ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5 การรับตรงอิสระ) หลักสูตร ค.บ. 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2563
วิธีการสมัคร
กรอกใบสมัครออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัคร

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา
1. รับสมัครแบบออนไลน์ 6 เมษายน - 20 เมษายน 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 30 เมษายน 2563
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 8 พฤษภาคม 2563
4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 19 พฤษภาคม 2563
*หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

# คณะ หลักสูตร(สาขาวิชา) หลักสูตร จำนวนที่รับ
1 ครุศาสตร์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี 9 ราย
2 ครุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 7 ราย
3 ครุศาสตร์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี 17 ราย
4 ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี 9 ราย
5 ครุศาสตร์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี 13 ราย
6 ครุศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 7 ราย
7 ครุศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี 8 ราย
8 ครุศาสตร์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี 22 ราย
9 ครุศาสตร์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี 7 ราย
10 ครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี 8 ราย
11 ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี 24 ราย
12 ครุศาสตร์ เคมี ค.บ. 4 ปี 19 ราย
13 ครุศาสตร์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี 25 ราย
14 ครุศาสตร์ การประถมศึกษา ค.บ. 4 ปี 30 ราย
รวม 205 ราย