รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2567 ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
671312333 นางสาวปุณยนุช ศรีบุญเรือง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312332 นางสาวปาลินี โทรัตทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671312331 นายจารุกิตติ์ สุวรรณศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671312330 นางสาวกุลธิดา พระหันธงไชย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
671312329 นางสาวนภัสสร อาเเพงพันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671312328 นางสาวฑิตยา เครือชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312327 นางสาวกัลยาณี คล่องดี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671312326 นางสาวพัชรวดี อนันต์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูมิซรอลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312325 นางสาวสุณัฐชา นะคะจัด การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสามผงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312324 นางสาววราภา โพยพา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671312323 นายทองพัฒน์ ตนเสาวภาคย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671312322 นางสาววิลาสินี ชัยชนะศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312321 Miss.พรปวีณ์ จิตจักร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312320 นางสาววิชญาดา ศรัททาคลัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312319 นางสาวผกามาศ เกตวงษา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671312318 นางสาวนลิน ชัยสมบัติ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312317 นางสาวศศิชา แก้วเก็บคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำม่วง ยังไม่ชำระ
671312316 นายธีรภัทร เยาวสิงห์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร รร.เต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312315 นายธีรวัฒน์ หมื่นแพน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671312314 นางสาวสายฝน โมธรรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312313 นางสาวรัญชิดา โถชัยคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671312312 นางสาวอรทัย จันทรา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312311 นางสาวณัฐณิชา คำมุงคุณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671312310 นางสาวประทุมทิพย์ ศรีลาศักดิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312309 นายธนากร ชินบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671312308 นางสาวฐิติกานต์ พุ่มไสว ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671312307 นางสาวณัฐวดี ใจน้อย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312306 นางสาวกาญจนา กำชา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671312305 นายอัษฎา เเย้มขะมัง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671312304 นายธีรวุฒิ ตาปนานนท์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
671312303 นางสาวสุวารี ชิณวัฒน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312302 นายไวน์วุฒิ พรมศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671312301 นางสาวภัทรานิษฐ์ พิมพ์มีลาย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312300 นางสาวสโรชา ช้างคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312299 นางสาวอรกมล ลี้พล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671312298 นางสาวญาณิศา อำไพวงษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ขามแก่นนคร ยังไม่ชำระ
671312297 นางสาวกมลลักษณ์ กลมลา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671312296 นายพรธนา เชื้อคนแข็ง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312295 นายสรวิชญ์ วงวาส ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671312294 นางสาวณัฐณรัณ พงศ์พานิชย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671312293 นางสาวพิมพ์วรีย์ นารีรัตน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
671312292 นายณัฐชัย จันทร์ศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671312291 นางสาวศิริรัตน์ สันทา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312290 นางสาวชนัญธิดา แก้วผิวอาจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียน ศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671312289 นางสาวสุปราณี สีคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671312288 นางสาวปวันรัตน์ ประลอบพันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312287 นางสาวจินดามณี เฉียดไธสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671312286 นางสาวอาทิตยา สมชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671312285 นางสาวปวันรัตน์ ประลอบพันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671312284 นางสาวปัทมพร ขันทา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671312283 นางสาวอนุธิดา มาตราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312282 นายอมรเทพ อินธิบาล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671312281 นางสาวณัฐวรรณ นันทา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312280 นางสาววรณัน บุตรจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312279 นางสาวณัฐกานต์ ดวงโสภา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671312278 นางสาวพัชรีพร ชุ่มชื่น นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312277 Miss.เพชร พันธะเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ยังไม่ชำระ
671312276 นายณัฐวัฒน์ จิตมาตย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
671312275 นางสาวณัฐนิช ประทุมชาติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671312274 นายเป็นหนึ่ง โพธิ์คำ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312273 นางสาวภิยดา คลังชำนาญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ยังไม่ชำระ
671312272 นางสาวณิชาวีร์ ฤาเดช วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671312271 นางฑิตยา การุญ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671312270 นางสาวชลดาพร ชาแดง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312269 นายเสกสรร งาสิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312268 นางสาวรมิตา บุรีแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312267 นายเนภัทร จันทร์มาณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671312266 นางสาวสายใจ บุพศิริ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671312265 นางสาวณัฏฐ์ชญา คึมยะราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312264 นายรัฎชานน แสงศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312263 นางสาวพรประภา คำหาญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312262 นางสาวกวินทิพย์ ทวีโชคชัยธวัช พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ยังไม่ชำระ
671312261 นายธีรภัทร พรมคำน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671312260 นางสาวศิริพร ก้องสูงเนิน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราษฎร์นิยม ยังไม่ชำระ
671312259 นางสาวศิริธิดา ศรีชนะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671312258 นางสาวสุวนันท์ ภักดีราช ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671312257 นางสาวสิริกมล โททุมพล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671312256 นางสาวพิลัยพร ใจกว้าง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312255 นางสาววนัชพร ด้วงคำภา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำม่วง ยังไม่ชำระ
671312254 นางสาวสุชานรี ว่องไว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671312253 นายกิตติพงษ์ อาริภู ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พระเทพบันเทิงวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671312252 นางสาวภัครมัย เฉลิมศิลป์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312251 นางสาวกัญญาวีร์ โยธาศึก นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671312250 นางสาวณิชกมล สายเนตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671312249 นางสาวจุฬาภรณ์ แสนคำวงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312248 นางสาวชลธิชา เชิดทอง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำเตยวิทยา ยังไม่ชำระ
671312247 นางสาวสุชัญทิชา แสวงดั้น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
671312246 นางสาวภัทรธิดา บุญศักดิ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนละทายวิทยา ยังไม่ชำระ
671312245 นายณัฐพงษ์ แก้วกระจ่าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671312244 นายกิตติ์รวี พลศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312243 นางสาวณัฐนันท์ มนอินทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671312242 นายไชยพัฒน์ เชื้อคำจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671312241 นายขัตติพงศ์ ดีละ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม ยังไม่ชำระ
671312240 นางสาวรุธิรา สายสร้อย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
671312239 นางสาวรุ่งทิวา กาวี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312238 นายภาณุพงศ์ รุ่งโรจน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312237 นางสาวศิริลักษ์ ทองเภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนผาเทิบวิทยา ยังไม่ชำระ
671312236 นายคันเคียว อินทรสิทธิ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312235 นางสาวอภัสรา สงวนบุญ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671312234 นายกิตติภพ พันธ์จันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทศบาล5พลโยธินรามินทรภักดี ชำระแล้ว
671312233 นายกฤตเมธ โอโน วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312232 Miss.ธิดาลักษณ์ ศรีมณีรัตน์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีโครตบูรณ์ ยังไม่ชำระ
671312231 นายธนดล อุ่นหล้า ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ยังไม่ชำระ
671312230 นางสาวนรารักษ์ สมาลีย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนไชยวานวิทยา ยังไม่ชำระ
671312229 นายปาณัฐ บุทธิจักร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนผาเทิบวิทยา ยังไม่ชำระ
671312228 นางสาวณัฐนิชา ไชยแดนเดช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671312227 นางสาวชนาภา จรหอมเฮ้า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312226 นางสาวปณิดา ผายสียวน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312225 นายศณานนท์ สุธรรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671312224 นายวราวุธ นงนุช คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรามราชพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312223 นายอภินัทธ์ แสนชัย การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671312222 นางสาวพรทิพา เจียมตัว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
671312221 นายอภิชาติ หงษ์ทอง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312218 นางสาวปรีญารัตน์ นาทองบ่อ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312217 นายพีระพัฒ เอกสะพัง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร รามราชพิทยาคม ชำระแล้ว
671312216 นางสาวศศิประภา นิวงษา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรามราชพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312215 นางสาวพัทธ์ธีรา ภูผานี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
671312214 นายธนาธิป เขจรลาภ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671312213 นางสาวธันยพร อัคฮาด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312212 นางสาวอัจฉริญา เฉิดฉาย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312211 นายกฤษณะ พรมประศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671312210 นางสาวกชนันท์ กุลวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671312209 นายภิพัฒน์ ป้องชายชม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671312208 นายศรชัย จะยันรัมย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671312207 นางสาวอภิชญา แสนสุภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671312206 นายอภิรักษ์ สุดมี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312205 นางสาวอมรา พรมวัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ ยังไม่ชำระ
671312204 นางสาวไปรยา นัยยะลี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671312203 นางสาวจรรจิรร คำคลี่ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312202 นางสาวญดา บรรลือหาญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312201 นายเกษมสันต์ ภูสมพงษ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312200 นายธนายุต ยังกลาง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671312199 นางสาววรางคณา เพชรพรรณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาว ยังไม่ชำระ
671312198 นางสาวทัศนภรณ์ เวฬุวนารักษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671312197 นางสาวอิฐศฎาพร มิสสาจันทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312196 นายคเชนทร์ นวลมณี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312194 นางสาวเพ็ญนภา ผาทา ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312193 นายพีรปกรณ์ จันทนพ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671312192 นางสาวดลพร ไสยวิจีณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ชำระแล้ว
671312191 นางสาวจันทกานต์ อุ่มสาพล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312189 นางสาวณัฐณิชา เพ็งเภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671312188 นายพัชรวัฒน์ ทัศคร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312187 นางสาวสุทธิดา ประจงบัว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีเซกา ยังไม่ชำระ
671312186 นางสาววิภาพร ฮาดดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671312185 นายธนา เคี่ยงคำผง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312184 นางสาวจิณณพัต ประเคนคะชา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
671312183 นางสาวนวพร สมรฤทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312182 นางสาวรุจิรา ไกรหาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312181 นางสาวแพรพรรณ ภูครองนาค บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671312180 นางสาวภัทรธิดา สุวรรณรอด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312179 นางสาวอนุธิดา ขวาธิจักร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312178 นายศิริชัย โพธิมาศ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช้างมิ่งพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312177 นางสาวศศิกานต์ สังขฤกษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312176 นางสาวยศวดี รุณศรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671312175 นางสาวเบญจวรรณ จันทคุณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671312174 นางสาวศิริณัชชา ปุ่งคำน้อย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำม่วง ชำระแล้ว
671312173 นางสาวชวัลลักษณ์ นาบุญ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312172 นางสาวพัณณิตา จันทวงษ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671312171 นางสาวสุภาวิดา เวชกามา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671312170 นางสาวกัญญาพัชร ลือคำหาญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซิมพิทยาคม ชำระแล้ว
671312169 นายธรเณศ บัวสาย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312168 นางสาวผไทมาส คำวรรณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671312167 นายศิวกร การสอน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ยังไม่ชำระ
671312166 นายคุณภัทร ปัดสา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ชำระแล้ว
671312165 นางสาวปวิตรา วังคะฮาด ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312164 นางสาวรสา คงสะบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671312163 นายนครินทร์ ภูดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671312162 นางสาวฐิติชญา คุณแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312161 นางสาวปรารวี หินมพรหม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312160 นายสิปปกร นวลงาม วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทลัยอาชีวะศึกษานาเเก ชำระแล้ว
671312159 นางสาววนิดา กองลี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671312158 นางสาวปุญรวิภา ธะนะเหลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671312157 นายปาลิต สิงห์ยาม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671312156 นางสาววิรดา แก่นวงศ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671312155 นายทีปกร เจริญโลก คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312154 นายนันทกิตติ์ สำเภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านม่วง ชำระแล้ว
671312153 นายนรัตน์ หนูชัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
671312152 นางสาวเอื้อการย์ ปุรณกรณ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312151 นางสาวสุภัชชา พันชะตะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312150 นางสาวณัฐกานต์ อุ่มสาพล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312149 นางสาวมณฑิตา มาตราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312148 นางสาวสมิตานัน พันธุ์หนองบัว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
671312146 นางสาวกรรณิกา คำพัสดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
671312145 นายwww wwwww สารสนเทศศึกษาและการจัดการสื่อดิจิทัล (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312144 นางสาวฐิติชญา คุณแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312143 นางสาววันวิสา ศรีหนองห้าง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671312142 นางสาวธารวรินทร์ จันนุบิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
