รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
661420619 นางสาววิลาสินี พันมูล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661420618 นายวีรพงษ์ สังคีรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661420617 นางฉันทนา จรกรรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420617 นางฉันทนา จรกรรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420616 สิบตำรวจตรีภัทรพล สุดสน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชำระแล้ว
661420615 นายโชคดี วงศ์พรหม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
661420614 นางฉันทนา จรกรรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420611 นายภูริช ศรีนัครินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร ชำระแล้ว
661420610 นางสาวศุลีพร คำปวน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420609 นางสาวปรางพร เชษฐพันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420608 นางสาวปรางพร เชษฐพัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420607 นางสาวปิยพร เศรษฐีธร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
661420606 สิบตำรวจตรีปรเมศ ทุนิจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานูกูล ชำระแล้ว
661420605 นางสาวธีร์สุดา ดวงจันทร์? สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โพนงามศึกษา? ยังไม่ชำระ
661420604 นายปณิธาน พุทธมาตร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อนุกูลนารี ชำระแล้ว
661420603 นายปณิธาน พุทธมาตย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอนุกูลนารี ยังไม่ชำระ
661420602 นายนิติพัฒน์ จงขจรพันธุ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661420601 นายวัฒเดช สายทอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชำระแล้ว
661420600 นายไพวรรณ วิชัยโย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏพระนคร กรุงเทพหานคร ชำระแล้ว
661420599 นายปัณณวัฒน์ ปัสสาวะภา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชำระแล้ว
661420598 นายสุรสิทธิ์ ปามี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420597 นายกิตติเดช แสนหูม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ร.ร.ดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
661420596 นายนรินทร์ สุวรรณไตรย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420595 นายวีระศักดิ์ วงศ์คำจันทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอโชคชัย ชำระแล้ว
661420594 นางสาวชนิศา อ่อนชื่นชม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420593 นางสาวพีรยา บุญมาก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
661420592 จ่าสิบเอกวิศรุต ป้อสาย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ชำระแล้ว
661420591 นางสาวญาณิศา อุปชา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420590 นางสาวฤดีรัตน์ เปลกไธสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
661420589 นายปิยพงศ์ โพชะราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420588 นายทินภัทร อุ่นคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661420587 นางสาวจิตต์กนก ปางชาติ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
661420585 นายรณชัย ลาวัลย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420584 นางสาวพลอยไพลิน ผงสินสุ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
661420583 นายรัฐพงษ์ โพกาวิล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ยังไม่ชำระ
661420582 นางสาวพลอยไพลิน ผงสินสุ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
661420581 นายอธิวัฒน์ แสนภูวา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชำระแล้ว
661420580 นางสาวชนาภา วรรณศิริ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420579 นายปิยะ มาตะรักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
661420578 นายอธิป คูสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420577 นายกิตติภูมิ วินิจบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ชำระแล้ว
661420576 นางสาวจินต์จุฑา มูลเวียงชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420574 นางสาวปิ่นทิพย์ ประวัง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ชำระแล้ว
661420573 นางสาวธิดาพร โซ่เมืองแซะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661420572 นายกฤษณะ ฏิฏาทรัพ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420571 นางสาวสิริกานดา ยุคง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661420570 นายอิทธิพล คำบุญเกิด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420569 นายภูวนัตย์ อบมาลี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661420568 สิบตำรวจตรีพชร สุนทะรส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ชำระแล้ว
661420567 นายอดิเรก จำปา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420566 นายภานุกร ไชยรา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420565 นายบันยาย แก้วปีลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420564 นายชิราวุฒิ กวานปัดชา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีพานิชยการสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420563 นางสาวสุชาดา ศรีนัครินทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ????????โพนงามศึกษา ชำระแล้ว
661420562 นายบันยาย แก้วปีลา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420561 นางสาวศิรินทรา ทรัพย์ปัญญาพร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661420560 นายพีรพัฒน์ บัวพรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661420559 นางสาวพิกุล มาตะรักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
661420558 นายคุณัช นามพลแสน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ????????กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
661420557 สิบตำรวจตรีปฎิภาณ บึงทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
661420556 นายสุรศักดิ์ บัววัน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
661420555 นายปิยพงศ์ โพชะราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420554 นายฉันท์ฑัต คำเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420553 นายสุประวัติ พิกุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420552 จ่าสิบเอกจิตติพล จิตอำนวย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
661420551 นางสาวสุนารี ดวงปากดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420550 นางสาวอรัญญา เงินชาลี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ????????เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
661420547 สิบตำรวจตรีเจษฎา ยาทองไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ชำระแล้ว
661420546 นางสาวธนพร คินาพิทย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สตรีภูเก็ต ยังไม่ชำระ
661420545 นายวุฒิภัทร พันธโคตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
661420544 นางสาวพชิรภัสสร เทพโสดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.สกลนคร ยังไม่ชำระ
661420543 นายวุฒิภัทร พันธโคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
661420542 นายเจตน์สฤษฏ์ กาสีวงศ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
661420541 นายเจตน์สฤษฏ์ กาสีวงศ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
