บัญชีรายชื่อผู้สมัครเรียนภาค กศ.ป(เสาร์-อาทิตย์) ที่จะต้องเปลี่ยนสาขาใหม่ เนื่องจากสาขาเดิมไม่สามารถเปิดสอนได้ เพราะจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่เปิดสอนได้

ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) สถานะการเปลี่ยนสาขา เปลี่ยนสาขาใหม่
661420330 นางสาวศรัณยพักตร์ สุ่มมาตย์ สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420017 นางสาวพีรยา บุญมาก สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420181 นางสาวจุฬาลักษณ์ เกี้ยงกลิ่น สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420095 นายกฤษฎา รัตนะ สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420599 นายปัณณวัฒน์ ปัสสาวะภา สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420212 นางสาวชนิศา อ่อนชื่นชม สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420604 นายปณิธาน พุทธมาตร์ สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420601 นายวัฒเดช สายทอง สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420060 จ่าเอกนรินทร์ สุวรรณไตรย์ สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420595 นายวีระศักดิ์ วงศ์คำจันทร์ สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420600 นายไพวรรณ วิชัยโย สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420041 นายกิตติเดช แสนหูม สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420226 นายสุรสิทธิ์ ปามี สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420525 นายธีระพงษ์ ผานะวงค์ สัตวศาสตร์ เปลี่ยนสาขาใหม่
661420513 นายพัฒนพงศ์ จันทรโคตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420139 นายอัดตชัย วงค์สุวรรณ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420540 นายจริยะ ดอนโคตรจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420238 นางสาวสกลสุภา คำมุงคุณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420310 นายวิศรุต ทิพย์กัลยา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420268 นางสาวพศิการ์ ยาสาไชย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420121 นายวีระศักดิ์ แสนพาน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420556 นายสุรศักดิ์ บัววัน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420057 นายทรงยศ การุณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420541 นายเจตน์สฤษฏ์ กาสีวงศ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420090 นายวัชรากรณ์ พิมภูคำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420458 นายภาณุพงษ์ เลิศจันทร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420466 นายรณกร กมลฤกษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420199 นายกรินทร์ สารขันธ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420235 นางสาวพฤษฎาภรณ์ อุทัยวัฒน์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420305 นายธีรภัทร พลราชม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420326 นายธนพล ขวัญวัฒนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) เปลี่ยนสาขาใหม่
661420036 นายสุขสันติ์ อนุวรรณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) เปลี่ยนสาขาใหม่