ระบบบันทึกประวัติ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์
เอกสารและสิ่งที่ต้องเตรียม:

1.รายงานตัวพร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา(แต่งกายชุดสุภาพ) วันที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ หอประชุมจามจุรี 1
2.พบอาจารย์ที่ปรึกษา เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมจามจุรี 1
  1. 1.ใบรายงานผลการเรียน (ป.พ.1./รบ.) ฉบับสมบูรณ์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
  2. 2.ใบรายงานผลการเรียน (รบ.) ระดับ ปวส หรือเทียบเท่า สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับ ป.ตรี 4 ปี(เทียบโอน) ฉบับสมบูรณ์ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ฉบับ
  3. 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. 4.ใบประวัติของผู้มีสิทธิ์ยืนยันการเป็นนักศึกษาใหม่ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  5. 5.ใบนำยืนยันสิทธิ์ ที่พิมพ์จากระบบ 1 ฉบับ
  6. 6.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  7. 7.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือชุดสุภาพ)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420617 นางฉันทนา จรกรรณ์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420346 นายกีรติ ไชยบัน โรงเรียนกศน.อำเภอดงหลวง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420040 นางสาวสุธิตา บุญประสม โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ รัฐศาสตร์ ร.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420044 นางสาววราภรณ์ ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420069 นางสาวกมลชนก ขาวศรี โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420034 นายประจักษ์ แสนทวีสุข โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420030 นางสาววันวิพา ผาสุข โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420348 นางสาวนรีกานต์ มะปรางค์ โรงเรียนมัธยมธษพล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420148 นายรัตนพงษ์ จ้อยนพรัตน์ โรงเรียนดุสิตพณิชยการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420449 นายธนศักดิ์ รัตนวงศ์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420257 นางสาวรัชนี คำหอม โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองนครพนม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420276 นางสาวแนนซี่ คริสติน คลาวลิ่ง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420322 นายอภิชัย แสงเสน โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420275 นางสาวมาริสา โรส คลาวลิ่ง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420329 นายพลวัฒน์ วงษ์วิราช โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420332 นางสาวอรอุมา เวียงสมุทร โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420325 นางสาวกลางดาว รักเสมอวงค์ โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420328 นางสาวระวีวรรณ พรหมมา โรงเรียนเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420298 นางสาวนิลาวรรณ แสงวิลัย โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420299 นางสาวณฤทธิ์ศรา จันทะลุน โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420320 นางสาวณัฐวรรณ ผ่านสุวรรณ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420167 นางสาวอรุณสาย ทาวะลุน โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420362 นางสาวปริยพร ไชยวงค์ โรงเรียนเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420417 นายสุทธิพงษ์ อรัญเสน โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420431 นายพีรัชตะ เล้าธนะธรรม โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420400 นางสาวกมลชนก วิโรพรหม โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420448 นางสาวศิรินญา ศรีสวรรค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420389 นางสาวจุฑาภัทร แสนสุพันธ์ โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420520 นายสัญญา เขียนนอก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420561 นางสาวศิรินทรา ทรัพย์ปัญญาพร โรงเรียนเซกา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420512 นายอริยะ สายคำภา โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420515 นายณฏฐพล วุฒิสารคุณ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420574 นางสาวปิ่นทิพย์ ประวัง โรงเรียนอาชีวศึกษาเชียงราย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420554 นายฉันท์ฑัต คำเมือง โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420531 นายประสพศิลป์ เสริมสกุล โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420551 นางสาวสุนารี ดวงปากดี โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420570 นายอิทธิพล คำบุญเกิด โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420536 นายเอกพล ทุมกิจจะ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420558 นายคุณัช นามพลแสน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420502 นางสาวเกษมณี บุตรแก้ว โรงเรียนราชภัฏกาฬสินธุ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420222 นางสาวนิตยา ลำพูน โรงเรียนสูงเนิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420402 นางสาวประไพพิศ ต้นศรี โรงเรียนราชภัฏสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420420 นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณรงค์ โรงเรียนเทคโนโลยีอยุธยา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420447 นางสาวผัลย์ศุภา มัครมย์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420399 นายรัฐภูมิ ลาสุด โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420223 นายณัฐเมศร์ มีระหงษ์ธนา โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420133 นายณัฐดนัย ระวัตร โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420126 นางสาวไอรีณ มาณะโพน โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420340 นางสาวขนิษฐา บุญกระจ่าง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420211 นายอริญธร ยอทำนพ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420363 นางสาวอารีย์ ขวาธิจักร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420359 นางสาวณมน ธนชยภิรมย์ โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420364 นายธีรภัทร กุลสละ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420172 นายวราเทพ นรภาร โรงเรียนอาชีวศึกษาอากาศอำนวย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420264 นางสาวดารานาถ เพ็งคำปั้ง โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420349 นางสาวอุทุมพร มาชาว โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420187 นางสาวศิริพร ผลาจันทร์ โรงเรียนเทคนิคน้ำพอง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420183 นายอนุวัตร ศรีจักร์ โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420581 นายอธิวัฒน์ แสนภูวา โรงเรียนเชียงใหม่ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420248 นางสาวชนาภา วรรณศิริ
Notice: Undefined index: SCHOOL in C:\laragon\www\regis\65-ksp_passed.php on line 113
นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420584 นางสาวพลอยไพลิน ผงสินสุ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420579 นายปิยะ มาตะรักษ์ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420577 นายกิตติภูมิ วินิจบุตร โรงเรียนการอาชีพร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420041 นายกิตติเดช แสนหูม โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420017 นางสาวพีรยา บุญมาก โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420060 จ่าเอกนรินทร์ สุวรรณไตรย์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420330 นางสาวศรัณยพักตร์ สุ่มมาตย์ โรงเรียนเทคนิคยโสธร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420601 นายวัฒเดช สายทอง โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420600 นายไพวรรณ วิชัยโย โรงเรียนราชภัฏพระนคร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420604 นายปณิธาน พุทธมาตร์ โรงเรียนอนุกูลนารี สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420212 นางสาวชนิศา อ่อนชื่นชม โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420095 นายกฤษฎา รัตนะ
Notice: Undefined index: SCHOOL in C:\laragon\www\regis\65-ksp_passed.php on line 113
สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420525 นายธีระพงษ์ ผานะวงค์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420599 นายปัณณวัฒน์ ปัสสาวะภา โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420181 นางสาวจุฬาลักษณ์ เกี้ยงกลิ่น
Notice: Undefined index: SCHOOL in C:\laragon\www\regis\65-ksp_passed.php on line 113
สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420595 นายวีระศักดิ์ วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนกศน.อำเภอโชคชัย สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420226 นายสุรสิทธิ์ ปามี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สัตวศาสตร์ วท.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420606 สิบตำรวจตรีปรเมศ ทุนิจ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420615 นายโชคดี วงศ์พรหม โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420616 สิบตำรวจตรีภัทรพล สุดสน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420588 นายทินภัทร อุ่นคำ โรงเรียนสว่างแดนดิน รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420590 นางสาวฤดีรัตน์ เปลกไธสง โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420591 นางสาวญาณิศา อุปชา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420592 จ่าสิบเอกวิศรุต ป้อสาย โรงเรียนการอาชีพแม่สะเรียง รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420555 นายปิยพงศ์ โพชะราช โรงเรียนราชภัฏสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420578 นายอธิป คูสกุล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420610 นางสาวศุลีพร คำปวน โรงเรียนเทคนิคสกลนคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420008 นางสาววนิดา หันจางสิทธิ์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร การจัดการ บธ.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420003 นางสาวนัชชา บังอาจ โรงเรียนประชามงคล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420031 นางสาวพิมพ์ลภัส บัวพรม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420014 นางสาวสุจิตตรา เวียงจันทร์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420026 สิบตำรวจตรีชัชรินทร์ วงลคร โรงเรียนบัวขาว นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420010 นายแดนศักดา อัคนิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420054 นางสาวภริดา ทัศน์จันดา โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ การจัดการ บธ.