661420540 นายจริยะ ดอนโคตรจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420539 นายบัณฑูรย์ จำนงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
661420538 นางสาวอภิญญา เมืองแสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ????????เทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420537 นายภาสกร อ่อนคำมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420536 นายเอกพล ทุมกิจจะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
661420535 นางสาวณิชชาพันธุ์ ขุ่มด้วง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ชำระแล้ว
661420534 นางสาวสุภาวดี ทุมาสิทธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
661420533 นายณัฐณภัทร แตงเงิน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ชำระแล้ว
661420532 นายอดิรุจ วรรณแย้ม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ชำระแล้ว
661420531 นายประสพศิลป์ เสริมสกุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ชำระแล้ว
661420530 นางสาวศศิพิมพ์ อุตตะมี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420529 นางสาวพิชญาภรณ์ ยุระตา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420528 สิบตำรวจตรีคฑาวุธ จันทร์กอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
661420527 นายศราวุฒิ อุปพงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ????????สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420526 นายกิตติศักดิ์ ดาบโสมศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661420525 นายธีระพงษ์ ผานะวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661420524 นางสาววานิสา ฮวดคันทะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661420523 ร้อยตำรวจเอกไชยวัฒน์ ไชยนุ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชำระแล้ว
661420522 Miss.นรินทิพย์ คงมี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ชำระแล้ว
661420521 นายชัยวัฒน์ สุภนัด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420520 นายสัญญา เขียนนอก เขียนนอก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420519 นางสาวศิรินทิพย์ พลวงศ์ษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
661420518 นายอนุชิต ปาวะรีย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420517 นางสาวบุษบง สุพร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ????????เทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420516 นายบัญชา นาลาดทา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661420515 นายณฏฐพล วุฒิสารคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420514 สิบตำรวจโทเชษฐา ลาชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420513 นายพัฒนพงศ์ จันทรโคตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420512 นายอริยะ สายคำภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420511 นายศรยุทธ์ ชมราศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661420510 นายปรเมษฐ์ ประวิเศษ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ชำระแล้ว
661420509 นางสาวชลนิสา วางศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
661420508 นายประสบชัย ดงจำปา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
661420507 นายบริบูรณ์ ไพยเสน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420506 นายบริบูรณ์ ไพยเสน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ????????เทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420505 นายนัฐวุฒ สมาน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
661420504 นายประชา ไขคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ชำระแล้ว
661420503 นางสาวชัญญานุช ประเทพา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420502 นางสาวเกษมณี บุตรแก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
661420501 นายกิตติณัช เข็มพล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ชำระแล้ว
661420500 สิบตรียศพนธ์ พรหมลักษณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรง้รียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ยังไม่ชำระ
661420499 นางสาวนาตยา นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661420498 นายอภิสิทธิ์ หอมจำปา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองโพธิ์พิทยาคม ชำระแล้ว
661420497 นางสาวภิชญาดา สมท้าว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420496 นางสาวเกียรติกนก ศรีปัญญา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420495 นายฤทธิพร ปรีนึก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661420494 นางสาวสุกัญญา สุดใจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661420493 นางสาวปวีณา สัพโส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420492 นางสาวเอกอะเคื้อ ราชบรรดิฐ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420491 นางสาวธิดาพร โซ่เมืองแซะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
661420490 นายภูกิตติ์ กรจินดากุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชำระแล้ว
661420489 นายศราวุฒิ อุปพงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลลราช ยังไม่ชำระ
661420488 นางสาวจันทิมา เรืองสมบัติ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ยังไม่ชำระ
661420487 นางสาววารัตดา กำริสุ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ????????วิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661420486 นายสัญญา เขียนนอก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420485 สิบตรียศพนธ์ พรหมลักษณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชำระแล้ว
661420484 นายสัญญา เขียนนอก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420483 นายวุฒิภัทร พันธโคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
661420482 นางสาวชุลีพร เทบำรุง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ????????วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
661420481 นายชัยอนันต์ สาขันธ์โคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
661420480 นายสุวิจักขณ์ น้ำพระทัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420479 จ่าสิบตรีคุณาวุฒิ ลีกระโทก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชำระแล้ว
661420478 นางสาวศศิวัณย์ ชานันโท การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420477 นางสาวสุพัฒตรา หงษาวงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยรครพนม ชำระแล้ว
661420476 นายกัลยา เหลาพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661420475 นางสาวอมรรัตน์ อินทร์โจม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กศน.พรรณานิคม ยังไม่ชำระ
661420474 นางสาวชลดา คำหนองคู รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ยังไม่ชำระ
661420473 สิบตำรวจตรีณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420472 นางสาววนิดา ฝ่ายรีย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพานิชการ ยังไม่ชำระ
661420471 นางสาวลลิตา แก้วมุกดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
661420470 นางสาววรินทร สีทา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีอินทราทิตย์ พิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420469 สิบโทปิยะ รุ่งเป้า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ ชำระแล้ว
661420468 นายชินกร เจ๊ะซาว เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420467 นางสาวกัลยากร อินหงษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
661420466 นายรณกร กมลฤกษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ชำระแล้ว
661420465 นางสาวกศิณ์นันท์ พรมเสาร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420464 นางสาวอรัญญา สวัสดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอส่องดาว ชำระแล้ว
661420463 นายธนกฤต วิลาจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
661420462 นางสาวนลินี สุภณิกรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420461 นางสาวนลินี สุภณิกรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420460 นางสาวภัณฑิรา ไตรพิษ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
661420459 นางสาวชฎาพร กลมเกลียว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661420458 นายภาณุพงษ์ เลิศจันทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420457 นายมนฤดี ธรรมเพชร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยลัยสารพัดช่างพัทลุง ยังไม่ชำระ
661420456 นายพีรภาส ถาทุมมา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661420455 นายพันธกานต์ พนมเริงไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661420454 นางสาวไอรดา งอยแพง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ยังไม่ชำระ
661420453 ว่าที่ร้อยตรีไชยรัตน์ หัสจันทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
661420452 นางสาวชนกนันท์ แจ้งรักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420451 นางสาวเอมิการ์ สิริทรัพย์ธาดากุล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420450 นายเจนวิทย์ จันทโสม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชำระแล้ว
661420449 นายธนศักดิ์ รัตนวงศ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
661420448 นางสาวศิรินญา ศรีสวรรค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420447 นางสาวผัลย์ศุภา มัครมย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661420446 นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420445 นางสาวอารยา คำภูษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
661420444 นางสาวชลิตา สีสุรินทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพแสนวิทยา ชำระแล้ว
661420443 สิบโทวสุวรรธน์ จำปาวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแผนที่กรมแผนที่ทหาร ชำระแล้ว
661420442 นางสาวมลธกานต์ แสนสุภา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
661420441 สิบตำรวจตรีภาณุวิชญ์ หลักทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420440 นายธนากรณ์ นิสสาวรรณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661420439 นางสาวสุภัคษิณี ท้าวฤทธิ์พิเชฐ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420438 นางสาวฉัฐมณฑน์ ท้าวฤทธิ์พิเชฐ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
661420437 นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420436 นายธนากรณ์ นิสสาวรรณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
661420435 นายชานนท์ มงคลจักรวาฬ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เทคโนโลยีชนะพลขันธ์ ชำระแล้ว
661420434 นางสาวชลนิสา วางศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420433 นางสาวขนิษฐา สุวรรณไตรย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420432 สิบตรีอภิมุข รังสรรค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชำระแล้ว
661420431 นายพีรัชตะ เล้าธนะธรรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ชำระแล้ว
661420430 นายทักษิณ วิเศษอักษร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
661420429 นางสาวจันทิมา เรืองสมบัติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
661420428 นางสาวจันทิมา เรืองสมบัติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ยังไม่ชำระ
661420427 นางสาวชไมพร ประณต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420426 นายAnuwat Photanang บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
661420425 นายศักดิโชติ วะชุม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
661420424 นางสาวปริยาภัทร ท่าทม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420423 นายบัณฑูรย์ จำนงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420422 นางสาวสุนิสา สีสถาน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา ชำระแล้ว
661420421 นางสาวอุทุมพร มาชาว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
661420420 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ชำระแล้ว
661420419 นายณัฐธิดา โคนพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
661420418 นางสาวปิยฉัตร เบญมาตย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661420417 นายสุทธิพงษ์ อรัญเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661420416 นายวธัญญู เพียรไธสง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420415 นางสาวกัลยากร ลมชาย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ชำระแล้ว
661420414 นางสาวจินตนา ลินโพธิ์ศาล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ กศน.อำเภอกะทู้ ยังไม่ชำระ
661420413 นางสาววราพร สืบศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
661420412 นายศราวุฒิ อุปพงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661420411 นางสาวปุญรวิภา ธะนะเหลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
661420410 นายอาคม ทัพชารี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
661420409 สิบตำรวจตรีหญิงพรประวิทย์ วิเศษพงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661420408 นางสาวกมลชนก โพธินาม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ชำระ
661420407 นางสาวณิชชาพันธุ์ ขุ่มด้วง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ชำระแล้ว
661420406 นายสุทธ?วิท? เทเสนา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ยังไม่ชำระ
661420405 นางสาวยุวดี นาหอมจันทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420404 นางสาวยุวดี นาหอมจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420403 นางสาวสิรินภา พวงใบดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
661420402 นางสาวประไพพิศ ต้นศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูสกลนคร ชำระแล้ว
661420401 นายวัชรินทร์ แสนวิลัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยพังโคนพาณิชยการ ยังไม่ชำระ
661420400 นางสาวกมลชนก วิโรพรหม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ชำระแล้ว
661420399 นายรัฐภูมิ ลาสุด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า ชำระแล้ว
661420398 นายรัชพล ชาวศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661420397 นางสาวกิตติญา สาครศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรีบนเขาวง ยังไม่ชำระ
661420396 นายนิวัฒน์ ปารมีพิพัฒน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420395 นายปณิธาน กิติศรีวรพันธุ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661420394 นายพีรพัฒน์ ดรวิเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
661420393 นายวรวิทย์ กองสุข นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชำระแล้ว
661420392 นายสิริภาส เกตุแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนผดุงนารี ชำระแล้ว
661420391 นางสาวชณันภัสร์ ตันติพหลวัชร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ชำระแล้ว
661420390 นางสาวอัจฉรีญา มาลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
