รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
1471200085943 641420161 นายณัฐวุฒิ ตงศิริอุยเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471400081291 641420160 นายจิรชาติ งอยผาลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1470800314993 641420159 นางสาวบุษกร แขมคำภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1349900984442 641420158 นางสาวศิรินทร์ญา ผลสอน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
1650800028778 641420157 นางสาวเรณุกา สกุลไพศาลศิริ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ยังไม่ชำระ
1470700057212 641420156 นายณัฐนันท์ วันดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900536767 641420155 นายยิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมวัฒนะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900536767 641420154 นายยิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมวัฒนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471100130718 641420153 นายธิติวุฒิ เจริญชัยไธสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480600108702 641420152 นายจักรกฤช ธ น เฮือง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1330400424342 641420151 นางสาวกนกอร นาคโชติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1471300101193 641420150 นางสาวณัฐาพร แสงภักดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470201191827 641420149 นางสาวิทิพาวดี รมจันทร์อินทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490300124176 641420148 นายเกรียงศักดิ์ บุระวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1470800277311 641420147 สิบตรีวุฒิไกร วิชุมา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
3479900045964 641420146 ว่าที่ร้อยตรีชิดชนก นามวงศ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470500105141 641420145 นางสาวสุดารัตน์ กิณเรศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480700205858 641420144 นางสาวกาญจนา พรมลัง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489900326738 641420143 นางสาวรุ่งทิพย์ คร่องสนาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1489900326738 641420142 นางสาวรุ่งทิพย์ คร่องสนาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
3470300265086 641420141 นายสุวิทย์ สุดพุด เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) ยังไม่ชำระ
1470600140509 641420140 นายอรรคเดช ใครอามาตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1499900004161 641420139 นายณัฏฐวัฒน์ สุพร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1480700202964 641420138 นางสาวสงกรานต์ เชื้อตากวัก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1470400186441 641420137 นางสาววรรณิศา ศรีปาดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
1419901740732 641420136 สิบตำรวจโทวรายุส ตุนาวา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470100289597 641420135 นางสาวสุดารัตน์ บุรีแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900447349 641420134 นางสาวณัฐชา ก้อนคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900571457 641420133 นางสาวจันทร์เจ้า ศิริสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กศน.อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1470800153728 641420132 นายธนาวุฒิ รากสี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1480700135175 641420131 นายนิพล โคตรตาแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.เซกา ยังไม่ชำระ
1480700125757 641420130 นายทนงศักดิ์ หงษาชุม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1411100123258 641420129 นางสาวศิรดา แสนปาลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แวงพิทยาคม ชำระแล้ว
1409901810102 641420128 สิบตำรวจตรีเขมมินท์ จินดามนต์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ยังไม่ชำระ
1471600074701 641420127 นางสาวพรชิตา ยอดจำปา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
3480100610260 641420126 นางสาวเนตยา ไชยภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครพนม ชำระแล้ว
3470500411272 641420125 นายณัฐพงษ์ ธนณัฐพงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1480700033445 641420124 นางสาวโชติกา หารคำมุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1129901745061 641420123 นายรชานนท์ เกตุแสนวงษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1469000012184 641420122 นางสาวนฤกันยาวัฒน์ โพธิ์ภู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
1411100123258 641420121 นางสาวศิรดา แสนปาลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ยังไม่ชำระ
1119900556850 641420120 นางสาวศิรินนารถ เงาะสนาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
1470400220045 641420119 นางสาวธิดารัตน์ สุราราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478800008954 641420118 นางสาวนิรมล หอมหวล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1101500643812 641420117 นางสาวรัตนา อัครจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1470400193129 641420116 นางสาวนางสาวพลาพร กางทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ เอ็นเทคอินเทอร์เนชั่นนอล ยังไม่ชำระ
1749900874911 641420115 นางสาวอัจฉราวดี หมกเมืองแล้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พยัคฆภูมิวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
3471400092508 641420114 นางสาวจิตนเรศ ขันบรรจง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร ยังไม่ชำระ
1103702117714 641420113 นางสาวทิพวรรณ ฝาชัยภูมิ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1349901137972 641420112 นางณัฐฐาพร สุภาษร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขมราฐพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470500096397 641420111 นายศุภวัฒน์ สีหาลุน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
1479900323925 641420110 นายศุรวุธ วงค์ผาบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1470801378464 641420109 นางสาวนิภาดา ไชยบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1471400065750 641420108 นางสาวอรัญญา งอยจันทร์ศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1749900518855 641420107 นายสิทธิกร แสงมณี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1479500005802 641420106 นายธนากร ยตะโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1480800128740 641420105 นางสาวช่อลดา บัวชุม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังไม่ชำระ
1479900553190 641420104 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900347549 641420103 นางสาวสุพิชา วงศ์บาตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
1320601292745 641420102 นางสาวปภาณิน ศิริบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1480400116957 641420101 นายกิตติพงษ์ เผ่าศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1480700194023 641420100 นายณภัทร สุนิพรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
1100702982897 641420099 นางสาวชลลดา กำไร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ยังไม่ชำระ
1439000010378 641420098 นางสาวพิยะดา พงอาษาไทย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยยาคม ยังไม่ชำระ
1480301211587 641420097 นายวัฒนากร เขียวค้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1480301211587 641420096 นายวัฒนากร เขียวค้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1412201052039 641420095 นางสาวโสรยา นะตะพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ยังไม่ชำระ
1499900386285 641420094 นางสาวประภัสสร คําจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหล่าประชาอุทิศ ยังไม่ชำระ
1480501264030 641420093 นายณัฐวุฒิ ธนกุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471400073540 641420092 นายอนันตพล กองสีสังข์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1471700025362 641420090 นางสาวอมิตา หารยงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1129901715072 641420089 นายอายุธ ทองลา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1320601292745 641420088 นางสาวปภาณิน ศิริบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1489500003478 641420087 นางสาวณัฐธิดา ชนะเคน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1489900440310 641420086 นางสาวปิยฉัตร ดีสัตถา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1471100175509 641420085 นางสาวนันทิกานต์ บุญชาญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ยังไม่ชำระ
1470300107263 641420084 นางสาวปานตะวัน วงศรีลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1499900342415 641420083 นางสาวกมลชนก ฟ้าคุ้ม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480701263657 641420082 นางสาวพรพิมล วงค์ตาทำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเเกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1103701755814 641420081 นางสาวกรจิรารัตน์ ชนินท์กานต์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1461400086943 641420080 นางสาวกัณมณี รุ่งแก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ยังไม่ชำระ
2470500017339 641420079 นางสาวสุวรรณา โอตพล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ยังไม่ชำระ
1480700125510 641420078 นางสาวศศินันท์ ธิสังกะวรวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470800164720 641420077 นางสาวจุฑามาศ สายธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พังโคนพานิชยการเทคโนโลยี ชำระแล้ว
3480700789295 641420076 นายประกอบ ตันมูล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471200112193 641420075 นางสาวณัฎฐ์ชญาภา เกษมสุข ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1480700047161 641420074 นายวิโรจน์ สุคำพุธ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
3470400228379 641420073 นายภทรดล ไชยตะมาตย์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ยังไม่ชำระ
1410100224631 641420072 นางสาวอุทุมพร อุทุมทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชำระแล้ว
1461300073149 641420071 นางสาวจุฬารัตน์ โสภาพร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1471201421891 641420070 นางสาวบัณฑิตา มุกดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1119900533710 641420069 นางสาวพรนภา พุทธนาวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธินิมิตวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470300107263 641420068 นางสาวปานตะวัน วงศรีลา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900427178 641420067 นางสาวณัฐธิดา สาระคร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ยังไม่ชำระ
1309900559105 641420066 จ่าสิบเอกธิตินันท์ ทองเกิด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา ยังไม่ชำระ
1419902109700 641420065 นางสาวณัฐภรณ์ แก้วแก่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
1419902136774 641420064 นายกิตติศักดิ์ โพธิ์สุวรรณพร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
1471200294542 641420063 นายนิพนธ์ ขันธ์เพชร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900129941 641420062 นายสหโชค เพ็ชรแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900432121 641420061 นายจักรพงศ์ ไกยะฝ่าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1430900147410 641420060 นางสาวจิรารัตน์ ฮาดดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
2449900021994 641420059 สิบตำรวจตรีจตุรงค์ ถุงเกตุแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น? ยังไม่ชำระ
1481000004478 641420058 นางตุ้มทอง โคตรตาแสง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1480900127575 641420057 Miss.พุธิตา วะชุม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900537976 641420056 นายธนากร ภู่วาว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
3350800213485 641420055 นางสาวกาญจนา บุญศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
1479000005749 641420054 นายนิธินันท์ เสน่หา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1630200071559 641420053 นางสาวรวิวรรณ กันสาตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1479900353565 641420052 นายธนินทร์ชัย โคตรวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1409901117181 641420051 จ่าสิบโทอัครพล สระมัวมืด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
1479300018889 641420050 นายนิธิ เหล่าสุวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
3480300771941 641420049 นายจักรภัทร กุลยะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
3409901090653 641420048 นายรามิล ปฐมบงกฏสกุล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยบันฑิตเอเซีย ชำระแล้ว
1461500014979 641420047 นายนพกร ราชชารี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900553190 641420046 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900553190 641420045 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1419902096497 641420044 นางสาวณัฐดาวรรณ์ เประกันยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1100702982897 641420043 นางสาวชลลดา กำไร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ยังไม่ชำระ
1630200071559 641420042 นางสาวรวิวรรณ กันสาตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1430301346121 641420041 นางสาวลลิตา สาสอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1490100146583 641420040 นางสาวณัฐสุดา ดีดวงพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ยังไม่ชำระ
1480900085589 641420039 นายทรงพล นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470100274395 641420038 นางสาวกมลชนก ศรีวิชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ยังไม่ชำระ
2499900020815 641420037 นางสาวกาญจนา จันสด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
3489900246064 641420036 นายศตพล ใจสบาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
1410501146673 641420035 นายวรวุฒิ อุระภา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1471200397732 641420034 นางสาวพนิดา พรมจินดา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1470100258471 641420033 นางสาววนิดา พันธ์แก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1430900111695 641420032 นางสาววรรณรักษ์ บุญย่อ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1471200341770 641420031 นางสาวสาวิตรี สุพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
3470100757465 641420030 นางสาวอาภาภรณ์ ขันทาเงิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
1478800008644 641420029 นางสาวขวัญจิรา เปาวะนา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออากาศอำนวย ชำระแล้ว
1471400037021 641420028 นางสาวฐิติรัตน์ พิมพ์สมแดง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900538867 641420027 นางสาวกนกนาฏ สุขสอาด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1469900360839 641420026 นายชนกันต์ จิตจักร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ยังไม่ชำระ
1479900409951 641420025 สิบตำรวจตรีอาทิตย์ ถึงนามลี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1451000259689 641420024 นางสาวสายฝน เขตกลาง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
1348900033013 641420023 นางสาวจิราภรณ์ ธรรมคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900441791 641420022 นางสาวอันธิดา อุปถานา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1499900293911 641420021 นางสาวพรทิพย์ ทองเภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1470900110117 641420020 นางสาวสุชาดา จำปาหาญ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900384118 641420019 นางณิชกานต์ เณรน้อย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1909802689092 641420018 นางสาวอารียา นามแสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1471600051566 641420017 นางสาวจิราภรณ์ มูลสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชำระแล้ว
1119500010485 641420016 นางสาวณัฐริกา ขันสู้ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1489900250821 641420015 นางสาวสุดาพร ขอพืชกลาง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1431100068991 641420014 นางสาวสุดารัตน์ จู่มา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1469900439311 641420013 สิบตำรวจตรีพจน์วัฒน์ พลเยี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
1479900083878 641420012 นางสาวอมรศิริ ม่อมพะเนาว์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ชำระแล้ว
1490400108997 641420011 Miss.สุนิษฐา บาดตาสาว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1489900385220 641420010 นางสาวรักษ์ชนก ศรีนารินทร์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1841500154165 641420009 นายกฤษณ์ คล้ายทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ยังไม่ชำระ
1430900197841 641420007 นางสาวศิริพร สมควรการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1319900191833 641420006 นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นจิตต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ยังไม่ชำระ
1470500147544 641420005 สิบตำรวจตรีอัศวเดช บุญตะวัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501277361 641420004 นางสาวนัฐการ จันทะนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1417500016101 641420003 นายเจษฎาภรณ์ เสาดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
1409601254320 641420002 นางสาวอานิตยา คงกุทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ยังไม่ชำระ
1470100219025 641420001 นางสาวกาญจนา? แก้วคำแจ้ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