ระบบบันทึกประวัติ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม:

1.รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(แต่งกายชุดสุภาพ) วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น ณ หอประชุมจามจุรี 2
2.พบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1
  1. 1.ใบรายงานผลการเรียน (ป.พ.1./รบ.) ฉบับสมบูรณ์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
  2. 2.ใบรายงานผลการเรียน (รบ.) ระดับ ปวส หรือเทียบเท่า สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับ ป.ตรี 4 ปี(เทียบโอน) ฉบับสมบูรณ์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
  3. 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. 4.ใบประวัติของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  5. 5.ใบนำยืนยันสิทธิ์ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  6. 6.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  7. 7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือชุดสุภาพ)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420455 นายนาครยจนา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420454 นายภูวไนยสอนพิมพ์ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420453 สิบตำรวจตรีมงคลชัยศิริบุรี โรงเรียนผดุงนารี นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420451 นายภาณุพงศ์ เทพแดง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420450 นายก้องกิดากรแก้วคำศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420447 นายพจน์สพร พรหมสิทธิ์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420443 นายจิรวัฒน์จันโทวาท โรงเรียนธาตุพนม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420442 นางสาววันเพ็ญกุจนา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420441 นางสาวกมลชนกทิพม่อม โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420435 นายธีรเดชพิมเสน โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420434 นางแตงอ่อนแสนภูมี โรงเรียนกศน.อำเภอวาริชภูมิ รัฐศาสตร์ ร.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420430 นางสาวศิวนาถเวงวิถา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420429 นายทัตพงศ์แก้วศิริ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420424 นายรชตทรงหาคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420421 นางสาวกลางดาวรักเสมอวงค์ โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420419 นางสาวสุวณีเพียภักดิ์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420418 นางสาวพรรณวษาแสนแพง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420415 นางสาวรุ่งทิวาเกษอินทรษา โรงเรียนอาชีวศึกษาอุบลราชธานี การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420413 นายวิรวัฒน์ อุติลา โรงเรียนนาหว้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420411 นางสาวณปภัชศรีสมุทร โรงเรียนอาชีวศึกษาภูเก็ต นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420410 นายสุขพิชญ์นวลมณี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420196 นางสาวพัชรายาทองไชย โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420327 นางสาวเมริยาธิวะโต โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420326 นายภัคพลนนธิราช โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420325 นายศุภกิจนาทราย โรงเรียนเทคนิควิชาชีพวานรนิวาส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420323 นางสาวสุดารัตน์บุรีแสง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420322 นางสาวจิตติพรศรีบุญเรือง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420320 นางสาวกันยารัตน์ราชแผ้ว โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420319 นายปัณณวิชญ์โคตรคำ โรงเรียนการอาชีพเซกา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420315 นายเจษฎาพาลึก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420314 นางสาวเกษฎาบาตดี โรงเรียนการอาชีพพรรณานิคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420313 นางสาวอริศรา ช่างคำ โรงเรียนการอาชีพพรรณานิคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420312 นายกานต์พฤทธิ์ขัดทรายขาว โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420311 นางสาวบุตรชบาจุนทะ โรงเรียนการอาชีพนาแก การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420310 นางสาวลัดดาวัลย์วงศ์ศรีชา โรงเรียนการอาชีพนาแก การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420306 นายเจษฎาภรณ์นัยวัฒน์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420304 นายวรรณยุทธแสงโคตรมา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420297 นายทวีโชคอุปสิทธิ์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420295 นายวราวุธบุญเหลา โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420294 นายกานต์สุวรรณไชยรบ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420293 นางสาวพรรณลิณีแผนเมือง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420290 นายวุฒิชัยไชยวุฒิ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420289 นายวัชรินทร์อุดมศาส์นติ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420285 สิบตำรวจตรีวรฉัตรวงษาสนธิ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420283 สิบตำรวจตรีจิรายุสารการ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420282 นางสาวเบญญทิพย์ ไขลี โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420281 นายเผด็จทอนฮามแก้ว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420279 นายอนุสิทธิ์ศรีธรรมนิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420278 นายดลสุขภูมิประสิทธิ์ โรงเรียนกศน.อำเภอพรรณานิคม รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420277 สิบเอกภานุเดชดอกสี โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420274 สิบตำรวจตรีณัฐชนนนุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420273 นายวัฒนพงษ์นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420272 นายธนุสุรินทะ โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420271 นางสาวกิ่งกาญจน์ราชวงค์ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420268 สิบตำรวจตรีเจษฎายาทองไชย โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420267 นายวรวุฒิ เข็มเพชร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420266 สิบตำรวจตรีจุลดิษฐ์เพ็งสา โรงเรียนรังสิต นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420265 นายศรัญญูบุนนท์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420264 นางสาวพรมพรภูแสนสี โรงเรียนพรเจริญวิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420263 นายนาย เกรียงไกรไชยโส โรงเรียนการอาชีพสว่างแดนดิน นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420261 นางสาวชรินทร์รัตน์ธนัทวราดิษย์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420259 นายเนตินัยเมืองซ้าย โรงเรียนมุกดาหาร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420255 นางสาวพรทิพย์ภาวงค์ โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420254 สิบตำรวจโทยุทธชัยพันธ์คลัง โรงเรียนมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420252 นายชัยวัฒน์นาพะพล โรงเรียนการอาชีพสว่างแดนดิน สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420251 นายวัฒนากรบุญสาร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420249 นางสาวจินดายางธิสาร โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420238 นางสาวพนิดาระหาญสิม โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420236 สิบเอกสุทินไพคำนาม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420235 นางสาวสุภาพรพรหมนอก โรงเรียนการอาชีพสว่างแดนดิน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420234 นายชิษณุพงศ์สองจันทร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420231 นายสุรชาติตุ่ยไชย โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420230 นางสาวกมลวรรณหัตถสาร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420229 นายจตุฤทธิ์มุงคุณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420227 สิบตำรวจโทสุกฤษฎิ์เสมบุตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420224 นายประชารัฐพรมวัง โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420220 นายวรภัทร์สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420219 นางสาวพิชญาภาอิ่มรักษา โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420218 นายปรีชาปุ่มเป้า โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420216 นายไกรวิชญ์สาระคู โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420213 นางสาวจุฑามาศคณะพล โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420211 นางสาวศิขรินทร์ ป้องปก โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420210 นายพงศกรสุพร โรงเรียนสารพัดช่างระยอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420209 นายพีรพลสลับศรี โรงเรียนมหาสารคาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420205 นายวรรณพงษ์วรรณพัฒน์ โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420201 นางสาวเขมจิราสาลีพล โรงเรียนเทคนิคสกลนคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420199 นางสาววิชิตาสุรินทะ โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420195 นางสาวอทิตยา พิกุลสี โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420064 นางสาวพรนภาพูลทอง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420192 นายษาฑคุณย์เชื้อกุลา โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420189 นายวิชัยคงบุรินทร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420188 นายพสธรสุขปัญญา โรงเรียนราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420185 นางสาวจิราพรไชยรบ โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420184 นางสาวพรชิตายอดจำปา โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420183 นายพชรมาลาไธสง โรงเรียนอมตวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420182 นางสาวนิลณภาปั้นสุขุม โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองขอนแก่น รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420181 นางสาวศิริรัตน์ศรีบุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420180 นางสาวเกวลินบุตราช โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420178 สิบตำรวจตรีทรัพย์บัณฑิตคำดำ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420176 นางสาวพรณภัสกางทอง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420175 นายเกียรติศักดิ์ โมครัตน์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420174 นางสาวพรรณปพร สื่อกลาง โรงเรียนมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420173 นางสาวจิรารัตน์ชูวงศ์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420172 นายธีรเดชไตรทิพย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420170 นางสาวกนกวรรรณผลาจันทร์ โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420168 