รายชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5 การรับตรงอิสระ) หลักสูตร ค.บ. 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2563

จำนวผู้สมัคร 4586 คน
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) ระดับการศึกษา ชำระค่าสมัคร
1339000003780 632414744 นายสุมาวดี ตังกระโทก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1311000272970 632414740 นายปฏิภาณ ปิ่นเพ็ชร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400063196 632414739 นายสุรวินท์ ถินวัลย์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1400901324706 631711039 นางสาวอรจิรา นามโยธา อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900383081 632414738 นางสาวทรรศน์มน มั่นศักดิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409901724184 632414737 นางสาวเกวลิน หอมจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430601257779 632414736 นายอภิชัย วงค์คำจจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430900246175 632310238 นายนเรนทร์ฤทธิ์ เอกสะพัง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900471568 632414735 นางสาวชฎาพร กลมเกลียว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600010467 632414734 นายชวัลวิทย์ มหาวัง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460501312492 632414733 นายชาญยุทธ จงใจสู้ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900351287 632414732 นางสาวณัฐกานต์ รุ่งเรือง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1349901049178 632414731 นายเบญจมินทร์ กวางตุ้ง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1349901049178 632414731 นายเบญจมินทร์ กวางตุ้ง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500068602 632310237 นายกฤษณฃัย แดงเซาะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900462500 631711038 นายกรกรต เพียลาดไหล อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701243478 632414730 นางสาวชนัญดา วงค์เจริญ รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900448663 632414729 นายวรวุฒิ สำเภา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900498741 632414728 นายเกียรติศักด์ ศรีเชษฐา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470099498741 632414727 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเชษฐา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1431200060444 632414726 นายนายนาคิน ศรีทอง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900367523 632414725 นายปกรณ์ ลีทนทา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501176254 632414724 นายอภิวัฒน์ นนสะเกตุ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700025753 632310236 นางสาวพรรณรายณ์ กิตติธรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900279918 632414723 นายธนวัฒน์ สารินทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900293201 632414722 นายพิศณุพงษ์ คนยืน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900442193 632414721 นางสาวหทัยกาญจน์ พรมสุภา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900464367 632414720 นายปฎิวัตร วงศ์มหาชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900521093 632414719 นายธนานันท์ งอยปัดพันธ์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900455333 631711037 นางสาวชรินรัตน์ มนต์อินทร์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1129700212740 632414718 นายปัณญวิชณ์ ยี่มี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500081625 632414717 นางสาวนรินทิพย์ เครือคำ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409901744304 632414716 นางสาวภรณ์พิพัฒน์ ประทุมศิริ ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900231826 632414715 นายธีระพงษ์ คำเพชร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900477957 632414714 นายธนพล หวังช่วยกลาง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468900001064 631711036 นายธนพัฒน์ คุ้มบ้านชาติ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900412596 632414713 นายศุภศานต์ โพธิสุรินทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470400229271 632414712 นางสาวอุทุมพร มาตราช เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900382085 632414711 นายจิรภัทร เดชะคำภู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501270633 632414710 นายยศกร ไกยะสวน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900393133 632414709 นางสาวปิยะธิดา ต้นงาม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900353468 632414708 นางสาวชลดา ปารีสร้อย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1421300005232 632414707 นายพีระพล สงค์รัตน์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480900124967 632310235 นางสาวสายฝน วงศรีชู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100201422376 632414706 นายกรวิชญ์ จันทร์แก้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900367035 632310234 นางสาวธานีรัตน์ บาลมีทะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409600285831 632414705 นางสาวรินรดา ฮวดจึง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900487456 632414704 นางสาวไอยดา ผานะวงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468900001889 631711035 นายธนาดล ศรีมุล อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1110200177751 632310233 นางสาวฐิติยา เจริญตาม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900406049 632414703 นางสาวศริญญา พรหมคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470500144774 632414702 นางสาวณิชนัญ หัสขันธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1149900581684 632310232 นายศรายุทธ พลวงศ์ษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900505420 632414701 นางสาวปทุมพร พิลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900330093 632310231 นางสาวสุภาพร จันทร์อ่อน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900399760 631711034 นายจีรวัฒน์ อุสาพรม อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900521042 631711033 นายโอมอินทร์ อุ่นอบ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471800007081 632310230 นางสาววาริณี เหลาสา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900441634 632310229 นางสาวศศิธร พรมมีเดช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900443491 632310228 นางสาวอนรรฆพร อุปพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300001137 632414700 นางสาวอรอนงค์ พาเสน่ห์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480900136515 632414699 นายชลสิทธิ์ คำชนะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900421196 632414698 นางสาวปริชาติ สุธรรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900507961 632414697 นายกิตติชัย แสนศิริมงคล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000001657103 632310227 Miss.Linh Phan Thi Khanh บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501177820 632414696 นายธนโชติ สัมปัตติกร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401261225 632414695 นางสาวอทิตยา เทพประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470400190588 632414694 นายวุฒิชัย เทพประสิทธิ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400078355 632414693 นายณฎฐพล ฒุณฑวุฒิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401275099 632414692 นายสุทธิพงศ์ ศรีสุทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800001658 632414691 นางสาวอินทร์ธุอร แง่มสุราช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500001904 632414690 นายเมธาสิทธิ์ ยุพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701259323 632414689 นางสาวธนาภรณ์ ขันทีท้าว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480301207601 632414688 นางสาวเจณิสตา มหาวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301207601 632414688 นางสาวเจณิสตา มหาวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480900136523 632414687 นางสาวฐาปนี บุพศิริ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470900131033 632414686 นางสาวอลิตตา จารึก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470300113255 632414685 นายณัฐพล ดาบโสมศรี ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900455333 632414684 นางสาวชรินรัตน์ มนต์อินทร์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470500100076 632414683 นายรัตนพงษ์ ศรีนุกูล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1600101826306 632414682 นางสาวเรืองนภา บรรดาสุข ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1600101826306 632414682 นางสาวเรืองนภา บรรดาสุข ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471001209600 632414681 นางสาวนวลอนงค์ ประภาโส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600139233 632414680 นายสรศักดิ์ สุทอาจ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489300007461 632414679 นางสาวพิยดา คะดุน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100210479 632414678 นางสาวพัชรินทร์ เชื้อโนนแดง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900508232 632414677 นายชาญชัย วัฒนสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201441166 632414676 นายชลสิทธิ์ สีสถาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501258005 632414675 นายสุภชัย โอมพะนา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900299617 631711032 นายณัฐภูมิ อรรคตฤณ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400066314 632310226 นางสาวสุธิดา กุลสอนนาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900421218 632310225 นางสาวกัญญ์วรา ใยวังหน้า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401259263 632310224 นางสาวภัชลาพร อุ่มภูธร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401259140 632310223 นายจีรวัฒน์ ศรีสุทัศน์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470400227708 632310222 นายศุภชัย ช่างคำ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900432449 632414674 นายพีรณัฐ กุลดิลก วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470400231039 632414673 นายนนธวัฒน์ ไพคำนาม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900299005 632414672 นายพีรพันธ์ แสนเยีย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1110300246801 632310221 นางสาววิรงรอง อาจวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700057662 632310220 นางสาวชลธิชา อาจวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201182801 632414671 นางสาวเสาวลักษณ์ วัดแผ่นลำ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1302001247236 632310219 นายธนพล เตโช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100208024 632414670 นางสาวธัญญานันท์ ฉอสันเทียะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1319200012731 632414669 นางสาวอริสา จันทร์แก้ว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1310800234583 632414668 นายพันธ์เพชร รันจัตุรัส วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900343713 631711031 นายนพศักดา เปาวะนา อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470300125806 632414667 นางสาวพิรญาณ์ จำวงศ์ลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900391297 632414666 นายธีปกร ยะไวย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499800000644 632414665 นายอนันต์ชัย งามขำ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900484287 632414664 นางสาวสุวิมล ปุ่มเป้า นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1318700006993 632414663 นางวนิดา ทองสุข นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701260445 632414662 นางสาวหนึ่งฤทัย หอมสมบัติ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701252841 632414661 นางสาวนางสาวอาภาพรรณ์ เดิมบรรทัด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900423890 632414660 นายชยานันต์ มนตรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900434166 632414659 นายวิชยุตม์ จารีรัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1102002339934 632414658 นายธนากร อินสว่าง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901298071 632414657 นายกนกพล ประสมสิน บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490300117307 632414656 นางสาวสร้อยทิพย์? พรหมบาง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900273847 632414655 นายเจษฎาบดินทร์ เทพศรีหา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900346381 631711030 นางสาวพิชญากร ทาระขจัด ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000003215 631711029 นายชัยธวัช แสงวงค์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000003215 632414654 นายชัยธวัช แสงวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900479828 632414653 นายพันธวัฒน์ สุวรรณรัตน์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409903063223 632414652 นายตรีชวินท์ ปัณณ์ธนานันท์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430601265089 632414651 นางสาวนุจรี จำศิล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470400230822 632310218 นางสาวดาราวดี ศรีลาราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500076974 632310217 นายสิทธิพงศ์ โต๊ะชาลี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470900135047 632414650 นางสาวยุวพร ทองนำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100206102 632414649 นายพุฒิพงษ์ ฮุงโสภา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100200562 632414648 นางสาวเมษธีรา เคนไชยวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
3470400001021 632414647 นายประทีป จุลวัฒฑะกะ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000007761891 632414646 Mr.Lam Thai Hong การประมง (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000007906247 632414645 Miss.Lam Hoang Thi นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000006400667 632414644 Miss.NGHI HOANG THI การประมง (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000007869355 632414643 Mr.Phuc Nguyen Hoang บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000007850188 632414642 นายSang Vo Quang ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000008043277 632414641 นายNhan Tran Duc บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000002077642 632414640 Miss.Chan Tran Thi Minh เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000008091284 632414639 Miss.Ngan Truong Yen Kim ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901290861 632414638 นายอาณาเขต รัตนะมาลี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901282183 632414637 นายพงษกรณ์ บุตรศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701260925 632414636 นายสราวุธ คำพิลา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478070126092 632414635 นายสราวุธ คำพิลา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409700151705 632414634 นางสาวพรพิทักษ์ หวานชุม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480200134404 632310216 นายอนุรักษ์ นามราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1416300161544 632310215 นางสาวKemmasron น้อยหลุบเลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100210053 632414633 นายพันณกร บุญชาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701255930 631711028 นางสาวภัสสร แก้วพิกุล คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200002751 631711027 นางสาวศุภลักษณ์ ประเสริฐกุล ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201421831 632310214 นายศตวรรษ พันล้ำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900341087 632414632 นายชนะพร ไชยพรม ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900420599 632414629 นายพิชัย คำวัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481200001111 632414628 นางสาวกัญญารัตน์ พ่อนามแดง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471600084898 631711026 นายธวัชชัย โสระสา เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900420122 632310213 นางสาวพิมพ์กัญญา สุริยะไชยเชษฐ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900516146 632414627 นายเมืองทอง ศิริจันทพันธ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900372667 632414626 นายธนาวิทย์ มุ่งนากลาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900488550 632414625 นางสาวพิยดา แสนลา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900356742 631711025 นางสาวชญาดา นาถสีทา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801364927 631711024 นางสาวสุพัตรา หล้าจันทะ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490200120365 632414624 นายวิวิธชัย อุคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490200110629 632310212 นายกิตติศักดิ์ นาโสก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507571 632414623 นางสาวณัฐริกา นามเพ็ง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480801186174 632414622 นายวิทยา วงค์ละคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749900804912 631711023 นายณรงค์ฤทธิ์ ศรีอริยศักดิ์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1530600053371 632414621 นางสาวสุกัญญา นครังสุ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481100020009 632310211 นางสาวจรรยพร เกษี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478400001073 632414620 นางสาวแพรพลอย ไวแสง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600004963 632414619 นางสาวอิสราภรณ์ จิตเจริญ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900425957 632414618 นางธัญญรัตน์ ดาโท ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901295218 631711022 นางสาววรรณภา เนื่องอาชา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480700212820 632310210 นายชาญณรงค์ ไกยะฝ่าย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501169665 631711021 นายกนกพล แก้วตาบรรเจิด อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471200367841 632310209 นายตรัส พ้นภัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600012001 631711020 นายชินวัตร พานิชย์ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480400122086 631711019 นายนายปรเมศ สายเหล็ก พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801361049 631711018 นายมนัสชัย โพธิ์คำพก อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1359200002124 631711017 นายศตพร ไชยรักษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439900386854 632414614 นายธนบดี ยลถวิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1350101619079 631711016 นางสาวเกศินี หลักคำ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900479020 632414613 นางสาวปวีณ์ธิดา ศิลปวิทย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401263368 632414612 นายธนากร ฤาดี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000106653 632414599 นางสาวนลินรัตน์ วาดี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471301421301 632414598 นางสาวชนิฎาภรณ์ สร้อยจิตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1410901137701 632414597 นางสาวอทิตยา ขมวดทรัพย์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490600066597 632414596 นายณรงค์ชัย เมืองโคตร พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100198487 631711015 นางสาวสิริวิมล ภูสำรอง คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900498016 632414595 นางสาวสุนิสา นรเนตร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700032661 632414594 นางสาวอภิญญา พรมเสนสา วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900341788 632414593 นายเกียรติศักดิ์ หงษ์ทองแต่ง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480100181206 632310208 นายเสรี ไกษรวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901294181 632414592 นายกิตติกร เพ็งคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900513481 632414591 นางสาวปริชาติ ฤทธิ์จันดี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900502757 631711013 นายกฤติธี ตาลาคุณ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900506175 632414590 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีวรกุล การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200002573 632414589 นายณัฐพล พันธุ์กาง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900425906 632414588 นางสาวสมิหรา ไชยรัตน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490600066163 632414587 นายเจษฎา ใจช่วง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900505101 631711012 นางสาวธณัฏฐา ทองอันตัง การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900491674 632414586 นายเกียรติภุมิ จิตรปรีดา ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900235813 632414585 นายจัตุพงศ์ แสนสุภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600036191 632414584 นางสาวสุนาตยา ภาวงศ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1329700002531 632414583 นายพันธมิตร ปะภาวะตา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103100560008 632414582 นางสาวพรชิตา ลุนศรีเทียน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1530700053371 632414581 นางสาวสุกัญญา นครังสุ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701247724 631711011 นางสาวกุลสตรี อินทะวงค์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800003014 631711010 นายศราวุธ หาญอาาา อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900511675 632414579 นางสาวประกายดาว คิดคำนวน
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61
()
ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100400950054 632310207 นายกิจชัย สมรูป เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480900120741 632310206 นางสาวระพิพรรณ นางทะราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900480354 632414578 นายชินวัตร มาสิงบุญ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1249900592162 632414577 นางสาววิศวนารถ รุ่งเจริญพลกุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1240400100840 632414576 นายจักรี คำจริยา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900453934 632414575 นายwannachart kawebolan เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900490066 632414574 นางสาวกมลทิพย์ บุราณสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900559724 632414573 นายวิศิษฏ์ชาย แสงยะรักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501257467 632414572 นายภควัต ธันยพงศ์พันธุ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100206811 632414571 นายเกรียงไกร นาโควงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003952 632414570 นางสาวภคนันท์ เข็มอุทา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900317917 632414569 นายปรีชาพล คำปัญ ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900447918 632310205 นายธนดล โพธิโคตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1350101573605 632414568 นายพัฒธนกิจ ทองบ่อ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100187019 632310204 นายธงไทย ชายกวด เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801356371 632414567 นางสาววิลาสินี ฝังนิล การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800002361 632414566 นางสาวภาวินีย์ ไตรวงค์ย้อย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
0000000343667 632414565 นายTHIDSADEE XAYYASONE วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900308632 632414564 นายนพณัฐ วรรณสา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900531803 632414563 นางสาวสิปาง จริงจิตร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471200374759 632414562 นายณัฐพงศ์ ปัตวิมารชัย เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701246281 632414561 นางสาวณัฏฐริณีย์ ทองทัพ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
5359100000017 632414560 นายชัย ดีเนสซี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800000198 632414559 นายวรวุฒิ แขพิม์พันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301210343 632414558 นางสาวนัฐกานต์ แสนตรง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900400334 632414557 นายภูริ ซ้ายชา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900483710 632414556 นางสาวรจรินทร์ กิ่งพรมภู การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900426325 632414555 นายธนดิตถ์ บุตรดีวีระวงค์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100191911 632310203 นางสาวอรอุมา พรมวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430400171940 632414554 นายกิตติพศ ศิริบุตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501253305 632310202 นางสาวเบญจมาพร รินปาน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1379900169668 632414553 นายสุวิชา นาเจริญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100200775 632414552 นางสาวโยธิกา โพชะราช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1461300161544 632310201 นางสาวเขมสรณ์ น้อยหลุบเลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900415285 632414551 นางสาวธนารีย์ ภูมิดา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471400065962 632310200 นายบดินทร์ วงศ์เครือสอน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900362921 632414550 นายนันทวัฒน์ สิงห์แขก เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900305978 632310199 นายภาณุวิชญ์ เชื้อวังคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900428999 632414548 นางสาวจิรัชฌา ผาอินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1571100157062 632414547 นางสาวญาณิศา แก้วแปงจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900338841 632414545 นายธนบูรณ์ โยยันติ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470200120152 632310198 นายอภิสิทธิ์ ็๋วรไกราช เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471200402701 632414544 นายสิขรินทร์ เห็นสุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900427275 632414543 นายศักรินทร์ ชาหอม ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470200132576 632310197 นางสาวสุดารัตน์ ธนสำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430400172881 632414542 นางสาวธนัชพร อินธิแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1410601380198 632414541 นางสาวกัญชพร อ้วนพรมมา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501272865 632414540 นายธนากรณ์? ถิ่นตองโขบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501269741 632414539 นายพรนภารัตน์ หล้าก่ำ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100210126 632414538 นางสาวปวีณา คิดโสดา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401259174 632310196 นางสาวระพีพรรณ กลยนีย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470800221855 632310195 นายอนันดา นิมาลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1408900002664 632414537 นางสาวเพลินพิศ สุวรรณธรรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801364927 632414536 นางสาวสุพัตรา หล้าจันทะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501270609 632414535 นางสาวสิริยากร ุสุริย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471001212643 632414534 นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900331928 632414533 นางสาวรจนา นาโสก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1301502037497 632414532 นายสหัสวรรษ ศิริเรือง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478400001286 632414531 นายก่อเกียรติ พรหมจารีย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1418800005858 632414530 นางสาวกวิสรา ปาเปี้ยม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800001348 632414529 นางสาวกนกอร เหง้าละคร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900488690 632414528 นายกฤษฎา โคตะนา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480200128609 632414527 นางสาวสาระพัน พรมวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480200128609 632414527 นางสาวสาระพัน พรมวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501275228 632414526 นางสาวมณีรัตน์ วันทา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481100020025 632310194 นายสิทธิชัย ทองใคร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900522197 632414525 นายภราดร ปานโบ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507244 632414524 นางสาวสาวิตตี ศรีไมล์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471800009997 632414523 นายปรีชา มาตเจริญ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900426678 632414522 นายอรรถชัย ครโสภา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900474508 632414521 นางสาวมนัสดา บุรัตน์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900391521 632414520 นางสาวกัณฐิกา สุขะพันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900477001 632414519 นางสาวพัชริดา ใยพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480801184490 632414518 นางสาวศิรินาฎ บงบุตร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003031 632414517 นางสาวปิยวรรณ ใครบุตร เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1940900284773 632414516 นางสาวอนีตา ชัยรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1110301350059 632414515 นางสาวศศิประภา นาสุข การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900405336 632414514 นายธีรดนย์ สุดเสน่ห์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470900120856 632414513 นางสาวกรกนก เขยไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701254658 632414512 นางสาวมลฤดี เชื้อดวงผูย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000123426 632414511 นางสาวกุลนิชย์ คุ้มวงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480700212951 632414510 นายอนิรุต แสนสุริวงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700002971 632414509 นางสาวอนุชญา ติธรรม เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1368100003713 632414508 นายอภิลาภ โพธิอามาตย์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800008849 632414507 นายพิชชากร วงศ์กันทรากร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1841801081809 632414506 นางสาวกาญจนา มาพันธ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900511870 632414505 นางสาวณัฐจิรา สอนวงศ์ษา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471300103633 632414504 นางสาวพัณณิตา จันทะโพธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501174839 632414503 นางสาวอัยรดา เคนทวาย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900478775 632414502 นางสาวพรริรา ศักดิ์ดา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900498130 632414501 นายอมตะ สุทธิผาย บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401272715 632414500 นางสาวฐิติมา ไชยบัตร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900509069 632414499 นางสาวฐิตินันท์ สุวรรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801344241 632414498 นางสาวรัตนา เขื่อนพงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900357218 632414497 นางสาวภัททิยา ราชิวงศ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800000341 632414496 นางสาวน้ำทิพย์ เคนไชยวงค์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300006147 632414495 นายธนากร ราชคำ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900446504 632414494 นางสาวกนกวรรณ โทพา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800000741 632414493 นางสาวทิพย์สุดา เเจนโกนดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300008344 632414492 นางสาวธีร์สุดา ทองอันตัง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600003363 632414491 นางสาวกัลญา บุญพูล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300008441 632414490 นางสาวธีร์สุดา ทองอันตัง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600006427 632414489 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญสุข ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500003192 632414488 นายณัฐวุฒิ ศรีมุกดา ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900472360 632414487 นางสาวณัฐชยา เฉียดไธสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501256525 632414486 นางสาวปานดวงใจ เชื้อดวงผูย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749900816082 632414485 นางสาวเมธาวี อุปสาร เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900392978 632310193 นายนวพล พรมน้อย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600008501 632414484 นางสาวกัณฐิกา จันทชิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800008181 632414483 นางสาวชญาดา ศรีสมัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800008181 632414483 นางสาวชญาดา ศรีสมัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301342312 632414482 นางสาวรัตน์ติยากร ส่วยลี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600138750 632414481 นายภูมินทร์ เบ้าจังหาร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900487502 632414480 นางสาวธัญญารัตน์ แสงสิทธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
2860201032481 632414479 นางสาวมโนห์รา เที่ยงผง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507406 632414478 นายนวพันธ์ วงษ์ธาตุ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501165155 632414477 นางสาวสุธาทิพย์ มีทองแสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900524246 632414476 นางสาวกนกพร ม่อมพะเนาว์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900524246 632414476 นางสาวกนกพร ม่อมพะเนาว์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900514275 632414475 นางสาวสรยา ยอจำปา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900518394 632414474 นางสาวชนิสรา บัณฑิตวงศ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501265842 632414473 นายดุสิต จิตชัยสาร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003049 632414472 นางสาวธิดาวรรณ พลสุวรรณ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301206478 632414471 นางสาวเกศรินทร์ นันไตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480900069958 632414470 นางสาวจีรประภา สิงห์วงค์ษา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900473951 632414469 นายพงศธร สยังกูล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211947 632414467 นายนิรุทธ์ อุตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1547990039152 632414466 นางสาวกัณฐิกา สุขะพันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470300122670 632414465 นางสาวลัดดา โพธิราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470501162211 632414464 นายธราธร หัศกรรจ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439900303894 632414463 นางสาวศุภรัตน์ ผาทอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900418772 632414462 นายณัฐกิตติ์ เทอำรุง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480600142901 632414461 นายรัชชานนท์ ทิพย์วงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900311056 632310192 นายจารุวิชญ์ บางทราย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201444726 632414460 นายนฤพนธ์ เบิกศรีใส ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800027434 632414459 นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901288912 632414458 นายธนากร มะลิจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409903041211 632414457 นางสาวสุภาพร พิมพ์สุวรรณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900501378 632414456 นายนันทภพ ศิริพันธุ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900520879 632414455 นายชัยพร นัดทะยาย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900504148 632414454 นายถิรายุ ปัญญาประชุม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501273101 632414453 นายธัญธวัช สุขเสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1473900006911 632414452 นายชัยวัผฒน์ เจริญสุข ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100198487 632414451 นางสาวสิริวิมล ภูสำรอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900426473 632414450 นายอาชาครินต์ สีหาสาร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901291395 632414449 นางสาววรรณวิสา คิดทวี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211874 632414448 นางสาวชนุชดา เคนไชยวงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1659902060806 632414447 นายคมกฤษณ์ ชัยวงษ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1411701329586 632414446 นางสาวปณิฏฐา บุญเกิด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901293631 632414445 นางสาวสุพรรณี คำอ่อน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801362410 632414444 นางสาวพรรณนิภา ปูคะสินทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900437572 632414443 นายธนากร ชมชายผล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1401701240194 632414442 นายกานต์ คล่องดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430900257657 632414441 นางสาวกานต์มณี พรมพันห่าว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900447951 632414440 นายภควัฒน์ วัฒนธีรางกูร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301332554 632414439 นายP Unmueang วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490400103730 632310191 นายพัทธพล เหง้าโอสา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490400130740 632310190 นายพัทธพล เหง้าโอสา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490400103740 632414438 นายพัทธพล เหง้าโอสา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507759 632414437 นางสาวปิยธิดา ปาพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1199900806694 632414436 นางสาวอาจาริยา คำสาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703014487 632414435 นางสาวหนึ่งฤทัย คำเบ้าเมือง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900417547 632310189 นางสาวภัชชิรา ไชยบุญ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1240401137721 632414434 นายประกาศิต คิดโสดา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211611 632414433 นายธนายุทธ ช่วยรักษา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501167921 632414432 นายสหัสวรรษ ตรีศรี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100208334 632414431 นางสาวอิศราวรรณ ริยะบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1102200185925 632414430 นางสาวสุจิรา พนมวัฒนสิทธิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478400001553 632414429 นางสาวจิดาภา แสนณรงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600007644 632414428 นางสาววรัญญา นิลไชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201449680 632414427 นายเจษฎา อัมกุล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100201651626 632414426 นายสิทธิพล ศรีทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300001714 632414425 นายพงศธร ป้องกัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900498814 632414424 นางสาวจีรนันท์ อ้อมนอก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1650400157848 632414423 นางสาวพรธิชา หาญมนตรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119902016127 632414422 นางสาวศิรประภา ประโมง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471300096319 632310188 นายภาณุพงษ์ จันทร์สีโคตร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900337349 632310187 นางสาวปิยณัฐ เทพพงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500084519 632414421 นางสาวกัณฐิกา มุงเพีย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
147990049874x 632414420 นายเกียรติศักดิ์ ศรีเชษฐา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900549052 632414419 นายจิรกิตต์ สุขสบาย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900350124 632414418 นางสาวชื่นนภา บุตดีวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512701 632414417 นางสาวธัญญามาศ วีรพันธ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501270447 632414416 นางสาวทิพวัลย์ เชื้อคำเพ็ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700032989 632414415 นางสาวนุชนาฎ โคตรจำปา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471001215031 632414414 นายเจษฎา ร้อยพิลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500079787 632414413 นางสาวกินรี มุลเมืิองแสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1839900665270 632414412 นางสาวรัฐภรณ์ เปรมทอง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
5471201120176 632310186 นายธนาวัตร ทับสมบัติ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400105971 632310185 นางสาวนภัสวรรณ โซ่เมืองแซะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900476152 632414411 นางสาวนุสบา อินธิสาร ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400105980 632310184 นางสาวพรรณพิไล โซ่เมืองแซะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801349006 632414410 นางสาวสุจิตรา ดวงหนูใจ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490100146184 632310183 นายศราวุธ นาโสก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100209799 632414409 นางสาวอรปรียา ดวงสุภา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100209799 632414409 นางสาวอรปรียา ดวงสุภา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005572 632414408 นางสาวปนัดดา ไขยเทศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005572 632414408 นางสาวปนัดดา ไขยเทศ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749900653922 632414407 นายภาณุวัฒน์ บุญประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1459900469083 632414406 นายนววุฒิ ศรีนุกูล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1411001180466 632414405 นายสิทธิโชค วรรณพราหมณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701256944 632414404 นางสาวรัตน์ติยา สุวรรณพฤกษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470500138359 632414403 นายวัสนกร จันดา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900390002 632414402 นางสาวสุพัตรา ปัดตา สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500081561 632414401 นางสาวณัฐกานต์ ศรเหลือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800004312 632414400 นางสาวดลดา เพื่อนใจมี สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401268980 632414399 นางสาวณัฐรียา เดชะอุ่ม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900312362 632310182 นายธนากร ปุนากรณ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419901825011 632414397 นางสาวศิริลักษณ์ จางจิตร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430900257924 632414396 นายธนากรณ์ อุไรสาย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300100714 632310181 นายพลาดิศัย คนไว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100190702 632414395 นางสาววันวิสา เชิดชู การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103370279972 632414394 นางสาวชญานี โพธิ์ัชัย สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900463816 632414393 นางสาวศศิกานต์ โคตรสมบัติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900428859 632310180 นายพรชัย เทพวงศ์ษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900430730 632414392 นางสาวธัญญาภรณ์ งิ้วไชยราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900506663 632414391 นางสาวเจริญศรี คำสุขุม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480200131685 632414390 นางสาวมาลินี คุ้มพวก สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500077148 632310179 นางสาวศศินันท์ ปาระคะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000124651 632414389 นางสาวเบญจมาศ อังคะฮาด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480801190724 632414388 นายกิตติวัฒน์ อินทิสิทธิ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600001042 632414377 นางสาวเปรมสินี ศรีกันหา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400119714 632414370 นายธนากร สุคำภา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900461121 632414369 นางสาววิกาญดา ไทรย้อย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480200135745 632414368 นายวัชรินทร์ แก่นจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900369739 632414367 นางสาวสโรชินี พรมธิราช สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900427976 632414366 นางสาวกุลญา วดีศิริศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701255930 632414365 นางสาวภัสสร แก้วพิกุล สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801363114 632414364 นางสาวนลิตา ลีทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401259794 632310178 นายอุดมพงษ์ ไชยนิล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1101100241903 632414363 นายสหรัฐ ผ่องประสาท รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300006368 632414362 นางสาวกฤติญาณี รัศมีแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300006368 632414362 นางสาวกฤติญาณี รัศมีแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401276371 632414361 นางสาวอภัสชา เรืองสวัสดิ์ สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1418000011233 632414360 นางสาวฐิติพร จันทะมา สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801372229 632414359 นางสาวอภิญญา ภูจักรเพชร สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490400113389 632414358 นางสาวพิยดา ลืมจิตร สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600141041 632414357 นางสาวปนัดดา สัตถาผล สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900470987 632414356 นางสาวเรณุกา หาญภูบาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801356282 632414355 นางสาวมุฑิตา วงค์อินตา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1369900495981 632414354 นางสาวพัชริดา เหมะธุลิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1449900593779 632414353 นายปฏิภาณ เศียรกระโทก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431100069512 632414352 นางสาวประกายทิพย์ วิบูลย์กุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1139600163747 632414351 นายเดชาธร กุลบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1309801294278 632414350 นายอัษฎาวุธ อนุรักษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749900818719 632414349 นางสาววนิดา บลศรี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480801189360 632414348 นางสาวไพรรินทร์ ไชยกา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103702994031 632310177 นายศราวุธ แก้วไพศสล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489300003539 632414347 นางสาวกัลยรัตน์ ไชยกา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401276079 632414346 นางสาวรัตนาภรณ์ จุลนีย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480900124398 632310176 นางสาวสกุณี ประกิ่ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409901743421 631711007 นายกฤษกร คนล้ำ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900356742 631711006 นางสาวชญาดา นาถสีทา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1449900605815 631711005 นางสาวจิรติ เจริญผล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900420980 631711004 นายคฑาวุธ สมรฤทธิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1319900791105 631711003 นายศุภกร สุทธิไชยา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900360821 631711002 นางสาวภัทรวดี วังคะฮาต คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100208091 631711001 นางสาวอารียา นิลทะราช ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103100697470 631711000 นางสาววัชราภรณ์ กำเนิดขอนแก่น ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1408600003461 631710999 นางสาวอรปรีญา บุญนอก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1379900166588 631710998 นางสาวเกศรินทร์ ศรีทิม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600006699 631710997 นางสาวพัณณิตา คำสม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900420416 631710996 นางสาวสุตาภัทร กองพันธ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900482004 631710995 Miss.วิลาสินี แสนดวง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801361561 631710994 นายสุรเดช หนูเนียม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900515735 631710993 นางสาวณัฏฐ์กวีณา ศิริขันธ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900511675 631710992 นางสาวประกายดาว คิดคำนวน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1458600006516 631710991 นายกิตติ ขานหัวโทน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1417600003915 631710990 นางสาวรุ่งนภา ไพบูลย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900506159 631710989 นางสาวสุทธิดา ทัศคร วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1461400108441 632414345 นางสาวชลธิชา ศรมณี เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501268795 631710988 นางสาวรามาวดี ไชยต้นเชื้อ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900510555 631710987 นายเก่งกาจ นิครหล่อน เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1379900159549 631710986 นายเผด็จ ไชยบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478500000583 631710985 นางสาวเนตรอัปสร แสงลี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600139071 632414344 นางสาวกัลยาณี รักษาศรี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1467800002211 631710984 นางสาวสุปรียา บุญสงคราม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300400803 631710983 นายนัทวุฒิ ขำวิชัย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003553 631710982 นางสาวเศรฐินี ใขคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003553 631710982 นางสาวเศรฐินี ใขคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471300105156 631710981 นายนายธวัชชัย มีแวว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1349200012448 631710980 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1349901049178 631710979 นายเบญจมินทร์ กวางตุ้ง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900458723 631710978 นายภูมิรพี บัวรอด พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301336304 631710977 นางสาวดารินทร์ สุตนา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900359105 631710976 นางสาวเบญจวรรณ สีรหมอก ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490300118176 631710975 นายธีรศักดิ์ คนไว พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1411101371808 631710974 นายธีระศักดิ์ จัดแจง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409903043362 631710973 นายพลพล จุมพล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512337 631710972 นางสาวสุชาดา ฟองอ่อน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801346996 631710971 นางสาวเบญจมาศ พลเวียง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900422371 632414343 นายกนกพล นามโยธา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1679800268572 632414342 นายชวลิต ภูหวดน้อย วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470200059976 632414341 นายอภิเดช โคตรพรม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501270285 631710970 นายณรงค์เดช พ่อไชย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100401105188 631710969 นางสาวนริศรา เศษวงศ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1349901015648 632414340 นายธีรพล บุตรวงค์
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61
()
ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600136587 631710968 นายธนกฤต น่วมเปี่ยมใหญ่ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1429900400679 632414339 นายดำรงศักดิ์ ม่วงนนทะศรี
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61
()
ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900454701 631710967 นางสาวอาทิตยา อัมพวา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005840 631710966 Miss.รัตนาวดี ดวงเคน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100208369 631710965 นางสาวจิตติมา กุลอัก สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439900417491 631710964 นางสาวสิริกานต์ อัคราช การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100207818 631710963 นางสาวชลลดา เข็มอุทา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201448705 631710962 นางสาวธัญญรัตน์ หงษ์เวียงจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1417500010677 631710961 นางสาวนภาวรรณ พลเสน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1411001183058 631710960 นางสาวเกศกนก วรรณพราหมณ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501272202 631710959 นางสาวธัญญะพร วันนาพ่อ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400110908 631710958 นางสาวอรพินธ์ เชื้อคำจันทร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419901939687 631710957 นางสาวสิริวิมล นนทะนำ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1449900580910 631710956 นายรชนนท์ จำปาลาด คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490101222488 631710955 นางสาวกรรณิการ์ คำขันธ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1412101097740 631710954 นางสาวมุขรินทร์ คำนวนอินทร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600009213 631710953 นางสาวชลธิชา นครพันธ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439900420599 631710952 นางสาวกิตติภรณ์ พองพลา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430400165184 631710951 นางสาวภัทรานิษฐ์ ประกิระเค การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900355100 631710950 นางสาวพิชชาภา เนตรวงค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900394547 631710949 นายอรรถพล เชิงชุมพิทักษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900506507 631710948 นางสาวปรีญาพร เอี้ยงลักขะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201426566 631710947 นางสาวรัชนีกร สายทวี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480900110648 632414338 นายศิวดล วะเศษสร้อย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
2329200001096 631710946 นางสาวเบญญาภา บุปผาพรหม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900433801 631710945 นางสาวปวิชญา ม้าวบุดดี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900413291 631710944 นายพีระพล บรรดาศักดิ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409903034797 631710943 นายรติพล โทหล้า คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501264901 631710942 นางสาวเสาวลักษณ์ ขันตรี ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1449200001631 631710941 นายธีรโชติ จงลือชา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490501192594 631710940 นางสาวปุณยาพร อุดมธนะบริบูรณ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900517011 631710939 นายฐิติวัฒน์ ตงศิริ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471300102203 631710938 นายวรชัย บุราณสาร อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100199939 631710937 นายสหัสวรรษ รักษาขันธ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103703286463 631710936 นางสาววิภาดา คณะพล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1309903008631 631710935 นายภูมิรัตน์ สำลีด่านกลาง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471600084898 632414337 นายธวัชชัย โสระสา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900496111 631710934 นายศิรยุสม์ จันทะวงศ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900550964 631710933 นางสาวอรอุมา แสงชมภู การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300006881 631710932 นางสาวไอริณ จุฬาจตุรศิระรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900490333 631710931 นายตฤณ ฮ่มป่า การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900556865 631710930 นางสาวกัสมา ภูนาเถร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901291069 631710929 นางสาวกัญญารัตน์ หวานเมืองปักษ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1339900722201 631710928 นางสาวสมฤดี อริยชาติ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460400073816 631710927 นายจิตติพงค์ รามมะมะ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200002255 631710926 นางสาวจารุพร โกษาแสง เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1368400008931 631710925 นางสาวศศิธร แก่นคง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201447792 631710924 นางสาวอริสรา เงาสมรูป ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201447792 631710924 นางสาวอริสรา เงาสมรูป ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1110201215095 631710923 นางสาวศิริกุล คำผุย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000127120 632414336 นายบุญเติม มณีรัตน์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1467800002823 631710922 นางสาวอนุศรา พานรัมย์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100201617339 631710921 นายอาทิตย์ วงค์แทน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480400121918 632414335 นางสาวบุษบง โสคำภา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701240827 631710920 นางสาวณัฐริกา แก้วบู่ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600141092 632414334 นางสาวมุกฬาวัลย์ คำปัง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430300280780 631710919 นางสาวฐิติรัตน บุตวาระ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
143030028080 631710918 นางสาวฐิติรัตน์ บุตวาระ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439900382620 631710917 นายธนพัฒน์ บุญพาเกิด พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900570779 631710916 นายณพวัฒน์ ผากา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000001654 631710915 นางสาวเนตรนภา พ่อนามแดง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900570779 632414333 นายณพวัฒน์ ผากา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409902929651 632414332 นางสาวสลิลทิพย์ นามวงค์เนาว์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501270633 631710914 นายยศกร ไกยะสวน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900483175 632414331 นางสาวปิยฉัตร แสนภูวา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900505420 631710913 นางสาวปทุมพร พิลา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103703052519 631710912 นางสาววศินี อาจหาญ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1399900148725 631710911 นายเมธี สาฆะ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300004896 631710909 นางสาวสุพัฒตรา โสดาวงค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600006168 631710908 นางสาวไอรดา จักรุวงษ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900430039 631710907 นางสาวพิมพ์รภัส มงคลภัคเลิศ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201444106 631710906 นางสาวยลดา สุวะสี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003448 631710905 นางสาวชลดา บัวพินธุ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900004055 631710903 นายปิยะพงษ์ พันยากิจ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103703335057 631710902 นางสาวทิพย์ตะวัน ฤทธิ์แสง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501271672 632414330 นางสาวมลธิลา แจ้งเจริญ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501527167 632414329 นางสาวมลธิลา แจ้งเจริญ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1579900923123 632414328 นางสาวธัญลักษณ์ วรรณทรัพย์ศิริ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900424713 631710901 นายบูรพา ปาวัน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201182801 631710899 นางสาวเสาวลักษณ์ วัดแผ่นลำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1319900673099 631710898 นางสาวทัศนีย์วรรณ สติภา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480200135729 631710897 นางสาวอัจฉรา คำไพ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300005299 632414327 นายฤทธิชัย สุรินราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419902011491 631710896 นางสาวจิตรลดา บัวสม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507589 631710895 นางสาวสุนิตา คึมยะราช วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439900420386 631710894 นางสาวรินดา จอมศรี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1929900808916 631710893 นางสาวสุรีรัตน์ เรืองจันทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700035236 631710892 นายเกริกพล วงค์ศรีชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100501582077 632414326 นางสาวศศิกานต์ อาญาศูนย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100501582077 632414326 นางสาวศศิกานต์ อาญาศูนย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1348500010300 631710891 นายปยุต ภูงาม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600012834 631710890 นางสาวพัชรดา ปิ่นใจ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1959900752228 631710889 นางสาวอภิญญา เกตคำขวา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301332651 631710888 นายสุริยา อินหงษา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801359168 631710887 นางสาวอภิพาวดี งาสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1410901138686 631710886 นายมินทดา พิมพ์สอน คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900387141 631710885 นางสาวเทียรงาม ภูขลิบม่วง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900517541 631710884 นางสาวนภสร พงษ์ชลนิฤมล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419901958177 631710883 นางสาวธนพร สุวรรณโคตร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900437718 631710882 นายปฤษฎิ์ วะชุม ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1440301286935 631710881 นางสาวสุกัญญา แสงสาย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401273177 631710880 นางสาวเขมิกา สุนรบดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900499951 631710879 นางสาวอิศริยา แสนหูม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468900001030 632414325 นายศักรินทร์ ศรีโพธิ์ชัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1350100333465 631710878 นายสุทธิกานต์ แสนวงษ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900294429 631710877 นายวรพงษ์ ฤทธิปะ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501273055 632414324 นายศักดา มีระหงษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1228500003029 632414323 นางสาวจุฑารัตน์ ป้องชู้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100201028686 632414322 นางสาวกนกพร มาลาทิพย์
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61
()
ภาคปกติ ชำระแล้ว
1361001340405 632414321 นายศรจักร ฤาชา
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61
()
ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900413134 632414320 นายอัษฎาวุธ ยางธิสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1629900409674 632414319 นายพงศ์เทพ พรหมศิริ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1410401498136 632414318 นายมงคล บัวศรี
Notice: Undefined index: PROGRAM_NAME_TH in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61

Notice: Undefined index: DEGREE_NAME in C:\laragon\www\regis\kb_admis_lis.php on line 61
()
ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703033724 632310175 นายสุริยา สุวรรณเวียง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1101801220104 631710876 นายณัฐพงศ์ ผาน้ำคำ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1460600155328 632310174 นายณัฐภาส ศรีหาตา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1670900083029 631710875 นางสาวนราทิพย์ บุตรทะนา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460301251112 632414317 นางสาวศุภาพิชญ์ ดอนหอมหล้า ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1410901137914 631710874 นางสาวอินทุอร คำพิทูรย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489300001218 632414316 นางสาวณัฐวดี รังศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480800167320 632310173 นางสาวแสงดาว หมอกมีชัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1460301251112 631710873 Miss.ศุภาพิชญ์ ดอนหอมหล้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471201424024 631710872 นายจตุพร วรรณพัฒน์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600002383 632414315 นางสาวอรัชพร แก่นเกษม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490300118150 631710871 นางสาวสุรภา ไชยยายงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749900808420 631710870 นางสาวชุติมน จำปี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301330136 631710869 นายจักรพันธ์ุ หนันทะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300117391 631710868 นางสาวธัญจิรา บุทธิจักร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900339945 631710867 นางสาวกิรัชฌา แสงประจักษ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211688 631710866 นายธีรพัฒน์ อุตรหงษ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100208024 631710865 นางสาวธัญญานันท์ ฉอสันเทียะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900321744 632414314 นางสาวสุธินันท์ มีไกรราช สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507244 631710864 นางสาวสาวิตตี ศรีไมล์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801363408 631710863 นางสาววรัญญา แก้วอินทร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419901988742 631710862 นางสาวสุภาดา ภูตาไสย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1139600147636 632414313 นางสาวสิริยากร พ่อศรียา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900509379 631710861 นางสาวกุลณัฐ ฮามพันธ์เมือง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300116963 631710860 นางสาวมัชรีพร จันทร์หา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431000111011 631710859 นางสาวฐิดารัตน์ ศรีวัตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1421200083118 631710858 นางสาววัลวิกา สระทองบ้อง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900392226 631710857 นายไชยวัฒน์ พุทธวันท์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900497362 632414312 นายสวัสดิ์ชัย บุญตะหล้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1469900543054 631710856 นายเทวริทร์ ชิณโน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900497362 631710855 นายสวัสดิ์ชัย บุญตะหล้า นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1200101860222 632310172 นายปรมัตถ์ ชัยดำรงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1410401517246 631710854 นางสาวมนัญชยา คำมูล ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703203662 631710853 นางสาวอรวรรณ ขัติยวงศ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600004190 631710852 นางสาววิชุดา สุวรรณเวียง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900357641 631710851 นางสาวญาณิศา เมืองโคตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900506990 631710850 นางสาวณัฐริชา เกษรรัตน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470400230989 632310171 นางสาวศุภณิดา แก้วธานี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512892 631710848 นายมกรกานต์ ดวงลาปา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600011471 631710847 นางสาววัชรากร มายูร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300013135 632414311 นางสาวปาณิสรา ลักขณานุกุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211254 631710846 นางสาวพัชนิดา อินอุเทน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900340536 631710845 นางสาวกฤษณา ศรีลาฤทธิ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900367477 631710844 นางสาวโชติกา สารคาม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900499560 631710843 นางสาวเกศกนก วงค์สีดา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471200402701 631710842 นายสิขรินทร์ เห็นสุข อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1401501242304 632414310 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700025851 632310170 นายกฤติกา พรมเสนสา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600129998 631710841 นายธนพล ศรีพรหมษา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1448900001072 631710840 Miss.จิราพร พานิชศิริ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480900136787 631710839 นางสาวปิยะฉัตร บุพศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901289986 632414309 นายนัทพงศ์ โพธิ์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119902041156 631710838 นายรัชชานนท์ สิมแสง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401275153 631710837 นางสาวมนฑิตา มาตราช วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409903082597 631710836 นางสาวบุปผมาส วระบุตร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300002672 632414308 นายเมธาสินธุ์ พจนา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200001526 631710835 นายธนกร บุญเพ็ง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479000000160 631710834 นายภาณุวัฒน์ โงุนลุน คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200000929 631710833 นางสาวชุดาภรณ์ สุวรรณชัยรบ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1509966138424 632414307 นางสาวอัจฉริยลักษณ์ อรบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1679800304536 631710832 นางสาวศิโรรัตน์ ยอดคำ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800000597 632414306 นายภราดร สุวรรณเมฆ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1418000007422 631710831 นางสาวนันทิยา เม้าราษี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501274396 632414305 นายอิทธิพล ศิลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501274396 632414305 นายอิทธิพล ศิลา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1440601308446 631710830 นางสาวขวัญฤทัย แสวงดี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900520674 632414304 นางสาวณิชาภัทร รามคำ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1359200000709 631710829 นางสาวดาราวรรณ ศรีละโคตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471201433031 631710828 นายสหัสวรรษ พรมวัง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900501386 631710827 นางสาววลัยลักษณ์ กลิ่นน้อย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300009120 631710826 นางสาวรัชนีกร แท่งแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901294181 631710825 นายกิตติกร เพ็งคำ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1418600020705 631710824 นางสาวจุฬาทิพย์ จำปาแดง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900429740 632414303 นางสาวถาวรีย์ เหลื่อมศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470501175371 632414302 นายนัฎดนัย ดาสีกร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900535183 632414301 นางสาวครีมพัชร อินธิแสน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300004446 631710823 นายเดชาธร อ่อนสุระทุม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900408432 631710822 นางสาวฐิติรัตน์ โคตรตา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900511021 631710821 นางสาวศิริรักษ์ บึงแก้ว วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701255930 631710820 นางสาวภัสสร แก้วพิกุล การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470700055341 631710819 นายไตรภพ ผลาจันทร์ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900494452 632414300 นายวายุ พิณดนตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900432821 631710818 นางสาวพรไพลิน พิมพ์โต่ง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1417400004870 631710817 นางสาวสุทธิดา อินทร์อุดม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1417100004351 631710816 นางสาวนิศารัตน์ เประกันยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501270927 631710814 นางสาวปิยธิดา วงศ์คะสุ่ม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468000002170 632414299 นายทวีศักดิ์ ภูนิทาน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100209977 632414298 นางสาวดารุณี อุตรหงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1410601394385 631710813 นางสาวอภิญญา สีเทา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1401501242304 631710812 นางสาวจิราวรรณ ศรีจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200001739 631710811 นางสาวมัลลิกา ขำโนนเพิ่ม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1418600008977 631710810 นางสาวสุธารินี นากลางดอน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1309801414141 631710809 นางสาวณรตพร ศรีถาวร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301330209 631710808 นางสาวพินทุ์สุดา นาดอก ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301327712 631710807 นายภัทรชนน ขันตี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301328310 631710806 นางสาวอารีญา นาหิรัน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501167352 631710805 นายวรรธนะ วรรณทอง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1101100241903 631710804 นายสหรัฐ ผ่องประสาท พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700001339 631710803 นางสาวภิญญาพัชญ์ แดนกาไสย วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1509966138424 631710802 นางสาวอัจฉริยลักษณ์ อรบุตร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1139600164565 631710801 นางสาววิชุดา เงินกลม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900546665 631710800 นางสาวศุภิสรา ข่วงทิพย์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1139700016355 632414297 นายพงศกร กองลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900494452 631710799 นายวายุ พิณดนตรี นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438800000147 631710798 นางสาวกัญญารัตน์ ธาตุวิสัย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301332996 632414296 นางสาวนันทชพร จันปาน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1431100069539 631710797 นางสาวพิธิยา ลุนอุบล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1129700229260 631710796 นางสาวศริญญา วงศ์ล่าม ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600002758 631710795 นางสาวชลิดา แสนสุข ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100401101042 631710794 นางสาวธิดารัตน์ เรืองศรี ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300007844 631710793 นางสาวปิยะลักษณาวดี พลเศษ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1301701358668 631710792 นายอัศวเมธ ผายทอง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480700208971 632414295 นายคุนากรณ์ ไกยะฝ่าย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480700208971 632414295 นายคุนากรณ์ ไกยะฝ่าย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600011331 631710791 นายภานุพงศ์ ไชยทองพันธุ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471600084839 631710790 นางสาวหฤทัย สุขวงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400115331 631710789 นางสาวเนตรนภา วงค์กะโซ่ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600007008 631710788 นางสาววิชุดา สาพรเจริญ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468000005403 631710787 นางสาวปราณปริยา แก้วต๊ะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900341834 631710786 นายศุภณัฐ แสงฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478500000222 631710785 นางสาวนัฐกาญจน์ ชอบชม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100208661 631710784 นางสาวกลอยใจ ตุ่ยไชย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900508411 631710783 นางสาวธนพร พยุวงศ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439600009061 631710781 นางสาวทรรศณียวรรณ ใจขาน ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100209926 631710780 นางสาวพิณสุดา เบ็ญไชย คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800000546 631710779 นางสาวจิตรผกา คิอินธิ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300002672 631710778 นายเมธาสินธุ์ พจนา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500081196 631710777 นางสาวนัฐวิภา สุขันต์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900495661 631710776 นางสาวสุพิชชา ช่างสอน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1341501372853 631710775 นางสาววีรดา สุมนารถ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900502021 631710774 นางสาวศริษา นามสุโพธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100205424 631710773 นายปฏิภาณ พรมบุตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1309902717913 631710772 นายธชธรรม อินทร์คำน้อย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201197485 631710771 นางสาวลลิตา ผาสีดา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301329154 631710770 นางสาวปัญญาพร สุดา อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1119901990308 631710769 นายพีรพันธ์ มะสุใส พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1461000214014 631710768 นางสาวนิชนันท์ เวงวิถา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300004080 631710767 นายจิรเมธ พระหันธงชัย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1679900541769 632414294 นายศิริภณ สังเกตุดี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1209000009983 632414293 นางสาวสุดารัตน์ พุทธศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1417500006505 632414292 นายโยธิน พันธ์ดวง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1400901339975 631710766 นายทักษิณ แน่นอุดร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900421498 632414291 นางสาวสุพิชชา ไตรผล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600138091 631710765 นางสาวบุษราภรณ์ ล้วนวิเศษ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430601265089 631710764 นางสาวนุจรี จำศิล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900421498 631710763 นางสาวสุพิชชา ไตรผล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900433712 631710762 นางสาวธัญญดา แสงผา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900510075 631710761 นางสาวรุ่งตะวัน ทวายตาคำ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1369900580490 631710760 นางสาวดวงฤทัย ศรีอภัย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439900398755 631710759 นางสาวมัณฑนา คันทะศรี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900414912 631710758 นางสาววริษฐา จันทสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800001186 631710757 นางสาวเกดกานดา คะปัญญา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301206478 631710756 นางสาวเกศรินทร์ นันไตย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1440601316805 631710755 นางสาวศุภลักษณ์ ปาเตี้ย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701258394 631710754 นางสาวจาริญา คำศิริ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900424136 631710752 นางสาวสิรินาถ ต้นสวรรค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103100727573 631710751 นางสาวสุพัฒตรา แดงสมภาร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501256525 631710750 นางสาวปานดวงใจ เชื้อดวงผูย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900413886 631710749 นายภูมิศักดิ์ นนเลาพล พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401272715 631710748 นางสาวฐิติมา ไชยบัตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431000112459 631710747 นางสาวสุพรรษา สมบูรณ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
470801365583 631710746 นางสาวนิลมณี จุลขันธ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701253791 631710745 นางสาวสิริมา วงค์ดวงผา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300006635 631710744 นางสาววนภรณ์ จันทรประทักมี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468900001455 631710743 นางสาวตติยา ยอเเสง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419901998331 631710742 นางสาวอุไรวรรณ ชายนอก ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512221 632414290 นายเจษฎา พรมวัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900423270 632414289 นางสาวสุดารัตน์ ทับครุฑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900423300 632414288 นางสาวมนธิรา ดินาวงค์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480400120016 631710741 นายธนกร อ้วนแก้ว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1379900163911 631710740 นางสาวจุฬาลักษณ์ สายเพชร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1209701986721 631710739 นางสาววริศรา ร่มพุทธศาสนา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000129955 632414287 นายอภิรักษ์ โยลัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439900291136 632414286 นายภัทรพล ช่วงไชย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460400074316 631710738 นางสาวกัลยากร นามพิลา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1342600015367 631710737 นางสาวณิชกานต์ เรียตะนา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1342600015367 631710737 นางสาวณิชกานต์ เรียตะนา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600140657 632414285 นายวุฒิชัย เกื้อทาน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900399654 631710736 นายอภินันต์ วงค์วันดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301340085 631710735 นางสาวฐิติมา สูญราช เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409903046345 631710734 นางสาวฉิมลักษณ์ ชัยพิมพา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1119901997345 631710733 นางสาวกรรณิการ์ กาหลง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900429740 631710732 นางสาวถาวรีย์ เหลื่อมศรี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409904046345 631710731 นางสาวฉิมลักษณ์ ชัยพิมพา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500081200 631710730 นางสาวนัฐวดี สุขันต์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431200064083 631710729 นายมงคล มูลเหลา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200002336 632414284 นายธีระพงษ์ เสนสุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1418600008829 631710728 นางสาวณัฐฐาพร วิชัยศรี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1410901139461 631710727 นางสาวนิตยา คำวิจารณ์ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401272073 631710726 นายมนต์ชัย ฟองอ่อน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901291239 631710725 นางสาวอรสา แก้วสุวรรณ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300002460 631710724 นายนิติภูมิ นนทะภา ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1350101618650 631710723 นายณัฐพนธ์ เพ็ชรกล้า การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900368168 631710722 นางสาวพรทิพา อัคศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480301201883 631710721 นางสาวกัญญารัตน์ เหง้าน้อย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1407700005405 631710720 นางสาวศศิวิมล เปทา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
143050148046 631710719 นายวุฒิรัตน์ สงวนนาม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401270500 631710718 นางสาวสุภาวดี จันอาคะ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201191801 631710717 นางสาวนุชนภา ฮาดทักษ์วงศ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401268025 631710716 นายจรัส ศรีสวัสดิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211475 632414283 นางสาวอารญา สายธิไชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100210240 631710715 นางสาวศรัณยา ทรงอาจ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700060370 631710714 นางสาวสุลักคณา สุขส่ง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749800301382 632414282 นายธณัฐชัย ไชยสุวรรณ์ ศิลปกรรม (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1379900154407 631710713 นางสาวปภาวรินท์ พันธมา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301334310 631710712 นางสาวขนิษฐา วงษาบุตร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400000005 632414281 นายวงเวียน วงค์กะโซ่ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1379900163848 631710711 นางสาวรัตน์ติกาล บุญเพ็ง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900471053 631710710 นายฐิฏิกรณ์ สมหมั่น ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801368671 631710709 นายณัฐดนัย หอมจันทร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900480869 631710708 นางสาวฐิติพร บุญล้อม ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211408 631710707 นางสาววลัยรักษ์ คำเกาะ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301334174 631710706 นางสาวภัทรวรรณ ครองยุทธ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400000001 632414280 นายวงเวียน วงค์กะโซ่ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490400000000 632414279 นายวงเวียน วงค์กะโซ่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701256961 631710705 นางสาวน้ำฝน เชื้อวังคำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490501194562 631710704 นายณัฐพงศ์ เสน่ห์วงค์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471400064206 631710703 นางสาวพัชราภรณ์ งอยผาลา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400064206 631710703 นางสาวพัชราภรณ์ งอยผาลา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419901987134 631710702 นางสาววรกานต์ โมงขุนทด พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490400003050 631710701 นายวงเวียน วงค์กะโซ่ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700001649 632414272 นายนรเศรษฐ์ แพงโสม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1461400109854 632414270 นางสาวอุมาพร ประโพธิง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1309902871157 631710699 นายอชิรวิชญ์ รัตนรังสิกุล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1417800003625 631710698 นางสาวอาทิตยา กล้าหาญ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400063722 631710697 นางสาวธัญลักษณ์ วิดีสา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800001712 632414269 นางสาวนัฐชนก อวนป้อง เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1740300182670 632310169 นายกฤษดา จันทร์มาลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900420441 632414268 นายอรรถกรชัย ไหลครบุรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470500150103 631710696 นายจิรวัฒน์ นามประมา อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000000194 632414267 นางสาวสามิตรา กระวานธง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1469900529850 631710695 นายภาสกร คงอุ่น พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600002081 632414266 นายทศคุณาเดช จันตะเสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700004974 631710694 นายวรกิจ สีหา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900418691 631710693 นางสาวสุดารัตน์ สอนสิน เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900418691 631710693 นางสาวสุดารัตน์ สอนสิน เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901287371 631710692 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยแพทย์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1779900279672 631710691 นางสาวสุธีมา จันทร์แจ่ม อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480301207032 631710690 นายณัฐนนท์ ผาโม้ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1461301225236 631710689 นางสาวสุทธิพร จันทะงาม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600006427 631710688 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญสุข การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600004963 631710687 นางสาวอิสราภรณ์ จิตเจริญ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301332996 631710686 นางสาวนันทชพร จันปาน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301332554 631710685 นายพงศ์อมร อุ่นเมือง นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501177439 631710684 นางสาวอชิรญาณ์ ฝืดสูงเนิน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1118700002850 631710683 นางสาวศศิภา ชะนะบุญ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1408500001946 631710682 นางสาวยุพารัตน์ คลังแสง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300006091 631710681 นางสาวนรินทร ปรานกฤตธรรม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801356606 631710680 นางสาวปัทมาพร เคนทวาย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700032903 631710679 นายเจษฎา พิพิทธภัณฑ์ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600010394 631710678 นางสาวเสาวณี บันโสภา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470200128226 632310168 นางสาวสุดารัตน์ มหัตกุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301342312 631710677 นางสาวรัตน์ติยากร ส่วยลี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471600084898 631710676 นายธวัชชัย โสระสา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400063723 631710675 นางสาวธัญลักษณ์ วิดีสา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900452261 631710674 นายขจรศักดิ์ บุตรสา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900343322 631710673 นายอัครพล โทนแก้ว พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000126638 631710672 นายชยพล สนมศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900341460 631710671 นางสาวธิดารัตน์ คนขยัน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300011515 631710670 นางสาวอาภาศิริ มีเพียร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900411573 632310167 นายต่อศักดิ์ พันดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1110101255931 631710669 นางสาวพรรณนิสา เปี้ยทา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800000856 631710668 นายธีรภัทร อรสินทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900415218 631710667 นางสาวนนิตา แสนเขื่อน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507791 631710666 นางสาวอริษา วงษ์สีดา เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401278217 631710665 นายพีรพัฒน์ ศูนย์จันทร์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471600071940 631710664 นางสาวอารียา โชคทรัพย์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1209702019938 631710663 นายนวคุณ งิ้วพิมพา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700033080 631710662 นางสาวศิริกัญญา ไชยโคตร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489500001980 631710661 นางสาวเบญญาทิพย์ บาลโสง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201447911 631710660 นางสาวสุจิตรา พิมปัดชา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300001218 631710659 นางสาวณัฐวดี รังศรี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600138750 631710658 นายภูมินทร์ เบ้าจังหาร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900485909 631710657 นางสาวจิระประภา บู่ทองมา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1309801407269 631710656 นายรัตนกร จันทร์กำจร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480400121101 631710655 นางสาวจิตรลดาภรณ์ จิตนาม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460600168594 631710654 นางสาวอาภัสรา นิละปะกะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501265451 631710653 นายรัชนาท รักษาพล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1361300141889 631710652 นางสาวสุพรรณษา เพ็งอังคาร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431200062986 631710651 นายวัชรินทร์? ซุยจอหอ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900355118 631710650 นางสาวณัฐสุดา บุตรดีวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301335936 631710649 นางสาวจิฬารัตน์ คำลาภ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301339702 631710648 นางสาวพรรณพษา ไข่มุก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468100000934 632414265 นายบูรพา แก้วบับภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489500001289 631710647 นางสาวกนกพร สุขรี การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900487456 631710646 นางสาวไอยดา ผานะวงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1349901104713 631710645 นางสาวสุกมล เกษรพันธ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301327101 631710644 นางสาวปิยะธิดา มากะฐิน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419902039701 631710643 นายภัทรภูมิ เผือกมา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501267357 631710642 นายบูรพา เบ้าทองคำ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900345945 631710641 นางสาวธัญวราภรณ์ จูมแพงจารุพงศ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1438300000521 631710640 นางสาวพัชรินทร์ ศรีด้วง เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1279900163199 631710639 นางสาวนิยะนันท์ นิลโสม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1678600001318 631710638 นางสาวจินดารัตน์ งิ้วไชยราช คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400112935 631710637 นายอภิวัฒน์ ไชยเพชร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1467800003838 631710636 นางสาวณัฐรุจา เพิ่มศิลป์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1440901315804 631710635 นางสาวยศวดี ชายทวีป สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900498814 631710632 นางสาวจีรนันท์ อ้อมนอก คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900502412 631710631 นางสาวกันยกร ศรีระดา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439000004891 631710630 นางสาววรรณษา คันธี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478500000281 631710629 นางสาวสิริรัตน์ โต่งตาล เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501169649 631710628 นางสาวสุวิชญา พรหมพินิจ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801367187 631710627 นางสาวรสสุคนธิ์ ผาสุข ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103100722661 631710626 นางสาวณัฐนันท์ แซ่เตียว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401269129 631710625 นางสาวปิยะธิดา ติงมหาอินทร์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1279800096830 632310166 นายคฑาวุธ ปาประกอบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600004165 631710624 นางสาววิไลภรณ์ ปุณปิตตา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900542066 631710623 นางสาวจริญญา พิมพา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701259072 631710621 นายอัครพล นันทะพรม ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439600003127 631710620 นางสาวณัฐกานต์ คำทวี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900511039 631710618 นายบุณยกร โกษาเสวียง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100401072247 631710616 นางสาววชิรินทรา กุลพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900561460 631710614 นางสาวพิมพ์ลภัส ไชยโส ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900470987 631710613 นางสาวเรณุกา หาญภูบาล พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300460270 631710612 นางสาวทิพปภา ตาทิพย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1579900934532 631710611 นางสาวสุภารัตน์ ทองหนองยาง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900534608 631710610 นางสาววรรณพร เจริญศักดิ์ขจร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300027631 632414264 นายชนะภัย มาลาเสร็จ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000001042 631710608 นางสาวพิชามญชุ์ ธนาไสย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1210200100714 631710607 นายอนพัทย์ แสงทอง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300012180 631710606 นางสาวพัชราภรณ์ อิ่มศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900494606 631710604 นางสาวสุพรรษา นนท์คำวงค์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1449900624801 631710603 นางสาวชรัญญา ทบแก้ว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1440901318579 631710602 นางสาวศศิญา จันทิชัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1461400110038 631710601 นายวทัญญู โคทังคะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1459900895279 631710599 นายภานุวัฒน์ สุวรรณพันธ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1431200063541 631710597 นางสาวพรพนิต มัชฌิโม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501264196 631710595 นางสาวมิตรา มาตราช พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301336835 631710593 นางสาวณัฐนรี ภูอ่าว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801351761 632414263 นางสาวนิยาดา น้อยตะพัน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419902047810 631710592 นางสาวบุษยกาญจน์ โสภาเลิศ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901290399 631710591 นางสาวจิราภรณ์ เหลือผล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500003192 631710589 นายณัฐวุฒิ ศรีมุกดา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409903003395 631710588 นางสาวนุชนภัส สุทรธรรมกูล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439900393249 631710587 นางสาวชุติกาญจน์ บุรณะสุทธิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478500001211 631710586 นางสาวอาทิตยา พรหมเสนา ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430501474433 631710583 นางสาวพัชริดา เดชพลมาตย์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201192432 631710582 นางสาวสุวิณี อุ่มภูธร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211947 631710581 นายนิรุทธ์ อุตรี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900479313 631710580 นางสาวช่อลัดดา โมริพันธ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400003052 632414262 นายวงเวียน วงค์กะโซ่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301325531 631710579 นางสาวจิตธนา อินทกุล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900426333 631710578 นายภูวดล อุปลี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1410401517581 631710577 นางสาววรัญญา ไชยราช การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1129700229677 631710576 นางสาวสุภารัตน์ เผ่าวงศ์ษา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1129700229677 631710576 นางสาวสุภารัตน์ เผ่าวงศ์ษา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900481768 631710575 นางสาวพัชราภรณ์ สมบูรณ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900319634 631710572 นางสาวอรสา สุฤทธิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900565171 631710571 นางสาวนริศรา คำโสภา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000126310 631710570 นางสาวกรนภา นนเลาพล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900436274 631710569 นางสาวรัชดาพร ลีฮวด ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1438400001448 631710568 นางสาวศศิกานต์ คุรินทร์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701255573 632414261 นางสาวพัชริดา อินธิราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481100025221 632414260 นางสาวกัลยารัตน์ นันทะวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800002361 631710567 นางสาวภาวินีย์ ไตรวงค์ย้อย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460501315343 631710566 นางสาวชาลิสา จำพล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419902050276 631710565 นายชาญชัย วงษ์สิงห์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801361341 631710564 นางสาวปัทมา นนจันทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900355380 631710563 นางสาวทิศรักษ์ พลโลก ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301209540 631710562 นางสาวชณิกานต์ โกพลรัตน์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900410011 631710561 นางสาวปัณณิกา แก้วสามสี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900428972 631710560 นางสาวกมลลักษณ์ ขอดเมชัย เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501271532 631710559 นายวิทยา วงศ์ตาขี่ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1319700000881 631710557 นางสาวกัญญารัตน์ กลมไธสง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301200780 631710556 นางสาวปาริฉัตร ชนะพจน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300006864 632414259 นางสาวขวัญฤทัย ไชยเดช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1438300001136 631710555 นางสาวคีตญา ศรีสรณ์ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900420301 631710554 นางสาวปิยธิดา จันทร์ศรีเมือง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900368686 632414258 นายเดชาวัต ไกยฝ่าย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701252841 631710553 นางสาวอาภาพรรณ์ เดิมบรรทัด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409903025658 631710552 นางสาวสุปรียา แสนสระ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900493090 631710551 นางสาวมัลลิกา สังข์แก้ว ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900420301 632414257 นางสาวปิยธิดา จันทร์ศรีเมือง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900495394 632414256 นางสาววาริณี พระสุรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900495394 632414256 นางสาววาริณี พระสุรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1418600004068 631710550 นางสาวพัฒน์ชญามล เรียนรู้ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1418600004068 631710550 นางสาวพัฒน์ชญามล เรียนรู้ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600002383 631710549 นางสาวอรัชพร แก่นเกษม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900344906 631710548 นายอภิเชษฐ์ จรนามล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501269481 631710547 นายรังสรรค์ ผุยผล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480700208971 631710544 นายคุนากรณ์ ไกยะฝ่าย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104200237790 631710543 นางสาววริสรา วิเชียรเพลิด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499800000679 631710542 นางสาววิราภรณ์ สุวรรณไตรย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201193978 631710541 นางสาวรุจิเรศ อุดมเลิศ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300004128 631710539 นางสาวธนัญญา หอกคำ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300003466 631710538 นายรติวัฒน์ หงษ์ณี พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1440601310483 631710537 นางสาวอภิญญา นันทบุตร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409903064530 631710536 นางสาวจริยา โพธิ์ศรี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1411001180466 631710535 นายสิทธิโชค วรรณพราหมณ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480900122191 632310165 นายณรงค์ฤทธิ์ ประกิ่ง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1467700001078 632414255 นายศาสตราวุธ ทองสี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900500746 631710533 นางสาวขวัญจิรา สุรินทะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460501316218 631710532 นางสาวอันทิษา ดลถวิล การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501271095 631710531 นางสาวพรพิมล ไชยวงษ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468100000934 631710530 นายบูรพา แก้วบับภา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703225313 631710529 นางสาวสิรินยา พรรื่นเริง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1339600014634 631710528 นางสาวจันทิมา พวงพันธ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1129700245761 631710527 นางสาวภานรินทร์ สัพโส ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201442022 631710526 นายอภิวัฒน์ ศรีโทมี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900426678 631710525 นายอรรถชัย ครโสภา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1208300001928 631710524 นางสาวสุชานันท์ มีจังหาร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
147930006155 631710523 นายวัชรกิตต์ นารีสา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900499799 631710522 นางสาวกัลยา ปัญญาประชุม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401276371 631710521 นางสาวอภัสชา เรืองสวัสดิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700059673 631710520 นางสาวขวัญจิรา ลีโคตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003219 631710519 นายณัฐพงษ์ แพงดี ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468000002188 631710518 นางสาวจุฬาภรณ์ พรไชย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801361634 631710517 นางสาวพนิดา สิงห์ประเสริฐ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900489041 631710516 นางสาวขนิษฐา ทะชัยวงค์ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1411001182604 631710515 นางสาวเกษฎาพร เเสบงบาล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000003215 631710514 นายชัยธวัช แสงวงค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481100023377 631710513 นายกิตติศักดิ์ สารีรถ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900476942 631710512 นางสาวจุฬารัตน์ อัฐนาค การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401264801 632414254 นายนนธวัช ชัยภารา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900444676 632414253 นางสาวณัฐธิดา นันตา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1460600170041 631710511 นายเนติพงศ์ แสนมาโนช ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1410901137701 631710510 นางสาวอทิตยา ขมวดทรัพย์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468900002559 631710509 นางสาวจิดภาภา เพียรภายลุน สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900509832 631710508 นางสาวชลธิชา เรืองวงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301336312 631710507 นางสาวทิพวรรณ ถานทองดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900469393 631710506 นางสาวฐิติชญา ไชยภูมิ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801360689 631710505 นางสาวธัญญา เรืองฤาชัย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501268761 631710504 นางสาววิลาวัลย์ เครือเขื่อนเพชร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900501262 631710503 นางสาวชลธิชา นาวิศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300406194 632414252 นางสาวขวัญจิรา เอ็นเหล่าคาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100211475 631710502 นางสาวอารญา สายธิไชย คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100211475 631710502 นางสาวอารญา สายธิไชย คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439900425027 631710501 นายพีรวัส โยวาศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1438300000458 631710500 นางสาวพรนภา สันวิลาศ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419902029846 631710499 นางสาวภัทรลดา ศรีพันธบุตร ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800001666 631710498 นายภูวเดช ติงมหาอินทร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431200063516 631710497 นางสาวอัญธิดา สมศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
2400901034862 631710496 นางสาวอินทิรา ตรีเดช การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478400001448 631710495 นางสาวอาฐิติยา ช่างการ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103703254430 631710494 นางสาวแพรเพชร สุดฉลาด ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200004649 631710493 นางสาวภัทรลดา นามเสาร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700060051 631710492 นางสาวปนัดดา ปัททุม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1909802639745 631710491 นายนัทธิพล อินธิเสน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103703348086 631710490 นางสาวศุภลักษณ์ สุริยศักดิ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1118700005905 631710489 นางสาวปรียาภา กิขุนทด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200001925 631710488 นางสาวณัฐกมล บุพศิริ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1468900001854 631710487 นายวิทธวัช บุญทจันทร์ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1417600003478 631710486 นางสาววลาวัลย์ ศรีฟ้า ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100210789 631710485 นายกิตติศักดิ์ อินธิโคตร เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1139600150611 632414251 นางสาวญาณิศา ปาณะวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301336428 631710484 นางสาวสุวิชา ต่อเชื้อ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005653 631710483 นายธนกฤษ ทิพม้อม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005653 631710483 นายธนกฤษ ทิพม้อม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900407487 632414250 นายเมธาพงษ์ เมืองมุงคุณ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701254658 631710482 นางสาวมลฤดี เชื้อดวงผูย ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430601265399 631710481 นางสาวจิราภรณ์ ปัจฉิม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900423890 631710480 นายชยานันต์ มนตรี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500081561 631710479 นางสาวณัฐกานต์ ศรเหลือง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1302301060981 631710478 นางสาวสิริยากร เกษณี เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900483175 631710477 นางสาวปิยฉัตร แสนภูวา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800001348 631710476 นางสาวกนกอร เหง้าละคร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800001348 631710476 นางสาวกนกอร เหง้าละคร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900466416 631710475 นายศิรชัช แก้วพิกุล ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100210193 631710474 นางสาวมันชุดา สติยศ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301345257 631710473 นางสาวนันท์นภัส ศรีสด ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1199900819648 631710472 นางสาวจริสตา เตโพธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800000279 631710471 นางสาวศุทธินี ชาบรรทม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401274645 631710470 นางสาวสุธราทิพย์ ในพลกรัง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471600071672 631710469 นางสาวสุมิตตรา สีนาบุญ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1407600009581 631710468 Miss.จันทกานต์ บุตรจันทร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600008501 631710467 นางสาวกัณฐิกา จันทชิต การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1718800007131 631710466 นางสาวจิตตา เย็นกลม อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900508089 631710465 นายอัมรินทร์ มะอินทร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471200382638 632414249 นางสาวเนรัญชรา ยันตะพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800002778 631710464 นายวีระศักดิ์ แก่นท้าว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490600066767 631710462 นางสาววัชราภรณ์ แสนเพ็ง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800008318 631710461 นายคณิตกรณ์ คติพจน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301336711 631710460 นางสาวปัทมาภรณ์ ไชยสิทธิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201445111 631710459 นางสาวศุภนิดา พรหมสุขันธ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1467700001078 631710458 นายศาสตราวุธ ทองสี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439900386854 631710456 นายธนบดี ยลถวิล ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600003363 631710454 นางสาวกัลญา บุญพูล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301338633 631710453 นายพงษ์?พณิชย์? ทนุ?พงษ์? สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470501177463 631710452 นางสาวปนัดดา เนียมประชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1410401506996 631710451 นางสาวสุมิตรา เหมือนตา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1139600150611 631710450 นางสาวญาณิศา ปาณะวงศ์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490501195372 631710449 นางสาวสุวนันท์ สุขรี่ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301338986 631710448 นายเสกสันต์ ชาลีงาม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900515328 631710447 นางสาวอภิญญา ปานค้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1209702013239 631710446 นายภาณุวัฒน์ ทะนุจันทร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900517631 631710445 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ พรมอ้วน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1139700016355 631710444 นายพงศกร กองลี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900409765 631710443 นางสาวทิพย์มณี แสงพรหมชารี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480700209390 632310164 นางสาวรุ้งฤดี อัคฮาด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300006066 631710442 นางสาวนนธิญา บัวละคร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470900134849 631710441 นางสาวสุณิสา ใครบุตร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460600169841 631710440 นางสาวเบญจพร ภูแดนแผน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900516324 632414248 นางสาวชนิดา ภูมิภาค ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900421633 631710439 นางสาวสุวิชาดา สมอุดม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300005175 631710438 นายพงษ์เพชร ไชยหงษา ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419901819983 631710437 นางสาวฟางรัตดา วงศ์เอาะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1379900170712 631710435 นายพีรภัทร ไชยรักษ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500000606 631710433 นายธนารักษ์ ถึงคำภู พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501271583 631710432 นางสาวมุกขะรินทร์ ภูอวด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800005530 631710429 นางสาวนิดติยาพร ขานคำภา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501267179 631710428 นายศุภชัย โคตรพรม อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900492671 631710427 นางสาวโยษิตา ขันนาเลา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900004454 631710426 นางสาวอาริยา ปิลอง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300008441 631710425 นางสาวธีร์สุดา ทองอันตัง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801352058 631710423 นางสาวมนัญชยา บัวขันธ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1379900169781 631710422 นายชนาพัฒน์ คณะมูล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900420297 631710421 นายไตรภพ พาลีรักษ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900501360 631710420 นางสาววิราพร จันทรังษี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900350817 631710419 นางสาวพรนัชชา คำนนท์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900510822 631710417 นางสาวศิริรัตน์ เศวตวงษ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200002786 631710416 นางสาวกานต์ธิดา คิอินธิ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900498121 631710415 นางสาวตวงพร ชูรัตนศุภนนท์ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801357106 631710414 นายปริญญา หอมขุนทศ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1119700068835 631710413 นางสาววันวิสา วงศ์อนุ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900430985 632310163 นายวรัญญู ทองอันตัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900504822 631710412 นายอภิวิชญ์ ชาซิโย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900355479 631710411 นางสาวอัยลดา แข็งแรง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478400000794 631710410 นางสาวนัฐธิดา ชาติสุข ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900443386 631710409 นางสาวอินทิรา นานาวัน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900443386 631710409 นางสาวอินทิรา นานาวัน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1349200003899 631710408 นางสาวนิชดาพร สุขสานต์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1749900782200 631710407 นางสาวกมลวรรณ แสนดวง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1412101097804 631710406 นางสาวประวันณา โพธิ์บุญเรือง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801356622 631710405 นางสาววนิดา แขกวันวงค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800002794 631710404 นายวรินทร เถาตาจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300001315 631710403 นางสาวณัฐติยา ไชยะตา สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900509565 631710402 นางสาวมธุสร มุลตองคะ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700060841 631710401 นางสาวศศิธร ไตรยวงค์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489500000240 631710400 นางสาวณัฐธิดา ธ.น.ระพิษ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439300000025 631710399 นางสาวภัทรสุดา สามารถ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471001212643 631710398 นายกิตติศักดิ์ กองแก้ว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801362622 631710397 นางสาวไพรินทร์ ก่ำจำปา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300013259 631710396 นางสาวอาทิตยา เกื้อทาน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400111327 631710395 นางสาวนันทิยา แสนพวง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301333135 631710394 นางสาวภัทรชญาดา ตอพิมพ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900004918 631710393 นางสาวสุนิสา แสนหล้า การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
2439600001602 631710392 นางสาววรัชยา ลาดบัวผัน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490300115801 631710391 นางสาวสิดารัศมิ์ โพธิ์ไทรย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700061562 631710390 นางสาวภาธิตา แสนโสม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901294041 631710389 นางสาวนริษรา เคนหอม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489300001277 631710388 นางสาวชมภูนุช ศิริวงค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600141092 631710387 นางสาวมุกฬาวัลย์ คำปัง ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800004495 631710386 นายอติวัชญ์ ทุ่งราช ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300004624 631710385 นายศิริวัฒน์ บุษศิลป์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1738700004334 631710384 นางสาวสิริภาพร กันยา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1460600168489 631710383 นางสาวจุรีรัตน์ ยี่วาศรี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801344241 631710382 นางสาวรัตนา เขื่อนพงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1459900877459 631710381 นางสาวณัฏฐ์ณิชา ยงยังต์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401274769 631710380 นางสาวจิรัฐิติกาล วงศ์คำแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901294734 631710378 นางสาวสุวนัน อินทิ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471300104923 631710377 นายสุรศักดิ์ แพงคำฮัก ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1629900593467 631710376 นางสาวจณิสตา สีเขียว วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1309701248484 631710375 นางสาววนิษฐา เผือดนอก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900445036 631710373 นางสาววรินทร เพ็ญคำ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431000110910 631710372 นางสาวมาลินี ก้อนศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1209701988252 632414247 นางสาวชุติมณฑน์ ใยแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1199900837727 631710371 นางสาวภาวิดา อาจวิชัย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900478775 631710370 นางสาวพรริรา ศักดิ์ดา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201193366 631710369 นางสาวสุธิชา ขวาธิจักร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900358168 631710368 นางสาวพรทิพา อัคศรี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409400001414 631710367 นางสาวชนากานต์ หวานอารมณ์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900494967 631710366 นางสาวดวงพร มีผล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490501196166 631710365 นายชิษณุพงศ์ สุวรรณไตรย์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300119750 631710364 นางสาวเปรมกมล แข็งแรง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900494622 631710363 นางสาวอมรรัตน์ มะหลัด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900497907 631710362 นางสาวกานดา เนหล้า การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600139209 631710361 นางสาวเอกกนก แห่งสมัย การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1328800002680 631710360 นายจตุรงค์ สุวรรณไตรย์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300367270 631710359 นางสาวศิริกัลยา วีระคร ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900492697 631710358 นายนัฐวุฒิ ปากดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1390400057188 631710357 นางสาวสุชญาน์ ดีรักษา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201446541 632414246 นางสาวกนกพร ประการแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119901987170 631710356 นางสาวศุภวรรณ กันชาติ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512574 631710355 นางสาวปริชาติ สงดี ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480801189190 631710354 นางสาวขัตติยา อินทริง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900518394 631710353 นางสาวชนิสรา บัณฑิตวงศ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1155422256542 631710352 นายนรดิษ ชาติกานนท์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480900135888 631710351 นางสาวปาริชาติ พันธุกาง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900356173 631710350 นางสาวธิชาดา ต้องเดช สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100200562 631710349 นางสาวเมษธีรา เคนไชยวงศ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100209039 631710348 นางสาวชลธิดา ชาวหะศรี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471001212333 631710347 นายกัมปนาท อุประ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901293100 631710346 นางสาวประภัสสร สิมพงษ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100210959 631710345 นางสาวสิริลักษณ์ แก้วฝ่าย วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900496633 631710344 นางสาวทิพย์สุดา ศรีเพียชัย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100201917 632414245 นายอนาวิน เหง้าละคร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512361 632414244 นางสาวพิมพิลัย บรรยงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1417500009041 631710343 นางสาวสิริลักษณ์ ชัยสุนทร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507597 631710342 นางสาวปรียาภรณ์ ฤาชัยสา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501273870 631710341 นางสาวมุทิตา พลโลกา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700061058 631710340 นายธีรภัทร์ สัญจรดี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900516235 631710339 นางสาวณิชกานต์ ศรีนวล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801366636 631710338 นายคณิต ชาดา ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1139600141492 631710337 นายวณัฐพงศ์ ใจไหมคร้าม ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900140367 631710336 นายศราวุธ เนาคำแพง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1349901045067 631710335 นางสาวกมลวรรณ พูลเพิ่ม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479000002634 631710334 นางสาวธัญชนก โสมศรีแพง การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900495360 631710333 นางสาวประภัสรา หาญชัย เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900509077 631710332 นางสาวปรียาภรณ์ กายสิทธิ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800001925 631710331 นางสาวพิชญาภา อุดมมา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900491721 631710330 นางสาวนรินทร์พร รักษาพล การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900485623 631710329 นายอุบาสก เหลาราช ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900424616 631710328 นางสาวพิริยากร ชาวนา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1749900835541 631710327 นางสาวธิดาวดี สิงห์ลอ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801367713 631710326 นางสาวปนัสยา ธุระนนท์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500084021 631710325 นางสาวผกาสินี เสนจันตะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
4444444444444 632414243 นายปริพัฒน์ แสนสีแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900422001 631710324 นางสาวอัญสุภนิช ศรีสุวรรณ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489300004080 631710323 นางสาวบุษบา อุ่นกลม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1338700004770 631710322 นางสาวนันทิพร สิงห์ทอง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600009337 631710321 นางสาวนฤมล เกตษร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201443819 631710319 นายพิสิษฐ์ ไชยรบ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500080602 631710318 นางสาวภัสสร หอมสมบัติ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900357218 631710317 นางสาวนางสาวภัททิยา ราชิวงศ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501268566 631710315 นายวัชรพล ผิวผ่อง พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900498016 631710314 นางสาวสุนิสา นรเนตร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700000898 631710313 นางสาวอาริยา แวงดา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800000341 631710312 นางสาวน้ำทิพย์ เคนไชยวงค์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900514275 631710311 นางสาวสรยา ยอจำปา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300436042 631710310 นางสาวรวงทอง ทิพย์สกุลอนันต์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300007321 631710309 นางสาวเสาวภาคย์ มุ่งเป้า คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000125275 631710308 นางสาวชนิการ์ สุขเปรมปรี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501162211 631710306 นายธราธร หัศกรรจ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900348910 631710305 นางสาวธนัชชา แจ่มวิจักษณ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005521 631710304 นายสมศักดิ์ เศรษฐาไชย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900498865 631710303 นางสาวรัตฐิญา โคตรวงศ์ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900472360 631710302 นางสาวณัฐชยา เฉียดไธสง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900482802 631710301 นางสาวชณัฐธิดา ศรีประไหม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703286029 631710300 นางสาวชลธิชา ผลดี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489300002699 631710299 นางสาวสามิภักดิ์ อนุญาหงษ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1101801176237 631710298 นางสาวกรวี คิดโสดา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005220 631710297 นางสาวอาริษา แจนโกนดี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
147880000521 631710296 นายสมศักดิ์ เศรษฐาไชย นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000123426 631710295 นางสาวกุลนิชย์ คุ้มวงษ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1368400002542 631710294 นางสาวนลินทิพย์ เสียงหวาน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900511870 631710293 นางสาวณัฐจิรา สอนวงศ์ษา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900514224 631710292 นางสาวบัณฑิตา แสนมุงคุณ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900002141 631710291 นางสาววรัญญา ลาซ้อน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500001912 631710290 นางสาวยลดา ภิรมย์วัชระภานนท์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700002441 631710289 นางสาวกิตติยา ขอภักดี เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600139969 631710288 นางสาวพิชชาพร สายสุดใจ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400078436 631710287 นางสาวดวงนภา ฝอยลามโลก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419902020202 631710286 นางสาวนภาวรรณ พยัคเลิศ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480801190724 631710285 นายกิตติวัฒน์ อินทิสิทธิ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900471002 631710284 นางสาวประภัสสรา ม่อมพะเนาว์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900331928 631710283 นางสาวรจนา นาโสก การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201193471 631710282 นางสาวอัญชลี พรมประศรี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103703202332 631710281 นางสาวทิพานันท์ แสนหูม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900001561 631710280 นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์ศรี อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100194180 631710279 นางสาวธนัทธารินทร์ บุญชาญ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501273586 631710278 นางสาวพัทธิรา ยตะโคตร อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430900255565 631710277 นางสาวปนัดดา ไกรศรี คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900500193 631710276 นายสมภพ วงศ์เตชะ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801362959 631710275 นางสาวกณิการ์ ปัญจันทร์สิงห์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600009850 631710274 นางสาวเกวลิน บุแก้ว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701260613 631710273 นางสาวกนกอร คำพิลา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900528098 631710272 นางสาวขวัญนภา ทองชัย คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701255573 631710271 นางสาวพัชริดา อินธิราช ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003049 631710270 นางสาวธิดาวรรณ พลสุวรรณ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900351856 631710269 นางสาวฤทัยทิพย์ รวมจิตร คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900001226 631710268 นางสาวสุธิตา เลพล สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900333912 631710267 นางสาวพิพรรษพร คุณดิลกเดโช สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901290372 631710266 นางสาวยลรดา วงคำแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470500098888 631710264 นายโชคนิรันดร์ ราชโสภา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1560101523088 631710263 นางสาวน้ำฝน เขื่อนแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900003971 631710262 นายภูริทัต ศรีสุนาครัว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703210481 631710261 นายภานุวัฒน์ กังวลทรัพย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703210481 631710261 นายภานุวัฒน์ กังวลทรัพย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501177927 631710260 นายธนากร เอนไชย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600139951 631710259 นางสาวพิชชาภา สายสุดใจ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400114644 631710258 นางสาวปนัดดา คำมุงคุณ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600140258 631710257 นายศุภกร สุดวิลัย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200002999 631710255 นางสาวสุวิมล ไชยมาโย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900505080 631710253 นายสุวัชรชัย จีนคำ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900481644 631710252 นางสาวสุดารัตน์ บุรีแสง ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900432139 631710251 นางสาวญาณิศา เดชาจิรสิน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471100208482 631710250 นางสาววรารัตน์ แขพิมพันธ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1350101611388 631710249 นายธนกร ขันธวุธ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490501194091 631710248 นางสาวสุมาลี ผิวขำ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000123990 631710247 นางสาววิไลวรรณ ราชมณี คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300012333 631710246 นางสาวณัฐสุดา ศรีสร้อย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901297555 631710245 นางสาวญาสุดา ศรีนาทม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901297555 631710245 นางสาวญาสุดา ศรีนาทม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801358501 631710244 นายธีระวัช วงศ์คำจันทร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501173891 631710243 นางสาวธัญยธรณ์ มณีเนตรฐิติพร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501170302 631710242 นางสาวกัญญาณัฐ โพธิ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300013135 631710241 นางสาวปาณิสรา ลักขณานุกูล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300115991 631710240 นายเอนกสัมพันธ์ คนไว สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900501378 631710239 นายนันทภพ ศิริพันธุ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300004233 631710238 นางสาวกรรณิการ์ แสนอุบล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471001216070 631710237 นางสาววนิชนันท์ จันทะลุน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701253449 631710236 นางสาวสุดารัตน์ พ่อโท การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900498130 631710235 นายอมตะ สุทธิผาย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000127863 631710234 นายณัฐดนัย มาปัน คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300011914 631710233 นางสาวภัณฑิรา แกมนิรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501177153 631710232 นายจิรวัฒน์ ภาชนะวรรณ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900490422 631710231 นางสาววราพรรณ ขวัญเรือน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900490422 631710231 นางสาววราพรรณ ขวัญเรือน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468900000882 631710230 นายปัญญา นามแสง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700034817 631710229 นายนทีกานต์ อุตนาม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000117515 631710228 นางสาวมธุรดา คำหา คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501275694 631710226 นางสาวพิมสุดา คำมุงคุณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900523533 631710225 นายสิทธิกร อนันติ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900523533 631710225 นายสิทธิกร อนันติ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901295218 631710224 นางสาววรรณภา เนื่องอาชา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1418000008488 631710223 นางสาวไอยรา วงษ์เชียงยืน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700033586 631710222 นางสาวอัครมณี หมอกมีชัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300004861 631710221 นางสาวอารียา ศรีสร้อย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600139071 631710220 นางสาวกัลยาณี รักษาศรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700061431 631710219 นางสาวสิริกาญจน์ นครชัย คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501268981 631710218 นางสาววิลาวรรณ งามขำ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900513376 631710216 นายณัฐวุฒิ กิตติชัยวัฒนา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1467700000764 631710215 นางสาวกนกอร เสนาผล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1660601179181 631710214 นางสาวจุฬารัตน์ บุญละปิดตา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478500001085 631710213 นางสาววงศธร เกษสะอาด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490501192489 631710212 นายฐิติวัสส์ ผิวขำ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489500001301 631710211 นางสาวเขมิกา จิตมาตย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501165155 631710210 นางสาวสุธาทิพย์ มีทองแสน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600021124 631710209 นางสาวสรณ์สิริ สิทธิชัย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600021124 631710209 นางสาวสรณ์สิริ สิทธิชัย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100201500172 631710208 นางสาวปรีณาวรรณ คงตางาม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700061678 631710207 นางสาวพัชราภา นันทะราช ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900513091 631710206 นางสาวชัชฏาภรณ์ วังทะพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900499063 631710205 นายสุเมธัส โง่นทา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103703364987 631710204 นางสาวอารียา จงเจือกลาง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900508305 631710203 นายรัชชานนท์ ศรีเพียชัย สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480400011420 631710202 นายนววิช ธงษาราษฎร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471300105172 631710201 นายเอกราช ศูนยัน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1461400110119 631710200 นายนวภูมิ แสนพันธุ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501270056 631710199 นายธีรวุฒิ ชมภูพระ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1460101254029 631710197 นางสาวมลภิชา ภูจอมผา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1440901316088 631710196 นางสาวสุรัสวดี เจริญถนอม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900430128 631710195 นางสาวรัตติยา ทองชัย การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300003784 631710194 นางสาวแอนนี่ เงินเร็ว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300006147 631710193 นายธนากร ราชคำ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300006864 631710192 นางสาวขวัญฤทัย ไชยเดช การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479000002570 631710191 นายกฤตภาส คำหมาย การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1819800000195 631710190 นางสาวปฐมาวดี ปรีชา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501176912 631710189 นายรัชพล สิงห์ปั้น นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900481954 631710188 นางสาวกานต์ทิตา นาคะจารย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900481954 631710188 นางสาวกานต์ทิตา นาคะจารย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470900135047 631710187 นางสาวยุวพร ทองนำ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201448322 631710186 นางสาวจารุวรรณ สีแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1929900766113 631710185 นายธวัชชัย ป้อมสุวรรณ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000002685 631710184 นางสาวนววรรณ ศรีนา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900452814 631710183 นางสาวกิตติยา สีเทียวไทย การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900486905 631710182 นายธีรภัทร ผาด่านแก้ว คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490501196689 631710181 นายเริงฤทธิ์ เสียงล้ำ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900519731 631710180 นางสาวจารุวรรณ ใยพันธ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200001569 631710179 นางสาวอรุณี นาโควงค์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300002869 631710178 นางสาวพิทยาธร บุตรละคร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900459282 631710177 นางสาวณัฐรุจา อินธิแสน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700060361 631710176 นายณัฐพงษ์ นาอุดม พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200002948 631710175 นางสาวอภิญญา บุตรจันทร์ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700059401 631710174 นางสาววาลิกา เเสนสุข ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419901953191 631710173 นางสาวสุนาภรณ์ อ่อนนอ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501274779 631710172 นางสาวสุกัญญา นาพินิจ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501274779 631710172 นางสาวสุกัญญา นาพินิจ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600015957 631710171 นางสาวอรปรียา วงค์ก่ำ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1469900560625 631710170 นายณัฐชนนท์ ภูหนองโอง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489300005850 631710169 นายอนันตศักดิ์ โคตะบิน พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900526273 631710168 นางสาวพัทธ์ธีรา ไชยนุ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600019189 631710167 นางสาวกรรณิกา โสนะโชติ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000001778 631710166 นางสาวดรุวรรณ ไชยต้นเทือก ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900506515 631710165 นางสาวชลพา หาชัย เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1118700007428 631710164 นางสาวสุภัสสรา ทรงเหล็กสิงห์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900002338 631710163 นางสาวพรรณทิพย์ ศรีไชย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800001712 631710162 นางสาวนัฐชนก อวนป้อง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1180600118158 631710161 นางสาวน้ำทิพย์ ชาติชำนิ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900505683 631710160 นายปริญญา เทียมเพ็ชร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300008689 631710159 นางสาวอรปรียา ไชยยศ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900470367 631710158 นายอนาวิล ศรีวกุล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600141041 631710157 นางสาวปนัดดา สัตถาผล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300116009 631710156 นางสาววรรัตน์ ยืนยง สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500001785 631710155 นางสาวนรินทร ชาริโย วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500001785 631710155 นางสาวนรินทร ชาริโย วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401274394 631710154 นางสาวเอวิตรา วงศ์กาฬสินธุ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900501190 631710153 นางสาวนันท์ณภัส ไชยมงคล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900488797 631710152 นางสาวปฐมาวดี มาสขาว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801367501 631710151 นางสาวจุฑาทิพย์ บัวศรี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900470375 631710150 นายอชิตะ ศรีวรกุล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401270259 631710149 นางสาวอินทิรา จันทรักษ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1200901312050 631710148 นางสาววรรณศิริ พองพรหม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1200901312050 631710148 นางสาววรรณศิริ พองพรหม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1149900681000 631710147 นางสาวศรุตา สังกิจ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1149900681000 631710147 นางสาวศรุตา สังกิจ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1949900436814 631710146 นางสาวรุ่งนภา คำมุงคุณ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801344969 631710145 นายนาย เอกนรินทร์ สุขแช่ม สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900496439 631710144 นางสาวมินตรา สวัสดีพ่อ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301334832 631710143 นางสาวปิยธิดา โมหนองเดิ่น วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901288912 631710142 นายธนากร มะลิจันทร์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300118346 631710141 นายจีรวัฒน์ คนยืน คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900520003 632414242 นายณัฐวุฒิ พละสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900520003 632414242 นายณัฐวุฒิ พละสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301337581 631710140 นายธวัชชัย ประกายสี ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900521549 631710139 นางสาวพัชรีญา อดทน วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507406 631710138 นายนวพันธ์ วงษ์ธาตุ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900507406 631710138 นายนวพันธ์ วงษ์ธาตุ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478400001197 631710137 นางสาวพรรณารายณ์ บุญเเสง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900434816 631710136 นายทักษิณ เหลื่อมเภา ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409903003786 631710135 นางสาวพรรณวษา ราชำ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489500001297 631710134 นางสาวบุษบาวรรณ ต้นสวรรค์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900500827 631710132 นายพีระพล แดงบุตร สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900511489 631710130 นางสาวกุลณัฐ บุราณวัตร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900488088 631710129 นางสาวชนากานต์ ทาอ่อน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900488088 631710129 นางสาวชนากานต์ ทาอ่อน การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489500000592 631710128 นางสาวชนาทิพย์ ครโสภา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900428051 631710126 นางสาวศศิกานต์ พ่อธานี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700060477 631710125 นางสาวกนกกร พวงจันทร์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749800301382 631710124 นายธณัฐชัย ไชยสุวรรณ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900455406 631710123 นายทัชพล บุญนาชม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900491356 631710122 นางสาวธราทิพย์ งิ้วไชยราช พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1209701988252 631710121 นางสาวชุติมณฑน์ ใยแก้ว การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480400124861 631710120 นางสาวฐิติรัตน์ วงค์คำหูม คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401270259 632414241 นางสาวอินทิรา จันทรักษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500003079 631710119 นายนิติธรรม ระรวยทรง การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100210266 631710118 นางสาวขวัญจิรา ผากงคำ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801362312 631710117 นายนราพงษ์ ใยลีอ่าง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400064311 631710116 นางสาวสาวิตรี มุงคุณ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900529434 631710115 นางสาวเพชรลดา จิตอัคคะ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1459900899045 631710114 นางสาวจิตรลดา กุลจิตติสาธร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701255921 631710113 นายณัฐวุฒิ แสนสามารถ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900497583 631710112 นางสาวขวัญจิรา ไชยวงศ์คต ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512680 631710111 นายพิชิตชัย พลไชย อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512680 631710111 นายพิชิตชัย พลไชย อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478500000761 631710110 นางสาวภัคจิรา บุญกระจาย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800008181 631710109 นางสาวชญาดา ศรีสมัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800008181 631710109 นางสาวชญาดา ศรีสมัย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800000741 631710108 นางสาวทิพย์สุดา เเจนโกนดี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005572 631710107 นางสาวปนัดดา ไชยเทศ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800005572 631710107 นางสาวปนัดดา ไชยเทศ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501265842 631710106 นายดุสิต จิตชัยสาร พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900520003 631710105 นายณัฐวุฒิ พละสาร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1118700004003 631710104 นางสาวกฤษติญา มนัสการ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500079931 631710103 นางสาวชญาณี คำภูษา คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701256146 631710102 นางสาวกนกกานต์ เหล่าทะนนท์ เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471001214832 631710101 นางสาวกัญจนพร ศรีพันลม การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103100722482 631710100 นางสาวญาณิศา จันทร์สุวรรณ อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801357068 631710099 นายเกียรติศักดิ์ กาวงค์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471300090361 631710098 นายเกรียงไกร ช่วยรักษา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100209799 631710097 นางสาวอรปรียา ดวงสุภา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100209799 631710097 นางสาวอรปรียา ดวงสุภา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600140606 631710096 นางสาวศรารีย์ บุตรสะอาด ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480801190198 631710095 นางสาววิภาวี ทีสุกะ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900519943 631710094 นายวิศาล เรียมแสน ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900487600 631710093 นายณัฐพงศ์ ใครจันทร์เศรษฐ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501269287 631710092 นายธนเกียรติ กินรา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900423113 631710091 นางสาวชญานิน ไม่แพง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501165805 631710090 นางสาวปานวาด เจริญชัย การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900405352 631710089 นายเกียรติศักดิ์ พระเเสง วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100209462 631710088 นางสาวสุภนิดา อารักษ์ศักดิ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100209462 631710088 นางสาวสุภนิดา อารักษ์ศักดิ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1401300077021 631710087 นางสาวอัญมณี คำภูมี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1417600001530 631710086 นางสาวปุริมปรัชญ์ เกษโสภา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501160374 631710084 นางสาวสิริญา เจนปรุ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300379529 631710083 นางสาวอัจฉราภรณ์ งอยผาลา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700003889 631710082 นางสาวอริศรา โทมนตรี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900505926 631710081 นางสาวยุทิตา พลวาปี สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900473731 631710080 นางสาวรสสุคลธุ์ ศูนย์จันทร์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900522910 631710079 นางสาวเบญญาภา สุจริต คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900522910 631710079 นางสาวเบญญาภา สุจริต คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300001994 631710078 นายวุฒิกร พรมชัย พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701255026 631710077 นางสาวพิมลพัชร เพชรสัมฤทธิ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430501456478 631710076 นายอนุชา จันทร์หล่น สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700029821 631710075 นางสาวทิพย์สุดา กลางกำจัด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800002077 631710074 นางสาวฑิฆัมพร จันทรโคตร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300486571 631710073 นางสาวกนกพร ลมสุขะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900490546 631710072 นางสาวอลิศา จันทรังษี ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600137761 631710071 นายอกนิษฐ์ จำเริญเศษ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800004428 631710070 นายจิตติทัต ไชยสาคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800004428 631710070 นายจิตติทัต ไชยสาคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1749900788259 631710068 นายปกาศิต หอมหวล คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900351392 631710067 นายธนะเมศฐ์ สกุลเกศรัตน์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600001042 631710066 นางสาวเปรมสินี ศรีกันหา พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900493766 631710065 นางสาวมัลลิกา พองพรหม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900509948 631710064 นายกิตติพนธ์ คำมุงคุณ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301315005 631710063 นางสาวระพีพรรณ ไชยบุตร การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501276984 631710062 นางสาวพุธิตา อรรคนิตย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1529900590809 631710061 นางเกศรา อินทร์คำน้อย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900438820 631710060 นางสาวธิญดา อาจดวงดี การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480801190996 631710059 นางสาวชนม์นิภา โทรัตน์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400063161 631710058 นางสาวสรวงสุดา นันศรีทอง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900153230 631710057 นายปรเมศ อินทร์คำน้อย การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900506639 631710056 นางสาวชนัญธิดา ไชยรา การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1809700364586 631710055 นายเฉลิมเกียรติ จิตจำนงค์ คหกรรมศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430601260290 631710054 นายเอกชัย มณีสุทธิ์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300011639 631710053 นางสาวภัทรวิจิตรา ข่วงทิพย์ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749900816082 631710052 นางสาวเมธาวี อุปสาร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000126409 631710051 นางสาวประภัสรา อ่อนทุม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900474419 631710050 นางสาวปิยะฉัตร ไพภิบาล ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300407344 631710049 นางสาวน้ำทิพย์ แก้วปีลา อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801365524 631710048 นางสาวพรชิตา ธาตุทอง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490200119588 631710047 นางสาวพรญาณี โสดาวัง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600137397 631710046 นางสาวรมิตา พรหมศิริ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
14700510822 631710045 นางสาวศิริรัตน์ เศวตวงษ์ สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900516880 631710044 นายภูธเรศ คนหมั่น คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481000123337 631710043 นางสาวชไมพร ไตรมีแสง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1129901683171 631710042 นางสาวอรุณรัตน์ นนท์เหล่าพล การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
2860201032481 631710041 นางสาวมโนห์รา เทียงผง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
2860201032481 631710041 นางสาวมโนห์รา เทียงผง การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900508071 631710040 นางสาวชลลดา ชื่นใจ การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489500000371 631710039 Miss.ลลฤดี คณานันท์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489500000371 631710039 Miss.ลลฤดี คณานันท์ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1749900763531 631710037 นางสาวกนกพร ศรีสัญญา ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1101801221691 631710036 นางสาวชัชชญา มุงคุณ การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300446463 631710035 นางสาวกุลวรินทร์ มีสุข พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900413088 631710033 นายมินทดา ด้วงโต้ด คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1411001180504 631710032 นางสาวพัชรินทร์ แผ่นบุตร ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430900257657 631710031 นางสาวกานต์มณี พรมพันห่าว ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501271907 631710030 นายเกียรติศักดิ์ ชนะมาร การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000000194 631710029 นางสาวสามิตรา กระวานธง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000000194 631710029 นางสาวสามิตรา กระวานธง คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900446504 631710028 นางสาวกนกวรรณ โทพา การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801358617 631710027 นางสาวลัดดาวัลย์ เจินยุหะ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900435448 631710026 นางสาวกนกพร ศรีนาทม การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900357412 631710025 นางสาวกุลวดี ด้วงลำพันธ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501272164 631710024 นางสาวสุภักดิ์ศร วงค์ฝ่ายแดง การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471201442529 631710023 นางสาวจุไรรัตน์ บัวอ่อน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1159900367445 631710022 นางสาวสุรัตนา ฮมแสน ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1720201181420 631710021 นางสาวกัลยารัตน์ สารสุวรรณ์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701245781 631710020 นางสาวกิตติยากร แสงสระคู การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900492212 631710019 นางสาวกุลธิดา ทานาลาด การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201435492 631710018 นางสาวกุลธิดา ลอยฟ้า การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201444564 631710017 นางสาวชลิดา แก้วอุ่นเรือน การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1729100004857 631710016 นางสาวพิยดา ใจอดทน การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480701252086 631710015 นางสาววรัญญา วงค์ตาโสม ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300466987 631710014 นายธีรภัทร์ แก้วศรีรัง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800003103 631710013 นางสาววรรณภา โนนศิริ ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300005906 631710012 นางสาวนิภารัตน์ ทิพวัง ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1379900166995 631710011 นางสาวภัทราวิภาวี สุวรรณหาร ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703150178 631710010 นายภาณุ กลัดเจริญ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700002475 631710009 นายเกื้อกูล นันวิสุ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900524084 631710008 นางสาววชิรญาณ์ อุปสิทธิ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900499403 631710007 นางสาวจิราภา กัลยาบาล การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900422788 631710006 นางสาวขนิษฐา ตาหมื่น เคมี (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501272458 631710005 นางสาวสุจิตรา เมืองซ้าย ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900524246 631710004 นางสาวกนกพร ม่อมพะเนาว์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470501175169 631710003 นางสาวภัคจิรา เทพินทร์ คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900501157 631710002 นางสาววรดา นามละคร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900501157 631710002 นางสาววรดา นามละคร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900501157 631710002 นางสาววรดา นามละคร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471100182238 631710001 นางสาวธิดารัตน์ คอนโคตร ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480900135551 632414240 นางสาวปิยะฉัตร นาโควงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480900135551 632414240 นางสาวปิยะฉัตร นาโควงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431100069539 632414239 นางสาวพิธิยา ลุนอุบล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1431100069539 632414239 นางสาวพิธิยา ลุนอุบล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501273870 632414238 นางสาวมุทิตา พลโลกา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900424055 632310162 นางสาวนุจรี บุตรดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470403652864 632414237 นางสาวน้ำฝน ประพันธ์ศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470403563964 632414236 นายชาคริต พลศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900486441 632414235 นายปรเมศร์ สารหงษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900486441 632414235 นายปรเมศร์ สารหงษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000126120 632414234 นายบุญเติม มณีรัตน์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