บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู รอบที่ 2 ประเภทรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบวัดแววความเป็นครู รอบรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710002 นางสาวสุขิตา สัตตวุธ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710006 นางสาวกรรณิกา คำพัสดี โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710008 นางสาวพิมพ์อักษร ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710015 นางสาวกีรติกา ศิริขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710022 นางสาวบัณฑิตา ขันทีท้าว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710023 นางสาวจณิสตา การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710033 นางสาวสิรินทรา อินภูวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710048 นางสาวมนัสนันท์ นนท์นารี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710050 นางสาวกมลทิพย์ จำปาซ้อน โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710051 นางสาวสาธินี เชื้อคมตา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710052 นางสาวสุวนันท์ มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710055 นางสาวญาดาวดี สุพรรณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710073 นางสาวมินตรา คะดุน โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710079 นางสาวกรรณิการ์ โคตรหานาม โรงเรียนโพนพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710083 นายชนินธร สุริยันต์ สกลนครพัฒนศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710084 นางสาวอรวลักษณ์ ศรีเทียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710085 นางสาวสุพรรษา นรสาร โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710091 นายศิวกร สาหาญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710094 นางสาวขวัญศิริ ใจสุข โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710114 นางสาววรัชยา เจริญรส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710116 นางสาวจัสมิน เพ็งแก่นท้าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710117 นางสาวชุลีพร ศรีฤทธิ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710120 นางสาวพิชญา เคนประคอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710121 นางสาวประภัสสร สุพร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710122 นางสาวมณฑิดา สาบก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710123 นางสาวณัฏฐณิชา วุลินันท์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710131 นายรัชชานนท์ นนสุราช โรงเรียนสว่างแดนดิน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710134 นางสาวภัทรธิดา อมรอนุรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710145 นายอาทิตย์ ศิลป์ชัย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710149 นายธีรากร พาลึก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710150 นายภัทรพงศ์ กัลยาแก้ว โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710152 นายณัฐวุธ กล้ายิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710154 นางสาวอนัญตญา สีจันทร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710155 นายสหกิจ นนธิบุตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710171 นางสาวพรทิพย์ วงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710175 นายเจษฎา กวดวงค์ษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710176 นางสาวชยาภา ไกยสิทธิ์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710192 นายสุรวิชญ์ ก้อนแพง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710194 นายวงศธร สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710195 นายจักรกฤษณ์ พูลพัฒนะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710196 นางสาวปัทมวรรณ ศรีเสริม โรงเรียนบึงกาฬ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710204 นายจิรวัฒิ มุงคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710205 นางสาวจิรัชญา หัสขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710207 นางสาวขวัญฤทัย ศรีอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710213 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710215 นางสาวสุธิดา สิงห์ทองชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710227 นางสาวญาณิศา สิงแก้ว โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710242 นางสาวชรินรัตน์ ไตรพิษ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710243 นางสาวประกายมาศ สีลา โรงเรียนส่องดาววิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710253 นางสาวเจนิสตา ตุพิลา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710255 นางสาวกัญญาภัทร คะดุน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710263 นางสาวพรชนก สุทธิโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710267 นางสาวนภัสวรรณ สีกาลัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710272 นางสาวณัฐอนงค์ วงศ์สุเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710284 นายศุภวรรณ์ ไขคำ โรงเรียนโพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710293 นางสาวนัณภัส บุริพัก โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710321 นางสาวมนัสชนก เพิ่มสุข โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710332 นางสาวธัญวรัตน์ บรรเทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710333 นางสาวจุฑามาศ จันลาวงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710338 นายวิทวัส อินทร์ตา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710341 นางสาวปรางพร เชษฐพันธ์ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710346 นายวาทิต ลือรินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710348 นางสาวสิริสุดา เทียมมาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710350 นายวัฒนา มารัตน์ โรงคำตากล้าราชประสงเคราะห์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710351 นางสาวญาณิสา ปังอุทา โรงเรียนโพนงามศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710352 นางสาวสุปราณี บุญเกิด โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710355 นางสาวนวพร มีเรือง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710359 นายสุเมธา มาละอินทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710365 นางสาวสกุลพร ธิวะโต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710367 นางสาวรัตนาสิริ เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710368 นางสาวกนกภรณ์ คำเกาะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710370 นางสาวสิรินดา ถาบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710372 นายกริชชัย ทองอันตัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710376 นางสาวศิริวรรณ ผูกธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710385 นางสาวชุติมา ลุนอุบล บุ่งคล้านคร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710402 นางสาวธีรนันท์ วงศ์ชื่น โรงเรียนสว่างแดนดิน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710403 นางสาววนิดา พาลึก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710404 นายกิตติชัย สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710415 นางสาวปัญญา อิ่มวิเศษ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710424 นายอรรถพร จ่องก่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710434 นางสาวฐิติพร นามขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710437 นายณัฐเศรษฐ์ มัลลิกานิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710439 นางสาวปลายฝน ผงพิลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710441 นางสาวอภิญญา สีตานันท์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710446 นายธนวัฒน์ แก้วคำสอน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710448 นางสาวธนัชชา จันทร์พรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710468 นางสาวกนกพร คนไว โรงเรียนดอนตาลวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710471 นายธนพงศ์ สอนสา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710472 นายเมธาธัมม์ สุนารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710474 นางสาวบัญจรัตน์ ดวงมุ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710490 นายทักษิณ แก้วฝ่าย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710491 นายณภัทร เเสงมะณี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710495 นางสาวธนาภรณ์ คัดทะจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710523 นายณัฐวุฒิ กุลยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710532 นายภูตะวัน สังกฤษ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710534 นางสาวดุสิตา วงศ์กาไสย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710535 นางสาวกานติมา อยู่สุข โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710536 นางสาวอธิติยา บุญคุณ โรงเรียนเเวงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710541 นางสาวจุฑาทิพย์ นรัฐกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710542 นางสาวกุสุมา นาสมชัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710545 นางสาววริษา คะอังกุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710554 นายกฤษฎา สิทธิรักษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710555 นายธีรภัทร พรหมงอย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710560 นางสาวกันย์สุดา เป้งคําภา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710570 นางสาวศศิธร จันทร์โท โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710574 นางสาวจุฑามาศ พาชอบ โีรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710575 นายอัครพล เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710578 นางสาวเสาวภา แสนบรรดิษฐ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710586 นายณัฐวัฒน์ วงศ์บาสก์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710587 นางสาวชนาธิป พรมสิทธิ์ โรงเรีพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710590 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710599 นางสาวสุทัตตา ริกำแง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710607 นางสาววิลาวรรณ ดวงจันทร์ โรงเรียน?ชุมชน?เทศบาล?๓?(พินิจ?พิทยา?นุสรณ์)? อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710614 นายเจษฎาภรณ์ เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710617 นางสาวสุทธิดา สุไผ่โพธิ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710621 นายธีรภัทร สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710631 นางสาวอมรรัตน์ บุญพัด โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710632 นางสาวอัญชลี สันโท โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710634 นางสาวเสาวนีย์ ทุมกิจจะ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710635 นางสาวณัฐกมล ศรีสวย โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710636 นางสาวชุติกาญจน์ พองผลา โรงเรียนนาแกพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710638 นายเรืองสิทธิ์ เดชชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710641 นางสาวพรอนันท์ สุวรรณชัยรบ โรงเรียนโพนงามศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710645 นางสาวศศิกานต์ ลอยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710646 นางสาวนัยน์ปอร เขตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710647 นางสาวปริชาติ ทองเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710648 นายธนวินท์ เยาวพร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710653 นางสาวสุกัญญา สิมพลี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710667 นายพชรพล ทิพย์วิมานชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710671 นางสาวกรรณิการ์ รอบคอบ นาแกสามัคคีวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710672 นางสาวสิริมล กาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710679 นายอิทธิศักดิ์ อยู่งาน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710680 นางสาวโชติกา ชัยประทุม ศรีสำราญวิทยาคม เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710683 นายพีรพัฒน์ สีเมือง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710694 นางสาวรุ่งตะวัน ดีโคตร บ้านแพงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710695 นางสาวอนัญญา วงศ์เครือศร ร่มเกล้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710696 นางสาวปิยนุช ต้ายคำไว โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710702 นางสาวภัทรธิดา ใจทัด โรงเรียนดอนตาลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710705 นางสาวอภิชา ทำมะเก่ โรงเรียนดอนตาลวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710715 นางสาวสิรินยา สีหานาม โรงเรียนสกลทวาปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710716 นางสาววรนุช วงค์วันดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710721 นางสาวมุกดาภรณ์ พรหมวิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710727 นางสาววราภรณ์ ตรีตระมาตย์ โรงเรียนโพนงามศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710728 นางสาวบุษบรรณ หล้าพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710733 นางสาวกฤติยา ทุมซ้าย โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710735 นายภูมินทร์ กุมลา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710737 นางสาวกิ่งกานต์ เขียวดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710749 นางสาวปาริฉัตร แก้วมะ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710752 นางสาวภูริษาร์ มั่นธง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710759 นางสาวสุนิสา แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710762 นางสาวกชพร คำแก้ว โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710763 นางสาวชนาภา ทองสาร โรงเรียนคำม่วง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710772 นายเจนวิชญ์ มั่นเหมาะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710786 นางสาวสุวารี ภักดีนอก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710794 นายนนทชัย ทองรังษี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710795 นางสาวชนัญญา คึมยะราช โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710796 นางสาวนิรันดร์ลักษณ์ เจิมจุล โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710812 นางสาวนันทชา เชื้อคนแข็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710814 นายปราณปรีย์ชา ศรีพรมษา โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710817 นางสาวกรรณิการ์ ปราณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710820 นายณัฐธัญ เสนาศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710824 นายเอกกวินทร์ พลรัตน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710825 นางสาวรักษิณาพร พรรษา โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710836 นายไกรวิชญ์ พิมพงษ์ ศรีโคตรบูรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710837 นายณัฐวัฒน์ ตะดวงดี โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710848 นางสาวปิยะดา แก้วไพศาล ค้อวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710853 นางสาวฐิตาพร เนื่องอาชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710854 นางสาวนันท์นภัส รัตนกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710855 นางสาวธัญวรัตม์ ใจช่วง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710862 นางสาววาริชาติ นนทะ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711107 นางสาวนันนภัทร พันนุมา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711109 นางสาวพิรดา ศรีวรสาร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711110 นายนันทการณ์ เดชทะศร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711115 นายสุรนาท คำหอม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711116 นางสาวปฏิมากร วรภาพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711121 นางสาวศศิพิมพ์ อินแสง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711122 นางสาวดวงกมล เทพกรรณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711134 นางสาวชุติกาญจน์ อ่อนแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711138 นางสาวกนกกาญจน์ ชอบบุญ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711139 นางสาววาสนา แดนขนบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711142 นางสาวกัญฑิตา ปิดตะการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711146 นายอนุศิษฎ์ ไชยพะยวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711153 นางสาวสุพัฒณิดา เชวรัมย์ บ้านม่วงพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711154 นางสาวชัญญานุช เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711157 นายเจษฎา งิ้วพรหม โรงเรียนสกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711158 นายณัฏฐพล นิลรัตนคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711161 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711165 นางสาวพจมาน หัศกรรจ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711169 นางสาวกัณฐิกา สอนพรม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711170 นางสาวอาริสา เชื้อบ้านไร่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711172 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711176 นางสาวปิยาพัชร เชื้อคำฮด โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711181 นางสาวภัทรภร พรมอุดม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711185 นายสุภกิณห์ ราภูมี โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711189 นางสาวแพรวา จำปา โรงเรียนค้อวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711191 นางสาวดารารัตน์ อินธิบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711194 นายณรงค์ศักย์ ลาดนอก โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711201 นางสาวทิพย์ยานันท์ หอมเฮ้า โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711208 นางสาวธนภรณ์ แดงสนาม โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711216 นายปุญญพัฒน์ จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711218 นายจักรี นันทะวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711221 นางสาวมนชนก อุทาพงค์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711222 นางสาวขวัญชนก พิมมะโส โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711229 นางสาวมัณฑนา เจินทำ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711230 นายชัยมงคล สุวรรณสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711242 นางสาวขวัญชนก บุญมาตย์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711247 นางสาวสิริรัตน์ คำใหญ่ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711251 นางสาวปทุมพร เดชธิสา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711259 นางสาวชฎาพร คนหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711260 นางสาววันสุดา เเสนวิลัย โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711263 นางสาวกรกนก คำชนะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711265 นายกิตติภพ นันทะวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711275 นายกันย์สินี ตะลาด โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711280 นางสาวณัฐภรณ์ วงศ์บุดดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711287 นางสาวกัญชริกา ชิดชม โรงเรียนไชยวานวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711288 นายสุทธิพงษ์ ตาลอัมพร โรงเรียนท่าสงครามวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711290 นายธนภัทร ธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711292 นายบุญญฤทธิ์ ชมเรียนดี โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711294 นางสาวสุภัสสรา บุญตองคะ ไชยวานวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711296 นางสาวชาลิสา แกมนิรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711304 นางสาวกาสลอง เวระนะ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711306 นางสาวทิพย์วาริน ร่าเริง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711311 นางสาวพิมพ์พร คงเมือง โรงเรียนโพนพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711312 นางสาวอภิชยา ธนนา โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711317 นางสาวสุพรรษา พุทธระ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711320 นางสาวอริสา คิดโสดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711329 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนท่าสงครามวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711332 นางสาวขวัญแก้ว นิวาสประกฤติ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711338 นายภานุมาศ คุ้มประยูร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711350 นางสาวกรรณิการ์ ก้อนดินจี่ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711352 นางสาวเพชรจรีย์ คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711353 นายก้องภพ แก้วหนองสังข์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711354 นางสาวปัณฑิตา ประลอบพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711358 นายศักดิ์สิทธิ์ กิ้วลาดแยง โรงเรียนสกลทวาปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711362 นางสาวนรินดา พรมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711365 นางสาวธัญญาลักษณ์ วิจิตรพงษ์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711366 นางสาวสุชัญทิชา แสวงดั้น บัวขาว การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711379 นายจิรัฏฐ์ จากกิ่งเรืองโรจน์ โรงเรียนพวงคราม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711387 นางสาวณรัญญา โทรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711406 นางสาวปิ่นมณี อ่อนอำพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711410 นางสาวภคพร มาลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711411 นางสาวศศิกาน ไชยโคตร์ ร่มเกล้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711426 นางสาวศิริมล นาโควงค์ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711431 นางสาวอรัญญา พ่อครวงค์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711432 นางสาวมาธา ไชยตะมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711436 นางสาวณัฐิดา วังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711440 นายพชรพล ไชยยา อุเทนพัฒนา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711455 นางสาวณัฐมล เลิศคอนสาร กุงเจริญวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711473 นายธีรธร หาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711474 นางสาววนัชพร ศรีคำ พนมไพรวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711476 นางสาวธาวินี วีระศรี โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711479 นางสาวศิริจุฑามาศ ถาวรฟัง โรงเรียนบัวขาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711483 นางสาวสาวิตรี มุกดากิจ โรงเรียนวาริชวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711486 นายคุณานนท์ ทองดี โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711648 นางสาวชนัญชิดา อวนป้อง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711652 นายอภิวิชญ์ กุลวงศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711658 นางสาวรมย์ธีรา คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711681 นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อคําเพ็ง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711688 นางสาวจิราภรณ์ มากสมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711692 นายจิณณพัต ดาวเรือง โรงเรียนสกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711693 นางสาววนิดา มุลตองคะ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711695 นางสาวฐิติพร เงินขาว โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711698 นางสาวพรนิภา ตอนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711708 นางสาวยลดา บัวกมล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711712 นางสาวชวิศา วรวงศ์ รามราชพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711713 นายวรดร จูมทอง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711715 นางสาวภาณุมาศ พรมกมล โรงเรียนมุกดาหาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711726 นางสาวจุฬาลักษณ์ จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711729 นางสาวพรทิวา ชาวหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711734 นายปรมินทร์ ว่องไว โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711738 นายรัชพล พรเอนก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711739 นายพุทธรักษา บุญสิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711743 นางสาวจีราวัลย์ เศกใส โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711745 นางสาวสุนิตรา ฮาบสุวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711748 นายธงชัย นนเลาพล โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711749 นางสาวสุพัตรา แสวงมิ้ม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711762 นางสาวณัชชา กุมลา โรงเรียนธาตุพนม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711764 นายธนวิชญ์ แสงวงษา โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711769 นายลิขสิทธิ์ เลานวดวัน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711777 นายจักรกฤษ หมั่นสิงห์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711780 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีฑูล โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711791 นายกัมพล ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711796 นายพีระวัฒน์ ฉัตรเที่ยง โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711797 นายอนุสรณ์ จันสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711809 นายกฤตเมธ โอโน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711814 นางสาวสุพรรษา ช่วยรักษา โรงเรียนโพนงามศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711816 นายวณัตชัย ขันทะชา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711817 นางสาวชุติกาญจน์ ราชมนตรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711820 นางสาวชนิกานต์ ศรีแสน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711822 นางสาวณัฐธญา หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711834 นางสาววรภัสสร์พิชชา หอมหวล โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711840 นางสาวศศิวิมล ทุมสาร โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711844 นางสาวอรัญญา ทุมดี โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711846 นางสาวภารดี ประไกรวัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711849 นางสาวบุษญากร สมอินทร์เอก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711852 นางสาวพัณณิตา มหาวงศ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711853 นางสาวขจิตกาญจน์ โพธิ์ปัดชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711856 นายติณณภพ ตะวะนะ โรงเรียนอุเทนพัฒนา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711862 นางสาววิชญาดา ว่องไว โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711864 นายไตรภพ ภู่เจริญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711869 นางสาวณัฐริกา ประธรรมสาร โรงเรียนวาปีปทุม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711870 นางสาวพรชิตา บาลโส โรงเรียนวาปีปทุม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711872 นายกฤตนัย ลุนอุบล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711873 นางสาวญดา บรรลือหาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711874 นางสาวนันท์นภัส มหาวงค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711877 นายจรัญ ยุบลชู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711881 นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711885 นางสาวพัชราภรณ์ ผิวเหลือง โรงเรียนดอนตาลวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711886 นางสาวนิรดา พัดไธสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711891 นายธนชัย สิงห์เสนา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711896 นางสาวกรวรรณ ต้องเดช โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711897 นางสาวธันยารัตน์ พรหมบน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711901 นางสาวจรรจิรา คำคลี่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711909 นางสาววิภารัตน์ งามแสง โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711912 นายพัชรวัฒน์ ทัศคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711913 นางสาววารุณี ชีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711914 นางสาวณัฏฐธิดา ทองโคตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711938 นางสาวภัทราภรณ์ วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711949 นางสาววิชญาพร ไอยะไกรษร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711952 นางสาวพิมณภัทร ติดทอง โรงเรียนบึงกาฬ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711953 นางสาวนิธิพร แสวงดั้น โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711954 นายณัฐดนัย อุทัยเรือง โรงเรียนบึงกาฬ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711962 นางสาวอภิรุจี บัวทองจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711980 นางสาวอริสรา หล้าจันทะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711996 นายชิตกานต์ ประทุมทอง โรงเรียนสตึก นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712003 นางสาวญาณิศา ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712006 นางสาวปิยธิดา วงเวียน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712008 นางสาวภัทรนันทร์ สันตวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712011 นางสาวณิชารีย์ หอมอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712012 นางสาวอัญชลีกร อุปละ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712014 นางสาวเกศราภรณ์ คะมุง โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712021 นางสาวพรนิภา จันสด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712022 นายเจนยุทธ กวดขัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712030 นางสาวอัจฉรา ดาบพลอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712031 นางสาวพัชรินทร์ ภาวะดี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712032 นางสาวพัชรนันท์ ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712037 Miss.ศิริลักษณ์ เศษสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712041 นางสาววิภาวรรณ ธิตา ดงหลวงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712048 นายจีรศักดิ์ วงค์สาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712049 นางสาวสุภิศรา อาจวิชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712051 นางสาวจิรัชยา สุรินทะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712062 นายก้องภพ มีชัย โรงเรียนเซกา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712065 นางสาวสุกฤตยา กฤษดำ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712071 นายธนวัฒน์ บุตรลี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712075 นางสาวศศิมาภรณ์ ขจรเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712077 นายจักรินทร์ เนตรหาญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712080 นายวงศกร เอี่ยมสอาด โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712082 นายนครินทร์ แสงกาศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712085 นางสาวปนัดดา พาระหาด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712088 นางสาวพัชรพร ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712094 นายพิชัย ตระกูลมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712095 นางสาวขวัญชนก โสดา คำป่าหลายสรรพวิทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712103 นางสาวภัทรชนก อุบัวบล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712104 นางสาวศุภานัน เหง้าโอสา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712110 นางสาววนิดา จันทร์หา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712113 นายวิชชากร พุทธดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712123 นางสาวฑิฑัมพร เพ็งลุน วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712125 นายรัฐภูมิ อนุยันต์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712129 นางสาวชนทิชา