รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
1480200101808 641420524 นางสาวฟาริดา แสนสร้อย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
1470501178281 641420523 นางสาวแอนนา ฮามวัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ช้างมิ่งพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1421000106025 641420522 นางสาวพิมพ์วิภา มาตา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ยังไม่ชำระ
1480300122076 641420521 นางสาวเนื้อทราย วงษ์สม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
1499900271348 641420520 นางสาวมลาวรรณ ทองออน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470100291753 641420519 นางสาวศุภนิดา สาระคร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
1412100073944 641420518 นางสาวปวีณา แสงกล้า การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ยังไม่ชำระ
1489900025428 641420517 นายเจษฎา พิลาบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ รร.คฤหบริหารธุกิจ ยังไม่ชำระ
3471201042641 641420516 นายอภิชาติ กันสา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1104200281594 641420515 นางสาวดลยา ลิภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ วานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1104300584203 641420514 นางสาวจันทมณี บุญประสม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
1411100210690 641420513 นางสาวอัญชลินทร์ เหง่าดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคนิคพิชญบัณฑิต ยังไม่ชำระ
1490700061112 641420512 นางสาวเบญจพร บุญชาลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1460600162952 641420511 นางสาวสุทิตา โคตรพัฒน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ยังไม่ชำระ
248100030191 641420510 นางสาววริศา จันทรศิริ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการโรงแรมและท่องเที่ยวไทย ยังไม่ชำระ
1438400004951 641420509 นายคชินทร์ พลวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
3471201455244 641420508 นางสาวหยกมณี พิพัธนัมพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศิลป์ ยังไม่ชำระ
1471100146053 641420507 นายคณาวุฒิ สุวรรณเมฆ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
1470501178281 641420506 นางสาวแอนนา ฮามวัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900369429 641420505 นายวิชัย คงบุรินทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900535205 641420504 นางสาวบุญญิสา พิลาโฮม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900535205 641420503 นางสาวบุญญิสา พิลาโฮม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900535205 641420502 นางสาวบุญญิสา พิลาโฮม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
3470200202341 641420501 นางสาวขนิษฐา มุงแสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1468900006376 641420500 นางสาวอรกานต์ แก้วชัยภูมิ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ บ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1489900272883 641420499 นายณัฐพงษ์ คำสงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
1470800273570 641420498 นายสุรเกียรติ โมกสุวรรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1430900041891 641420497 นางสาวพิกุล ทองดอนดู่ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ยังไม่ชำระ
1489900456194 641420496 นายกิตติทัต ไชยต้นเทือก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1341400196758 641420495 นางสาวสิริมา ขันแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1969800264906 641420494 นางสาวศศิกานณ์ พุดเอียด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489900336482 641420493 นายรณยุทธ์ ทองอยู่เจริญ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
3479900076991 641420492 นายณัฐธยาน์ ทัศคร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900444854 641420491 นายพงศพันธ์ุ เดชภูมี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
1460600116250 641420490 นางสาวศุภารัตน์ นุ่นเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ยังไม่ชำระ
1460600116250 641420489 นางสาวศุภารัตน์ นุ่นเกิด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ยังไม่ชำระ
1480700124068 641420488 นางสาวสุพรรษา ไกยะฝ่าย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
1330900142915 641420487 นางสาวชนาภัค ผาสุก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชำระแล้ว
1471200320063 641420486 นางสาวธัญลักษณ์ สรรพศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900256551 641420485 สิบตำรวจตรีพงศธร พูลทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สกลนคร ชำระแล้ว
1470800320462 641420484 นางสาวมริสา กวานปัดชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900305919 641420483 นายเอกพินิจ โสภณพินิจ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ยังไม่ชำระ
1479900512574 641420481 นางสาวปริชาติ เมืองมงคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1499900344914 641420480 นางสาวปณิดา พลสงคราม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
1470100213221 641420479 นายนที ทมทะวา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลพบุรี ชำระแล้ว
1103703601288 641420478 นางสาวสุชาดา หิมะโส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1119701109128 641420477 นางสาวพรธิรา สุวรรณตรัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1490200119189 641420476 นางสาวสุปรียา ปึ้งตะเนน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ยังไม่ชำระ
1461400106626 641420475 นายกิติ พรสงวน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ ยังไม่ชำระ
1479900546274 641420474 นายเจษฏา ชัยมะรัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1469900074771 641420473 นายเมธี พระโคตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยังไม่ชำระ
1479900504083 641420472 นางสาวสุดารัตน์ นีอำมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยามหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1470801343636 641420471 นางสาวภาวีณี ยาสาไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
1490400114261 641420470 นางสาวสุทธิดารัตน์ คำมุงคุณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1470800238270 641420469 นางสาวพรกมล จันทะไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
1100500415321 641420468 นางสาวกานต์สินี เปลี่ยนสีนวล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
1430900147410 641420467 นางสาวจิรารัตน์ ฮาดดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1471700031991 641420466 นางสาวสุภาวนี อินแตน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471700031991 641420465 นางสาวสุภาวนี อินแตน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471700031991 641420464 นางสาวสุภาวนี อินแตน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1468900008450 641420463 นายอัครพล คำจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900273685 641420462 นางสาวฐิติรัตน์ หนันเมาผาง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1470401281358 641420461 นายนพฤทธิ์ เนตรวงค์คำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1779400006481 641420460 นางสาวสุนิสา บุญคล้าย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