671312141 นายธนาดล น้อยเภา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312140 นางสาวพรเพทาย พรมหาชัย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312139 นายณัฐวุฒิ โพธิ์สาระ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทนาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ยังไม่ชำระ
671312138 นางสาวรินรดา นวลงาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312137 นางสาวปัณฑิตา ยงยันต์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312136 นายนัฐนันท์ แก้วมะ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312135 นางสาวกัลยารัตน์ เจินยุหะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671312134 นางสาววรรณพร มูลพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312133 นางสาวจิราพร แสนปุชุม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671312132 นางสาวนิชธาวัลย์ อรัญโสตร์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671312131 นายอรงกฤษต์ พรมพินิจ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
671312130 นางสาวปิ่นกมล เทียบขุนทศ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671312129 นางสาวพัณณิตา จันทวงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671312128 นางสาวสุปราณี บุญเกิด บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
671312127 นางสาววรินรำไพ มัฆมาน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671312126 นางสาวกฤติยากรณ์ โกพล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312125 นางสาวธัญนพรัตน์ คุณมี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312124 นายภัทรพล สุวรรณโส ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312123 นายภัทรพล สุวรรณโส ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312122 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีบุญแปลง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671312121 นางสาวณัฐริกา แก้วใส การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ยังไม่ชำระ
671312120 นางสาวยลดา สอนใจ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312119 นางสาวปิยธิดา คุยพร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312118 นางสาวธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีจักร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
671312117 นางสาวสุวีรา ชิณวัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312116 นางสาวธนภรณ์ สินธุกูต นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671312115 นางสาวกนกพร แก้วเชียงหวาง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671312114 นายมงคล สีขวา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671312113 นางสาวนริศา นานาวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312112 นายสิรภพ บุตรราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312111 นายชาญยุทธ์ สุพินิจ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671312110 นางสาวสุพรรษา สีสาร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671312109 นายพลวัต ดงภูยาว วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312108 นายภานุพงษ์ โททุมพล วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312107 นางสาวสุมินตรา ไชยยศ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671312106 นายภัทรพงษ์ แจ่มเพลง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671312105 นายกษิด์เดช จุลนีย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312104 นางสาววนัชพร เอี่ยมสอาด ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
671312103 นางสาวขวัญตา วิเวกวิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
671312102 นางสาวอารียา โถสายคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671312101 นางสาวอนงค์ยา นามโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671312100 นางสาวปรียาภรณ์ นวลสีดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวใหญ่ ยังไม่ชำระ
671312099 นายศักดา สีเเล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312097 นางสาวรุจิยา ขุนเรศ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671312096 นางสาวหนึ่งฤทัย สัตถาผล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671312095 นางสาวอัญชสา ศรีมี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบางมดวิทยา“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” ยังไม่ชำระ
671312094 นางสาวกุลนิภา คำดี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312093 นายสรยุทธ วงค์คำตัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671312092 นายธนภัทร ช่วยรักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
671312091 นางสาวทิพย์เกษร ใยปางแก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312090 นางสาวจุฑามาศ เมืองคง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671312089 นางสาวภัทรวดี ใบเเสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312088 นางสาวสุวนันท์ มอญปาก นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312087 นายสิทธิรักษ์ ราชคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาร ชำระแล้ว
671312086 นายธนภูมิ ท้าวศรีสกุล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
671312085 นายสันติพันธ์ บุญหาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671312084 นางสาวเยาวพา ไมสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312083 นายวัชรชัย อินธิแสง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน.โพนนาแก้ว ชำระแล้ว
671312082 นางสาวนริศรา ธานี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
671312081 นางทัศนีย์นาฎย์ บับพาน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671312080 นางสาวอภิสรา บุญอาษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312079 นางสาวสุดธิดา บางศิริ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312078 นายสุภากร ยังแก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312077 นางสาวจิดาภา หงษี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านขามพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312076 นางสาวภัควลัญชญ์ จันทะสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนผดุงนารี ยังไม่ชำระ
671312075 นางสาวธัญญารัตน์ อัคคะสี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312074 นางสาวกตาธิการ ธุระนนท์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671312073 นางสาวปาณิสรา ดอนเมืองพรม บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671312072 นางสาวเมธาวี โยลัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671312071 นายสิทธิพล ชาไมย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671312070 นายจักรพงษ์ ยังแสนภู รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671312069 นางสาววิลัยลักษณ์ โสงามี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 ชำระแล้ว
671312068 นางสาวมนัญชยา โคตรธาดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312067 นายจิราพัฒน์ ฮาบสุวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671312066 นางสาวภาวดี บุรีขันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ อาชีวศึกษาขอนแก่น ยังไม่ชำระ
671312065 นางสาวสุชาวดี ผุยผง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312064 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วมุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312063 นายอนุชิต ม่อมพะเนาว์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312062 นายณัฐพงษ์ อินทร์สะอาด วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312061 นางสาวนิศารัตน์ สายโรจน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312060 นางสาวอารียา นันทะวงศ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)(เทียบโอน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
671312059 นายธนพล ต่ายเนาว์ดง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312058 นางสาวปวีณ์นุช สิงห์สำราญ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312057 นางสาวปิยอร เสน่ห์พูด เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671312056 นางสาวขวัญดาว ดีดวงพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียมุกดาหาร ชำระแล้ว
671312055 นายวัชรเกียรติ มหาสงคราม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนผักแพววิทยา ยังไม่ชำระ
671312054 นางสาววรรณิดา นิที นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671312053 นายมานะชัย ทองน้อย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671312052 นางสาวสกุลรัตน์ ประทุมทิพย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671312051 นางสาวนริศรา วาปี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671312050 นางสาวบุริมนาถ เชื้อคำฮด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312049 นางสาวธันยพร ลามี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312048 นางสาวนัทธนากร อินทะสร้อย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ยังไม่ชำระ
671312047 นางสาวนัทธยากร อินทะสร้อย ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ยังไม่ชำระ
671312046 นางสาวปิยอร วงค์โพนทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671312045 นางสาวชนาภา ปุ้ยชัยสอน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671312044 นางสาวอภิชยา อุปสุ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671312043 นายปรัชญา ชาแสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312042 นางสาวพัชรพร ขอรัตน์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312041 นายสุภกิณห์ วังกะสา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671312040 นางสาวริสา กุดวงค์แก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671312039 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรประไพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ ชำระแล้ว
671312038 นางสาวธาวิณี จำปา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)สมุทรปราการ ชำระแล้ว
671312037 นางสาววัตรธิดา พิมพ์สวัสดิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โสกก่ามวิทยา ยังไม่ชำระ
671312036 นางสาวศุภากร แสนสวาท การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312035 นางสาวเกศกนก สร้อยมาลัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671312034 นางสาวนันธิยา วงศ์กาฬสินธุ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671312033 นางสาวพิชญา แสงบา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312032 นายประภาวิน สลับศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312031 นางสาวปนัดดา นามปัญญา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312030 นางสาวลลิตา ปุนเข็ม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671312029 นางสาวนิธิวดี สุวรรณทุมมา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312028 นางสาวกีรติกานต์ พันธุระ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312027 นางสาวปฏิญญา ไกยสิทธิ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671312026 นางสาวจิรัฏฐ์ติกานต์ ชาวยศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312025 นางสาวจิรัฏฐ์ติกานต์ ชาวยศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671312024 นางสาวนัสนันท์ หล้าพรหม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312023 นางสาวนัสนันท์ หล้าพรหม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312022 นายเจษฎา ศิริฟอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671312021 นางสาวชนันภรณ์ สุขะนิตย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312020 นายณัฐกิตติ์ มังคะรัตน์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ชำระแล้ว
671312019 นายกิตติธัช พันแสน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312018 นางสาวมุธิตา เหมือนเหลา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312017 นางสาวพัชรินทร์ แช่มชื่น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671312016 นายณัฐวุฒิ ดาบพิมศรี วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671312014 นางสาวนภัสสร สมรฤทธิ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671312013 นายโกวิทย์ ยอแสง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
671312012 Miss.นิธิศา เวฬุวนารักษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทรายมูลวิทยา ยังไม่ชำระ
671312011 นายธีระภัทร ภักดียุทธ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671312010 นางสาวจงเกษม มุลนาลา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671312009 นางสาวจิราวรรณ วงศ์อนุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312008 นางสาวอรัญญา พ่อครวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671312007 นางสาวจันจิราพร ยี่โสดสารี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671312006 นายภานุวัฒน์ วิชะนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671312005 นายอนุรักษ์ มิ่งมิตรวัน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671312004 นายอติวิชญ์ ผายทอง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671312003 นางสาวศิรภัสรร พาตา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671312002 นายกฤชนันต์ ไขประภาย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312001 นายธนพล อุ่นสากล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671312000 นายธนโชค ตองมีทอง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทลัยการอาชีพนาเเก ยังไม่ชำระ
671311999 นางสาวพัชรี หอมสมบัติ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
671311998 นายธเนศ ธาดา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311997 นางสาวชลิตา ประดาห์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม ชำระแล้ว
671311996 นางสาวกัลยรัตน์ สังฆกาโล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311995 นางสาวชลธิญากร ดอนวัน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สังคมวิทยา ชำระแล้ว
671311994 นายปวรุตม์ ไชโย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671311993 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญลอด วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุมภวาปี ชำระแล้ว
671311992 นางสาวสุติมา มหาชัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311991 นายคณาธิป ทองนิรัน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย ชำระแล้ว
671311990 นางสาวอรวี สิมศิริวัฒน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311989 นางสาวปฑิตตา ศรีรักษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671311988 นายธนพล เจริญพร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671311987 นางสาวปรียาพร ขันรักษา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311986 นางสาวจินดาหลา เสริฐพิบูลย์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311985 นางสาวพรรัมภา เกษเวียง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311984 นางสาวพัชรินทร์ พลรัตน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671311983 นางสาววัชรีพร วุฒิยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311982 นางสาวนลินนิภา อาจวิชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311981 นางสาวสุดารักษ์ สุวรรณไตรย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311980 นางสาวคณิตา อุปัญญ์ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311979 นางสาวพัชราภา แสนบุญศิริ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน สมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311978 นายธีระพล บุตรสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671311977 นายธเนศ แสนสุริวงค์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311976 นายอภิสิทธิ์ เผ่าพันธ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)(เทียบโอน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671311975 นางสาวเพชรลดา สาขาสุวรรณ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671311974 นางสาววนิดา ต้ายคำไว วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671311973 นางสาวกุลนัดดา ประสารพรรณ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671311972 นางสาวดารินทร์ สังฆพร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
671311971 นายชฎาธร บาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671311970 Miss.พรหมพร บัวคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทเทคโนโลยีวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311969 นายภูมินทร์ จอมแก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
671311968 นางสาวพอดี บุญมั่งมี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311967 นายวิศรุต สงวนพรหม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671311966 นายจิรกิตติ์ โคตมี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ยังไม่ชำระ
671311965 นายธนากร เมือยไพร วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311964 นางสาวนัทชา เรพล ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311963 นายธนากร นนทะศรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671311962 นางสาวปนัดดา แก้วกิ่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311961 นางสาวชัญญา เชี่ยวชาญ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671311960 นายจักรกิจ พิมพ์มีลาย วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311959 Mrs.ฑิฑัมพร เพ็งลุน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
671311958 นายชัยวัฒน์ ทราหาคำ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311957 นายสุทธิภัทร์ เถาว์ชาลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311956 นางสาวพัชริดา ฐานทองดี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671311955 นางสาวจิณห์นิภา ทับงาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ยังไม่ชำระ
671311954 นายสกลธร คงอ่อน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