อ้วนศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712135 นางสาวกัญญารัตน์ โพพาส โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712150 นางสาวปนัดดา จันดาวัน บึงโขงหลงวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712156 นางสาวจุฑาทิพย์ สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712158 นายพิชญุตม์ เนื่องอาชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712162 นางสาวศรุตา ทองกลัด โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712172 นางสาวสรินธรารัตน์ กิณเรศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712177 นายกษิด์เดช จุลนีย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712178 นางสาวตกาญตา สุกก้อน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712183 นางสาวสิริลักขณา นาสามลาด โรงเรียนสกลทวาปี การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712190 นายสุรเชษฐ์ สมคำ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712197 นางสาวเบญจภรณ์ พิลาจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712198 นางสาวนันทพร โคตพรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712203 นายเจษฎาภรณ์ จาบบุญมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712206 นางสาวปรารถนา พีระธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712208 นายศุภชัย มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712209 นายธัชพงศ์ ถนอมธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712214 นายไกรวี ลุนจุนละ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712221 นางสาวณัฐมณ กิขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712226 นายทศรฐ ผาใต้ โรงเรียนร่มเกล้า พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712228 นางสาววรัญญา กิ่งวัน โรงเรียนมุกดาหาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712236 นายรัชพัทธ์ ป้องคำศรี ศูนย์ส่งเสริงการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712237 นางสาวจารวี นิวาสประกฤติ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712245 นางสาวจิตตราภรณ์ สุวรรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712257 นายธนกฤต ยอดกูล วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712266 นายสุกฤษฏิ์ ขอพร บัวขาว การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712269 นายเสฎฐวุฒิ บุตรศรีชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712270 นายนนทนันท์ ธาตุทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712271 นายธีรธรรม ไชยริบูรณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712272 นายชยพล บุญแสน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712275 นายพลวัฒน์ วิบูลย์กุล โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712276 นางสาวจีรนันท์ ท่อนจันทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712282 นางสาวพรยมล ฝ่ายทะแสง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712285 นางสาวปวริศา สอนจันทร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712288 นางสาวกัญญาณัฐ อนันตบุตร โรงเรียนดงหลวงวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712289 นางสาวณัชชา นันทะแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712290 นายสุรเชษฐ์ ผาใต้ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712292 นางสาววรภา สกุลจุมจัง โรงเรียนบัวขาว ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712294 นางสาวอริยา พรมรัตน์ โรงเรียนโพนงามศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712304 นางสาว จุรีพร โยธาตรี โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712305 นางสาวลักษิกา บุญเทียม ท่าจำปาวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712311 นายสิทธิภัชร มุงคุณ โรงเรียนรัษฎา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712319 นางสาวหฤทัย หาญธงชัย โรงเรียนสามชัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712321 นางสาวสุภาพร สมชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712324 นายอดิศร พิลาพันธ์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712325 นางสาวมุธิตา เหมือนเหลา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712333 นายวิเชียร ก้านสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712335 นางสาวรวินท์ หารศรีภูมิ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712338 นายนาคิม สุขเจริญ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712339 นางสาวณัฐติยา ขันทะชา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712341 นายภูริ ลาดมุณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712343 นายกัมปนาท ทองเจียว โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712344 นางสาววิภาพร คุณธรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712345 นางสาวภริตา ทองเสริม โรงเรียนนาแกพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712349 นางสาวจิรัชญา สพานกลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712353 นางสาวพลอยชมพู พรหมพิงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712354 นางสาวณิชากร วะลัยรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712355 นางสาววริษา โพธิ์ดำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712357 นายณฐนนท์ วงค์แสงน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712358 นายชาตรี ธารสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712359 นางสาวณิชนันทน์ เบญมาตย์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712368 นายพนัสกร นาโควงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712369 นางสาวธนาวดี โพธิแสนหลี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712375 นางสาวอัจฉริญา เฉิดฉาย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712382 นายกันตพงศ์ เห็นหลอด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712383 นางสาวเบญจมาส เทศนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712390 นายศุภสิทธิ์ สายบัว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712393 นายอภิรักษ์ เจ๊ะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712394 นางสาวนัชชา สุมาลุย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712395 นายชนะพล สุดามาตย์ บะฮีวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712397 นายธนวัฒน์ ยำยวน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712400 นายธีระเดช พ่อตาเเสง ปลาปากวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712401 นายพยัคฆ์ มุลสุรินทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