บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ค.บ. 4 ปี (เพิ่มเติม)
- ไม่พบผู้สมัคร -