661420389 นางสาวจุฑาภัทร แสนสุพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661420388 นายราชณพงค์ จรัสแผ้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420387 นางสาวธารารัตน์ โยธาฤทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420386 นายฉัตรชัย จันทร์กระจ่าง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ชำระแล้ว
661420385 นายอภิชัจจ์ สุขะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี ชำระแล้ว
661420384 นางสาวอภิญญา เมืองแสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420383 นายสรศักดิ์ นาโควงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย ชำระแล้ว
661420382 นายพลมินห์ พุ่มศิโร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชำระแล้ว
661420381 นายพลมินห์ พุ่มศิโร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ยังไม่ชำระ
661420380 นายธีระวัฒน์ มหาสุขุม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420379 นายกิตติพงษ์ สร้อยทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม ชำระแล้ว
661420378 พลฯ อาสาสมัครอัครพล คำจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420377 นางสาวอัชราพันธ์ ไชยพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420376 นายขยุต จุรีมาศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ชำระแล้ว
661420375 นางสาวมุธิตา จันทะพา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย ยังไม่ชำระ
661420374 นายกฤษณะ เนตรมุงคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420373 สิบตำรวจตรีกฤษฎากร ดนตรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ชำระแล้ว
661420318 นายจิรสิน เรืองโพน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661420244 นางสาวนภาพร เกษทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661420370 นางสาวสุดารัตน์ วังทะพันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ยังไม่ชำระ
661420369 นายวายุ โอนวัง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661420368 นายคุณากร ธรรมธุระ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ตลาดโพธิ์พิทยาคม ชำระแล้ว
661420367 นางสาวศิริพร ทะวงศ์ศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
661420366 นายคณิศร ทำนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420365 นางสาวเบญจมาภรณ์ คำมุงคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
661420364 นายธีรภัทร กุลสละ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420363 นางสาวอารีย์ ขวาธิจักร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420362 นางสาวปริยพร ไชยวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ชำระแล้ว
661420361 นายอนันต์ แพงพล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661420360 นายยุทธนา ศรีวิชัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420359 นางสาวณมน ธนชยภิรมย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
661420358 นายยุทธนา ศรีวิชัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420357 นางสาวณัฐริกา ขันสู้ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420356 นางสาวบัณฑิตา คำชมภู รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661420355 นายทัศน์ไท เศิกศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661420354 นางสาวชดาภา บุญบู่ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420353 นางสาวจันทนา บุตตะวัง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661420352 นางสาวกัลญา นาโสก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420351 นางสาวอทิตยา เอมโอษฐ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420350 นายยุทธนา ศรีวิชัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420349 นางสาวอุทุมพร มาชาว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา ชำระแล้ว
661420348 นางสาวนรีกานต์ มะปรางค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมธษพล ชำระแล้ว
661420347 นางสาวขนิษฐา บุญกระจ่าง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661420346 นายกีรติ ไชยบัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดงหลวง ชำระแล้ว
661420345 นางสาวอรจิรา เลิศศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420344 นายนัฐพงษ์ เหมาะสม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420343 นางสาวอุทุมพร มาชาว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
661420342 นางสาวอุทุมพร มาชาว เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
661420341 สิบเอกเรืองฤทธิ์ แสงอาทิตย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ชำระแล้ว
661420340 นางสาวขนิษฐา บุญกระจ่าง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661420339 สิบตำรวจตรีอภิรมณ์ นาจำรัส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ชำระแล้ว
661420338 นางสาวนัชนิชา วังคะฮาต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
661420337 นางสาวจิรัชยา พลเสนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
661420336 นางสาวกัลยรัตน์ พันธุกาง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
661420335 นางสาวทิพย์สุดา สุขภูวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661420334 จ่าเอกณัฐวุฒิ ต้นสวรรค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ชำระแล้ว
661420333 นางสาววิริยาภรณ์ เสนพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ชำระแล้ว
661420332 นางสาวอรอุมา เวียงสมุทร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็๋น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661420331 นายกิตติภูมิ จันทะลุน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420330 นางสาวศรัณยพักตร์ สุ่มมาตย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ชำระแล้ว
661420329 นายพลวัฒน์ วงษ์วิราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
661420328 นางสาวระวีวรรณ พรหมมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ ชำระแล้ว
661420327 นางสาวณัชริฎา ชุยะวัตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ชำระแล้ว
661420326 นายธนพล ขวัญวัฒนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
661420325 นางสาวกลางดาว รักเสมอวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ชำระแล้ว
661420324 นางสาวพิมพกานต์ โคตรแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661420323 นางสาวสุดา พานิชย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
661420322 นายอภิชัย แสงเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
661420321 นางสาวจันทิมา ยาสาสัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661420320 นางสาวณัฐวรรณ ผ่านสุวรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420319 สิบเอกนิธิศักดิ์ สว่างปุก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ยังไม่ชำระ
661420317 สิบตำรวจตรีชลศักดิ์ เสนคราม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชำระแล้ว
661420316 นายวิระชัย อัศวาวุฒิ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420315 นางสาววรางคณา มะลิทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
661420314 นายเนติธร สืบสำราญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
661420313 นางสาวสุพัตรา วะบุตรดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420312 นางสาวปิยะดา ไชยศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420311 นายเกรียงไกร บานเย็น รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุณฑริกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661420310 นายวิศรุต ทิพย์กัลยา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420309 นายเด่นชัย น้อยนาง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420308 นายรัถพล ดีดวงพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ชำระแล้ว
661420307 นางสาววรรณวลัย สิงห์หาบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ชำระแล้ว
661420306 นางสาวนันทกานต์ บุญชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661420305 นายธีรภัทร พลราชม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420304 นายพชรพล เขจรโมทย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
661420303 นายชิโนรส ย่อยดวงชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
661420302 นางสาวฐิตาภา ทองพั้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420301 นางสาวดวงกมล ศรีบานแจ่ม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
661420300 นางสาวนิศานาถ ไชยชมภู ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420299 นางสาวณฤทธิ์ศรา จันทะลุน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420298 นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
661420297 นายณัฐพงษ์ พันดวง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ รร.ชท.สปท. ยังไม่ชำระ
661420296 นายวชิรวิทญ์ เขจรรักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420295 นางสาวนันทิชา ศรีทารักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม ชำระแล้ว
661420294 นางสาวพิมพกานต์ โคตรแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
661420293 นางสาวกรรณิการ์ ถาวะโร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420292 นางสาวสุพรรณี สง่าเนต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ยังไม่ชำระ
661420291 นางสาวนิภารัตน์ ทิพวัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420290 นางสาวณัฐรินทร์ ผ่องใสศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661420289 นายนพรัตน์ อุปชา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420288 นางสาวอริสา สุดเต้ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420287 นายเจษฎา อรสินท์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
661420286 นายนวพล อุปลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
661420285 นายธนพัฒน์ ตะวันสุกี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.สมเด็จ ยังไม่ชำระ
661420284 นายรัฐพงษ์ สังขาศักดิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661420283 นางสาวอรจิรา จันทร์มาเมือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
661420282 นายณคงเดช เชื้อตระกูลเพชร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420281 นายธีรภัทร กุลสละ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420280 นางสาวการติมา ตุแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
661420279 สิบตำรวจโทรัชชานนท์ พรหมศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420278 นายนันทกร ดีวันไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออากาศอำนวย ชำระแล้ว
661420277 นายพสธร สุขปัญญา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย?ราชภัฏ?มหาสารคาม? ชำระแล้ว
661420276 นางสาวแนนซี่ คริสติน คลาวลิ่ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420275 นางสาวมาริสา โรส คลาวลิ่ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420274 นางสาววลินเนศวร์ พรหมอินทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420273 นางสาวน้ำฝน จันเกษร วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661420272 นางสาวกัญญารัตน์ สารธะวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
661420271 นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420270 นางสาวมินตรา เชื้อคำฮด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา ยังไม่ชำระ
661420269 เภสัชกรหญิงกนกวรรณ วัฒนตฤณากุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชำระแล้ว
661420268 นางสาวพศิการ์ ยาสาไชย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420267 นายณคงเดช เชื้อตระกูลเพชร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661420266 นางสาวศศินันท์ ธิสังกะวรวัฒน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาอกพิทย์ทยาคม ยังไม่ชำระ
661420265 นายเนปาล วังทะพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661420264 นางสาวดารานาถ เพ็งคำปั้ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ชำระแล้ว
661420263 นายจิรายุส ชินวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661420262 นายทักษ์ดนัย แสนภูวา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420261 นางสาวอริศรา เนตรพิมพ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย ชำระแล้ว
661420260 นายบันยาย แก้วปีลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420259 นายจตุรงค์ ชำนิไกร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
661420258 นายจตุรงค์ ชำนิไกร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ยังไม่ชำระ
661420257 นางสาวรัชนี คำหอม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนครพนม ชำระแล้ว
661420256 นายสมัชญ์ โคตรอาสา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ชำระแล้ว
661420255 นางสาวกัญญารัตน์ พระโส การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420254 สิบโทสุรยุทธ์ ทันวงษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร ชำระแล้ว
661420253 นางสาวอารียา วะชุม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ชำระแล้ว
661420252 นางสาวอารียา วะชุม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทพณิชยการราชดำเนิน ยังไม่ชำระ
661420251 นายกอบลาภ ปิระนันท์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420250 นางสาววิรยา ปัญเศษ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี ชำระแล้ว
661420249 นางสาวเกตุธิมาวัน นาคะอินทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
661420248 นางสาวชนาภา วรรณศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420247 Mr.ธีรศานต์ จันทร์สีหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกัลยานวัตร ชำระแล้ว
661420246 นายปิยะวัฒน์ วงค์ผาบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
661420245 นางสาวสุทธิดา อุปฌาย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ชำระแล้ว
661420243 นายกีรติ ซาแฟน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ชำระแล้ว
661420242 นายรชานนท์ จุฬารมย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420241 นายจิรภัทร วงศ์งาม วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661420240 สิบตำรวจตรีวัชรพล ชานันโท นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วังสามหมอวิทยาคาร ชำระแล้ว
661420239 นายกณวรรธน์ พิมพ์นนท์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่องคำ ชำระแล้ว
661420238 นางสาวสกลสุภา คำมุงคุณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661420237 นางสาววรดา วงศ์ประทุม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420236 นางสาวสุดธิดา พลากุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420235 นางสาวพฤษฎาภรณ์ อุทัยวัฒน์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661420234 นางสาววสุนธรา เศรษฐศึกษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420233 นางสาววารุณี ไพรสาละ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ชำระแล้ว
661420232 นางสาวจอมขวัญ ทินโนรส สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661420231 นางสาวญาณติยา ชมภูโคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
661420230 นายวายุ สุจจธารี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661420229 นางสาวกานติมา ตุแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
661420228 จ่าอากาศเอกยศพล ทองดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชำระแล้ว
661420227 จ่าอากาศเอกยศพล ทองดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ยังไม่ชำระ
661420226 นายสุรสิทธิ์ ปามี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420225 Miss.ศิริลักษณ์ แย้มเกษร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420224 นางสาวศิรินนารถ เงาะสนาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
661420223 นายณัฐเมศร์ มีระหงษ์ธนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
661420222 นางสาวนิตยา ลำพูน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสูงเนิน ชำระแล้ว
661420221 นายสมพร ทองเฟื้อง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
661420220 นางสาวณัฐวรรณ ผ่านสุวรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420219 นายสุธนา อินธิราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชฎัชสกลนคร ชำระแล้ว
661420218 จ่าสิบตำรวจเอกชัย แสนสุริวงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังไม่ชำระ
661420217 นายธนาดล วงษ์ไชยแย้ม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ชำระแล้ว
661420216 นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์วงศ์ชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
661420215 นางสาวอาทิตยา ฉายมณีรักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661420214 นางสาวปณัธดา วารีย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการ ชำระแล้ว
661420213 นางสาวพรนิภา ศิริสุวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนางรอง ยังไม่ชำระ
661420212 นางสาวชนิศา อ่อนชื่นชม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420211 นายอริญธร ยอทำนพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420210 นางสาวณัฐธิชา สนาม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปรางค์กู่ ยังไม่ชำระ
661420209 นางสาวปรียาภรณ์ ลาดบาศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661420208 นางสาวกมลวรรณ คำจำปา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
661420207 นายวุฒินันท์ จันทิชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม ชำระแล้ว
661420206 สิบโทธนากรณ์ ไชยวงศ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
661420205 นายอรัญญิก สวัสดิ์นาที รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661420204 นายอรัญญิก สวัสดิ์นาที รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661420203 นางสาวมานิตา เพชรโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420202 นางสาวกิตติญา สาครศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661420201 นางสาววรรณภา อ้วนอินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิค ยังไม่ชำระ
661420200 นายพานทอง วิชัยวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม ชำระแล้ว
661420199 นายกรินทร์ สารขันธ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420198 นายจริยะ ดอนโคตรจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420197 นายพรนารายณ์ สุพรรณโมก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
661420196 นางสาวอริสา คงสุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
661420195 จ่าสิบเอกหญิงชุติมา คุ้มนายอ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661420194 นายนริทร์พร อัคฮาด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
661420193 นางสาวมัลลิกา เขียวขำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
661420192 นายธนพัฒน์ ตะวันสุกี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอสมเด็จ ยังไม่ชำระ
661420191 นางสาววลัยลักษณ์ ชื่นตา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ ชำระแล้ว
661420190 นายณฎฐพล ฒุณฑวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661420189 นางสาวธัญวรัตน์ เกียรติบุตรชาติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420188 นางสาวธัญวรัตน์ เกียรติบุตรชาติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420187 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ชำระแล้ว
661420186 นางสาวสุพัตรา ศิริภูมิ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420185 นางสาวกัญยาณี วิณโรจน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา ชำระแล้ว
661420184 สิบตำรวจตรีศิริชัย สิงหาชารี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ชำระแล้ว
661420183 นายอนุวัตร ศรีจักร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเอ็นเทค อินเตอร์แนชชั่นแนล ชำระแล้ว
661420182 นางจิราวดี พรมวิชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661420181 นางสาวจุฬาลักษณ์ เกี้ยงกลิ่น สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
661420180 นางสาวชลลดา เพียหาเ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
661420179 นายประเสริฐศักดิ์ ถีระวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
661420178 นางสาวกฤษธรักษ์ แสนธิจักร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420177 นางสาวเมตตา คิอินธิ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
661420176 นายภานุวัฒน์ พรมพินิจ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661420175 นางสาวเตือนใจ วงษ์คำคูณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661420174 นางสาววิศานาถ คนขยัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ชำระแล้ว
661420173 นางสาวสิรินาถ พรมสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420172 นายวราเทพ นรภาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ชำระแล้ว
661420171 นางสาวสิรินาถ พรมสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420170 นางสาวพรพิมล โคตรศรีเมือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
661420169 นางสาวอลิสา สายมาลัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420168 นางสาวสุนิสา บุญรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยพังโคนพาณิชยการ ชำระแล้ว
661420167 นางสาวอรุณสาย ทาวะลุน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420166 นางสาวอภิญญา เมืองแสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420165 นายวราเทพ นรภาร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ยังไม่ชำระ
661420164 นางสาวจิตวดี โทริพันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังไม่ชำระ
661420163 นางสาวสุลลิตา ทองขันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปทุมเทพวิทยาคาร ชำระแล้ว
661420162 นางสาวโมษิญาภรณ์ อินทร์นุช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ชำระแล้ว
661420161 นายเกียรติศักดิ์ โมครัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420160 นางสาวพรรณปพร สื่อกลาง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
661420159 นางสาวสิราวรรณ แก้วฝ่าย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
661420158 นางปริศนา ใยวังหน้า การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ชำระแล้ว
661420157 นายภูวเนตร ภูธร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
661420156 นางสาวชลนิสา วางศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420155 นางสาวจินทนาพร พิกุลศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420154 นายนพรัตน์ อุปชา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
661420153 นางสาวปภัชญา บัวหอม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
661420152 นายสรวิศ ชาวดง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
661420151 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ยังไม่ชำระ
661420150 นางสาวนิศาชล ลอยลม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.กุสุมาลย์ ยังไม่ชำระ
661420149 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ยังไม่ชำระ
661420148 นายรัตนพงษ์ จ้อยนพรัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดุสิตพณิชยการ ชำระแล้ว
661420147 นายธนากร ม่วงนาครอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420146 นางสาวกันยาพร ศิริวารินทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ยังไม่ชำระ
661420145 นายธิบดี ดงภูยาว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661420144 สิบเอกสุพจน์ โอฐกมื่นหน้า นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
661420143 นางสาวธิดาวรรณ ผลาสิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
661420142 นางสาวยุวดี นาหอมจันทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420141 สิบโทจักรภัทร หวลสันเทียะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ ชำระแล้ว
661420140 นายภัทรพล พันธ์อั้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420139 นายอัดตชัย วงค์สุวรรณ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
661420138 นางสาวสุรางคนา ทองยัง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี ยังไม่ชำระ
661420137 นางสาวมัลลิกา สิงหาจุลเกตุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420136 สิบเอกตะวัน วงศ์เครือศร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420135 นางสาวอัมพวัน แก้วไกรษร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420134 นางสาวภิญญามาศ ไชยเชษฐ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ยังไม่ชำระ
661420133 นายณัฐดนัย ระวัตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420132 นายธนวัฒน์ สัพโส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420131 สิบตรีชัยวัฒน์ สุขแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ชำระแล้ว
661420130 นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมลี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
661420129 นางสาวอัจฉรา ตาคม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี ยังไม่ชำระ
661420128 นางสาววีรญา จ้อยจีด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661420127 นางสาวอัมพวัน แก้วไกรษร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420126 นางสาวไอรีณ มาณะโพน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบ ชำระแล้ว
661420125 นางสาวภัคจีรา เชื้อตายา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
661420124 นางสาวไอรีณ มาณะโพน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบ ยังไม่ชำระ
661420123 นางสาวศศินิภา มือกุศล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
661420122 นายวัจพล แก้วหาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
661420121 นายวีระศักดิ์ แสนพาน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น ชำระแล้ว
661420120 สิบตรีจิตติ ดีโคตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านเเพง ชำระแล้ว
661420119 สิบเอกวรุต ชำกุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661420118 นายอัษฎา นานาวัน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420115 สิบตรีเอกภพ จันทะหงษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661420114 นางสาวนันทชา ศิริศักดิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
661420113 นางสาวลัดดาวัลย์ สละ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนซำสูงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
661420112 นายระพีพงษ์ ปรีประเสริฐ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420111 นางสาวแพรวภรณ์ นาโควงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
661420110 นางสาวทัศวรรณ จำรัสรักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ชำระแล้ว
661420109 นางปรียาภรณ์ ปิยะนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพณิชยการสกลนคร ชำระแล้ว
661420108 นายเฉลิมศักดิ์ ขันทีท้าว เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า ยังไม่ชำระ
661420107 นางสาวปนัดดา ดงภูยาว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420106 นางสาวอรอนงค์ พงค์ปัญญา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420103 นางสาวพรรณทิพย์ ศรีษะเนตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420102 นางสาวพิมพ์นิภา ศรีเพียชัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ชำระแล้ว
661420101 นางสาวนันทิกานต์ ประจงจิตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
661420100 นางสาวพรชิตา คำชามา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420099 นายณฐพฤทธ์ คำหมุน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
661420098 นายพีรดา วงค์ผาบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ชำระแล้ว
661420097 สิบตรีระย้า นานาวัน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ชำระแล้ว
661420096 นายพลพล พงคะชา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย ชำระแล้ว
661420095 นายกฤษฎา รัตนะ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
661420094 นางสาวรักษ์ชนก ศรีนารินทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
661420093 นายอุดมศักดิ์ จันทะศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661420092 นายณัฐพงษ์ พันดวง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ยังไม่ชำระ
661420091 นางสาวอรอนงค์ กาญบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ชำระแล้ว
661420090 นายวัชรากรณ์ พิมภูคำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420089 นางสาวชลลดา เพียหาเทศ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทเทคโนโลยีเอ็นเทคบริหารธุระกิจปากคาด ยังไม่ชำระ
661420088 นางสาวนวินดา สอนคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
661420087 นางสาวปภัสสร พานทองเพชร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420086 นางสาวเทวิกา วัดแผ่นลำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420085 นางสาววารุณี ไพรสาละ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ชำระแล้ว
661420084 นางสาวกุลธิดา โสภาพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661420083 นางสาวธันย์ชนก พระไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ยังไม่ชำระ
661420082 นางสาวธันย์ชนก พระไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ยังไม่ชำระ
661420081 นางสาวกัลยา หล้ามุงคุณ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661420080 นางสาวกัลยา หล้ามุงคุณ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
661420079 นายสมาธิ ชนะบูรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผดุงนารี ชำระแล้ว
661420078 สิบตรีชัยวัฒน์ สุขแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ชำระแล้ว
661420077 นายวิชชา วะบุตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420076 นายธีรเมธ กุณสิทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420075 นางสาวนภัสรา อุทัยลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661420074 นางสาวนภัสรา อุทัยลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661420073 สิบตำรวจตรีนวมินทร์ นามวงศ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661420072 นายภรป ทับทิม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
661420071 นางสาวมัลลิกา สิงหาจุลเกตุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420070 นายพิพัฒนษิณ พอศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก.ศ.น อ.เมืองนครพนม ชำระแล้ว
661420069 นางสาวกมลชนก ขาวศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ รัตนาเอื้อวิทยา ชำระแล้ว
661420068 นายอนันต์ คำสมาน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
661420067 นางสาวดาวล้อมเดือน พ่อขมภู รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
661420066 ดาบตำรวจอลงกรณ์ ทอนฮามแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
661420065 นายธนทรัพย์ เพราะบุญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารคามพิทยาคม ชำระแล้ว
661420064 นางสาวนริศรา จันทาทุม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661420063 สิบตำรวจตรีนันทภพ พรมศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ชำระแล้ว
661420062 นายวินิจ หอมใส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
661420061 นายพรชัย อินทะวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
661420060 จ่าเอกนรินทร์ สุวรรณไตรย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ชำระแล้ว
661420059 นายกันยา วงศ์กันยา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคงทองวิทยา ยังไม่ชำระ
661420058 นางสาวเจนจิรา แสดคง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส V-tech ยังไม่ชำระ
661420057 นายทรงยศ การุณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
661420056 นางสาวรัฐชิตา โคตรปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
661420055 นางสาวนภัสรา อุทัยลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
661420054 นางสาวภริดา ทัศน์จันดา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ ชำระแล้ว
661420053 นางสาวภริดา ทัศน์จันด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทปราการ ยังไม่ชำระ
661420052 นายเกริกชาย การุณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420051 นางสาวสุนิตา วงษ์หมอก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
661420050 ศาสตราจารย์ดอกเตอร์โชคชัย อสิพงษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา ยังไม่ชำระ
661420049 นางสาวธิดาภรณ์ คะอรัญ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
661420048 นางสาวสุมิตรา น้อยมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุมภวาปี ยังไม่ชำระ
661420047 นายวีรภัทร นาเจริญวุฒิกุล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
661420046 นายวีรภัทร นาเจริญวุฒิกุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
661420045 นายทนงศักดิ์ ใจช่วง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
661420044 นางสาววราภรณ์ ไชยเชษฐ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
661420043 นางสาววราภรณ์ ไยเขษฐ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
661420042 นายสหัสวรรษ เจริญไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
661420041 นายกิตติเดช แสนหูม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
661420040 นางสาวสุธิตา บุญประสม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
661420039 นางสาวสุธิตา บุญประสม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
661420038 นางสาวสุธิดา กุณตัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
661420037 นางสาวแพทย์ดาพร หนูทน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
661420036 นายสุขสันติ์ อนุวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
661420034 นายประจักษ์ แสนทวีสุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
661420033 นางสาวสพิชญา ถาบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
661420032 นายอุดมศักดิ์ จันทะศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661420031 นางสาวพิมพ์ลภัส บัวพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420030 นางสาววันวิพา ผาสุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
661420029 นายอัศวิน ฤทธิ์ฤาวงษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังไม่ชำระ
661420028 นางสาวอุบลวรรณ ไตรยงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
661420027 นางสาวพิชญากร วงษ์สา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
661420026 สิบตำรวจตรีชัชรินทร์ วงลคร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
661420025 นางสาวปาริชาติ ศรีสุราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
661420024 นางสาวณกัญญา ภาวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
661420023 นางสาวพรนภา สีหมากสุก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัย?เทคโนโลยี ไฮเทค สกลนคร? ยังไม่ชำระ
661420022 นางสาวสุชาดา กายสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
661420021 นางสาวจินตนา วงษาเนาว์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
661420020 นางสาวพาณิภัค อุดานนท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วทอ.ศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
661420019 นางสาวภาวิณี แก้วเสน่ห์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
661420018 นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วมาตย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชำระแล้ว
661420017 นางสาวพีรยา บุญมาก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
661420016 นางสาวณัฐวรรณ ผ่านสุวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
661420015 นายทวีรัฐ ศรีวะรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ชำระแล้ว
661420014 นางสาวสุจิตตรา เวียงจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420013 นางสาวอรณิสา จันทร์มาเมือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
661420012 นางสาวพุทธิพร คำภูษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
661420011 นางสาวสุภาวดี วงศ์ภาคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
661420010 นายแดนศักดา อัคนิจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
661420009 นางสาวรุ่งนภา กงนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420008 นางสาววนิดา หันจางสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
661420007 นายฉัตรมงคล ฮองต้น การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661420006 นายวีระพงษ์ ไตรวงค์ย้อย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด ชำระแล้ว
661420005 นายฉัฐมาทัศน์ พินรัตน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ชำระแล้ว
661420004 นางสาวกานต์ธิดา รินสีมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
661420003 นางสาวนัชชา บังอาจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประชามงคล ชำระแล้ว
661420002 นางสาวนัชชา บังอาจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประชามงคล ยังไม่ชำระ
661420001 สิบตำรวจตรีชัยณรงค์ เหลาแตว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว