โครงการความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญาตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2565