บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ จากกลุ่มลำดับสำรอง ในหลักสูตร ค.บ.4 ปี ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม:

ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร 10 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  1. 1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. 2.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. 4.ใบประวัติของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  5. 5.ใบนำยืนยันสิทธิ์ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  6. 6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป(ชุดนักเรียน)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711005 นางสาวศศินาศรีคำ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711093 นางสาววิลาวัลย์แสนวงค์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711148 นางสาวลักขณาสุกาวงค์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711254 นายณัฐพรคำผอง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711333 Missปนิดาสุระมรรคา โรงเรียนหนองหานวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710594 นางสาวสุธิดาบุญยัง โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710214 นางสาวสิริยากรคนเพียร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710136 นายศุภชัย สำรองพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711019 นางสาวอริศราธนระพิษ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710403 นางสาวพัตรพิมลนาลงพรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711388 นางสาวจุฑาภรณ์เขียวใจดี โรงเรียนเซกา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710886 นางสาวณัฐิตาอุ่นชัย โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711028 นางสาวพรรณนิภาชิณเกต โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710197 นางสาวธารารัตน์ ต้นศรี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710871 นายพัชรณัฐโพธิ์ธนอำนวย โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711053 นายกิตติกวินเอกทินวัฒน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710387 นางสาวศรัณย์รัตช์จันทร์ไขโคตร โรงเรียนสารพัดช่างสกลนคร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710586 นางสาวพรทิพย์คนซื่อ โรงเรียนบัวขาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511126 นายอัมรินทร์ตรีอินทอง โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511348 นางสาวเนตรนภาพรมแพง โรงเรียนสว่างแดนดิน อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511530 นายภานุวัฒ รางวัลดี โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511631 นางสาวศิรดาแสนพันนา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710158 นางสาวสุดาภรณ์ไข่นุ่น โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710343 นางสาวมนฤดี สุวรรณศรี โรงเรียนสว่างแดนดิน อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511832 นางสาวศศิธรณ์จันทรเพ็งเพ็ญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710344 นางสาวจิรพัฒน์บัวชัยสิทธิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711354 นายธีนะวัฒน์คำพิลา โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651510140 นายทักษ์ดนัยหันจางสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511039 นางสาวประติพรแสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710307 นางสาวพิมพ์นภาแก้วอ่อนใส โรงเรียนสว่างแดนดิน เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710822 นางสาวคริมาแซมลำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710491 นางสาวเนตรดาวบุษนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710827 นายชินวัตรตงบุญชัย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711128 นางสาวศศิวิมลถอยกระโทก โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711370 นางสาววารุณีชารินทร์ โรงเรียนเซกา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651510053 นางสาวนุชฎาเดชสอน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651510653 นางสาวณัฐรุจาวันทอง โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา การจัดการ บธ.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651510802 นางสาวอมราพร พลเยี่ยม โรงเรียนบึงกาฬ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651511057 นางสาวมัลลิกาหนูป้อง โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512008 นางสาวปนัดดาจำปาลา โรงเรียนสว่างแดนดิน ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651512736 นายภานุวัฒน์สุขสร้อย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710054 นางสาวสุดารัตน์วังทะพันธ์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710254 นางสาวเมธินีด้วงลำพันธ์ โรงเรียนธาตุพนม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710832 นางสาวเกวลินทองเลิศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710919 นางสาวบุญรัตน์สีมี โรงเรียนแวงพิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์