671311953 นางสาวปาริฉัตร เรืองสวัสดิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311952 นางสาวพรทิวา พลเยี่ยม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311951 นางสาวพัชรมัย ศรีวิไล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671311950 นางสาวนริศรา บุญอ่อน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311949 นางสาวพัชรพร คุ้มขร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311948 นางสาวสุพัตรา สีหา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671311947 นางสาวปัทมพร ไกยะฝ่าย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311946 นางสาวจารุกัญญ์ สากะโทก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ยังไม่ชำระ
671311945 นายคุณาวุธ สิงห์สุโต วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
671311944 นางสาวปัญญาพร คุณปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311943 นางสาวสุดารัตน์ บูคะธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311942 นางสาวจิราภรณ์ ชานุชิต บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671311941 นางสาวชไมพร แนวสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311940 นางสาวชนากานต์ ป้องหลักคำ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311939 นางสาววารุณี ยิ้มหิรัญทรัพย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311938 นายชยุต อาจวิชัย ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
671311937 นางสาวกัลยรัตน์ พรหมคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671311936 นางสาวอารยา โยตะสิงห์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671311935 นางสาวรุ่งศิริวรรณ มุนเทียรทอง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ชำระแล้ว
671311934 นางสาวรุ่งไพลิน วงศ์วันศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671311933 นางสาวภัทรวรรณ พรมประศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671311932 นางสาวเกศลิน พิมพาลัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311931 นายธีรพงศ์ กองทอง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311930 นางสาวสุภัชชา สุวรรณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311927 นางสาวกนกพร สีทอนสุด เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เลยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311926 นายจักรพงษ์ โชติพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
671311925 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีบัว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)(เทียบโอน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671311924 นางสาวสุธาวัลย์ ภูมิเมือง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)(เทียบโอน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671311923 นางสาวอภิชญา ป้านภูมิ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
671311922 นายวลงกรณ์ โมกกาย ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671311921 นางสาวกริษฐา โพธิ์ชัยแสน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671311920 นายธนพัฒน์ ชายคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311919 นายสิทธิศักดิ์ ไกยะษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311918 นางสาวนนณัฐชกร นูขุนทศ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311917 นายอภิชาติ ไทยเหนือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311916 นายปรวิทย์ ทองสา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311914 นายอัษฎาวุธ กุลมา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี ยังไม่ชำระ
671311913 นางสาววรรณภา ใครอามาตย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311912 นางสาวจีรนันท์ สีระ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีบนพระพุทธบาทวิทยาคม ชำระแล้ว
671311911 นางสาวนัฐวรรณ ทองเถิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ชำระแล้ว
671311910 นางสาวลลิตา เหลาพรหม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหานวิทยา ชำระแล้ว
671311909 นางสาวบัญจรัตน์ ดวงมุ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671311908 นางสาวศิริธารทิพย์ ศรีหาวัด ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนซำยางวิทยายน ยังไม่ชำระ
671311907 นางสาวกัญญารัตน์ ลาดบาศรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311906 นางสาววิราศินี เขียนแก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311905 นางสาวจุฬาลักษณ์ งามลา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ชำระแล้ว
671311904 นายอภินันท์ อัคราช ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา ชำระแล้ว
671311903 นางสาวณัฐสุดา ชุ่มเย็น การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311902 นางสาวณัฐฐาปณี ดวงสุภา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671311901 นายธนปกรณ์ เสนจันตะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671311900 นางสาวมนัสนันท์ หาบุตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671311899 นายศิริมงคล ขวาวงศา การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671311898 นางสาวนริศรา จันทร์โมคา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311897 นายพงศภัค คำขำ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671311896 นางสาวธนิศา สัพโส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยยยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311895 นางสาวจุรารัตร์ เอี่ยมเดชา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบงกชเพรชพิทยา ยังไม่ชำระ
671311894 นางสาวชวิศา วรวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนรามราชพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311893 นายเจษฎากร อมมอร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311892 นางสาวกนกวรรณ ตะริโส ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ยังไม่ชำระ
671311891 นายวัชรพงษ์ วงศรีลา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุมภวาปี ชำระแล้ว
671311890 นางสาววิสุดา ผาเงิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311889 นางสาวจุฬามณี สารีนันท์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671311888 นางสาวปกิตตา ภักดีหาร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311887 นายกิตติศักดิ์ รูปดี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671311886 นายปิยวัฒน์ แสนนามวงศ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
671311885 นายกฤษณะ โสมาบุตร วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671311884 นายศุภสิทธิ์ ชัยฮาด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311883 นางสาวสุจิรา กงกาหน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671311882 นางสาวนฤมล เสียงวังเวง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกระสังพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311881 นางสาวจีรนันท์ นุมัติ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
671311880 นางสาวอภิสรา คำใบศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
671311879 นางสาวสุนิตรา ดากาวงค์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311878 นางสาวนภาพร กงนะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671311877 นางสาวพรชิตา เครือตุ้ย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671311876 นายพัชรพล จันทรสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311875 นางสาวนฤมล ดอนสินบรูณ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311874 นางสาวอัครวรี กันวรรณะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ยังไม่ชำระ
671311873 นางสาวจันทิมา ใจเเก้ว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ชำระแล้ว
671311872 นางสาวศรัณย์พร คำพระวัน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ยังไม่ชำระ
671311871 นางสาวนันทวัน พร่ำยี่ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671311870 นายสันติภาพ สารสำนิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311869 นายเดชาวัต บัวทอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311868 นายพุทธินันท์ ล่ำสัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311867 นายคเชนทร์ รัตนโกเศศ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311866 นางสาวพิมพ์ชนก พิพัฒน์ผล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311865 นายรชฏ สีหาราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
671311864 นางสาวพิชชาพร วงศ์กาฬสินธุ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311863 นางสาวอรณิชา เตียงสกุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671311862 นางสาวกัญญารัตน์ เถาวัลย์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671311861 นายกฤษณะ ไผ่น้อย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
671311860 นายชัยวัฒน์ ใจพี่ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311859 นายชัยฤกษ์ ปวงคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311858 นางสาวสุนัญญา โสมศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
671311857 นางสาวอภิญญา กำริสุ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาเเกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311856 นายกฤษฎา สีดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ชำระแล้ว
671311855 นางสาวณิชากร จะโนรัตน์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311854 นางสาวจารวี ผาใต้ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671311853 นางสาวชลิดา สุรารักษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชำระแล้ว
671311852 นางสาวอภิญญา นันคำ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671311851 นายชนะชัย แสนตั้งใจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671311850 นายศตวรรษ ลำเลาร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
671311849 นางสาวอจิรภาส์ ยิ้มเเก้ว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่องเเสงวิทยา ยังไม่ชำระ
671311848 นางพิมพ์ชนก สวัสดิผล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311847 นางสาวอินทิรา พิชัยคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311846 นางสาวปรางวลัย นาโควงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311845 นางสาวเปรมฤดี รุ่งวิสัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311844 นายพัสสนุพงศ์ ทองภาส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671311843 นางสาววัลย์ลดา คงมงคล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311842 นางสาวธนพร ชาวศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311841 นายพันธกร นิโรจณ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671311840 นางสาวปิยะธิดา ทิพย์สุวรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311839 นางสาวทิพย์นภา นงค์แสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311838 นางสาวกุลธิดา งวมแพงพิมพ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311837 นางสาวพีราดา พรหมมาศ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671311836 นางสาวพิชญาภรณ์ ยานะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671311835 นางสาวพรธิตา วงษาเนาว์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671311834 นายชานนท์ จุทาผาด การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311833 นายปัญญาฤทธิ์ โคตรผาย ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311832 นางขวัญจิรา ครึ้มสันเทียร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311831 นางสาวพิชญา แสนพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671311830 นางสาวอนิภัทสรา ครูมนตรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311829 นางสาวพิชญา แสนพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671311828 นายพิชิต พรมจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311827 นางสาววรรณกานต์ หาลือคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
671311826 นายนววิช ธงษาราษฎร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
671311825 นางสาวนภัสสร คำธิศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671311824 นายwongvian wongkaso คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงหลวง ยังไม่ชำระ
671311823 นายwongvian wongkaso คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงหลวง ยังไม่ชำระ
671311822 นางสาวอัญชุลี บางทราย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671311821 นายจิรบูลย์ ศรีมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671311820 นางสาวดุสิตา วงศ์กาไสย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
671311819 นางสาวอริสรา อินภูษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671311818 นางสาววรรณิศา มุติบรรคา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671311817 นางสาววรรณิศา มุติบรรคา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311816 นางสาวสุพรรษา นรสาร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311815 นางสาวปภาวดี ใจงาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.วานรนิวาส ชำระแล้ว
671311814 นางสาวณิชนันทน์ อ่อนไธสง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสตึก ยังไม่ชำระ
671311813 นางสาวอโรชา แก้วคุณเลิศ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671311812 นายเอกนรินทร์ จันทำ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานร ยังไม่ชำระ
671311811 นางสาวทอฝัน ปานเพ็ชร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
671311810 นางสาวระวิศนัลณ์ ธัญญกรณ์ภูวดล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671311809 นางสาวภัณฑิรา แสนสอน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671311808 นายธนบดี บุปผาสุข นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311807 นางสาวประกายดาว พ่อบุญจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671311804 นายมินธาดา ตุ่นคุ้ย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671311803 นางสาวประกายมาส แสนสวาท สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา ยังไม่ชำระ
671311802 นางสาวชดาพร ตวงครบุรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311801 นายอภิวัฒน์ สิงห์งอย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671311800 นายณัฐวุธ กล้ายิ่ง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311799 นางสาวพรนัชชา โมธรรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนาทมวิทยา ชำระแล้ว
671311798 นายวัลลภ โสภาพ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311797 นางสาวมนัสชนก เพิ่มสุข บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ยังไม่ชำระ
671311796 นายยุทธศักดิ์ อารมณ์สวะ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311795 นางสาวกาญจนาภรณ์ มลสินธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671311794 นางสาวหยกมณี คงตางาม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ตาลสุมพัฒนา ยังไม่ชำระ
671311793 นางสาวกัญจนพร เสมอพิทักษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311792 นางสาวพรทิพย์ ศรีพันลม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ยังไม่ชำระ
671311791 นางสาวปียนุช กุลบุญ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ชำระแล้ว
671311788 นางสาวอัจฉรา อุคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671311783 นางสาวทิพย์ญาดา นารีนุช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671311782 นางสาวอังคณา จิตตรีพล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ยังไม่ชำระ
671311781 นางสาวอาริยาพร คำมีมิตร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671311780 นายนธชัย อาสาพ่อ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนคร ชำระแล้ว
671311258 นางสาวจันทนี นามโชติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ ยังไม่ชำระ
671311239 นายจุลศักดิ์ ขุนหนู วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311165 นายภานุพงศ์ ศรีสุธรรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311161 นางสาวสุทัตตา ริกำแง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311160 นางสาวชญาดา แสนสุด ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
671311778 นายนันทวัฒน์ นาสุมาร พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671311777 นางสาวสิริยากร นาหมื่นไวย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311776 นางสาวดวงกมล วงสีดา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671311775 นางสาวกีรณา ทองอ้ม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วีรวัฒน์โยธิน ยังไม่ชำระ
671311774 นางสาวกัณฐิมา น้อยเกษม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ชำระแล้ว
671311773 นางสาววรนุช หวานเหนือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านไผ่ ชำระแล้ว
671311772 นางสาววริศรา สุขศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
671311771 นางสาวอนัญญา โปร่งพันธ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311770 นางสาวสุจิรา เต็มวงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311769 นายเลิศชัย พรมพินิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
671311768 นางสาวณิชารีย์ หอมอ่อน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311767 นายกิตติพนธ์ เสนาทิพย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671311766 นายธนชัย สิงห์เสนา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311765 นางสาวสาวิตรี ศรีจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671311764 นายนิรภัทร ขุนหนู วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311763 นายวายุส์ มงคลเกตุ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ชำระแล้ว
671311762 นายอภิวุฒิ มิลดา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311761 นางสาววิชญาพร ศรีโพธิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาจะหลวย ยังไม่ชำระ
671311760 นางสาวกัญยารัตน์ สุขภาค บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาจะหลวย ยังไม่ชำระ
