บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ค.บ. 4 ปี (เพิ่มเติม)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710004 นางสาวภัทรวรรณ สีหอม พรรรณาวุฒาจารย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710008 นางสาวชัชฎาภรณ์ ภูดวงจิตร พรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710011 นางสาวพิยดาพร รัตนะ พรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710017 นางสาวอนันตญา โพนไชยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710018 นางสาวนงค์สิริ ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710023 นางสาวปริตา แผนหล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710027 นางสาวอุทัยวรรณ หลาบสีดา อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710033 นายสุวิทย์ เชื้อคำจันทร์ ดงหลวงวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710037 นางสาวอภิญญา บุพศิริ อากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710042 นางสาวศศิวิมล วงษาเนาว์ อากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710049 นางสาวทอฝัน ภะวะภูตานนท์ ไชยวานวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710053 นางสาวนภัสสร เบ้าทอง ศึกษาประชาสามัคคี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710059 นางสาวนิตินัดดา แสงเลข เซกา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710062 นายนายภาคภูมิ ชินรัตน์ สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710067 นายศักรินทร์ ทองบ่อ นางัวราษฎร์รังสรรค์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710075 นางสาวชวนากร โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710083 นางสาวพรนภา วาริคิด โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710084 นางสาวณัฐภัชร์ วังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710085 นายเกียรติสุภา ผาอินทร์ อากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710086 นางสาวปนัดดา บุพศิริ อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710090 นางสาวรัตนาภรณ์ พินิจพรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710092 นางสาวเก็จมณี ไขประภาย สกลทวาปี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710094 นางสาวจิราพัชร มุงเมือง มัธยมศึกษาเทศบาล 3 คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710096 นางสาวกชกานต์ ตราชู กุสุมาลย์วิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710108 นางสาวสุจิรา สุธา เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710109 นางสาวณัฐิกา พิมพสุทธิ์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710110 นางสาวชนันดา พองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710115 นายณัฐวุฒิ ยังภาย รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710119 นางสาวรินรดา ศรีทองราช โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710120 นายชัชพงศ์ แจนคำอิน โรงเรียนบางละมุง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710124 นางสาวพิชญาภัค อุระมา อากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710126 นางสาวไพลิน วัฒนชัย ปากคาดพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710127 นางสาวธัญญลักษณ์ เพ็งวงษา สกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710129 นายนพชัย กุลชาติ อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710130 นายจักรพรรดิ์ วงศ์ศรีชัย สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710136 นายศุภชัย สำรองพันธ์ อากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710147 นางสาวธาริณี บริหาร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710149 นายธีรภัทร สูตรชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710155 นายอัครเดช บาลลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710156 นางสาวพิชญาภา บุญรักษา โรงเรียนวาริชวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710157 นางสาวปฏิพร เทพิน ภูริทัตต์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710159 นางสาวอมราพร คำโสมศรี ร่มเกล้า สกลนคร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710160 นางสาวกมลลักษณ์ นาคประเวศน์ เซกา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710161 นายปริวัฒน์ งาสิทธิ์ อากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710166 นางสาวปุณยนุช พจนา พรรณาวุฒาจารย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710169 นางสาวณิชกานต์ ลีนาลาด ร่มเกล้า สกลนคร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710175 นางสาวศุภารัตน์ ภูมาสี กุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710176 นางสาวอุลัยวรรณ ดวงภักดี นาเดื่อพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710179 นางสาวกัญญาณัฐ ละดาดก กุดบากพศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710184 นายพงศกร เชื้อคำจันทร์ ดงหลวงวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710187 นางสาวศรันย์พร แสนรัตน์ ร่มเกล้า สกลนคร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710188 นางสาวปานทิพย์ วิเศษศรี หนองสูงสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710197 นางสาวธารารัตน์ ต้นศรี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710200 นางสาวศศิภา ฤาชากูล แก่นนครวิทยาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710201 นางสาวณัฐวิภา โนรีรัตน์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710202 นางสาวปาริฉัตร เทอำรุง เต่างอยพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710214 นางสาวสิริยากร คนเพียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710215 นางสาวณัฐธินัน วงศ์กาฬสินธุ์ อากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710216 นายพงศกร เข็มศรีรัตน์ พิชญวิทย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710217 นายวัชรวิชญ์ หมั่นคิด เขาวงพิทยาคาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710218 นางสาววนิดา ศรีลารัตน์ บงเหนือวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710219 นางสาวศิริมณการณ์ พรมจันทร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710233 นางสาวรัชนีกร พาเมือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710234 นายศรศิลป์ แก้วบรรจักร์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710235 นางสาวสิริกร เหลือศิริ ภูดินแดงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710242 นางสาวทัสสนีย์ วิชัยขัทคะ นาแกสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710244 นายชิษณุพงศ์ สองจันทร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710247 นายณัฐวุฒิ นิคร สว่างแดนดิน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710250 นางสาวอภิญญา ยาโน สกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710257 นางสาวอริสา จินดานิล ศรีชมภูวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710260 นายจักรพรรดิ ทอนฮามแก้ว อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710267 นางสาวกนิษฐา พันธะศรี โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710270 นางสาวมาลาตี เอี่ยมสุวรรณ์ อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710274 นางสาวรัชฎาพร ต้อนโสกรี นครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710275 นายจุฑาภัทร ศรีทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710279 นางสาวจิราพร คอนโคตร อากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710284 นางสาวดอกบัว แสงลี โพนงามศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710285 นางสาวสุดารัตน์ เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710291 นางสาวศลิษา ภูจอมจิตร ธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710295 นายศรีรัฐ พรหมแสง โพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710297 นายชัยวัฒน์ เทียรวรรณ์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710300 นางสาวจิตรฤดี คุณเชื่อง พรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710301 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วคำแสน วาริชวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710303 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิชฌา กิตติโพธิวงศ์ อากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710307 นางสาวพิมพ์นภา แก้วอ่อนใส สว่างแดนดิน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710308 นางสาวอารีรัตน์ ชมสีหาราช โพนพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710311 นางสาวชลิดา ปัญญาวงค์ ดงหลวงวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710320 นายเอกภพ สุภัก วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710327 นายพัฒนพงษ์ บัวคำ มัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710332 นายภูริทัต ศรีวรชัย เรณูนครวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710334 นางสาวพรพิลัย สุคำภา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710336 นายศศิพงษ์ แง่มสุราช โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710348 นางสาวปพิชญา อินตอง นาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710356 นางสาวชลิตา ใครบุตร อากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710358 นายวินธวัช สิทธิสุวรรณ เรณูนครวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710364 นายวัชรากร เเสงเมือง อากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710378 นางสาวจุฑารัตน์ บุญรักษ์ มัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710379 นายจิรายุ เอกอุ่น พังโคนวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710382 นางสาวกนกอร หาญชนะชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710387 นางสาวศรัณย์รัตช์ จันทร์ไขโคตร วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710388 นางสาวปัญจรัตน์ อินธิเสน อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710394 นางสาวภัทราพร สว่างวงษ์ มัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710403 นางสาวพัตรพิมล นาลงพรม สกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710404 นางสาวรักษณาลี แก้วมาก โพนพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710412 นางสาวณัฐกานต์ เหมะธุลิน วาริชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710416 นางสาวนิรชร แสนวิเศษ มุกดาวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710424 นางสาวธัญรัตน์ เชื้อคมตา ดงหลวงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710425 นางสาวสุรีย์วรรณ สุวรรณประภา มัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710426 นางสาวภัทริญา สิมาวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710427 นางสาวนัชชา คำหมอก มุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710428 