2459900026813 641420459 นางสาวศิริวรรณ เศษสุวรรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1481000004478 641420458 นางตุ้มทอง โคตรตาแสง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ชำระแล้ว
1412301025335 641420457 นายสมรักษ์ อุ่นเกิด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ยังไม่ชำระ
1309902449145 641420456 นางสาวศิริรัตน์ แดนกระโทก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.บ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470501170248 641420455 นางสาววิรัลพัชร ภูพานเพชร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470400111700 641420454 นายอิทธิเดช จิตตตรง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลธุรกิจบัณฑิต ชำระแล้ว
1470400111700 641420453 นายอิทธิเดช จิตตตรง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครธุรกิจบัณฑิต ยังไม่ชำระ
1479900461279 641420452 นางสาวอรัญญา คำผอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบ ยังไม่ชำระ
1499900103917 641420451 นายสุทธิโชติ สมควรดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สกลนคร ชำระแล้ว
1479900556857 641420450 นายมหาสมุทร พุกพูล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1459900859701 641420449 นางสาวกชกร สิมมะลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1480700166844 641420448 นางสาวหนึ่งฤดี วันนาพ่อ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทยเยอรมัน ยังไม่ชำระ
1100703156656 641420447 นางสาวณัฐฑิตา เสนจันตะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900354766 641420446 สิบตรีณัฐพล ศิริจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470600134983 641420445 นางสาวพัชรี วารีย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1470600134983 641420444 นางสาวพัชรี วารีย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1409901825100 641420443 นางสาวบุษกล ปฐมบงกฏสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
1439200006188 641420441 นายวิทยา ทองยา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1470400111700 641420440 นายอิทธิเดช จิตตตรง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครธุรกิจบัณฑิต ยังไม่ชำระ
1149900536778 641420439 นางสาวพักตร์พิมล ศรีปากดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
2341300016659 641420438 นางสาวณัฐชา มงคลเกตุ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ ชำระแล้ว
1509901378528 641420437 นายธรรศ ตันตรา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ยังไม่ชำระ
1471200366365 641420436 นางสาวอรัญญา สวัสดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอส่องดาว ยังไม่ชำระ
1471500057392 641420435 นายพนม ผลจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาอ้อวิทยา ยังไม่ชำระ
1709901425974 641420434 นายณัฐพันธุ์ จันทร์เพ็ญ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1800701277964 641420433 นางสาวดารารัตน์ เมืองหมิ้น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีพังงา ยังไม่ชำระ
1489900250821 641420432 นางสาวสุดาพร ขอพืชกลาง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430901293771 641420430 นายพชร ชาประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1480800108315 641420429 นางสาวกมลรัตน์ ไชยเสือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1460600159536 641420428 นายนนทวัฒน์ ทองอันตัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ยังไม่ชำระ
1103700865675 641420427 สิบตำรวจตรีตรีเพชร พลอาจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ยังไม่ชำระ
1401600245751 641420426 นายวิทยา ทิพวัลย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
1103100414834 641420425 นางสาวอรวรา โยมเงิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1103100414834 641420424 นางสาวอรวรา โยมเงิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900511471 641420423 นางสาวพิมพกานต์ แถมสมดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1481100025329 641420422 นางสาวศินีนาถ ภูมิแสง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1489900439214 641420421 นางสาวปนิดา บุญเทียม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1470200119294 641420420 นางสาวทักษพร ใบอุดม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471300072878 641420419 นายเพชรดี ศรีมีชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น-เทค บริหารธุกิจปากคาด ชำระแล้ว
3769800184374 641420418 จ่าเอกทัศนัย เนียมเงิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1409903134457 641420417 นายชาญยุทธ วิชนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทศบาลวัดกลาง ยังไม่ชำระ
1102400074264 641420416 นายพีรพัฒน์ สิทธิชัยวิริยะกุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ ชำระแล้ว
1471200316619 641420415 นางสาววลิตา แสงศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ชำระแล้ว
1470700001225 641420414 นายตุพล จันอังคาร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900449961 641420413 นายพีรพัฒน์ บัวพรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1430301311352 641420412 นางสาวอรัชพร สมดีตี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1480700166623 641420411 นายชัยชนะ กุลากุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1849300015126 641420410 นางสาวพจวรรณ บูฉกรรจ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
1679200006917 641420409 นายอภิเชษฐ์ อินสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หล่มเก่าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481100019485 641420408 นายภานุเดช นามแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพเซกา ชำระแล้ว
1489900101116 641420407 นางสาวรุ่งทิวา พันธ์เพ็ง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
1479900540802 641420405 นางสาวรัชฎ์ชนก ทองอนันทวงศ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471300072878 641420404 นายเพชรดี ศรีมีชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโล เอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาต ยังไม่ชำระ
3480600189385 641420403 นายประเสริฐศักดิ์ สุวอ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1479900532133 641420402 นายอาชัญ พูนปริญญา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1431200015198 641420401 นายชยพัทธ์ อุปนัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชำระแล้ว
1479900532133 641420400 นายอาชัญ พูนปริญญา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470600001703 641420399 นายโสภา แก้วกล้า เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489900025070 641420398 นางสาวณภาภรณ์ พันมงคล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ยังไม่ชำระ
5490590003019 641420397 จ่าสิบเอกธวัชชัย สุพร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำขะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
1679900350955 641420396 สิบเอกเนติวุฒิ วงศ์นาเรือง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1419902039434 641420395 นายฐิติโชติ จันทร์เพ็ญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ชำระแล้ว
1409903051900 641420394 นางสาวปภาวดี สนธิสัมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1139600110350 641420393 นักเรียนนายสิบตำรวจโชค โยธาแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1419900385173 641420392 นางสาววารุณี ปติโยพัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล ยังไม่ชำระ
5410101193405 641420391 นางสาวชุติมา ทองศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1219900837696 641420390 นางสาวกิ่งกาญจน์ ราชวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478900010942 641420389 นายศิริชัย โกกิ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ยังไม่ชำระ
1480701243800 641420388 นายธีรภัทร์ บุตรดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาเเก ยังไม่ชำระ
1470801365460 641420387 นายกิตติศักดิ์ จันทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1459900391297 641420386 สิบตำรวจโทอดิศร ช่วงไกร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1430400165184 641420385 นางสาวภัทรานิษฐ์ ประกิระเค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เท็คบริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
1480700156644 641420384 สิบโทอัจฉรา เเสนศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลับอาชีวศึกษานาเเก ชำระแล้ว
1479900357803 641420383 นายปฏิพัทธ์ ทุมชะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1470101380334 641420382 นางสาวกรกมล ครุธตำคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480501265036 641420381 นางสาวปรานี พ่อสาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1431100068991 641420380 นางสาวสุดารัตน์ จู่มา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1479900571457 641420379 นางสาวจันทร์เจ้า ศิริสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1729900589604 641420378 นางสาวณัฎฐกานต์ สะราคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรหารแจ่มใสวิทยา3 ยังไม่ชำระ
1479000007172 641420377 นายเจตพล โคตรชมภู รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1419901740732 641420376 สิบตำรวจโทวรายุส ตุนาวา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
2340700030119 641420375 Mr.ทักษ์ดนัย สามิภักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทุ่งศรีอุดม ยังไม่ชำระ
2340700030119 641420374 Mr.ทักษ์ดนัย สามิภักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทุ่งศรีอุดม ยังไม่ชำระ
1331600051087 641420373 นางสาวศศิวรรณ ทองนาค รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ยังไม่ชำระ
1470401285701 641420372 นายสิรภพ สารีนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1479300022908 641420371 นายพินิจ ราชจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
3480700248618 641420370 นายธวัชชัย อุ่นหล้า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1419901711902 641420369 นายเรืองศักดิ์ สัพโส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1470101380334 641420368 นางสาวกรกมล ครุธตำคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1461200095752 641420367 สิบตำรวจโทวีรพล ภูฉายา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1489200004134 641420366 นางสาวมณัฐชนก อุสาพรหม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
1480700197791 641420364 นางสาววิสารัตน์ ยตะโคตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
3480500008605 641420363 นางสาวเขมขจี ฉัตรโชค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1103702786012 641420362 นางสาวจริญญา เจริญราษฎร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
1430900025357 641420361 นางประภาภรณ์ โคตมี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1478600030107 641420360 นายมโนชา โคตรเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430901300149 641420359 นางสาวอัจฉรีญา มาลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471500057392 641420358 นายพนม ผลจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาอ้อวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900411701 641420357 นางสาวสุดารัตน์ ผุยสุ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480300016616 641420356 นางสาวปรียาภรณ์ ไชยพรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1479900504083 641420355 นางสาวสุดารัตน์ นีอำมาตย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1470201200435 641420354 นางสาวเบญจรัตน์ พิมมีลาย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900380783 641420353 นายนัฐพล อุปครราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิกสกลคร ชำระแล้ว
1470200073278 641420352 นางสาวรัชฎาภรณ์ โนนกลาง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ยังไม่ชำระ
1430300149292 641420351 นายธีระพงษ์ พรรัตน์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังไม่ชำระ
1470300104175 641420350 นางสาวอรปรียา ตุพิลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1809900883960 641420349 นางสาวสุนิษา แคนคลอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ยังไม่ชำระ
1399900050342 641420348 นายกฤตภาส สัพโส การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช้างมิ่งพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
3480600229077 641420347 นายพลาดร? สุระสระ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1499900096163 641420346 จ่าสิบตรีศักดิ์ชัย ชมพูพาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ยังไม่ชำระ
1479900483809 641420345 นางสาววันวิสา นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหว้า ยังไม่ชำระ
1410400388051 641420344 นางสาวยลรัตน์ดา สุริอาจ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1100501429562 641420343 สิบตรีกฤษณพล รัตนพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันทรลักษ์ ยังไม่ชำระ
1480500192604 641420342 นางสาวสร้อยสุดา สีวงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480500192604 641420341 นางสาวสร้อยสุดา สีวงษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489900406685 641420340 นายจิรโชติ ประแกกัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1440700153246 641420339 นายชลสิทธิ์ เทียบผาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเชือกพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1470100222131 641420338 นายปิยะพงษ์ ชินบูรณ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900272085 641420337 นายอิศราวุธ ใจเอื้อ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1470900120031 641420336 นางสาวเจนจิรา อินทรสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1609900392674 641420335 นายศิลป์ปฏิภาคญ์ กันมินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบ ยังไม่ชำระ
1609900392674 641420334 นายศิลป์ปฏิภาคญ์ กันมินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบ ยังไม่ชำระ
1471200351112 641420333 นายณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภสคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1669900268663 641420332 นางสาวศศิวิมล สถิตบรรจง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล ยังไม่ชำระ
1479900284334 641420331 นางสาวปณิดา นีอำมาตย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480800148317 641420330 นายธนกฤต วิชากุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480800148317 641420329 นายธนกฤต วิชากุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
3470100419179 641420328 จ่าสิบเอกกฤษดา วงศ์กาฬสินธ์ุ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพสังขะ ยังไม่ชำระ
1489900172510 641420327 นางสาวกฤติยา พรหมสุวรรณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ยังไม่ชำระ
1309900787043 641420326 นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณไตรย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปรางค์กู่ ยังไม่ชำระ
1471200017620 641420325 นางสาวอุไลวรรณ พรมสวัสดิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจริญศิลป์ ยังไม่ชำระ
1331600051087 641420324 นางสาวศศิวรรณ ทองนาค รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย ยังไม่ชำระ
1431200062447 641420323 นางสาวณัฐกฤตา ทดสอน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
1490200051886 641420322 นางศศิธร จันรุทิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1430400150632 641420321 นางสาวพรทิพา ตะยุลรัมย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
1430400150632 641420320 นางสาวพรทิพา ตะยุลรัมย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1411100123258 641420319 นางสาวนางสาวศิรดา แสนปาลี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1104200189701 641420318 นางสาวบัวทิพย์ วุฒิกาญจนกุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ยังไม่ชำระ
3471100036521 641420317 นางสาวละมัย ลีพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พระนครพณิชยการ ชำระแล้ว
1440500163841 641420316 สิบตำรวจตรีธนายุทธ เลพล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1739901844527 641420315 นางสาววิมลวรรณ แก้วไพศาล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501275970 641420314 นายศุภกร แก้วนิยม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1219900671585 641420313 นางสาวกชกร สรรเสริฐ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ยังไม่ชำระ
3470900248506 641420312 นางสาวพุทธธิดา สอนคำมี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำเเหง ชำระแล้ว
1479900548617 641420311 นายนนทสิทธิ์ พงษ์พิศ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัย เทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600017461 641420310 นางสาวมนทะนี ทับบุญลือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1471200283117 641420309 นางสาวพลอยนภัส อิสระตระกูลสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังไม่ชำระ
1479500002242 641420308 นางสาวอรสินี บรรจง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1480501266423 641420306 นางสาววิยะดา ตุ้มอ่อน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
1103702666157 641420305 นางสาวญาสุมินทร์ สมบัติอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1411600150424 641420304 นายอนิรุทธิ์ วรจิตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1499900097895 641420303 นางสาวชนากานต์ อุดม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชำระแล้ว
1479300004756 641420302 นางสาวพิณเพชร สอนคำมี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา ยังไม่ชำระ
1219800346534 641420301 นางสาวศยามล ทิพย์วัฒน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบสกลนคร ยังไม่ชำระ
1469900427879 641420300 นายพงษ์ศักดิ์ นาใจดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกมลาไสย ยังไม่ชำระ
1481000313909 641420299 นางสาวมาริษา คังกัน การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1479900561559 641420298 นางสาวสุภาภรณ์ ชินบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900561559 641420297 นางสาวสุภาภรณ์ ชินบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1417300006579 641420296 นางสาวพรชิตา เครือเพียกุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ราชประชานุเคราะห์ 27 ยังไม่ชำระ
1489900300011 641420295 นายNapat Faka การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ อริยะธุรกิจบัณฑิต ยังไม่ชำระ
3489900242123 641420294 นายมณพนม รัตน์ขุนทด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอินโดจีน ยังไม่ชำระ
3480300778512 641420293 นางถาวร วดีศิริศักดิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
2349900043174 641420292 สิบโทภานุวัฒน์ เอกศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล ชำระแล้ว
1460600138440 641420291 สิบโทกฤษฏา ทุรันไธสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
1479300009138 641420290 นางสาวธิดาพร วงค์ครูสอน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1469900600147 641420289 นายจิรภัทร เฉิดเจิม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1100200906621 641420288 นายนภัทร ธนะศรีรางกูร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1409900475423 641420287 นายกตกร ติณนรเศรษฐ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ชำระแล้ว
3480300707631 641420286 นายณัฐพล บุพศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.รภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1470300122505 641420285 นางสาววรินยุภา ดาบพิมพ์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1471000104405 641420284 จ่าสิบตรีนิรันดร์ พลเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ชำระแล้ว
1470100146311 641420283 นางสาวสุลัดดา เมามีจันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
3480300424125 641420282 นายสุรเชษฐ์ วงษา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1489900380589 641420281 สิบตรีสรวิศ เจริญธราภิวัฒน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
1479900498121 641420280 นางสาวตวงพร ชูรัตนศุภนนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471200393575 641420279 นางสาวธันยวีร์ คำสะใบ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
3470800337949 641420278 ดาบตำรวจสกล พาเลิศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภักสกลนคร ชำระแล้ว
3451500144712 641420277 ดาบตำรวจสงวน เย็นวัฒนา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พาณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1471100190443 641420276 นายสุทธิพงษ์ ปิ่นสุนย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1431300008321 641420275 สิบตรีพงษ์สิทธิ์ สีโพธิ์ลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1730601240377 641420274 นางสาววลัยวัลย์ ต่อวิเศษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก ยังไม่ชำระ
1479900498121 641420273 นางสาวตวงพร ชูรัตนศุภนนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470500093703 641420272 นายอภิวัฒน์ กาญบุตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1499900231419 641420271 นายฐาปกรณ์ ขันแข็ง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1471100197162 641420270 นางสาวจุฑาทิพย์ ไมสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900389454 641420269 นางสาวปภัสสร อินทรสิทธิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1470100257857 641420268 นางสาวนพรัตน์ แสนหูม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
3460300151064 641420267 นายยุทธศักดิ์ คำประสาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1410201155871 641420265 นางสาวพรทิวา พ่อครวงศ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1430901300904 641420264 นายชัชวาลย์ โพธิ์สะราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
3470200339118 641420263 นางสาวชัญญานุช ประเทพา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
3470400588073 641420262 นายกฤติเดช ภคเลิศพิทยากุล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479300015154 641420261 นางสาวเพชรลดา ศรีสวัสดิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1470100199067 641420260 นางสุภาพร จันทะลุน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471100135922 641420259 นายชาคริตส์ จันทร์แดง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(ร่มเกล้า) ยังไม่ชำระ
1470800005681 641420258 นายชิราวุฒิ กวานปัดชา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร ยังไม่ชำระ
1370400020616 641420257 นายไกรราช งาสิทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา ยังไม่ชำระ
1478800013354 641420256 นางสาวจุฑามาศ สิบเมี่ยง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1480790014569 641420255 นายอดิศักดิ์ หลานเศรษฐา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบ อ.นาแก ยังไม่ชำระ
1480700114887 641420254 นางสาวอุดม ศรีแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ร.ร วังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480700114887 641420253 นางสาวอุดม ศรีแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวังวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489500005047 641420252 นางสาวพชรนันท์ อินทร์ตท ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489900349657 641420251 นางสาววารุณี ดวงมาลัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1489900349657 641420250 นางสาววารุณี ดวงมาลัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1410201155871 641420249 นางสาวพรทิวา พ่อครวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
3479900181230 641420248 พันโทสุขขี พรมพินิจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1430400165184 641420247 นางสาวภัทรานิษฐ์ ประกิระเค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเอ็นเทคบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
1479900400628 641420246 นางสาวอาทิตยา ดงภูยาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
1479900248842 641420245 นางสาวกรฐิตา ดงภูยาว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
1478800013354 641420244 นางสาวจุฑามาศ สิบเมี่ยง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1479900294291 641420243 นางสาวนิรัชญา สงค์พิมาย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480700114887 641420242 นางสาวอุดมศรีแสง ศรีแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471600057602 641420241 นายศราวุธ บุตรเรียง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทลัยพาณิชยการกรุงเทพ ยังไม่ชำระ
1471200356726 641420240 สิบตรีอภิเชษฐ บัววิชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
3470400452147 641420239 นางสาวคนึงนิจ ยุงไธสง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900539511 641420238 นายจีระศักดิ์ ลาดฮูม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
1499900154171 641420237 นายวัชรพงษ์ อุ่นทานนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ นวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
1460600099819 641420236 นางสาววราภรณ์ ใจคุ้มเก่า นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470300106747 641420235 สิบตรีธนะรัชต์ จันทร์เพ็งเพ็ญ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอนิคมน้ำอูน ยังไม่ชำระ
1471500071344 641420234 สิบตรีตะวัน วงศ์เครือศร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
3470100728325 641420233 นางสาวสุภัค เนตรมุงคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480400032966 641420232 นายเทียนชัย หารอาษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
1470100214805 641420231 นายณรงค์ศักดิ์ นันทะแพง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470700053993 641420229 นายอนันต์ ไชยชมภู รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1470700053993 641420228 นายอนันต์ ไชยชมภู รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1419902083883 641420227 นายธีรภทร์ วงศ์ประสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
2411101039160 641420226 นางสาวจริญญา ทามะฤทธิ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
2411101039160 641420225 นางสาวจริญญา ทามะฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
3471400092508 641420224 นางสาวจิตนเรศ ขันบรรจง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร ยังไม่ชำระ
3480300771941 641420223 Mr.จักรภัทร กุลยะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1103703549014 641420222 นางสาวชนาพร มีสัตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1470300047384 641420221 จ่าสิบเอกกำพล แสนคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ชำระแล้ว
1470800005681 641420218 นายชิราวุฒิ กวานปัดชา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900546274 641420217 นายเจษฏา ชัยมะรัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900546274 641420216 นายเจษฏา ชัยมะรัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ชำระแล้ว
1480301207369 641420215 นางสาวสรัลดา แก้วมณีชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
1479900323003 641420214 นายวชิรวิทย์ อุ่นบุญเรือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1103703532201 641420213 นางสาวนารีรัตน์ ดวนจันทึก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คลองไผ่วิทยา ยังไม่ชำระ
1461000208286 641420212 นายมณฑกาญจน์ อุดมชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอคำตากล้า ยังไม่ชำระ
1479900451052 641420211 นางสาวอรปริยา อุ่นแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1479900451052 641420210 นายอรปรียา อุ่นแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1470300047384 641420209 จ่าสิบเอกกำพล แสนคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ชำระแล้ว
2349900043174 641420202 สิบโทภานุวัฒน์ เอกศิริ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนารีนุกูล ชำระแล้ว
3509900730496 641420201 นายณัฐวุฒิ อาศนะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ยังไม่ชำระ
3509900730496 641420200 นายณัฐวุฒิ อาศนะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังไม่ชำระ
1480700096692 641420199 นางสาวปรินทร์รัตน์ ศรีบุญเรือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900257825 641420197 นางสาวชุดาภา ดวงผุย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471200147957 641420196 นางสาวอุมาพร ดวงศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย ยังไม่ชำระ
1101801280841 641420195 นางสาววรรณิสา คงอุดม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
1370400020616 641420194 นายไกรราช งาสิทธิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วัดเเจ้งเเสงอรุณวิทยา ยังไม่ชำระ
3330500621154 641420193 นายสุนทร บุญตา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขุขันธ์ ยังไม่ชำระ
1479900071098 641420189 นางสาวญาณี ซื่อสัตย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
1480301202928 641420188 นางสาวพรนภา บุญเทียม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1480301202928 641420187 นางสาวพรนภา บุญเทียม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
3480700039288 641420186 นายษาฑคุณย์ เชื้อกุลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1489900336474 641420185 นางสาวณัฐมนตร์ ทองอยู่เจริญ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
1499900318417 641420184 นางสาวกชกร บัวใหญ่ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1480500167944 641420183 นางสาวสุนิสา สินน้อย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1471100197162 641420182 นางสาวจุฑาทิพย์ ไมสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471100197162 641420181 นางสาวจุฑาทิพย์ ไมสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900150168 641420180 นายจักรกฤษ ใจดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1480301202928 641420179 นางสาวพรนภา บุญเทียม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1103702666157 641420178 นางสาวญาสุมินทร์ สมบัติอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1467800008708 641420177 นางสาวชลธิชา เขื่อนสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
1499900283311 641420176 นางสาวพรชิตา กลางประพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1470400159486 641420175 นายวิศวะ ชุมพงศ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา ยังไม่ชำระ
1471200375801 641420174 นายทศพล คำจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470600139349 641420173 นางสาวสุธิดา สูตรไชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
3470101083638 641420171 นางสาวกันยาวีร์ เนาว์ศรีสอน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900314292 641420170 นายพัฒนสิน พรหมสาขา ณ สกลนคร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1490700045184 641420169 นางสาวอภิญญา อุคำพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900563675 641420168 นางสาวมัลลิกา เพียสา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.สกนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900492646 641420167 นางสาวศรัญญา ไพเรืองโสม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1102002447362 641420166 นางสาวรุ่งรัศมี วัฒนพานิชกิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1481000055757 641420165 นายเทียนชัย โพติยะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479000006389 641420164 นายชาติตระการ ศรีสุราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1479000006389 641420163 นายชาติตระการ ศรีสุราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
1430200255554 641420162 นางสาวอารีรัตน์ ลาลด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.ขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1471200085943 641420161 นายณัฐวุฒิ ตงศิริอุยเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1471400081291 641420160 นายจิรชาติ งอยผาลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1470800314993 641420159 นางสาวบุษกร แขมคำภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
1349900984442 641420158 นางสาวศิรินทร์ญา ผลสอน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชำระแล้ว
1650800028778 641420157 นางสาวเรณุกา สกุลไพศาลศิริ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ ยังไม่ชำระ
1470700057212 641420156 นายณัฐนันท์ วันดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900536767 641420155 นายยิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมวัฒนะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900536767 641420154 นายยิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมวัฒนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471100130718 641420153 นายธิติวุฒิ เจริญชัยไธสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1480600108702 641420152 นายจักรกฤช ธ น เฮือง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1330400424342 641420151 นางสาวกนกอร นาคโชติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1471300101193 641420150 นางสาวณัฐาพร แสงภักดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470201191827 641420149 นางสาวิทิพาวดี รมจันทร์อินทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490300124176 641420148 นายเกรียงศักดิ์ บุระวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1470800277311 641420147 สิบตรีวุฒิไกร วิชุมา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
3479900045964 641420146 ว่าที่ร้อยตรีชิดชนก นามวงศ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470500105141 641420145 นางสาวสุดารัตน์ กิณเรศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480700205858 641420144 นางสาวกาญจนา พรมลัง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489900326738 641420143 นางสาวรุ่งทิพย์ คร่องสนาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1489900326738 641420142 นางสาวรุ่งทิพย์ คร่องสนาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
3470300265086 641420141 นายสุวิทย์ สุดพุด เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น) ยังไม่ชำระ
1470600140509 641420140 นายอรรคเดช ใครอามาตย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1499900004161 641420139 นายณัฏฐวัฒน์ สุพร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1480700202964 641420138 นางสาวสงกรานต์ เชื้อตากวัก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
1470400186441 641420137 นางสาววรรณิศา ศรีปาดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
1419901740732 641420136 สิบตำรวจโทวรายุส ตุนาวา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470100289597 641420135 นางสาวสุดารัตน์ บุรีแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900447349 641420134 นางสาวณัฐชา ก้อนคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900571457 641420133 นางสาวจันทร์เจ้า ศิริสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กศน.อำเภอศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1470800153728 641420132 นายธนาวุฒิ รากสี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1480700135175 641420131 นายนิพล โคตรตาแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.เซกา ชำระแล้ว
1480700125757 641420130 นายทนงศักดิ์ หงษาชุม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1411100123258 641420129 นางสาวศิรดา แสนปาลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แวงพิทยาคม ชำระแล้ว
1409901810102 641420128 สิบตำรวจตรีเขมมินท์ จินดามนต์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ยังไม่ชำระ
1471600074701 641420127 นางสาวพรชิตา ยอดจำปา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
3480100610260 641420126 นางสาวเนตยา ไชยภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎนครพนม ชำระแล้ว
3470500411272 641420125 นายณัฐพงษ์ ธนณัฐพงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1480700033445 641420124 นางสาวโชติกา หารคำมุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1129901745061 641420123 นายรชานนท์ เกตุแสนวงษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1469000012184 641420122 นางสาวนฤกันยาวัฒน์ โพธิ์ภู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
1411100123258 641420121 นางสาวศิรดา แสนปาลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ยังไม่ชำระ
1119900556850 641420120 นางสาวศิรินนารถ เงาะสนาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
1470400220045 641420119 นางสาวธิดารัตน์ สุราราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478800008954 641420118 นางสาวนิรมล หอมหวล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1101500643812 641420117 นางสาวรัตนา อัครจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1470400193129 641420116 นางสาวนางสาวพลาพร กางทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ เอ็นเทคอินเทอร์เนชั่นนอล ยังไม่ชำระ
1749900874911 641420115 นางสาวอัจฉราวดี หมกเมืองแล้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พยัคฆภูมิวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
3471400092508 641420114 นางสาวจิตนเรศ ขันบรรจง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร ยังไม่ชำระ
1103702117714 641420113 นางสาวทิพวรรณ ฝาชัยภูมิ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1349901137972 641420112 นางณัฐฐาพร สุภาษร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขมราฐพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470500096397 641420111 นายศุภวัฒน์ สีหาลุน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
1479900323925 641420110 นายศุรวุธ วงค์ผาบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1470801378464 641420109 นางสาวนิภาดา ไชยบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1471400065750 641420108 นางสาวอรัญญา งอยจันทร์ศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1749900518855 641420107 นายสิทธิกร แสงมณี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1479500005802 641420106 นายธนากร ยตะโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1480800128740 641420105 นางสาวช่อลดา บัวชุม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังไม่ชำระ
1479900553190 641420104 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900347549 641420103 นางสาวสุพิชา วงศ์บาตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
1320601292745 641420102 นางสาวปภาณิน ศิริบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1480400116957 641420101 นายกิตติพงษ์ เผ่าศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1480700194023 641420100 นายณภัทร สุนิพรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
1100702982897 641420099 นางสาวชลลดา กำไร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ยังไม่ชำระ
1439000010378 641420098 นางสาวพิยะดา พงอาษาไทย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยยาคม ยังไม่ชำระ
1480301211587 641420097 นายวัฒนากร เขียวค้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1480301211587 641420096 นายวัฒนากร เขียวค้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1412201052039 641420095 นางสาวโสรยา นะตะพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ยังไม่ชำระ
1499900386285 641420094 นางสาวประภัสสร คําจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหล่าประชาอุทิศ ยังไม่ชำระ
1480501264030 641420093 นายณัฐวุฒิ ธนกุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471400073540 641420092 นายอนันตพล กองสีสังข์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1471700025362 641420090 นางสาวอมิตา หารยงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1129901715072 641420089 นายอายุธ ทองลา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1320601292745 641420088 นางสาวปภาณิน ศิริบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1489500003478 641420087 นางสาวณัฐธิดา ชนะเคน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1489900440310 641420086 นางสาวปิยฉัตร ดีสัตถา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1471100175509 641420085 นางสาวนันทิกานต์ บุญชาญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ยังไม่ชำระ
1470300107263 641420084 นางสาวปานตะวัน วงศรีลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1499900342415 641420083 นางสาวกมลชนก ฟ้าคุ้ม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480701263657 641420082 นางสาวพรพิมล วงค์ตาทำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเเกพิทยาคม ชำระแล้ว
1103701755814 641420081 นางสาวกรจิรารัตน์ ชนินท์กานต์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1461400086943 641420080 นางสาวกัณมณี รุ่งแก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ยังไม่ชำระ
2470500017339 641420079 นางสาวสุวรรณา โอตพล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคดนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร ยังไม่ชำระ
1480700125510 641420078 นางสาวศศินันท์ ธิสังกะวรวัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470800164720 641420077 นางสาวจุฑามาศ สายธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พังโคนพานิชยการเทคโนโลยี ชำระแล้ว
3480700789295 641420076 นายประกอบ ตันมูล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
1471200112193 641420075 นางสาวณัฎฐ์ชญาภา เกษมสุข ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
1480700047161 641420074 นายวิโรจน์ สุคำพุธ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
3470400228379 641420073 นายภทรดล ไชยตะมาตย์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ยังไม่ชำระ
1410100224631 641420072 นางสาวอุทุมพร อุทุมทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชำระแล้ว
1461300073149 641420071 นางสาวจุฬารัตน์ โสภาพร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1471201421891 641420070 นางสาวบัณฑิตา มุกดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1119900533710 641420069 นางสาวพรนภา พุทธนาวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธินิมิตวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470300107263 641420068 นางสาวปานตะวัน วงศรีลา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900427178 641420067 นางสาวณัฐธิดา สาระคร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ยังไม่ชำระ
1309900559105 641420066 จ่าสิบเอกธิตินันท์ ทองเกิด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา ชำระแล้ว
1419902109700 641420065 นางสาวณัฐภรณ์ แก้วแก่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
1419902136774 641420064 นายกิตติศักดิ์ โพธิ์สุวรรณพร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
1471200294542 641420063 นายนิพนธ์ ขันธ์เพชร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900129941 641420062 นายสหโชค เพ็ชรแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
1479900432121 641420061 นายจักรพงศ์ ไกยะฝ่าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1430900147410 641420060 นางสาวจิรารัตน์ ฮาดดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
2449900021994 641420059 สิบตำรวจตรีจตุรงค์ ถุงเกตุแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น? ยังไม่ชำระ
1481000004478 641420058 นางตุ้มทอง โคตรตาแสง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1480900127575 641420057 Miss.พุธิตา วะชุม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900537976 641420056 นายธนากร ภู่วาว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
3350800213485 641420055 นางสาวกาญจนา บุญศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
1479000005749 641420054 นายนิธินันท์ เสน่หา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1630200071559 641420053 นางสาวรวิวรรณ กันสาตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1479900353565 641420052 นายธนินทร์ชัย โคตรวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1409901117181 641420051 จ่าสิบโทอัครพล สระมัวมืด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
1479300018889 641420050 นายนิธิ เหล่าสุวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
3480300771941 641420049 นายจักรภัทร กุลยะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
3409901090653 641420048 นายรามิล ปฐมบงกฏสกุล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยบันฑิตเอเซีย ชำระแล้ว
1461500014979 641420047 นายนพกร ราชชารี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900553190 641420046 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900553190 641420045 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1419902096497 641420044 นางสาวณัฐดาวรรณ์ เประกันยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1100702982897 641420043 นางสาวชลลดา กำไร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ ยังไม่ชำระ
1630200071559 641420042 นางสาวรวิวรรณ กันสาตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1430301346121 641420041 นางสาวลลิตา สาสอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1490100146583 641420040 นางสาวณัฐสุดา ดีดวงพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ชำระแล้ว
1480900085589 641420039 นายทรงพล นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470100274395 641420038 นางสาวกมลชนก ศรีวิชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ ยังไม่ชำระ
2499900020815 641420037 นางสาวกาญจนา จันสด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
3489900246064 641420036 นายศตพล ใจสบาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
1410501146673 641420035 นายวรวุฒิ อุระภา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1471200397732 641420034 นางสาวพนิดา พรมจินดา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1470100258471 641420033 นางสาววนิดา พันธ์แก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1430900111695 641420032 นางสาววรรณรักษ์ บุญย่อ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1471200341770 641420031 นางสาวสาวิตรี สุพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
3470100757465 641420030 นางสาวอาภาภรณ์ ขันทาเงิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
1478800008644 641420029 นางสาวขวัญจิรา เปาวะนา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออากาศอำนวย ชำระแล้ว
1471400037021 641420028 นางสาวฐิติรัตน์ พิมพ์สมแดง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900538867 641420027 นางสาวกนกนาฏ สุขสอาด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1469900360839 641420026 นายชนกันต์ จิตจักร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ ยังไม่ชำระ
1479900409951 641420025 สิบตำรวจตรีอาทิตย์ ถึงนามลี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1451000259689 641420024 นางสาวสายฝน เขตกลาง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
1348900033013 641420023 นางสาวจิราภรณ์ ธรรมคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900441791 641420022 นางสาวอันธิดา อุปถานา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1499900293911 641420021 นางสาวพรทิพย์ ทองเภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1470900110117 641420020 นางสาวสุชาดา จำปาหาญ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900384118 641420019 นางณิชกานต์ เณรน้อย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1909802689092 641420018 นางสาวอารียา นามแสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1471600051566 641420017 นางสาวจิราภรณ์ มูลสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชำระแล้ว
1119500010485 641420016 นางสาวณัฐริกา ขันสู้ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1489900250821 641420015 นางสาวสุดาพร ขอพืชกลาง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1431100068991 641420014 นางสาวสุดารัตน์ จู่มา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1469900439311 641420013 สิบตำรวจตรีพจน์วัฒน์ พลเยี่ยม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
1479900083878 641420012 นางสาวอมรศิริ ม่อมพะเนาว์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ชำระแล้ว
1490400108997 641420011 Miss.สุนิษฐา บาดตาสาว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1489900385220 641420010 นางสาวรักษ์ชนก ศรีนารินทร์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1841500154165 641420009 นายกฤษณ์ คล้ายทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง ชำระแล้ว
1430900197841 641420007 นางสาวศิริพร สมควรการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1319900191833 641420006 นางสาวสุรีรัตน์ อุ่นจิตต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง ยังไม่ชำระ
1470500147544 641420005 สิบตำรวจตรีอัศวเดช บุญตะวัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501277361 641420004 นางสาวนัฐการ จันทะนะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1417500016101 641420003 นายเจษฎาภรณ์ เสาดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
1409601254320 641420002 นางสาวอานิตยา คงกุทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย ยังไม่ชำระ
1470100219025 641420001 นางสาวกาญจนา? แก้วคำแจ้ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว