บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม:
ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  1. 1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. 2.สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. 4.ใบประวัติของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  5. 5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. 6.ผลตรวจ ATK ที่ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาล (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ตรวจระหว่าง วันที่ 25-27 ก.พ. 65)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710004 นางสาวภัทรวรรณสีหอม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710008 นางสาวชัชฎาภรณ์ภูดวงจิตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710017 นางสาวอนันตญาโพนไชยา โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710018 นางสาวนงค์สิริทิพย์สุวรรณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710023 นางสาวปริตา แผนหล้า โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710033 นายสุวิทย์เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710037 นางสาวอภิญญาบุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710042 นางสาวศศิวิมล วงษาเนาว์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710049 นางสาวทอฝันภะวะภูตานนท์ โรงเรียนไชยวานวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710053 นางสาวนภัสสร เบ้าทอง โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710059 นางสาวนิตินัดดาแสงเลข โรงเรียนเซกา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710067 นายศักรินทร์ทองบ่อ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710075 นางสาวชวนากรโพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710083 นางสาวพรนภาวาริคิด โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710084 นางสาวณัฐภัชร์ วังทะพันธ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710086 นางสาวปนัดดาบุพศิริ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710092 นางสาวเก็จมณี ไขประภาย โรงเรียนสกลทวาปี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710094 นางสาวจิราพัชรมุงเมือง โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710108 นางสาวสุจิราสุธา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710110 นางสาวชนันดาพองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710115 นายณัฐวุฒิยังภาย โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710127 นางสาวธัญญลักษณ์เพ็งวงษา โรงเรียนสกลทวาปี พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710129 นายนพชัยกุลชาติ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710147 นางสาวธาริณีบริหาร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710149 นายธีรภัทรสูตรชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710155 นายอัครเดช บาลลา โรงเรียนธรรมบวรวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710157 นางสาวปฏิพรเทพิน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710159 นางสาวอมราพรคำโสมศรี โรงเรียนร่มเกล้า การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710160 นางสาวกมลลักษณ์ นาคประเวศน์ โรงเรียนเซกา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710175 นางสาวศุภารัตน์ภูมาสี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710179 นางสาวกัญญาณัฐ ละดาดก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710187 นางสาวศรันย์พร แสนรัตน์ โรงเรียนร่มเกล้า การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710188 นางสาวปานทิพย์วิเศษศรี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710200 นางสาวศศิภาฤาชากูล โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710201 นางสาวณัฐวิภาโนรีรัตน์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710215 นางสาวณัฐธินันวงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710233 นางสาวรัชนีกรพาเมือง โรงเรียนธรรมบวรวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710234 นายศรศิลป์แก้วบรรจักร์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710235 นางสาวสิริกรเหลือศิริ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710247 นายณัฐวุฒินิคร โรงเรียนสว่างแดนดิน สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710250 นางสาวอภิญญายาโน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710260 นายจักรพรรดิทอนฮามแก้ว โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710267 นางสาวกนิษฐาพันธะศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710274 นางสาวรัชฎาพรต้อนโสกรี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710275 นายจุฑาภัทรศรีทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710284 นางสาวดอกบัวแสงลี โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710285 นางสาวสุดารัตน์เจนเชี่ยวชาญ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710295 นายศรีรัฐพรหมแสง โรงเรียนโพนงามศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710297 นายชัยวัฒน์ เทียรวรรณ์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710303 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิชฌากิตติโพธิวงศ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710320 นายเอกภพสุภัก โรงเรียนเทคนิคสกลนคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710332 นายภูริทัตศรีวรชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710348 นางสาวปพิชญา อินตอง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710356 นางสาวชลิตาใครบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710358 นายวินธวัชสิทธิสุวรรณ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710364 นายวัชรากรเเสงเมือง โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710378 นางสาวจุฑารัตน์บุญรักษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710379 นายจิรายุเอกอุ่น โรงเรียนพังโคนวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710388 นางสาวปัญจรัตน์อินธิเสน โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710412 นางสาวณัฐกานต์เหมะธุลิน โรงเรียนวาริชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710416 นางสาวนิรชรแสนวิเศษ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710425 นางสาวสุรีย์วรรณสุวรรณประภา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710426 นางสาวภัทริญาสิมาวัน โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710427 นางสาวนัชชาคำหมอก โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710428 นางสาวอรัชญาเพ็งลุน โรงเรียนบัวขาว สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710460 นายจิรวัฒน์บุญเทียม โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710469 นางสาวศาตนันท์วังกะธาตุ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710476 นางสาวปวีย์สุดาไชยวงษา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710478 นางสาวณัฐนันท์รักกลาง โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710479 นางสาวปภาวีอินธิบาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710480 นางสาวภัทราวดีวงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710493 นางสาวศิริยากรณ์แสนสุริวงค์ โรงเรียนร่มเกล้า ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710499 นางสาวประภากรสุดาเดช โรงเรียนธาตุพนม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710508 นายชิษณุพงศ์ศรีคำแซง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710531 นางสาวพรชนกยงบรรทม โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710533 นายศุภกานต์เจริญชัย โรงเรียนวาริชวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710546 นายภาณุพงษ์ศรีบุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710548 นางสาวภัทรานิษฐ์ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710554 นายวรพลนิลคำแผง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710555 นางสาวณัฐรุจาทิพชาติ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710573 นายวันชนะนาสิงห์ โรงเรียนร่มเกล้า นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710575 นางสาวศาตนันทน์อุตนาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710578 นางสาวนุจจิราแสนสุโพธิ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710580 นางสาวจารุวรรณแก้วฝ่าย โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710584 นางสาวพัชรินทร์พรหมมินทร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710589 นางสาวศุภดิถีชาวันดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710599 นางสาวภัทรดาดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710600 นางสาวสุพิชญาสุวรรณการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710602 นางสาวนริศราธีรพงษกร โรงเรียนมุกดาหาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710605 นายพงษ์เฉลิม พงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710619 นายศุภโชคบุษภา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710639 นายจิรานุวัฒน์พลศักดิ์ขวา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710645 นางสาวไหมทองคำเเก้ว โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710651 นายณัฐพงศ์ยาสาชัย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710656 นางสาวเกิดศิริเหลาบัว โรงเรียนปลาปากวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710665 นายวีระวัฒน์คิอินธิ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710668 นางสาวอินทิพรบับพาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710673 นางสาวเสาวลักษณ์พลวงค์ษา โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710683 นางสาวสวรินทร์ ใขไพวัน โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710688 นางสาวนริศราศรีกาลังค์ โรงเรียนธาตุพนม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710695 นางสาวอมรรัตน์ลามเพ็ญ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710716 นางสาวนันทิกานณ์ผากงคำ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710723 นายตฤณชาติขุนน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710731 นางสาวลักษิกาแสนสุภา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710747 นายชิดชนกหาญมนตรี โรงเรียนบัวขาว ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710752 นายเดชาวัตตรีสาตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710758 นายสิริชานัญธิดานะคะจัด โรงเรียนสามผงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710759 นายกษมา คำชนะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710760 นางสาวกัลญาณัฐศรีนารัตน์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710762 นางสาวอินทิราโยนาพันธ์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710771 นางสาวณิชากรม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710772 นางสาวอรพรรณแน่นอุดร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710785 นางสาวณัฐธิดาแก้วพิกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710789 นายภูมินทร์กางทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710803 นางสาวกชนิกาใจทา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710813 นางสาวอินทิราตันเสนา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710818 นายนรวิชญ์วิริยะพันธ์ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710821 นางสาวอรกนกอนุอัน โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710830 นายปุรชัยจำรักษา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710837 นายอภิชาติศรีแพง โรงเรียนนาแกพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710838 นายธีรภัทร์พานเพ็ง โรงเรียนนาแกพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710844 นายศุภกิจศรีพั้ว โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710857 นายดนุสรณ์ศรีเเก้ว โรงเรียนนาทมวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710859 นายอนุวัฒน์ไกยพาย โรงเรียนร่มไทรวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710861 นางสาวปภาวรินท์ทองคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710862 นางสาวสโรชากุลลา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710883 นายภควัฒน์ อัมพรัตน์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710889 นางสาวสุขภาดาระหานนอก โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710897 นางสาวธิดาดาวประกิ่ง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710901 นายศุภวัฒน์ยะภักดี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710908 นางสาวพัทราพร ลุมวงค์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710909 นางสาวปัทมพร ขอดเมชัย โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710913 นายวีระวุฒิพองพรหม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710926 นายพงษ์ศิริบัวพันธ์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710940 นายกันตภณกรพันธ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710952 นางสาววรรณภาพิมพ์โยธา โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710960 นายปรเมศร์แสงพรมชาลี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710969 นางสาวอณาธิการ์ไต่ตาม โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651710992 นายสหัสวรรษแสนสุข โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711001 นางสาวพัชริดาจำปา โรงเรียนค้อวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711003 นางสาวธนพรนาธิกา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711012 นายวรพลกุลตา โรงเรียนเซกา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711013 นายธนัชเชื้อคำเพ็ง โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711022 นางสาวปรัชญาพรจันทร์อ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711037 นางสาวรุจจิราประดับศรี โรงเรียนชานุมานวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711043 นางสาวจุริสา อิ้มพัฒน์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711047 นางสาวธิดารัตน์อุปพงษ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711049 นางสาววรัทยาเวียงสมุทร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711054 นางสาวพิกุลแก้วศรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711057 นายอธิบดีพระโนเรศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711075 นายทัตพิชาบุญชาญ โรงเรียนโพนงามศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711086 นางสาวชลดาติยะบุตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711089 นางสาวอรุณวดีกิจเจริญ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711116 นางสาวภัทราภรณ์พลสีดา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711119 นางสาวจุฑารัตน์กาสีวงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711121 นางสาวศุภลักษณ์พิมเสน โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711133 นายนครินทร์โยธายศ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711136 นางสาวกัญญาณัฐแก้วนิล โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711137 นางสาวศศิธรอุดรวงค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711143 นายก้องเกียรติซงโชติ โรงเรียนเดชอุดม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711152 นายพุฒินาทสุคำภา โรงเรียนดงหลวงวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711157 นางสาววรินชญาหลานเศรษฐา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711161 นายปัญญาวงษา โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711164 นางสาวประติพรแสนหูม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711165 นางสาวจีรนันท์ขันแข็ง โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711173 นางสาวจิรัฎฐ์ติกานต์โมฆรัตน์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711181 นางสาวกมลชนกแสนสุวรรณ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711182 นางสาวกิติยาชมจิตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711186 นางสาวขวัญเรือนชูลขันท์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711188 นางสาวธิดาทิพย์ดอนเมืองพรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711204 นางสาวกันตาระแสนพรหม โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711208 นางสาวธนัญญาสุวรรณวิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711237 นางสาวธิญาดากุลสุทธิ์ โรงเรียนมุกดาหาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711245 นางสาวณัฐนรีมุงธิราช โรงเรียนนครพนมวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711268 นายนายณัฐภัทร ธรรมโม โรงเรียนอุเทนพัฒนา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711269 นางสาวศิริพรพิศสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711272 นางสาววรัญญาดัชถุยาวัตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711273 นายโสภณ โคตบิน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711276 นางสาวจิรัชยาปรีวิลัย โรงเรียนหนองหลวงศึกษา การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711280 นายอนุรักษ์พรมเมือง โรงเรียนร่มเกล้า พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711284 นางสาวชลธิชาศรีรัฐ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711286 นายไพรัตน์มิตรแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711292 นางสาวกนิฐนันท์วรรณดี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711313 นายปรเมศวร์กิ้วลาดแยง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711314 นางสาวสุพัตราวันกิ่ง โรงเรียนโพนงามศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711349 นายธนกฤตศิริเนตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711361 นางสาวปิยะดา เทือกตาถา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711373 นางสาวสิรินัณท์ปัญจะมี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711374 นายกฤตพรงอยผาลา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711382 นายพงษ์อมรสายเหลา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711385 นายณรงค์กรศรีมามาศ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711387 นางสาวณัฐภัคยะไชยศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711394 นางสาววราภรณ์ พันดา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711399 นายบุญฤทธิ์ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711414 นางสาวปทุมวรรณวงค์เเสงน้อย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
651711425 นางสาวรวิสราโคตะบิน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์