นางสาวอรัชญา เพ็งลุน บัวขาว สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710440 นางสาวจินต์จุฑา พันธ์บัวภา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710442 นางสาวพุธิตา ฟองอ่อน โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710446 นางสาวพรชิตา อุ่นตา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710460 นายจิรวัฒน์ บุญเทียม ไชยบุรีวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710466 นางสาวผกาวรรณ สกนธวัฒน์ สามผงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710469 นางสาวศาตนันท์ วังกะธาตุ เรณูนครวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710470 นางสาวจิรภา พิศคำ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710476 นางสาวปวีย์สุดา ไชยวงษา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710478 นางสาวณัฐนันท์ รักกลาง นาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710479 นางสาวปภาวี อินธิบาล สกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710480 นางสาวภัทราวดี วงศ์อินทร์อยู่ สกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710487 นางสาวมุลิตา อุปคุณ? โรงเรียน?ผึ่งแดด?วิทยาคาร? วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710491 นางสาวเนตรดาว บุษนาม สกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710492 นายธีรภัทร อุปทุม สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710493 นางสาวศิริยากรณ์ แสนสุริวงค์ โรงเรียนร่มเกล้า ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710495 นายอนุพงศ์ ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710499 นางสาวประภากร สุดาเดช ธาตุพนม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710506 นายธีรภัทร วงค์ชา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710508 นายชิษณุพงศ์ ศรีคำแซง สกลราชวิทยานุกูล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710520 นางสาวพิมพ์ชนก นาโสก ดงหลวงวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710522 นางสาวพัชรีภรณ์ คำมุงคุณ ดงหลวงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710523 นายอัมรินทร์ วงศ์เจริญ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710531 นางสาวพรชนก ยงบรรทม โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าเเร่ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710533 นายศุภกานต์ เจริญชัย วาริชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710546 นายภาณุพงษ์ ศรีบุรินทร์ เทศบาล3เทศบาลอนุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710548 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีมุกดา กุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710549 นางสาวกมลวรรณ มีพวก คำชะอีวิทยาคาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710554 นายวรพล นิลคำแผง สหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710555 นางสาวณัฐรุจา ทิพชาติ ธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710561 นางสาวพิมลรัตน์ ชารีพร ร่มเกล้า สกลนคร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710564 นางสาวพิมพ์มาดา แจ่มใส ราชวินิตบางเขน ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710573 นายวันชนะ นาสิงห์ ร่มเกล้า สกลนคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710574 นายนพนันต์ วิณโรจน์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710575 นางสาวศาตนันทน์ อุตนาม สกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710578 นางสาวนุจจิรา แสนสุโพธิ์ ธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710580 นางสาวจารุวรรณ แก้วฝ่าย โพนงามศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710584 นางสาวพัชรินทร์ พรหมมินทร์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710586 นางสาวพรทิพย์ คนซื่อ บัวขาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710589 นางสาวศุภดิถี ชาวันดี สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710596 นางสาวธัญชนก นิรโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710599 นางสาวภัทรดา ดาบพิมพ์ศรี กุดบากพัฒนาศึกษา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710600 นางสาวสุพิชญา สุวรรณการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710602 นางสาวนริศรา ธีรพงษกร โรงเรียนมุกดาหาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710605 นายพงษ์เฉลิม พงษ์ไพบูลย์ กุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710611 นายคุณานนต์ ธงยศ ์เรณูนครวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710616 นางสาวปภาดา แก้วมุงคุณ มัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710618 นางสาววิภาวี สารีราช ประชาบดีพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710619 นายศุภโชค บุษภา อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710623 นางสาวกัญญารัตน์ ภูสีฤทธิ์ นางัวราษฎร์รังสรรค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710626 นางสาวชลณิชา อำภาวงค์ โรงเรียนโพนพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710639 นายจิรานุวัฒน์ พลศักดิ์ขวา พรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710645 นางสาวไหมทอง คำเเก้ว โรงเรียนโพธิเเสนวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710651 นายณัฐพงศ์ ยาสาชัย โรเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710656 นางสาวเกิดศิริ เหลาบัว ปลาปากวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710665 นายวีระวัฒน์ คิอินธิ อากาศอำนวยศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710668 นางสาวอินทิพร บับพาน มัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710669 นางสาวศาตพร วงศ์เฟียง นครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710673 นางสาวเสาวลักษณ์ พลวงค์ษา มหาชัยวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710679 นางสาวณิศาชล ศิริวงศ์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710683 นางสาวสวรินทร์ ใขไพวัน เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710688 นางสาวนริศรา ศรีกาลังค์ ธาตุพนม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710695 นางสาวอมรรัตน์ ลามเพ็ญ นางัวราษฎร์รังสรรค์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710701 นางสาวอภิญญา วงศ์ผาบุตร เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710716 นางสาวนันทิกานณ์ ผากงคำ มัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710723 นายตฤณชาติ ขุนน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710731 นางสาวลักษิกา แสนสุภา ปิยะมหาราชาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710747 นายชิดชนก หาญมนตรี บัวขาว ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710752 นายเดชาวัต ตรีสาตร์ พรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710758 นายสิริชานัญธิดา นะคะจัด สามผงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710759 นายกษมา คำชนะ สกลราชวิทยานุกูล อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710760 นางสาวกัลญาณัฐ ศรีนารัตน์ สกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710762 นางสาวอินทิรา โยนาพันธ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710765 นางสาวสุมาลินี แสนต่างนา พรรณาวุฒาจารย์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710766 นายจิระวัฒน์ เปอินทร์ โรงเรียน?ภูดินแดงวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710767 นายณรงค์รัชต์ มั่นอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710771 นางสาวณิชากร ม่อมพะเนาว์ สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710772 นางสาวอรพรรณ แน่นอุดร สกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710776 นางสาวจุฬาลักษณ์ สมเสนตระกูล โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710782 นางสาววณิชชา ไกยสินธุ์ กุดชุมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710785 นางสาวณัฐธิดา แก้วพิกุล สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710789 นายภูมินทร์ กางทอง โรงเรียยนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710798 นางสาวนัฐกาญจน์ สุราช โรงเรียนบัวขาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710803 นางสาวกชนิกา ใจทา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710813 นางสาวอินทิรา ตันเสนา โรงเรียน?ธาตุนารายณ์?วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710818 นายนรวิชญ์ วิริยะพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710821 นางสาวอรกนก อนุอัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710822 นางสาวคริมา แซมลำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710823 นางสาวภัคจิรา ผาลี สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710824 นางสาวพนารัตน์ นามวงษา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710826 นางสาวสมิตา ทีมอย นครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710827 นายชินวัตร ตงบุญชัย อากาศอำนวยศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710830 นายปุรชัย จำรักษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710831 นางสาวขวัญจิรา ดีพร้อม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710832 นางสาวเกวลิน ทองเลิศ สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710837 นายอภิชาติ ศรีแพง โรงเรียนนาแกพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710838 นายธีรภัทร์ พานเพ็ง นาแกพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710844 นายศุภกิจ ศรีพั้ว มัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710857 นายดนุสรณ์ ศรีเเก้ว โรงเรียนนาทมวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710859 นายอนุวัฒน์ ไกยพาย ร่มไทรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710861 นางสาวปภาวรินท์ ทองคำ ธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710862 นางสาวสโรชา กุลลา มัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710864 นางสาวยุพิณ สุขสวัสดิ์ มัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710865 นางสาววริยา มูลโสม กุตาไก้วิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710868 นายสหรัฐ คันทนาด ภูดินแดงวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710871 นายพัชรณัฐ โพธิ์ธนอำนวย โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710883 นายภควัฒน์ อัมพรัตน์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710886 นางสาวณัฐิตา อุ่นชัย โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710887 นางสาวชนิดา โคตรุพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710889 นางสาวสุขภาดา ระหานนอก ธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710897 นางสาวธิดาดาว ประกิ่ง นาหว้าพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710901 นายศุภวัฒน์ ยะภักดี นาหว้าพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710908 นางสาวพัทราพร ลุมวงค์ เรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710909 นางสาวปัทมพร ขอดเมชัย เรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710913 นายวีระวุฒิ พองพรหม กุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710919 นางสาวบุญรัตน์ สีมี แวงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710922 นางสาวนภาวรรณ์ บาดตาสาว ดงหลวงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710926 นายพงษ์ศิริ บัวพันธ์ อากาศอำนวยศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710940 นายกันตภณ กรพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710952 นางสาววรรณภา พิมพ์โยธา โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710960 นายปรเมศร์ แสงพรมชาลี ธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710969 นางสาวอณาธิการ์ ไต่ตาม โรงเรียนโคกสิวิทยาสรรค์ เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710971 นายนพรัตน์ นำสงค์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710974 นายฐิติวัฒน์ มีอุดร โรงเรียนสว่างแดนดิน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710986 นายสดายุ ปนิทานโต พังโคนวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710989 นางสาวฐิติพร พนมศักดิ์ อุเทนพัฒนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651710992 นายสหัสวรรษ แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711001 นางสาวพัชริดา จำปา ค้อวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711003 นางสาวธนพร นาธิกา พรรณาวุฒาจารย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711004 นายธานุพล จันศรี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711006 นางสาวจีระภรณ์ แวงโสธรณ์ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711008 นางสาวปภาสินี จันทร์สด เรณูนครวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711012 นายวรพล กุลตา โรงเรียนเซกา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711013 นายธนัช เชื้อคำเพ็ง ส่องดาววิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711019 นางสาวอริศรา ธนระพิษ เรณูนครวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711021 นางสาวณัฐนิช กรมเกตุ ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711022 นางสาวปรัชญาพร จันทร์อ่อน พรเจริญวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711028 นางสาวพรรณนิภา ชิณเกต โรงเรียนนาเเกสามัคคีวัทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711037 นางสาวรุจจิรา ประดับศรี โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711043 นางสาวจุริสา อิ้มพัฒน์ พรรณาวุฒาจารย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711047 นางสาวธิดารัตน์ อุปพงษ์ ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711049 นางสาววรัทยา เวียงสมุทร มัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711053 นายกิตติกวิน เอกทินวัฒน์ สกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711054 นางสาวพิกุลแก้ว ศรีแสง ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711057 นายอธิบดี พระโนเรศ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711064 นางสาวเจียรนัย เปาวนา อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711075 นายทัตพิชา บุญชาญ โรงเรียนโพนงามศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711076 นางสาวชิดชนก สุขสง่าเจริญ สกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711080 นางสาวแพรพลอย คำนะ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711086 นางสาวชลดา ติยะบุตร อากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711089 นางสาวอรุณวดี กิจเจริญ พรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711095 นางสาวทิพวรรณ์ รับประภา โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711105 นางสาวพิมมณี แพนสิงห์ ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711106 นางสาวนภาพร โยธาขันธ์ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711116 นางสาวภัทราภรณ์ พลสีดา พรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711119 นางสาวจุฑารัตน์ กาสีวงค์ ปิยะมหาราชาลัย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711121 นางสาวศุภลักษณ์ พิมเสน กุดเรือคำพิทยาคาร ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711128 นางสาวศศิวิมล ถอยกระโทก นครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711133 นายนครินทร์ โยธายศ กุดบากพัฒนาศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711136 นางสาวกัญญาณัฐ แก้วนิล ปิยะมหาราชาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711137 นางสาวศศิธร อุดรวงค์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711143 นายก้องเกียรติ ซงโชติ โรงเรียนเดชอุดม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711152 นายพุฒินาท สุคำภา ดงหลวงวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711157 นางสาววรินชญา หลานเศรษฐา สกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711158 นางสาวจุฬาทิพย์ จันทร์ลาย สกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711161 นายปัญญา วงษา บ้านแพงพิทยาคม เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711164 นางสาวประติพร แสนหูม ธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711165 นางสาวจีรนันท์ ขันแข็ง เมืองมุกวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711171 นางสาวมุทิตา มะลิบู่ นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711173 นางสาวจิรัฎฐ์ติกานต์ โมฆรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711178 นายวรรณชาติ ไม้หอม คำชะอีวิทยาคาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711181 นางสาวกมลชนก แสนสุวรรณ การกุศลวัดบูรพา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711182 นางสาวกิติยา ชมจิตร มัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711183 นายคุณานนต์ จันวิชัย โรงเรียนบ้านดุงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711186 นางสาวขวัญเรือน ชูลขันท์ ดงหลวงวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711188 นางสาวธิดาทิพย์ ดอนเมืองพรม สตรีราชินูทิศ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711190 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปากดี ค้อวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711203 นางสาวอธิตยา เพชรกันหา มัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711204 นางสาวกันตา ระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711208 นางสาวธนัญญา สุวรรณวิเศษ สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711222 นางสาวประภาพร แถวไธสง ดงหลวงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711223 นายมนัสพงศ์ นามชุ่ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711235 นางสาวทิวาวรรณ จันดาเสือ มุกดาหาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711237 นางสาวธิญาดา กุลสุทธิ์ มุกดาหาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711245 นางสาวณัฐนรี มุงธิราช นครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711268 นายนายณัฐภัทร ธรรมโม อุเทนพัฒนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711269 นางสาวศิริพร พิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711271 นายกนกชัย สุดไชยา นาแกสามัคคีวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711272 นางสาววรัญญา ดัชถุยาวัตร พรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711273 นายโสภณ โคตบิน นาหว้าพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711274 นางสาวมันทนา เเสงส่อง หนองหลวงศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711276 นางสาวจิรัชยา ปรีวิลัย หนองหลวงศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711280 นายอนุรักษ์ พรมเมือง โรงเรียนร่มเกล้า พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711284 นางสาวชลธิชา ศรีรัฐ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711286 นายไพรัตน์ มิตรแสง สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711292 นางสาวกนิฐนันท์ วรรณดี เรณูนครวิทยานุกูล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711313 นายปรเมศวร์ กิ้วลาดแยง สกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711314 นางสาวสุพัตรา วันกิ่ง โรงเรียนโพนงามศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711317 นายปฏิภาณ สีดามาตย์ สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711321 นางสาวจารุกร วงษาเนาว์ สว่างแดนดิน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711338 นางสาวภทรพรรณ ศรีหนองห้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711347 นางสาวปภาวดี โล่ห์ชัย โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711348 นางสาวกนกพิชญ์ ปวะภูโต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711349 นายธนกฤต ศิริเนตร์ ปิยะมหาราชาลัย การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711350 นางสาวกรรณิกา ศรีมุกดา สุวรรณภูมิพิทยไพศาล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711353 นางสาวศศิธร คุณสวัสดิ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711361 นางสาวปิยะดา เทือกตาถา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711370 นางสาววารุณี ชารินทร์ เซกา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711373 นางสาวสิรินัณท์ ปัญจะมี โรงเรียนประทุมเทพวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711374 นายกฤตพร งอยผาลา สกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711379 นางสาวชลธิชา เทือกท้าว มัธยมวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711382 นายพงษ์อมร สายเหลา อากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711385 นายณรงค์กร ศรีมามาศ สกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711387 นางสาวณัฐภัค ยะไชยศรี สกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711388 นางสาวจุฑาภรณ์ เขียวใจดี เซกา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711394 นางสาววราภรณ์ พันดา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711399 นายบุญฤทธิ์ ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711406 นางสาวสุชานันท์ บัวหอม สว่างแดนดิน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711414 นางสาวปทุมวรรณ วงค์เเสงน้อย นาเเกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711415 นางสาวเกสรา เกณฑ์สาคู ดอนตาลวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
651711425 นางสาวรวิสรา โคตะบิน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