บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม:
ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  1. 1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. 2.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. 4.ใบประวัติของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  5. 5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. 6.ผลตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาล (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตรวจระหว่าง วันที่ 25-27 ก.พ. 65)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710004 นางสาวภัทรวรรณสีหอม ????????พรรณาวุฒาจารย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710008 นางสาวชัชฎาภรณ์ภูดวงจิตร ????????พรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710017 นางสาวอนันตญาโพนไชยา ????????กีฬาจังหวัดนครพนม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710018 นางสาวนงค์สิริทิพย์สุวรรณ ????????โพธินิมิตวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710023 นางสาวปริตา แผนหล้า ????????กุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710033 นายสุวิทย์เชื้อคำจันทร์ ????????ดงหลวงวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710037 นางสาวอภิญญาบุพศิริ ????????อากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710042 นางสาวศศิวิมล วงษาเนาว์ ????????อากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710049 นางสาวทอฝันภะวะภูตานนท์ ????????ไชยวานวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710053 นางสาวนภัสสร เบ้าทอง ????????ศึกษาประชาสามัคคี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710059 นางสาวนิตินัดดาแสงเลข ????????เซกา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710067 นายศักรินทร์ทองบ่อ ????????นางัวราษฎร์รังสรรค์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710075 นางสาวชวนากรโพธิ์ศรี ????????บ้านม่วงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710083 นางสาวพรนภาวาริคิด ????????ภูริทัตต์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710084 นางสาวณัฐภัชร์ วังทะพันธ์ ????????นาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710086 นางสาวปนัดดาบุพศิริ ????????อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710092 นางสาวเก็จมณี ไขประภาย ????????สกลทวาปี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710094 นางสาวจิราพัชรมุงเมือง ????????มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710108 นางสาวสุจิราสุธา ????????เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710110 นางสาวชนันดาพองพรหม ????????กุดบากพัฒนาศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710115 นายณัฐวุฒิยังภาย ????????โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710127 นางสาวธัญญลักษณ์เพ็งวงษา ????????สกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710129 นายนพชัยกุลชาติ ????????อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710147 นางสาวธาริณีบริหาร ????????นาแกสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710149 นายธีรภัทรสูตรชัย ????????สกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710155 นายอัครเดช บาลลา ????????ธรรมบวรวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710157 นางสาวปฏิพรเทพิน ????????ภูริทัตต์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710159 นางสาวอมราพรคำโสมศรี ????????ร่มเกล้า การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710160 นางสาวกมลลักษณ์ นาคประเวศน์ ????????เซกา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710175 นางสาวศุภารัตน์ภูมาสี ????????กุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710179 นางสาวกัญญาณัฐ ละดาดก ????????กุดบากพัฒนาศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710187 นางสาวศรันย์พร แสนรัตน์ ????????ร่มเกล้า การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710188 นางสาวปานทิพย์วิเศษศรี ????????หนองสูงสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710200 นางสาวศศิภาฤาชากูล ????????แก่นนครวิทยาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710201 นางสาวณัฐวิภาโนรีรัตน์ ????????คำสร้อยพิทยาสรรค์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710215 นางสาวณัฐธินันวงศ์กาฬสินธุ์ ????????อากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710233 นางสาวรัชนีกรพาเมือง ????????ธรรมบวรวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710234 นายศรศิลป์แก้วบรรจักร์ ????????เดื่อศรีไพรวัลย์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710235 นางสาวสิริกรเหลือศิริ ????????ภูดินแดงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710247 นายณัฐวุฒินิคร ????????สว่างแดนดิน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710250 นางสาวอภิญญายาโน ????????สกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710260 นายจักรพรรดิทอนฮามแก้ว ????????อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710267 นางสาวกนิษฐาพันธะศรี ????????เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710274 นางสาวรัชฎาพรต้อนโสกรี ????????นครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710275 นายจุฑาภัทรศรีทอง ????????ธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710284 นางสาวดอกบัวแสงลี ????????โพนงามศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710285 นางสาวสุดารัตน์เจนเชี่ยวชาญ ????????มัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710295 นายศรีรัฐพรหมแสง ????????โพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710297 นายชัยวัฒน์ เทียรวรรณ์ ????????ศึกษาประชาสามัคคี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710303 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิชฌากิตติโพธิวงศ์ ????????อากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710320 นายเอกภพสุภัก ????????เทคนิคสกลนคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710332 นายภูริทัตศรีวรชัย ????????เรณูนครวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710348 นางสาวปพิชญา อินตอง ????????นาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710356 นางสาวชลิตาใครบุตร ????????อากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710358 นายวินธวัชสิทธิสุวรรณ ????????เรณูนครวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710364 นายวัชรากรเเสงเมือง ????????อากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710378 นางสาวจุฑารัตน์บุญรักษ์ ????????มัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710379 นายจิรายุเอกอุ่น ????????พังโคนวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710388 นางสาวปัญจรัตน์อินธิเสน ????????อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710412 นางสาวณัฐกานต์เหมะธุลิน ????????วาริชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710416 นางสาวนิรชรแสนวิเศษ ????????มุกดาวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710425 นางสาวสุรีย์วรรณสุวรรณประภา ????????มัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710426 นางสาวภัทริญาสิมาวัน ????????ลือคำหาญวารินชำราบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710427 นางสาวนัชชาคำหมอก ????????มุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710428 นางสาวอรัชญาเพ็งลุน ????????บัวขาว สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710460 นายจิรวัฒน์บุญเทียม ????????ไชยบุรีวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710469 นางสาวศาตนันท์วังกะธาตุ ????????เรณูนครวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710476 นางสาวปวีย์สุดาไชยวงษา ????????นาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710478 นางสาวณัฐนันท์รักกลาง ????????นาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710479 นางสาวปภาวีอินธิบาล ????????สกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710480 นางสาวภัทราวดีวงศ์อินทร์อยู่ ????????สกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710493 นางสาวศิริยากรณ์แสนสุริวงค์ ????????ร่มเกล้า ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710499 นางสาวประภากรสุดาเดช ????????ธาตุพนม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710508 นายชิษณุพงศ์ศรีคำแซง ????????สกลราชวิทยานุกูล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710531 นางสาวพรชนกยงบรรทม ????????เซนต์โยเซฟท่าแร่ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710533 นายศุภกานต์เจริญชัย ????????วาริชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710546 นายภาณุพงษ์ศรีบุรินทร์ ????????เทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710548 นางสาวภัทรานิษฐ์ศรีมุกดา ????????กุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710554 นายวรพลนิลคำแผง ????????สหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710555 นางสาวณัฐรุจาทิพชาติ ????????ธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710573 นายวันชนะนาสิงห์ ????????ร่มเกล้า นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710575 นางสาวศาตนันทน์อุตนาม ????????สกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710578 นางสาวนุจจิราแสนสุโพธิ์ ????????ธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710580 นางสาวจารุวรรณแก้วฝ่าย ????????โพนงามศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710584 นางสาวพัชรินทร์พรหมมินทร์ ????????โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710589 นางสาวศุภดิถีชาวันดี ????????สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710599 นางสาวภัทรดาดาบพิมพ์ศรี ????????กุดบากพัฒนาศึกษา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710600 นางสาวสุพิชญาสุวรรณการ ????????ภูดินแดงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710602 นางสาวนริศราธีรพงษกร ????????มุกดาหาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710605 นายพงษ์เฉลิม พงษ์ไพบูลย์ ????????กุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710619 นายศุภโชคบุษภา ????????อากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710639 นายจิรานุวัฒน์พลศักดิ์ขวา ????????พรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710645 นางสาวไหมทองคำเเก้ว ????????โพธิแสนวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710651 นายณัฐพงศ์ยาสาชัย ????????สกลนครพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710656 นางสาวเกิดศิริเหลาบัว ????????ปลาปากวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710665 นายวีระวัฒน์คิอินธิ ????????อากาศอำนวยศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710668 นางสาวอินทิพรบับพาน ????????มัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710673 นางสาวเสาวลักษณ์พลวงค์ษา ????????มหาชัยวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710683 นางสาวสวรินทร์ ใขไพวัน ????????เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710688 นางสาวนริศราศรีกาลังค์ ????????ธาตุพนม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710695 นางสาวอมรรัตน์ลามเพ็ญ ????????นางัวราษฎร์รังสรรค์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710716 นางสาวนันทิกานณ์ผากงคำ ????????มัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710723 นายตฤณชาติขุนน้อย ????????สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710731 นางสาวลักษิกาแสนสุภา ????????ปิยะมหาราชาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710747 นายชิดชนกหาญมนตรี ????????บัวขาว ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710752 นายเดชาวัตตรีสาตร์ ????????พรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710758 นายสิริชานัญธิดานะคะจัด ????????สามผงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710759 นายกษมา คำชนะ ????????สกลราชวิทยานุกูล อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710760 นางสาวกัลญาณัฐศรีนารัตน์ ????????สกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710762 นางสาวอินทิราโยนาพันธ์ ????????ปากคาดพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710771 นางสาวณิชากรม่อมพะเนาว์ ????????สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710772 นางสาวอรพรรณแน่นอุดร ????????สกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710785 นางสาวณัฐธิดาแก้วพิกุล ????????สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710789 นายภูมินทร์กางทอง ????????เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710803 นางสาวกชนิกาใจทา ????????พรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710813 นางสาวอินทิราตันเสนา ????????ธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710818 นายนรวิชญ์วิริยะพันธ์ ????????เทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710821 นางสาวอรกนกอนุอัน ????????กุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710830 นายปุรชัยจำรักษา ????????มัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710837 นายอภิชาติศรีแพง ????????นาแกพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710838 นายธีรภัทร์พานเพ็ง ????????นาแกพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710844 นายศุภกิจศรีพั้ว ????????มัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710857 นายดนุสรณ์ศรีเเก้ว ????????นาทมวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710859 นายอนุวัฒน์ไกยพาย ????????ร่มไทรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710861 นางสาวปภาวรินท์ทองคำ ????????ธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710862 นางสาวสโรชากุลลา ????????มัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710883 นายภควัฒน์ อัมพรัตน์ ????????กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710889 นางสาวสุขภาดาระหานนอก ????????ธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710897 นางสาวธิดาดาวประกิ่ง ????????นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710901 นายศุภวัฒน์ยะภักดี ????????นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710908 นางสาวพัทราพร ลุมวงค์ ????????เรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710909 นางสาวปัทมพร ขอดเมชัย ????????เรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710913 นายวีระวุฒิพองพรหม ????????กุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710926 นายพงษ์ศิริบัวพันธ์ ????????อากาศอำนวยศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710940 นายกันตภณกรพันธ์ ????????สกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710952 นางสาววรรณภาพิมพ์โยธา ????????บ้านข่าพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710960 นายปรเมศร์แสงพรมชาลี ????????ธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710969 นางสาวอณาธิการ์ไต่ตาม ????????โคกสีวิทยาสรรค์ เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710992 นายสหัสวรรษแสนสุข ????????หนองสูงสามัคคีวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711001 นางสาวพัชริดาจำปา ????????ค้อวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711003 นางสาวธนพรนาธิกา ????????พรรณาวุฒาจารย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711012 นายวรพลกุลตา ????????เซกา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711013 นายธนัชเชื้อคำเพ็ง ????????ส่องดาววิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711022 นางสาวปรัชญาพรจันทร์อ่อน ????????พรเจริญวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711037 นางสาวรุจจิราประดับศรี ????????ชานุมานวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711043 นางสาวจุริสา อิ้มพัฒน์ ????????พรรณาวุฒาจารย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711047 นางสาวธิดารัตน์อุปพงษ์ ????????ธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711049 นางสาววรัทยาเวียงสมุทร ????????มัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711054 นางสาวพิกุลแก้วศรีแสง ????????ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711057 นายอธิบดีพระโนเรศ ????????เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711075 นายทัตพิชาบุญชาญ ????????โพนงามศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711086 นางสาวชลดาติยะบุตร ????????อากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711089 นางสาวอรุณวดีกิจเจริญ ????????พรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711116 นางสาวภัทราภรณ์พลสีดา ????????พรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711119 นางสาวจุฑารัตน์กาสีวงค์ ????????ปิยะมหาราชาลัย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711121 นางสาวศุภลักษณ์พิมเสน ????????กุดเรือคำพิทยาคาร ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711133 นายนครินทร์โยธายศ ????????กุดบากพัฒนาศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711136 นางสาวกัญญาณัฐแก้วนิล ????????ปิยะมหาราชาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711137 นางสาวศศิธรอุดรวงค์ ????????สหราษฎร์รังสฤษดิ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711143 นายก้องเกียรติซงโชติ ????????เดชอุดม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711152 นายพุฒินาทสุคำภา ????????ดงหลวงวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711157 นางสาววรินชญาหลานเศรษฐา ????????สกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711161 นายปัญญาวงษา ????????บ้านแพงพิทยาคม เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711164 นางสาวประติพรแสนหูม ????????ธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711165 นางสาวจีรนันท์ขันแข็ง ????????เมืองมุกวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711173 นางสาวจิรัฎฐ์ติกานต์โมฆรัตน์ ????????วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711181 นางสาวกมลชนกแสนสุวรรณ ????????การกุศลวัดบูรพา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711182 นางสาวกิติยาชมจิตร ????????มัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711186 นางสาวขวัญเรือนชูลขันท์ ????????ดงหลวงวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711188 นางสาวธิดาทิพย์ดอนเมืองพรม ????????สตรีราชินูทิศ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711204 นางสาวกันตาระแสนพรหม ????????กุสุมาลย์วิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711208 นางสาวธนัญญาสุวรรณวิเศษ ????????สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711237 นางสาวธิญาดากุลสุทธิ์ ????????มุกดาหาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711245 นางสาวณัฐนรีมุงธิราช ????????นครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711268 นายนายณัฐภัทร ธรรมโม ????????อุเทนพัฒนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711269 นางสาวศิริพรพิศสุวรรณ ????????ธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711272 นางสาววรัญญาดัชถุยาวัตร ????????พรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711273 นายโสภณ โคตบิน ????????นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711276 นางสาวจิรัชยาปรีวิลัย ????????หนองหลวงศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711280 นายอนุรักษ์พรมเมือง ????????ร่มเกล้า พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711284 นางสาวชลธิชาศรีรัฐ ????????มัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711286 นายไพรัตน์มิตรแสง ????????สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711292 นางสาวกนิฐนันท์วรรณดี ????????เรณูนครวิทยานุกูล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711313 นายปรเมศวร์กิ้วลาดแยง ????????สกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711314 นางสาวสุพัตราวันกิ่ง ????????โพนงามศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711349 นายธนกฤตศิริเนตร์ ????????ปิยะมหาราชาลัย การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711361 นางสาวปิยะดา เทือกตาถา ????????นาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711373 นางสาวสิรินัณท์ปัญจะมี ????????ปทุมเทพวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711374 นายกฤตพรงอยผาลา ????????สกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711382 นายพงษ์อมรสายเหลา ????????อากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711385 นายณรงค์กรศรีมามาศ ????????สกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711387 นางสาวณัฐภัคยะไชยศรี ????????สกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711394 นางสาววราภรณ์ พันดา ????????โพธิแสนวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711399 นายบุญฤทธิ์ศักดิ์ศรีวัน ????????อุดมพัฒนศึกษา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711414 นางสาวปทุมวรรณวงค์เเสงน้อย ????????นาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711425 นางสาวรวิสราโคตะบิน ????????สหราษฎร์รังสฤษดิ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์