รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รายงานตัว ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2567

# รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา คณะ
1 67115271124 นายณัฐวัตร เสียงหวาน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
2 67115268106 นางสาวเกตน์สิริ เธียนชัยวัฒนา สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
3 67108406174 นางสาวจตุพร มณีสุวรรณ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
4 67138274301 นายปฏิภาณ สุขภาค อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
5 67115245207 นางสาวณิศวรา รบกล้า ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
6 67102514104 นายวิริทธิ์พล ศรีระวงศ์ บริหารธุรกิจการเกษตร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
7 67115217104 นางสาวกัญญาภัค มีศิริ การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
8 67102502101 นายทินกร ทองบ่อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
9 67115267119 นายนัฐพงศ์ อินธิแสง คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
10 67133424103 นางสาวอรวรรยา สาโพนทัน นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
11 67115244210 นางสาวพัชรพร สุขพันธ์ คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
12 67115245122 นายตะวัน วงศ์แสงสอน ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
13 67105309128 นางสาวกชกร แก้วแพง นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
14 67107409113 นางสาวตรีทิพยนิภา คนหาญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
15 67115271109 นายรัฐภูมิ สรวัตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
16 67105309113 นางสาวกัญญารัตน์ กาษาวงค์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
17 67102503112 นางสาวมณีรัตน์ ไชยรบ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
18 67128325102 นายรัฐภูมิ บุญนำ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
19 67115265107 นางสาวธิดารัตน์ ภูสังข์ เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
20 67115246203 นายนนริพัฒน์ เยาวเรศ พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
21 67115217116 นางสาวพรชนก เสนานาม การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
22 67115267109 นางสาวสุดาพร มีไกรราช คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
23 67115246206 นางสาวมณฑิตา ขันธพัฒน์ พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
24 67115246130 นางสาวปภาดา ระเวกโสม พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
25 67133424101 นางสาวพิชญาภา จันทาทับ นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
26 67115217202 นางสาวรุจิษยา บัวนาเมือง การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
27 67102512107 นายธนดล สีดา สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
28 67105309116 นายอรุชา ศรีพระลาน นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
29 67115244128 นายณัฐพงษ์ ฉิมานุกูล คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
30 67103305116 นางสาววรัญญา อวนวัง การพัฒนาชุมชน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
31 67115268129 นายรุ่งสุริยา น้อยหลานเมือง สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
32 67102503108 นางสาวภวิตรา โพธิ์คู่ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
33 67115208119 นางสาวเมษนี สากุล วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
34 67115217204 นางสาวสุภาพร ไร่สงัด การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
35 67115268131 นายคมสัน สมปอง สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
36 67102105110 นายมินธาดา แจ้งมุข วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
37 67115265113 นางสาววรนุช สมสายผล เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
38 67115265106 นางสาวอรปรียา ชาทิพย์ฮด เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
39 67115270110 นางสาวปรายฝน ชาติชำนิ การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
40 67115268207 นางสาวสาวิณี งามดี สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
41 67105309106 นายอนุชา ศรีบุญแปลง นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
42 67115271118 นายพงศกร เทพิน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
43 67115268116 นายสุทธิภัทร ปิลอง สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
44 67135116216 นายนฤบดินทร์ เอดาสัย สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
45 67115242202 นายธีรเดช วงค์พันธ์ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
46 67102105109 นายวรพล อินทรสิทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
47 67102650107 นางสาวกันยรัตน์ งอยผาลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
48 67135116102 นายธนากร ทุมสี สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
49 67103302102 นายเกียรติศักดิ์ แสนสุริวงค์ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
50 67107426105 นางสาวแสนดาว โยธาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
51 67115244217 นางสาวเขมภัส เชื้อวงศ์พรหม คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
52 67115242201 นางสาวมาลัย แวงเลิศ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
53 67115270111 นางสาวดวงใจ แผ่นพรม การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
54 67108406105 นางสาวณัฐธิดา บุพรม การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
55 67115271128 นายนฤเทพ มิ่งวงค์ยาง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
56 67102105101 นายรัตติพงศ์ ปาข้างฮุง วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
57 67115267112 นางสาวจิรภา บัวอ่อน คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
58 67115270109 นางสาวอนุธิดา วงค์ภาคำ การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
59 67115246129 นายจิรภัทร อินอุเทน พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
60 67115244202 นายชลทิตย์ นามวงศ์ คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
61 67115244201 นางสาววิลาสินี หล้าชาญ คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
62 67115208126 นางสาวเยาวพา พิมพะบุตร วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
63 67103302115 นายพุฒิพงศ์ ทองน้อย ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
64 67108406209 นางสาวปนัดดา นามปัญญา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
65 67131646109 นายสราวุฒิ แสงวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
66 67107426111 นายชัยพิพัฒน์ ปุริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
67 67115246110 นายธนากร มานันที พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
68 67108406103 นางสาวสุภาวดี ก้อนกงไกว การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
69 67107432133 นางสาวจิราภา ฮ่มป่า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
70 67115270120 นางสาวเพ็ญประภา คำภักดี การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
71 67107425205 นายณรงค์ สีแก้ว การจัดการธุรกิจค้าปลีก(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
72 67115270119 นางสาวกัลยา นาพะพล การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
73 67115217212 นางสาวกัลยา จุ้ยประโคน การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
74 67115208129 นายอดิศร เทวรัตน์ วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
75 67115242102 นางสาวฐานิตา โสมสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
76 67115271227 นางสาวพรไพลิน ทิพย์คำมี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
77 67115246211 นายทักษิณ เสริมกำปัง พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
78 67103302104 นายนราธิป ทุ่งสาร ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
79 67115270121 นางสาววนิดา แสงทอง การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
80 67102503115 นางสาวญาดา ยงค์พันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
81 67115217117 นางสาวณัฐฐาวัลย์ ขวานอก การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
82 67115245124 นางสาวศิรดา อภัยโส ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
83 67102649102 นายนนท์ปวิธ ดาบพิมพ์ศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
84 67115271115 นายบุณยกร ดีโคตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
85 67107426106 นายแสงสุรีย์ ศรีรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
86 67115271101 นายกันตพัฒน์ แสนดวง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
87 67115267116 นางสาวแพรชมพู อินธิกาย คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
88 67115268101 นางสาวรวิสรา ใจอดทน สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
89 67108406139 นางสาวจินดามณี เฉียดไธสง การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
90 67115268115 นางสาวธนพร ใจหาญ สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
91 67109407237 นางสาวปรางมณี สง่าศรี รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
92 67133424111 นายสิทธินันท์ คลังใหญ่ นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
93 67102105112 นายธีร์เมธัส ร้อยพิลา วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
94 67103312104 นางสาวสาริกา วิชากุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
95 67108406204 นางสาวนิธิวดี สุวรรณทุมมา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
96 67107432108 นายณัฐพล คณะวาปี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
97 67103305103 นางสาววรรณิศา ยงบรรทม การพัฒนาชุมชน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
98 67107409102 นางสาวพิธิตา แสนศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
99 67115244125 นายสุทธิศักดิ์ ชราโรจ คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
100 67115245114 นางสาววารีรัตน์ ผาใต้ ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
101 67115244117 นายธนกฤต สีพั่ว คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
102 67128325127 นายสุรศักดิ์ สิมศิริวัฒน์ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
103 67115217111 นางสาววนิดา แก้วทอง การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
104 67115267121 นายสุทธิพงษ์ ยาษาไชย คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
105 67115242219 นายเศรษฐวุฒิ ศรีวะรมย์ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
106 67115267106 นายกิตติพงษ์ กานนท์ คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
107 67103321113 นางสาวณัฏฐณิชา โคตรสมบัติ การท่องเที่ยว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
108 67131646217 นายนิรภัทร ขุนหนู วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
109 67107409131 นางสาวนภาพร กงนะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
110 67102122121 นายธนดล วราพุฒ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
111 67102514108 นางสาวมนัสพร แจ้งไชยศรี บริหารธุรกิจการเกษตร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
112 67115267206 นายกันย์สินี ตะลาด คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
113 67138274105 นายกฤษฎา สิทธิรักษ์ อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
114 67115208209 นางสาวกรวรรณ ต้องเดช วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
115 67107409130 นางสาวสุนิตา เวียงสงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
116 67115269202 นายกอบชัย ถิ่นมุกดา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
117 67115208208 นางสาวภัทรธิดา ใจทัด วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
118 67102503118 นางสาวนฤมล ภูละคร เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
119 67115267215 นางสาววนิดา กุลจันทร์ คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
120 67115267214 นายวรชิต สวัสดิ์ศรี คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
121 67115246216 นายอนุชา โพธิรัตน์ พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
122 67115270125 นางสาวพิภัทรากุล อินไชยา การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
123 67115271102 นางสาวไพลิน สีเหลือง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
124 67102122113 นางสาวชุติมา จำปาสี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
125 67115271207 นายสุเมธา มาละอินทร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
126 67115268225 นางสาวปทุมพร เดชธิสา สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
127 67107432113 นางสาวสุฐิตา ชูเพชร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
128 67128325205 นางสาวนันทิยา อบเชย รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
129 67115246218 นายศิวกร สาหาญ พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
130 67115269231 นางสาวอภิชญา หาญณรงค์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
131 67105309146 นางสาวบุญธิกา ผ่องอำพล นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
132 67102649111 นางสาวณัฐธยาน์ เพ็ชรรัตน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
133 67102105116 นายณัฐวุฒิ โคทา วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
134 67107409121 นางสาวนวมินทร์ สมานมิตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
135 67135116212 นางสาววรรณวิสา วงค์คำษา สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
136 67115267213 นางสาวอันทิตา พรมศรี คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
137 67104322101 นางสาววรรณิศา มุติบรรคา ทัศนศิลป์(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
138 67102512130 นายมุขพล แก่นจันทร์ สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
139 67135116227 นางสาวปภาวรินท์ ศรีภูชน สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
140 67107409129 นายธีรภัทร กุลสละ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
141 67107432202 นายภาคิน ศิริพันธุ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
142 67128325119 นางสาวสิริกัญญา หารอาษา รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
143 67138274306 นางสาววิลาวรรณ ดวงจันทร์ อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
144 67115270225 นายปรมินทร์ ว่องไว การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
145 67107426113 นายธนบดี อ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
146 67115268217 นายก้องภพ มีชัย สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
147 67115267218 นางสาวกัญญ์วรา วงค์ศรีชา คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
148 67102122120 นายทินกร หงษ์ทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
149 67135116225 นางสาวธนัญวรัตน์ สุวรรณชัยรบ สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
150 67128325203 นางสาววรรณิสา กุดวงค์แก้ว รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
151 67115242223 นางสาวจรรจิรา คำคลี่ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
152 67115269220 นางสาวธิดารัตน์ วงศ์หนายโกฎ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
153 67115241112 นางสาวอาริสา เชื้อบ้านไร่ ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
154 67107403118 นางสาววิมลสิริ บุญสิงห์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
155 67131646112 นายอัครพล อัคเสริญ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
156 67102512120 นางสาวรัชนีกร คำเพชร สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
157 67102122124 นายพิชยะ จิตมั่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
158 67135116220 นางสาวธิดาลักษณ์ ศรีมณีรัตน์ สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
159 67128325129 นางสาวทัศนาวรรณ แก้วกุดฉิม รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
160 67128325117 นางสาวพรทิพา เจียมตัว รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
161 67107432112 นางสาวไอลดา ปัทถาพงษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
162 67107426235 นายวชิระ สายสุด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
163 67128325128 นางสาวนันทิดา พรมบุรมย์ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
164 67115269208 นางสาวนาริศา พรมเพ็ญ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
165 67138274209 นางสาวอรอนงค์ รัตนะ อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
166 67105309135 นายธนวัฒน์ สุนิกร นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
167 67115242224 นางสาวจิรัชญา หัสขันธ์ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
168 67102514111 นางสาวลักขณา ทองชื่น บริหารธุรกิจการเกษตร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
169 67103307115 นางสาวสุจิตรา โถชาลี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
170 67107403111 นายกิจนิทัศน์ อึ้งธิติพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
171 67135116231 นางสาวอริสรา โคตอ้วน สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
172 67128325107 นางสาวปกีรนัม ทองสุ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
173 67108406126 นางสาวสาวิตรี วิพรรณะ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
174 67103302138 นางสาวตวิษา ทองสุ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
175 67131647104 นายนครินทร์ ชินโน วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
176 67135116226 นายอักษรา พรมพิมพ์ สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
177 67107426124 นายธนศักดิ์ ใจดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
178 67138274307 นายศุภกฤต แสงนนท์ อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
179 67115241215 นางสาวสิริยากร พรมวัง ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
180 67103305107 นางสาวสุนิศา วงค์ผาบุศย์ การพัฒนาชุมชน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
181 67102503120 นางสาวจุฬามณี สารีนันท์ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
182 67131646110 นายธนกฤต แสนเขื่อน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
183 67115271224 นายปุญญพัฒน์ จันทรังษี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
184 67115208213 นายศักดิ์สิทธิ์ กิ้วลาดแยง วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
185 67103321104 นางสาวเพชรลดา สาขาสุวรรณ การท่องเที่ยว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
186 67131646301 นายธนากร ปุราโส วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
187 67128325202 นางสาวลลิตา ปุนเข็ม รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
188 67107437104 นายคุณากร จันทะบาล การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
189 67115269207 นายทองพัฒน์ ตนเสาวภาคย์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
190 67115265124 นางสาวกฤษณา แง้นาเหนือ เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
191 67115267127 นางสาวกนกกาญจน์ ชอบบุญ คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
192 67115245222 นายณภัทร แสงมะณี ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
193 67115241130 นางสาวณัฎฐณิชา ไชยคำ ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
194 67131646205 นายธวัชชัย แสงสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
195 67103302136 นางสาวนภัสสร หมายมั่น ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
196 67115269214 นางสาวเบญจภรณ์ วิยาสิงห์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
197 67115270206 นางสาวขวัญศิริ ใจสุข การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
198 67102503126 นางสาวเบญจมาศ ศรีฤทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
199 67105309139 นางสาวเปรมสิณี สุกสีทอง นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
200 67115265202 นางสาวณสุดา แก้วรัตน์ เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
201 67103305104 นายสิทธิกร อ้วนละมัย การพัฒนาชุมชน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
202 67128325137 นายศรัณย์ อาจทุมมา รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
203 67115265208 นายชยานันต์ พันธะสา เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
204 67103302129 นางสาวปวรรัตน์ ฤทธิธรรม ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
205 67102108102 นางสาวจันทร์ฉาย แสงพรหมชะรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
206 67115241211 นางสาวการะตรี จันทะคัด ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
207 67128325121 นายกฤชนันต์ ไขประภาย รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
208 67115267221 นางสาวจารุวรรณ สายสั้น คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
209 67135116203 นางสาวนิชธาวัลย์ ว่องไว สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
210 67115271217 นางสาวสุธิดา สิงห์ทองชัย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
211 67135116132 นางสาวญาราภรณ์ ศรสังเขป สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
212 67103321103 นางสาวพิมพลอย นามวุฒิ การท่องเที่ยว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
213 67103302137 นางสาวกัญญาณัฐ ฮุ่งหวล ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
214 67133424117 นางสาวปาริชาติ ปวงเริ่ม นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
215 67108406124 นางสาวรุ่งนภา ชนะพจน์ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
216 67128325141 นายวงศธร สอนสมนึก รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
217 67128325132 นายธีระเทพ เพ็ชรจันทึก รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
218 67115267207 นางสาวนภัสวรรณ สีกาลัง คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
219 67115241213 นายอมรเทพ บุตรศรี ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
220 67115270224 นางสาวธันยารัตน์ พรหมบน การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
221 67107426205 นางสาววิภาดา อินทนนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
222 67115269211 นายเจษฎา งิ้วพรหม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
223 67115268216 นางสาวปัญญา อิ่มวิเศษ สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
224 67107403127 นายพีรพล ทัดสบง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
225 67115241124 นายสิทธิพล ชาไมย ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
226 67115267217 นางสาวพัชราภรณ์ อนุศาสน์ คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
227 67102503127 นางสาวศุภักษร ไพจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
228 67102110107 นายธนวัชร สลางสิงห์ คณิตศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
229 67107425104 นางสาวโสภิตา ยงคำสิทธิ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
230 67108406158 นางสาวอนันตญา สายตา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
231 67207432137 นายสุวัชร์ พรหมชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
232 67207432138 นายจิตติ สิทธิ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
233 67202512107 นายอนาวิน เผ่าใจมา สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
234 67202649127 นายชาญวิทย์ จันปุ่ม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
235 67202649126 นายเอกวิท อาจวิชัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
236 67115208103 นางสาวจณิสตา กองสินธุ วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
237 67115208109 นางสาวอารีย์ญา กุลสุวรรณ วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
238 67115271116 นายกฤตยชญ์ ไกยะล้ำ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
239 67115217201 นางสาวสุพิชญา หันศรี การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
240 67115271113 นายภูตะวัน แสงอ่อน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
241 67115267114 นางสาวขวัญฤดี คุณสี คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
242 67115244122 นางสาวพิมพ์นารา ปาวงค์ คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
243 67115245216 นางสาวจุฑารัตน์ กุลวงค์ ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
244 67115246105 นายรัฐภูมิ ต้นภูบาล พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
245 67115268208 นางสาวชุติมา ลีทนทา สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
246 67115246214 นายศุภกร พูลเพิ่ม พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
247 67103302117 นางสาวกนกวรรณ เก็จรัมย์ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
248 67102122119 นายภูวิศ สุนรบดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
249 67107426109 นางสาวอารดี พันธุออน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
250 67102110116 นายภูมินทร์ เบ้าจังหาร คณิตศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
251 67102122140 นายภควัต ซามงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
252 67102650112 นางสาวนภัสสร คำธิศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
253 67115242232 นางสาวอภิรุจี บัวทองจันทร์ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
254 67107426114 นายพีรวัส วะสุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
255 67131646211 นายสิริวัฒน์ ธิตะปัน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
256 67109407123 นางสาวธนัชพร ผิวบุญเรือง รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
257 67103302139 นางสาวภคนางช์ วงษ์กระจ่าง ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
258 67107403115 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรประไพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
259 67102503125 นางสาวภัทรพร จินะโสด เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
260 67102102104 นางสาวรัชฎา ประกิ่ง ชีววิทยา(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
261 67115269110 นางสาวจัสมิน เพ็งแก่นท้าว การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
262 67115267201 นายจรัญ ยุบลชู คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
263 67108406145 นางสาวณัฐสุดา ชุ่มเย็น การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
264 67108406129 นางสาวพิริยากร วงค์คำจันทร์ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
265 67115270122 นางสาวปณิฏฐา ราโช การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
266 67115242111 นางสาวขวัญสิริ เรืองรุจี ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
267 67115244105 นางสาวจุฑารัตน์ ชินโคตร คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
268 67115270130 นางสาวปัณฑิตา ดวงแสนวอ การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
269 67128325104 นางสาวพริริสา อินภูวงษ์ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
270 67115267222 นางสาววชิราภรณ์ เชื้อเมืองแสน คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
271 67115268110 นายธนนน สุธานันท์ สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
272 67135116111 นายณัฐพล วงค์ประชา สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
273 67105309120 นางสาวภัณฑิรา ภาวงค์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
274 67102649103 นายสันติชัย ฮุงหวน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
275 67115242107 นายศุภกร สุขสร้อย ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
276 67107403123 นายสรอรรถ แสงชาติ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
277 67131647201 นายภูวดล จามน้อยพรม วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
278 67105309125 นายฑักษ์ดนัยพร ท่อนจันทร์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
279 67138274303 นางสาวฑิฑัมพร เพ็งลุน อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
280 67109407109 นางสาวอารดา จิตอามาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
281 67115241101 นางสาวปุณยภา ปุมสันเทียะ ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
282 67107409108 นายชัยรัตน์ ลีทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
283 67115217129 นางสาวอารีรัตน์ วงค์ตาผา การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
284 67115242217 นางสาวยิ่งลักษณ์ ผินแก้ว ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
285 67115242120 นางสาวจีรนันท์ แก้วดี ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
286 67115217218 นางสาวอรปรียา ร่องวารี การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
287 67115242109 นายธนภัทร ที่รัก ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
288 67115270118 นางสาวสร้อยแก้ว สายทอง การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
289 67115271126 นายธีรภาพ คำเงิน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
290 67115245203 นายปิยวัฒน์ หาทวี ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
291 67102512108 นายธนวรรธน์ เคนสิน สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
292 67115241125 นายสุภากร ยังแก้ว ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
293 67115269206 นางสาววรรณภา นาคะมิ้น การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
294 67109407117 นางสาวณัฐนริน สุผา รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
295 67115244121 นางสาววิภาวรรณ อั้งโก๊ะ คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
296 67107409116 นางสาวเข็มอัปสร ประทุมทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
297 67115246101 นายพลพล คำเบ็ง พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
298 67103302106 นายปวริศ โนนสว่าง ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
299 67115217226 นางสาวขวัญจิรา แก่นโสม การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
300 67115208124 นางสาวจันทกานต์ ใจกลาง วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
301 67105309142 นางสาวขวัญชนก ชมภูราษฎร์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
302 67128325112 Missพรปวีณ์ จิตจักร์ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
303 67115271201 นายเมธาสิทธิ์ ป้องทอง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
304 67115217128 นางสาวภารุจี วงค์วันดี การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
305 67115242215 นายณัฐกมล มะโนนึก ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
306 67115242113 นางสาวสรวงสุดา พรมจันทร์ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
307 67133424102 นางสาวอัฐภิญญา อดทน นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
308 67107437101 นายนรินทร คงสุขี การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
309 67115217102 นางสาวพิมมาดา อุปทุม การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
310 67115242119 นายธเนศพล วรุณธรรม ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
311 67103302101 นายวิชิตชัย จันทร์สว่าง ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
312 67135116116 นางสาวทิพย์ธารา รัชธานี สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
313 67115265213 นางสาวนวพร สมรฤทธิ์ เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
314 67107403126 นายสุรศักดิ์ คะเนนิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
315 67128325134 นางสาวพัชฎาภรณ์ โชคดี รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
316 67108406148 นางสาวกฤติยา ทุมซ้าย การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
317 67115268215 นางสาวสิริสุดา เทียมมาลา สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
318 67108406147 นายภัทรนันท์ มีลาภ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
319 67128325140 นางสาวสุณัฐชา ประเทพา รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
320 67109407125 นางสาวเจนจิรา อภัยโส รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
321 67108406153 นายสิทธิศักดิ์ ไกยะษา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
322 67115246219 นายธนวินท์ เยาวพร พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
323 67115270208 นายทักษิณ แก้วฝ่าย การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
324 67128325113 นางสาวพรรณวษา แสนแพง รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
325 67103302142 นางสาวธนัฐติญา ชาเครือ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
326 67135116127 นายณัฐพล ฝ่ายสงค์ สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
327 67107432103 นางสาวมนัสนันท์ ลาวงศ์เกิด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
328 67115246212 นางสาวนฤมล แก้วสว่าง พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
329 67115244126 นายรัชพล ลิภา คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
330 67115242220 นางสาวณัฐธิดา ปลัดกอง ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
331 67105309111 นางสาวกัลยรัตน์ ยมพินิจ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
332 67105309105 นางสาวสุทัตตา นาโพธิ์ตอง นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
333 67115217215 นางสาวชนัญญา แก้วน้อย การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
334 67115208110 นายนาวิน ชมภู วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
335 67115244118 นางสาวพริษฐ์ชยาดา เครือจันผา คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
336 67115242213 นางสาวศิรินาถ พรหมศิริ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
337 67115245209 นางสาวภควดี คึมยะราช ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
338 67128325115 นางสาวรุธิรา สายสร้อย รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
339 67102512116 นายศุภกิตติ์ แสนเฮ้า สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
340 67135116202 นางสาวนัชชา จูมศรีสิงห์ สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
341 67115241121 นางสาวชลลดา โพชะราช ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
342 67115270223 นางสาวสุชัญทิชา แสวงดั้น การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
343 67115267208 นางสาววันสุดา เเสนวิลัย คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
344 67108406141 นายดัสกร แก่นดี การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
345 67102503117 นายชาญยุทธ์ สุพินิจ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
346 67115271225 นางสาวสุกฤตยา กฤษดำ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
347 67103302134 นายณัฐภัทร อินนันต๊ะ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
348 67107432114 นายธีรภพ สายใหม่ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
349 67103321102 นางสาวอภัสรา สงวนบุญ การท่องเที่ยว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
350 67103305111 นายณัฐพงษ์ สุมังคะ การพัฒนาชุมชน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
351 67107432129 นางสาวจิรัชญา กัลยาบำเรอ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
352 67109407228 นางสาวเขมิกา สารทอง รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
353 67115265230 นายณัฐวุฒิ สาพรเจริญ เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
354 67102503104 นางสาวกุลนิดา ยติโยพันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
355 67115246112 นางสาวสุรีพร จำปาม่วง พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
356 67102514101 นางสาวพุทธิพร หนองแคน บริหารธุรกิจการเกษตร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
357 67115242209 นายณัฐพงศ์ ธรรมวงค์ไพศาล ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
358 67115269122 นางสาวจิรัชยา สุรินทะ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
359 67115269228 นายนวพรรณ ปัญญา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
360 67105309137 นางสาวอรวลักษณ์ ศรีเทียน นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
361 67115265116 นายจักรี นันทะวงค์ เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
362 67128325109 นายพงศ์รภัส โต่นวุธ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
363 67102105114 นายสุรวุฒิ ใจสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
364 67115271231 นางสาวสุนิษา สมพงษ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
365 67108406136 นางสาวณัฐริกา แก้วใส การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
366 67108406132 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์ทองชัย การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
367 67102511104 นายณัฐพล สุริอาจ พืชศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
368 67107426123 นายไชยพัฒน์ เชื้อคำจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
369 67109407240 นางสาวอรปวีนา ฤทธิธรรม รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
370 67105309207 นางสาวหทัยรัตน์ ก้อนแพง นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
371 67107432127 นายวัชรพงศ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
372 67103332138 Missมนัสนันท์ อ่อนศรี ภาษาจีน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
373 67103332139 นางสาวนงนภัส พ่อแก้ว ภาษาจีน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
374 67102650113 นางสาววรัชยา ศรีเชียงสา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
375 67133424132 นายวุฒิชาติ เด็ดดวง นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
376 67103307140 นายวชิรวิชญ์ เดชบรรทม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
377 67108406172 นายศุภโชค ชูทอง การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
378 67133424130 นายพงษ์เฉลิม พงษ์ไพบูลย์ นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
379 67103321120 นางสาวอรัญญา แสงจันทร์ การท่องเที่ยว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
380 67102649203 นางสาวนริศรา บุญอ่อน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
381 67133424122 นางสาวจุฑามาส อำมาตย์ นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
382 67102119102 นางสาวพิมพกานต์ ศรีทิน วิทยาการข้อมูล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
383 67105309130 นางสาวระวิศนัลณ์ ธัญญกรณ์ภูวดล นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
384 67115246229 นายเรืองสิทธิ์ เดชชัยภูมิ พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
385 67103312111 นางสาวพลอยชมพู ศรีหาวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
386 67102122132 นายสรยุทธ ศรีกัณหา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
387 67102502108 นางสาวจิราวรรณ วงศ์อนุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
388 67102102111 นางสาวภัทราวดี ธงชัย ชีววิทยา(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
389 67131647216 นายธราธร เหมือดอดทน วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
390 67109407227 นายสรรเสริญ ตัน รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
391 67131646232 นายทักษิณ ใยปางแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
392 67102110113 นายเพชรแท้ ศิริบุตรวงศ์ คณิตศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
393 67128325241 นายธนกฤต เสียงเพราะ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
394 67128325252 นายเลอศักดิ์ โคตรวงษ์จันทร์ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
395 67104322112 นางสาวนภัสวรรณ จตุรพักตร์พิสิฐ ทัศนศิลป์(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
396 67107426231 นางสาวรินรดา แสงสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
397 67128325223 นายปัญญาฤทธิ์ โคตรผาย รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
398 67131647110 นายอนุวัฒน์ สุขนา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
399 67102512132 นายกิตพงต์ โสภา สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
400 67103321121 นางสาวชัชฎาภรณ์ ดาลัย การท่องเที่ยว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
401 67107426218 นางสาววริศรา ทุลาวัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
402 67107403131 นายภาธรธฤต ธงน้อย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
403 67104322106 นางสาวพิมลรัตน์ แป้นโคตร ทัศนศิลป์(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
404 67108406167 นางสาววันวิสา โคตรวิชัย การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
405 67102110110 นางสาวนิพาดา ศรีสถาน คณิตศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
406 67128325222 นายนนทวัฒน์ แสนวิเศษ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
407 67108406168 นางสาวมณฑิดา สาบก การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
408 67105309158 นางสาวอรพรรณ นรบุตร นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
409 67131647203 นายโกศล โกศล วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
410 67128325225 นายวัชรพงค์ หาแก่น รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
411 67107432206 นางสาวกรกนก ทองจันทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
412 67107426219 นายสุรพงษ์ คล้ายแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
413 67109407218 นายชยุตม์ นาสินพร้อม รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
414 67104322113 นายอนาวิน แก้วก่า ทัศนศิลป์(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
415 67105309206 นางสาวปรีชญา โมธรรม นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
416 67205309218 สิบตำรวจตรีภัทรนันท์ ทวยไธสง นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
417 67103302206 นางสาววิศรุตา นิยมเหลา ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
418 67115265219 นายกฤษณะ นารีนุช เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
419 67103321122 นางสาวณัฐพร กุลพิมโพธิ์ การท่องเที่ยว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
420 67103332131 นางสาวกัญญารัตน์ โคตรพันธ์ ภาษาจีน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
421 67115265220 นางสาวสาธินี เชื้อคมตา เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
422 67128325224 นายนัฐกรณ์ ตะนัน รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
423 67107426220 นางสาวอรวี พันธะไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
424 67131646221 นายนิธิกร จาเพียราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
425 67115241224 นายสรวิชญ์ เสรีธรรมะพิทักษ์ ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
426 67109407205 นายณัฐวุฒิ จันทร์นิเวศ รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
427 67103312116 นางสาววรางคณา สิงห์แม่ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
428 67205309217 จ่าสิบตำรวจเอกชัย แสนสุริวงค์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
429 67205309219 จ่าสิบตรีชุติพงษ์ ฆารพันธ์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
430 67207432125 นางสาวเกศชฎาพร แก้วเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
431 67228325112 นายอภิสิทธิ์ หอมจำปา รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
432 67208406110 นางสาวนัฐมณฑ์ ครองยุติ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
433 67207432118 นายออมทรัพย์ วะชุม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
434 67205309212 นายวรกิจ สีหา นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
435 67207432130 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
436 67205309216 นางสาวอัจฉราพร เทวรัตน์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
437 67228325109 นายอภิสิทธิ์ จันทร์แก้ว รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
438 67228325105 นายศิริพงษ์ แก้วเสนา รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
439 67205309201 สิบตำรวจโทนิติพงษ์ วงษ์นอก นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
440 67205309227 นายจักรพงศ์ ชื่นตา นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
441 67107409218 นางสาวธิดารัตน์ เวียงสมุทร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
442 67109407251 นางสาวสุภัสสรา สิงห์วงค์ษา รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
443 67103302254 นางสาวณัฐริชา วงษาเนาว์ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
444 67128325156 นางสาวญาณีรัตน์ พรหมอารักษ์ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
445 67105309226 นางสาวรัตน์สุดา น้อยเรือง นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
446 67105309225 นางสาวยุวรรณดี เหมะธุรินทร์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
447 67105309224 นางสาวยุวรรณดี เหมะธุรินทร์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
448 67115270213 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
449 67115246223 นายสุรเชษฐ์ ผาใต้ พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
450 67115242230 นางสาวพรทิพย์ วงค์ประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
451 67115242228 นางสาวเบญจภรณ์ พิลาจันทร์ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
452 67105309127 นางสาวทิพย์ญาดา นารีนุช นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
453 67103332129 นายชัยวัฒน์ ใจพี่ ภาษาจีน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
454 67102514112 นายสินธนูวัฒน์ ชะดามนต์ บริหารธุรกิจการเกษตร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
455 67107426212 นายฉัตรนาวี บุญเลี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
456 67107409114 นายมนตรี ตันสาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
457 67115244212 นางสาวสมิตานันท์ สำราญวงศ์ คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
458 67135116126 นางสาวเพชรระดี ไพราม สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
459 67115268102 นางสาวชนันภรณ์ โกษาแสง สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
460 67115217216 นางสาววัชราภรณ์ บุตรจันทร์ การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
461 67135116125 นางสาวธัญชนก เคนพละ สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
462 67115244101 นายวรชัย ชาวชายโขง คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
463 67115271110 นายเจษฎาภร เกิดผล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
464 67115268128 นางสาวสุพรรษา ไขแสง สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
465 67115270113 นางสาวอภิญญา ห้วยทราย การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
466 67115242122 นางสาวญาณิศา บุตรศรีวิลัย ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
467 67115242104 นางสาวสุภลักษณ์ หารธงไชย ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
468 67115271114 นายบุญญกร หล่อนสิ่ว นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
469 67108406109 นายภัทรพงษ์ พลสวัสดิ์ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
470 67102512109 นายชานนท์ พิมบล สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
471 67107409104 นางสาวศิริรัตน์ ฐานพรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
472 67115217213 นางสาวกวินธิดา สินอยู่ การศึกษาปฐมวัย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
473 67115245213 นางสาวทอฝัน บุญชาญ ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
474 67115267105 นายทีฆวัฒน์ บึงบัว คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
475 67115242208 นายพงศกร บาลโคตรคุณ ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
476 67115242221 นางสาวณัฐริกา เดือนนิล ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
477 67108406108 นางสาวอุมาภรณ์ นิวงศา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
478 67115268113 นางสาวอารยา สวนหลวง สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
479 67115208114 นางสาวอริศรา พิมแพง วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
480 67102514103 นางสาวอรชพร สุพร บริหารธุรกิจการเกษตร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
481 67107426101 นางสาวณัฐธิดา เนตรภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
482 67115246122 นายภูชิต เลียงลาด พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
483 67115208127 นางสาวสุชานาถ กุมารสิทธิ์ วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
484 67102503113 นางสาวศศิกานต์ กลีบมะลิ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
485 67107426107 นางสาวสุภาวิณี สังกฤษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
486 67115245116 นายวุฒิพงษ์ ดวงสุภา ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
487 67115269101 นางสาวชนิดา บุตรโคษา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
488 67115245204 นางสาวอรจิรา ศรีจันทร์ ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
489 67115208122 นายนพวิชญ์ จรัสแผ้ว วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
490 67107437103 นายขวัญฐภัทรยศ ปาวสง่า การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
491 67102105107 นายธนพนธ์ อรรคสังข์ วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
492 67102105102 นายทศรฐ ผาใต้ วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
493 67102512104 นายธีระเมธ งอยภูธร สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
494 67115246117 นางสาวชุติมน สายสุด พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
495 67102503114 นางสาวสุริยภรณ์ ทินคาม เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
496 67105309117 นายเกียรติศักดิ์ กาดำดวน นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
497 67115267108 นายวรเมธ นามประมา คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
498 67102512129 นายธีรภัทร์ วจีสิงห์ สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
499 67131646107 นายอนุพงศ์ สมบูรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
500 67115270228 นายสุกฤษฏิ์ ขอพร การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
501 67115208212 นางสาวสิริรัตน์ คำใหญ่ วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
502 67115269126 นางสาววิชญาพร ไอยะไกรษร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
503 67115269128 นางสาวนรินดา พรมคำ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
504 67115269119 นางสาวพริริสา เผ่าพงษ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
505 67115265205 นางสาวมนฑิณี จันทร์ปาน เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
506 67115242227 นายภูริ ลาดมุณี ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
507 67103307109 นายสิทธิรักษ์ ราชคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
508 67115269204 นางสาวธารารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
509 67103302130 นายอัษฎา แย้มขะมัง ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
510 67135116223 นางสาวจิราพร จิ่มอาษา สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
511 67108406210 นางสาวตะวัน บุญยัง การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
512 67103302125 นางสาวอรจิรา เลิศศรี ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
513 67107426233 นางสาวญาณตา แสนมะฮุง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
514 67102503135 นางสาวอารียา โถสายคำ เทคนิคการสัตวแพทย์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
515 67107432125 นางสาวดวงกมล ทองสุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
516 67102512137 นางสาวจิรประภา ธงยศ สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
517 67107403136 นางสาวฐิติพร สาริศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
518 67107409307 นายสิทธิชัย เพชรดีคาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
519 67107425206 นางสาวสวนียา แสนสอาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
520 67131646305 นายอชิรวิชญ์ อุปพงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
521 67102122137 นายนัฐวุฒิ โสมณะวัตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
522 67103302228 นางสาวศรัณย์รัตน์ สาระการณ์ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
523 67107426230 นายปิยวัฒน์ คุณา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
524 67128325243 นางสาวธิดารัตน์ หมึกไธสง รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
525 67138274116 นางสาวบุษรินทร์ โคตบิน อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
526 67107409207 นายธนากร วรสิงห์กฤดา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
527 67128325244 นางสาวจิตติมา เงินนาม รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
528 67202512103 นายอดิศักดิ์ โพธิจันทร์ สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
529 67202649125 นายภัทรวิษ เติมพันธุ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
530 67115244208 นางสาวญาณิศา ผิวขำ คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
531 67115271121 นายขจรยศ เหง้าละคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
532 67108406101 นางสาวชมพูนุท พรมนาน การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
533 67108406111 นางสาวภาวิณี สุวรรณมาโจ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
534 67115242105 นางสาวสิริวรรณรัตน์ อ่อนสุระทุม ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
535 67108406106 นางสาวพรพรหม พรหมเสนี การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
536 67107409112 นางสาวกรรญา บรรจง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
537 67102512106 นายธีรนันท์ ทองภู สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
538 67115244110 นายศุภฤกษ์ เศษท้าว คณิตศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
539 67135116114 นางสาวอรปรียา บัวบาล สาธารณสุขศาสตร์(สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
540 67115208121 นางสาวจีรนันท์ กระบอกโท วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
541 67115242216 นายอัษฎาวุธ ศรีสุธรรม ภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
542 67115271106 นางสาวอรปรียา ศรีมุงคุล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
543 67115267102 นายณัฐพนธ์ ภู่แม่น้ำ คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
544 67115245212 นางสาวอัจฉราวรรณ อ่อนสี ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
545 67105309112 นายธนภัทร คำผอง นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
546 67115246115 นายณัฐพล พิเศษรักษ์ พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
547 67103302119 นายธัชชัย จันทะรังษี ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
548 67108406165 นายอภิสิทธิ์ ชุมภูวัน การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
549 67102105125 นายชัยณรงค์ มุ่งรวยกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
550 67102122126 นางสาวพรรณนิดา เพียรดำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
551 67103305108 นางสาวจุฑารัตน์ มนต์คาถา การพัฒนาชุมชน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
552 67115241220 นางสาวสิริมล กาแก้ว ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
553 67107426126 นางสาวปัทมพร ไกยะฝ่าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
554 67107409304 นางสาวธนัชชา เสนจันตะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
555 67109407137 นายธนพงษ์ มิสงอน รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
556 67108406166 นางสาวศศิธร วันทา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
557 67115265215 นางสาวกัญญากร คอนโคตร เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
558 67103302201 นางสาวสุณัฐชา นะคะจัด ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
559 67128325216 นางสาวพีนาพียา สื่อกลาง รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
560 67205309226 นายพงษ์ศธร ตะบองเหล็ก นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
561 67207432135 นางอัจฉรา แก้วดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
562 67103302243 นางสาวปิยภัทร โพธิ์สวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
563 67128325148 นางสาวภาวิตา อริยชาติ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
564 67115241209 นางสาวนันทิชา แป้นห้วย ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
565 67102105113 นางสาวสุพรรษา ภูภารพร วิทยาการคอมพิวเตอร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
566 67102122118 นายกิตติ์รวี พลศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
567 67105309134 นายวีรภัทร แก้วปีลา นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
568 67105309141 นางสาวพรจรัส เชื้อจันทา นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
569 67103302145 นายจตุพร จันทร์มาลา ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
570 67102122108 นายอนุวิท วิเศษสม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
571 67105309132 นายมนูนศักดิ์ คิดโสดา นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
572 67128325120 นางสาวธัญจิรา อินเพ็ง รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
573 67108406140 นางสาวณัฐนิชา ไชยแดนเดช การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
574 67128325207 นายยศกร พลยุทธิ์ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
575 67115267224 นางสาวนภัสสร อาแพงพันธ์ คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
576 67108406156 นางสาวแพรไหม แก้วบุรมย์ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
577 67107426215 นายสหพรหม อ่อนดารา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
578 67228325108 นายณัฐพงศ์ ฮาบสุวรรณ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
579 67208406104 นางสาวนันทวดี สว่างวงค์ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
580 67205309123 นายธวัชชัย ยุบลชู นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
581 67205309137 สิบตำรวจตรีภาณุวัฒน์ ดีดวงพันธ์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
582 67205309106 สิบตำรวจตรีนิธิสิทธิ์ คำพลงาม นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
583 67202649118 นางสาวปาริชาติ ศรีษะเกตุ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
584 67207432127 นางสาวณัฐญาดา พรมภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
585 67202649120 นายภาณุพงษ์ ลุนเวลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
586 67205309107 นายทวีชัย ไตรแก้ว นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
587 67228325110 สิบเอกระพีพงษ์ ปรีประเสริฐ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
588 67205309126 สิบตำรวจเอกอภิสิทธิ์ ศรีทิน นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
589 67208406106 นางสาวณัฐฐาวีรนุช โคตขวา การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
590 67202649102 นายจิรเมธ งอยจันทร์ศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
591 67203307102 นางดวงพร กอนโพชน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
592 67107409301 นางสาวอัญชุลี บางทราย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
593 67108406205 นางสาวเกศกนก สร้อยมาลัย การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
594 67115208211 นางสาววรภัสสร์พิชชา หอมหวล วิทยาศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
595 67109407141 นางสาวสิวิณีน์ บุตรวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
596 67115268226 นายพุทธรักษา บุญสิน สังคมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
597 67115269226 นางสาวณัฐธิดา พรมทอง การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
598 67115270219 นางสาวเพชรจรีย์ คำทะเนตร การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
599 67115269109 นายพิชัย ตระกูลมา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
600 67103332115 นางสาวญาริศา ยินดีภพ ภาษาจีน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
601 67102512118 นางสาวมุกฑิตา พรมแก่น สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
602 67107409210 นายปุระชัย สุราราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
603 67115246220 นายอดิศร พิลาพันธ์ พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
604 67108406164 นางสาวกชกร เกตุคำ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
605 67115265214 นางสาวกมลกานต์ มีสนาม เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
606 67103307118 นางสาวนิศาชล ธิวะโต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
607 67107409134 นางสาวจุฑามาศ สีสุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
608 67108406216 นางสาวสุดธิดา บางศิริ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
609 67109407134 นายชัยอนัน รามตี รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
610 67102514114 นางสาววรนุช นนดารา บริหารธุรกิจการเกษตร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
611 67202512101 นายชนะพร ไชยพรม สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
612 67207432103 นางสาวภัทรนันท์ สาขา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
613 67207432101 นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
614 67207432102 นางสาวศศิกานต์ ภวภูตานนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
615 67115267230 นางสาวเบญญาภา กำจัดภัย คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
616 67115241204 นางสาวมาริษา พ่อเพียโคตร ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
617 67207432113 นางสาวศรัณญ์ณัฐินี ศรีสุไลย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
618 67207432110 นางธนกร อินทรสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
619 67209407107 นายจิรายุ มณีกุล รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
620 67205309207 นายธีรภัทร์ บัวชุม นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
621 67202649117 นายนพฤทธิ์ สัมฤทธิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
622 67205309103 สิบตำรวจตรีสรายุทธ พุทธดี นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
623 67109407242 นายอนพัทย์ พันศรี รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
624 67102512114 นางสาวศศิพร ประชาชัย สัตวศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
625 67102650108 นายชยพล จิตราคม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
626 67103302131 นายนันทกิตติ์ สำเภา ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
627 67115269229 นางสาวพิมลพัทธ์ แก้วคำแสน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
628 67102122115 นายวิตพงษ์ พงษ์ศาสตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
629 67115241111 นางสาวทิพย์ยานันท์ หอมเฮ้า ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
630 67205309138 นายอุดมศักดิ์ พืชสิงห์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
631 67203307106 นายปิยวัฒน์ มาเมือง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
632 67109407250 นางสาวภัชภาทิพย์ ขอบไชยแสง รัฐประศาสนศาสตร์(รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
633 67102649124 นางสาวกัณญธิดา ไชยเพชร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
634 67107409215 นายวัชร เหยื่อแสวง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
635 67107403151 นางสาวเกศญาภรณ์ ภูหนององค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
636 67107409216 นางสาวพิมญาดา โพธิ์เสือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
637 67102514118 นายศิวกร อุ่นสมัย บริหารธุรกิจการเกษตร(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีการเกษตร การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
638 67103307149 นางสาวณฐพร อ่อนศรีทา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
639 67107432137 นางสาวชรีพร นรบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
640 67103302251 นางสาวธัญญาลักษณ์ สิงห์วี ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
641 67102110120 นายเอกลักษณ์ อุปชัย คณิตศาสตร์(วิทยาศาสตรบัณฑิต) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
642 67115246131 นายอธิวัฒน์ อินธิราช พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
643 67131646124 นายจิรายุทธ พุธโก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
644 67138274102 นายอารักษ์ กุลอัก อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
645 67115270124 นางสาวกนกพร จันทรังษี การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
646 67115246210 นางสาวเกศินี ลาจิตร พลศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
647 67115270107 นางสาวณีรภัทร สิงห์ทอง การประถมศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
648 67115271119 นางสาวพัชราภา อินประเสริฐ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
649 67128325101 นายภาสกร เสาพงไพ รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
650 67108406214 นางสาวธนาภรณ์ กุดวงศ์แก้ว การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
651 67107432138 นางสาวช่อแก้ว เชื้อคำจันทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
652 67138274207 นางสาวสิรินธรารัตน์ กิณเรศ อุตสาหกรรม(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
653 67115271211 นายเจนยุทธ กวดขัน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
654 67108406144 นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
655 67107426210 นางสาวจิราวรรณ วงศ์ศรีชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
656 67115245231 นางสาวจิรัชญา สพานกลาง ภาษาไทย(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
657 67103307124 นายชานนท์ จะป๋า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
658 67115265218 นางสาวสุจิตตา ธงอาษา เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
659 67108406217 นางสาวอาภัสรา สุรินทร์ การบัญชี(บัญชีบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
660 67103302205 นางสาวชนัญชิดา อวนป้อง ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
661 67133424121 นายกิตติภณ ชื่นสิน นิเทศศาสตร์(นิเทศศาสตรบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
662 67107437109 นายอภินัทธ์ แสนชัย การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
663 67107426217 นางสาวชลธิชา วังทะพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
664 67128325220 นายพุฒิพงษ์ คำชมภู รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
665 67103321118 นางสาวอโรชา แก้วคุณเลิศ การท่องเที่ยว(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
666 67103302203 นางสาวธารวรินทร์ จันนุบิน ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
667 67103302204 นายสุวิวัฒน์ ศูนย์จันทร์ ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
668 67131646220 นายอดิศร เชื้อคมตา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
669 67105309157 นางสาวศรีประเสริฐ โพนยงค์ นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
670 67105309216 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วกันหา นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
671 67115241222 นางสาวหทยา อุสาพรหม ฟิสิกส์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
672 67128325118 นางสาวศิริยากร มะลิแย้ม รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
673 67128325136 นายอนุวัตร แพงศรีละคร รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
674 67115271234 นายหัสบดี วงษ์พาน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
675 67115269225 นางสาวอินธิชา ด่านวันดี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
676 67115265130 นางสาวดวงกมล เทพกรรณ เคมี(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
677 67105309150 นายรัฐภูมิ ปัตภี นิติศาสตร์(นิติศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
678 67107437106 นายจามีกร แก่นจันทร์ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
679 67107426121 นายธัญญวัช เที่ยงตรง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
680 67107409122 นางสาวปนัทดา บุญชะนะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการโลจิสติกส์)(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
681 67103332126 นางสาวพนิดา ศรวิเศษ ภาษาจีน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
682 67115267210 นางสาวสุพรรษา นรสาร คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
683 67115267129 นางสาวพนิตาพร สีขุมเหล็ก คหกรรมศาสตร์(ครุศาสตรบัณฑิต) ครุศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
684 67103302214 นางสาวนธีทิพย์ ตระกูลมา ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
685 67128325238 นางสาวอินทิรา บุญประสม รัฐศาสตร์(รัฐศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
686 67102649204 นายกิตติศักดิ์ รูปดี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา)(วิทยาศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
687 67103302217 นางสาวปานทิพย์ เขื่อนคำแสน ภาษาอังกฤษ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
688 67131647111 นายอคพล ขาวประภา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
689 67103312121 MissThi Thuy Lan Bui ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
690 67107425306 นางสาวชลธิชา ชมพล การจัดการธุรกิจค้าปลีก(บริหารธุรกิจบัณฑิต) วิทยาการจัดการ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
691 67104322110 นางสาวบัณฑิตา เพ็งสว่าง ทัศนศิลป์(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
692 67131646118 นายศิวพงศ์ ไกรยะสา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
693 67103332136 MissQuynh Tram Le Thi ภาษาจีน(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
694 67103312122 MissNgoc Ngan Tuyen Nguyen ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ(ศิลปศาสตรบัณฑิต) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
695