671311759 นางสาวประทานทอง สิงห์หันต์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบ ยังไม่ชำระ
671311758 นางสาวธยานิกา บุตรพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671311757 นางสาวจิราภา ผลาจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671311756 นางสาวกรกัญญา บุญพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ชำระแล้ว
671311755 นางสาวนภัสวรรณ สมขาว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671311754 นางสาวลักษณารีย์ เนตรภักดี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671311753 นางสาวสิริวรรณ สุวะมาตย์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311752 นางสาวสนันยา ทีสุกะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
671311751 นางสาวผกามาศ แก้วคำแจ้ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311750 นางสาวอิษฎา พรมสากล วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองหานวิทยา ยังไม่ชำระ
671311747 นายภาคิน ศิริพันธุ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311746 นางสาววรัชญา อุปศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311745 นางสาวฉัตรธิญา เข็มทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311744 นางสาวพรวดี เคหัง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311743 นายนภสินธุ์ สุวรรณศรี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671311742 นายอิทธิกรณ์ ชัยสมภา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
671311741 นายศิลปิน ชำนาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671311740 นายนายรัชพล พรเอนก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671311739 นางสาวชลธิชา มีโฮ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูเขียว ยังไม่ชำระ
671311738 นางสาวชนกวนัน สุวะมาตย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671311737 นางสาวลักขณา ทองชื่น บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311734 นางสาววรนุช นนดารา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311733 นางสาวกงเพชร จันทร์โพธิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311732 นางสาวชมภูนุท เรืองจิตร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311731 นางสาวปาลิตา นุ่มอนงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311730 นางสาวจนิสตา ยมรัตน์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ยังไม่ชำระ
671311729 นางสาวกัลย์สุดา เทพทัย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
671311728 นางสาวผกามาศ อุ่นทวง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671311727 นายสุวิทย์ กะโนนสี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311726 นางสาวอภัสรา วงศ์ละคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311725 นางสาวณัฐพร บุญชาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671311724 นางสาวปริฉัตร สร้อยคำหลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311720 นางสาวสุธารา สาระวัน ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671311719 นายชินวัตร ยางธิสาร วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311718 นายวัชรพงค์ หาแก่น รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311717 นางสาวปนัดดา แก้วดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311716 นางสาวกริยาภา ชีวตานนท์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311715 นางสาวรุ่งไพลิน กำลังรัมย์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311714 นางสาววิชญาพร ไอยะไกรษร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671311713 นางสาวพิชญาภรณ์ อุตมะนะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโนนคำพิทยาคม ชำระแล้ว
671311712 นางสาวญาดา ทับไธสง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311711 นายสุรศักดิ์ คะเนนิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าบ่อ ชำระแล้ว
671311710 นางสาววจีพร ทองแดง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
671311709 นายณัฐพล สุริอาจ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311708 นางสาวสุทธิดา จันดี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311707 นายภานุวัฒน์ วะบังลับ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
671311706 นางสาวสุวารี ภักดีนอก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311705 นางสาวญาดา สุบุญมา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671311704 นางสาวศุภิสรา สุทธิอาจ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311703 นางสาวณัฏฐณิชา เกกาฤทธิ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671311702 นายวสิษฐ์พล โพธิ์สาราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671311701 นางสาวณัชชา ทองโกฎิ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ชำระแล้ว
671311700 นางสาววรรณวลี ศรีมันตะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชำระแล้ว
671311699 นางสาวกาญพิชา ภักดีราช บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311695 นางสาวศษิธร ขุนพรหม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671311694 นางสาวยุพารัตน์ คำมุคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311693 นายพีรพล ทัดสบง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าบ่อ ชำระแล้ว
671311692 นางสาวสุกัญญา มากะเต ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311691 นายณัฐภัทร อินนันต๊ะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311690 นางสาวปลิษา กลีบเมฆ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ชำระแล้ว
671311689 นางสาวอินทิรา บุญประสม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671311688 นางสาวปรารถนา ลมบัวลอด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311687 นางสาวกันยารัตน์ พระคำก้อน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671311686 นางสาวกันณ์สุดา หารินไสล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671311685 นางสาวกมลรัตน์ กุเวรไตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671311684 นายกฤษณ์สกล กลยนีย์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสกลคร ชำระแล้ว
671311683 นางสาวมัลลิกา ภาษาดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671311682 นางสาวศรัญญา พูลเวช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671311681 นางสาวปรายฟ้า ปัญญาวรรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671311680 นางสาวกขนันท์ เมากา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
671311679 นายวัชระพงศ์ วงศ์คะสุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671311678 นางสาวลลินดา ประกอบแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671311677 นางสาวเสาวลักษณ์ สิงห์ทองชัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311676 นายวิริทธิ์ สารธะวงศ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671311675 นางสาวฐิติกานต์ จันทาเเล้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671311674 นางสาวปิยดา ชูหา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311673 Mr.วิทวัส เพ็งศรี วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311672 นายนนทวัฒน์ วงษ์สอาด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671311671 นายกิติพันธ์ เอ็นไชย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311670 นางสาวศิริมล แสนสุภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
671311669 นางสาวอาภาววรณ ประการแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมูลวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311668 นายณัฐภูมิ ไชยวงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671311667 นายสรรเสริญ ตัน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671311666 นายเอกกมล ภักดีสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671311665 นายณัฐวัฒน์ อินโสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311664 Miss.กัลยา เพ็งศรี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311663 นางสาววชิรญาณ์ สุวรรณชัยรบ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311662 นางสาวอารยา แก้วทองหล่อ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสายมิตรศึกษา ยังไม่ชำระ
671311661 นางสาวณภาภรณ์ งอยผาลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671311660 นางสาวธีราทร พันธุกาง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311659 นางสาวเกษสุดา แสนมะฮุง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671311658 นางสาววรรณศรี สถิตย์กาญจน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
671311657 นางสาวชลธิชา นันรักษา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยังไม่ชำระ
671311656 นางสาวอุมากรณ์ หนุมาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311654 นางสาวรุ่งทิวา เชื้อใหญ่ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311653 นางสาวภัทรานิษฐ์ แสงวงค์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311652 นางสาวเจนจิรา สิงหศิริ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ชำระแล้ว
671311651 นายทัตสพล ลับจุลพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็นเทคบริหารธุรกิจ ยังไม่ชำระ
671311650 นายศรัณ สิมมาลา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
671311649 นางสาวสุนิษา สพานกลาง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311648 นายวีรภัทร มหาศรี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311647 นางสาวภาวินี ขันติโยพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311646 นายธันวา ติยะบุตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311645 นางสาวนภัสกร โพติยะ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ยังไม่ชำระ
671311644 นางสาวกนกพร พันธสีมา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671311643 นางสาวชลธิชา คำพรหม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671311642 นางสาวรัชนีกร คำเพชร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671311641 นางสาวมัลลิกา ใจรักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสนมวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311640 นายจิรยุทธ จันโท วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ชำระแล้ว
671311639 นางสาววิภาวัณ อาสาวัง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชำระแล้ว
671311638 นายธนบดี พรหมพารักษ์ อ่อนตา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311637 นางสาวกชกร แก้วแพง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา ยังไม่ชำระ
671311636 นางสาวศิริลักษณ์ เศษสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311635 นายภาธรธฤต ธงน้อย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311634 นางสาวภามณี มุงคุณ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311633 นายจิรายุ โคตรภู ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
671311632 นางสาวธัญจิตรา บอนสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.สกลนคร ยังไม่ชำระ
671311631 นางสาวชุติมณฑน์ บัวสาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม ยังไม่ชำระ
671311630 นายจิรทิปต์ อุดหนุน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311629 นางสาววรรณศร นารินรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311628 นายพีรพล ยานัส บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ชำระแล้ว
671311627 นางสาววันทนา ปาสด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311626 นางสาวอุมากร ขุนทอง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311625 นายรพีภัทร ถวิลการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311624 นางสาวพจมาน หัศกรรจ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311623 นายจักรเพชร แทดมิ่งเหง้า เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311622 นางสาวกัลยารัตน์ กินขุนทด ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
671311621 นางสาวทิพวรรณ อินธิราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ชำระแล้ว
671311620 นายคฑาเฉวต สุนิกร วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
671311619 นายวฤทธิ์ สิงห์หอน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
671311618 นางสาวสุวนันท์ สุธรรม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ยังไม่ชำระ
671311617 นางสาวสุพัฒตรา ดอนสิงห์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าลี่วิทยา ยังไม่ชำระ
671311616 นางสาวพนิตาพร สีขุมเหล็ก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671311615 นายชัชวาล แสนพวง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311614 นางสาวนิรมล บุตรโคตร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311613 นางสาวนิภาภรณ์ ทองออน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671311612 นางสาวณัฏฐนิชา ผิวขำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ชำระแล้ว
671311611 นางสาวทิพามณี จันดารัตน์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311610 นางสาวสริมน ไชยพร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
671311609 นายนนทกร เคนหล้า การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671311608 นางสาวแววปราชญ์ ดวงจินดา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแสงสุริยาวิทยา ชำระแล้ว
671311607 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ยังไม่ชำระ
671311606 นายธนกฤต แสนเขื่อน บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311605 นายธวัชชัย รักวิชา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311604 นางสาววรินทราย สมมาตร วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ชำระแล้ว
671311603 นางสาวนวิภา สองสีดา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
671311602 นางสาวสุพรรษา เชื้อคำฮด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาเทคโนโลยีพุทธรักษา ยังไม่ชำระ
671311601 นางสาวอาลีนา ไมอักรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671311600 นางสาวกัญญาณัฐ ใจบุญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311599 นางสาวรัตนา แถมสมดี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
671311598 นายสหรัตน์ ทองสง่า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671311597 นายนนทนัตถ์ แสงลอย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671311596 นางสาวจรัสศรี คำไพ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
671311595 นางสาวรัญชิดา คุสนั่น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
671311594 นางสาวศิริวรรณ สินธร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311593 นางสาวณัฏฐณิชา ลากุล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
671311592 นางสาวสุชานันท์ จันทาศรี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671311591 นางสาวสุพัตรา สัตถาผล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
671311589 นางสาวชลนันท์ นิยมธรรม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671311590 นางสาวกนกพรรณ กองสิมมะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
671311588 นางสาวนัฐนรี ศรีสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311587 นายเสกสรร คำทะเนตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311586 นางสาวพิยดา ศรีโยธา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ชำระแล้ว
671311585 นางสาวยสวดี แสงเผ่น การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนทรายมูลวิทยา ยังไม่ชำระ
671311584 นางสาวพิมชนก พรมเสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311583 นางสาววรรณิษา เชื้อคมตา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311582 นางสาวอิสริยา นาโควงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ยังไม่ชำระ
671311581 นางสาวพลอยไพลิน โวหารคล่อง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
671311580 นางสาวบัณฑิตา บุญภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311579 นางสาวปริฉัตร สุขเจริญพงษ์กุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311578 นางสาววราภรณ์ ลิภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671311577 นางสาวชินารมย์ เกิดศักดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671311576 นายวีระพัฒน์ วะชุม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
671311575 นางสาวsirima wiangkaew ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671311574 นางสาวกนกวรรณ เจริญรักษ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671311573 นางสาวนารีรัตน์ บุญตวง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311572 นางสาวจิตรลดา สุคำภา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ชำระแล้ว
671311571 นายนครินทร ทานิง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311570 นายจิรพัส สุนา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671311569 นายณัฎฐ์พลัช รับจันทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311568 นางสาวศิตานันท์ วะรินทรา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ยังไม่ชำระ
671311567 นายธนากร แสนบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311566 นางสาวอรัญญา พิกุลศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ชำระแล้ว
671311565 นายชยพล จิตราคม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ชำระแล้ว
671311564 นายสุชาติ ภูสังวาลย์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยังไม่ชำระ
671311563 นางสาวลักษิกา ทองคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ชำระแล้ว
671311562 นางสาวชลลดา พันที ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ชำระแล้ว
671311561 นางสาววณิชยา ปีพิมพ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311560 นางสาวธิดา พรมประโคน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
671311559 นางสาวนงนภัส กัณหา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ชำระแล้ว
671311558 นายธนาภรณ์ แสงสุวรรณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671311557 นายวัชรปกรณ์ คำมุงคุณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671311556 นางสาวนงนภัส กัณหา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล1สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร15 ยังไม่ชำระ
671311555 นางสาวปิยะดา ระติเดช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671311554 นางสาวปิยะดา ระติเดช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671311553 นางสาวชนัฐดา วระโงน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ชำระแล้ว
671311552 นางสาวกมลทิพย์ สันธานเดชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
671311551 นายศิริวัฒน์ การุณศิริ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ที.เทค ยังไม่ชำระ
671311550 นางสาวศศิพร ประชาชัย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ชำระแล้ว
671311549 นายธนภัทร วราโพธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนรัษฎา ยังไม่ชำระ
671311548 นางสาววิราวรรณ นนทะสอน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311547 นางสาวปุญชรัสมิ์ อภิสมาจารโยธิน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671311546 นางสาวอัญชุลี มาลายุทธศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิลัย เทคโนโลโยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671311545 นายปรเมศ กมลภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311544 นางสาววรัทยา จันทะวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311543 นางสาวอันธิกา คำมุงคุณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671311542 นางสาววีรดา หงษ์บุดดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311541 นายพงษ์ศธร หลานเศรษฐา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
671311540 นางสาววิชุดา พรหมเสนา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ชำระแล้ว
671311539 นางสาวหทัย โพนตุแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311538 นางสาวอริสรา พละสินธ์ุ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311537 นางสาวธัญสินี สุรำนาจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311536 นางสาวอรจิรา เลิศศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
671311535 นางสาวพิชาริณี ด่างเกษี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไคโกะอุดรธานี ชำระแล้ว
671311534 นายศุภณัฐ ปาปะเก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
671311533 นายวีรภัทร นีลพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
671311532 นายกิตติศักดิ์ จันทรถ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
671311531 นางสาวปิ่นนภา กงพาน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311530 นางสาวเเคทมณีญา สุทธิพันธ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671311529 นางสาวกุศะริน รัตนวงศ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311528 นายศศิกร ละดาดาษ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังงูวิทยา องค์การบรอหารส่วนจังหวัดอุดรธานี5 ยังไม่ชำระ
671311527 นางสาวกันยากร แสงจันดา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671311526 นางสาวนภิสา อันประสิทธิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671311525 นางสาวปิยะฉัตร คำแปร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุตาไก้วิยาคม ยังไม่ชำระ
671311524 นางสาวกุลธิดา เหลากุล บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311522 นายกองทุน ชนะยุทธ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311521 นายดนัย อุสันสาห์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311520 นางสาวรินรดา คำไข บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311519 นางสาวอภิญญา หุ่นทอง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311518 นางสาวธิดารัตน์ เหลาบัว บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุตาไก้วิทยา ยังไม่ชำระ
671311517 นางสาวดวงแก้ว มหาโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311516 นางสาวอธิชา กาญจนพัฒน์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ ชำระแล้ว
671311515 นางสาวศิริกสญ ไพบูลย์ชิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671311514 นางสาวบุษกรณ์ นันจําลอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311513 นางสาวจิระวรรณ นังตะลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671311347 นายศุภกิตติ์ แสนเฮ้า สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671311346 นางสาวจีรนันท์ ภูแช่มโชติ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311345 นางสาวจารวี บัวโฮม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671311344 นางสาวเมธาวี สีเงิน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงเย็นพินยาคาร ยังไม่ชำระ
671311343 นางสาวชลธิชา เจริญสุข รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671311342 นายสิริวัฒน์ บุษมงคล วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671311341 นางสาวณิชาภัทร ทานโชดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311340 นางสาวสุชานันท์ ผงสินสุ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311339 นายทวีทรัพย์ แสงเจริญ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671311338 นางสาวศศินภา มูลชะนาม บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311337 นางสาวกรกนก วรังศรี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311336 นายเมธาพงศ์ บุพศิริ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311335 นางสาวอริสรา หล้าจันทะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311334 นางสาวจีรชาฎา อนันติ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311333 นางสาวกิ่งกาญจน์ ธนโสม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรีนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311332 นายธวัชชัย จรกรรณ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311331 นางสาวธัญพักตร์ แสนติยะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311330 นางสาวมนตร์ฤดี ภักมี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
671311329 นางสาวเกศรินรัชต์ พรหมลังค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311328 นางสาวกชามาศ นันชนะ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671311327 นายจักรพงษ์ แก้วดารา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671311326 นางสาวสุดาพร ศิริสุข นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311325 นางสาวณัฐวิภา บัวภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุงเจริญวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี8 ชำระแล้ว
671311324 นางสาวสุภัสสร บุตรเเสง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311323 นางสาวอภิญญา นาโสก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ชำระแล้ว
671311322 นายนวพล กุลมินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้าสกลนคร ชำระแล้ว
671311321 นางสาวอริสา หมู่หัวนา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ ยังไม่ชำระ
671311320 นางสาวธิยากร ศรีชัยมูล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
671311319 นางสาวภัทรมน ฆ้องคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุบลรัตน์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311318 นายกิตตินันท์ สงฆ์ธรรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311317 นายนันทวุฒิ ภูตะคาม ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671311316 นางสาวรพีภรณ์ ตรงดี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311315 นางสาวสิรินทร์ยา ประนต ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311314 นายปวริศ บรรเทาทุกข์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311313 นายชุติพนธ์ พ่อหลอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311312 นายพุฒิพงศ์ กุดแถลง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671311311 นางสาวนันทิดา พึ่งอินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
671311310 นางสาวสุดารัตน์ อุ้ยวงค์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
671311309 นางสาวศริษา อุดมพร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311308 นางสาวปภัสรา กันยะวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิยาคม ยังไม่ชำระ
671311307 นางสาวนารีรัตน์ จันลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ชำระแล้ว
671311306 นายปุระชัย สุราราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671311304 นายปฎิภาณ ทองอันตัง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดป่าสุทธาวาส ชำระแล้ว
671311303 นางสาวพัชฎาภรณ์ โชคดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนไชยวานวิทยา ยังไม่ชำระ
671311302 นางสาวกชกร เกตุคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311301 นางสาวรัชดาภรณ์ ณะวงวิเศษ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311300 นายนราวิชญ์ สุวรรณไตรย์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311299 นางสาวธนภรณ์ บุราณรมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพล ยังไม่ชำระ
671311298 นางสาวพรนภา ลำทอง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671311297 นายภากร ศรีประกอบฤกษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671311296 นายอดิศักดิ์ ภูวงศ์ษา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311295 นางสาวสิริยากร ดีเอม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311294 นายเรืองเกียรติ ร่องเเซง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671311293 นางสาวศุลีพร ศรีหาเศษ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311292 นางสาวจิตติมา เงินนาม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311291 นางสาวกรวิภา แสนสุภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671311290 นางสาวอทิติยา แสนสุภา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671311288 นางสาวพรนิภา ปัตตานี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671311289 นายรพีภัทร ทศราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671311287 นายรัชชานนท์ วงค์คำ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671311286 นางสาวสุจิตรา นรมาตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าบ่อ ชำระแล้ว
671311285 นางสาวปิยพร ศรีชุมพร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
671311284 นายนัฐทพล อุตรหงษ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311283 นายพลากร อุปัญญ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำชะอีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311282 นางสาวอริศรา กรมทำมา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671311281 นายวิสุทธิชาต โกพลรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311280 นายภาคิน แก้วจินดา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671311279 นายฑักษ์ดนัยพร ท่อนจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311278 นางสาวจุฑามาศ พูนประโคน ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
671311277 นายเด่นวรรณชัย พรมดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
671311276 นางสาวศิริพร วงศ์ตาขี่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ชำระแล้ว
671311275 นางสาวขวัญใจ สังควัน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311274 นางสาวเจตนิภา บัวขาว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311273 นางสาวสุภาวิณี คำทะเนตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671311272 นางสาววราพร พูลสวัสดิ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311271 นางสาวชุลีพร ศรีฤทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
671311270 นางสาวชื่นกมล คึมยะราช การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311269 นางสาวธัญจิรา อุปพงษ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311268 นางสาวนิลดา วัฒโน ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองโนประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671311267 นายณัฐพงษ์ อินทวงษ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
671311266 นางสาวชุลีพร ต่อซอน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671311265 นางสาวกนกวรรณ มาตราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311264 นางสาวพิมพ์มาดา ตุธรรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671311263 นายทรรศนะ จารุกานนท์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671311263 นายทรรศนะ จารุกานนท์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671311262 นางสาวกัญญากร คอนโคตร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671311262 นางสาวกัญญากร คอนโคตร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671311261 นายชิษณุพงศ์ แสงวุธ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671311261 นายชิษณุพงศ์ แสงวุธ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671311260 นางสาวอภิปรียา อาจกิจ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671311260 นางสาวอภิปรียา อาจกิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671311259 นางสาวนันทริสา หลอดเงิน บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671311259 นางสาวนันทริสา หลอดเงิน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671311257 นางสาวชนัฐปภา เทพศรีหา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671311257 นางสาวชนัฐปภา เทพศรีหา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671311256 นางสาวมานิตา อารมณ์สวะ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311256 นางสาวมานิตา อารมณ์สวะ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311255 นายกิจนิทัศน์ อึ้งธิติพันธ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671311255 นายกิจนิทัศน์ อึ้งธิติพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671311254 นางสาวจันทมาศ ฟองใหญ่ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671311254 นางสาวจันทมาศ ฟองใหญ่ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671311253 นางสาวฐาปณีย์ อุ่มสาพล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671311253 นางสาวฐาปณีย์ อุ่มสาพล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671311252 นางสาวยุภาวรรณ คำยศ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671311252 นางสาวยุภาวรรณ คำยศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671311251 นางสาวอาริษา ผิวเงิน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311250 นางสาวกมลพรรณ คำนนท์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671311250 นางสาวกมลพรรณ คำนนท์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671311249 นายนวพรรณ ปัญญา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311249 นายนวพรรณ ปัญญา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311248 นางสาวกนกพร สิงห์รักษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาแห้ววิทยา ยังไม่ชำระ
671311247 นายณัฐพล คำผอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671311246 นายอติชาต แก้วอยู่ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงตาลวิทยา ชำระแล้ว
671311245 นางสาววิชุดา สะพานกลาง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311244 นางสาววรรณษา หวินทะวงษ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671311243 นางสาวดวงหทัย สุวัตร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา ชำระแล้ว
671311242 นางสาวณัฐริกา ศิริชมภู คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311241 นางสาวพิชญา ยอดสะอึ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรีอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671311240 นางสาวภิรมย์พร เพิงกุณา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311238 นางสาววริศรา โคพทา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311237 นางสาวเยาวลักษณ์ ธ.น.ปน วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนการผลิต) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311236 นางสาวมลธิดารัตน์ ชาแสน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311235 นางสาวกัญญาณัฐ พิกากัน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ชำระแล้ว
671311234 นางสาวชญาดา การุณ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311233 นายณชวนนท์ จันทวงศ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311232 นางสาวพิมพิไล ไตริน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671311231 นางสาวเกณิกา แก้วมะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ชำระแล้ว
671311230 นางสาวดุจกมล แซงดาว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก ยังไม่ชำระ
671311229 นางสาวมุกฑิตา พรมแก่น สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671311228 นางสาวสุนิษา บุญมาก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกู่แก้ววิทยา ชำระแล้ว
671311227 นางสาวเมทนี มีคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671311226 นางสาวน้ำอ้อย เพลียเทพ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311225 นางสาวเสาวณีย์ คำมุงคุณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ชำระแล้ว
671311224 นางสาวออมสิน ฮาบประคร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพธิเเสนวิทยา ยังไม่ชำระ
671311223 นางสาวนงลักษณ์ คำภาพงษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
671311222 นายธัญธร ขยัน ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ชำระแล้ว
671311221 นายวุฒิชัย แก้วอ่อนขวา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671311220 นางสาวหทัยทิพย์ พลศรีดา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311219 นางสาวอารยาภรณ์ พรหมลัง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671311218 นายชัยณรงค์ มุ่งรวยกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671311217 นางสาวณัฐนรี สุวรรณเพชร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671311216 นางสาวณัฏฐณิชา ขันขะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311215 นางสาวบุษกร แสนละมุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671311214 นายจตุพร จันทร์มาลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671311213 นางสาวอลิษา เกษมสินธุ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671311212 นางสาวนิภาพร ทีสุกะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671311211 นางสาวอรจิรา เชื้อวังคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311210 นายณัฐวัฒน์ เสียงเย็น การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311209 นายปฏิภาณ หม่อมพระเนาว์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311208 นายอิทธิกร ดายังหยุด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671311207 นางสาวกันต์สุดา ขําประนม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671311206 นางสาวสุทัตตา หลักทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311205 นายสิปปกร เพียสา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671311204 นางสาวรัญชิดา แสงธิมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311203 นายภาณุพงศ์ ชัยมุงคุณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงมะไฟวิทยา ชำระแล้ว
671311202 นางสาวปิยะวรรณ ปัญญาดิษฐ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671311201 นางสาวสมิตานันท์ สุกัน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311200 นางสาวปัณฑินา เสตรสิงห์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านเเพง ชำระแล้ว
671311199 นายพีรวัส วะสุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671311198 นางสาวชุติมณฑน์ หงษ์ศรีแก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีธรรมราชศึกษา ยังไม่ชำระ
671311197 นางสาวนุชจรี มุงคุณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311196 นางสาววันสุดา เเสนวิลัย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
671311195 นางสาววรรณิษา เห็มชูยิ่ง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
671311194 นายเจษฎา นามบุตรดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671311193 นางสาววรรณศร นารินรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671311192 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมสุวงศ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สามโคก ยังไม่ชำระ
671311191 นางสาวปทุมพร เดชธิสา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311190 นายพงศ์รภัส โต่นวุธ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311189 นางสาวสาริกา วิชากูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311188 นางสาวภัทราภรณ์ มณีปกรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311187 นายชัยณรงค์ มุ่งรวยกลาง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671311186 นางสาวธัญชนก วาริคิด ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671311185 นายธีรนัย อุดเลิศ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671311184 นายธีร์เมธัส ร้อยพิลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671311183 นางสาววันวิสา ใจทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671311182 นางสาวมัชฌิมา สุขเส็ง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
671311181 นายสุดเขต ใจยศ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311180 นางสาวกิ่งกนก เที่ยงภั นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
671311179 นางสาวศิริกัญญา อุณาพรม ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนสวรรค์ราษพัฒนา ชำระแล้ว
671311178 นางสาวทิพย์ธัญญา พงษ์นิล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านหมากแข้ง ชำระแล้ว
671311177 นางสาวสตรีรัตน์ คำทะเนตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงคำม่วง ยังไม่ชำระ
671311176 นายณัฐพล หล้าศรี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
671311175 นางสาวนันทพร แขนธิราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671311174 นายกฤษณะพงษ์ รักษาแสง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
671311173 นางสาวกุสุมา สุขเจริญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสระแก้ว ยังไม่ชำระ
671311172 นางสาวอนัญญา ปกติ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671311171 นางสาวจิราภา สุนันทะนาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311170 นายสิทธิโชค อุทธศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671311169 นางสาวชลธิชา ขันธ์แก้ว เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยารัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
671311168 นางสาวภุมรินทร์ ใครบุตร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311167 นางสาวชลธิชา ต้นวัน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311166 นางสาวอาทิตยา แจนโกนดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311164 นางสาวชุติกาญจน์ พองผลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311163 นางสาวภัททิยา สิมสิน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311162 นายรัฐภูมิ มะละกา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671311159 นายกันทรลักษณ์ เผยกลาง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671311158 นายเดโชชัย คำไชโย วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
671311157 นางสาวกัณฐิกา อนุญาหงษ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311156 นายจตุรวิทย์ แก้วหาวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร ชำระแล้ว
671311155 นายธนวินธ์ คำแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671311154 นางสาวบุญญพร มะโนนึก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671311153 นางสาวนิศาชล โคตรศิริ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311152 นางสาวกัญญาพัชร แก้วปัดชา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671311151 นางสาวสุชาวดี ศรีเฮือง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311150 นางสาวธิติสุดารัตน์ อ่อนเภา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311149 นายชวิศ กั้วสถิตย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311148 นายสิทธิกร อ้วนละมัย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ชำระแล้ว
671311147 นางสาวชุติกานต์ หลิมลำยอง วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311146 นางสาวเกสรา ยิ่งใจกล้า บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311145 นายชนะชัย สลางสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671311144 นางสาวชัชฎาภา ทับคำ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
671311143 นางสาวรินรดา วัดไชยสงค์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร หนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
671311142 นายวีรพงศ์ อินต๊ะราช พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
671311141 นางสาวชาลิสา คำคนซื่อ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671311140 นายประเสริฐศิลป์ บุญภิรมย์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านเเพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311139 นางสาวณัฐพร คุณมี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671311138 นายวิวัฒน์ชนา คำไชโย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเอกปัญญา ยังไม่ชำระ
671311137 นางสาวนุสบา อินธิสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671311136 นางสาวทัศนาวรรณ แก้วกุดฉิม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ชำระแล้ว
671311135 นางสาวฐานพร พันธ์เพชร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671311134 นางสาวปรัชญากร ธรณี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311133 นางสาวสุชาวดี กองฉันทะ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (เทียบโอน) (วท.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเลย ยังไม่ชำระ
671311132 นายภัทร์นรินทร์ นิลจันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเลย ชำระแล้ว
671311131 นางสาวพรฤดี พรมสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311130 นางสาวศศิพิมพ์ อินแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671311129 นายพีระพัฒน์ ป่งกวาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671311128 นางสาวกรรณิกา บาลเพชร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
671311127 นายจามีกร แก่นจันทร์ การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671311126 นางสาวปาจรีย์ สุคนธชาติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671311125 นายณัฐภัทร วงศ์ศรีชา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671311124 นายญัตติพงศ์ ชัยบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
671311123 นายชัชนันท์ เนียมแตง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671311122 นายพงษ์เฉลิม พงษ์ไพบูลย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311121 นางสาวกัญญาวีร์ รุ่งสัมฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311120 นางสาวสุภาวดี มงคลสุภา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671311119 นางสาวธันยชนก สำแดงภัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ยังไม่ชำระ
671311118 นาย อนุพงศ์ สมบูรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671311117 นางสาวสุดารัตน์ มนต์สิงห์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671311116 นายนวพล สดชื่น
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56
()

Notice: Undefined index: FAC_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 58
โรงเรียนนาหน้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671311115 นางสาวปวีณ์ธิดา วงศ์ศรีลา
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56
()

Notice: Undefined index: FAC_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 58
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671311114 นายประกาศิต ราชป้องกัน
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56
()

Notice: Undefined index: FAC_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 58
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ยังไม่ชำระ
671311113 นายกัณตวัฒน์ อุทัยวัฒน์
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56
()

Notice: Undefined index: FAC_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 58
โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671311112 นายเทพพิทักษ์ บัวทะราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671311111 นางสาวสุจิตรา สุขประเสริฐ
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56
()

Notice: Undefined index: FAC_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 58
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) ชำระแล้ว
671311110 นางสาวฉัตรพร มั่นดอนเรือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671311109 นางสาวปนัดดา หันจางสิทธิ์
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56
()

Notice: Undefined index: FAC_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 58
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671311108 นางสาวดวงหทัย สาขันธ์โคตร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671311107 นายจิรากร แก้วคำสอน
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 56
()

Notice: Undefined index: FAC_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65_r3_admis_lis.php on line 58
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671311106 นางสาวอนันตญา แก่นท้าว การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671310488 นางสาวศรัณย์ลักษณ์ พันธุกาง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรีโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671310487 นางสาวชนันสิริ สีตำ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671310486 นางสาวอักษรศาสตร์ พ่อชมภู ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเเกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671310485 นางสาวสมใจนึก สหารัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310484 นางสาวรุ่งนภา ชนะพจน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671310483 นางสาวสุดนิตา วงศรีทา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310482 นางสาววรนุช รัตนเนตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671310481 นางสาวพรรนิษา ไชยวงศ์คต ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ชำระแล้ว
671310480 นางสาวมะลิจันทร์ โคตรพรม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310479 นายฐิติกร ขอดเมชัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310478 นางสาวศตพร ชาวโพธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671310477 นางนันทิดา ค้าสบาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เเวงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310476 นางสาวสาวิตรี วิพรรณะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671310475 นายจตุชัย อักษาสอน บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมูลนิธิโคกสว่างธรรมานุสรณ์ ชำระแล้ว
671310474 นายทรงศักดิ์ มาตย์วังแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310473 นายอนุชา สุวรรณไตรย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ชำระแล้ว
671310471 นางสาวสุมินตรา เอี่ยมสอาด เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310470 นางสาวดลพร ยางธิสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671310467 นางสาวฐิตาพร ศรีภักดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
671310466 นายกรวิชญ์ ปังอุทา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671310465 นางสาวพรภิมล พองพรหม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310464 นายวันชัย ไตรินทร์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671310463 นายเมธาสิทธิ์ พ่อหลอน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาเเกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310462 นายพชรภูมิ เชื้อดวงผูย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671310461 นายธนพงษ์ มิสงอน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310460 นางสาวสิรินทรา เวยสาร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671310458 นางสาวจิติยาภรณ์ น้อยสุวรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310457 นางสาวนิธยาภรณ์ อุตพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310456 นางสาวชาลิสา ลุมวงค์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310455 นางสาววิภาวี ศรีเพ็ง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัวขาว ยังไม่ชำระ
671310454 นางสาวษมานันท์ ใยลีอ่าง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310453 นางสาวจารุภา อินแปลง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310452 นายคุณากร จันทะบาล การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ชำระแล้ว
671310451 นางสาวปภินพิทย์ นนท์ศิริ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ชำระแล้ว
671310447 นางสาวพิริยากร วงค์คำจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671310446 นางสาวกฤตพร พวงนาค การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
671310445 นางสาวปาริฉัตร ไชยสุระ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา ชำระแล้ว
671310444 นางสาววิสุดาพร ครุธตำคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310443 นายศาสตราวุฒิ แสนบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310441 นางสาวศิรินภา มุสิกุล ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดจับประชาสรรค์ ชำระแล้ว
671310440 นางสาวชนม์นิภา เย็นจตุรัส วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671310439 นายพีรพัฒน์ พรมจันทา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671310438 นายจิรายุส นุศาสตร์สังข์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาแกพิทคม ชำระแล้ว
671310437 นางสาวอมาวสุ ละม้ายกลาง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671310436 นายอภิศักดิ์ สุคำภา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310435 นางสาวจิราภรณ์ สุขรมย์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671310434 นายเศกสันต์ น้ำแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310433 นางสาวนฤมล ผาวงศ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671310432 นางสาวกัญญาวีร์ ภูอ่าว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671310431 นางสาวนันท์นภัส สมรูป บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
671310430 นางสาวอนันตญา แก้วอินตา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310429 นางสาวณัฐธิดา ขาวทองบริสุทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310428 นายภูวเนตร นิตยาคม วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310427 นางสาวฐิดาพร เชื้อดวงผุย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310426 นายชัยพิพัฒน์ ปุริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310424 นายชัยรัตน์ ถินมา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ้านเเพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310423 นางสาวบัณฑิตา ชุณหปราณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310422 นางสาวธันยพร อุดมกัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310421 นางสาวกมลลักษณ์ อุดมกัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310420 นางสาวจันทร์ฉาย แสงพรหมชะรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310419 นางสาวอุมากร อ.ท.ชม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร 10520 ยังไม่ชำระ
671310418 นางสาวนฤมล มาซาว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310417 นางสาวภัสสรา ขำอ่อน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310416 นางสาวเนตรกมล ศรีพุทธา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310415 นางสาวอรจิรา ศรีจันทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310414 นายณัฐพงษ์ มูลบุตรดา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310412 นางสาวอมรรัตน์ ดีดสวพันธ์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310411 นางสาวพรรณรัตน์ ได้พึ่ง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671310410 นางสาวนิรมล อินธิฤทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671310409 นางสาววราทิพย์ คำภูแสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนแวงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310408 นางสาวมณีรัตน์ ไชยรบ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนแวงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310407 นางสาวจีรนันท์ กุลสุข การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671310406 นายภาคภูมิ รัสจัตุรัส บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
671310405 นายนรินทร แก้วโงน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671310404 นางสาวจิดาภา ศรีกูลกิจ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671310403 นางสาวเกศริน อ้วนอินทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671310400 นางสาววริศรา โคดอาสา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310399 นางสาวชนกนันท์ แสงฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310398 นางสาวปาณิศา ชนะน้อย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้วยเม็กวิทยาคม ชำระแล้ว
671310397 นางสาวพัชรี บรม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ยังไม่ชำระ
671310396 นางสาวพรรณิกา ศรีชมภู คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ชำระแล้ว
671310395 นางสาวจิราภัทร ผิวอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
671310394 นางสาวภัสสร วงษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ชำระแล้ว
671310393 นางสาวอชิญา โวหาญคล่อง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
671310392 นางสาวณัฐนริน สุผา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310391 นางสาวอนัญตญา สีจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671310390 นางสาวปภาวี เล็บสา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310389 นายอัครพล อัคเสริญ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310388 นางสาวปรียาพัชร อุดมนา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310387 นายศักรินทร์ เชื้อคำเพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310386 นางสาวชญานี คำสวัสดิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310385 นางสาวนันทิยา อบเชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ชำระแล้ว
671310384 นายอภิสิทธิ์ อุปติ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310383 นางสาววรรณิภา ขุยชัยภูมิ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671310382 นางสาวธัญญารัตน์ อัคฮาด รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671310381 นางสาวปนัดดา อุทำกา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671310380 นางสาวลลิดา โคตรคำ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671310379 นางสาวอรอุมา อนุญาหงษ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671310378 นางสาวรวิวรรณ มหาวงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671310377 นางสาวชฎาภรณ์ หล้าพรม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671310376 นางสาวสุวดี บุญมี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310375 นายอนุวิท วิเศษสม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671310374 นางสาวชลธิชา ลีพรม บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671310373 นางสาวจิดาภา นารถชมสา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671310372 นางสาวจิตรสินี บรรไพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671310371 นางสาวปิยะนันท์ อินธิแสง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671310370 นายสินธนูวัฒน์ ชะดามนต์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671310369 นายสุทธิพงษ์ วรพันธ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671310368 นางสาวจิตรลัดดาวัลย์ อุปเสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310367 นายอัษฎายุธ สาริบุตร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671310366 นายธีระพัฒน์ พันภักดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671310365 นางสาวสุภาวดี ไชยมงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
671310364 นายเทพประทาน จันทบาล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310363 นางสาวณัฐพร คําชนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310362 นางสาวภัทรนันท์ บำรุงหงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310361 นายศักดิ์ศรณ์ นามเดช บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671310360 นางสาวธีร์สุดา ดวงจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671310359 นางสาวอรชพร โคตรปัญญา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671310358 นายภาคิน สายสิงห์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671310357 นายสุรวุฒิ ใจสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310356 นางสาวแก้วตา เภาโพธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
671310355 นายธนศักดิ์ ใจดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310354 นางสาวมณฑกาญจน์ คำจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310353 นางสาวสุภาวรรณ ด้นดั้น นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310352 นางสาวอารียา แสงนาราย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310351 นางสาวพิมพ์ชนก บุญหลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310350 นางสาวกนกพร อินทร์กอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310349 นางสาวฐาปนิตตา บุญประกอบ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสังคมวิทยา ยังไม่ชำระ
671310348 นางสาวลลิตา คะสุดใจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310347 นางสาวอุบลวรรณ ป้องกัน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
671310346 นายธนธรณ์ นันไตย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671310345 นางสาวชลธิชา โพชะราช คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671310344 นางสาวสุนิสา ปัตตะราช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310343 นางสาวหนึ่งฤทัย ประกิ่ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310342 นางสาวศิริยากร มะลิแย้ม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การเรียนอัลฟอนโซ ชำระแล้ว
671310341 นางสาวสุทธิประภา ประทุมทอง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชียงเพ็งวิทยา ชำระแล้ว
671310340 นางสาวอาทิตยา เดชพันนา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310339 นายจิรวัฒน์ หาญชัยศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671310338 นางสาวชลลดา โพชะราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ยังไม่ชำระ
671310337 นายวชิรวิชญ์ เดชบรรทม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671310336 นางสาวนารีรัตน์ วงศ์งาม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310335 นายชาติตระการ ศรีสุราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671310334 นางสาวนันธิชา กาญจนวิบูลย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671310333 นางสาวณัชชา ปุ่มเป้า ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
671310332 นางสาวธัญธิดา จำวงศ์ลา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310331 นางสาวณัฐพร มนต์ทินอาสน์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก ชำระแล้ว
671310330 นายชนบดินทร์ ถวิลวิทยานนท์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310329 นายพงศ์พิสุทธิ์ ยางธิสาร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671310328 นางสาวปนัดดา นาโควงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310327 นายชลพินิจ สันราษฏร์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671310326 นายอภิสิทธิ์ ชุมภูวัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310325 นางสาวกมลลักษณ์ บุญครอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671310324 นางสาวสุภัทรตรา แก้วดวงสี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ส่องดาววิทยาคม ชำระแล้ว
671310323 นางสาวเกณิกา แก้วมะ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310322 นางสาวปาริฉัตร ศิริบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310321 นางสาวณัฐพร การุณ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310320 นางสาวพิมญาดา หลาบโพธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310319 นายจิรพัฒน์ เขียนจอหอ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310318 นายอลงกรณ์ คำภูแสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671310317 นางสาวนฤตา โพธิ์ตาทอง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671310316 นางสาวศิริวรรณ ภาโสม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310315 นางสาวภัทรธิดา ศรีม่วง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671310314 นายชยพล กองทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671310313 นางสาวภัทรพร จินะโสด เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671310312 นางสาวศิริญญา อุปทุม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ยังไม่ชำระ
671310311 นางสาววารีรัตน์ มีเหง้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671310310 นางสาวธันย?์ชนก พิลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310309 นางสาวแก้วกมล วงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาทมวิทยา ชำระแล้ว
671310308 นายอุภัยภัทร แก้วมาลุน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671310307 นางสาวอรัญญา เเสงจันทร์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310306 นางสาวมาลินี ภักดีวุฒิ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671310305 นางสาวณัฐธิดา อภัยโส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310304 นางสาวปวีณา ปิ่นดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671310303 นางสาวธัญจิรา ฤาเดช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671310302 นางสาวหนึ่งธิดา นิยมคุณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671310301 นางสาววรวลัญช์ พันธุกาง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671310300 นางสาวอริสรา แก้วพาดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310299 นายฑนวรรชน์ อวนป้อง วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310298 นางสาวชลธิชา สุบงกช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310297 นางสาวกฤติยาภร ยี่ยวน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671310296 นายอนุวัฒน์ สุขนา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671310295 นางสาวโศภิตา ชาสงวน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310294 นางสาวสุจินดา อำภาวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310293 นางสาวนิภาภรณ์ พรหมทองดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671310292 นายรัฐศาสตร์ สีพยอม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310291 นางสาวรุจิภา พรมทอง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310290 นางสาวกุลธิดา คำสวัสดิ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310289 นางสาวณัฐชนน บุตรอินทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
671310288 นางสาวธิดารัตน์ ผิวงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ชำระแล้ว
671310287 นายภานุกร วงศ์นนท์พรม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310286 นางสาววารุณี ผาลี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310285 นางสาวญาณินท์ ประโพธิ์ทัง ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
671310284 นางสาวอรัญญา ศรีประไหม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671310283 นายชนะ ไพเรืองโสม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310282 นางสาวดลพร ไชยเพชร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
671310281 นางสาวเกตน์สิรี หว่อวัน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310279 นางสาวศิริญาพร การสอน บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671310278 นางสาวศรัญญา ช้างหม้อ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310277 นางสาวชัชฎาภรณ์ ดาลัย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310276 นายศิวกร อุ่นสมัย บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671310275 นางสาวกวินทิพย์ จันทร์มาลา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310274 นายธนภัทร บุตรวงษ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โีรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671310273 นางสาวฑิฆำพร มิ่งแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
671310271 นางสาวดารุณี ทองนิวัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671310270 นางสาวอาภัสราภรณ์ อิทธิจันทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาวัดปัทมากร ยังไม่ชำระ
671310268 นางสาววิภาสิริ ตรัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310267 นางสาวกาญจนา แสงกล้า บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
671310266 นายนิธิกร จาเพียราช วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671310265 นางสาวณัฐชนน บุตรอินทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
671310264 นายสหรัฐ ฟองสมุทร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671310263 นางสาวยุพารัตน์ แสงทะมาต พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310262 นายธนศักดิ์ ใจดี ใจดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310261 นางสาวพูนสุข สีสว่าง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
671310260 นางสาวอนัญญา เสน่ห์ดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671310259 นายชานนท์ ลุนศรีเทียน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310258 นายณัฐวัฒ บรรเทาทุกข์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310257 นางสาวธัญญศิริ กันทะเชียร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671310256 นายเจษฎา จำปาทัศน์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671310255 นายพงศ์ศิริ โพธิ์คำพุด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310254 นางสาวปานตะวัน อิงลาว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671310253 นางสาวทิพยาภรณ์ เสือวง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671310252 นางสาววิไลพร สุมาโท นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ชำระแล้ว
671310251 นางสาวจุรีภรณ์ ต้อนโสกรี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671310250 นางสาวนริศรา สาระไชย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310249 นางสาวสุพัตรา จันทร์ส่อง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310248 นางสาวนัฐริกา บุพศิริ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310247 นางสาวศิรดา ต่ายเนาว์ดง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310246 นางสาวสุปรียา จันทร์สูง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671310245 นายติณณภพ บุพศิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310244 นางสาวเบญญา รองวารี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสังคมวิทยา ชำระแล้ว
671310243 นางสาวอรพรรณ นรบุตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671310242 นางสาวพิชชาภา ข่วงทิพย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310241 นางสาวปนัดดา ศรีนันทา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310240 นายกิตติพล น้อยชิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310239 นางสาวบัวตอง อ้วนพรมมา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
671310238 นางสาวธันยพร พิริยะสุทธิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671310237 นางสาวอนัญญา รัตนะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671310236 Ms.ณปภา พ่อนามแดง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
671310235 นางสาวภาวินี จิตจักร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้วยผึ้งพิทยา ชำระแล้ว
671310234 นางสาวโสพิศณภา แสงสิทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310233 นางสาวปาริฉัตร ชีด้าม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310232 นางสาวพรธิตา เทพวงษา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671310231 นางชนาพร เนตรภักดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671310230 นายเจษฎา ผาภูมิสิริ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671310229 นางสาวณัฐริกา แก้วจันทะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ชำระแล้ว
671310228 นางสาวณิชากร โพธิ์ทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
671310227 นายคมกริช โยลัย การจัดการธุรกิจเกมและอีสปอร์ต (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671310226 นายอภิรักษ์ สันป่าเเก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310225 นางสาวอัญชลีพร หาญมนตรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310224 นางสาวชุธินันญ์ จันทน์เสนะ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบล ยังไม่ชำระ
671310223 นายศุภเกียรติ ไขแสง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310222 นางสาวปนัดดา มะรุคะ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310221 นางสาววณิชยา พรจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310220 นายวรปัชญ์ จันทะดวง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงดรีเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310219 นางสาวชญานิศ ดาบสีพาย บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671310218 นางสาวมณฑิดา สาบก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310217 นางสาววรรณิสา กุดวงคแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310216 นายปริญญา สีดาเเก้ว ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ชำระแล้ว
671310215 นางสาวกฤษณา โคตรช้อดซ้าย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ชำระแล้ว
671310214 นางสาวอุมากร อรัญสร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
671310213 นางสาวทรรศนีย์ ไชยพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671310212 นางสาวนันท์นลิน คำมะภา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671310211 นางสาวจุฑารัตน์ ชาญอาวุธ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310210 นางสาวทิวาพร คำมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310209 นายอภินันท์ ยืนนาน วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัย?เทคโนโลยีสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671310208 นางสาวจิรภิญญา เพ็ญสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310207 นางสาวนฤมล วาระวาส คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองแวงวิทยา ชำระแล้ว
671310206 นางสาวรสิตา พวงทับทิม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310205 นางสาวลลิตา อนุญาหงษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
671310204 นางสาวสุนิตา เวียงสงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310203 นางสาวปริชาติ สุพรม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671310202 นายภควัต ซามงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
671310201 นางสาวอัจฉรา พัดเปี้ยมา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310200 นายปาระมี ปาระคะ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310199 นายนัทธวัฒน์ บาลโคตรคุณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671310198 นางสาวจันทกานติ์ ประกอบศุข นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671310197 นางสาวปวีณา กันยาวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671310196 นายคมเพชร สายคำพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ชำระแล้ว
671310195 นางสาวณัฐฑิยา ถาระสา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
671310194 นางสาวณัฐชยา สุจริต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310193 นางสาวโศภิตา ชาสงวน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310192 นางสาวเปรมสิณี สุกสีทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310191 นายกิตติภัทร์ เพ็งน้ำคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
671310190 นางสาวปิรันยา พูลศรีงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
671310189 นายณาศิส พรหมศรี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310188 นางสาวสลิลทิพย์ อินทนาม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671310187 นายพลฤทธิ์ บุญจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310186 นางสาวสุธิดา สิงห์ทองชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671310185 Miss.พัชรี ศรีหวาด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
671310184 นางสาวกมลนิตย์ เทศนา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310183 นางสาวศิริโสภา ใบบ้ง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671310182 นางสาวสุปรีญา ธิอุทิ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
671310181 นายจรูญวิทย์ เกงขุนทด ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310180 นายสุภทัต รักไทย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปทุมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310179 นายเจษฎา กิ้วราชแยง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671310178 นางสาวรินรดา โยลัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
671310177 นางสาวธันยพร ลามี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310176 นางสาวพรทิพา ดาโอภา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310175 นายวีรวัฒน์ ฮุงโสภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671310174 นางสาวสุชฎาภรณ์ แสนวิเศษ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ ยังไม่ชำระ
671310173 นายพงษ์สิทธิ์ ดวงทองมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
671310172 นางสาวพราวรุ้ง วจีสิงห์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310171 นายภัควัตร ดีดวงพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
671310170 นางสาววัชราวรรณ นุประทุม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
671310169 นางสาวศศิกานต์ คำแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำป่าหลายสรรพวิทย์ ยังไม่ชำระ
671310168 นางสาวสุพัตรา ต้นกันยา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671310167 นางสาวอัญชุลีจารีย์ เชื้อดวงผุย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671310166 นางสาวภัทรลาพา อินธิพันธ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
671310165 นางสาวจิตติมา นาโสก เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
671310164 นางสาวจุฑาทิพย์ ไชยเชษฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
671310163 นางสาวกมรวรรณ ชมภูนุช วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน?เต่างอย?พัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310162 นายศุภกิตติ์ ศรีสร้อย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310161 นางสาวผไทมาส แก้วทอง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ยังไม่ชำระ
671310160 นายชัชวาลย์ บางทราย วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (แผนการเรียนเครื่องกล) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยยานยนต์ ยังไม่ชำระ
671310159 นางสาวสกุลทิพย์ ฤทธืสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ DSS) (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ที,เทค ยังไม่ชำระ
671310158 นายวีระพัฒน์ กุดวงค์เเก้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310157 นายภาณุพงษ์ ทองจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671310156 นางสาวเกษชุมาริณ จันรอง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671310155 นางสาวญาณิสา ปากดี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310154 นายชุติพนธ์ ฆ้องพาหุ วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310153 นายภัคพล วิเศษโชค นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671310152 นางสาววรางคณา ก่อนเกิด วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
671310151 นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์อ่อน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671310150 นางสาวปิยธิดา ไวสุวรรณ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310149 นายปริวัฒน์ นามนิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ยังไม่ชำระ
671310148 นายมานิต เจริญดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
671310147 นางสาวจีรนันท์ สุนทรพินิจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671310146 นางสาวจารุวรรณ เศรษฐี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310145 นายธนากร วรสิงห์กฤดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671310144 นางสาวปนัดดา ศิริอินทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310143 นายผดุงพล ศรีโยหะ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
671310142 นายฉัตรมงคล เเสงสุรินทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671310141 นางสาวกนกวรรณ ขามรัตน์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
671310140 นางสาวอภัสรา ตาระบัตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671310139 นายพิชยพล ชัยปัญหา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ยังไม่ชำระ
671310138 นางสาวฐิติภา ชมภูแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
671310137 นางสาวเกวริน นาสิงทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ชำระแล้ว
671310136 นางสาวธิดารัตน์ ศรีโคตร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671310135 นางสาววรรณภา กอนเกิด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
671310134 นายภาสกร เสาพงไพ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310133 นางสาวธันยพร ซามาตร์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671310132 นายธันยพร วิเศษทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671310131 นายสุริโย ศรีสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (แผนการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า) (วศ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671310130 นางสาวฉัตรชนก อุณาภาค ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
671310129 นางสาวทิพย์สุดา บุญชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671310128 นางสาวศศิกานต์ กลีบมะลิ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671310127 นางสาวสุธิตา ทะนะบริหาร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671310126 นายศุภเชษฐ์ พรมลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310125 นายกฤษฎา สิทธิรักษ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310124 นางสาวนันนภัทร พันนุมา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ชำระแล้ว
671310123 นางสาวปวันรัตน์ สุพรรณโมกข์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
671310122 นางสาววรัชยา ศรีเชียงสา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310121 นางสาวณัฐราวดี พรมคนซื่อ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671310120 นางสาวอภิญญา สีตานันท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
671310119 นางสาวธัญญรัตน์ บุญตาท้าว การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
671310118 นางสาวอชิรญา โวหาญคล่อง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
671310117 นางสาวญดาพร บุพศิริ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง ยังไม่ชำระ
671310116 นางสาวสุพัชราภา สมสิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310115 นางสาวอรุณรัตน์ ขุมผล บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลทวาปี ชำระแล้ว
671310114 นายอภิรวัฒน์ จันทะวัน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671310112 นายพิชชาพร โคตตะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ยังไม่ชำระ
671310111 นายพีรภัทร แสนสวาท วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
671310110 นายสิทธินันท์ คลังใหญ่ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671310109 นางสาววารุณี ศึกษานอก นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
671310108 นางสาวบุญตา ม้วนทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสังคมวิทยา ชำระแล้ว
671310107 นายจิณณ์ สุทัน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310106 นางสาวกัญญณัฎฐ์ จิตจักร วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
671310105 นางสาวณฐณัฐ อริยะสุข ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671310104 นายกอบชัย ถิ่นมุกดา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671310103 นางสาวสินาภรณ์ ระนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671310102 นางสาวนิชธาวัลย์ ว่องไว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671310101 นางสาวนิชธาวัลย์ ว่องไว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
671310100 นางสาวสิริกร แสงสุวรรณดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
671310099 นางสาวภัคจิรา งันปัญญา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
671310098 นางสาวนิชานันท์ วิลัยรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671310097 นางสาวพิณทอง คะสาราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
671310096 นางสาวจิราภา จันไตรรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
671310095 นางสาวนฤมล ภูละคร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310094 นางสาวพัฒน์ชัญญา รอดมณี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
671310093 นางสาวกัญญารัตน์ ราชคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
671310092 นางสาวอนันตญา สายตา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
671310091 นางสาวนภาภัทร อ้อมนอก การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
671310090 นางสาวฐิดาภา ทองนาค บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310089 นางสาวทิพวรร ประภาวะกา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
671310088 นางสาวอนุธิดา ไชยแสน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671310087 นางสาวพิมพ์ญาดา ไชยแสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310086 นางสาวดวงฤทัย ดลประสิทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
671310085 นางสาวพริริสา อินภูวงษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671310084 นางสาวฉันท์ชนก แพงหอม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671310083 นางสาวปาริชาต รัตนกสิกร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
671310082 นายสิทธิชัย มาตวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
671310081 นางสาวณัฐณิชา กิติเจริญภิวัฒน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
671310080 นางสาวปานวาด สุขสำราญ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
671310079 นางสาวมยุรินทร์ ผาใต้ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310078 นางสาวธนัชพร ผิวบุญเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671310077 นางสาวกัณฐิกา เอกสะพัง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310076 นางสาวสายธาร ดลกุล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671310075 นางสาวลลนา ภาอาษา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310074 นางสาวนารีรัตน์ กำริสุ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310073 นางสาวอรัญญา มหาโร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ชำระแล้ว
671310072 นางสาวประภาศิริ คนกล้า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
671310071 นายสืบศักดิ์ เม้าประเสริฐ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคอนสาวิทยา ชำระแล้ว
671310070 นางสาวชลนิกา พ่อโสภา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671310069 นางสาวอารดี พันธุออน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
671310068 นางสาวกัลยรัตน์ อินทโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
671310067 นางสาวลัดดาวัลย์ มหาวงศ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานี ชำระแล้ว
671310066 นางสาวธีรดา ดวงสุภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310065 นางสาวกนกวรรณ หาญชัยศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310064 นายธีรภัทร พรหมงอย วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310063 นางสาวอภิสรา คำเกาะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
671310062 นางสาวกัณฐิกา ตุ่ยไชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671310061 นางสาวจิราพัชร ผาสีดา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310060 นายเนตรติพงษ์ แพงโท นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
671310059 นางสาวอุมากรณ์ ชูคะรัมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671310058 นางสาวปริญดา อ่อนเขียว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรสเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
671310057 นางสาวชนันภรณ์ ไชยราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
671310056 Miss.ฐิติพร จันทะนี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โซ่พพิทยาคม ยังไม่ชำระ
671310055 นายศิวกร สาหาญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
671310054 นายวงศธร สอนสมนึก รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310053 นางสาวญาดา ยงค์พันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
671310052 นางสาวปกีรนัม ทองสุ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
671310051 นางสาวหทัยชนก อุดมเพ็ญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
671310050 นางสาวกัญณิกา พลกราง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310049 นายอนุชิต หาญจำปา วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (วศ.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310048 นางสาววรรณภา แสนภูวา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
671310047 นายนายธวัชชัย หาญภูบาล พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310046 นายณัฐวุฒิ วงค์ชาชม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาเเกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310045 นายสิทธิพล คนหาญ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
671310044 นายเทพทัต ผิวขำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม ชำระแล้ว
671310043 นายปกรณ์ ใยสิงห์สอน พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
671310042 นายณัฐพล แสนสุภา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
671310041 นางสาวศศิวิมล แดงจำแล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
671310040 นางสาววิมลสิริ บุญสิงห์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671310039 นางสาวฐิติวรดา จันทะศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
671310038 นางสาวอมลณัฐ จันทร์หนุ่น การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเวียงสระ ชำระแล้ว
671310037 นายณัฏฐ์ฐพัชร วงค์แสงคำ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
671310036 นางสาววันวิสา บุญนันท์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
671310035 นายวุฒิชัย อุ่นศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
671310034 นางสาวสุดารัตน์ โคตรมิตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
671310033 นายณัฐพล คณะวาปี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มเกล้า ชำระแล้ว
671310032 นางสาวฐิตารีย์ แดงมี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปลาปากวิทยา ชำระแล้ว
671310031 นางสาวจุฑารัตน์ สว่าง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
671310030 นางสาวเขมิกา เจียะรัตน์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว<