ์ อุปพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313451 นางสาวอรัญญา มุงธิสาร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
651313450 นายฉัตรชัย นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313449 นางสาวสร้อยทิพย์ สมฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
651313448 นายวรชิต อัคฮาด เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313447 นางสาวอังคณา ดวงคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313447 นางสาวอังคณา ดวงคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313446 นายวรชิต อัคฮาด เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313445 นางสาวลลิตา ปิงหา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
651313444 นายธนกฤต เหม็นชัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การศึกษานอกระบบ ชำระแล้ว
651313443 นางสาวโนราห์ ปุ่งคำน้อย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313442 นางสาวอริญาภรณ์ จะรอนรัมย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเสิงสาง ยังไม่ชำระ
651313441 นายนนทวัฒน์ ลำพันธ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313440 นายวีรชัย หนองเเคน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313439 นายนนทนันท์ พร่ำยี่ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภสคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313438 นางสาวชนิสรา ดกเอียร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313437 นายชลชาติ เสตพันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาสะไมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313436 นายนันทพงค์ แก้วน้ำคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313435 นางสาวปณิดา พิกุลศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โีงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
651313433 นางสาวทิฐิกาญจน์ ปัตพา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพนพิทยาคม ชำระแล้ว
651313432 นายณัฏฐา ธารเอี่ยม พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
651313431 นางสาววรรณภา อ้นปัญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313430 นางสาวประกายวรรณ หาเวลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313429 นางสาวภัทรีดา ดวงมาลา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
651313428 นางสาวพัณณิตา พัฒบุรมภ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313427 นายภัทรวิชญ์ เฉลิมศรีเมือง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.สกลนคร ยังไม่ชำระ
651313426 นางสาวสุภาภรณ์ กุดวงค์แก้ว พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบางบัวทอง ชำระแล้ว
651313425 นายปรมินทร์ วงจวง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
651313424 นางสาวชลธิชา ฮดฤาชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313423 นายมนัญชัย สุวรรณ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313422 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผดุงนารี ยังไม่ชำระ
651313421 นางสาวนิภานันท์ วงษ์ชา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313420 นางสาวอภิสรา สุขมา สาธารณสุขศาสตร์ (ส.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรายมูลวิทยา ชำระแล้ว
651313419 นางสาวกนกวรรณ บริโป รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313418 นางสาวอภิญญา เผียงสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313417 นางสาวจิดาภา แจ้งสว่าง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313416 นางสาวอัญชลี นาคคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313415 นางสาวกลมวรรณ แก้วศรีนวม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
651313414 นางสาวปวิชญา ถามพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
651313413 นางสาวพัชรีญา บุญยอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313412 นางสาวปราริสา ศรีลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ชำระแล้ว
651313411 นางสาวพรทิพา อัคศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาหาร ชำระแล้ว
651313410 นายวิโรจน์ เมืองโคตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313409 นายกฤษฎา คุมมินทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
651313408 นายธีรภัทร์ นิลนิตย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
651313407 นางสาวธมลวรรณ สุพรรณเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313406 นางสาวฉันทิกา สุริโยชัย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
651313405 นางสาวพิมนภา สอนสุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
651313404 นายวราวุฒิ สายบุบผา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ชำระแล้ว
651313403 นางสาวสุนิตา พิมพา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
651313402 นางสาวฟ้าใส พุทธิไสย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ชำระแล้ว
651313401 นางสาวสุธิดา อ่อนตา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม ชำระแล้ว
651313400 นายสิทธิพล พิมพ์สุวรรณ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
651313399 นางสาวดลธิญาภรณ์ ประทีป ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ชำระแล้ว
651313398 นายภานุพงษ์ ศรีประไหม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
651313397 นายอชิรวิชญ์ อุปพงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313396 นางสาวศณิตา พรหมอุ่น เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ยังไม่ชำระ
651313395 นางสาววาสนา ไชยายงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313394 นายอาทิตย์ เพิ่มขึ้น รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313393 นางสาวภัทราภรณ์ ชาชัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313392 นางสาวธิดาลักษณ์ ศรีมณีรัตน์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีโครตบูรณ์ ยังไม่ชำระ
651313391 นายศุภกฤต ไทธะนุ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 ชำระแล้ว
651313390 นางสาวจอมขวัญ พันสีหะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313389 นายYusuf Shafiu เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม Government Technical College Ungogo. Kano State ยังไม่ชำระ
651313388 นางสาวภูริเนตร อภัยโส การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
651313387 นางสาวณัฐนันท์ เพชรรักษ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าชนะ ยังไม่ชำระ
651313386 นางสาววันเพ็ญ เสดสีกาง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงมูงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313385 นายศุภฤกษ์ เชื้อตากวัก เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313384 นางสาวนุชนาถ พรหมศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313383 นายณัฐพนธ์ แก่นท้าว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ยังไม่ชำระ
651313382 นายบุญพิทักษ์ บุญเฮ้า ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม ชำระแล้ว
651313381 นางสาวกนกวรรณ พูลเพิ่ม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขมราฐพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313380 นางสาวพรทิพย์ วงศรีชู บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313379 นายณัฐพล พลธรัตน์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
651313378 นางสาวนภัสชล เส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
651313377 นางสาวศศิธร คุณสวัสดิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
651313376 นางสาวปพิชญา พานุทัศ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651313375 นายพงศกร รอสูงเนิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมด่านขุทด ชำระแล้ว
651313374 นางสาวยศยาตรา สารนอก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313373 นางสาวชณิตา สีดารักษ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313372 นายณัฐพล วิจันทร์ดา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองโพธิ์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313370 นายจักรกฤษ ลาดบาศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313369 นางสาวรัชทยาพร คำผาย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ชำระแล้ว
651313368 นางสาวเมลวดี โพธิ์วงษ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
651313367 นายวัฒนา คนยืน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313366 นายกฤษดา ชนะมนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
651313365 นางสาววรัทยา จันคำตา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313364 นายนนทกร กัณสินธุ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
651313364 นายนนทกร กัณสินธุ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
651313363 นางสาวกฤติยาภรณ์ คำมุงคุณ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313362 นางสาวจรรยพร มหาโคตร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651313361 นายเทพอมร สุวรรณเพชร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู ชำระแล้ว
651313360 นางสาวสุดารัตน์ สมปัดสา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อนุกูลนารี ยังไม่ชำระ
651313359 นายอโณทัย จันทร์อ้วน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซกา ชำระแล้ว
651313358 นายธนกฤต อาจวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313357 นางสาวฉวีวรรณ ลีโคตร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313356 นายธนทรัพย์ วงศ์สีดา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313355 นายพิชิต บุญตาท้าว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313354 นางสาวธนาภรณ์ นามเหลา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนอสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313353 นายอิสระ สุทธิผาย พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651313352 นายรุ่งไพลิน ดาศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสังคมวิทยา ยังไม่ชำระ
651313351 นางสาวสุนิษา รสธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุมภวาปี ยังไม่ชำระ
651313350 นายสิทธิพงษ์ หวะสุวรรณ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313349 นางสาวพรชิตา เจ้ยดวงดี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651313348 นายนันธิพัฒน์ ศรีกุลกิจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313347 นางสาวพรนภา ฮาดดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ชำระแล้ว
651313346 นายอัมภฤณ ลาวช่าง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค์ ชำระแล้ว
651313345 นายวายุ อุปพงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313344 นางสาวลลิตา ไกยะฝ่าย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313343 นายศตายุ มะสุใส ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651313342 นางสาวมาริสา เสมามิ่ง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เลิงนกทา ยังไม่ชำระ
651313341 นายAbdulsalam Ahmad เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี GDSS KOFAR WAMBAI BAUCHI NIGERIA ยังไม่ชำระ
651313340 นางสาวขวัญแก้ว วงศ์ธรรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313339 นายเมธี แสวงจิตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชัพกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
651313338 นางสาวพัชชา ทุมกิจจะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313337 นางสาวรสรินญา มาตมุงคุณ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สมเด็จ?พิทยาคม? ยังไม่ชำระ
651313334 นายจารุวิทย์ โคตบอง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313332 นางสาวตรีรัตน์ ใจดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313331 นางสาวตรีชิรา มานะโพน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า ชำระแล้ว
651313330 นางสาวเกษฎา บาตดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
651313329 นายภัคพล นนธิราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313328 นายชวัล พรมชัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313327 นายพัสกร พิลาทา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313326 นางสาวศศิประภา เลิศจันทร์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313325 นายMuazu Lawal dodo เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Katsina state institution of technology and management katsina state ยังไม่ชำระ
651313324 นางสาวธัญญารัตน์ ยศรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313323 นางสาววรนุช อุปภา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313322 นางสาวพัชราภา มาตย์นอก เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนนสะอาดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313321 นางสาวจันทร์จิรา ปกครอง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313320 นายBello Ahmad เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Bauchi state University gadau ยังไม่ชำระ
651313319 นางสาวขนิษฐา แก่นเขียว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
651313318 นายอดิศร สมสวย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เมยวดีพิทยาคม ชำระแล้ว
651313317 นายAbdulkadir Usman วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี The Federal Polytechnic Damaturu Yobe State ยังไม่ชำระ
651313316 นายวรวุฒิ นนท์สะเกษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313315 นางสาวณิชา เสนาคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313314 นางสาวเขมิกา ปัญญาสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอนเสียวเเดงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313313 นางสาวณัฐพร เพ็ชรจันทึก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313312 นายคุณาวัจน์ ไชยต้นเทือก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
651313311 นายภาวรรษ ไวฉลาด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651313310 นายอมรเทพ แสงวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313309 นายธีรชัย อาญาศูนย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313308 นางสาวนภสร สายไธสง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
651313307 นางสาวธัญญาลักษ์ บุพศิริ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313306 นายLawal Dahiru Dahiru เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร Federal University Dutsin-ma ยังไม่ชำระ
651313305 นางสาววริศรา แสนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
651313304 นางสาวสุดารัตน์ สมแสน วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651313303 นางสาววันนิลมา สายอุราช สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651313302 นายธรรมาภิบาล ยางธิสาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313301 นายสุเมธ ท้าวมา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ชำระแล้ว
651313300 นายณัฐพล ไทยสงคราม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313299 นายอโณทัย มิกราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313298 นายทวีทรัพย์ ฉวีรัมย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
651313296 นางสาวนรินรัตน์ โลสันตา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
651313295 นายMUJAHID USMAN YAHUZA เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi ยังไม่ชำระ
651313294 นายปริญญา สุขวงษ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
651313293 นายนฤปนาท? สีประเสริฐวัน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ชำระแล้ว
651313290 นายณัฐพล พลโลก บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเรณูนคร ยังไม่ชำระ
651313288 นายSalisu Mannir เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Government day secondary school tudu ยังไม่ชำระ
651313287 นายจุฬารัตน์ สาขา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ชำระแล้ว
651313286 นายทศพล จันทภูบาล วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3 ชำระแล้ว
651313285 นายภานุเดช อุระแสง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
651313284 นายคณากร จำวัน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313283 นายปฏิพัทธ์ เชื้อคำจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313282 นายบุญพิทักษ์ เมืองมุงคุณ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ยังไม่ชำระ
651313281 นางสาวอมรรัตน์ อยู่ชัยกิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313280 นายพชรพล อำนาจเจริญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังงูพิทยาคม ชำระแล้ว
651313279 นายสราวุฒิ กาบสำโรง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313278 นางสาวอัจฉรียา ศรีวงษา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313277 นายชินวัตร วภักดิ์เพชร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313276 นายสมพงษ์ บุญหนัก เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313275 นางสาวสุธิดา ทองไข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313274 นายคณากร จำวัน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313273 นางสาวพิณพิรัตน์ รัตนพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปากเกร็ด ยังไม่ชำระ
651313272 นายพีระพล บุตรมหา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
651313271 นายภคิน สุวรรณศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313270 นางสาวรัตนา มาตราช พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
651313269 นายเจษฎาภรณ์ วรรณทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313268 นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์เดช ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอหน์บอสโก ชำระแล้ว
651313267 นางสาววันวิสาข์ เมฆเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
651313266 นายชัชพล สุวรรณชัยรบ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313265 นางสาวอภิสมัย สอนสา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
651313264 นายอภิรักษ์ หงษ์ต้น รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล๓“ยุติธรรมวิทยา” ชำระแล้ว
651313263 นางสาวชลดา นาบุญ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313262 นางสาวอมรทัย ยาปัญ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313261 นายจักรภพ ผาบชมภู เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313260 นายอัครพล โชติวิวรรธน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ชำระแล้ว
651313259 นางสาวอริสา ท้าวมิตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
651313258 นายภัทรดนัย บรรจง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ ชำระแล้ว
651313257 นายอภิวิชญ์ สุขคณา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313256 นายเจตนากร ศิริมาศ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313255 นางสาวนันชนก แดงวงษ์ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651313254 นายประดับดิน ฉิมแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313253 นางสาวสายชุดา สีสด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
651313253 นางสาวสายชุดา สีสด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
651313252 นายสวราชย์ สุทธิอาจ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313251 นางสาวศุภนันท์ รุ่งสิริพิพัฒน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651313250 นายชนม์สวัสดิ์ ฮาดนารี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล3(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
651313249 นางสาวพิมญาดา โพธิ์เสือ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313248 นายภูริเดช ปุรณกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
651313247 นางสาวนุชนาถ โมริพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
651313246 นางสาวธนันพร สิงห์วงษา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313245 นายทรงวุฒิ ฟองบาลศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภูลังกาพิทยาคม ชำระแล้ว
651313244 นายณรงค์ยศ เพราะนาไร่ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
651313243 นางสาวณัชชาวดี สมศรี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313242 นายตันติกร หุนติราช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651313241 นางสาวพัชรินทร์ สุดชารี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ชำระแล้ว
651313240 นางสาวพิยดา พวงพลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซกา ยังไม่ชำระ
651313239 นางสาวเสาวณีย์ สุกทน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซกา ยังไม่ชำระ
651313238 นายธนากร มนอิ่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313237 นางสาวพนารัตน์ นามวงษา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
651313236 นางสาวผกามาศ แซสันเทียะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชำระแล้ว
651313235 นางสาววรญา ทองสุข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313234 นายยุทธพล พลหาญ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313233 นายวีรยุทธ พันนาคำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313232 นางสาวพิณกนก ไชยตะมาตย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
651313231 นางสาวนณิสา มาตราช การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
651313230 นางสาวพิชญา โยธาตรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651313229 นายเอกพล ธารเจือ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313228 นายณัฐวุฒิ แซ่โก วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาดีพิทยาคม ชำระแล้ว
651313227 นางสาวโชติมณี สนวนรัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
651313225 นางสาวธิดารัตน์ เนียมสนิท ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ชำระแล้ว
651313224 นายธนาพิพัฒน์ โพธิ์พุ่ม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
651313223 นายนครินทร์ วรสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
651313222 นายพีราวัตร แหวนนิน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ชำระแล้ว
651313221 นายจักรติพงษ์ ศรีพรรณา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกวิทยา ยังไม่ชำระ
651313220 นายวิษณุ กำริสุ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313218 นายธัญพงศ์ กุลชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาดีพิทยาคม ชำระแล้ว
651313217 นางสาวปัณฑารีย์ โคตะบิน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ชำระแล้ว
651313216 นายภัทรพล กุลมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ ชำระแล้ว
651313216 นายภัทรพล กุลมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ ชำระแล้ว
651313215 นางสาวสุพิชญา พลหาญ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียง?เหนือ? ยังไม่ชำระ
651313214 นางสาวกัลยารัตน์ กัลยา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313213 นางสาวฐิตรา โทรัตน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313212 นายเผด็จ ทอนฮามแก้ว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313211 นางสาวไพริน น้อยหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313209 นางสาวสุจิรา พังคา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก.ศ.น ยังไม่ชำระ
651313208 นางสาวกุลยา ทุนชัย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651313207 นายธนธรณ์ บุตรภูธร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313206 นายยุทธพิชัย สุขรี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313205 นายปฏิพล วงชัยยา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
651313202 นายพรหมขจร แสนกลาง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ชำระแล้ว
651313201 นายพงศภัค ป้องชายชม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธาตุพนม ชำระแล้ว
651313200 นางสาวศิรประภา ไชยรบ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313199 นางสาวปฏิมา คำสาลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ชำระแล้ว
651313198 นางสาวสุทัตตา เกษี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
651313197 นางสาวปูชิกา นุพรหม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651313196 นายรัชชานนท์ สุคนธะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313195 นางสาวสลินลา ทองสุข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
651313194 นางสาววัชราภรณ์ สิงห์รัก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313193 นายธนาวุฒิ ตาสาย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรีชุมชนเทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
651313192 นางสาวหัทยา ผาลี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313191 นางสาวจุฑารัตน์ ยานิตย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร ชำระแล้ว
651313190 นายบุญฤทธิ์ ผายชำนาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313189 นางสาวทัศสณา เชื้อขาวพิม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313188 นางสาวนัฐธิดา แซงดาว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุพนม ชำระแล้ว
651313187 นางสาวจันทร์นภา บุญกันยา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
651313186 นายนราธรณ์ นารีแพงสี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313185 นางสาววนัชพร พรหมสาขา ณ สกลนคร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313184 นางสาวกิตติยาภรณ์ พฤพล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ยังไม่ชำระ
651313183 นางสาวธิญาดา บุติพันคา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา ยังไม่ชำระ
651313182 นายบรูชลี โต๊ะชาลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313181 นางสาวณภัทร พรหมสาขา ณ สกลนคร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313180 นายธรรมรัตน์ ขุนพิจารย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
651313179 นางสาวพรทิพย์ วงศรีชู บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313178 นางสาวสุชาดา เสวิสิทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
651313176 นางสาวจินดารัตน์ วามะกัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านกันทรารยม์ ยังไม่ชำระ
651313174 นางสาวนูรีฮัน สามะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313173 นายฐากูร อุสาพรหม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
651313172 นางสาวสัตตบงกช วงวันดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313172 นางสาวสัตตบงกช วงวันดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313171 นายภัทรชัย ภูสมสี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
651313170 นางสาวมิรันตรี ขอนพุดซา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
651313169 นางสาวปาริชาติ พิมพ์ทอง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
651313168 นายรัชพงศ์ มหาวงศ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313167 นางสาวสุพรรษา กุพันลำ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
651313166 นางสาวสุพรรษา กุพันลำ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
651313165 นางสาวฐิติรัตน์ นนเลาพล เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313164 นางสาวสรัลพร นาโควงค์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางัวราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313163 นายภัทรศักดิ์ วันละ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วาปีปทุม ยังไม่ชำระ
651313162 นายทนุธรรม พันธุภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุฉินารายน์ ยังไม่ชำระ
651313161 นายชลากร ควรตะขบ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313160 นางสาวสุรพิชชา สุสา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
651313159 นางสาวอารีรัตน์ อุ่นเทียมโสม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
651313158 นายณัฐสิทธิ์ ยี่รงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313157 นายดิษฐประชา ยตะโคตร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
651313156 นายทศพร ผาผุยคำ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651313155 นายปฐมพร แสนทวีสุข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สุรธรรมพิทักษ์ ยังไม่ชำระ
651313154 นางสาวภริดา โคตรตัสสา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน.ธาตุพนม ชำระแล้ว
651313153 นายสุทธิราช หารเขมร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ชำระแล้ว
651313152 นายไพฑูรย์ สิงห์ท่าเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ น้ำพองศึกษา ชำระแล้ว
651313151 นางสาวพรมพร ภูแสนสี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
651313150 นายทศพล สอนสมนึก เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ชำระแล้ว
651313149 นางสาวอรธิดา ร่วมเกษ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313148 นายอภิวัฒน์ พรหมจอม วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313147 นางสาวอรุณณี ศรีอ่อน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313146 นางสาวกัญญารัตน์ ภูสีฤทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางัวราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313145 นางสาววิลาวัลย์ แสนวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
651313144 นายชินวัฒน์ กิตติกุลโรจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313143 นางสาวพรพิมล นาคเกลี้ยง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัญญาวุธ ยังไม่ชำระ
651313142 นายตรีภูมิ ถานาสุ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
651313141 นางสาวกรกนก ยอดหงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313140 นายณัฐกิตติ์ สินธุกุม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
651313139 นายธีรภัทร อาจสามารถ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
651313138 นางสาววิภารัตน์ หวังรุมกลาง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ยังไม่ชำระ
651313137 นางสาวสุนิทรา สูงสุมาลย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
651313136 นางสาวอาทิตยา ชนะมาร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651313135 นางสาวอฏิพรรณ สุริยมาตย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313134 นายอภินันท์ พงษ์สระพัง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีนนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313133 นายจิรภัทร พลศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ชำระแล้ว
651313132 นางสาวศุภทา โสภณสา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313131 นายมนัสพงศ์ นามชุ่ม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651313130 นายกิตติวัฒน์ นะคะจัด สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313129 นางสาวอารีญา ภูวงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313128 นายเอกพร การุญ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313127 นายพงศกร ปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
651313123 นายทวิภพ สาสีทา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313122 นายวัชรพล โพธิ์ศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651313121 นายพงษ์ศกร สุมังคะเสริฐ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313120 นางสาวรุ่งทิพรดา แสงนา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651313119 นางสาวเกวลิน จันทร์ลือชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313118 นางสาววิลาสิณี กุลยะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313117 นางสาวปนัดดา ขันตะราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313116 นางสาวภาวิดา พรมสุวรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313115 นางสาวศศิกานต์ ภูล้นแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุกูลนารี ยังไม่ชำระ
651313114 นายสิรภพ ขอลาศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313113 นายอัครพล โพติยะ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651313112 นางสาวสุภัสสร ชมภูพาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651313111 นางสาวสุธิดา สุวรรณพรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313110 นางสาวเจษฎาพร กาสินพิลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
651313109 นางสาวเบญญาภา วงษ์ชู คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313108 นายเจษฎาภรณ์ นัยวัฒน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651313107 นางสาวศุภิสรา ธิทะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651313106 นางสาวนางสาว ชุติมา บุสุวะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
651313105 นางสาวพัชรินทร์ อินตา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313104 นางสาวกิติยา นามปราศรัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอุดมวิทย์ ยังไม่ชำระ
651313103 นายเดชมงคล พุทธพันธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองแวงวิทยาคม ชำระแล้ว
651313102 นายพลาดร ศรีบุญเรือง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
651313101 นายกฤตกร ภาคทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
651313100 นายรัฐธากรณ์ โคตมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ชำระแล้ว
651313099 นางสาวปนัดดา ผิวอ่อน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
651313098 นางสาวสุนิสา คณะวาปี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
651313097 นายชนกานต์ พินิจใหม่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
651313096 นางสาวพิชญานันท์ โพธิ์ศรีสม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313095 นางสาวแพรวพรรณ ชินบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
651313093 นางสาวนัณทวิกา บัวศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม ชำระแล้ว
651313092 นายอนุชา เหล่าพล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651313091 นางสาวอุลัยวรรณ ดวงภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเดื่อพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313090 นางสาวบุญรัตน์ สีมี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แวงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313089 นางสาวเกณิกา พรมสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
651313088 นายนพรัตน์ แดงบุตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
651313087 นายอนุวัฒน์ นัดทะยาย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
651313086 นางสาวรสกร พายุบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
651313085 นายอรรถพล จงรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
651313084 นางสาวสุภนิดา ศรีอนุตร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651313083 นายชัชวาลย์ จันเรืองศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313082 นางสาวลักขณา สุกาวงค์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651313081 นายธีรภัทร เภาโพธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313080 นางสาวสิริลักขณา คะมาปะเต สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร หนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
651313079 นางสาวพิมเงิน เข็มเพ็ชร์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313078 นางสาวจีรภัทร ขะสุดใจ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
651313077 นายจักราวุธ ทำทวี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
651313076 นายอมรินทร์ มะตนเด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
651313075 นาย วงศธร เจริญตา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
651313074 นายวรพจน์ เมืองสูง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313073 นางสาวดวงกมล พ่ออามาตย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651313072 นางสาวปนัดดา ประกิ่ง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313071 นายภานุวัฒน์ สุขสร้อย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
651313070 นางสาวรสธร พุ่มกาหลง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัวขาว ยังไม่ชำระ
651313069 นางสาวกฤติมา ศรีสร้อย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313068 นายสิทธิภัทร เมืองโคตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313067 นางสาวอุษณียาภรณ์ ชาเหลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313066 นายนรภัทร ผาบุญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651313065 นางสาวทิพารัตน์ อุสาหะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651313064 นางสาวสุรีรัตน์ คันทีท้าว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313063 นายจารุวัฒน์ อ่อนแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ชำระแล้ว
651313062 นายวัชระ ศิริวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651313061 นางสาวอัฐภิญญา ทองภูเวียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น ยังไม่ชำระ
651313060 นางสาวอรชุดา ขานชัยดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313059 นางสาวภิญญา พรมกาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651313058 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313057 นางสาวกนกพิชญ์ ต้นทอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651313056 นางสาวชลธิชา ไชยวัง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
651313055 นางสาวดวงพร นาอุดม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651313054 นายพีรดนย์ แสงชาติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313053 นางสาวเมษา บุญเชิดชู ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาวังศึกษาวิช ยังไม่ชำระ
651313052 นางสาววราภรณ์ ประทุม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651313051 นายศักดิ์สิทธิ์ ราชสินธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651313051 นายศักดิ์สิทธิ์ ราชสินธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
651313050 นางสาวพิศมัย อาแพงพันธ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651313049 นายเจษฎา แดนรักษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
651313048 นางเกศรินทร์ ติดนอก ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำยางพิทยา ยังไม่ชำระ
651313047 นางสาวชุลีพร บุตรแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพนาศึกษา ชำระแล้ว
651313046 นางสาวกมลฉัตร วงค์สิงห์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนพิทยาคม ชำระแล้ว
651313045 นางสาวกันตา ระแสนพรหม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651313044 นายนายพงศกร พรมวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
651313043 นางสาวนาตยา ไมวงศ์แสน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651313042 นางสาวลัดดา โคตรพรม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313041 นายธนวัฒน์ ราษี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.ภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
651313040 นายนนทชัย วิมประภาพรกุล การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651313038 นางสาวจณิตตา จันทะคุณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
651313037 นางสาวสุภัชชา นาโควงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นางัวราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
651313036 นางสาวอริสรา ถานัน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
651313035 นางสาววรินทร คนซื่อ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313034 นางสาวจณิสตา รักษา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651313033 นางสาวเนตรนภา พรมแพง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313032 นายอัมรินทร์ วัฒนะกูล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651313031 นางสาวชลิตา กางทอง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
651313030 นางสาวธิดาภรณ์ กะระพันธุนิษฐ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651313029 นางสาวมลฤดี ดีโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
651313028 นางสาวจิรัชญา มวลปาก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
651313027 นางสาวณัฐธิดา นนเลาพล เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ชำระแล้ว
651313026 นายสิทธิพล เปาวะนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313025 นางสาวจันทมณี เชื้อวังคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
651313024 นายอัมรินทร์ ชำนิพงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
651313023 นายไพรัตน์ มิตรแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651313022 นางสาวลดามณี เเหวนเพชร บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ยังไม่ชำระ
651313021 นางสาวสุทัตตา หลักทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
651313020 นายวัชรพล โคษาราษฐ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651313019 นายสิทธิศักดิ์ จันทวงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313018 นายคมกฤษณ์ ผายลาศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสสว่างแแดนดิน ยังไม่ชำระ
651313017 นายโอภาส เณธิชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
651313016 Miss.ศุภนิตย์ ปัดภัย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ชำระแล้ว
651313015 นายทัตเทพ เพ็ญรัตนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313014 นางสาวอนงค์นาฏ โยลัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
651313013 นายสุขเกษม ฮาดนารี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
651313012 นายกรณิศ สาระการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651313011 นางสาวพัชริดา คนไว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพธิ์ไทรวิทยา ชำระแล้ว
651313010 นายศตวรรษ ป๊อกตื้อ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
651313009 นางสาวมัลลิกา โมเหลา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
651313008 นางสาวกัลยรัตน์ ห้วยทราย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313007 นายเจนยุทธ กุดวงศ์แก้ว การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
651313006 นายบรรดาศักดิ์ ศรีประภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651313005 นายวัลลภ โสภาพ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
651313004 นางสาววชิรา โสภา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
651313003 นายธีรธัช ธงไพร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651313002 นายศุภดิตถ์ แข็งแรง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651313001 นางสาวสรัญญา สิงห์เสนา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
651313000 นางสาววรัชยา ศรีเชียงสา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312997 นางสาวปิ่นสุดา สุเวียงถา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองหานวิทยา ยังไม่ชำระ
651312996 นางสาววิยะดา ลิคำแง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
651312995 นางสาวไพริน น้อยหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651312994 นายภาณุ คนหาญ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651312993 นายตรีเพชร วิเชียรศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651312992 นางสาวเบญจพร หลาบยองศรี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651312991 นางสาววชิราภรณ์ ไหลริน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651312990 นางสาวปาริฉัตร ศรีหาพุฒ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651312989 นางสาวพีรดา อินธิพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312988 นาย อุดมศักดิ์ หล้ามุงคุณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651312987 นางสาวเพ็ญรัศมี ภาโสม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
651312986 นางสาวชลธิชา บุญวัน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
651312985 นางสาวภัทรสุดา อภัยโส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312984 นายกิตติศักดิ์ สาคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651312983 นายกรินทร์ ศรีษะเนตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยากูล ชำระแล้ว
651312982 นายไพจิตร เชาวนะพานิช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาสะไมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312981 นายณภัทร คำก้อนแก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651312980 นางสาวชลธิชา วงค์ศรีทา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651312979 นางสาวพัชราภา โกพลรัตน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651312978 นางสาวเขมจิรา สาลีพล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษำร์พัฒนา ชำระแล้ว
651312977 นางสาวสินีนาฎ ตราชู การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านบึง ยังไม่ชำระ
651312976 นางสาวพรนภา วรกา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บึงกาฬ ชำระแล้ว
651312975 นายธนวุฒิ บุรีเพียร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
651312974 นายนิพิฐพนธ์ สารเสนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651312973 นายวชิรพงษ์ สร้อยมาลัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย ยังไม่ชำระ
651312972 นายธีรวัฒน์ หลอดบุญ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เจริญศิลป์ศึกษา ชำระแล้ว
651312970 นางสาวจุฬาลักษณ์ แสนสุริวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651312969 นางสาวมะลิจันทร์ ช่วยรักษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
651312968 นางสาวสุจิรา สุธา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651312967 นางสาวสุทินา แววศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองหัวช้างวิทยา ชำระแล้ว
651312966 นางสาวอินทิรา โน๊ตสุภา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651312965 นายจิตราวัส กุลเพชรจิตรา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651312964 Ms.Tina Inthanouhack สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มัธยมศึกษาม.ป ท่าแขก ชำระแล้ว
651312963 นางสาวกฤตพร วะสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651312962 นางสาวเมทิกา ปอนศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651312961 นางสาวพัชรวรรณ วะรังศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
651312960 นางสาวซีตีนูรอัยนี มีสู คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศึกษาศาสตร์อิสลาม ยังไม่ชำระ
651312959 นางสาวปรางวรา อภัยโส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312958 นายเกียรติศักดิ์ บุตรอำคา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร ชำระแล้ว
651312957 นางสาวเจนิสตา ทับทิมไสย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651312956 นางสาวนวรัตน์ ริยะบุตร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651312955 นางสาวอชิรญาณ์ ฝืดสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
651312954 นางสาวธัญชนก ศรีวรขันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651312953 นางสาวอรปรียา เสนสุข รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดมพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651312952 นายชลิตา กางทอง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
651312951 นางสาววิภาวรรณ มะเสนัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651312950 นายธนวินท์ ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
651312949 นายศุภวิชญ์ ใบแสน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651312948 นางสาวนิรัชดา โพธิ์ศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
651312947 นายจักรพรรณ สุวรรณกิจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651312946 นายธีรพล ศรีปทุมภรณ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
651312945 นายภูพาน ภูจอมจิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312944 นางสาวชลิดา เชื้อตาพระ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
651312943 นายกัลยวานิช สินธุวานิช คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
651312942 นายพิสิษฐคม ทะยอมใหม่ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
651312941 นางสาวกมลทิพย์ ศูนย์จันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651312940 นางสาวกนกพร อดทน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
651312939 นางสาววิไลลักษณ์ ต้นสุวรรณ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
651312938 นางสาวชุติมา ต่อซอน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651312937 นางสาวชนันพร โสนายะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651312936 นางสาวภัทรสุดา ใจช่วง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651312935 นางสาวกัณนิกา คนคล่อง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651312934 นายภูวไนย สีล้วน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาสะไมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312933 นางสาวศรีสุดา สีดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
651312932 นายน.สปพิชญา ปพิชญา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อนุกูลนารี ยังไม่ชำระ
651312931 นายธนบูรณ์ ดาเพ็ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
651312930 นายมลธิชา เสียงหวาน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนเเพงเจียรวนนท์อุทิศ5 ยังไม่ชำระ
651312929 นางสาวบงกช ภูมิสุวรรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชำระแล้ว
651312928 นายธัชนนท์ ภูนาแร่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
651312927 นายวโรดม ใจอ่อน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
651312926 นางสาวขวัญจิรา นวนคําวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
651312925 นายอดิศักดิ์ ปิดประสาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312924 นางสาวชลิตา ทองมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312923 นางสาวศศิภา พรหมผัน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
651312922 นายธนาวุฒิ ผันกลาง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651312921 นายเจตนิพันธ์ ปรัญญา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651312920 นางสาวชลลดา สายสะอาด ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651312919 นางสาวปรางทิพย์ นันทะพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ยังไม่ชำระ
651312918 นางสาวมลฤดี ชัยงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
651312917 นางสาวมลธิรา คิอินธิ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
651312916 นายชินวัตร ตงบุญชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651312915 นางสาวภิรดา แซ่อึ้ง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651312914 นายปรมินทร์ คำภูษา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651312913 นายธนพล ปติโยพัน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651312912 นางสาวมาลิษา บุญศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
651312911 นายพงศ์พิพัฒน์ ไชยสาร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651312910 นางสาวจิตรกัญญา แจนอาษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
651312909 นางสาวหทัยกาญจน์ อ่อนประเสริฐ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพนาสนวิทยา ยังไม่ชำระ
651312908 นางสาวจันทรัช ฤทธิ์มนตรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ชำระแล้ว
651312907 นางสาวบุษกรณ์ ปัทวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
651312906 นางสาวจิฑาภรณ์ ชนะพจน์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651312905 นางสาววิลาวัณย์ พรศิลปกุล การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651312904 นายอนิวัฒน์ จันทร์ลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312903 นางสาวพนิดา พลจิตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร ชำระแล้ว
651312902 นายเพชรายุทธ โนรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
651312901 นางสาวสรินทรา ไสววัน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิ์ไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
651312900 นางสาวศศิธร พิกุลศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผาเทิบวิทยา ชำระแล้ว
651312899 นางสาวชลลดา ทุ่มโมง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธิ์ไทรวิทยา ชำระแล้ว
651312898 นายเจษฎา ศิริฟอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
651312897 นางสาวสลิลทิพย์ โมงขุนทด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
651312896 นางสาววรัญญา แก้วโท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหล่าคามพิมทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
651312895 นางสุชานาฎ นิลคีรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
651312894 นายสิทธิพร วัดแผ่นลำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
651312893 นางสาวแพรวา ไชยแสง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651312892 นางสาวชลธิชา เริ่มศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651312891 นายกฤษฎาณุวัฒน์ ภูสนิท วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312891 นายกฤษฎาณุวัฒน์ ภูสนิท วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312890 นางสาวเกศรินทร์ เกษงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
651312889 นางสาวอนุสรา ขำสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
651312888 นายพัชรพงค์ โงนศรีษะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651312887 นางสาวจารุวรรณ สายเมือง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ชำระแล้ว
651312886 นางสาวแพรวพรรณ พลแพงขวา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
651312885 นายดนัย โซนรัมย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ชำระแล้ว
651312884 นางสาวอาริยา กว้างบัวนา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
651312883 นางสาวนัชฎาพร ภูสมดี ภูสมดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
651312882 นางสาวจุฑามาศ หารเขมร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312881 นางสาวเรืองรอง ศรีหาตา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651312880 นางสาวปิยลักษณ์ กรมเเสง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651312879 นางสาวศิรินธร ศรีพรงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจักราชวิทยา ยังไม่ชำระ
651312878 นายธีรวุธ วัดแผ่นลำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651312877 นางสาวณัฐชนันท์ โพธิสาวัง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312876 นางสาวเจษฎาพร ขาวเสนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
651312875 นายชัชนันท์ สันทศิริ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312874 นายอติวิชญ์ ศรีจูมลาย บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยม(ฝัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ ชำระแล้ว
651312873 นายภูวนาท ไขลายหงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ชำระแล้ว
651312872 นางสาวเนตรนภา รอบรู้ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651312871 นางสาวสายป่าน คะพรมมา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312870 นายธนากรณ์ จะสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พระปริยัติธรรมวัดโพธิ์คำ ชำระแล้ว
651312869 นายเดชาวัต ตรีสาตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
651312868 นางสาววราภรณ์ สิงห์ขัน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651312867 นางสาวรัตนาภรณ์ ชาศรี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
651312866 นางสาวผกาวรรณ คำมุงคุณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
651312865 นางสาวมณีรัตน์ ไชยะโม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม'ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์ ชำระแล้ว
651312864 นายคุณาวุธ สิงห์สุโต เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651312863 นางสาวอธิติยา สิงห์งอย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนธิราษฎร์วิทยา ชำระแล้ว
651312862 นางสาวกฤติยา เจนเชี่ยวชาญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่นนครวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
651312861 นางสาวธนาพร วงษาจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651312860 นางสาววิรัญดา ลูกคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312859 นางสาวสุธิชา บุญมานนท์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312858 นางสาวอทิตยา พิกุลสี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651312857 นางสาวประภาศิริ คอนมุงคุณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312856 นางสาวมณีทิพย์ ขวาชัยวี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
651312855 นางสาวภัคจิรา คนขยัน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
651312854 นางสาววรรณรดา โฉมเฉลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
651312853 นายสหรัฐ กองมงคล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651312852 นางสาวพรนภา สิงห์บัญ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651312851 นางสาวณัฐริกา พิพวนนอก การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
651312850 นางสาววราภรณ์ จันทจร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
651312849 นางสาวเมธาพร ชุมพล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651312848 นายอภิรักษ์ ภาษาเวทย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชำระแล้ว
651312847 นายสฤษฎ์พงศ์ จันทร์วงษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
651312846 นางสาววรัมพร มะโนชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651312845 นางสาวกมลชนก ตันวัฒนาอารีย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651312842 นายธีราพัทธ์ แสงชาติ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
651312841 นางสาววานุดา มะละกา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312840 นางสาวอริสา เศรษฐี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อมตวิทยา ชำระแล้ว
651312839 นางสาวกัญญาณัฐ ผมพันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ยังไม่ชำระ
651312838 นางสาววีนัส แสนเห็มทอง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
651312837 นางสาววัลย์วิสา เรืองสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
651312836 นางสาววริศรา ไชยเชษฐ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651312835 นางสาวศิริญาดา จิลบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนขุขันธ์ ยังไม่ชำระ
651312834 นายยุทธนา พรุเพชรเเก้ว ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
651312833 นางสาวปิ่นสุดา สุเวียงถา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองหานวิทยา ยังไม่ชำระ
651312832 นางสาวญาณิศา ถีระพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ น้ำปลีกศึกษา ยังไม่ชำระ
651312831 นางสาวปิยะธิดา ชัยพร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651312830 นางสาวเกวรินทร์ โนนตาเถร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อมตวิทยา ชำระแล้ว
651312829 นางสาวพัชรพร อินทริง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดมพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651312828 นางสาวปนัดดา โพชราษฎร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
651312827 นางสาวปาริตา อุสาพรหม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651312826 นางสาวนภาทรัพย์ เอมโอฐ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สว่างแดนดิน ชำระแล้ว
651312825 นายกิตติพัฒน์ โคตรภักดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651312824 นางสาวหวันยิหวา สำเภาทอง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312823 นายกรกวรรษ นาทองลาย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651312822 นางสาวปนัดดา มุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651312821 นางสาวพัทธินันท์ ธน.กุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651312820 นางสาวกนกพร ทอนฮามแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651312818 นางสาวณิชารีย์ ศรีมูลลาด การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย ชำระแล้ว
651312817 นางสาวฐิติพร พนมศักดิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
651312816 นางสาวบัณฑิตา คำชมภู ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651312815 นายธนกร อินธิเสน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
651312814 นางสาวนรินธร ไชยสุข ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ชำระแล้ว
651312813 นางสาวอรยา หลอดทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
651312812 นายสุภกร เตมาชิก บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
651312811 นายรัตนพงค์ จันนามวงค์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651312810 นายนครินทร์ พลไชยสงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312807 นายอรรถพล มิตรสูงเนิน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ห้วยแถลงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312806 นางสาวมนต์มีนา ศรีมุกดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
651312805 นางสาวอันติกา ห้าวหาญ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ยังไม่ชำระ
651312804 นางสาวพิมพ์ผกา ไชยพร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
651312803 นายกิตติศักดิ์ ยศพิบูลย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
651312802 นายภพธร คุ้มชัยสงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
651312801 นายพีระพัฒน์ โกพล ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651312800 นายศักดินา ผางคนรัก นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651312799 นายอังกูร สุวรรณมาโจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านเเพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651312798 นางสาวนางสาวเมธาวี จารึกธรรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม? ยังไม่ชำระ
651312797 นางสาวภัทราพร โคตนาม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังไม่ชำระ
651312796 นายพันธุ์พหล ทองรุ่งโรจน์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย ยังไม่ชำระ
651312795 นางสาวกานต์รวี แข็งขัน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ยังไม่ชำระ
651312794 นายสหพัฒน์ บุญช่วย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
651312793 นายทักษิณ พรหมสุพรรณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รร.บึงกาฬ ชำระแล้ว
651312792 นางสาวศุภรัตน์ ชมชื่น นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บึงกาฬ ยังไม่ชำระ
651312791 นางสาวฐิติญา วันตา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านนาคำ ชำระแล้ว
651312790 นายเกียรติก้อง ทองวิจิตร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312789 นายกิตติศักดิ์ มุงแสน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651312788 นายคุณานนท์ ไชยเลิศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651312787 นายปรวัฒน์ วาปี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
651312786 นายธีรภัทร ใบอุดม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
651312785 นางสาวปวีณา ทะรังสร้อย วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312784 นายไชยวัฒน์ วรชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ยังไม่ชำระ
651312783 นายนวพล ทะวัง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
651312782 นางมุทิตา แสนสวาท การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลอาชีวะอุดรธานี ยังไม่ชำระ
651312781 นางสาวสุพัตรา น่านโพธิ์ศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
651312780 นางสาวกุลยา ภูกองชัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
651312779 นางสาวชรินทร์ดา ไชยทองศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
651312778 นางสาวสุชารัตน์ แสนบริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
651312777 นายกรกต ทับทิมดำ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
651312776 นางสาวกัญจนพร คุณประทุม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ยังไม่ชำระ
651312775 นางสาววิภาวดี ประดับพร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
651312774 นายชนะกันต์ สุดา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651312766 นางสาวณัฏฐณิชา บุญเทียม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
651312765 นางสาวธัญลักษณ์ มุ่งโป้งกลาง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
651312764 นางสาวพรสวรรค์ ภักดี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
651312763 นางสาววารุณี ชารินทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
651312762 นายสิทธิพงษ์ ไชยสงคราม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
651312761 นางสาวเพ็ญนภา โสภิณ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุงเจริญพิทยาคม ชำระแล้ว
651312760 นางอาภัชรินทร์ ลือพอก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
651312759 นางสาวกฤติมาพร กาวิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312757 นายอวิรุทธ์ บุญสะอาด สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
651312756 นางสาวอรัญญา ผาคำ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
651312755 นางสาวศันนิสา คล้ายสูงเนิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนธิราษฎร์วิทยา ยังไม่ชำระ
651312754 นางสาวพิมพ์มาดา เมืองโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
651312753 นางสาวสวรรยา จันทะนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
651312752 นางสาวภัทราภรณ์ ภูเมฆ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้ำโสมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312751 นายปุณยวัจน์ ลุนเวลา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
651312750 นางสาวชลธิชา คณาวัลย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บัวขาว ยังไม่ชำระ
651312749 นางสาวธัญชนก นิรโคตร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312748 นางสาวณัฏฐิมา โทกรษร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
651312747 นางสาวอทิตญา โสมดี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312746 นายณัฐวุฒิ สันทัน ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
651312743 นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมมีภักดิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
651312742 นางสาวรัชนี อินทกาล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
651312741 นางสาวแพรวพรรณ ชนะเคน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312740 นายชยาวิช ยตะโคตร พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312739 นายเกียรติศักดิ์ แนบชิด สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
651312738 นายสุรวุฒิ ใจสุข พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร หว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
651312737 นางสาวสุจิตรา ริดสันเทียะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651312736 นายจิตรภาณุ ธงวิชัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
651312735 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ยังไม่ชำระ
651312734 นางสาวอริสา สมบุญทวงค์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ชำระแล้ว
651312733 นายศักดิ์สิทธิ์ วงค์ษาราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
651312732 นายณรงค์ฤทธิ์ สิ้วละคร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำยางพิทยา ยังไม่ชำระ
651312731 นางสาวอิสริญา กุดวงค์เเก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
651312730 นางสาวศิริญากรณ์ เย็นใจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุดสะเทียนวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651312729 นางสาวชนัญชิดา ทองอินทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ยางชุมน้อยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312728 นางสาวกัญญาพัชร ศรล้อม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651312727 นางสาวญาดารัตน์ วงศ์อนุ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
651312726 นางสาวรัตนา โพธิ์ชะราช ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ชำระแล้ว
651312725 นายกิตติภพ ปัญญารส คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ชำระแล้ว
651312724 นายวีรชน สีโนราช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
651312723 Miss.มัลลิกา หนูป้อง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ชำระแล้ว
651312722 นางสาวภัทรพิชญา มาตราช พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312721 นางสาวศุภากร ดงท่า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
651312720 นางสาวเพ็ญภัค สมจี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
651312719 นางสาวศุธารทิพย์ ประทาเพชร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312718 นางสาวอิสราภรณ์ ปลื้มใจ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปรือใหญ่วิทยาบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
651312717 นางสาวธิดาลักษณ์ ตะเคียนเกลี้ยง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
651312716 นางสาวสุธาศิณี สติมั่น รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
651312715 นางสาวภาวิกา ปรือปรัก พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
651312714 นางสาวอารยา ตะเคียนเกลี้ยง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
651312713 นางสาวธิดาทิพย์ ครุธตำคำ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
651312712 นางสาวเกวลิน หนูอินทร์ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
651312711 นางสาวกัญญาณัฐ โสภารัตน์ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
651312710 นายณัฐพงษ์ อินภูมี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
651312709 นางสาววริศรา วิชาธรรม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดวงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
651312708 นายพิรพัฒน์ อุ่นหล้า คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
651312707 นายรณพีร์ โสรินทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
651312706 นางสาววนิดา ใครอุบล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
651312704 นางสาวฉัตรมณี บุญแก้วคำ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
651312703 นายนรินทร์ พิลาหอม บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
651312702 นายภาณุวัฒน์ หงษ์สุพงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
651312701 นางสาววิภารัตน์ เชียงเครือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
651312700 Miss.สุทธิดา สุขขาวาปี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุมภวาปี ยังไม่ชำระ
651312699 นายพงศธร พรมสุริย์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
651312698 นางสาววิชญาพร ภาวงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ชำระแล้ว
651312697 นายกลทีป์ ศรีแก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
651312696 นายเจษฎา สุทธิประภา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
651312695 นางสาววิมลมาศ วงค์ศรีชา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
651312694 นางสาวณัฐพร พรมกุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงห้วยเกิ้งพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
651312693 นางสาวธิดารัตน์ ทุมมา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
651312692 นางสาวรุจจิรา ประดับศรี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชำระแล้ว
651312691 นายณฐพงศ์ แสนงาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
651312690 นางสาวสลิลทิพย์ นามวงค์เนาว์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอกุดบาก ยังไม่ชำระ
651312689 นางสาวกมลเนตร มาตยาคุณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรัยนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
651312688 นางสาวนิวาริน คำจวง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศา