รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับตรง (เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
671712403 นางสาวจิราพร แสนปุชุม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671712402 นางสาวกุลจิรา สุขศิริ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
671712401 นายพยัคฆ์ มุลสุรินทร์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671712400 นายธีระเดช พ่อตาเเสง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671712399 นายวีระพงษ์ แทนโสภา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712398 นางสาวเพชรจินดา พาจันดี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ชำระแล้ว
671712397 นายธนวัฒน์ ยำยวน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671712396 นายเอกศักดิ์ พิมพะบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712395 นายชนะพล สุดามาตย์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บะฮีวิทยาคม ชำระแล้ว
671712394 นางสาวนัชชา สุมาลุย์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ชำระแล้ว
671712393 นายอภิรักษ์ เจ๊ะวงศ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712392 นายธนโชติ แก้วน้อย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671712391 นายธนากร แก้วบุญมี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671712390 นายศุภสิทธิ์ สายบัว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712389 นางสาวอังสุมา ชัยนามล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712388 นางสาวศิริยากร ผัดทอง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671712387 นางสาวขวัญดาว ดีดวงพันธ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671712386 นางสาวฐิตินันท์พร ประสารวงษ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712385 นางสาวณัฐธิดา เตโช คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ มัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม ชำระแล้ว
671712384 นางสาววรรณิดา นิที สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671712383 นางสาวเบญจมาส เทศนา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712382 นายกันตพงศ์ เห็นหลอด พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712381 นายเลอศักดิ์ โคตรวงษ์จันทร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712380 นางสาวภัทรวดี ไชยเสน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามชัย ชำระแล้ว
671712379 นางสาวสุนิษา วิบูลย์กุล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ราชประชานุเคราะห์ 50 ยังไม่ชำระ
671712378 นางสาวไพลิน สีเหลือง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671712377 นางสาวปนิดา อัมโภค คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712376 นางสาวรณิดา ครุธคำ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712375 นางสาวอัจฉริญา เฉิดฉาย วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712374 นางสาวรัตตินันท์ หูตินุ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ หนองวัวซอพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712373 นายรัฐภูมิ แซ่แดง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพล ยังไม่ชำระ
671712372 นายธนากร สุเพ็งคำภา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพล ยังไม่ชำระ
671712371 นายทรงวุฒิ ธรรมจิตร์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712370 นางสาวภัทรธิรา บัวชุม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ อาจสามารถวิทยา ยังไม่ชำระ
671712369 นางสาวธนาวดี โพธิแสนหลี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671712368 นายพนัสกร นาโควงค์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671712367 นางสาวภัทรวดี ปุรัมพะกา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671712366 นางสาวปิ่นทิพย์ อิ่มเจือ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ อนุกูลนารี ชำระแล้ว
671712365 นางสาวอรินดา เพียสา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671712364 นายอติวิชญ์ ผายทอง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671712363 นางสาวภัณฑิรา แสนสอน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671712362 นายภูบดินทร์ สามานิตย์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671712361 นางสาวนันทิพร กบิลพัฒน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712360 นางสาวปรีดาพร ป้อมไชยา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671712359 นางสาวณิชนันทน์ เบญมาตย์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712358 นายชาตรี ธารสว่าง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712357 นายณฐนนท์ วงค์แสงน้อย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712355 นางสาววริษา โพธิ์ดำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671712354 นางสาวณิชากร วะลัยรัตน์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671712353 นางสาวพลอยชมพู พรหมพิงค์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712352 นางสาวชุติกาญจน์ ดีล้น วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712351 นางสาวกรกนก มูลเจริญ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712350 นางสาวอรปรียา คำภักดี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ชำระแล้ว
671712349 นางสาวจิรัชญา สพานกลาง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712348 นางสาวกฤติมา นาเมืองรักษ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712347 นางสาวศิริรัตน์ ศรีนวลใย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671712346 นายพงศกร ช่างเสนา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671712345 นางสาวภริตา ทองเสริม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671712344 นางสาววิภาพร คุณธรรม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671712343 นายกัมปนาท ทองเจียว การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
671712342 นางสาวจิราวรรณ รัตไตรยา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712341 นายภูริ ลาดมุณี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712340 นายศักดิ์ดิพล วงษ์ชา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712339 นางสาวณัฐติยา ขันทะชา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671712338 นายนาคิม สุขเจริญ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712337 นายชัยวัฒน์ แก่นท้าว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712336 นายนพสิทธิ์ คำมุงคุณ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671712335 นางสาวรวินท์ หารศรีภูมิ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712334 นางสาวยลดา สอนใจ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671712333 นายวิเชียร ก้านสันเทียะ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712332 นางสาวอาทิตยา อุ่นพิมพ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671712329 นายยุทธศักดิ์ พรมเมือง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712325 นางสาวมุธิตา เหมือนเหลา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671712324 นายอดิศร พิลาพันธ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712323 นางสาวสุธิมา หิรัญรมย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ชำระแล้ว
671712322 นางสาวธนาภา กงกาหน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712321 นางสาวสุภาพร สมชาติ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ชำระแล้ว
671712320 นางสาวนันทิตา สนทะวิล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาจะหลวย ยังไม่ชำระ
671712319 นางสาวหฤทัย หาญธงชัย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามชัย ชำระแล้ว
671712318 นางสาวฐิติมา ดารมย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ชำระแล้ว
671712317 นางสาวกนกพิชญ์ ไชยพร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671712316 นายเดชดำรงค์ วงศ์ตาขี่ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671712315 นางสาววณิชยา ปีพิมพ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712314 นายระพีภัทร ผาลี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671712313 นางสาวดาราวรรณ งามแก้ว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
671712312 นายอดิเทพ สีทาบ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671712311 นายสิทธิภัชร มุงคุณ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนรัษฎา ชำระแล้ว
671712310 นางชวินนุช วงศ์สียา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671712309 นางสาวกรรณิการ์ นาจรินทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712308 นายศักรินทร์ คำนนท์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712307 นางสาวลลิตา ไชยสุข การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ชำระแล้ว
671712306 นางสาวศิรินธร ศรีพรม ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671712305 นางสาวลักษิกา บุญเทียม วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ท่าจำปาวิทยา ชำระแล้ว
671712304 นางสาว จุรีพร โยธาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ชำระแล้ว
671712303 นางสาวกฎชกร ลี้พล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ชำระแล้ว
671712302 นางสาวพิมพ์ชนก เพชรดีคาย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ชำระแล้ว
671712301 นายวรวิชญ์ อุทาสี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีโคตรตบูรณ์ ยังไม่ชำระ
671712300 นางสาววนิดา ปานณรงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712299 นางสาวพิมพ์ลภัส ดีพรหม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีโคตรบูรณ์ ยังไม่ชำระ
671712298 นางสาวตุลยา พิมพ์มี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ยังไม่ชำระ
671712297 นางสาวณัฐณิชา ศรีธรรมมา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671712296 นางสาวจันจิราพร ยี่โสดสารี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671712295 นางสาวพรชิตา สุวรรณมงคล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712294 นางสาวอริยา พรมรัตน์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671712293 นางสาวกนกรัตน์ บุญสาร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671712292 นางสาววรภา สกุลจุมจัง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671712291 นางสาวบุณยวีร์ ดลเลี่ยม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
671712290 นายสุรเชษฐ์ ผาใต้ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712289 นางสาวณัชชา นันทะแพง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712288 นางสาวกัญญาณัฐ อนันตบุตร คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671712287 นายธีรพงศ์ ลาดบัวขาว พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712286 นายรัฐภูมิ จอมศิลป์ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
671712285 นางสาวปวริศา สอนจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671712284 นางสาวปิยธิดา บุญพา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671712283 นางสาวลลิตา สมสอง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
671712282 นางสาวพรยมล ฝ่ายทะแสง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671712281 นางสาววรัชชยา วงค์ศรียา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ อาชีวะศึกนาแก ยังไม่ชำระ
671712278 นางสาวปาลิตา บุญสวาสดิ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล ชำระแล้ว
671712277 นายธนกุล สีดาอ่อน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671712276 นางสาวจีรนันท์ ท่อนจันทร์ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712275 นายพลวัฒน์ วิบูลย์กุล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712274 นางสาวชนกพร โพธิ์ละคร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671712273 นายธีรภัทร์ ศรีภิรมย์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ชำระแล้ว
671712272 นายชยพล บุญแสน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712271 นายธีรธรรม ไชยริบูรณ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671712270 นายนนทนันท์ ธาตุทอง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712269 นายเสฎฐวุฒิ บุตรศรีชา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712268 นายพชร มาลา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671712267 นางสาวณัฐวดี เสนา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สีออศิลปศาสตร์ ยังไม่ชำระ
671712266 นายสุกฤษฏิ์ ขอพร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บัวขาว ชำระแล้ว
671712265 นางสาวกฤติลักษณ์ ฤทธิ์ประทีป การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนกอกวิทยา ชำระแล้ว
671712264 นางสาวพรสวรรค์ บ่อทอง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
671712263 นางสาวพรสวรรค์ บ่อทอง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชำระแล้ว
671712262 นายพยุงศักดิ์ สิงห์น้อย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671712261 นายณัฐพล กาชิน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671712260 นางสาวคณิตา อุปัญญ์ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671712259 นางสาวธัญธิดา จำวงศ์ลา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671712258 นายสันติพงษ์ ปัตถาวโร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุมภวาปี ชำระแล้ว
671712257 นายธนกฤต ยอดกูล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671712256 นางสาวแพร เพ็งพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671712255 นายรัชภูมิ ศรีหาวงค์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ คำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712254 นางสาวบุญธิกา ผ่องอำพล การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) ชำระแล้ว
671712253 นางสาวอรปรียา สุทธิพงษ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ชำระแล้ว
671712252 นางสาวภัทลดา แว่นระเว การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ชำระแล้ว
671712251 นางสาวจิราภัทร ผิวอ่อน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671712250 นางสาวพิชญธิดา โยลัย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671712249 นางสาวจุฑาทิพย์ ดาเชิงเขา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671712246 นายธีระพล บุตรสุวรรณ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671712245 นางสาวจิตตราภรณ์ สุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671712244 นางสาวอุมากร ภูผ่านแก้ว การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
671712243 นางสาวสาวิตรี เสนสุข ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671712242 นางสาวปวีณา โคตรโยธี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712241 นางสาวนัทชา เรพล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712240 นางสาวแสงมณี ทองดี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพล ยังไม่ชำระ
671712239 นางสาวพรหมพร บัวคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทเทคโนโลยีวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671712238 นางสาวชลธิญากร ดอนวัน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สังคมวิทยา ชำระแล้ว
671712237 นางสาวจารวี นิวาสประกฤติ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม ชำระแล้ว
671712236 นายรัชพัทธ์ ป้องคำศรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริงการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
671712235 นายรัชพัทธ์ ป้องคำศรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริงการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
671712234 นางสาวธัญญาลักษณ์ หัสดีค่ายเพชร คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671712233 นางสาวกชนันท์ กุลวงศ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712232 นางสาวเจณิสตา พิเศษ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671712231 นางสาวศิริธารทิพย์ ศรีหาวัด การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนซำยางวิทยายน ยังไม่ชำระ
671712230 นางสาวกัลยา จุลเหลา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ กันทรารมณ์ ยังไม่ชำระ
671712229 นางสาวณัฐธิดา ลอดแพง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712228 นางสาววรัญญา กิ่งวัน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671712227 นายเกริกบุณย์ เกตุวิเศษกูล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671712226 นายทศรฐ ผาใต้ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671712225 นางสาวปาริฉัตร เรืองสวัสดิ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671712224 นางสาวปิยวรรณ สะใบ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671712223 นายศุภกิตติ์ ครองยุติ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนทองประสาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671712222 นางสาวกุลธิดา พุทธา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671712221 นางสาวณัฐมณ กิขุนทด สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712220 นายภูบดินทร์ คนคล่อง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671712219 นางสาวศิรินภาพร จันทร์มะณี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712218 นายกิตติธัช พันแสน อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671712217 นางสาวรจนา ว่องไว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671712216 นายนนธวัต แก้วคุณเลิศ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671712215 นางสาวจันทิมาพร บาแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712214 นายไกรวี ลุนจุนละ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671712213 นายชลากร ปัททุม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712212 นางสาวอนงค์นาถ ดวงจำปา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671712211 นางสาวสิริกานต์ ทิพวัน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671712210 นางสาวสุปาณี แสงโยธา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712209 นายธัชพงศ์ ถนอมธรรม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671712208 นายศุภชัย มณีบู่ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671712207 นางสาวลภัชชา ท้าวจันทร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ชำระแล้ว
671712206 นางสาวปรารถนา พีระธรรม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712205 นางสาวเกศลิน พิมพาลัย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671712204 นายณภัทร บุพศิริ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671712203 นายเจษฎาภรณ์ จาบบุญมา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671712202 นางสาววรรณษา นามเสาร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671712201 นางสาวกรณิการ์ เพ็งคำปั้ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671712200 นางสาวศิรภัสสร พาตา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671712199 นายนนทกร เลิศประเสริฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ชำระแล้ว
671712198 นางสาวนันทพร โคตพรม วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712197 นางสาวเบญจภรณ์ พิลาจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671712196 นางสาวกริษฐา โพธิ์ชัยแสน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671712195 นางสาวพิชญา ตักโพธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671712194 นางสาวทยิดา โชติเอี่ยม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671712193 นางสาวพจนาถ วงษ์ชมภู การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671712192 นางสาวปพิชญา สนิทพจน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671712191 นายธนกฤต หิตะรัตน์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ชำระแล้ว
671712190 นายสุรเชษฐ์ สมคำ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671712189 นางสาวธาราทิพย์ วงชัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ คำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671712188 นายณัฐวุฒิ ศรีกุล พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671712187 นางสาวรสา คงสะบุตร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671712186 นางสาวภาวิณี เวียงคุต การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671712185 นายธีรภัทร สายศรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671712184 นางสาวสุธิดา ไกยะวินิจ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชำระแล้ว
671712183 นางสาวสิริลักขณา นาสามลาด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671712182 นายศุภสิทธิ์ ชัยฮาด พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712181 นางสาวชนิกานต์ พุทธวงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712180 นางสาวถาวรีย์ มณีเเพง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671712179 นางสาวณิชา ทองโคกสี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชำระแล้ว
671712178 นางสาวตกาญตา สุกก้อน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671712177 นายกษิด์เดช จุลนีย์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712176 นางสาวพนิตาพร สีขุมเหล็ก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712175 นางสาวลิลรฎา เอื้อศิลามงคล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712174 นายนฤเศรษฐ์ ชนะพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ชำระแล้ว
671712173 นายธนพงษ์ มิสงอน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712172 นางสาวสรินธรารัตน์ กิณเรศ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671712171 นายบรรเทิง นาเมืองรักษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671712170 นางสาวนวมินทร์ ศรีคัดเค้า พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712169 นางสาวหัทยา หมุนแทน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ยังไม่ชำระ
671712168 นางสาวนิภาพร มนต์มี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671712167 นายณัฐกานต์ ไชยต้นเทือก คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ปลาปาก ชำระแล้ว
671712166 นางสาววรรณิษา แพงเนตร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671712165 นายพันธ์วริศ ด้วงกอง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ยังไม่ชำระ
671712164 นางสาวสุฐิตา หนูทอง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเมืองหลังสวน ชำระแล้ว
671712163 นางสาวเทพิตา ศุภมาตย์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เมืองหลังสวน ชำระแล้ว
671712162 นางสาวศรุตา ทองกลัด การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671712161 นายลัทธพล คำวัน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671712160 นางสาวขวัญจิรา อินภูมี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712159 นายภาณุพงศ์ สังฆมาตย์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671712158 นายพิชญุตม์ เนื่องอาชา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712157 นายภานุพงศ์ ทองโคตร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซิมพิทยาคม ชำระแล้ว
671712156 นางสาวจุฑาทิพย์ สอนสมนึก เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712155 นางสาวพีรดา เหลาแหลม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712154 นายนัทธพงศ์ จันทวงค์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712153 นางสาวอุมากร อินทร์ม่วงไทย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712152 นางสาวอรวรรณ ทิมอรรถ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712151 นายภูตินันท์ วงศ์พรหม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712150 นางสาวปนัดดา จันดาวัน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671712149 นางสาวประณยา มายัง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712148 นายกิตติชัย ศรีวิลัย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671712147 นายพงศธร แย้มศรี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671712146 นางสาวอาทิตยา บุญตลา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671712145 นางสาวปุญญิสา งามสง่า คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671712144 นางสาวปนิดา นกน้อย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671712143 นายสุขสันต์ เครือคำคุณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671712142 นายภูมิณรินทร์ ทองคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671712141 นางสาวการจนา มุ่งชู การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671712140 นางสาวตุลยา แสงอำภา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม ชำระแล้ว
671712139 นางสาวเบญญาภา ตาคำปัญญา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671712138 นางสาวรินรดา ท่ากลาง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ชำระแล้ว
671712137 นางสาวพรนภา เจริญมา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671712136 นางสาวสโรชา พินะพงษ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ชำระแล้ว
671712135 นางสาวกัญญารัตน์ โพพาส ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
671712134 นายศตคุณ สุขรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671712133 นายนัฐพร ภูวงษา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ชำระแล้ว
671712132 นายประชา อุ่นกลม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671712131 นายวิชยุตม์ เคนแสง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712130 นายวีระพงษ์ อกอุ่น ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา ยังไม่ชำระ
671712129 นางสาวชนทิชา อ้วนศรี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671712128 นางสาวอภิชญา ป้านภูมิ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
671712127 นางสาววรณัฏฐ์ เผ่าผา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ชำระแล้ว
671712126 นางสาว สุณัชฎา คนซื่อ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ชำระแล้ว
671712125 นายรัฐภูมิ อนุยันต์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712124 นายณัฐกุล เสตพล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียน?คำตากล้าราชประสงค์? ชำระแล้ว
671712123 นางสาวฑิฑัมพร เพ็งลุน อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ชำระแล้ว
671712122 นายอาทิตย์ พ่อท้าว พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671712121 นางสาวนราพร อินทะระตา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671712120 นางสาวกุลณัฐ มูลเหลา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671712119 นางสาวกุลนภา รัตน์ขันเเสง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าเเร่ศึกษา ชำระแล้ว
671712118 นางสาวรัชติกร หาวิลี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671712117 นายเอกลักษณ์ อุปชัย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671712116 นางสาวพัชรี ชัยปัญหา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ชำระแล้ว
671712115 นางสาวศิโรรัตน์ อำนาจ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671712114 นายชีวธันย์ พจนา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712113 นายวิชชากร พุทธดี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712112 นางสาวปรัชญา บัวลา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ยังไม่ชำระ
671712111 นายกฤษณะ โสมาบุตร อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712110 นางสาววนิดา จันทร์หา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชำระแล้ว
671712108 นางสาวคณิชา แหวนตราพันธ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671712109 นางสาวคณิชา แหวนตราพันธ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671712107 นางสาวคณิชา แหวนตราพันธ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671712106 นางสาวกัญญาวีร์ บุญเรือง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชำระแล้ว
671712105 นางสาวอนันตญา แก่นท้าว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671712104 นางสาวศุภานัน เหง้าโอสา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712103 นางสาวภัทรชนก อุบัวบล ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712102 นางสาวศิริปรียาพร แดนแก้วมูล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูผาม่าน ชำระแล้ว
671712101 นายเอกนาวิน แป๊ะเอี่ยม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671712100 นางสาวชัชฎาภา ทับคำ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671712099 นางสาวชมพูนุช เสนาช่วย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671712098 นายวัฒนา ไชยบัน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ คำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671712097 นางสาวสุจิตตา ธงอาษา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712096 นางสาวนันทิยา สิงห์ศาลาแสง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ คำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671712095 นางสาวขวัญชนก โสดา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ คำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671712094 นายพิชัย ตระกูลมา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ชำระแล้ว
671712093 นายวรเมธ เวียงยิ่ง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671712092 นางสาวปณิตา เทียมฟุตบอลล์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ชำระแล้ว
671712091 นางสาวกฎชกร ทองขาว การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชำระแล้ว
671712090 นางสาวจีราภรณ์ ศรีรักษา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671712089 นางสาวจีราภรณ์ ศรีรักษา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712088 นางสาวพัชรพร ไตรยวงค์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712087 นายอรรถวัตร ทับสีรัตน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เขวาไร่ศึกษา ยังไม่ชำระ
671712086 นายวรกร พรหมภาพ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712085 นางสาวปนัดดา พาระหาด คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712084 นางสาววิชุดา อุดมกัน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712083 นายนฤนาท จันทรา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671712082 นายนครินทร์ แสงกาศ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
671712081 นางสาวภานุมาศ ทองคำ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ชำระแล้ว
671712080 นายวงศกร เอี่ยมสอาด วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712079 นางสาวศศิกานต์ ทดสบาย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ พระเทพญาณวิศิษฏ์อุดมวิทย์ ชำระแล้ว
671712078 นางสาวธัญญาทิพย์ กวานกลม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671712077 นายจักรินทร์ เนตรหาญ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712076 นางวิภาวี กลมไธสง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712075 นางสาวศศิมาภรณ์ ขจรเกตุ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712074 นายนววิช ธงษาราษฎร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
671712073 นางสาวพัชรนันท์ ไตรยวงค์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671712072 นางสาวกนกวรรณ พรมดี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712071 นายธนวัฒน์ บุตรลี ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671712070 นายฐานวุฑโฒ เเก่นงาม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรวเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671712069 นายกฤษนัย งาสิทธิ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671712068 นายนิติพล สลางสิงห์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671712067 นางสาวธัญสมร หัดคำหมื่น การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671712066 นางสาวอารีญา เที่ยงศรีบุญ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ยังไม่ชำระ
671712065 นางสาวสุกฤตยา กฤษดำ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671712064 นางสาวเเพรวาริน คำภาตัน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ชำระแล้ว
671712063 นางสาวสุดารัตน์ ลุนจักร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671712062 นายก้องภพ มีชัย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671712061 นางสาววรปภา ศรีสุข การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712060 นายปัญญากร วงค์เตชะ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712059 นางสาวเกวลิน ไชยราช การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671712058 นางสาวพิมพ์ชนก จวงทอง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชำระแล้ว
671712057 นายกฤษนัย งาสิทธิ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671712056 นางสาวรุ่งไพลิน กำลังรัมย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712055 นายพงศธร วันนาพ่อ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712054 นางสาวณิชารัตน์ จะโนรัตน์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671712053 นายธัชชา ธงศรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712052 นางสาววัตรธิดา พิมพ์สวัสดิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ชำระแล้ว
671712051 นางสาวจิรัชยา สุรินทะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671712050 นางสาววรนุช อ่อนแก้ว ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712049 นางสาวสุภิศรา อาจวิชัย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712048 นายจีรศักดิ์ วงค์สาย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712047 นางสาวลดา นนท์คำวงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712046 นางสาวภัทรธิดา เซ็นตะคุ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ มาเรียลัย ยังไม่ชำระ
671712045 นายไวน์วุฒิ พรมศรี พรมศรี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671712044 นางสาวจีระนันท์ โสมมา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671712043 นางสาวพิมพรรณ จันทะแสน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671712042 นางสาวนรภัทร พละหงษ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671712041 นางสาววิภาวรรณ ธิตา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671712040 นางสาวนรภัทร พละหงษ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671712039 นางสาวสุพิชชา สาริกา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ชำระแล้ว
671712038 นางสาวสาริกา วิชากุล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671712037 Miss.ศิริลักษณ์ เศษสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712036 นางสาวกัญญ์วรา เหลินต้ายซ้าย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671712035 นางสาวเพ็ญพิชชา งิ้วลาย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671712034 นายธีธัช สินอ้วน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712033 นางสาวศิริลักษณ์ เเสนสร้อย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ มัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนม ยังไม่ชำระ
671712032 นางสาวพัชรนันท์ ไตรยวงค์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712031 นางสาวพัชรินทร์ ภาวะดี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671712030 นางสาวอัจฉรา ดาบพลอ่อน เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671712029 นายภูมิพัฒน์ คำภา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712028 นายพงศกร วังมลหม่อม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ชำระแล้ว
671712027 นายwongvian wongkaso ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671712026 นายwongvian wongkaso ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671712025 นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671712024 นายwongvian wongkaso ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดงหลวง ยังไม่ชำระ
671712023 นายwongvian wongkaso ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671712022 นายเจนยุทธ กวดขัน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671712021 นางสาวพรนิภา จันสด วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711202 นางสาวสุประวีณ์ เสียงเย็น การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711201 นางสาวทิพย์ยานันท์ หอมเฮ้า การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711200 นางสาวสุประวีณ์ เสียงเย็น พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711200 นางสาวสุประวีณ์ เสียงเย็น การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711190 นายนที ทุมลี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคําเตยอุปถัมถ์ ชำระแล้ว
671711134 นางสาวชุติกาญจน์ อ่อนแก้ว การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711132 นางสาวสุพิชชา สาริกา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711131 นางสาวชนกนาฎ ราชคํา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671712019 นางสาวกัลยา แข็งแรง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671712018 นางสาวศศิกานต์ ไชยบัน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671712017 นางสาวอินทิรา ปรุงจันทร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ชำระแล้ว
671712016 นางสาวกัญญารัตน์ สันทาลุนัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712015 นางสาวโสรญา สุขแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671712014 นางสาวเกศราภรณ์ คะมุง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ชำระแล้ว
671712013 นางสาวธิดารัตน์ บุตรทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671712012 นางสาวอัญชลีกร อุปละ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712011 นางสาวณิชารีย์ หอมอ่อน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712010 Miss.กษิรา อุตวัฒน์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671712009 นางสาวฐิติกานต์ พุ่มไสว วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671712008 นางสาวภัทรนันทร์ สันตวงศ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671712007 นางสาวชญาดา กุสาวดี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671712006 นางสาวปิยธิดา วงเวียน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671712005 นางสาวสุนิษา ประวะสาร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671712004 นายภูมิพัฒณ์ บุญพา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ยังไม่ชำระ
671712003 นางสาวญาณิศา ศักดิ์ดา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671711998 นางสาวศศิกานต์ ชาญธัญกรรม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ชำระแล้ว
671711997 นางสาวจีระนา กุดวงค์เเก้ว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671711996 นายชิตกานต์ ประทุมทอง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสตึก ชำระแล้ว
671711994 นางสาวภัททิยา สิมสิน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711993 นางสาวจรรยาพร พงษ์เกษ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711992 นายทองพัฒน์ ตนเสาวภาคย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711991 นางสาวพิมผกา เชื้ออ่อน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรยนเซกา ยังไม่ชำระ
671711990 นางสาวฑิตยา พงษ์อุตทา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711988 นางสาวพรรณวรท ผิวขาว ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711987 นางสาวนิราวัลย์ ไตรเเก้ว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671711986 นางสาวรุ่งธิวา งอยภูธร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671711985 นางสาววรดา ชัยชะนะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711984 นางสาวสุดาทิพย์ เตชะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ นาจานศึกษา ยังไม่ชำระ
671711983 นายณัฐกิตติ์ มังคะรัตน์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ชำระแล้ว
671711982 นางสาวปิยาพัชร บุตรด้วง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711981 นางสาวกนกวรรณ นามการ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671711980 นางสาวอริสรา หล้าจันทะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711979 นางสาวเสาวลักษณ์ โกสัสโพธิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ยังไม่ชำระ
671711978 นางสาววิภาวณี ผงจันทร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711977 นางสาวอลิษา เกษมสินธุ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711976 นางสาวนิภาพร ทีสุกะ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711975 นางสาวกันต์สุดา ขําประนม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671711974 นายปรากรณ์ แสงศรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671711973 นางสาวดาราธิป ธรรมชาติ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพล ยังไม่ชำระ
671711972 นายเขมศักดิ์ สมสนุก ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671711970 นางสาวรักษิณา ศรีเสริม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
671711963 นางสาวจินตภา คำผุย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711962 นางสาวอภิรุจี บัวทองจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711961 นางสาวญาณัจฉรา ภาวะชัย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ชำระแล้ว
671711960 นางสาวผกามาศ อุ่นทวง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671711959 นายนายณัฐพล พิลาน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711958 นางสาวตวิษา ทองสุ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671711957 นางสาวอภัสรา วงศ์ละคร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711956 นางสาวชลธิชา ผิวขำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ หนองเข็งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711955 นายณัฐวุฒิ อ่วมฉิม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711954 นายณัฐดนัย อุทัยเรือง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671711953 นางสาวนิธิพร แสวงดั้น การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711952 นางสาวพิมณภัทร ติดทอง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671711951 นางสาววจีพร ทองแดง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
671711950 นางสาวพัชรมัย ศรีวิไล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671711949 นางสาววิชญาพร ไอยะไกรษร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711948 นางสาวรัตติกาล กุดนาค การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ กมลาไสย ชำระแล้ว
671711947 นายกิตติพงษ์ นันสา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711946 นางสาววงศ์ฤทัย เเสนซ้ง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711945 นางสาวพัชรพร ดงภูธร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชำระแล้ว
671711944 นางสาววรกมล สระศรี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชำระแล้ว
671711943 นางสาวพิชญาภรณ์ อุตมะนะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ชำระแล้ว
671711942 นางสาวกุลลาวดี น้อยทรง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711941 นางสาวปาริฉัตร อุคำ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671711940 นางสาววริศรา แข็งเเรง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671711939 นายกอบชัย ยืนยง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671711938 นางสาวภัทราภรณ์ วันดี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711937 นางสาววิลัยลักษณ์ โสงามี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50ขอนเเก่น ยังไม่ชำระ
671711936 นายปฏิภาณ ศักดิ์สุจริต อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671711935 นายสิทธิพล ชาไมย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711934 นางสาวอธิติยา พิมสอน เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711933 นางสาวญาณัทฉรา จิตรเจริญ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711932 นางสาวรุ่งมณี กลอนสลับ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ชำระแล้ว
671711931 นายพัชรพล เคนไชยวงศ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711930 นางสาวณัฏฐณิชา เกกาฤทธิ์ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711929 นางสาวสุภานัน ขันวัง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711928 นางสาวปัตติมา ปัตตะเน เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711927 นายวสิษฐ์พล โพธิ์สาราช ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711925 นางสาวฐานิดา จันดาวิชา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711920 นางสาวสุจิตรา โถชาลี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ม่วงมิตรวิทยาคม ชำระแล้ว
671711919 นางสาวจิราวดี เสียงล้ำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711918 นายณัฐพงษ์ สุวรรณชัยรบ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เซิมพิทยาคม ชำระแล้ว
671711917 นางสาวสรารัตน์ ทิพฤาตรี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711916 นางสาวณัฐชยา สมภาร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สตรีศึกษา ชำระแล้ว
671711915 นางสาวธนัชพร แช่มชื่น พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามชัย ชำระแล้ว
671711914 นางสาวณัฏฐธิดา ทองโคตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711913 นางสาววารุณี ชีแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711912 นายพัชรวัฒน์ ทัศคร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711911 นางสาววรรณภา งามยะราช คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671711910 นางสาววรกานต์ สาธุชาติ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671711909 นางสาววิภารัตน์ งามแสง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671711908 นายภัทรพล สุวรรณโส ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711907 นางสาวพิมมาดา ภูศรีฐาน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองห้างพิทยา ชำระแล้ว
671711906 นางสาวพัชรินทร์ ภาวะดี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711905 นางสาวปภาวดี ใจงาม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกศน.อำเภอวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711904 นางสาวอลิศรา ลำจะรี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671711903 นายธีรสิทธิ สาระวัน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671711902 นางสาวฐิติพร บุญแสน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ชำระแล้ว
671711901 นางสาวจรรจิรา คำคลี่ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711900 นายณัฐกิตติ์ พรมมา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ นวมินทราชูทิศอีสาน ชำระแล้ว
671711899 นางสาววรัญญา พิไลวรรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองเรือวิทยา ยังไม่ชำระ
671711898 นางสาวณปภา จีนบุตร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711897 Ms.ธันยารัตน์ พรหมบน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711896 นางสาวกรวรรณ ต้องเดช วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711895 นายวรายุทธ ปิลอง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671711894 นางสาววัลลภา สิงธิมาศ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711893 นายกฤษฎา จันทวงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711892 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แดง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711891 นายธนชัย สิงห์เสนา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711890 นางสาวฐิติมา เสาร์โมก ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
671711889 นางสาวศิรินุช สีพลเล่ห์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
671711888 นางสาวศิรินุช สีพลเล่ห์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
671711887 นางสาวพลอยชมพู ธรรมสูตร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671711886 นางสาวนิรดา พัดไธสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711885 นางสาวพัชราภรณ์ ผิวเหลือง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671711884 นางสาวภัทรลดา แมดคำ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711883 นางสาวสุนาจ นามลตรี อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
671711882 Miss.เพชรดา บุญนาค ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711881 นางสาวณัฐนันท์ ศรีสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711880 นางสาวขวัญหล้า ขรรค์ศร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671711879 นางธีระธาดา วัฒโน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ชำระแล้ว
671711878 นางสาวอาภาวรรณ ประการแก้ว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ชำระแล้ว
671711877 นายจรัญ ยุบลชู คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671711876 นายเอกกมล ภักดีสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671711875 นางสาวณัฐธิดา พรมทอง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671711874 นางสาวนันท์นภัส มหาวงค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711873 นางสาวญดา บรรลือหาญ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711872 นายกฤตนัย ลุนอุบล อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ชำระแล้ว
671711871 นางสาวศิรประภา สกุลฮูฮา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671711870 นางสาวพรชิตา บาลโส การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม ชำระแล้ว
671711869 นางสาวณัฐริกา ประธรรมสาร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม ชำระแล้ว
671711868 นางสาวชลธิชา นันรักษา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยังไม่ชำระ
671711867 นางสาวมนัสพร ไทยแท้ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยังไม่ชำระ
671711866 นางสาวภารุจา ม้วนสูงเนิน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671711865 นางสาวสโรชา ชุมนะลาลักษณ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711864 นายไตรภพ ภู่เจริญ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711863 นายพงษ์ศกรณ์ แก้วมะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671711862 นางสาววิชญาดา ว่องไว วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671711861 นางสาวปิยลักษณ์ ปากดี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671711860 นางสาวอัญกร พ่อศรียา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ยังไม่ชำระ
671711859 นางสาวพัชรีพร ชุ่มชื่น ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671711858 นางสาวณัฐณิชา ปริญญาสุจิตต์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671711857 นายสิรดนัย ดวงสำราญ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ยังไม่ชำระ
671711856 นายติณณภพ ตะวะนะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671711855 นางสาวพรปวีณ์ กั้วพิสมั้ย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายน์ ยังไม่ชำระ
671711854 นางสาววิภาดา เเก้วฝ่าย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671711853 นางสาวขจิตกาญจน์ โพธิ์ปัดชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671711852 นางสาวพัณณิตา มหาวงศ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711851 นางสาวบุษกร คึมยะราช สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671711850 นางสาวพิมพ์วิมล สอนแก้ว คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671711849 นางสาวบุษญากร สมอินทร์เอก พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711848 นางสาวแพรววนิต ศิลาขวา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ชำระแล้ว
671711847 นางสาวนฤมล คำลือ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671711846 นางสาวภารดี ประไกรวัน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711845 นางสาวญานิศา แสงนวล วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711843 นางสาวอรัญญา ทุมดี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671711844 นางสาวอรัญญา ทุมดี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671711842 นางสาวพิมพ์อนงค์ บือทอง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ชำระแล้ว
671711841 นางสาวพรประภา วระยศ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังงูวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี5 ยังไม่ชำระ
671711840 นางสาวศศิวิมล ทุมสาร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671711839 นางสาวทัศนภรณ์ เวฬุวนารักษ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671711838 นางสาวกิ่งฟ้า โรพันดุง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711837 นางสาวกุศลิน ชำนาญพรหม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
671711836 นางสาวปานตะวัน นาอิสาน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังงูวิทยา อบจ.อด.5 ยังไม่ชำระ
671711835 นายธาดาพงศ์ ผิวยะเมือง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ชำระแล้ว
671711834 นางสาววรภัสสร์พิชชา หอมหวล วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711833 นายเทียนชัย บุทธิจักร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671711832 นางสาวดารันต์ วัฒยุ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสีดาวิทยา ชำระแล้ว
671711831 นายสุวิจักขณ์ พารา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671711830 นางสาวสุธิดา ชาทองดี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671711829 นางสาวธนัญชญา ทาวอแวง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711828 นางสาวกัญญาภัค ดาบสมเด็จ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711827 นางสาวเตชินี สาริศรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711826 Miss.วนิดา พิมเสน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี ยังไม่ชำระ
671711825 นางสาวปวีณา ธงอาษา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711824 นางสาวอัญกร พ่อศรียา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ชำระแล้ว
671711823 Mr.ธีรศักดิ์ ชินสิทธิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711822 นางสาวณัฐธญา หนูสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711821 นางสาวจุฑารัตน์ คำงาม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ยังไม่ชำระ
671711820 นางสาวชนิกานต์ ศรีแสน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711819 นางสาวบุษกร สุขสุวรรณ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดงมอนวิทยาคม ชำระแล้ว
671711818 นายทิวากร สุดสีเลี้ยง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ยังไม่ชำระ
671711817 นางสาวชุติกาญจน์ ราชมนตรี การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711816 นายวณัตชัย ขันทะชา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711815 นางสาวรัตนา แถมสมดี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
671711814 นางสาวสุพรรษา ช่วยรักษา เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671711813 นายธราเทพ ศรีพุทธา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671711812 นายชัชวาล แสนพวง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711811 นายสิทธิ์สะกะ กองเเก้ว พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเมืองพญาเเลวิทยา ยังไม่ชำระ
671711810 นางสาวกิตติยา ต้นจ่า การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711809 นายกฤตเมธ โอโน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711808 นางสาวปราณตะวัน คนคล่อง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671711807 นายณัฐวุฒิ ไชยสุระ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711806 นายณัฐพงษ์ บุพศิริ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711805 นางสาวเสาวลักษณ์ สุริมาตย์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711804 นายภัทริศวร์ ศรีสัง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
671711803 นางสาวอภัสรา ประดู่ดำ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา ยังไม่ชำระ
671711802 นายสิทธิพล หมอกมีชัย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671711801 นายสิทธิศักดิ์ โคตะบิน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671711800 นางสาวกฤษณา ปรีจำรัส การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ยังไม่ชำระ
671711799 นายสิทธิพงษ์ อุผา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711798 นางสาวศศิวิมล กลมเกลียว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
671711797 นายอนุสรณ์ จันสวัสดิ์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
671711796 นายพีระวัฒน์ ฉัตรเที่ยง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
671711795 นายณเรนธรณ์ พรมชินวงค์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ยังไม่ชำระ
671711794 นางสาวสริมน ไชยพร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671711793 นางสาวปวีฬนุช พินิจมนตรี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671711792 นางสาวณัฐธิดา พลศรีดา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711791 นายกัมพล ลุนอุบล อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671711790 นายยศกร คนเพียร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เหล่าประชาอุทิศ ยังไม่ชำระ
671711789 นายณัฐภูมิ พยอม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ชำระแล้ว
671711788 นางสาวอันทิตา พรมศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711787 นางสาวแววปราชญ์ ดวงจินดา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ยังไม่ชำระ
671711786 นางสาวกุลนิษฐ์ พรรณา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ชำระแล้ว
671711785 นางสาวนันทนา พันนุมา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ชำระแล้ว
671711784 นางสาวสุวนันท์ วงค์มีแก้ว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ชำระแล้ว
671711783 นางสาวยุพาวรรณ เการัมย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ ชำระแล้ว
671711782 นางสาวจารุณี เปาวนา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711781 นางสาวศุภาพิชญ์ บวรวิวัฒน์กุล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711780 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีฑูล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671711779 นายธนกฤติ เล่ห์มนตรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711778 นายอนันต์โชคไพฑูรย์ ยืนยง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
671711777 นายจักรกฤษ หมั่นสิงห์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711776 นางสาวศิริลักษณ์ ราชคำ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671711775 นายเธียรวิชญ์ หงษ์สีทอง คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711774 นางสาวภัทรมัย ปางค่า การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ จุนวิทยาคม ชำระแล้ว
671711773 นางสาววิสสุตา แรงสู้ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671711772 นางสาวกัญญาณัฐ ใจบุญ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ชำระแล้ว
671711771 นางสาวนฤมล เชื้อพระซอง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711770 นางสาวศิริวรรณ สินธร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เพ็ญพิทยาคม ชำระแล้ว
671711769 นายลิขสิทธิ์ เลานวดวัน ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671711768 นางสาวธัญชนก จวงจันทร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671711767 นางสาวจิราวรรณ โสภิพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
671711766 นางสาวเจณิสตา พิเศษ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711765 นายอานนท์ เมืองโคตร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
671711764 นายธนวิชญ์ แสงวงษา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671711763 นายธนกร เสริมใหม่ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711762 นางสาวณัชชา กุมลา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671711761 นายสันติพันธ์ บุญหาญ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671711760 นางสาววรางคณา สิงห์แม่ง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711759 นางสาวสุชานาฏ เสนสุข ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711758 นายพชร ผ่านสำเเดง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี ยังไม่ชำระ
671711757 นางสาววรรณภา ติธรรม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายย์วิทยา ชำระแล้ว
671711756 นางสาวพิชญา ยอดสะอึ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711755 นายวุฒินันท์ อินสิงห์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711754 นางสาวสุทธินี จันทร์นอก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ชำระแล้ว
671711753 นางสาวพลอยไพลิน โวหาคล่อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
671711752 นางสาวบัณฑิตา บุญภา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711751 นางสาวลลิตา ฝ่ายปัด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671711750 นางสาวศิริมา เวียงแก้ว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสสรค์ ยังไม่ชำระ
671711749 นางสาวสุพัตรา แสวงมิ้ม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671711748 นายธงชัย นนเลาพล พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671711747 นางสาวอาทิตยา มีบุญ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711746 นายธวัชชัย ธนาคุณ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671711745 นางสาวสุนิตรา ฮาบสุวรรณ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711744 นางสาวพรสวรรค์ พ่อขันชาย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671711743 นางสาวจีราวัลย์ เศกใส การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671711742 นางสาวกิติญารัตน์ ทาต้อง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671711741 นายธนพล ลอยมา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียเขาวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711740 นายปัณนยวรรธน์ สิงห์งอย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงความ มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
671711739 นายพุทธรักษา บุญสิน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711738 นายรัชพล พรเอนก ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711737 นางสาวใจรัสมี วงค์สินไชย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711736 นางสาวกรรณิกา ละมุนนอก พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671711734 นายปรมินทร์ ว่องไว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711733 นางสาวจิรัชญา ศรีบุดสะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671711732 นางสาวกุสุมา เหลือผล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711731 Miss.อภิชญา ทิศจันทร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โนนสังวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711730 นางสาวแพรวา แว่นสว่าง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711729 นางสาวพรทิวา ชาวหะสี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671711728 นางสาววรรณิสา ปัญญาบุตร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
671711727 นางสาวสุนันทา เหล่ากลาง คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711726 นางสาวจุฬาลักษณ์ จิตมาตย์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711725 นายรัชญ์วิชญ์ อังคะนา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671711724 นายอภินันทื กุลวงษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671711723 นายชวิศ กั้วสถิตย์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711722 นางสาวสุธารา สาระวัน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671711721 นางสาวพรเพชร คำพล วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671711720 นางสาววิราวรรณ พินิจ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711719 นางสาวสุทธิดา ยางหงษ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671711718 นางสาวนภสร ฮาดดา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711717 นางสาวกมลทิพย์ สันธานเดชา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ชำระแล้ว
671711716 นางสาวปรารถนา พรมดี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียน เชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้องอนุสรณ์ ชำระแล้ว
671711715 นางสาวภาณุมาศ พรมกมล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671711714 นางสาวชนกนันท์ คนยืน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
671711713 นายวรดร จูมทอง คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711712 นางสาวชวิศา วรวงศ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ รามราชพิทยาคม ชำระแล้ว
671711711 นางสาวพัณณิตา จันทวงษ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711710 นายพีรพัฒน์ พิรุณรัตน์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711709 นางสาวฐิตาพร มะยัง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711708 นางสาวยลดา บัวกมล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711703 นางสาวจิรนันท์ นามวงษ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711702 นางสาวอรทัย สารางคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671711701 นายปรเมศ กมลภา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711700 นางสาววีรดา หงษ์บุดดี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711699 นางสาวมุฑิตา หลาบคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ คำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711698 นางสาวพรนิภา ตอนสุข คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711697 นายเกียรติศักดิ์ หล้าพรหม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ชำระแล้ว
671711696 นายสุภกิณห์ พรหมเสนา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671711695 นางสาวฐิติพร เงินขาว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711694 นางสาวอมรรัตน์ จันเต็ม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711693 นางสาววนิดา มุลตองคะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711692 นายจิณณพัต ดาวเรือง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671711691 นางสาวสิรินทรา มั่นคง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
671711690 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีโพธิ์ชัย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
671711689 นางสาวจิราภรณ์ มากสมบูรณ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711688 นางสาวจิราภรณ์ มากสมบูรณ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711687 นางสาวศิรินภา พุทธดี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ชำระแล้ว
671711686 นางสาวอภิชญา วงค์กระจ่าง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711685 นางสาวชนากานต์ มาชิน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ชำระแล้ว
671711684 นางสาวชนากานต์ มาชิน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711683 Miss.รวินันท์ วัลอาจ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ชำระแล้ว
671711682 นางสาวพิชญาวี ยวดดี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เพ็ญพิทยาคม ชำระแล้ว
671711681 นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อคําเพ็ง คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711680 นางสาวสิริลดา พงษ์สิทธิศักดิ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671711679 นางสาวพรปวีณ์ จิตจักร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671711678 นางสาวนลิน ชัยสมบัติ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671711677 นางสาวนันทิกานต์ ศรีไชย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671711676 นางสาวรัญชิตา ธิวะโต การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711675 นางสาววรัทยา เพชรฤทธิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711674 นางสาวชนัญธิดา ถาบัว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671711673 นางสาวกรพิน เพียลาดใหล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711672 นางสาวธัญรัตน์ วิชัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711671 นางสาวบุษบง ศรียอด สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ กุดดู่พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711670 นายกองทุน ชนะยุทธ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671711669 นางสาวอารญา นามวงศ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711668 นายเดชาวัต พาลึก พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671711667 นางสาวนิภัทรพร จันทร์ฤาชัย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ยังไม่ชำระ
671711666 นายศุภชัย ฝ่ายซ้าย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671711665 นางสาวศิริรัตน์ คำจุมพล การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ยังไม่ชำระ
671711664 นางสาวศิริรัตน์ คำจุมพล การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา ยังไม่ชำระ
671711663 นางสาวธัญญาลักษณ์ ดอกไม้พวง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ชำระแล้ว
671711662 นายกิตตินันท์ สงฆ์ธรรม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671711661 นางสาวรัฐชิตา โคตรปัญญา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
671711660 นางสาววริศรา นรทัด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711659 นางสาวสิริรัตน์ แก้วกิ่ง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671711658 นางสาวรมย์ธีรา คำเกี้ยง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711657 นางสาวสิรินภาพร พรายเนา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โคกโพธิ์ไชยศึกษา ยังไม่ชำระ
671711656 นางสาวชื่นศิริ ทิมนิ่ม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671711655 นางสาวเกตศราภรณ์ ทานาม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711654 นางสาวรัศมี ไชยขันธุ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671711653 นายภาณุวิชญ์ มานะพิมพ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ชำระแล้ว
671711652 นายอภิวิชญ์ กุลวงศ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671711651 นางสาวฐิติกานต์ จันทาเเล้ว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671711650 นางสาวนภาวรรณ พิศพงศ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ภู่วิทยา ชำระแล้ว
671711649 นางสาวศิริกาญ ไพบูลย์ชิต ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671711648 นางสาวชนัญชิดา อวนป้อง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711647 นางสาวหทัยหกานต์ แาสนเจริญสุข การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711487 นายนฤพล เถาคำแก้ว ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา ยังไม่ชำระ
671711486 นายคุณานนท์ ทองดี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671711485 นายธีระพล ทองบุญเรือง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนตากใบ ยังไม่ชำระ
671711484 นางสาวอรปรียา ส่งเสริม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671711483 นางสาวสาวิตรี มุกดากิจ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ชำระแล้ว
671711482 นางสาวอารี วัฒนา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711481 นางสาวจารวี บัวโฮม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671711480 นางสาวรติรัตน์ มั่นคง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ชำระแล้ว
671711479 นางสาวศิริจุฑามาศ ถาวรฟัง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671711478 นางสาวสุจิตรา เหมะธุรินทร์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดไผทประสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711477 นางสาวปิยาอร บุตรดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ กุดไผทประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711476 นางสาวธาวินี วีระศรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ชำระแล้ว
671711475 นางสาววรัญญา ก้านมะลิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711474 นางสาววนัชพร ศรีคำ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ พนมไพรวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711473 นายธีรธร หาสุข วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711472 นางสาววิไลรักษ์ ศรีสร้อย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671711471 นางสาวทิฆัมพร โคตรธรรม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711470 นางสาวปนัดดา คาดีวี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
671711469 นายภานุเดช วรบัตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671711468 นางสาวณพิชญา คำภาหลอย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671711467 นายณัฐพล วดีศิริศักดิ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711466 นางสาวปรารถนา ชาวป่า คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711465 นางสาววริยา ถัวนอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
671711464 นางสาวกิตติมา วงโพนทอง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
671711463 นางสาวณัฐวิภา บัวภา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี8 ชำระแล้ว
671711462 นางสาวจีรนันท์ ภูแช่มโชติ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711461 นางสาวกณิกา มหาวงค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711460 นางสาวนงค์ทิชา ภูเม็ด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711459 นางสาวอริสา หมู่หัวนา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ยังไม่ชำระ
671711458 นายวีรวัฒน์ ศิริโนนรัง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทเทคโนโลยีคุวานันท์ ยังไม่ชำระ
671711457 นางสาวณสุดา แก้วรัตน์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671711456 นางสาวรัญชยา ศิริวงศ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671711455 นางสาวณัฐมล เลิศคอนสาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ กุงเจริญวิทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี8 ชำระแล้ว
671711450 นางสาวภัทรมน ฆ้องคำ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ อุบลรัตน์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711447 นายอัครชัย บุตราช คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671711446 นางสาวโสญาดา โพธิวาระ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711445 นางสาวนิภาพรรณ พระสุราช ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671711444 นายสรยุทธ ศรีกัณหา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711443 นางสาวมาริสา พันเพชร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671711442 นางสาวปุญชรัสมิ์ อภิสมาจารโยธิน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711441 Mr.ธนาชัย สำราญพัด พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711440 นายพชรพล ไชยยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671711439 นางสาวณัฐริกา ศิริชมภู คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711438 นางสาวธิดารัตน์ เหลาบัว คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711437 นางสาวมณธิรา หล้าหมี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671711436 นางสาวณัฐิดา วังทะพันธ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711435 นายสหัสวรรษ แสนสุข คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711434 นางสาวอมรา เกษอินทร์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711433 นายมินทดา ระบือพิณ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711432 นางสาวมาธา ไชยตะมาตย์ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671711431 นางสาวอรัญญา พ่อครวงค์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711430 นางสาวข้าวหอม สุวรรณ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671711429 นางสาวชญภา ทองปาน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711428 นางสาวกิติยานนท์ เหมือนเหลา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711427 นางสาวกิตติวรา ธรรมรักษ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671711426 นางสาวศิริมล นาโควงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ ชำระแล้ว
671711425 นางสาววิภาวี ทองยาน ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671711424 นายสุขิต พรมโกวาด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา ชำระแล้ว
671711423 นางสาวฐิติพร รองโสภา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
671711422 นางสาวภัทรวดี คงอ่อน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711421 นางสาวรัชดาภรณ์ ณะวงวิเศษ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711420 นางสาวยุพารัตน์ แสงทะมาต การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711419 นางสาววนิศรา เรือนเปาะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ยูงทองพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711418 นางสาวฐิตาภา นาวีสัมพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711417 นางสาวสุปรียา ห่วงจริง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนทุ่งสง ยังไม่ชำระ
671711416 นางสาวอริสรา เกษฎางศรี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711415 นางสาวชไมภรณ์ อินเติม วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711414 นางสาวอทิติยา แสนสุภา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671711413 นายรพีภัทร ทศราช ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671711412 นางสาวกรวิภา แสนสุภา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671711411 นางสาวศศิกาน ไชยโคตร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ร่มเกล้า ชำระแล้ว
671711410 นางสาวภคพร มาลา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711409 นางสาวสุดนิตา วงศรีทา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711408 นางสาวญาณกร คำโยธา ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711407 นางสาวลลิตา สมสนุก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711406 นางสาวปิ่นมณี อ่อนอำพันธ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711405 นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อคําเพ็ง คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671711404 นายพีรภัทร นามห้วยพระ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671711403 นางสาวอารดา จิตอามาตย์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711402 นายอภิสิทธิ์ หล้ามา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711401 นางสาวกนกรัตน์ นาชัยธง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711400 นางสาวชนัญธิดา แก้วผิวอาจ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671711399 นางสาวสุพิชชา คำประภา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ยังไม่ชำระ
671711398 นางสาวณิชานาฎ บัวใหญ่ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเดชอุดม ยังไม่ชำระ
671711397 นายสิรวิชญ์ พรมแสง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ แคนดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711396 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีชมชื่น ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711395 นางสาวชดาพร ตวงครบุรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671711394 นางสาวอรปรียา ปู่บุตรชา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711393 นายณฐกร โคตรหานาม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711392 นายณัฐวุฒิ สาพรเจริญ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711391 นายอิศว มุ่งวงษา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711390 นางสาวมินตรา ขานเพราะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม ชำระแล้ว
671711389 นางสาวจุฑามาศ พูนประโคน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671711388 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูสนาม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671711387 นางสาวณรัญญา โทรัตน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671711386 นายปฏิญญา สายจันดี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711385 นางสาวพิชญาภา ผมงาม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ พิมพ์รัฐประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711384 นางสาวจันทร์จิรา ล้วนวิเศษ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671711383 นางสาววิภาวัลย์ เพชรดีคาย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711382 นางสาวชไมพร สุขสถิต การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1 ยังไม่ชำระ
671711381 นางสาวกุลธิดา พระหันธงไชย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671711380 นายตะวัน คำมาโฮม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา ยังไม่ชำระ
671711379 นายจิรัฏฐ์ จากกิ่งเรืองโรจน์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพวงคราม ชำระแล้ว
671711378 นายภูริพงศ์ โชนอนุ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711377 นางสาวพรนภา จำปาเป้า การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711376 นางสาวศุภสุตา สุยคำไฮ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เลิงนกทา ยังไม่ชำระ
671711375 นางสาวนิภาธร ปัญหาไชย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671711374 นางสาวพิมพ์ลภัส บุ่งนาม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี๘ ชำระแล้ว
671711373 นางสาววรัชยา ติงมหาอินทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711372 นางสาวพุทธิมน อาจวิชัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671711371 นางสาวอัครมณี ปัสสาโก พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711370 นางสาวชุลีพร ต่อซอน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671711369 นางสาวมลิกา ปลื้มใจ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เกาะยาววิทยา ยังไม่ชำระ
671711368 นายภูวฤทธิ์ ศรีประใหม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711367 นายภูวนัตต์ สิมสิน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
671711366 นางสาวสุชัญทิชา แสวงดั้น การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บัวขาว ชำระแล้ว
671711365 นางสาวธัญญาลักษณ์ วิจิตรพงษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711364 นางสาวศศิวิมล สุวรรณไตร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711363 นางสาวชลธิชา อาจทุมมา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671711362 นางสาวนรินดา พรมคำ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711361 นางสาวณัฐพร สัตพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บ้านโดนอาว ยังไม่ชำระ
671711360 นายกันตภณ สุภาอ้วน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
671711359 นายธนปกรณ์ เสนจันตะ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671711358 นายศักดิ์สิทธิ์ กิ้วลาดแยง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671711357 นายเปี่ยมศักดิ์ นัคราจารย์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671711356 นายวุฒิศักดิ์ บัวแดง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ ยังไม่ชำระ
671711355 นางสาวฐาปณีย์ อุ่มสาพล วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671711354 นางสาวปัณฑิตา ประลอบพันธ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711353 นายก้องภพ แก้วหนองสังข์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711352 นางสาวเพชรจรีย์ คำทะเนตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711351 นายศุภกร ผ่องโอภาส นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711350 นางสาวกรรณิการ์ ก้อนดินจี่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671711349 นายวุฒิโรจน์ พิมพ์แพง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711348 นางสาวดวงหทัย สุวัตร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ยังไม่ชำระ
671711347 นางสาวสุพิชชา สุภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711346 นายธนภูมิ แคลลา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711345 นายธนภัทร จิตรบุตร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671711344 นายปฏิภาณ ศักดิ์สุจริต อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671711343 นางสาวชลลดา โพชะราช อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671711342 นายชนาธิป อินทรสิทธิ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671711341 นายเกรียงไกร ภาดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711340 นางสาวกฤษณา แง้นาเหนือ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671711339 นายภัคพล วงษาเนาว์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671711338 นายภานุมาศ คุ้มประยูร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711337 นางสาวกมลพรรณ พิลาศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียน จุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
671711336 นายคณิศร จูมไม้เมือง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711335 นางสาววชิรญาณ์ สุวรรณชัยรบ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671711334 นางสาววรรณิดา ฤาประสิด การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671711333 นางสาวสุพัตรา วะบุตรดี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711332 นางสาวขวัญแก้ว นิวาสประกฤติ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711331 นางสาวปณิตา สิงห์ใหญ่ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711330 นางสาวพิชชาพร ดาวเศรษฐ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671711329 นายสิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671711328 นายรัฐภูมิ พิมพา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671711327 นายชิษณุพงศ์ แก้วฝ่าย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671711326 นางสาวศิริพร รื่นเลิศ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ยังไม่ชำระ
671711325 นายปิยะวัฒน์ วงค์หนายโกฎิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711324 นางสาวบุษบา สุวรรณชัยรบ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671711323 นางสาวชรีพร นรบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
671711322 นางสาวชรีพร นรบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
671711321 นางสาวชรีพร นรบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
671711320 นางสาวอริสา คิดโสดา เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711319 นางสาวรุจิรดา ป้องทอง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711318 นางสาววรัญญา หาริชัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671711317 นางสาวสุพรรษา พุทธระ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711316 นางสาวกนกนุช สุภรณ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711315 นายนันทกิตติ์ สำเภา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านม่วง ชำระแล้ว
671711314 นางสาวพัชนี ชาวนา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671711313 นางสาวนพธีรา อินทร์อ่อน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671711312 นางสาวอภิชยา ธนนา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711311 นางสาวพิมพ์พร คงเมือง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671711310 นางสาวณภัทรา คนหมั่น ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671711309 นางสาวชลธิชา ขันธ์แก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671711308 นางสาววนัชพร วิทยากูล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671711307 นางสาวอัยลดา จะยันรัมย์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711306 นางสาวทิพย์วาริน ร่าเริง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711305 นายภูตินันท์ ศรีเครือ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711304 นางสาวกาสลอง เวระนะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ชำระแล้ว
671711303 นางสาวปัทมาภรณ์ สัตถาผล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711302 นายอัษฎา เเย้มขะมัง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671711301 นางสาวมณฑกาญจน์ ประสมทรัพย์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ มัธยมวารนิวาส ชำระแล้ว
671711300 นางสาวอรัญญา อุ่นมะดี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711299 นางสาวศดานันท์ ปากดี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671711298 นางสาวปัณฑิตา เต็มราม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ยังไม่ชำระ
671711297 นางสาวสิริวิมล สวัสดิ์ผล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ยังไม่ชำระ
671711296 นางสาวชาลิสา แกมนิรัตน์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711294 นางสาวสุภัสสรา บุญตองคะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ไชยวานวิทยา ชำระแล้ว
671711293 นางสาวนภาพร ใจดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671711292 นายบุญญฤทธิ์ ชมเรียนดี คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711291 นางสาวชญานี คำสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชำระแล้ว
671711290 นายธนภัทร ธิวงศ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711289 นางสาวสุณัฐชา นะคะจัด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามผงวิทยาคม ชำระแล้ว
671711288 นายสุทธิพงษ์ ตาลอัมพร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671711287 นางสาวกัญชริกา ชิดชม วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยวานวิทยา ชำระแล้ว
671711286 นายปฏิภาณ บุญชาญ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671711285 นายสมรัก วงค์กระโซ่ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดพระธาตุพนม ชำระแล้ว
671711283 นางสาวไอยวรรณ โคกฉวะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671711282 นางสาวปัทมา เชื้อคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกูแก้ววิทยา ชำระแล้ว
671711281 นายพรธนา เชื้อคนแข็ง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671711280 นางสาวณัฐภรณ์ วงศ์บุดดี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671711279 นายโกเมศ หูมแพง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711278 นางสาวพัชราภรณ์ พรหมพินิจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711277 นางสาวสุนิษา สุขล้นเหลือ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
671711276 นางสาวอรรฏิมา อันทราศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711275 นายกันย์สินี ตะลาด คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711274 นายชาญณรงค์ ศิริภักดิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711273 นางสาวฐิดาภา ติยะบุตร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามผงวิทยาคม ชำระแล้ว
671711272 นางสาวกรวิภา โพธโสม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711271 นางสาวสิรภัทร พิลาพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711270 นางสาวกมลชนก สุวรรณโคตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711269 นางสาวมาลัยวดี ลีเพ็ญ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671711268 นายศิริชัย แสนนา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711267 นางสาวมติมนต์ มะระโยธา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671711266 นางสาวศศิลักษณ์ วาดเสนะ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ยังไม่ชำระ
671711265 นายกิตติภพ นันทะวงค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711264 นายวรกาญจน์ สุขส่ง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711263 นางสาวกรกนก คำชนะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711262 นางสาวจิตรลดา ผลาหน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711261 นางสาวชุติมณฑน์ หงษ์ศรีแก้ว ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีธรรมราชศึกษา ชำระแล้ว
671711260 นางสาววันสุดา เเสนวิลัย คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ชำระแล้ว
671711259 นางสาวชฎาพร คนหาญ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711257 นางสาวกานต์ธิดา สุขโอรส วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711256 นายอภิเดช ศิลเขียว พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ชำระแล้ว
671711255 นายกิตติพศ วันดี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชำระแล้ว
671711254 นายปัญญาฤทธิ์ โคตรผาย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671711253 นางสาววชิราภรณ์ เชื้อเมืองแสน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711252 นางสาวกัลยรัตน์ เทียมราช ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671711251 นางสาวปทุมพร เดชธิสา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671711250 นางสาววิจิตรา กิติ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671711249 นางสาวพริ้วแพรวา ศรีบรรดิษฐ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
671711248 นางสาวสุนิสา พลสีหา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711247 นางสาวสิริรัตน์ คำใหญ่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711246 นางสาวจุฑามาศ สุริยกมล การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
671711245 นางสาวปภาวรินทร์ พรชัย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ ยังไม่ชำระ
671711244 นายจักรเพชร แมดมิ่งเหง้า พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711243 นายชิติพัทธ์ ปาทา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671711242 นางสาวขวัญชนก บุญมาตย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671711241 นางสาวจิดาภา คำมุงคุณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671711240 นางสาวจันทร์ฉาย บางทราย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711239 นางสาวญาดา ไชยแพง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
671711238 นางสาวปุณยวีร์ พิมพ์ศักดิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671711237 นางสาวกัญญาณัฐ จันละ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671711236 นายศิริชัย ภาวงค์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671711235 นายพิพิธธน เจริญไชย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671711234 นางสาวนริศา นารีนุช วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711234 นางสาวนริศา นารีนุช การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711233 นางสาวจริยา พรมโสภา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711233 นางสาวจริยา พรมโสภา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671711232 นางสาววันวิสาข์ เสนาช่วย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671711232 นางสาววันวิสาข์ เสนาช่วย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671711231 นางสาวกนกวรรณ สิงห์สีทา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711230 นายชัยมงคล สุวรรณสิงห์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711229 นางสาวมัณฑนา เจินทำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711228 นางสาวปาลินี โทรัตน์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671711227 นางสาวศิรดา สุขสร้อย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671711227 นางสาวศิรดา สุขสร้อย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671711226 นางสาวอมรรัตน์ ดีดวงพันธ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ชำระแล้ว
671711225 นายทศพร ซางคำ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711224 นายภูมินทร์ โทบุตร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671711224 นายภูมินทร์ โทบุตร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671711223 นายภานุพงษ์ พรมรินทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671711222 นางสาวขวัญชนก พิมมะโส การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711221 นางสาวมนชนก อุทาพงค์ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671711220 นายชยานันท์ วรรณรส สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711220 นายชยานันท์ วรรณรส การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711219 นางสาวกุลธิดา สุกทน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711219 นางสาวกุลธิดา สุกทน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711218 นายจักรี นันทะวงค์ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671711217 นางสาวสุรีรัตน์ สุพมุล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711217 นางสาวสุรีรัตน์ สุพมุล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711216 นายปุญญพัฒน์ จันทรังษี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711215 นางสาวกัญชพร กันแก้ว การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671711214 นางสาวพรทิพย์ เหลื่อมเภา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ชำระแล้ว
671711213 นางสาวจิราภา สุนันทะนาม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711213 นางสาวจิราภา สุนันทะนาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711212 นายสิทธิชัย ธ.น.เป๋ด สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711212 นายสิทธิชัย ธ.น.เป๋ด นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711211 นางสาวสิริวรรณฤดี จันทะวงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ชำระแล้ว
671711210 นางสาวปาริชาติ อ่วมลาภเอก คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671711210 นางสาวปาริชาติ อ่วมลาภเอก ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671711209 นางสาวปาริชาติ อ่วมลาภเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671711209 นางสาวปาริชาติ อ่วมลาภเอก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671711208 นางสาวธนภรณ์ แดงสนาม เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ชำระแล้ว
671711207 นางสาวชลธิชา เสนาลอย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711206 นางสาววรินดา วงค์นาอินทร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ยังไม่ชำระ
671711205 นางสาวคัทลียา สายตา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชำระแล้ว
671711204 นางสาวศวรรยา อาษาวัง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชำระแล้ว
671711203 นายพีรพัฒน์ ท้าวอิ่ม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671711203 นายพีรพัฒน์ ท้าวอิ่ม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671711199 นายกันทรลักษณ์ เผยกลาง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671711198 นางสาวธิติมา หอมมาลา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ชำระแล้ว
671711197 นางสาววัลยา ใจคุ้มเก่า ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711196 นางสาววัลยา ใจคุ้มเก่า ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671711195 นางสาวศิริกันยา วิลัย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711194 นายณรงค์ศักย์ ลาดนอก พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671711193 นายรัฐภูมิ บุญเพียง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671711192 นายนรวีร์ มุ่งดี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671711191 นางสาวดารารัตน์ อินธิบาล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671711189 นางสาวแพรวา จำปา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671711188 นายสัญชัย โทรัตน์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671711187 นางสาวนงลักษณ์ น้อยเลิศบุญ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671711186 นางสาวสุธาสินี โสภาเลิศ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671711186 นางสาวสุธาสินี โสภาเลิศ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671711185 นายสุภกิณห์ ราภูมี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ชำระแล้ว
671711184 นางสาวญาดา บุญมาวงษา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671711183 นางสาวอารยา โยตะสิงห์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671711182 นางสาวกัลยรัตน์ พรหมคำ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671711181 นางสาวภัทรภร พรมอุดม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711180 นางสาวชลธิชา ผาชัย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711179 นางสาวอาทิตยา โซ่เมืองแซะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711178 นางสาววชิราภรณ์ เทียมทัศน์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711177 นายณัฐพงค์ เชื้อคำจันทร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711176 นางสาวปิยาพัชร เชื้อคำฮด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711175 นางสาวสุธิดา วงค์กระโซ่ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711174 นางสาวศีรณา ศรีชาหลวง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671711173 นางสาวกรกนก คงคะดี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711173 นางสาวกรกนก คงคะดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711172 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671711171 นางสาวเบญจมาศ ศรีฤทธิ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิเเสนวิทยา ชำระแล้ว
671711170 นางสาวอาริสา เชื้อบ้านไร่ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671711169 นางสาวกัณฐิกา สอนพรม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชำระแล้ว
671711168 นายประเสริฐศิลป์ บุญภิรมย์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บ้านเเพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711168 นายประเสริฐศิลป์ บุญภิรมย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บ้านเเพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711167 นางสาวปนัดดา นามบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711166 นางสาวสิวารักษ์ ปวงสุข ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ชำระแล้ว
671711165 นางสาวพจมาน หัศกรรจ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671711164 นางสาวเกษชุมาริณ จันรอง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671711163 นางสาวอัญชิสา สัตตะพันธ์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711162 นางสาวปัณณ์ฐิชา มนตรีพิทักษ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711162 นางสาวปัณณ์ฐิชา มนตรีพิทักษ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711161 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนศิริ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711160 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนศิริ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671711160 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนศิริ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671711159 นางสาวธีรพร อุทพันธ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671711159 นางสาวธีรพร อุทพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671711158 นายณัฏฐพล นิลรัตนคุณ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711157 นายเจษฎา งิ้วพรหม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671711156 นางสาวพรภิมล ผาใต้ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671711155 นายสกล แสนจันทร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
671711154 นางสาวชัญญานุช เกตวงษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711153 นางสาวสุพัฒณิดา เชวรัมย์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671711152 นางสาวชลดา เบ้าทองจันทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ชำระแล้ว
671711151 นางสาวพรฤดี พรมสิทธิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671711151 นางสาวพรฤดี พรมสิทธิ์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671711150 นายภัทร์นรินทร์ นิลจันทร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเลย ยังไม่ชำระ
671711150 นายภัทร์นรินทร์ นิลจันทร์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเลย ยังไม่ชำระ
671711149 นางสาวรุจิรา นาสูงชน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711149 นางสาวรุจิรา นาสูงชน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711148 นางสาวณัฐชยา ลีโคตร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711147 นางสาวอารีรัตน์ โลหะชาติ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินเเดง ยังไม่ชำระ
671711147 นางสาวอารีรัตน์ โลหะชาติ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินเเดง ยังไม่ชำระ
671711146 นายอนุศิษฎ์ ไชยพะยวน นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711145 นายอภิลักษณ์ ทรัพย์ทวีพูล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711145 นายอภิลักษณ์ ทรัพย์ทวีพูล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711144 นายอภิลักษณ์ ทรัพย์ทวีพูล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711144 นายอภิลักษณ์ ทรัพย์ทวีพูล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671711143 นางสาวอินทิรา ศรีพนม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โซ่พิพิทยาคม ชำระแล้ว
671711142 นางสาวกัญฑิตา ปิดตะการ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711141 นางสาวอรพินท์ ไชยคุตร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671711140 นางสาวกิ่งกาญจน์ ธนโสม อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671711139 นางสาววาสนา แดนขนบ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671711138 นางสาวกนกกาญจน์ ชอบบุญ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671711137 นางสาวสุดาลักษณ์ บุญปอด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671711136 นางสาวอารียา คำเกษ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671711136 นางสาวอารียา คำเกษ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671711135 นางสาวเบญจวรรณ สาริศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671711133 นางสาวณัฐรุจา เคนกิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711130 นายสุภิศักดิ์ สมโชค คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671711129 นางสาวญาดา สุบุญมา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671711128 นางสาววรกานต์ ศรีทอง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671711127 นางสาวนันทิกา ด้วงอุดม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671711126 นางสาววรรณิษา ศรีลานิน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711126 นางสาววรรณิษา ศรีลานิน ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711125 นายอริญชัย วันใส คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671711124 นางสาวรัชนีกร คำเพชร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671711123 นางสาวบัวชมพู ซาเฟื้อย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671711122 นางสาวดวงกมล เทพกรรณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671711121 นางสาวศศิพิมพ์ อินแสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671711120 นางสาววิจิตราภรณ์ วงค์เตชะ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711120 นางสาววิจิตราภรณ์ วงค์เตชะ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671711119 นางสาวสุทธิดา รองทอง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ชำระแล้ว
671711118 นางสาววิสุทธิญา มีพจนา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671711117 นางสาวศิริพร มีพรหม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711116 นางสาวปฏิมากร วรภาพ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671711115 นายสุรนาท คำหอม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671711114 นางสาวปรีณาภา ราษี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671711113 นางสาวธนัชชา บุญมาก การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671711112 นางสาวพิมพกานต์ ศรีทิน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671711111 นางสาวฐิติพร สุทธิพันธ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671711110 นายนันทการณ์ เดชทะศร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชำระแล้ว
671711109 นางสาวพิรดา ศรีวรสาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชำระแล้ว
671711108 นางสาวธารินี คชเคลื่อน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ยังไม่ชำระ
671711108 นางสาวธารินี คชเคลื่อน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ยังไม่ชำระ
671711107 นางสาวนันนภัทร พันนุมา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671711106 นางสาววันวิสา ขุนไชยศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671710866 นายธีรวัฒน์ หมื่นแพน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671710865 นางสาวพัชรพร ขอรัตน์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710864 นายวีรชาติ ชื่นบุญชู คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671710862 นางสาววาริชาติ นนทะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671710863 นางสาวธีร์วรา บุพศิริ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671710861 นายกรัณฑา คำมงคล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710860 นางสาววรัญญา ผ่องใส ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710859 นางสาวกุสุมา พุทธวงษ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ชำระแล้ว
671710858 นางสาวญลดา ศรีขุมทรัพย์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ชำระแล้ว
671710857 นางสาวมลธิชา บุตรสุวรรณ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671710856 นายเกียรติภูมิ เพิ่มสุข คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710855 นางสาวธัญวรัตม์ ใจช่วง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710854 นางสาวนันท์นภัส รัตนกร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710853 นางสาวฐิตาพร เนื่องอาชา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710852 นายฐิติกร ขอดเมชัย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710851 นางสาวปริวัลย์ เชื้อคำฮด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
671710850 นางสาวหทัยกาญจน์ เหลินต้ายซ้าย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671710849 นางสาวสุวนันท์ ภักดีราช วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710848 นางสาวปิยะดา แก้วไพศาล วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671710847 นางสาวธันย์ชนก วิภา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671710846 นางสาวฉนันพร ปากดี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671710845 นายศุทธวัฒน์ บุพศิริ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671710844 นายธนพนธ์ แก้วดี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671710843 นายสรวิชญ์ วันเสน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671710842 นางสาวทิพย์วรรณ เครือวงศ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671710841 นายลิขสิทธิ์ ภูจอมนาค คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ชำระแล้ว
671710840 นางสาวสุจินดา อำภาวงศ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710839 นางสาวภัทรธิดา ถาวรกุล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671710838 นายอิศรานุวัฒน์ แถมกลาง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671710837 นายณัฐวัฒน์ ตะดวงดี อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671710836 นายไกรวิชญ์ พิมพงษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีโคตรบูรณ์ ชำระแล้ว
671710835 นายปรมัตถ์ สาวงค์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ ยังไม่ชำระ
671710834 นายวีรภัทร แก้วปีลา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671710833 นางสาวสมใจนึก สหารัตน์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671710832 นางสาวอุมากร พรรณการ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเเวงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710831 นางสาวพรชิตา ตันมูล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเเวงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710830 นางสาวชนากานต์ บัวพันธ์ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671710829 นายสุภกิณห์ วังกะสา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671710828 นายวัชรพล สุกัน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671710827 นางสาวณัฐกมล แดงบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671710826 นางสาวกัลยา เพ็งศรี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710825 นางสาวรักษิณาพร พรรษา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671710824 นายเอกกวินทร์ พลรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671710823 นายกรกฎ สอดสี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671710822 นางสาวชลธิชา เจริญสุข สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
671710821 นางสาวบัณฑิตา คำชมภู การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671710820 นายณัฐธัญ เสนาศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671710819 นางสาวเรวดี เชียงเเสน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671710818 นางสาวฟาร์ริดา พลจ่า การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671710817 นางสาวกรรณิการ์ ปราณี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710816 นายกิตติพัฒน์ เหินไธสง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
671710815 นางสาวณัฏฐนิชา ผิวขำ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671710814 นายปราณปรีย์ชา ศรีพรมษา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
671710813 นายกฤษณ์ บุษบิน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710812 นางสาวนันทชา เชื้อคนแข็ง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710811 นางสาวกัญญาพัชร อุประ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710810 นางสาวกุลิสรา พรมเผ่า การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671710809 นางสาวอภิญญา นาโสก พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671710808 นางสาวอภิญญา นาโสก พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671710807 นางสาวพิมพ์พร แก้วพิมพรม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671710806 นางสาวณพชร วุฒิสาร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ยังไม่ชำระ
671710805 นางสาวนัยนา อินธิเสน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710804 นางสาวปริญญา มีพวก ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671710803 นางสาวภารุวรรณ เถาพุดซา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
671710802 นายกรวิชญ์ แสนอุบล วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671710801 นางสาววรนุช เข็มเพชร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671710800 นางสาวหฤทัย บุญตาท้าว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671710799 นายณัฐวัตร พาพึง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671710798 นางสาวสิริวิมล พวงมาลา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671710797 นายอิทธิชัย สุโพเนิน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671710796 นางสาวนิรันดร์ลักษณ์ เจิมจุล พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671710795 นางสาวชนัญญา คึมยะราช คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ชำระแล้ว
671710794 นายนนทชัย ทองรังษี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710793 นางสาวณัฐทิชา พันธุ์เทียม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710792 นางสาวนภัสสร อาแพงพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัวานรนิวาส ชำระแล้ว
671710791 นางสาวสุวัจนี โล่ห์นารายณ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710790 นางสาวกมลฉัตร ศรีลาศักดิ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671710789 นางสาวชนม์นิภา เย็นจตุรัส การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671710788 นางสาวกชกร หน่อแก้ว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710787 นางสาวกุลจิรา ตู้ไม้ป่า การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710786 นางสาวสุวารี ภักดีนอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710785 นางสาวดลพร ยางธิสาร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710784 นางสาวพิมนภา สุพร ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671710783 นางสาวอรปรียา ศรีจันทร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671710782 นางสาวนราพร ศิริวงค์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ นาเดื่อ?พ?ิ?ท?ยา?คม? ยังไม่ชำระ
671710781 นางสาววริศรา อารมณ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินเเดงวิทยา ชำระแล้ว
671710780 นางสาวทิพมนต์ สุวมาตร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710779 นางสาวศศิธิดา สีดา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรีนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710778 นางสาวพนิดา ลาภมูล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671710777 นางสาวพิชญ์สุดา อินธิบาล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671710776 นางสาวฉัตรชนก อุณาภาค ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
671710775 นางสาวชนาพร โคตรตีหวี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710774 นายพีระพัฒน์ วนะเจริญ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710773 นายศราวุธ ศิริบุญ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ ชำระแล้ว
671710772 นายเจนวิชญ์ มั่นเหมาะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671710771 นายอนันตไชย สมใจ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671710770 นางสาวเดือนฉาย ปะเขตะนัง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ยังไม่ชำระ
671710769 นางสาวศรุตา ศรีไชย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710768 นางสาวดวงธิดา อุดมกัน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710767 นายจันทรเดช สีทาไข พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710766 นายวทัญญู ผลบุตร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671710765 นายพิพัฒน์ ด้วงคำภา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671710764 นางสาวจิดาภา นารถชมสา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671710763 นางสาวชนาภา ทองสาร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ชำระแล้ว
671710762 นางสาวกชพร คำแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ชำระแล้ว
671710761 นางสาวสาวิตรา ตุ่ยไชย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710760 นางสาวกชกร ศรีวรสาร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ชำระแล้ว
671710759 นางสาวสุนิสา แสนภูวา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710758 นางสาวปนัดดา สุขทั่วญาติ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671710757 นายรัชชานนท์ พนมใส พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ นาเเกพิทยาคม ชำระแล้ว
671710756 นางสาววรรณิภา ขุยชัยภูมิ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671710755 นางสาวธัญญารัตน์ อัคฮาด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671710754 นางสาววณิชยา ไกรธิราช เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671710753 นางสาวรัตนาวดี หงษ์คะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671710752 นางสาวภูริษาร์ มั่นธง คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671710751 นางสาววรินภรณ์ ศรีสร้อย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671710750 นางสาวจีรนันท์ สมสนุก สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671710749 นางสาวปาริฉัตร แก้วมะ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671710748 นางสาวเยาวลักษณ์ แสนอุบล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671710747 นายพีรพัฒน์ หาทำ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671710746 นางสาวชมพูนุท เพียซิน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671710745 นางสาวรัตนา วงค์พุฒ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671710744 นางสาวศุภาวดี ศรีบัวบาล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710743 นางสาวเยาวภา จรหอมเฮ้า สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671710742 นางสาววรรณภา นาคะมิ้น สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710741 นางสาวช่อแก้ว เชื้อคำจันทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงหลงวิทยา ชำระแล้ว
671710740 นางสาวรัตติญา อะช่วยรัมย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710739 นายณัฐวัฒน์ เสียงเย็น คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710738 นางสาวเบญญาภา จั่นสำอางค์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710737 นางสาวกิ่งกานต์ เขียวดี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710736 นายรัชชานนท์ สัตย์ซื่อ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671710735 นายภูมินทร์ กุมลา อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671710734 นางสาวศศิประภา นิวงษา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710733 นางสาวกฤติยา ทุมซ้าย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671710732 นางสาวศิรประภา หนูเข็ม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671710731 นางสาวนภาพร ช่วยรักษา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710730 นางสาววราภรณ์ สุพร อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ผึ่งแดดวิทยาคาร ชำระแล้ว
671710729 นางสาวณัชชา สุพร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671710728 นางสาวบุษบรรณ หล้าพรหม เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710727 นางสาววราภรณ์ ตรีตระมาตย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710726 นางสาวนงนภัส แสนอุบล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671710725 นางสาวกวินทิพย์ ไชยรัตน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710724 นางสาวธัญสุดา พรหมสุขันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710723 นายศุภโชค ชูทอง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710722 นายธนากรณ์ บุปพิ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
671710721 นางสาวมุกดาภรณ์ พรหมวิชัย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710720 นายณัชพล โพธิ์สว่าง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671710718 นางสาวนาริศา บุญเกิด ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
671710717 นายธนาดุล พรหมจักร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671710716 นางสาววรนุช วงค์วันดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710715 นางสาวสิรินยา สีหานาม วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671710714 นายณัฐวุฒิ ทะวัง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710713 นางสาวเศารยา แสงลี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671710712 นางสาวธิดารัตน์ นาคเอก ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710711 นางสาวพิมพ์พรรณ หวานจิตร คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สามขาสว่างวิทย์ ยังไม่ชำระ
671710710 นางสาวศิริวรรณ แวงโส คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ยังไม่ชำระ
671710709 นางสาวรัตนาวดี รูปคม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671710708 นางสาวอรนลิน โชติบุญ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ยังไม่ชำระ
671710707 นางสาวณัฐริกา แก้วใส การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ชำระแล้ว
671710706 นายธนบูรณ์ วงศ์บาตร์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์ ชำระแล้ว
671710705 นางสาวอภิชา ทำมะเก่ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710704 นางสาวโสภา คะโสพิมพ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671710703 นายดัสกร แก่นดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710702 นางสาวภัทรธิดา ใจทัด วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710701 นางสาวปิยะนันท์ เรือนธรรม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710700 นางสาวสุทธิประภา ประทุมทอง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เชียงเพ็งวิทยา ชำระแล้ว
671710699 นางสาวศิริยากร มะลิแย้ม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศูนย์การเรียนอัลฟอลโซ ชำระแล้ว
671710698 นางสาวหทัยชนก ทบุญ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
671710697 นางสาวสุวรรณี บุญทวี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710696 นางสาวปิยนุช ต้ายคำไว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671710695 นางสาวอนัญญา วงศ์เครือศร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ร่มเกล้า ชำระแล้ว
671710694 นางสาวรุ่งตะวัน ดีโคตร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710693 นางสาวธันย์ชนก คำลือฤทธิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710692 นางสาววรินธร โม้ดา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ชำระแล้ว
671710691 นางสาวเยาวมาลย์ พาพานทาง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710690 นายวรชิต รัตนพันธุ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671710689 นางสาวสราสินี คำสะใบ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710688 นายรุ่งตะวัน ไชยพิคุณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671710687 นางสาวพนัดดา คำผอง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671710686 นายพงศ์พิสุทธิ์ ยางธิสาร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671710685 นางสาววิลาสินี อันทรง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671710684 นางสาวสุภัทรตรา แก้วดวงสี เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710683 นายพีรพัฒน์ สีเมือง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671710682 นางสาวสุนิสา ทาคำมูล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม ชำระแล้ว
671710681 นางสาวปิยะณัฐ ดอนสามารถ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ชำระแล้ว
671710680 นางสาวโชติกา ชัยประทุม เคมี (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ศรีสำราญวิทยาคม ชำระแล้ว
671710679 นายอิทธิศักดิ์ อยู่งาน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671710678 นายสิทธิพงษ์ ดวงโสภา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียน ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671710677 นางสาวอริสรา รักษาราช การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671710676 นายอินทรเทพ สกุลซ้ง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671710675 นางสาวณัฎฐณิชา ไชยคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671710674 นายอธิป บุตรแสนคม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671710673 นายอธิป บุตรแสนคม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671710672 นางสาวสิริมล กาแก้ว ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710671 นางสาวกรรณิการ์ รอบคอบ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671710670 นางสาวฐิติมา หารันดา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ชำระแล้ว
671710669 นางสาวนภาพร กงนะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671710668 นางสาวอรทัย แก้วรักษา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671710667 นายพชรพล ทิพย์วิมานชัย อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671710666 นางสาวเขมิภัคร แสงหัวช้าง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ยังไม่ชำระ
671710665 นายวุฒิไกร นามเสาร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671710664 นางสาววิภาวี อุ่นวิเศษ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710663 นายภูผา นรแสน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ชำระแล้ว
671710662 นางสาวอาภาศิริ การผ่อง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
671710661 นางสาวสิริญากรณ์ ศรีดาดิษฐ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671710660 นางรสสุคนธ์ โคตรพรม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671710659 นางสาวปาริฉัตร ไชยสุระ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671710658 นางสาวสุธิตา สรประสิทธิ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ยังไม่ชำระ
671710657 นางสาวปาริตา สาริษี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710656 นางสาวพรพิมล เกตุกระโทก ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671710655 นางสาวกัญนิภา ไชยตะวงศ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710654 นางสาวกิตติกานต์ ธรรมวงศา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710653 นางสาวสุกัญญา สิมพลี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710652 นางสาวศรัณย์ลักษณ์ พันธุกาง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671710651 นางสาววรัญญา อารมณ์สวะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
671710650 นายทวีศิลป์ วิเศษสุนทร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710649 นายจักรพงษ์ แก้วดารา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710648 นายธนวินท์ เยาวพร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671710647 นางสาวปริชาติ ทองเลิศ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710646 นางสาวนัยน์ปอร เขตสุภา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710645 นางสาวศศิกานต์ ลอยพิลา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710644 นายอนาวิน จันทร์ทองศรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671710643 นางสาวณัฐชญา แสนวิเศษ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710642 นางสาววริศรา เตี้ยะเพชร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671710641 นางสาวพรอนันท์ สุวรรณชัยรบ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710640 นางสาวอโรชา แก้วคุณเลิศ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671710639 นางสาวอรจิรา มณีสุข การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671710638 นายเรืองสิทธิ์ เดชชัยภูมิ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671710637 นางสาวสุวนันท์ มาตเอี่ยม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ยังไม่ชำระ
671710636 นางสาวชุติกาญจน์ พองผลา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671710635 นางสาวณัฐกมล ศรีสวย วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671710634 นางสาวเสาวนีย์ ทุมกิจจะ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671710633 นางสาวพัทธนันท์ หอมเมือง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710632 นางสาวอัญชลี สันโท คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671710631 นางสาวอมรรัตน์ บุญพัด สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ชำระแล้ว
671710630 นายธนายุทธ ศรีพวง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710629 นางสาวณัฏฐณิชา หลักบุญ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ชำระแล้ว
671710628 นายนัฐพงศ์ กัญญวงศ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
671710627 นายวัฒนา ปากดีสี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
671710626 นางสาวอรอนงค์ ไชยสุระ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
671710625 นางสาวสุธิมา จันเกตุ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710624 นายกฤษฎา ผากงคำ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710623 นางสาวปิยธิดา สุภาศรี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710622 นางสาวเจนจิรา อภัยโส การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710621 นายธีรภัทร สุวรรณนุรักษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710620 นางสาวทิพามณี จันดารัตน์ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710619 นางสาววรรณษา ไหว้ครู การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710618 นางสาวกาญดาวดี คำผาย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ภูดินเเดงวิทยา ชำระแล้ว
671710617 นางสาวสุทธิดา สุไผ่โพธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710616 นางสาวอัจฉริยาพร อนุศาสน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710615 นางสาวน้ำหวาน ธุระนนท์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710614 นายเจษฎาภรณ์ เชื้อบริบูรณ์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
671710613 นางสาวจันทร์นภา ไชยปัญหา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710612 นางสาวฑิฆัมพร โพธิมล พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710611 นายบัณฑิต โพธิ์สาวัง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
671710610 นางสาวปนัดดา พังภัคดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710609 นางสาวศิริวรรณ ภาโสม วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710608 นางสาวสัณห์ฤทัย ฝ่ายอินทร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671710607 นางสาววิลาวรรณ ดวงจันทร์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาเครื่องกล) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียน?ชุมชน?เทศบาล?๓?(พินิจ?พิทยา?นุสรณ์)? ชำระแล้ว
671710606 นางสาวอาภัสราภรณ์ อิทธิจันทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร ชำระแล้ว
671710605 นายสหรัฐ ฟองสมุทร คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671710604 นางสาวธีรดา ทีเหง้า การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671710603 นางสาวสิริยากร เเววสี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
671710602 นางสาวสุกัลษ์ญา ออทอศรี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671710601 นางสาวชุติกาญจน์ ป้องคำสิงห์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671710600 นางสาวปภาวรินทร์ ศรีภูชน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๓ ยังไม่ชำระ
671710599 นางสาวสุทัตตา ริกำแง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710598 นางสาวสุธิมา หล้าไทย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671710597 นางสาววชิราภรณ์ ตาบกระโทก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671710596 นายสรวิชญ์ วงวาส ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710595 นางสาวกมลวัทน์ หันบัง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710594 นางสาวสมิตานันท์ สุกัน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710593 นางสาวพัชรวดี วงศ์สุเพ็ง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710592 นายพชร จานแก่น สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710591 นางสาวศิรภัสสร ทอนรินทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710590 นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยเชษฐ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710589 นางสาววราภา โพยพา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710588 นายกฤษณ์ดนัย สีมาวงษ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710587 นางสาวชนาธิป พรมสิทธิ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรีพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710586 นายณัฐวัฒน์ วงศ์บาสก์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710585 นายอนันตศักดิ์ วรยศ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710584 นางสาวยุพาพร โมธรรม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ชำระแล้ว
671710583 นายวรายุทธ ถานทองดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710582 นายธนกร บุพศิริ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710581 นายเชิดสกุล ประชุมแดง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710580 นางสาววรรณิศา มุติบรรคา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710579 นางสาวสายฝน โมธรรม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ชำระแล้ว
671710578 นางสาวเสาวภา แสนบรรดิษฐ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710577 นายชานนทร์ พระโคดี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671710576 นายศุภวัฒน์ โยลัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671710575 นายอัครพล เวฬุวนารักษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ชำระแล้ว
671710574 นางสาวจุฑามาศ พาชอบ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โีรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710573 นางสาวปวันรัตน์ ชาบรรทม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ชำระแล้ว
671710572 นางสาวจิรประภา ศรีมุงคุณ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710571 นายกลวัชร บงบุตร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710570 นางสาวศศิธร จันทร์โท ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710569 นายปารวี ชำนาญกิจ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710568 นางสาวธนัญชนก ปัญญาดี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710567 นายชัยธวัฒน์ พรมทา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710566 นางสาวสุพัฒตรา คุณสมบัติ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710565 นายชวรินทร์ สุรินทะ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671710564 นายรชานนท์ ละวิชัย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710563 นางสาวหทัยรัตน์ ก้อนแพง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671710562 นางสาวหทัยรัตน์ ก้อนแพง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710561 นางสาวณัฐริกา ชัยวินิจ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710560 นางสาวกันย์สุดา เป้งคําภา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
671710559 นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพ์มีลาย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710558 นางสาวปภาวรินทร์ คำดี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671710557 นางสาวอริสา แซ่กิม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710556 นางสาวสุภัสสร ไชยทำ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710555 นายธีรภัทร พรหมงอย อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710554 นายกฤษฎา สิทธิรักษ์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710553 นางสาวณัฏฐณิชา ภาวงค์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671710552 นางสาวชลธิชา บุญเฮ้า การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671710551 นางสาวชลธิชา จันทร์อ้วน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรีบึงกาฬ ชำระแล้ว
671710550 นางสาวปาริชาติ ฤกษ์จันทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671710549 นางสาวเนตรอัปสร เนตรจ๋อย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671710548 นางสาวณัฐนิช ภูดอย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671710547 นางสาวสุชาวลี มณีรัตน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710546 นางสาวกัญญาณัฐ โคตรมิตร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธานารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710545 นางสาววริษา คะอังกุ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710544 นางสาวสุภัชชา จำปา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671710543 นายสุภากร ยังแก้ว พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710542 นางสาวกุสุมา นาสมชัย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671710541 นางสาวจุฑาทิพย์ นรัฐกิจ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710540 นางสาวพริริสา เผ่าพงษ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710539 นางสาวจีรนันท์ พันหลา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671710538 นายพงศพัศ บุพศิริ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710537 นางสาวนลินทิพย์ บุตรสุวรรณ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710536 นางสาวอธิติยา บุญคุณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเเวงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710535 นางสาวกานติมา อยู่สุข ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671710534 นางสาวดุสิตา วงศ์กาไสย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671710533 นางสาวศิริลักษณ์ หินแรง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671710532 นายภูตะวัน สังกฤษ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710531 นางสาวนิภาพร แก้วอาษา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671710530 นางสาวพรธิตา เทพวงษา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671710529 นายนิพิทพนธ์ กลยนีย์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710528 นางสาวพัชราภรณ์ คำชัยนนท์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
671710527 นางสาวอรลิตา อ่อนตาเเสง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671710526 นางสาวศศิธร สายอุราช การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671710525 นางสาวชมพูนุช มาเลิศ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ชำระแล้ว
671710524 นายเอกราช หม่องศรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671710523 นายณัฐวุฒิ กุลยะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671710522 นางสาวกานต์ธิดา สุขแสวง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671710521 นางสาวพิมพิกา ศรีคราม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710520 นายศิริวัฒน์ ห้วยทราย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671710519 นางสาวพรนภา จำวงศ์ลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710517 นายวนัสพล เเซ่เตีย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710516 นายจิรทิปต์ อุดหนุน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710511 นางสาวโสภิตา ยงคำสิทธิ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710509 นางสาวกิริญา ปัจฉิม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671710508 นายวรปัชญ์ จันทะดวง อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710507 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชษร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710506 นางสาววณิชยา พรจันทร์ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710505 นางสาวจิรัชยา พรมมา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671710504 นายสิรดนัย ทัดสามี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
671710503 นางสาวนิภาพร เมรุด คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710502 นางสาวลักษิกา สายตา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671710501 นางสาวสุดารัตน์ มหาอุป ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671710500 นางสาวกชพร สุดทอง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710499 นางสาวภัทรวดี โสดาวาปี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดชุมเเสงวิทยา ชำระแล้ว
671710498 นายธเนศ สีสิ้ว สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671710497 นางสาวชุติกาญจน์ ชัยรัตน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671710496 นางสาวณัฐณิชา สอนคะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710495 นางสาวธนาภรณ์ คัดทะจันทร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710494 นางสาวตติยา สุขมอญ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671710493 นางสาวจุฑามาศ ให้ก้อน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671710492 นางสาวเพชรไพรินทร์ ขวาไชย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671710491 นายณภัทร เเสงมะณี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671710490 นายทักษิณ แก้วฝ่าย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710489 นางสาวยลรดี โพธิ์รัตโส การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671710488 นางสาวณัฐธยาน์ เพ็ชรรัตน์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671710487 นางสาวปาริสา แสนภูวา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710486 นางสาวสุรภา เหล่าขัติยะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ชำระแล้ว
671710485 นางสาวสุชานันท์ นาดี คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ชำระแล้ว
671710484 นายธนาณุวัฒน์ ชมภูสาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671710483 นางสาวพัชรีกรณ์ กาญจนวรางกูร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671710482 นางสาววาสิตา เผ่าผม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710481 นางสาวธัญญรัตน์ บุญตาท้าว การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710480 นางสาวพิณภา ผาวันดี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671710479 นายนาย สมรรถวัฒน์ ศรีหนองห้าง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710478 นายมุณี ป้องสุวรรณ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710477 นางสาวลลิตา อนุญาหงษ์ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710476 นางสาวลลิตา อนุญาหงษ์ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710475 นางสาวอาทิตยา บัวทองจันทร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671710474 นางสาวบัญจรัตน์ ดวงมุ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671710473 นายฐปนกุล มาหินกอง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710472 นายเมธาธัมม์ สุนารักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710471 นายธนพงศ์ สอนสา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671710470 นายลิขิต หงษาชุม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710469 นางสาวสุพิชญา ลีทอง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710468 นางสาวกนกพร คนไว ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710467 นางสาวกฤติกา รัตนกร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710466 นางสาวสกุลทิพย์ ฤทธิสาร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ที,เทค ยังไม่ชำระ
671710465 นางสาวปฐมาพัฒน์ บุญชาญ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710464 นายศุภวิชญ์ ไพคำนาม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671710463 นายชุมพล สกุลเเพง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ชำระแล้ว
671710462 นางสาวสุภาพร รัตนาแพง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710461 นายธีรวุฒิ ตาปนานนท์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671710460 นางสาววรางคณา เพชรพรรณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671710459 นางสาวเมธิตา วงค์ตาหล้า ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671710458 นายภควัต ซามงค์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671710457 นางสาวเนตรดาว คุณชัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ชำระแล้ว
671710456 นางสาวรัตนาพร ชินกลาง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกันทรารมณ์ ยังไม่ชำระ
671710455 นางสาวจิระนันท์ เเต้มสี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบรรหารเเจ่มใสวิทยา3โรงเรียนบรรหารเเจ่มใสวิทยา3 ยังไม่ชำระ
671710454 นางสาวณัฐริยา การุญ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671710453 นางสาวชนิกานต์ แสนศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710452 นางสาวพัชราภรณ์ สร้างการนอก สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ชำระแล้ว
671710451 นางสาวบุญญาพร สมรัตน์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671710450 นางสาวสุพิชญา วายโสกา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710449 นางสาวประกายแก้ว โมระดา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710448 นางสาวธนัชชา จันทร์พรม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710447 นางสาวณัฐธิดา คะพันธุ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710446 นายธนวัฒน์ แก้วคำสอน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671710445 นางสาวกรรณิการ์ ประสานศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671710444 นางสาวอาทิตยา หอมใส ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671710443 นางสาวอัยลดา สุวรรณรัตน์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671710442 นางสาวมนธิชา จำปารัตน์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671710441 นางสาวอภิญญา สีตานันท์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671710440 นางสาวธันยพร เพชรพรรณ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710439 นางสาวปลายฝน ผงพิลา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671710438 นางสาวณัฐฑิยา ถาระสา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671710437 นายณัฐเศรษฐ์ มัลลิกานิล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
671710436 นางสาวธัญวรัตน์ สุนะ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671710435 นางสาวศุภลักษณ์ ทิพม่อม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
671710434 นางสาวฐิติพร นามขันธ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710433 นายบุญเฟื่อง ปิ่นเมือง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671710432 นางสาวพัชสรา โนนขันแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ชำระแล้ว
671710431 นางสาวเจนจิรา พลอยพันธ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671710430 นางสาวปนัทดา บุญชะนะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710429 นางสาวนันทิชา แป้นห้วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710428 นางสาวชุติกาญจน์ เจินทำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710427 นายชิษณุพงศ์ ทองลาด คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671710426 นางสาวอรปวียา พลัดภูมิ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ นาหนังพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710425 นางสาวรุจิกานต์ มะธุวร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671710424 นายอรรถพร จ่องก่า นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710423 นายธนพล ตาพรั้ว พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671710422 นางสาวกัลญา โสภารักษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710421 นางสาววริศรา เสนสุข การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671710420 นางสาวชนาพร เนตรภักดี ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671710419 นายปวริศ งอยผาลา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710418 นางสาวประนิจตา ศรีหาโคตร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา ชำระแล้ว
671710417 นางสาววิภาพร เพาะพืชดี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์ ยังไม่ชำระ
671710416 นายประกาสิทธิ์ กาบกลอน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยังไม่ชำระ
671710415 นางสาวปัญญา อิ่มวิเศษ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710414 นางสาวอุทัยวรรณ หนูห่วง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671710413 นางสาวพรนพิน พิมเสน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671710412 นางสาวภัทรินทร์ โพติยะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671710411 นางสาวสุภัสสรา ศรีหาวงค์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710410 นางสาวฐิติญา สมศรี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671710409 นางสาวรัตนาภรณ์ พลกอง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671710408 นางสาวรินรดา โยลัย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671710407 นางสาววนัชพร วิทยากูล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671710406 นางสาวพรชิตา คำสีทา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710405 นายชินวัตร งอยภูธร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710404 นายกิตติชัย สุวรรณไตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710403 นางสาววนิดา พาลึก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671710402 นางสาวธีรนันท์ วงศ์ชื่น การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671710401 นางสาวพัชริดา ด่านหา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671710400 นายสุทธินันท์ กาสาวัง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710399 นางสาวพวงชมภู ภาคะไชย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671710398 นางสาวเขมิกา ภูพันธ์มี ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671710397 นายธีรภัทร์ แก้วชาลุน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710396 นายจิรากร แก้วคำสอน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671710395 Miss.วรัญญา พินิจโคกกรวด การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710394 นางสาวศิริมล แสนสุภา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
671710393 นายนันทวัฒน์ นาสุมาร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671710392 นางสาวสุภัสสร บุญตันกัน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710391 นางสาวอักษรา ใจทัศน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710390 นางสาวณัฐวดี ใจน้อย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710389 นางสาวศรินญา บาทอง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710388 นางสาวภัทราวดี สุเทวี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671710387 นางสาวกาญจนา กําชา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710386 นางสาวอมิตรา ละสามา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710385 นางสาวชุติมา ลุนอุบล วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ บุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671710384 นางสาวกชกร พรมทายาง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710383 นางสาววรรณภา แก้วศรีรัง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710382 นางสาวสโรชา ช้างคำ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671710381 นางสาวผไทมาส แก้วทอง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ยังไม่ชำระ
671710380 นางสาวอันธิกา ภาคนาม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671710379 นางสาวอินทิรา บริเดช ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671710378 นางสาวกิตติมา โสมณะวัตร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671710377 นางสาวปิยภรณ์ พันธสีมา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671710376 นางสาวศิริวรรณ ผูกธรรม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710375 นางสาวสุพิศตรา ดากาวงค์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671710374 นางสาวสิริวิมล นิรัมย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710373 นายปาระมี ปาระคะ อุตสาหกรรม (แผนการเรียนกลุ่มวิชาโยธา) (ค.อ.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671710372 นายกริชชัย ทองอันตัง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710371 นายกฤตนัน ขำคม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671710370 นางสาวสิรินดา ถาบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710369 นางสาวสุวารี ชิณวัฒน์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671710368 นางสาวกนกภรณ์ คำเกาะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671710367 นางสาวรัตนาสิริ เชื้อคมตา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671710366 นางสาวสุพรรษา ไพรสน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671710365 นางสาวสกุลพร ธิวะโต คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671710364 นางสาววรลัคณ์ มุงคุณ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710363 นายธีระเทพ เพ็ชรจันทึก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671710362 นางสาวภัทราพร พิพัฒน์กุล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671710361 นางสาวหนึ่งธิดา นิยมคุณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671710360 นางสาวเสาวลักษณ์ ผลจันทร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)