บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู รอบที่ 2 ประเภทรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบวัดแววความเป็นครู รอบรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710002 นางสาวสุขิตา สัตตวุธ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710003 นางสาวณฐณัฐ อริยะสุข โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710004 นายธีรวุฒิ ลิยะนิตย์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710005 นางสาวจิราภา ผลาจันทร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710006 นางสาวกรรณิกา คำพัสดี โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710007 นายปัญญาพล โคยอินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710008 นางสาวพิมพ์อักษร ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710009 นายสิทธิกร อ้วนละมัย โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710013 นางสาวนันทิดา พรมบุรมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710014 นางสาววนิดา กุลจันทร์ โรงเรียนร่มเกล้า ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710015 นางสาวกีรติกา ศิริขันธ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710016 นางสาวสุณิสา รูปเรี่ยม โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710019 นางสาวกนกวรรณ ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710020 นางสาวภัทรวรรณ พรมประศรี โรงเรียนท่านผู้หญังจันทิมาพึ่งบารมี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710021 นางสาวลลิตา คะสุดใจ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710022 นางสาวบัณฑิตา ขันทีท้าว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710023 นางสาวจณิสตา การุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710026 นางสาวณัฐพร คําชนะ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710027 นางสาวนิชานันท์ วิลัยรัตน์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710028 นางสาวภัทรนันท์ บำรุงหงษ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710030 นายกฤษฎา ริกำแง โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710031 นางสาวพรนภัส ชัยปัญหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710032 นางสาวธยานิกา บุตรพันธ์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710033 นางสาวสิรินทรา อินภูวา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710034 นางสาวณัฏฐณิชา วรวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710035 นายฉัตรมงคล เเสงสุรินทร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710036 นายพิชชาพร โคตตะ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710037 นางสาววันวิสา ศรีหนองห้าง โรงเรียนร่มเกล้า ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710039 นางสาวศิริธิดา ชาแสน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710040 นางสาวดวงกมล วงมะลัย โรงเรียนหนองแวงวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710041 นายกิตติพนธ์ เสนาทิพย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710043 นางสาวศศิพร ไตรบุตร โรงเรียนหนองแวงวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710044 นางสาวญาดา บางทราย โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710045 นางสาววันวิสา โคตรวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710046 นางสาวกัลย์สุดา คนเพียร โรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710047 นางสาวสุนิสา มาศงามเมือง สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710048 นางสาวมนัสนันท์ นนท์นารี โรงเรียนท่าแร่ศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710049 นางสาวอรปรียา วงศ์คำสาย โรงเรียนท่าแร่ศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710050 นางสาวกมลทิพย์ จำปาซ้อน โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710051 นางสาวสาธินี เชื้อคมตา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710052 นางสาวสุวนันท์ มอญปาก โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710055 นางสาวญาดาวดี สุพรรณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710056 นายธีรภาพ หวังผล โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710057 นางสาวรัญชิดา โถชัยคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710061 นางสาวอภัสรา ปาระคะ โรงเรียนร่มเกล้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710062 นางสาวปานดาว อรรคนิตย์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710065 นางสาวธัญญาภรณ์ เวียงพรมมา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710066 นายดนุนัย มาสโสภา โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710067 นางสาวกนกพิชญ์ รุ่งเป้า โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710068 นางสาวมนสิการ ชำนาญคง โรงเรียนวาริชวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710069 นางสาวพัชรา คงวิทยากุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710070 นางสาวมนัญชยา โคตรธาดา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710071 นางสาวชุติกาญจน์ บุญแท้ โรงเรียนโพนพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710072 นายวชิรวิชญ์ เดชบรรทม โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710073 นางสาวมินตรา คะดุน โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710074 นางสาวสุชาวดี ผุยผง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710075 นางสาวณัฐริกา เทพเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710076 นางสาวศรัญญ่า ทองเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710077 นายธณากร หนูดา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710078 นางสาวผกามาศ เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710079 นางสาวกรรณิการ์ โคตรหานาม โรงเรียนโพนพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710080 นางสาวกนกวรรณ โคตรหานาม โรงเรียนโพนพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710081 นางสาวอริสา มะคะรมย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710083 นายชนินธร สุริยันต์ สกลนครพัฒนศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710084 นางสาวอรวลักษณ์ ศรีเทียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710085 นางสาวสุพรรษา นรสาร โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710086 นางสาวกรรณิกา บาลเพชร โรงเรียนบัวขาว ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710087 นางสาวธัญจิรา อินเพ็ง โรงเรียนวาริชวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710088 นางสาวเวธกา ช่วยแก้ว โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710089 นายวรวิทย์ พรหมจอม โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710090 นางสาวสุนิสา อะนนทสีหา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710091 นายศิวกร สาหาญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710092 นายนรธีร์ หอมจำปา โรงเรียนภูดินแดงวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710093 นายภัทรนันท์ มีลาภ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710094 นางสาวขวัญศิริ ใจสุข โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710095 นางสาวศุภิสรา สุทธิอาจ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710097 นางสาวฐิติพร สาริศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710098 นางสาวปัณฑิตา ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710099 นายสิทธิ ใบธรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710101 นางสาวกชพร รักชัย โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710102 นางสาวนันธิดา สิงห์กันท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710103 นางสาวญาติกา ศรีเทียน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710104 นางสาวจันทิมา เกิดศักดิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710105 นางสาวปาริฉัตร ศิริบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710108 นางสาวณัฐชยา สุจริต โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710109 นางสาววรรณิศา เกษโสภา โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710110 นายณัฐวัฒน์ อินโสม โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710111 นางสาวกัญญาวีร์ รุ่งสัมฤทธิ์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710112 นางสาววรัชญา อุปศรี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710113 นางสาวชนาภา ปุ้ยชัยสอน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710114 นางสาววรัชยา เจริญรส โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710116 นางสาวจัสมิน เพ็งแก่นท้าว โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710117 นางสาวชุลีพร ศรีฤทธิ์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710119 นางสาวสุกัญญา ธรรมพิทักษ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710120 นางสาวพิชญา เคนประคอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710121 นางสาวประภัสสร สุพร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710122 นางสาวมณฑิดา สาบก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710123 นางสาวณัฏฐณิชา วุลินันท์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710124 นายพงศพัฒน์ ไชยสุระ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710125 นางสาวยุพารัตน์ ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710126 นางสาวอรพรรณ นรบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710127 นางสาวพรรณวษา แสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710128 นางสาวศศิธร เสือเจริญ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710129 นายนนทรี สุจริต โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710131 นายรัชชานนท์ นนสุราช โรงเรียนสว่างแดนดิน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710132 นายปฏิวัติ ตัดสืบ ราชประชานุเคราะห์53 จ.สกลนคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710134 นางสาวภัทรธิดา อมรอนุรักษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710135 นางสาวปริฉัตร สร้อยคำหลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710136 นางสาวอมรรัตน์ จันทรังษี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710137 นางสาวกัลยรัตน์ นันทะสุธา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710141 นางสาวมาริษา พ่อเพียโคตร โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710142 นายพิเชฐ ยางธิสาร โรงเรียนร่มเกล้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710143 นางสาวพรกนก แสงไชยอุ่น โรงเรียนโพนพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710144 นางสาวจินต์จุฑา อินธิแสง โรงเรียนโพนพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710145 นายอาทิตย์ ศิลป์ชัย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710147 นายวุฒิญา ไชยคุณ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710148 นางสาวนภศร ทัพศิลา โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710149 นายธีรากร พาลึก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710150 นายภัทรพงศ์ กัลยาแก้ว โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710151 นางสาวฐานพร พันธ์เพชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710152 นายณัฐวุธ กล้ายิ่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710153 นางสาวพัชรพร ถาวีวร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710154 นางสาวอนัญตญา สีจันทร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710155 นายสหกิจ นนธิบุตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710156 นางสาวขวัญหล้า องอาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710157 นางสาวพิชริญา ชีวะสุขะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710158 นางสาวกรกนก ศรีวงษา โรงเรียนร่มเกล้า ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710159 นางสาวธิดารัตน์ วงศ์หนายโกฎ นาแกพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710161 นางสาวพิมพ์ชนก ระมงคล โรงเรียนอุเทนพัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710162 นางสาวเอกนุตตรีย์ กุลสอนนาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710163 นางสาววิลาวัลย์ ปุริผาย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710164 นางสาวพิมพิไล ไตริน โรงเรียนอุเทนพัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710165 นางสาวอรนริน จันทะจวง โรงเรียนอุเทนพัฒนา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710166 นางสาววรรธิดา ตักโพธิ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710168 นางสาวภัทรธิดา มาตราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710169 นางสาวสุทธิดา รักษากุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710170 นางสาวลัคนา แซ่ตั้ง โรงเรียนนาแกพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710171 นางสาวพรทิพย์ วงค์ประดิษฐ์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710173 นางสาวธัญชนก คําคนซื่อ โรงเรียนนาเเกพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710175 นายเจษฎา กวดวงค์ษา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710176 นางสาวชยาภา ไกยสิทธิ์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710177 นางสาวอริศรา พิมพ์หาญ โรงเรียนเลิงนกทา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710178 นางสาวสุฐิตา ชูเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710179 นางสาวปวีณา พรมวัง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710180 นางสาวนภาพร กิมาลี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710181 นางสาวนภัสพรรณ ทองปาน โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710183 นางสาวธารวรินทร์ จันนุบิน โรงเรียนร่มเหล้า ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710184 นายนครินทร์ วรินกุล โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710185 นางสาวอนุสรา พันธ์เพียร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710187 นายวรเมธ เมฆวัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710188 นางสาวมณิสรา บรรเลงชื่น โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710190 นางสาวจริยา แสนบัญฑิต โรงเรียนดงมะไฟวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710191 นางสาวเยาวลักษณ์ ราชสินธ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710192 นายสุรวิชญ์ ก้อนแพง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710193 นางสาวสุทธิดา จู่มา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710194 นายวงศธร สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710195 นายจักรกฤษณ์ พูลพัฒนะ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710196 นางสาวปัทมวรรณ ศรีเสริม โรงเรียนบึงกาฬ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710197 นางสาวอริสรา หล่อแท้ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710199 นายสิทธิพล ลักษณะพล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710201 นางสาวลักษณารีย์ ใครบุตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710202 นางสาวปริญดา อ่อนเขียว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710203 นายณัฐวุฒิ บุญมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710204 นายนายจิรวัฒิ มุงคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710205 นางสาวจิรัชญา หัสขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710207 นางสาวขวัญฤทัย ศรีอุดม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710208 นางสาวธัญชนก สุวรรณไตรย์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710209 นางสาวณัฐธิชา วงษ์ตา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710210 นางสาวกนกวรรณ หาญชัยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710211 นางสาวเพ็ญผกา ภูจอมขำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710212 นางสาวมานิตา ปุ่งคำน้อย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710213 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710214 นางสาวกชกร แก้วแพง โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710215 นางสาวสุธิดา สิงห์ทองชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710216 นายศักดิ์กรินทร์ ซื่อสัตย์สิทธิกร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710217 นางสาววิยาดา ทุมวงศ์ โรงเรียนแวงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710219 นางสาวพรไพลิน ทิพย์คำมี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710220 นางสาวสุชาดา มาระเหว โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710221 นางสาวนิชธาวัลย์ ว่องไว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710222 นายศุภกฤต แสงนนท์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710227 นางสาวญาณิศา สิงแก้ว โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710228 นางสาวกัลย์สุดา ม่วงผุย โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710230 นางสาวรตนภร คนคล่อง โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710231 นางสาวไพลิน ป้องปิ่น โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710232 นางสาวรุ้งนภา ลี้พล โรงเรียนวังยางวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710233 นายศุภโชค บุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710234 นายเสฎฐวุฒิ คุ้มชาติตา หนองเรือวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710235 นางสาววรรณิศา รัตนวงค์ โรงเรียนบึงกาฬ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710237 นางสาวธนากร เภาโพธิ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710240 นายสิทธิชัย เหลาพรหม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710242 นางสาวชรินรัตน์ ไตรพิษ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710243 นางสาวประกายมาศ สีลา โรงเรียนส่องดาววิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710245 นางสาวสุมินตรา คิดโสดา โรงเรียนโพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710248 นายชุติวัต สำราญรัตน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710249 นางสาวปรารถนา สักขาพรม โรงเรียนคำม่วง การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710250 นางสาวศศิชา แก้วเก็บคำ โรงเรียนคำม่วง การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710252 นางสาวกัลย์สุดา วรกฎ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710253 นางสาวเจนิสตา ตุพิลา โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710255 นางสาวกัญญาภัทร คะดุน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710257 นายธัญกฤษฎิ์ บุญมาก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710258 นายรพีภัทร งอยภูธร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710259 นางสาวกรนันท์ คำสีลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710260 นางสาวจิราธิป ต้นประทุม โรงเรียนสว่างแดนดิน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710261 นางสาวอมรรักษ์ ชาดงบัง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710262 นางสาววิภาวดี แสงสิทธิ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710263 นางสาวพรชนก สุทธิโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710264 นางสาวอมรวรรณ ม่วงมณี โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710265 นางสาวธิดารัตน์ ชัยบูรณ์ โรงเรียนโพนงามศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710266 นายปัณณธร ราษชะ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710267 นางสาวนภัสวรรณ สีกาลัง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710268 นายนนทิวัฒน์ กองเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710269 นางสาวญาณิศา อำไพวงษ์ โรงเรียนขามแก่นนคร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710270 นายดุษฎี สุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710272 นางสาวณัฐอนงค์ วงศ์สุเพ็ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710275 นางสาวปิยฉัตร พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710278 นายกฤษฎา อุ่มสาพล โรงเรียนโพธิแสนวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710279 นางสาวพรภิมล สุทธิโคตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710280 นางสาวสินาภรณ์ ระนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710282 นายศุภากร ธีระสาร โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710283 นางสาวสิริลักษณ์ แสนไชย โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710284 นายศุภวรรณ์ ไขคำ โรงเรียนโพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710285 นางสาวอักษรศาสตร์ พ่อชมภู นาเเกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710293 นางสาวนัณภัส บุริพัก โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710294 นางสาวณัฐธยาน์ คำรัตน์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710295 นางสาวจิระภัทร แสงกล้า โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710296 นางสาวสุภาวิดา เวชกามา โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710297 นายธนากร ชินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710298 นายอลงกรณ์ คำภูแสน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710300 นางสาวพัณณิตา จันต๊ะนาเขต โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710307 นางสาวพัชราภา นามวงค์ โรงเรียน โพนทองประชาสรรค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710308 นางสาวมัทรี คิดตุโคต โรงเรียนโพนงามศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710311 นายสิทธิชัย พรมแสง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710313 นายวฤทธิ์ สิงห์หอน โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710314 นายวัชร เหยื่อแสวง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710315 นางสาวปวิณอร บุญที โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710316 นางสาวธนัชชา หนองแคน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710318 นางสาวชมพูนุท นนท์นอก โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710319 นางสาวรสริน ฉันประเดิม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710321 นางสาวมนัสชนก เพิ่มสุข โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710323 นายอานนท์ โสรินทร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710324 นายพีรพัฒน์ สุวรรณ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710325 นางสาวธิดารัตน์ ศรีโคตร โรงเรียนสว่างแดนดิน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710328 นางสาวทิพย์สุดา บุญชาญ โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710329 นางสาววาสิตา แสวงดี โรงเรียนบุ่งคล้านคร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710331 นางสาวเกษมณี ทุมกิจจะ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710332 นางสาวธัญวรัตน์ บรรเทา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710333 นางสาวจุฑามาศ จันลาวงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710334 นางสาวกัญญากร คอนโคตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710335 นางสาวปาลิตา ทิมสันเทียะ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710336 นางสาวอมลภา โคตะบิน โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710337 นายพงศกร มะแก้ว โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710338 นายวิทวัส อินทร์ตา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710339 นายณฐกร จักรจรัส โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710340 นายณัฐวัฒน์ พิมพา โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710341 นางสาวปรางพร เชษฐพันธ์ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710342 นางสาวกาญจนาภรณ์ ชื่นบาน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710343 นางสาวภูวรินทร์ เสนสอน โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710344 นางสาวชนัญชิดา บุพศิริ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710346 นายวาทิต ลือรินทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710347 นางสาวกนกพิชญ์ คำสุพรหม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710348 นางสาวสิริสุดา เทียมมาลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710349 นายธนาวุธ ศรีวรขาน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710350 นายวัฒนา มารัตน์ โรงคำตากล้าราชประสงเคราะห์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710351 นางสาวญาณิสา ปังอุทา โรงเรียนโพนงามศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710352 นางสาวสุปราณี บุญเกิด โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710353 นางสาวธิดาพร วงษ์มีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710355 นางสาวนวพร มีเรือง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710357 นายพิศาล สุพร โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710358 นางสาวธิราวรรณ วังคะฮาต โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710359 นายสุเมธา มาละอินทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710361 นางสาวหนึ่งธิดา นิยมคุณ โรงเรียนโพนงามศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710362 นางสาวภัทราพร พิพัฒน์กุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710363 นายธีระเทพ เพ็ชรจันทึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710364 นางสาววรลัคณ์ มุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710365 นางสาวสกุลพร ธิวะโต โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710367 นางสาวรัตนาสิริ เชื้อคมตา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710368 นางสาวกนกภรณ์ คำเกาะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710369 นางสาวสุวารี ชิณวัฒน์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710370 นางสาวสิรินดา ถาบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710372 นายกริชชัย ทองอันตัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710374 นางสาวสิริวิมล นิรัมย์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710376 นางสาวศิริวรรณ ผูกธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710377 นางสาวปิยภรณ์ พันธสีมา ปลาปากวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710378 นางสาวกิตติมา โสมณะวัตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710380 นางสาวอันธิกา ภาคนาม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710382 นางสาวสโรชา ช้างคำ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710383 นางสาววรรณภา แก้วศรีรัง โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710384 นางสาวกชกร พรมทายาง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710385 นางสาวชุติมา ลุนอุบล บุ่งคล้านคร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710387 นางสาวกาญจนา กําชา โรงเรียนโพนงามศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710388 นางสาวภัทราวดี สุเทวี โรงเรียนดอนตาลวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710389 นางสาวศรินญา บาทอง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710390 นางสาวณัฐวดี ใจน้อย โรงเรียนดอนตาลวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710391 นางสาวอักษรา ใจทัศน์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710395 Miss.วรัญญา พินิจโคกกรวด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710396 นายจิรากร แก้วคำสอน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710397 นายธีรภัทร์ แก้วชาลุน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710399 นางสาวพวงชมภู ภาคะไชย โรงเรียนสว่างแดนดิน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710401 นางสาวพัชริดา ด่านหา โรงเรียนอุเทนพัฒนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710402 นางสาวธีรนันท์ วงศ์ชื่น โรงเรียนสว่างแดนดิน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710403 นางสาววนิดา พาลึก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710404 นายกิตติชัย สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710405 นายชินวัตร งอยภูธร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710406 นางสาวพรชิตา คำสีทา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710408 นางสาวรินรดา โยลัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710409 นางสาวรัตนาภรณ์ พลกอง โรงเรียนสว่างแดนดิน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710410 นางสาวฐิติญา สมศรี โรงเรียนบุ่งคล้านคร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710412 นางสาวภัทรินทร์ โพติยะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710413 นางสาวพรนพิน พิมเสน โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710414 นางสาวอุทัยวรรณ หนูห่วง โรงเรียนธาตุพนม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710415 นางสาวปัญญา อิ่มวิเศษ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710418 นางสาวประนิจตา ศรีหาโคตร โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710419 นายปวริศ งอยผาลา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710421 นางสาววริศรา เสนสุข โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710422 นางสาวกัลญา โสภารักษ์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710423 นายธนพล ตาพรั้ว โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710424 นายอรรถพร จ่องก่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710426 นางสาวอรปวียา พลัดภูมิ นาหนังพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710427 นายชิษณุพงศ์ ทองลาด โรงเรียนบึงกาฬ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710428 นางสาวชุติกาญจน์ เจินทำ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710429 นางสาวนันทิชา แป้นห้วย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710430 นางสาวปนัทดา บุญชะนะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710432 นางสาวพัชสรา โนนขันแก้ว โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710434 นางสาวฐิติพร นามขันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710436 นางสาวธัญวรัตน์ สุนะ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710437 นายณัฐเศรษฐ์ มัลลิกานิล โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710439 นางสาวปลายฝน ผงพิลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710440 นางสาวธันยพร เพชรพรรณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710441 นางสาวอภิญญา สีตานันท์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710443 นางสาวอัยลดา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710444 นางสาวอาทิตยา หอมใส โรงเรียนพรเจริญวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710445 นางสาวกรรณิการ์ ประสานศรี โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710446 นายธนวัฒน์ แก้วคำสอน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710447 นางสาวณัฐธิดา คะพันธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710448 นางสาวธนัชชา จันทร์พรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710449 นางสาวประกายแก้ว โมระดา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710450 นางสาวสุพิชญา วายโสกา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710452 นางสาวพัชราภรณ์ สร้างการนอก โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710453 นางสาวชนิกานต์ แสนศรี ดอนตาลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710457 นางสาวเนตรดาว คุณชัย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710459 นางสาวเมธิตา วงค์ตาหล้า โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710461 นายธีรวุฒิ ตาปนานนท์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710463 นายชุมพล สกุลเเพง วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710464 นายศุภวิชญ์ ไพคำนาม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710465 นางสาวปฐมาพัฒน์ บุญชาญ โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710467 นางสาวกฤติกา รัตนกร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710468 นางสาวกนกพร คนไว โรงเรียนดอนตาลวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710469 นางสาวสุพิชญา ลีทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710471 นายธนพงศ์ สอนสา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710472 นายเมธาธัมม์ สุนารักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710473 นายฐปนกุล มาหินกอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710474 นางสาวบัญจรัตน์ ดวงมุ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710478 นายมุณี ป้องสุวรรณ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710479 นายนาย สมรรถวัฒน์ ศรีหนองห้าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710481 นางสาวธัญญรัตน์ บุญตาท้าว โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710482 นางสาววาสิตา เผ่าผม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710484 นายธนาณุวัฒน์ ชมภูสาร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710485 นางสาวสุชานันท์ นาดี โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710486 นางสาวสุรภา เหล่าขัติยะ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710487 นางสาวปาริสา แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710488 นางสาวณัฐธยาน์ เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710490 นายทักษิณ แก้วฝ่าย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710491 นายณภัทร เเสงมะณี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710493 นางสาวจุฑามาศ ให้ก้อน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710494 นางสาวตติยา สุขมอญ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710495 นางสาวธนาภรณ์ คัดทะจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710496 นางสาวณัฐณิชา สอนคะ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710497 นางสาวชุติกาญจน์ ชัยรัตน์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710499 นางสาวภัทรวดี โสดาวาปี โรงเรียนโนนสะอาดชุมเเสงวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710500 นางสาวกชพร สุดทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710501 นางสาวสุดารัตน์ มหาอุป โรงรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710502 นางสาวลักษิกา สายตา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710503 นางสาวนิภาพร เมรุด โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710504 นายสิรดนัย ทัดสามี โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710511 นางสาวโสภิตา ยงคำสิทธิ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710517 นายวนัสพล เเซ่เตีย โรงเรียนโพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710519 นางสาวพรนภา จำวงศ์ลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710520 นายศิริวัฒน์ ห้วยทราย โรงเรียนคำบกวิทยาคาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710521 นางสาวพิมพิกา ศรีคราม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710523 นายณัฐวุฒิ กุลยะ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710525 นางสาวชมพูนุช มาเลิศ โรงเรียนหนองหานวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710526 นางสาวศศิธร สายอุราช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710529 นายนิพิทพนธ์ กลยนีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710532 นายภูตะวัน สังกฤษ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710534 นางสาวดุสิตา วงศ์กาไสย โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710535 นางสาวกานติมา อยู่สุข โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710536 นางสาวอธิติยา บุญคุณ โรงเรียนเเวงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710537 นางสาวนลินทิพย์ บุตรสุวรรณ์ ภูดินแดงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710538 นายพงศพัศ บุพศิริ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710539 นางสาวจีรนันท์ พันหลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710540 นางสาวพริริสา เผ่าพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710541 นางสาวจุฑาทิพย์ นรัฐกิจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710542 นางสาวกุสุมา นาสมชัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710543 นายสุภากร ยังแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710545 นางสาววริษา คะอังกุ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710546 นางสาวกัญญาณัฐ โคตรมิตร โรงเรียนธานารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710548 นางสาวณัฐนิช ภูดอย โรงเรียนบึงกาฬ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710549 นางสาวเนตรอัปสร เนตรจ๋อย โรงเรียนบึงกาฬ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710550 นางสาวปาริชาติ ฤกษ์จันทร์ โรงเรียนบึงกาฬ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710551 นางสาวชลธิชา จันทร์อ้วน โรงเรีบึงกาฬ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710554 นายกฤษฎา สิทธิรักษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710555 นายธีรภัทร พรหมงอย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710556 นางสาวสุภัสสร ไชยทำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710557 นางสาวอริสา แซ่กิม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710559 นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพ์มีลาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710560 นางสาวกันย์สุดา เป้งคําภา โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710561 นางสาวณัฐริกา ชัยวินิจ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710562 นางสาวหทัยรัตน์ ก้อนแพง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710564 นายรชานนท์ ละวิชัย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710566 นางสาวสุพัฒตรา คุณสมบัติ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710567 นายชัยธวัฒน์ พรมทา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710568 นางสาวธนัญชนก ปัญญาดี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710569 นายปารวี ชำนาญกิจ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710570 นางสาวศศิธร จันทร์โท โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710571 นายกลวัชร บงบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710572 นางสาวจิรประภา ศรีมุงคุณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710573 นางสาวปวันรัตน์ ชาบรรทม โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710574 นางสาวจุฑามาศ พาชอบ โีรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710575 นายอัครพล เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710578 นางสาวเสาวภา แสนบรรดิษฐ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710579 นางสาวสายฝน โมธรรม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710580 นางสาววรรณิศา มุติบรรคา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710581 นายเชิดสกุล ประชุมแดง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710582 นายธนกร บุพศิริ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710583 นายวรายุทธ ถานทองดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710584 นางสาวยุพาพร โมธรรม โรงเรียนหนองซนพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710585 นายอนันตศักดิ์ วรยศ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710586 นายณัฐวัฒน์ วงศ์บาสก์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710587 นางสาวชนาธิป พรมสิทธิ์ โรงเรีพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710588 นายกฤษณ์ดนัย สีมาวงษ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710589 นางสาววราภา โพยพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710590 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710591 นางสาวศิรภัสสร ทอนรินทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710592 นายพชร จานแก่น โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710594 นางสาวสมิตานันท์ สุกัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710595 นางสาวกมลวัทน์ หันบัง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710596 นายสรวิชญ์ วงวาส โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710599 นางสาวสุทัตตา ริกำแง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710601 นางสาวชุติกาญจน์ ป้องคำสิงห์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710606 นางสาวอาภัสราภรณ์ อิทธิจันทร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710607 นางสาววิลาวรรณ ดวงจันทร์ โรงเรียน?ชุมชน?เทศบาล?๓?(พินิจ?พิทยา?นุสรณ์)? อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710610 นางสาวปนัดดา พังภัคดี โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710612 นางสาวฑิฆัมพร โพธิมล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710613 นางสาวจันทร์นภา ไชยปัญหา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710614 นายเจษฎาภรณ์ เชื้อบริบูรณ์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710615 นางสาวน้ำหวาน ธุระนนท์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710616 นางสาวอัจฉริยาพร อนุศาสน์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710617 นางสาวสุทธิดา สุไผ่โพธิ์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710618 นางสาวกาญดาวดี คำผาย ภูดินเเดงวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710619 นางสาววรรณษา ไหว้ครู โรงเรียนภูดินแดงวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710621 นายธีรภัทร สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710622 นางสาวเจนจิรา อภัยโส โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710623 นางสาวปิยธิดา สุภาศรี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710624 นายกฤษฎา ผากงคำ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710625 นางสาวสุธิมา จันเกตุ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710626 นางสาวอรอนงค์ ไชยสุระ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710627 นายวัฒนา ปากดีสี โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710628 นายนัฐพงศ์ กัญญวงศ์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710629 นางสาวณัฏฐณิชา หลักบุญ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710631 นางสาวอมรรัตน์ บุญพัด โรงเรียนส่องดาววิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710632 นางสาวอัญชลี สันโท โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710633 นางสาวพัทธนันท์ หอมเมือง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710634 นางสาวเสาวนีย์ ทุมกิจจะ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710635 นางสาวณัฐกมล ศรีสวย โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710636 นางสาวชุติกาญจน์ พองผลา โรงเรียนนาแกพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710638 นายเรืองสิทธิ์ เดชชัยภูมิ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710641 นางสาวพรอนันท์ สุวรรณชัยรบ โรงเรียนโพนงามศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710643 นางสาวณัฐชญา แสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710644 นายอนาวิน จันทร์ทองศรี โรงเรียนบุ่งคล้านคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710645 นางสาวศศิกานต์ ลอยพิลา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710646 นางสาวนัยน์ปอร เขตสุภา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710647 นางสาวปริชาติ ทองเลิศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710648 นายธนวินท์ เยาวพร โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710649 นายจักรพงษ์ แก้วดารา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710651 นางสาววรัญญา อารมณ์สวะ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710652 นางสาวศรัณย์ลักษณ์ พันธุกาง โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710653 นางสาวสุกัญญา สิมพลี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710654 นางสาวกิตติกานต์ ธรรมวงศา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710655 นางสาวกัญนิภา ไชยตะวงศ์ โรงเรียนโพนงามศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710656 นางสาวพรพิมล เกตุกระโทก โรงเรียนพรเจริญวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710657 นางสาวปาริตา สาริษี โรงเรียนโพนงามศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710660 นางรสสุคนธ์ โคตรพรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710662 นางสาวอาภาศิริ การผ่อง วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710663 นายภูผา นรแสน โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710664 นางสาววิภาวี อุ่นวิเศษ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710667 นายพชรพล ทิพย์วิมานชัย โรงเรียนธรรมบวรวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710668 นางสาวอรทัย แก้วรักษา โรงเรียนบึงกาฬ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710670 นางสาวฐิติมา หารันดา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710671 นางสาวกรรณิการ์ รอบคอบ นาแกสามัคคีวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710672 นางสาวสิริมล กาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710675 นางสาวณัฎฐณิชา ไชยคำ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710676 นายอินทรเทพ สกุลซ้ง โรงเรียนศรีวิไลวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710677 นางสาวอริสรา รักษาราช โรงเรียนสว่างแดนดิน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710678 นายสิทธิพงษ์ ดวงโสภา โรงเรียน ศรีวิไลวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710679 นายอิทธิศักดิ์ อยู่งาน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710680 นางสาวโชติกา ชัยประทุม ศรีสำราญวิทยาคม เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710681 นางสาวปิยะณัฐ ดอนสามารถ โรงเรียนเลิงนกทา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710682 นางสาวสุนิสา ทาคำมูล โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710683 นายพีรพัฒน์ สีเมือง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710685 นางสาววิลาสินี อันทรง โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710686 นายพงศ์พิสุทธิ์ ยางธิสาร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710689 นางสาวสราสินี คำสะใบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710690 นายวรชิต รัตนพันธุ์ โรงเรียนธาตุพนม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710692 นางสาววรินธร โม้ดา โรงเรียนส่องดาววิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710693 นางสาวธันย์ชนก คำลือฤทธิ์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710694 นางสาวรุ่งตะวัน ดีโคตร บ้านแพงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710695 นางสาวอนัญญา วงศ์เครือศร ร่มเกล้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710696 นางสาวปิยนุช ต้ายคำไว โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710699 นางสาวศิริยากร มะลิแย้ม ศูนย์การเรียนอัลฟอลโซ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710700 นางสาวสุทธิประภา ประทุมทอง เชียงเพ็งวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710702 นางสาวภัทรธิดา ใจทัด โรงเรียนดอนตาลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710703 นายดัสกร แก่นดี โรงเรียนโพนงามศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710705 นางสาวอภิชา ทำมะเก่ โรงเรียนดอนตาลวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710706 นายธนบูรณ์ วงศ์บาตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710707 นางสาวณัฐริกา แก้วใส โรงเรียนโสกก่ามวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710712 นางสาวธิดารัตน์ นาคเอก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710713 นางสาวเศารยา แสงลี โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710715 นางสาวสิรินยา สีหานาม โรงเรียนสกลทวาปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710716 นางสาววรนุช วงค์วันดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710721 นางสาวมุกดาภรณ์ พรหมวิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710722 นายธนากรณ์ บุปพิ โรงเรียนนาทมวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710723 นายศุภโชค ชูทอง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710724 นางสาวธัญสุดา พรหมสุขันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710725 นางสาวกวินทิพย์ ไชยรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710726 นางสาวนงนภัส แสนอุบล โรงเรียนสกลทวาปี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710727 นางสาววราภรณ์ ตรีตระมาตย์ โรงเรียนโพนงามศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710728 นางสาวบุษบรรณ หล้าพรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710730 นางสาววราภรณ์ สุพร ผึ่งแดดวิทยาคาร อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710731 นางสาวนภาพร ช่วยรักษา โรงเรียนโพนงามศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710732 นางสาวศิรประภา หนูเข็ม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710733 นางสาวกฤติยา ทุมซ้าย โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710735 นายภูมินทร์ กุมลา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710737 นางสาวกิ่งกานต์ เขียวดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710738 นางสาวเบญญาภา จั่นสำอางค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710739 นายณัฐวัฒน์ เสียงเย็น โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710740 นางสาวรัตติญา อะช่วยรัมย์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710741 นางสาวช่อแก้ว เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนดงหลงวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710742 นางสาววรรณภา นาคะมิ้น โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710744 นางสาวศุภาวดี ศรีบัวบาล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710746 นางสาวชมพูนุท เพียซิน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710747 นายพีรพัฒน์ หาทำ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710748 นางสาวเยาวลักษณ์ แสนอุบล โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710749 นางสาวปาริฉัตร แก้วมะ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710750 นางสาวจีรนันท์ สมสนุก โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710751 นางสาววรินภรณ์ ศรีสร้อย โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710752 นางสาวภูริษาร์ มั่นธง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710757 นายรัชชานนท์ พนมใส นาเเกพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710758 นางสาวปนัดดา สุขทั่วญาติ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710759 นางสาวสุนิสา แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710760 นางสาวกชกร ศรีวรสาร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710761 นางสาวสาวิตรา ตุ่ยไชย โรงเรียนโพนงามศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710762 นางสาวกชพร คำแก้ว โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710763 นางสาวชนาภา ทองสาร โรงเรียนคำม่วง สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710765 นายพิพัฒน์ ด้วงคำภา โรงเรียนนาแกพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710766 นายวทัญญู ผลบุตร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710767 นายจันทรเดช สีทาไข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710768 นางสาวดวงธิดา อุดมกัน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710769 นางสาวศรุตา ศรีไชย โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710771 นายอนันตไชย สมใจ โรงเรียนสกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710772 นายเจนวิชญ์ มั่นเหมาะ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710773 นายศราวุธ ศิริบุญ โรงเรียนท่าบ่อ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710774 นายพีระพัฒน์ วนะเจริญ โรงเรียนดอนตาลวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710775 นางสาวชนาพร โคตรตีหวี โรงเรียนดอนตาลวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710777 นางสาวพิชญ์สุดา อินธิบาล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710780 นางสาวทิพมนต์ สุวมาตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710781 นางสาววริศรา อารมณ์ โรงเรียนภูดินเเดงวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710785 นางสาวดลพร ยางธิสาร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710786 นางสาวสุวารี ภักดีนอก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710787 นางสาวกุลจิรา ตู้ไม้ป่า โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710788 นางสาวกชกร หน่อแก้ว โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710789 นางสาวชนม์นิภา เย็นจตุรัส โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710790 นางสาวกมลฉัตร ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710791 นางสาวสุวัจนี โล่ห์นารายณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710792 นางสาวนภัสสร อาแพงพันธ์ โรงเรียนมัวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710794 นายนนทชัย ทองรังษี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710795 นางสาวชนัญญา คึมยะราช โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710796 นางสาวนิรันดร์ลักษณ์ เจิมจุล โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710797 นายอิทธิชัย สุโพเนิน โรงเรียนธาตุพนม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710798 นางสาวสิริวิมล พวงมาลา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710799 นายณัฐวัตร พาพึง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710800 นางสาวหฤทัย บุญตาท้าว โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710801 นางสาววรนุช เข็มเพชร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710803 นางสาวภารุวรรณ เถาพุดซา โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710805 นางสาวนัยนา อินธิเสน โรงเรียนโพนงามศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710810 นางสาวกุลิสรา พรมเผ่า โรงเรียนโพธิแสนวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710811 นางสาวกัญญาพัชร อุประ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710812 นางสาวนันทชา เชื้อคนแข็ง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710813 นายกฤษณ์ บุษบิน โรงเรียนภูดินแดงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710814 นายปราณปรีย์ชา ศรีพรมษา โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710817 นางสาวกรรณิการ์ ปราณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710820 นายณัฐธัญ เสนาศรี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710824 นายเอกกวินทร์ พลรัตน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710825 นางสาวรักษิณาพร พรรษา โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710828 นายวัชรพล สุกัน โรงเรียนท่าสงครามวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710829 นายสุภกิณห์ วังกะสา โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710831 นางสาวพรชิตา ตันมูล โรงเรียนเเวงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710832 นางสาวอุมากร พรรณการ โรงเรียนเเวงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710833 นางสาวสมใจนึก สหารัตน์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710834 นายวีรภัทร แก้วปีลา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710836 นายไกรวิชญ์ พิมพงษ์ ศรีโคตรบูรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710837 นายณัฐวัฒน์ ตะดวงดี โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710838 นายอิศรานุวัฒน์ แถมกลาง โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710839 นางสาวภัทรธิดา ถาวรกุล โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710841 นายลิขสิทธิ์ ภูจอมนาค กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710842 นางสาวทิพย์วรรณ เครือวงศ์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710845 นายศุทธวัฒน์ บุพศิริ ค้อวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710846 นางสาวฉนันพร ปากดี โรงเรียนค้อวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710847 นางสาวธันย์ชนก วิภา โรงเรียนค้อวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710848 นางสาวปิยะดา แก้วไพศาล ค้อวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710849 นางสาวสุวนันท์ ภักดีราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710851 นางสาวปริวัลย์ เชื้อคำฮด โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710853 นางสาวฐิตาพร เนื่องอาชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710854 นางสาวนันท์นภัส รัตนกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710855 นางสาวธัญวรัตม์ ใจช่วง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710858 นางสาวญลดา ศรีขุมทรัพย์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710859 นางสาวกุสุมา พุทธวงษ์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710862 นางสาววาริชาติ นนทะ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710863 นางสาวธีร์วรา บุพศิริ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710864 นายวีรชาติ ชื่นบุญชู โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710865 นางสาวพัชรพร ขอรัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671710866 นายธีรวัฒน์ หมื่นแพน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711106 นางสาววันวิสา ขุนไชยศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711107 นางสาวนันนภัทร พันนุมา โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711109 นางสาวพิรดา ศรีวรสาร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711110 นายนันทการณ์ เดชทะศร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711111 นางสาวฐิติพร สุทธิพันธ์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711112 นางสาวพิมพกานต์ ศรีทิน โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711114 นางสาวปรีณาภา ราษี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711115 นายสุรนาท คำหอม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711116 นางสาวปฏิมากร วรภาพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711117 นางสาวศิริพร มีพรหม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711118 นางสาววิสุทธิญา มีพจนา โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711119 นางสาวสุทธิดา รองทอง โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711121 นางสาวศศิพิมพ์ อินแสง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711122 นางสาวดวงกมล เทพกรรณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711123 นางสาวบัวชมพู ซาเฟื้อย โรงเรียนอุเทนพัฒนา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711125 นายอริญชัย วันใส โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711127 นางสาวนันทิกา ด้วงอุดม โรงเรียนอุเทนพัฒนา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711128 นางสาววรกานต์ ศรีทอง โรงเรียนอุเทนพัฒนา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711129 นางสาวญาดา สุบุญมา โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711130 นายสุภิศักดิ์ สมโชค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711131 นางสาวชนกนาฎ ราชคํา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711133 นางสาวณัฐรุจา เคนกิ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711134 นางสาวชุติกาญจน์ อ่อนแก้ว โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711135 นางสาวเบญจวรรณ สาริศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711137 นางสาวสุดาลักษณ์ บุญปอด โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711138 นางสาวกนกกาญจน์ ชอบบุญ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711139 นางสาววาสนา แดนขนบ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711140 นางสาวกิ่งกาญจน์ ธนโสม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711141 นางสาวอรพินท์ ไชยคุตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711142 นางสาวกัญฑิตา ปิดตะการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711143 นางสาวอินทิรา ศรีพนม โซ่พิพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711146 นายอนุศิษฎ์ ไชยพะยวน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711152 นางสาวชลดา เบ้าทองจันทร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711153 นางสาวสุพัฒณิดา เชวรัมย์ บ้านม่วงพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711154 นางสาวชัญญานุช เกตวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711155 นายสกล แสนจันทร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711156 นางสาวพรภิมล ผาใต้ โรงเรียนร่มเกล้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711157 นายเจษฎา งิ้วพรหม โรงเรียนสกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711158 นายณัฏฐพล นิลรัตนคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711161 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนศิริ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711163 นางสาวอัญชิสา สัตตะพันธ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711165 นางสาวพจมาน หัศกรรจ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711166 นางสาวสิวารักษ์ ปวงสุข โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711167 นางสาวปนัดดา นามบุตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711169 นางสาวกัณฐิกา สอนพรม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711170 นางสาวอาริสา เชื้อบ้านไร่ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711171 นางสาวเบญจมาศ ศรีฤทธิ์ โรงเรียนโพธิเเสนวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711172 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711174 นางสาวศีรณา ศรีชาหลวง โรงเรียนนาแกพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711175 นางสาวสุธิดา วงค์กระโซ่ โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711176 นางสาวปิยาพัชร เชื้อคำฮด โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711177 นายณัฐพงค์ เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711178 นางสาววชิราภรณ์ เทียมทัศน์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711179 นางสาวอาทิตยา โซ่เมืองแซะ โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711180 นางสาวชลธิชา ผาชัย โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711181 นางสาวภัทรภร พรมอุดม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711182 นางสาวกัลยรัตน์ พรหมคำ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711183 นางสาวอารยา โยตะสิงห์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711184 นางสาวญาดา บุญมาวงษา โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711185 นายสุภกิณห์ ราภูมี โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711187 นางสาวนงลักษณ์ น้อยเลิศบุญ โรงเรียนค้อวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711188 นายสัญชัย โทรัตน์ โรงเรียนค้อวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711189 นางสาวแพรวา จำปา โรงเรียนค้อวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711190 นายนที ทุมลี โรงเรียนคําเตยอุปถัมถ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711191 นางสาวดารารัตน์ อินธิบาล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711192 นายนรวีร์ มุ่งดี โรงเรียนค้อวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711193 นายรัฐภูมิ บุญเพียง โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711194 นายณรงค์ศักย์ ลาดนอก โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711195 นางสาวศิริกันยา วิลัย โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711197 นางสาววัลยา ใจคุ้มเก่า โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711198 นางสาวธิติมา หอมมาลา โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711199 นายกันทรลักษณ์ เผยกลาง โรงเรียนบัวขาว อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711201 นางสาวทิพย์ยานันท์ หอมเฮ้า โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711204 นางสาวศวรรยา อาษาวัง โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711205 นางสาวคัทลียา สายตา โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711207 นางสาวชลธิชา เสนาลอย โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711208 นางสาวธนภรณ์ แดงสนาม โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711211 นางสาวสิริวรรณฤดี จันทะวงค์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711214 นางสาวพรทิพย์ เหลื่อมเภา โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711215 นางสาวกัญชพร กันแก้ว โรงเรียนโพนงามศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711216 นายปุญญพัฒน์ จันทรังษี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711218 นายจักรี นันทะวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711221 นางสาวมนชนก อุทาพงค์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711222 นางสาวขวัญชนก พิมมะโส โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711223 นายภานุพงษ์ พรมรินทร์ โรงเรียนเซกา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711225 นายทศพร ซางคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711226 นางสาวอมรรัตน์ ดีดวงพันธ์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711228 นางสาวปาลินี โทรัตน์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711229 นางสาวมัณฑนา เจินทำ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711230 นายชัยมงคล สุวรรณสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711231 นางสาวกนกวรรณ สิงห์สีทา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711235 นายพิพิธธน เจริญไชย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711236 นายศิริชัย ภาวงค์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711237 นางสาวกัญญาณัฐ จันละ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711239 นางสาวญาดา ไชยแพง โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711240 นางสาวจันทร์ฉาย บางทราย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711241 นางสาวจิดาภา คำมุงคุณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711242 นางสาวขวัญชนก บุญมาตย์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711244 นายจักรเพชร แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711247 นางสาวสิริรัตน์ คำใหญ่ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711250 นางสาววิจิตรา กิติ โรงเรียนโพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711251 นางสาวปทุมพร เดชธิสา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711252 นางสาวกัลยรัตน์ เทียมราช โรงเรียนสว่างแดนดิน ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711253 นางสาววชิราภรณ์ เชื้อเมืองแสน โรงเรียนดงหลวงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711254 นายปัญญาฤทธิ์ โคตรผาย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711255 นายกิตติพศ วันดี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711256 นายอภิเดช ศิลเขียว โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711257 นางสาวกานต์ธิดา สุขโอรส โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711259 นางสาวชฎาพร คนหาญ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711260 นางสาววันสุดา เเสนวิลัย โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711261 นางสาวชุติมณฑน์ หงษ์ศรีแก้ว ศรีธรรมราชศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711263 นางสาวกรกนก คำชนะ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711265 นายกิตติภพ นันทะวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711268 นายศิริชัย แสนนา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711269 นางสาวมาลัยวดี ลีเพ็ญ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711272 นางสาวกรวิภา โพธโสม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711273 นางสาวฐิดาภา ติยะบุตร โรงเรียนสามผงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711275 นายกันย์สินี ตะลาด โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711276 นางสาวอรรฏิมา อันทราศรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711277 นางสาวสุนิษา สุขล้นเหลือ โรงเรียนพะทายพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711279 นายโกเมศ หูมแพง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711280 นางสาวณัฐภรณ์ วงศ์บุดดี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711282 นางสาวปัทมา เชื้อคำ โรงเรียนกูแก้ววิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711283 นางสาวไอยวรรณ โคกฉวะ โรงเรียนสว่างแดนดิน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711285 นายสมรัก วงค์กระโซ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711286 นายปฏิภาณ บุญชาญ โรงเรียนโพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711287 นางสาวกัญชริกา ชิดชม โรงเรียนไชยวานวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711288 นายสุทธิพงษ์ ตาลอัมพร โรงเรียนท่าสงครามวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711289 นางสาวสุณัฐชา นะคะจัด โรงเรียนสามผงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711290 นายธนภัทร ธิวงศ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711291 นางสาวชญานี คำสวัสดิ์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711292 นายบุญญฤทธิ์ ชมเรียนดี โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711293 นางสาวนภาพร ใจดี โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711294 นางสาวสุภัสสรา บุญตองคะ ไชยวานวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711296 นางสาวชาลิสา แกมนิรัตน์ เตรียมอุดมศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711299 นางสาวศดานันท์ ปากดี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711300 นางสาวอรัญญา อุ่นมะดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711301 นางสาวมณฑกาญจน์ ประสมทรัพย์ มัธยมวารนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711302 นายอัษฎา เเย้มขะมัง โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711303 นางสาวปัทมาภรณ์ สัตถาผล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711304 นางสาวกาสลอง เวระนะ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711305 นายภูตินันท์ ศรีเครือ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711306 นางสาวทิพย์วาริน ร่าเริง เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711308 นางสาววนัชพร วิทยากูล โรงเรียนสว่างแดนดิน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711311 นางสาวพิมพ์พร คงเมือง โรงเรียนโพนพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711312 นางสาวอภิชยา ธนนา โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711314 นางสาวพัชนี ชาวนา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711315 นายนันทกิตติ์ สำเภา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านม่วง ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711316 นางสาวกนกนุช สุภรณ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711317 นางสาวสุพรรษา พุทธระ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711319 นางสาวรุจิรดา ป้องทอง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711320 นางสาวอริสา คิดโสดา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711323 นางสาวชรีพร นรบุตร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711325 นายปิยะวัฒน์ วงค์หนายโกฎิ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711328 นายรัฐภูมิ พิมพา โรงเรียนโพนงามศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711329 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง โรงเรียนท่าสงครามวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711330 นางสาวพิชชาพร ดาวเศรษฐ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711331 นางสาวปณิตา สิงห์ใหญ่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711332 นางสาวขวัญแก้ว นิวาสประกฤติ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711335 นางสาววชิรญาณ์ สุวรรณชัยรบ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711338 นายภานุมาศ คุ้มประยูร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711340 นางสาวกฤษณา แง้นาเหนือ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711341 นายเกรียงไกร ภาดี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711343 นางสาวชลลดา โพชะราช โรงเรียนท่าสงครามวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711345 นายธนภัทร จิตรบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711346 นายธนภูมิ แคลลา โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711347 นางสาวสุพิชชา สุภา โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711349 นายวุฒิโรจน์ พิมพ์แพง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711350 นางสาวกรรณิการ์ ก้อนดินจี่ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711352 นางสาวเพชรจรีย์ คำทะเนตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711353 นายก้องภพ แก้วหนองสังข์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711354 นางสาวปัณฑิตา ประลอบพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711358 นายศักดิ์สิทธิ์ กิ้วลาดแยง โรงเรียนสกลทวาปี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711362 นางสาวนรินดา พรมคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711363 นางสาวชลธิชา อาจทุมมา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711364 นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711365 นางสาวธัญญาลักษณ์ วิจิตรพงษ์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711366 นางสาวสุชัญทิชา แสวงดั้น บัวขาว การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711367 นายภูวนัตต์ สิมสิน โรงเรียนร่มไทรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711368 นายภูวฤทธิ์ ศรีประใหม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711370 นางสาวชุลีพร ต่อซอน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711372 นางสาวพุทธิมน อาจวิชัย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711373 นางสาววรัชยา ติงมหาอินทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711374 นางสาวพิมพ์ลภัส บุ่งนาม โรงเรียนกุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี๘ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711378 นายภูริพงศ์ โชนอนุ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711379 นายจิรัฏฐ์ จากกิ่งเรืองโรจน์ โรงเรียนพวงคราม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711381 นางสาวกุลธิดา พระหันธงไชย โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711387 นางสาวณรัญญา โทรัตน์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711390 นางสาวมินตรา ขานเพราะ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711391 นายอิศว มุ่งวงษา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711394 นางสาวอรปรียา ปู่บุตรชา โรงเรียนดงหลวงวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711395 นางสาวชดาพร ตวงครบุรี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711397 นายสิรวิชญ์ พรมแสง แคนดงพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711401 นางสาวกนกรัตน์ นาชัยธง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711403 นางสาวอารดา จิตอามาตย์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711404 นายพีรภัทร นามห้วยพระ โรงเรียนโพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711406 นางสาวปิ่นมณี อ่อนอำพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711410 นางสาวภคพร มาลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711411 นางสาวศศิกาน ไชยโคตร์ ร่มเกล้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711415 นางสาวชไมภรณ์ อินเติม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711416 นางสาวอริสรา เกษฎางศรี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711424 นายสุขิต พรมโกวาด โรงเรียนชัยนาคำวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711426 นางสาวศิริมล นาโควงค์ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711430 นางสาวข้าวหอม สุวรรณ์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711431 นางสาวอรัญญา พ่อครวงค์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711432 นางสาวมาธา ไชยตะมาตย์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711434 นางสาวอมรา เกษอินทร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711435 นายสหัสวรรษ แสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711436 นางสาวณัฐิดา วังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711437 นางสาวมณธิรา หล้าหมี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711439 นางสาวณัฐริกา ศิริชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711440 นายพชรพล ไชยยา อุเทนพัฒนา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711441 Mr.ธนาชัย สำราญพัด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711442 นางสาวปุญชรัสมิ์ อภิสมาจารโยธิน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711444 นายสรยุทธ ศรีกัณหา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711445 นางสาวนิภาพรรณ พระสุราช โรงเรียนบึงกาฬ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711447 นายอัครชัย บุตราช โรงเรียนบุ่งคล้านคร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711455 นางสาวณัฐมล เลิศคอนสาร กุงเจริญวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี8 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711456 นางสาวรัญชยา ศิริวงศ์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711457 นางสาวณสุดา แก้วรัตน์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711460 นางสาวนงค์ทิชา ภูเม็ด โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711461 นางสาวกณิกา มหาวงค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711463 นางสาวณัฐวิภา บัวภา โรงเรียนกุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี8 ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711464 นางสาวกิตติมา วงโพนทอง โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711465 นางสาววริยา ถัวนอก โรงเรียนบ้านดุงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711467 นายณัฐพล วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711468 นางสาวณพิชญา คำภาหลอย โรงเรียนพรเจริญวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711469 นายภานุเดช วรบัตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711471 นางสาวทิฆัมพร โคตรธรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711473 นายธีรธร หาสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711474 นางสาววนัชพร ศรีคำ พนมไพรวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711476 นางสาวธาวินี วีระศรี โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711479 นางสาวศิริจุฑามาศ ถาวรฟัง โรงเรียนบัวขาว วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711480 นางสาวรติรัตน์ มั่นคง โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711481 นางสาวจารวี บัวโฮม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711483 นางสาวสาวิตรี มุกดากิจ โรงเรียนวาริชวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711486 นายคุณานนท์ ทองดี โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711648 นางสาวชนัญชิดา อวนป้อง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711650 นางสาวนภาวรรณ พิศพงศ์ ภู่วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711651 นางสาวฐิติกานต์ จันทาเเล้ว โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711652 นายอภิวิชญ์ กุลวงศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711653 นายภาณุวิชญ์ มานะพิมพ์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711654 นางสาวรัศมี ไชยขันธุ์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711656 นางสาวชื่นศิริ ทิมนิ่ม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711658 นางสาวรมย์ธีรา คำเกี้ยง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711659 นางสาวสิริรัตน์ แก้วกิ่ง โรงเรียนร่มเกล้า ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711661 นางสาวรัฐชิตา โคตรปัญญา วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711662 นายกิตตินันท์ สงฆ์ธรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711663 นางสาวธัญญาลักษณ์ ดอกไม้พวง โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711666 นายศุภชัย ฝ่ายซ้าย โรงเรียนสกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711668 นายเดชาวัต พาลึก โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711673 นางสาวกรพิน เพียลาดใหล โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711674 นางสาวชนัญธิดา ถาบัว โรงเรียนพรเจริญวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711675 นางสาววรัทยา เพชรฤทธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711676 นางสาวรัญชิตา ธิวะโต โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711678 นางสาวนลิน ชัยสมบัติ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711679 นางสาวพรปวีณ์ จิตจักร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711681 นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อคําเพ็ง โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711682 นางสาวพิชญาวี ยวดดี เพ็ญพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711683 Miss.รวินันท์ วัลอาจ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711685 นางสาวชนากานต์ มาชิน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711687 นางสาวศิรินภา พุทธดี โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711688 นางสาวจิราภรณ์ มากสมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711691 นางสาวสิรินทรา มั่นคง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711692 นายจิณณพัต ดาวเรือง โรงเรียนสกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711693 นางสาววนิดา มุลตองคะ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711694 นางสาวอมรรัตน์ จันเต็ม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711695 นางสาวฐิติพร เงินขาว โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711696 นายสุภกิณห์ พรหมเสนา โรงเรียนดอนตาลวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711697 นายเกียรติศักดิ์ หล้าพรหม โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711698 นางสาวพรนิภา ตอนสุข โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711699 นางสาวมุฑิตา หลาบคำ คำชะอีวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711708 นางสาวยลดา บัวกมล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711709 นางสาวฐิตาพร มะยัง โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711710 นายพีรพัฒน์ พิรุณรัตน์ โรงเรียนมัธวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711711 นางสาวพัณณิตา จันทวงษ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711712 นางสาวชวิศา วรวงศ์ รามราชพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711713 นายวรดร จูมทอง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711714 นางสาวชนกนันท์ คนยืน โรงเรียนมุกดาหาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711715 นางสาวภาณุมาศ พรมกมล โรงเรียนมุกดาหาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711716 นางสาวปรารถนา พรมดี โรงเรียน เชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้องอนุสรณ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711717 นางสาวกมลทิพย์ สันธานเดชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711718 นางสาวนภสร ฮาดดา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711725 นายรัชญ์วิชญ์ อังคะนา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711726 นางสาวจุฬาลักษณ์ จิตมาตย์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711729 นางสาวพรทิวา ชาวหะสี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711734 นายปรมินทร์ ว่องไว โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711736 นางสาวกรรณิกา ละมุนนอก โรงเรียนพรเจริญวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711737 นางสาวใจรัสมี วงค์สินไชย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711738 นายรัชพล พรเอนก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711739 นายพุทธรักษา บุญสิน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711740 นายปัณนยวรรธน์ สิงห์งอย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงความ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711742 นางสาวกิติญารัตน์ ทาต้อง โรงเรียนเซกา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711743 นางสาวจีราวัลย์ เศกใส โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711744 นางสาวพรสวรรค์ พ่อขันชาย โรงเรียนธาตุพนม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711745 นางสาวสุนิตรา ฮาบสุวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711748 นายธงชัย นนเลาพล โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711749 นางสาวสุพัตรา แสวงมิ้ม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711751 นางสาวลลิตา ฝ่ายปัด โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711752 นางสาวบัณฑิตา บุญภา โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711754 นางสาวสุทธินี จันทร์นอก โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711755 นายวุฒินันท์ อินสิงห์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711757 นางสาววรรณภา ติธรรม โรงเรียนธาตุนารายย์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711759 นางสาวสุชานาฏ เสนสุข โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711760 นางสาววรางคณา สิงห์แม่ง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711762 นางสาวณัชชา กุมลา โรงเรียนธาตุพนม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711763 นายธนกร เสริมใหม่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711764 นายธนวิชญ์ แสงวงษา โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711765 นายอานนท์ เมืองโคตร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711766 นางสาวเจณิสตา พิเศษ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711767 นางสาวจิราวรรณ โสภิพันธ์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711768 นางสาวธัญชนก จวงจันทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711769 นายลิขสิทธิ์ เลานวดวัน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711770 นางสาวศิริวรรณ สินธร เพ็ญพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711772 นางสาวกัญญาณัฐ ใจบุญ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711773 นางสาววิสสุตา แรงสู้ โรงเรียนพรเจริญวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711774 นางสาวภัทรมัย ปางค่า จุนวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711775 นายเธียรวิชญ์ หงษ์สีทอง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711776 นางสาวศิริลักษณ์ ราชคำ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711777 นายจักรกฤษ หมั่นสิงห์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711778 นายอนันต์โชคไพฑูรย์ ยืนยง โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711779 นายธนกฤติ เล่ห์มนตรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711780 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีฑูล โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711781 นางสาวศุภาพิชญ์ บวรวิวัฒน์กุล โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711782 นางสาวจารุณี เปาวนา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711783 นางสาวยุพาวรรณ เการัมย์ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711784 นางสาวสุวนันท์ วงค์มีแก้ว โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711785 นางสาวนันทนา พันนุมา โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711786 นางสาวกุลนิษฐ์ พรรณา โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711788 นางสาวอันทิตา พรมศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711789 นายณัฐภูมิ พยอม โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711791 นายกัมพล ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711792 นางสาวณัฐธิดา พลศรีดา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711796 นายพีระวัฒน์ ฉัตรเที่ยง โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711797 นายอนุสรณ์ จันสวัสดิ์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711799 นายสิทธิพงษ์ อุผา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711804 นายภัทริศวร์ ศรีสัง วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711806 นายณัฐพงษ์ บุพศิริ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711808 นางสาวปราณตะวัน คนคล่อง โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711809 นายกฤตเมธ โอโน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711813 นายธราเทพ ศรีพุทธา โรงเรียนพรเจริญวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711814 นางสาวสุพรรษา ช่วยรักษา โรงเรียนโพนงามศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711815 นางสาวรัตนา แถมสมดี โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711816 นายวณัตชัย ขันทะชา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711817 นางสาวชุติกาญจน์ ราชมนตรี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711819 นางสาวบุษกร สุขสุวรรณ ดงมอนวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711820 นางสาวชนิกานต์ ศรีแสน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711822 นางสาวณัฐธญา หนูสวัสดิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711824 นางสาวอัญกร พ่อศรียา โรงเรียนท่าจำปาวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711825 นางสาวปวีณา ธงอาษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711827 นางสาวเตชินี สาริศรี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711828 นางสาวกัญญาภัค ดาบสมเด็จ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711829 นางสาวธนัญชญา ทาวอแวง โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711830 นางสาวสุธิดา ชาทองดี โรงเรียนบึงกาฬ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711832 นางสาวดารันต์ วัฒยุ โรงเรียนสีดาวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711833 นายเทียนชัย บุทธิจักร์ โรงเรียนมุกดาหาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711834 นางสาววรภัสสร์พิชชา หอมหวล โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711835 นายธาดาพงศ์ ผิวยะเมือง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711839 นางสาวทัศนภรณ์ เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711840 นางสาวศศิวิมล ทุมสาร โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711842 นางสาวพิมพ์อนงค์ บือทอง โรงเรียนปทุมราชวงศา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711844 นางสาวอรัญญา ทุมดี โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711846 นางสาวภารดี ประไกรวัน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711847 นางสาวนฤมล คำลือ โรงเรียนอุเทนพัฒนา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711848 นางสาวแพรววนิต ศิลาขวา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711849 นางสาวบุษญากร สมอินทร์เอก โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711851 นางสาวบุษกร คึมยะราช โรงเรียนร่มเกล้า สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711852 นางสาวพัณณิตา มหาวงศ์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711853 นางสาวขจิตกาญจน์ โพธิ์ปัดชา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711856 นายติณณภพ ตะวะนะ โรงเรียนอุเทนพัฒนา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711858 นางสาวณัฐณิชา ปริญญาสุจิตต์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711861 นางสาวปิยลักษณ์ ปากดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711862 นางสาววิชญาดา ว่องไว โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711864 นายไตรภพ ภู่เจริญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711865 นางสาวสโรชา ชุมนะลาลักษณ์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711869 นางสาวณัฐริกา ประธรรมสาร โรงเรียนวาปีปทุม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711870 นางสาวพรชิตา บาลโส โรงเรียนวาปีปทุม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711872 นายกฤตนัย ลุนอุบล วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711873 นางสาวญดา บรรลือหาญ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711874 นางสาวนันท์นภัส มหาวงค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711875 นางสาวณัฐธิดา พรมทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711877 นายจรัญ ยุบลชู โรงเรียนดงมะไฟวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711878 นางสาวอาภาวรรณ ประการแก้ว โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711879 นางธีระธาดา วัฒโน โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711881 นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711885 นางสาวพัชราภรณ์ ผิวเหลือง โรงเรียนดอนตาลวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711886 นางสาวนิรดา พัดไธสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711887 นางสาวพลอยชมพู ธรรมสูตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711891 นายธนชัย สิงห์เสนา โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711892 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711893 นายกฤษฎา จันทวงค์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711895 นายวรายุทธ ปิลอง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711896 นางสาวกรวรรณ ต้องเดช โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711897 Ms.ธันยารัตน์ พรหมบน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711900 นายณัฐกิตติ์ พรมมา นวมินทราชูทิศอีสาน ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711901 นางสาวจรรจิรา คำคลี่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711902 นางสาวฐิติพร บุญแสน โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711904 นางสาวอลิศรา ลำจะรี โรงเรียนธาตุพนม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711905 นางสาวปภาวดี ใจงาม โรงเรียนกศน.อำเภอวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711907 นางสาวพิมมาดา ภูศรีฐาน โรงเรียนหนองห้างพิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711908 นายภัทรพล สุวรรณโส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711909 นางสาววิภารัตน์ งามแสง โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711910 นางสาววรกานต์ สาธุชาติ โรงเรียนมุกดาหาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711911 นางสาววรรณภา งามยะราช โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711912 นายพัชรวัฒน์ ทัศคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711913 นางสาววารุณี ชีแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711914 นางสาวณัฏฐธิดา ทองโคตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711915 นางสาวธนัชพร แช่มชื่น โรงเรียนสามชัย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711916 นางสาวณัฐชยา สมภาร สตรีศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711918 นายณัฐพงษ์ สุวรรณชัยรบ เซิมพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711920 นางสาวสุจิตรา โถชาลี ม่วงมิตรวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711927 นายวสิษฐ์พล โพธิ์สาราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711932 นางสาวรุ่งมณี กลอนสลับ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711933 นางสาวญาณัทฉรา จิตรเจริญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711935 นายสิทธิพล ชาไมย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711936 นายปฏิภาณ ศักดิ์สุจริต วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711938 นางสาวภัทราภรณ์ วันดี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711939 นายกอบชัย ยืนยง โรงเรียนมุกดาหาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711941 นางสาวปาริฉัตร อุคำ โรงเรียนมุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711943 นางสาวพิชญาภรณ์ อุตมะนะ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711944 นางสาววรกมล สระศรี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711945 นางสาวพัชรพร ดงภูธร โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711946 นางสาววงศ์ฤทัย เเสนซ้ง โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711947 นายกิตติพงษ์ นันสา โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711948 นางสาวรัตติกาล กุดนาค กมลาไสย การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711949 นางสาววิชญาพร ไอยะไกรษร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711950 นางสาวพัชรมัย ศรีวิไล โรงเรียนร่มเกล้า ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711952 นางสาวพิมณภัทร ติดทอง โรงเรียนบึงกาฬ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711953 นางสาวนิธิพร แสวงดั้น โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711954 นายณัฐดนัย อุทัยเรือง โรงเรียนบึงกาฬ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711957 นางสาวอภัสรา วงศ์ละคร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711958 นางสาวตวิษา ทองสุ โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711961 นางสาวญาณัจฉรา ภาวะชัย โรงเรียนเลิงนกทา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711962 นางสาวอภิรุจี บัวทองจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711963 นางสาวจินตภา คำผุย เขาวงพิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711970 นางสาวรักษิณา ศรีเสริม โรงเรียนบ้านดุงวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711976 นางสาวนิภาพร ทีสุกะ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711977 นางสาวอลิษา เกษมสินธุ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711978 นางสาววิภาวณี ผงจันทร์ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711980 นางสาวอริสรา หล้าจันทะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711981 นางสาวกนกวรรณ นามการ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711982 นางสาวปิยาพัชร บุตรด้วง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711983 นายณัฐกิตติ์ มังคะรัตน์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711985 นางสาววรดา ชัยชะนะ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711986 นางสาวรุ่งธิวา งอยภูธร โรงเรียนสกลทวาปี การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711987 นางสาวนิราวัลย์ ไตรเเก้ว โรงเรียนสกลทวาปี ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711992 นายทองพัฒน์ ตนเสาวภาคย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711993 นางสาวจรรยาพร พงษ์เกษ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711994 นางสาวภัททิยา สิมสิน โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711996 นายชิตกานต์ ประทุมทอง โรงเรียนสตึก นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711997 นางสาวจีระนา กุดวงค์เเก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671711998 นางสาวศศิกานต์ ชาญธัญกรรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712003 นางสาวญาณิศา ศักดิ์ดา โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712005 นางสาวสุนิษา ประวะสาร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712006 นางสาวปิยธิดา วงเวียน โรงเรียนธรรมบวรวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712007 นางสาวชญาดา กุสาวดี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712008 นางสาวภัทรนันทร์ สันตวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712011 นางสาวณิชารีย์ หอมอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712012 นางสาวอัญชลีกร อุปละ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712013 นางสาวธิดารัตน์ บุตรทอง โรงเรียนดงมะไฟวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712014 นางสาวเกศราภรณ์ คะมุง โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712017 นางสาวอินทิรา ปรุงจันทร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712018 นางสาวศศิกานต์ ไชยบัน โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712019 นางสาวกัลยา แข็งแรง โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712021 นางสาวพรนิภา จันสด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712022 นายเจนยุทธ กวดขัน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712025 นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712028 นายพงศกร วังมลหม่อม โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712030 นางสาวอัจฉรา ดาบพลอ่อน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712031 นางสาวพัชรินทร์ ภาวะดี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712032 นางสาวพัชรนันท์ ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712036 นางสาวกัญญ์วรา เหลินต้ายซ้าย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712037 Miss.ศิริลักษณ์ เศษสุวรรณ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712038 นางสาวสาริกา วิชากุล สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712039 นางสาวสุพิชชา สาริกา โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712040 นางสาวนรภัทร พละหงษ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712041 นางสาววิภาวรรณ ธิตา ดงหลวงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712043 นางสาวพิมพรรณ จันทะแสน โรงเรียนปลาปากวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712045 นายไวน์วุฒิ พรมศรี พรมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712047 นางสาวลดา นนท์คำวงค์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712048 นายจีรศักดิ์ วงค์สาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712049 นางสาวสุภิศรา อาจวิชัย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712050 นางสาววรนุช อ่อนแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712051 นางสาวจิรัชยา สุรินทะ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712052 นางสาววัตรธิดา พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712053 นายธัชชา ธงศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712054 นางสาวณิชารัตน์ จะโนรัตน์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712055 นายพงศธร วันนาพ่อ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712058 นางสาวพิมพ์ชนก จวงทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712059 นางสาวเกวลิน ไชยราช โรงเรียนธรรมบวรวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712060 นายปัญญากร วงค์เตชะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712061 นางสาววรปภา ศรีสุข โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712062 นายก้องภพ มีชัย โรงเรียนเซกา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712063 นางสาวสุดารัตน์ ลุนจักร์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712064 นางสาวเเพรวาริน คำภาตัน โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712065 นางสาวสุกฤตยา กฤษดำ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712068 นายนิติพล สลางสิงห์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712069 นายกฤษนัย งาสิทธิ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712071 นายธนวัฒน์ บุตรลี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712075 นางสาวศศิมาภรณ์ ขจรเกตุ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712077 นายจักรินทร์ เนตรหาญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712079 นางสาวศศิกานต์ ทดสบาย พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712080 นายวงศกร เอี่ยมสอาด โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712081 นางสาวภานุมาศ ทองคำ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712082 นายนครินทร์ แสงกาศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712085 นางสาวปนัดดา พาระหาด โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712086 นายวรกร พรหมภาพ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712088 นางสาวพัชรพร ไตรยวงค์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712089 นางสาวจีราภรณ์ ศรีรักษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712091 นางสาวกฎชกร ทองขาว โรงเรียนชานุมานวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712092 นางสาวปณิตา เทียมฟุตบอลล์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712093 นายวรเมธ เวียงยิ่ง โรงเรียนบึงกาฬ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712094 นายพิชัย ตระกูลมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712095 นางสาวขวัญชนก โสดา คำป่าหลายสรรพวิทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712096 นางสาวนันทิยา สิงห์ศาลาแสง คำป่าหลายสรรพวิทย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712097 นางสาวสุจิตตา ธงอาษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712098 นายวัฒนา ไชยบัน คำป่าหลายสรรพวิทย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712099 นางสาวชมพูนุช เสนาช่วย โรงเรียนนาแกพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712101 นายเอกนาวิน แป๊ะเอี่ยม โรงเรียนนาแกพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712102 นางสาวศิริปรียาพร แดนแก้วมูล โรงเรียนภูผาม่าน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712103 นางสาวภัทรชนก อุบัวบล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712104 นางสาวศุภานัน เหง้าโอสา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712105 นางสาวอนันตญา แก่นท้าว โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712106 นางสาวกัญญาวีร์ บุญเรือง โรงเรียนชานุมานวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712110 นางสาววนิดา จันทร์หา โรงเรียนชานุมานวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712111 นายกฤษณะ โสมาบุตร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712113 นายวิชชากร พุทธดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712114 นายชีวธันย์ พจนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712115 นางสาวศิโรรัตน์ อำนาจ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712116 นางสาวพัชรี ชัยปัญหา โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712117 นายเอกลักษณ์ อุปชัย โรงเรียนศรีวิไลวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712118 นางสาวรัชติกร หาวิลี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712119 นางสาวกุลนภา รัตน์ขันเเสง โรงเรียนท่าเเร่ศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712122 นายอาทิตย์ พ่อท้าว โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712123 นางสาวฑิฑัมพร เพ็งลุน วิทยาลัยเทคนิคเขาวง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712124 นายณัฐกุล เสตพล โรงเรียน?คำตากล้าราชประสงค์? ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712125 นายรัฐภูมิ อนุยันต์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712126 นางสาว สุณัชฎา คนซื่อ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712127 นางสาววรณัฏฐ์ เผ่าผา โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712128 นางสาวอภิชญา ป้านภูมิ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712129 นางสาวชนทิชา อ้วนศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712131 นายวิชยุตม์ เคนแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712132 นายประชา อุ่นกลม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712133 นายนัฐพร ภูวงษา โรงเรียนกุฉินารายณ์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712134 นายศตคุณ สุขรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712135 นางสาวกัญญารัตน์ โพพาส โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712136 นางสาวสโรชา พินะพงษ์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712137 นางสาวพรนภา เจริญมา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712138 นางสาวรินรดา ท่ากลาง โรงเรียนโสกก่ามวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712139 นางสาวเบญญาภา ตาคำปัญญา โรงเรียนเซกา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712140 นางสาวตุลยา แสงอำภา โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712142 นายภูมิณรินทร์ ทองคำ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712143 นายสุขสันต์ เครือคำคุณ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712144 นางสาวปนิดา นกน้อย โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712145 นางสาวปุญญิสา งามสง่า โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712146 นางสาวอาทิตยา บุญตลา โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712147 นายพงศธร แย้มศรี โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712148 นายกิตติชัย ศรีวิลัย โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712150 นางสาวปนัดดา จันดาวัน บึงโขงหลงวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712151 นายภูตินันท์ วงศ์พรหม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712152 นางสาวอรวรรณ ทิมอรรถ สกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712153 นางสาวอุมากร อินทร์ม่วงไทย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712155 นางสาวพีรดา เหลาแหลม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712156 นางสาวจุฑาทิพย์ สอนสมนึก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712157 นายภานุพงศ์ ทองโคตร โรงเรียนเซิมพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712158 นายพิชญุตม์ เนื่องอาชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712160 นางสาวขวัญจิรา อินภูมี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712161 นายลัทธพล คำวัน โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712162 นางสาวศรุตา ทองกลัด โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712163 นางสาวเทพิตา ศุภมาตย์ เมืองหลังสวน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712164 นางสาวสุฐิตา หนูทอง โรงเรียนเมืองหลังสวน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712166 นางสาววรรณิษา แพงเนตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712167 นายณัฐกานต์ ไชยต้นเทือก ปลาปาก คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712168 นางสาวนิภาพร มนต์มี โรงเรียนปลาปากวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712172 นางสาวสรินธรารัตน์ กิณเรศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712173 นายธนพงษ์ มิสงอน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712174 นายนฤเศรษฐ์ ชนะพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712175 นางสาวลิลรฎา เอื้อศิลามงคล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712176 นางสาวพนิตาพร สีขุมเหล็ก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712177 นายกษิด์เดช จุลนีย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712178 นางสาวตกาญตา สุกก้อน โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712179 นางสาวณิชา ทองโคกสี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712181 นางสาวชนิกานต์ พุทธวงค์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712182 นายศุภสิทธิ์ ชัยฮาด โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712183 นางสาวสิริลักขณา นาสามลาด โรงเรียนสกลทวาปี การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712184 นางสาวสุธิดา ไกยะวินิจ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712188 นายณัฐวุฒิ ศรีกุล โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712189 นางสาวธาราทิพย์ วงชัย คำป่าหลายสรรพวิทย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712190 นายสุรเชษฐ์ สมคำ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712191 นายธนกฤต หิตะรัตน์ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712192 นางสาวปพิชญา สนิทพจน์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712193 นางสาวพจนาถ วงษ์ชมภู โรงเรียนสว่างแดนดิน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712194 นางสาวทยิดา โชติเอี่ยม โรงเรียนอุเทนพัฒนา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712195 นางสาวพิชญา ตักโพธิ์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712197 นางสาวเบญจภรณ์ พิลาจันทร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712198 นางสาวนันทพร โคตพรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712199 นายนนทกร เลิศประเสริฐ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712200 นางสาวศิรภัสสร พาตา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712202 นางสาววรรณษา นามเสาร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712203 นายเจษฎาภรณ์ จาบบุญมา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712204 นายณภัทร บุพศิริ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712206 นางสาวปรารถนา พีระธรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712207 นางสาวลภัชชา ท้าวจันทร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712208 นายศุภชัย มณีบู่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712209 นายธัชพงศ์ ถนอมธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712210 นางสาวสุปาณี แสงโยธา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712212 นางสาวอนงค์นาถ ดวงจำปา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712213 นายชลากร ปัททุม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712214 นายไกรวี ลุนจุนละ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712215 นางสาวจันทิมาพร บาแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712217 นางสาวรจนา ว่องไว โรงเรียนมุกดาหาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712219 นางสาวศิรินภาพร จันทร์มะณี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712221 นางสาวณัฐมณ กิขุนทด โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712222 นางสาวกุลธิดา พุทธา โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712224 นางสาวปิยวรรณ สะใบ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712226 นายทศรฐ ผาใต้ โรงเรียนร่มเกล้า พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712228 นางสาววรัญญา กิ่งวัน โรงเรียนมุกดาหาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712229 นางสาวณัฐธิดา ลอดแพง โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712232 นางสาวเจณิสตา พิเศษ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712233 นางสาวกชนันท์ กุลวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712234 นางสาวธัญญาลักษณ์ หัสดีค่ายเพชร โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712236 นายรัชพัทธ์ ป้องคำศรี ศูนย์ส่งเสริงการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712237 นางสาวจารวี นิวาสประกฤติ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712238 นางสาวชลธิญากร ดอนวัน สังคมวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712242 นางสาวปวีณา โคตรโยธี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712245 นางสาวจิตตราภรณ์ สุวรรณ์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712249 นางสาวจุฑาทิพย์ ดาเชิงเขา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712252 นางสาวภัทลดา แว่นระเว โรงเรียนพิบูลมังสาหาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712253 นางสาวอรปรียา สุทธิพงษ์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712254 นางสาวบุญธิกา ผ่องอำพล โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712255 นายรัชภูมิ ศรีหาวงค์ คำบกวิทยาคาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712257 นายธนกฤต ยอดกูล วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712258 นายสันติพงษ์ ปัตถาวโร โรงเรียนกุมภวาปี สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712259 นางสาวธัญธิดา จำวงศ์ลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712262 นายพยุงศักดิ์ สิงห์น้อย โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712263 นางสาวพรสวรรค์ บ่อทอง โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712265 นางสาวกฤติลักษณ์ ฤทธิ์ประทีป โรงเรียนโนนกอกวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712266 นายสุกฤษฏิ์ ขอพร บัวขาว การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712269 นายเสฎฐวุฒิ บุตรศรีชา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712270 นายนนทนันท์ ธาตุทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712271 นายธีรธรรม ไชยริบูรณ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712272 นายชยพล บุญแสน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712273 นายธีรภัทร์ ศรีภิรมย์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712274 นางสาวชนกพร โพธิ์ละคร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712275 นายพลวัฒน์ วิบูลย์กุล โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712276 นางสาวจีรนันท์ ท่อนจันทร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712278 นางสาวปาลิตา บุญสวาสดิ์ โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712282 นางสาวพรยมล ฝ่ายทะแสง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712284 นางสาวปิยธิดา บุญพา โรงเรียนพรเจริญวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712285 นางสาวปวริศา สอนจันทร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712286 นายรัฐภูมิ จอมศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712287 นายธีรพงศ์ ลาดบัวขาว โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712288 นางสาวกัญญาณัฐ อนันตบุตร โรงเรียนดงหลวงวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712289 นางสาวณัชชา นันทะแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712290 นายสุรเชษฐ์ ผาใต้ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712292 นางสาววรภา สกุลจุมจัง โรงเรียนบัวขาว ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712294 นางสาวอริยา พรมรัตน์ โรงเรียนโพนงามศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712295 นางสาวพรชิตา สุวรรณมงคล โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712296 นางสาวจันจิราพร ยี่โสดสารี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712297 นางสาวณัฐณิชา ศรีธรรมมา ปิยะมหาราชาลัย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712302 นางสาวพิมพ์ชนก เพชรดีคาย โรงเรียนวังยางวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712303 นางสาวกฎชกร ลี้พล โรงเรียนวังยางวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712304 นางสาว จุรีพร โยธาตรี โรงเรียนท่าจำปาวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712305 นางสาวลักษิกา บุญเทียม ท่าจำปาวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712307 นางสาวลลิตา ไชยสุข โรงเรียนกุฉินารายณ์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712308 นายศักรินทร์ คำนนท์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712309 นางสาวกรรณิการ์ นาจรินทร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712311 นายสิทธิภัชร มุงคุณ โรงเรียนรัษฎา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712314 นายระพีภัทร ผาลี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712315 นางสาววณิชยา ปีพิมพ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712316 นายเดชดำรงค์ วงศ์ตาขี่ โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712318 นางสาวฐิติมา ดารมย์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712319 นางสาวหฤทัย หาญธงชัย โรงเรียนสามชัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712321 นางสาวสุภาพร สมชาติ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712323 นางสาวสุธิมา หิรัญรมย์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712324 นายอดิศร พิลาพันธ์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712325 นางสาวมุธิตา เหมือนเหลา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712329 นายยุทธศักดิ์ พรมเมือง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712333 นายวิเชียร ก้านสันเทียะ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712334 นางสาวยลดา สอนใจ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712335 นางสาวรวินท์ หารศรีภูมิ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712336 นายนพสิทธิ์ คำมุงคุณ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712337 นายชัยวัฒน์ แก่นท้าว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712338 นายนาคิม สุขเจริญ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712339 นางสาวณัฐติยา ขันทะชา โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712340 นายศักดิ์ดิพล วงษ์ชา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712341 นายภูริ ลาดมุณี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712342 นางสาวจิราวรรณ รัตไตรยา โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712343 นายกัมปนาท ทองเจียว โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712344 นางสาววิภาพร คุณธรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712345 นางสาวภริตา ทองเสริม โรงเรียนนาแกพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712346 นายพงศกร ช่างเสนา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712347 นางสาวศิริรัตน์ ศรีนวลใย โรงเรียนนาแกพิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712348 นางสาวกฤติมา นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712349 นางสาวจิรัชญา สพานกลาง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712350 นางสาวอรปรียา คำภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712351 นางสาวกรกนก มูลเจริญ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712353 นางสาวพลอยชมพู พรหมพิงค์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712354 นางสาวณิชากร วะลัยรัตน์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712355 นางสาววริษา โพธิ์ดำ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712357 นายณฐนนท์ วงค์แสงน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712358 นายชาตรี ธารสว่าง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712359 นางสาวณิชนันทน์ เบญมาตย์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712360 นางสาวปรีดาพร ป้อมไชยา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712361 นางสาวนันทิพร กบิลพัฒน์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712366 นางสาวปิ่นทิพย์ อิ่มเจือ อนุกูลนารี ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712367 นางสาวภัทรวดี ปุรัมพะกา โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712368 นายพนัสกร นาโควงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712369 นางสาวธนาวดี โพธิแสนหลี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712371 นายทรงวุฒิ ธรรมจิตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712375 นางสาวอัจฉริญา เฉิดฉาย โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712377 นางสาวปนิดา อัมโภค โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712380 นางสาวภัทรวดี ไชยเสน โรงเรียนสามชัย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712381 นายเลอศักดิ์ โคตรวงษ์จันทร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712382 นายกันตพงศ์ เห็นหลอด โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712383 นางสาวเบญจมาส เทศนา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712385 นางสาวณัฐธิดา เตโช มัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712387 นางสาวขวัญดาว ดีดวงพันธ์ โรงเรียนมุกดาหาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712388 นางสาวศิริยากร ผัดทอง โรงเรียนดงหลวงวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712389 นางสาวอังสุมา ชัยนามล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712390 นายศุภสิทธิ์ สายบัว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712391 นายธนากร แก้วบุญมี โรงเรียนโพนพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712392 นายธนโชติ แก้วน้อย โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712393 นายอภิรักษ์ เจ๊ะวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712394 นางสาวนัชชา สุมาลุย์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712395 นายชนะพล สุดามาตย์ บะฮีวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712396 นายเอกศักดิ์ พิมพะบุตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712397 นายธนวัฒน์ ยำยวน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712398 นางสาวเพชรจินดา พาจันดี โรงเรียนหนองหานวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712399 นายวีระพงษ์ แทนโสภา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712400 นายธีระเดช พ่อตาเเสง ปลาปากวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
671712401 นายพยัคฆ์ มุลสุรินทร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) ค.อ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