นางสาวกฤตพรจันทร์โคตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420166 นางสาวพิไลรัตน์ไชยเทศ โรงเรียนเทคโนโลยีชุมชนบ้านสวนพัฒนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420164 นายกอบลาภปิระนันท์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420163 สิบตรีปวีณ์กรสารทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420162 นายพัสกรคามราช โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420161 สิบตำรวจตรีรัตนเขตเค็งนอก โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420159 นางสาวสุจินันท์แซ่เฮ็ง โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420156 นางสาวปัทมวรรณว่องไว โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420155 นายภานุเดชนามแสน โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420153 สิบตำรวจตรีศุภชัยอาจวิชัย โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420152 นายนิติกรขาวไป๋ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420151 นางสาวศศินันท์ธิสังกะวรวัฒน์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420148 นายศุภวิชญ์สิงห์ครุธ โรงเรียนเทคนิคยโสธร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420147 นายชูเกียรติพรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420144 นางจิราภรณ์คชโคตร โรงเรียนวงษ์ชวลิตกุล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420142 นางสาวศุภลักษณ์อัครจันทร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420141 นางศิริลักษณ์ชุ่มชื่น โรงเรียนเชียงใหม่ สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420140 นายเศรษฐพงษ์จันทร์ไทย โรงเรียนราชภัฏจันทรเกษม สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420133 นายณรงค์รัชต์มั่นอินทร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420131 นางสาวกาญจนาภาโส โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420130 นายอัครวัฒน์พัศธนไพศาล โรงเรียนเอเชียอาคเนย์ สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420129 นางสาวสาวิตรีแป่มจำนัก โรงเรียนราชภัฏสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420128 นางสาวศสิญาพลชา โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเรณูนคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420127 สิบตำรวจตรีภูธเรศชารีรักษ์ โรงเรียนราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420125 นายชัยอนันต์สาขันธ์โคตร โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420123 นายนลธวัฒน์เศษมาก โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420122 นางสาวจิราพรบาตดี โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420121 นางสาวงามสิรีพลราชม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420120 นางสาวอรจีราอุทำกา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420114 นางสาวกาญจณาทองสด
Notice: Undefined index: SCHOOL in C:\laragon\www\regis\65-ksp_passed.php on line 113
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420109 สิบตำรวจตรีณัฐพลชมชายผล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420107 นางสาวอรยาหาวิลี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420105 นางสาวกานต์พิชชาจันทร์สองดวง โรงเรียนราชภัฏสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420104 นางสาวเจนจิราพาลึก โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420100 นายวงศกรคุ้มตะเนิน โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420099 สิบตำรวจตรีปราโมทย์ประนมศรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420098 นายวรวัฒน์วรรณฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420097 นายปฐวินท์ขันแข็ง โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420095 นางสาวสุภาวรรณทองจันทร์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420094 นางสาวสมสุดาผิวตะศาสตร์ โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420093 นางสาวมริสาฤทธิฤาวงษ์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420091 นางสาวสุนิสาบุญรักษา โรงเรียนกศน.อำเภอวาริชภูมิ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420089 สิบตำรวจตรีพงศธรคำถา โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420087 นายนฤเบศมาตรเลิง โรงเรียนบรบือวิทยาคาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420086 สิบตำรวจตรีกิตติศักดิ์สมสล้าง โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420084 สิบตำรวจตรีวรเวชนาคะอินทร์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420083 นายสุวัฒน์ราโช โรงเรียนราชภัฏมหาสารคาม สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420080 นางสาวกาญจนีคุณทวิน โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420076 นายอภิสิทธิ์ไชยโคตร โรงเรียนราชภัฏสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420073 นางสาวพิมพ์ลภัสบัวพรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420072 นางสาวมาริษาแก้วอัคฮาด โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420071 นางสาวจิราพรมนต์มี โรงเรียนสารพัดช่างสกลนคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420068 นางสาวธีรกาญจน์สมอบ้าน โรงเรียนราชภัฏสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420066 นายณัฐกิตติ์ เกตวงษา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420063 นายอภิวัฒน์คงรัตน์ โรงเรียนเทคนิคสัตหีบ สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420062 นายอิสระจตุพล โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420061 นางสาวศิรภัสสรโอ้น โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420059 นางสาววัลย์วิสา เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420057 นางสาวศศิภาเวฬุวนารักษ์ โรงเรียนสารพัดช่างสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420055 นายชนาธิปแข็งแรง โรงเรียนการอาชีพพรรณานิคม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420054 นายวายุบุราณสาร โรงเรียนเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420052 นางสาวพรชิตาคำชามา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420049 นายพงษกรสีสาระ โรงเรียนเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420048 นายหมู่ตรีณรงค์ฤทธิ์จิตนาม โรงเรียนพรเจริญวิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420047 นายชนะชัยกงลีมา โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420045 นายพิมพ์ผการังเทพกรรณ โรงเรียนเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420044 นายชาตรีศรีสุธา โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420043 จ่าเอกเทพประสิทธิ์อัยวรรณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420039 นางสาวอมราเสมอพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420038 นางสาวณัฐญาเหล่าเกียรติพงษ์พานิช โรงเรียนกศน.อำเภอหนองหาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420035 นางสาวอรุโณทัยเหรียญทอง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420032 นางสาวประกายดาวเอี่ยมจำรัส โรงเรียนเทคนิคระนอง การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420031 นางสาวศิรินทรา บุญกลม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420028 นางสาวอิสริญากุดวงค์เเก้ว โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420024 นางสาวหวานใจน้อยคำลี โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420019 นายภาณุมาศ มุงคุณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420016 นางสาวพลอยไพลินคำภูแสน โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420015 นางสาววลัยพรวงค์ศรีทา โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420014 นางสาวสุภาวดีฤาไกรศรี โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420012 นางสาวมนต์มีนาศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420011 นายพีรดาวงค์ผาบุตร โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420008 นางสาวรุ่งทิพย์คำเกษ โรงเรียนเทคโนโลยีนครพนม (คฤหบริหารธุรกิจ) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420006 นางสาวอริสราโททุมพล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420005 นางสาวมลตราลุนจักร โรงเรียนดงมะไฟวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420004 นายสราวุธเหมือนราวี โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420520 นายเสกสรรโอระนำ โรงเรียนเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420646 นางสาวนุสรา พันธุออน โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420694 นางสาวกฤษณาคะณานันท์ โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420693 นายธนากรณ์ปราณีนิตย์ โรงเรียนธาตุพนม รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420696 นายสันติภาพผิวศิลา โรงเรียนราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420695 นางสาวอรอุมาแสงสุวรรณ โรงเรียนราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420697 นางสาวพนารัตน์ฮุยพิทักษ์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420698 นายศักดิ์นรินทร์พิมพ์สุข โรงเรียนการอาชีพร้อยเอ็ด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420065 นางสาวกิดาการสายบุตร โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420699 สิบตรีตรีเพชรทองกำเหนิด โรงเรียนช่างฝีมือทหาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420702 นายอนุชิตกวีพิชชาพัชร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420701 นางสาวธิมลฑา โพสาวัง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420703 สิบตำรวจโทประวุธวงษาบุตร โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420704 สิบตำรวจโทภาณุพงศ์อินทะนิล โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420705 นางสาวพิมพ์ชนกเจริญรส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420706 นางสาวธีรนาฏโคตรตาแสง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420486 นายอภิเดชเหลาพรม โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420708 นางสาวชมพูนุทลาลู่ โรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420709 นายรัชพลห้องแซง โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420714 สิบตำรวจเอกเอกพรมุลเมืองแสน โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420715 นางสาวศศินิภามือกุศล โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณพณิชยการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420712 นางสาวเพียงฤทัยสงกลาง โรงเรียนราชภัฏสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420589 นางสาวธนพรฮมภาราช โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420691 นายวายุอุดทุม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420690 นางสาววิจิตรา บรรเทาทุกข์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420685 นายกฤษตินนันทราช โรงเรียนเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420683 นางสาวศกุลตราย์อยู่กรุง โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420681 นายเตชินท์เกษดี โรงเรียนมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420680 นายกฤษฎามาตา โรงเรียนอาชีวศึกษาอากาศอำนวย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420679 นายภาณุพงศ์สระแก้ว โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420678 นายพิสิษฐ์ช่างคำ โรงเรียนอาชีวศึกษานาแก รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420676 นายณัฐวุฒิกองศูนย์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420671 สิบตำรวจตรีขจรยศไขประภาย โรงเรียนบูรพา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420670 นางสาวเวธกาแสนบุตรดี โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420669 นายอภิสิทธิ์วงค์สุข โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420668 นายวงศกรวงศ์รัตนะ โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420666 นางสาวจรัสพรศรีโนนยาง โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420665 นายไพศาลไชยเพชร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420664 นางสาววิยะดาเดชโฮม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420663 นายกิตติพงษ์จารุจิตร โรงเรียนเทคนิคอำนาจเจริญ สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420662 นางพนิดาภาวะโพธิ์ โรงเรียนกศน.อำเภอนาหว้า รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420661 นายยงยุทธภาวะโพธิ์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420660 นายนิติภูมิพลราชม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420659 นายสุขสันต์แก้วฝ่าย โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมทอง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420658 นางสาวณัฐริกาฟองอ่อน โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420657 นางสาววราภรณ์พรมนิล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420656 นายวงศ์วิชญ์มงกุฏทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420655 นางสาวศิริกมล โคตรวิชา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420652 นางสาวอมรพรรณสุขสนวน โรงเรียนสารพัดช่างสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420649 สิบตรีคมกริชด้วงทา โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420648 นายวิทยาพงศ์ธนพจน์ โรงเรียนราชภัฏจันทรเกษม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420647 นายนพณัฐแก้วมณี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420645 สิบโทจักรพันธ์พิมพ์กลาง โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420642 นางสาวจิรประภาชาปากดี โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420640 นายดนุพลสีดาโชติ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420638 สิบตำรวจตรีราเชนทร์อันทรบุตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420637 สิบตำรวจตรีประเสริฐศักดิ์เขียวไสว โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420636 นางสาวพรพิมลลาสแดง โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420635 นายบัณฑิตวงศ์จันทร์ โรงเรียนมหาสารคาม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420634 นางสาวพิรญาณ์จำวงศ์ลา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420633 นางสาวจุฑามาศภักดีนอก โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420631 นางสาวกมลทิพย์ชางฉิ่ง โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420630 สิบโทธนะรัชต์จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนกศน.อำเภอนิคมน้ำอูน รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420629 นายอนันต์สิทธิ์สุขพันธ์ โรงเรียนเทคนิคหาดใหญ่ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420625 นายพีรพัฒน์บัวพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420624 นางสาวสุชาวดีรูปสอาด โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420623 นายเกริกพลเหลาสิงห์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420622 นายภูมิพัฒน์ โชคนาโค โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420621 นายชนาธิปสมหวังสง่า โรงเรียนมุกดาหาร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420619 นางสาวปนัดดาคำพิลา โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420618 นายปฏิวัติพันธ์สว่าง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420617 นางสาวปิยธิดาแก้วไพศาล โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420616 นางสาวธิดาเมฆลอย โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420614 สิบตำรวจโทพัฒนศักดิ์ บังลาด โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420613 นายณัฐพงศ์ศรีพูล โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420611 นายนิธิศรัตนฤทธิ์ โรงเรียนเทคโนโลยีสุรนารี นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420610 นางกัญญา?นัยน์?แท่นหิน โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420607 นางสาวสุพัตราวารี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420606 นายวิภูธีรชัยมงคลกุล โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420605 นางสาวมัณฑนาพาพิทักษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420603 นายกิตติชัยเหล่าลุมพุก โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420602 สิบตรีวายุโอนวัง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420601 สิบโทเจตพล แก้วปีลา โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420600 พลฯ อาสาสมัครอภิสิทธิ์หอมจำปา โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420599 นายธนกฤตวิลาจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420598 นางสาวพรธิดาพิมพ์มีลาย โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420597 นายพิศาลพัฒนิบูลย์ โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420596 นายรกัลญ์ตพลจิตเหลื่อม โรงเรียนการอาชีพห้วยผึ้ง การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420595 นางสาวเกษราภรณ์วงศ์งาม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420594 นางอัจฉราภรณ์รังคะราษฎร์ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420593 นายพิศาลกางทอง โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420586 นางสาวกชกรจาเพียราช โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420470 นายอิทธิพลคำบุญเกิด โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420585 นายถาวรจันทะนุด โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420469 นายรัฐศาสตร์สีดามาตย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420467 นางสาวนภาพรแดงงาม โรงเรียนอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอนแก่น บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420584 สิบโทณพนันท์ไชยวรรณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420581 นายสุภัทศรเถื่อนแก้ว โรงเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420580 นางสาววทันยาธีรชัยมงคลกุล โรงเรียนราชภัฏสกลนคร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420578 นางสาวสุวนันท์คนดี
Notice: Undefined index: SCHOOL in C:\laragon\www\regis\65-ksp_passed.php on line 113
การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420577 นายเสกสรรค์สุพร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420576 นางสาวรุ่งรัศมีวัฒนพานิชกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420573 นางสาวธมลวรรณวังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420572 สิบตำรวจตรีเมธาสิทธิ์ สุโพธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420569 สิบตำรวจตรีศุภวิชญ์ศรีพูล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420565 นางสาวกิ่งกาญจน์เสียงล้ำ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420564 นางสาวอทิรัตนาสมสมัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420563 สิบตำรวจตรีเจตดิลกโสสอน โรงเรียนมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420560 นายณพกิตติ์มะโนชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420557 นางสาวแก้วตาชาธิพา โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420556 นายพุทธิพงษ์เอี้ยงลักขะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420555 นางสาวภาวดีบุรีขันธ์ โรงเรียนอาชีวศึกษาขอนแก่น การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420551 นายปุรินทร์พิมพ์โยธา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420550 สิบเอกพร้อมทรัพย์รจิตรุ่งโรจน์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420549 นายจักรภัทรคําธิศรี โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420548 นางสาวกัญญารัตน์ประกิ่ง โรงเรียนนาหว้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420547 นายคธาวุธวงศ์ประชา โรงเรียนราชภัฏสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420545 นางสาวอรัญญาแก้วก่า โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420544 นายนราธิปมณีพัทธพงศ์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420543 นางสาวสุรีรัตน์อุ่นจิตต์ โรงเรียนเทคโนโลยีแหลมฉบัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420542 นายฆนรุจสมสมัย โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420539 นายศุภณัฐยลประสงค์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420538 นางสาวมัลลิกาสิงหาจุลเกตุ โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420537 นายปฏิพัทธ์เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420535 นางสาววรรณวิษาอนุรักษ์วัฒนา โรงเรียนเทคนิคบ้านแพง การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420529 นายสุริยาพรมหากุล โรงเรียนเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420528 นายอัครพลคำจันทร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420527 นางสาวบุษยรัตน์มัยวงศ์ โรงเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420526 นายธิติวัตธ์พันธลี โรงเรียนเทคนิคอุดรธานี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420525 นายณัฐพงศ์ตานุชนม์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420524 นายณัฐพงษ์ครุธตำคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420519 นายปวริศร์ศรีบุญเรือง โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420516 นายกีรติคุ้มครองทรัพย์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420515 นายพชรพรหมทา โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420514 นางสาวสุปวีณ์ธุระพระ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420513 นางสาวพิมพ์ชนกเสียงล้ำ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420512 นางสาวรุ่งนภาคำลือไชย โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420511 นายพิษณุวัฒน์อินออน โรงเรียนสารพัดช่างสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420506 นางสาวปิยาวัชรจันทร์มาลา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420505 นางสาวธัญลักษณ์สุวรรณไตรย์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420502 นายสุชานันท์โยธชัย โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420498 นายเมธาวีแก้วคำสอน โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420497 นางสาวบัณฑิตาคำควร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420496 สิบตำรวจตรีภาณุวิชญ์หลักทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420494 นายเอกรินทร์ กุลยะ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420492 นายชัยยุทธดาบสีพาย โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420488 นางสาวสุวรรณาโอตพล โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420487 นายธีรพงศ์ทับทิม โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420484 นางสาวเบญจพรนามีผล โรงเรียนรามคำแหง นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420483 นายกฤษดาวงค์นาจ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420478 นางสาวพิมมาดา ศรีพลพา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420477 นางสาวรัฐชิตาโคตรปัญญา โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420476 นายชัยชนะอัฐนาค โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420473 นางสาวปรัชชฎางค์กานต์แก้วมณีโชติ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420472 นาย ธงชัยโคตรพรม โรงเรียนดงหลวงวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420471 นายนทีทมทะวา โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองลพบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420465 นางสาวจีรนุชอัมกุล โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420409 นายวิสิทธิ์คลังกลาง โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420408 นางสาวธนวันปานศิริ โรงเรียนมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420407 นายณัฐพงษ์ อินธิสาร โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420406 นางสาววรัญญานุ่มนวล โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420404 นางสาวมนทวรรณคชศิล โรงเรียนรังสิต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420403 นายเอกชัยผุยบัวค้อ โรงเรียนโปลีเทคนิคอุดรธานี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420402 นายวิระชัยอัศวาวุฒิ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420401 นางสาวชรีนันท์เมืองโคตร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420400 นางสาวทิพย์ณพาวรรณเชื้อคําจันทร์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420399 นายชาญณรงค์ทาปื้อ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420398 นางสาวนพรัตน์แสนหูม โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420397 นางสาวประวีณาห้าวหาญ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420396 นางสาวธิดา แสงวงค์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420393 นางสาวพรรณฑริกาโพธิ์ศรีเรือง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420392 นางสาวอาภาศิริเมืองโคตร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420391 นายธนภัทรเมืองโคตร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420388 นางสาววรรณวิษาสุวรรณเพชร โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420378 นางสาวศศิวัณย์ชานันโท โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420376 นางสาวพัชราวดีสุตะโคตร โรงเรียนราชภัฏจันทรเกษม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420375 นายอัศวเดชบุญตะวัน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420374 นางสาวพชรกมลอินทนนท์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420368 สิบโทพงษ์สิทธิ์อุตมาตย์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420364 นางสาวณัฐพรพรมมา โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420362 สิบตำรวจตรีอภิบาลแสนวันแสง โรงเรียนการอาชีพร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420359 นางสาวสิริยากรบรรหารบุตร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420357 นายภัทราวุฒิปัญจันทร์สิงห์ โรงเรียนเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420354 นายณรงค์ฤทธิ์ธิโสภา โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420353 นายฐิติกรเหมะธุลิน โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420352 สิบเอกสุวิจักขณ์โพธิ์ศรี โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420351 นางสาวอรญาคนคล่อง โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420350 นางสาวน้ำทิพย์ศรีดาวงศ์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420347 นางสาววชิราภรณ์แสงเทพ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420345 สิบตรีสิทธิศักดิ์สุมังคะ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420344 นางสาวสุปวีณ์กุลสร้อยศรี โรงเรียนการอาชีพท่าแซะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420343 นายธนาวุธนามศรี โรงเรียนเทคนิคสกลนคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420335 นางสาวนรินทญาโคตรธรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420333 นางสาวชนากานต์ดำมินเศษ โรงเรียนโชคชัยวิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420332 นางสาวบุษยาอุดมดี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420331 นายพลพลพันโกฎ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420330 สิบตำรวจตรีธีรชาติบุญหวาน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420463 สิบโทสุเมธศรีหาตา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420461 สิบตำรวจโทเมธาวินพรหมหล้า โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420460 นายธีระวัตน์รัตนอาษา โรงเรียนการอาชีพพรรณานิคม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420457 นางสาวสุภาพรวงค์ตาพรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651420456 นายอิทธิกรคำสีนาค โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์