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420015 พันจ่าตรีทวีรัฐ ศรีวะรม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420007 นายฉัตรมงคล ฮองต้น โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420011 นางสาวสุภาวดี วงศ์ภาคำ โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล การจัดการ บธ.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420006 นายวีระพงษ์ ไตรวงค์ย้อย โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420018 นางสาวธัญญาลักษณ์ แก้วมาตย์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420025 นางสาวปาริชาติ ศรีสุราช โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420001 สิบตำรวจตรีชัยณรงค์ เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420269 เภสัชกรหญิงกนกวรรณ วัฒนตฤณากุล โรงเรียนอุบลราชธานี นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420383 นายสรศักดิ์ นาโควงค์ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420374 นายกฤษณะ เนตรมุงคุณ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420123 นางสาวศศินิภา มือกุศล โรงเรียนเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420382 นายพลมินห์ พุ่มศิโร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420111 นางสาวแพรวภรณ์ นาโควงค์ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420243 นายกีรติ ซาแฟน โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420242 นายรชานนท์ จุฬารมย์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420215 นางสาวอาทิตยา ฉายมณีรักษ์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420097 สิบตรีระย้า นานาวัน โรงเรียนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีอุดรธานี รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420307 นางสาววรรณวลัย สิงห์หาบุตร โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420203 นางสาวมานิตา เพชรโคตร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420161 นายเกียรติศักดิ์ โมครัตน์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420051 นางสาวสุนิตา วงษ์หมอก โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420355 นายทัศน์ไท เศิกศิริ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420391 นางสาวชณันภัสร์ ตันติพหลวัชร์ โรงเรียนเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420259 นายจตุรงค์ ชำนิไกร โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420286 นายนวพล อุปลี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420072 นายภรป ทับทิม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420055 นางสาวนภัสรา อุทัยลี โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420067 นางสาวดาวล้อมเดือน พ่อขมภู โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420208 นางสาวกมลวรรณ คำจำปา โรงเรียนอาชีวศึกษาศรีสงคราม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420432 สิบตรีอภิมุข รังสรรค์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420459 นางสาวชฎาพร กลมเกลียว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420065 นายธนทรัพย์ เพราะบุญ โรงเรียนสารคามพิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420140 นายภัทรพล พันธ์อั้ว โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420182 นางจิราวดี พรมวิชัย โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420356 นางสาวบัณฑิตา คำชมภู โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420495 นายฤทธิพร ปรีนึก โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420481 นายชัยอนันต์ สาขันธ์โคตร โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420492 นางสาวเอกอะเคื้อ ราชบรรดิฐ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420444 นางสาวชลิตา สีสุรินทร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420487 นางสาววารัตดา กำริสุ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420471 นางสาวลลิตา แก้วมุกดา โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420523 ร้อยตำรวจเอกไชยวัฒน์ ไชยนุ โรงเรียนรามคำแหง นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420522 Miss.นรินทิพย์ คงมี โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420369 นายวายุ โอนวัง โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420009 นางสาวรุ่งนภา กงนะ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420478 นางสาวศศิวัณย์ ชานันโท โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420535 นางสาวณิชชาพันธุ์ ขุ่มด้วง โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420498 นายอภิสิทธิ์ หอมจำปา โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420555 นายปิยพงศ์ โพชะราช โรงเรียนราชภัฏสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420547 สิบตำรวจตรีเจษฎา ยาทองไชย โรงเรียนร่มเกล้า นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420463 นายธนกฤต วิลาจันทร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420553 นายสุประวัติ พิกุล โรงเรียนชุมชนมุกดาหาร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420103 นางสาวพรรณทิพย์ ศรีษะเนตร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420282 นายณคงเดช เชื้อตระกูลเพชร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420450 นายเจนวิทย์ จันทโสม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420256 นายสมัชญ์ โคตรอาสา โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนาแก การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420131 สิบตรีชัยวัฒน์ สุขแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420277 นายพสธร สุขปัญญา โรงเรียนราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420482 นางสาวชุลีพร เทบำรุง โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420490 นายภูกิตติ์ กรจินดากุล โรงเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420508 นายประสบชัย ดงจำปา โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420469 สิบโทปิยะ รุ่งเป้า โรงเรียนอมตะเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420485 สิบตรียศพนธ์ พรหมลักษณ์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นิติศาสตร์ น.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420493 นางสาวปวีณา สัพโส โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420494 นางสาวสุกัญญา สุดใจ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420503 นางสาวชัญญานุช ประเทพา โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420521 นายชัยวัฒน์ สุภนัด โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420528 สิบตำรวจตรีคฑาวุธ จันทร์กอง โรงเรียนอุเทนพัฒนา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420532 นายอดิรุจ วรรณแย้ม โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420530 นางสาวศศิพิมพ์ อุตตะมี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420473 สิบตำรวจตรีณัฐชนน นุ่นสวัสดิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420568 สิบตำรวจตรีพชร สุนทะรส โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420567 นายอดิเรก จำปา โรงเรียนมุกดาหาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420539 นายบัณฑูรย์ จำนงค์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420566 นายภานุกร ไชยรา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420345 นางสาวอรจิรา เลิศศรี โรงเรียนเทคนิคสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420565 นายบันยาย แก้วปีลา โรงเรียนราชภัฏสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420287 นายเจษฎา อรสินท์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420560 นายพีรพัฒน์ บัวพรม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420545 นายวุฒิภัทร พันธโคตร โรงเรียนดงหลวงวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420254 สิบโทสุรยุทธ์ ทันวงษา โรงเรียนเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420550 นางสาวอรัญญา เงินชาลี โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420569 นายภูวนัตย์ อบมาลี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420316 นายวิระชัย อัศวาวุฒิ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420537 นายภาสกร อ่อนคำมา โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420361 นายอนันต์ แพงพล โรงเรียนกศน.อำเภอสว่างแดนดิน รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420479 จ่าสิบตรีคุณาวุฒิ ลีกระโทก โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420339 สิบตำรวจตรีอภิรมณ์ นาจำรัส โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420429 นางสาวจันทิมา เรืองสมบัติ โรงเรียนเทคโนโลยีธาตุพนม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420491 นางสาวธิดาพร โซ่เมืองแซะ โรงเรียนดงหลวงวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420467 นางสาวกัลยากร อินหงษา โรงเรียนพรเจริญวิทยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420552 จ่าสิบเอกจิตติพล จิตอำนวย โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420557 สิบตำรวจตรีปฎิภาณ บึงทอง โรงเรียนพังโคนวิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420435 นายชานนท์ มงคลจักรวาฬ โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420441 สิบตำรวจตรีภาณุวิชญ์ หลักทอง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420497 นางสาวภิชญาดา สมท้าว โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420496 นางสาวเกียรติกนก ศรีปัญญา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420510 นายปรเมษฐ์ ประวิเศษ โรงเรียนราชภัฏมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420509 นางสาวชลนิสา วางศรี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420518 นายอนุชิต ปาวะรีย์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420516 นายบัญชา นาลาดทา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420514 สิบตำรวจโทเชษฐา ลาชัย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420526 นายกิตติศักดิ์ ดาบโสมศรี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420534 นางสาวสุภาวดี ทุมาสิทธิ์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420533 นายณัฐณภัทร แตงเงิน โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420527 นายศราวุฒิ อุปพงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420271 นางสาวธนพร เอี่ยมตุ้มรัตน์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420395 นายปณิธาน กิติศรีวรพันธุ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420477 นางสาวสุพัฒตรา หงษาวงษ์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420446 นางสาวชวัลลักษ์ ขาวขำ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420079 สิบตำรวจโทสมาธิ ชนะบูรณ์ โรงเรียนผดุงนารี นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420062 นายวินิจ หอมใส โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420240 สิบตำรวจตรีวัชรพล ชานันโท โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420387 นางสาวธารารัตน์ โยธาฤทธิ์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420294 นางสาวพิมพกานต์ โคตรแสง โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420098 นายพีรดา วงค์ผาบุตร โรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420096 นายพลพล พงคะชา โรงเรียนเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420102 นางสาวพิมพ์นิภา ศรีเพียชัย โรงเรียนอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420436 นายธนากรณ์ นิสสาวรรณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420442 นางสาวมลธกานต์ แสนสุภา โรงเรียนธาตุพนม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420452 นางสาวชนกนันท์ แจ้งรักษ์ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420128 นางสาววีรญา จ้อยจีด โรงเรียนการอาชีพสว่างแดนดิน รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420279 สิบตำรวจโทรัชชานนท์ พรหมศิริ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420366 นายคณิศร ทำนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420100 นางสาวพรชิตา คำชามา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420152 นายสรวิศ ชาวดง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420251 นายกอบลาภ ปิระนันท์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420250 นางสาววิรยา ปัญเศษ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420085 นางสาววารุณี ไพรสาละ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420323 นางสาวสุดา พานิชย์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420288 นางสาวอริสา สุดเต้ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420437 นางสาวพิชญาภา อิ่มรักษา โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420244 นางสาวนภาพร เกษทอง โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420415 นางสาวกัลยากร ลมชาย โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420476 นายกัลยา เหลาพรม โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420068 นายอนันต์ คำสมาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420022 นางสาวสุชาดา กายสิทธิ์ โรงเรียนร่มไทรวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420524 นางสาววานิสา ฮวดคันทะ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420483 นายวุฒิภัทร พันธโคตร โรงเรียนดงหลวงวิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420504 นายประชา ไขคำ โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420529 นางสาวพิชญาภรณ์ ยุระตา โรงเรียนราชภัฏสกลนคร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420295 นางสาวนันทิชา ศรีทารักษ์ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีแดนสยาม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420078 สิบตรีชัยวัฒน์ สุขแก้ว โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420091 นางสาวอรอนงค์ กาญบุตร โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420178 นางสาวกฤษธรักษ์ แสนธิจักร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420351 นางสาวอทิตยา เอมโอษฐ์ โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420368 นายคุณากร ธรรมธุระ โรงเรียนตลาดโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420245 นางสาวสุทธิดา อุปฌาย์ โรงเรียนเทคนิคอำนาจเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420284 นายรัฐพงษ์ สังขาศักดิ์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420306 นางสาวนันทกานต์ บุญชาญ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420200 สิบตำรวจตรีพานทอง วิชัยวงษ์ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420136 สิบเอกตะวัน วงศ์เครือศร โรงเรียนเทคนิคสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420063 สิบตำรวจตรีนันทภพ พรมศรี โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420042 นายสหัสวรรษ เจริญไชย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420207 นายวุฒินันท์ จันทิชัย โรงเรียนวาปีปทุม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420056 นางสาวรัฐชิตา โคตรปัญญา โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420158 นางปริศนา ใยวังหน้า โรงเรียนเทคนิคน้ำพอง การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420309 นายเด่นชัย น้อยนาง โรงเรียนราชภัฏสกลนคร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420376 นายขยุต จุรีมาศ โรงเรียนเชียงใหม่ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420174 นางสาววิศานาถ คนขยัน โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420219 นายสุธนา อินธิราช โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420106 นางสาวอรอนงค์ พงค์ปัญญา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420122 นายวัจพล แก้วหาญ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420004 นางสาวกานต์ธิดา รินสีมา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420321 นางสาวจันทิมา ยาสาสัน โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420304 นายพชรพล เขจรโมทย์ โรงเรียนบัวขาว นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420318 นายจิรสิน เรืองโพน โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420185 นางสาวกัญยาณี วิณโรจน์ โรงเรียนกศน.อำเภอเซกา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420144 สิบเอกสุพจน์ โอฐกมื่นหน้า โรงเรียนปากคาดพิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420209 นางสาวปรียาภรณ์ ลาดบาศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420217 นายธนาดล วงษ์ไชยแย้ม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420107 นางสาวปนัดดา ดงภูยาว โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420233 นางสาววารุณี ไพรสาละ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420159 นางสาวสิราวรรณ แก้วฝ่าย โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420291 นางสาวนิภารัตน์ ทิพวัง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420379 นายกิตติพงษ์ สร้อยทอง โรงเรียนกศน.อำเภอธาตุพนม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420168 นางสาวสุนิสา บุญรักษา โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420214 นางสาวปณัธดา วารีย์ โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420012 นางสาวพุทธิพร คำภูษา โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420143 นางสาวธิดาวรรณ ผลาสิน โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420141 สิบโทจักรภัทร หวลสันเทียะ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420253 นางสาวอารียา วะชุม โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน การจัดการ บธ.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420088 นางสาวนวินดา สอนคำ โรงเรียนเซกา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420278 สิบเอกนันทกร ดีวันไชย โรงเรียนกศน.อำเภออากาศอำนวย นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420125 นางสาวภัคจีรา เชื้อตายา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420195 จ่าสิบเอกหญิงชุติมา คุ้มนายอ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420239 นายกณวรรธน์ พิมพ์นนท์ โรงเรียนร่องคำ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420230 นายวายุ สุจจธารี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420246 นายปิยะวัฒน์ วงค์ผาบุตร โรงเรียนสารพัดช่างสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420163 นางสาวสุลลิตา ทองขันธ์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420160 นางสาวพรรณปพร สื่อกลาง โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420115 สิบตรีเอกภพ จันทะหงษ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420377 นางสาวอัชราพันธ์ ไชยพันธ์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420443 สิบโทวสุวรรธน์ จำปาวงษ์ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420191 นางสาววลัยลักษณ์ ชื่นตา โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ นิติศาสตร์ น.บ. กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420120 สิบตรีจิตติ ดีโคตร โรงเรียนเทคนิคบ้านแพง รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420119 สิบเอกวรุต ชำกุล โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420228 จ่าอากาศเอกยศพล ทองดี โรงเรียนช่างฝีมือทหาร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420247 สิบตำรวจโทธีรศานต์ จันทร์สีหา โรงเรียนกัลยาณวัตร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420184 สิบตำรวจตรีศิริชัย สิงหาชารี โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420419 นายณัฐธิดา โคนพันธ์ โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420290 นางสาวณัฐรินทร์ ผ่องใสศรี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420425 นายนายศักดิโชติ วะชุม โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420249 นางสาวเกตุธิมาวัน นาคะอินทร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420394 นายพีรพัฒน์ ดรวิเศษ
Notice: Undefined index: SCHOOL in C:\laragon\www\regis\65-ksp_passed.php on line 113
รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420302 นางสาวฐิตาภา ทองพั้ว โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420076 นายธีรเมธ กุณสิทธิ์ โรงเรียนราชภัฏสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420300 นางสาวนิศานาถ ไชยชมภู โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420162 นางสาวโมษิญาภรณ์ อินทร์นุช โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420453 ว่าที่ร้อยตรีไชยรัตน์ หัสจันทอง โรงเรียนเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420386 นายฉัตรชัย จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420385 นายอภิชัจจ์ สุขะ โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420380 นายธีระวัฒน์ มหาสุขุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420118 นายอัษฎา นานาวัน โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420334 จ่าเอกณัฐวุฒิ ต้นสวรรค์ โรงเรียนเทคนิคดอนเมือง นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420333 นางสาววิริยาภรณ์ เสนพันธ์ โรงเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420186 นางสาวสุพัตรา ศิริภูมิ โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420263 นายจิรายุส ชินวงศ์ โรงเรียนเทคโนโลยีสว่างแดนดิน รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420398 นายรัชพล ชาวศรี โรงเรียนกศน.อำเภอสว่างแดนดิน นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420393 นายวรวิทย์ กองสุข โรงเรียนอุบลราชธานี นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420392 นายสิริภาส เกตุแสง โรงเรียนผดุงนารี นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420464 นางสาวอรัญญา สวัสดี โรงเรียนกศน.อำเภอส่องดาว รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420422 นางสาวสุนิสา สีสถาน โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคเซกา การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420335 นางสาวทิพย์สุดา สุขภูวงค์ โรงเรียนมหาวิทยาลัยนครพนม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420005 นายฉัฐมาทัศน์ พินรัตน์ โรงเรียนการอาชีพคำม่วง การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420145 นายธิบดี ดงภูยาว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420315 นางสาววรางคณา มะลิทอง โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420409 สิบตำรวจตรีหญิงพรประวิทย์ วิเศษพงษ์ โรงเรียนเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420407 นางสาวณิชชาพันธุ์ ขุ่มด้วง โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420033 นางสาวสพิชญา ถาบุตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420373 สิบตำรวจตรีกฤษฎากร ดนตรี โรงเรียนสารคามพิทยาคม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420130 นางสาวน้ำทิพย์ ธรรมลี โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420272 นางสาวกัญญารัตน์ สารธะวงค์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420073 สิบตำรวจตรีนวมินทร์ นามวงศ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420179 นายประเสริฐศักดิ์ ถีระวงษ์ โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองสกลนคร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420110 นางสาวทัศวรรณ จำรัสรักษ์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420357 นางสาวณัฐริกา ขันสู้ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420365 นางสาวเบญจมาภรณ์ คำมุงคุณ โรงเรียนอาชีวศึกษาศรีสงคราม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420317 สิบตำรวจตรีชลศักดิ์ เสนคราม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420308 นายรัถพล ดีดวงพันธ์ โรงเรียนอาชีวศึกษามหาสารคาม การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420109 นางปรียาภรณ์ ปิยะนันท์ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการสกลนคร รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420331 นายกิตติภูมิ จันทะลุน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420327 นางสาวณัชริฎา ชุยะวัตร โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420070 นายพิพัฒนษิณ พอศรี โรงเรียนกศน.อำเภอเมืองนครพนม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420190 นายณฎฐพล ฒุณฑวุฒิ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420344 นายนัฐพงษ์ เหมาะสม โรงเรียนเทคนิคสกลนคร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420301 นางสาวดวงกมล ศรีบานแจ่ม โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิติศาสตร์ น.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420341 สิบเอกเรืองฤทธิ์ แสงอาทิตย์ โรงเรียนราชภัฏอุดรธานี รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420433 นางสาวขนิษฐา สุวรรณไตรย์ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร การบัญชี บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน) กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420390 นางสาวอัจฉรีญา มาลา โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420261 นางสาวอริศรา เนตรพิมพ์ โรงเรียนเทคโนโลยีเทคนิคเอเชีย รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420501 นายกิตติณัช เข็มพล โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม รัฐศาสตร์ ร.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420571 นางสาวสิริกานดา ยุคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
661420563 นางสาวสุชาดา ศรีนัครินทร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศศ.บ. 4 ปี กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์
66142055X นายปิยพงศ์ โพชะราช โรงเรียนราชภัฏสกลนคร
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\65-ksp_passed.php on line 114

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\65-ksp_passed.php on line 114
กรอกประวัติ พิมพ์ประวัติ พิมพ์ใบนำยืนยันสิทธิ์