วิธีการสมัคร: ปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5 การรับตรงอิสระ) หลักสูตร ค.บ. 4 ปี