บัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียนภาค กศ.ป(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะต้องเปลี่ยนสาขาใหม่ เนื่องจากสาขาเดิมไม่สามารถเปิดสอนได้ เพราะจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่เปิดสอนได้

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) สถานะการเปลี่ยนสาขา เปลี่ยนสาขาใหม่
651420625 นายพีรพัฒน์ บัวพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนสาขาใหม่
651420080 นางสาวกาญจนี คุณทวิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนสาขาใหม่
651420238 นางสาวพนิดา ระหาญสิม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนสาขาใหม่
651420219 นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนสาขาใหม่
651420713 นางสาวปภัสสร แก้วมะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนสาขาใหม่
651420224 นายประชารัฐ พรมวัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนสาขาใหม่
651420376 นางสาวพัชราวดี สุตะโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เปลี่ยนสาขาใหม่
651420624 นางสาวสุชาวดี รูปสอาด เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
651420403 นายเอกชัย ผุยบัวค้อ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
651420516 นายกีรติ คุ้มครองทรัพย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
651420515 นายพชร พรหมทา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
651420265 นายศรัญญู บุนนท์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
651420343 นายธนาวุธ นามศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เปลี่ยนสาขาใหม่