รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
1478600004483 641314579 นางสาวอรอนงค์ พรหมจันทร์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471000155972 641314578 นายธนากร ศรีประทุมวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900541841 641314577 นางสาวปุณชรัสมิ์ อุ่นตา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1480501290146 641314576 นายวรพงศ์ ถาวร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1749900826533 641314575 นางสาวทิพยุดา คงประเสริฐ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1119902074321 641314574 นางสาวรุ่งทิวา ชัยศิริ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701267008 641314573 นางสาวมาริสา สินพรหม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900374848 641314572 นางสาวจิรากร เสาร์สูง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900374848 641314571 นางสาวจิรากร เสาร์สูง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1100703461301 641314570 นายปารณัท บุณยะภักดิ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดศรีชมภู ยังไม่ชำระ
1749900886871 641314569 นางสาวปาณิศา เกิดบัณฑิตย์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470801376305 641314568 นางสาวสุกัญญา มุงธิราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900479755 641314567 นายจิรันธนิน มูลแอด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่ชำระ
1470401275099 641314566 นายสุทธิพงศ์ ศรีสุทัศน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1421100074397 641314565 นายเวทิน สุพลทอง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1438300002361 641314564 นายสิรวิชญ์ ธรรมสุข เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900527105 641314563 นางสาวชญาดา คำทะเนตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1471500077202 641314562 นายอดิศร ยางธิสาร ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
1468900006376 641314561 นางสาวอรกานต์ แก้วชัยภูมิ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา ชำระแล้ว
1479900562385 641314560 นางสาวอรัญญา ชินธุวงษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลวาปี ชำระแล้ว
1480701263231 641314559 นางสาวจีรวรรณ พรมสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1470200126410 641314558 นางสาววิลาสินี สมสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1438400004137 641314557 นายสุวิชา โคตรธรรม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1419902076275 641314556 นายอดิเทพ แดนนอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1489900448876 641314555 นายปิยะราช โสภา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
2471100030011 641314554 นางสาวสุภาพร ปุนหาวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1481000116101 641314553 นายนธี โทรัตน์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1438300004101 641314552 นายธีระวัต แก้ววิลัย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1489900390193 641314551 นางสาวอัจฉรา โคตวัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุสาตหกรรม มหาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1489000007270 641314550 นางสาวอนุศรา สมดวน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1489900463344 641314549 นายธวัชชัย ปัญญาบุตร ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900463344 641314548 นายธวัชชัย ปัญญาบุตร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480301209051 641314547 นายชินวัตร กงกาหน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1489900457816 641314546 นางสาวปราณปรียา น้อยเมืองโพน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1468900005469 641314545 นางสาวพัทธวรรณ เหล่าหว้าน การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ยังไม่ชำระ
1438400004137 641314544 นายสุวิชา โคตรธรรม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1471700038804 641314543 นางสาวกนกวรรณ เทียมแสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1439000009264 641314542 นางสาวกนกวรรณ พิสัยพันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
2679800017250 641314541 นางสาวหทัยชนก ราชสุภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1669900453479 641314540 นายณัฐพล หนูเป้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900365628 641314539 นางสาวสิริญากรณ์ คนยืน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900536082 641314538 นายธนรัฐ หัตถสาร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1470401279001 641314537 นางสาวธันย์ชนก เหลาแตว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1407300002620 641314536 นางสาวพกาวรรณ กุดวงศ์แก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900541841 641314535 นางสาวปุณชรัสมิ์ อุ่นตา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1307000006302 641314534 นางสาวปนัดดา หนองเส บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489200006030 641314533 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยบิน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1300101248291 641314532 นายชัยฤทธิ์ แนบตู้ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1430901300378 641314530 นายเกียรติศักดิ์ นพน้อม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1490300121223 641314528 นายวราวุฒิ กิติศรีวรพันธุ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1489000006630 641314527 นางสาวเกษศิรินทร์ เทพสกุล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1471700038804 641314526 นางสาวกนกวรรณ เทียมแสง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1103500039259 641314525 นายประพัฒพงศ์ คำนันท์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบางมดวิทยา ยังไม่ชำระ
1471700035287 641314524 นางสาวตรีนภา ชมศรีหาราช บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900332614 641314523 นางสาวจันทร์สุดา ศรีฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470201186149 641314522 นายเกียรติศักดิ์ มอญปาก เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470201200788 641314521 นางสาวจุฑามาศ วรไกราช สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1370700013232 641314520 นายนราวิชญ์ ศรีสงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
1438400004951 641314519 นายคชินทร์ พลวงค์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479900549389 641314518 นางสาวหนึ่งนภา ลือแก้วมา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1418600022783 641314517 นางสาวนริศรา สีจุมพล การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุมภวาปี ยังไม่ชำระ
1490300121223 641314516 นายวราวุฒิ กิติศรีวรพันธุ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1470401275242 641314515 นางสาวรัชดาพร แก้วคำภา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
2481000030191 641314514 นางสาววริศา จันทรศิริ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและท่องเที่ยวไทย ยังไม่ชำระ
1490400117180 641314513 นางสาวสิริจันทร์ นามตาแสง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1481100024012 641314512 นายจิรพัฒน์ วงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470200129991 641314511 นายเพชรสยาม เถาว์อ้วน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470200129991 641314510 นายเพชรสยาม เุถาว์อ้วน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900310424 641314509 นายณัฐวุฒิ อินธิเเสง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1481000134916 641314508 นางสาวพรทิพา บุญมาวงษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1481000133243 641314507 นายสันติภาพ โทรัตน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
1430901305680 641314506 นางสาวญาณิศา ศรีนาทม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1379900173690 641314505 นางสาวนพวรรณ บุญทิพย์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
1478900011906 641314504 นางสาวพัชราภา ศรีถาพร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1779400006481 641314503 นางสาวสุนิสา บุญคล้าย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1490300122378 641314502 นายธีรพงษ์ ใจทัศน์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900501947 641314501 นางสาวสาวิตรี สีไลรัมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
1478600030514 641314500 นายนลธวัช เย็นรัตน์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1439000009264 641314499 นางสาวกนกวรรณ พิสัยพันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1348500013317 641314498 นางสาวปนัสยา สมสอน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมตระการพืชผล ยังไม่ชำระ
1471001213453 641314497 นายจิตรกร ศรีโจมรัก เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ยังไม่ชำระ
1489900455821 641314496 นายรชิษ แดงไธสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1470501173948 641314495 นายปารเมศ สุโนนคุณ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1104300384344 641314494 นายอโนทัย หนูน้อย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900549389 641314493 นางสาวหนึ่งนภา ลือแก้วมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900527105 641314491 นางสาวชญาดา คำทะเนตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1100703068251 641314490 นางสาวชลลดา สร้อยเงิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1490700057905 641314489 นางสาวพลอยรพี วิเศษศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1480501284707 641314488 นายปวริศ โจมแพง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1459900889791 641314486 นายศุภชัย แสนลา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470201184456 641314485 นายอมรเทพ จันทะแสน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470201184456 641314484 นายอมรเทพ จันทะแสน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478800016809 641314483 นายรธีภัทร์ บุตรสุวรรณ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471700037123 641314482 นางสาวเปรมสุดา พลาดสุ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1102003418536 641314481 นายณัฐวุฒิ ยะหา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1431000117442 641314480 นางสาวกันต์ฤทัย ศรีธร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1479500005420 641314479 นางสาวกิ่งฉัตร โถตันคำ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479500005420 641314478 นางสาวกิ่งฉัตร โถตันคำ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1350101619079 641314477 นางสาวเกศินี หลักคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ยังไม่ชำระ
1470501163055 641314476 นายภูมินทร์ ไชยบุบผา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1481100024012 641314475 นายจิรพัฒน์ วงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900458995 641314474 นางสาวณัฐกรานต์ พันไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470201195750 641314473 นางสาวอนัญญา ขะมะรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1430301329006 641314472 นางสาวอมรรัตน์ แดนตระโคตร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900446831 641314471 นายยุทธชัย ตงกะพงษ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1480501285045 641314470 นายเทิดพงศ์ สุทธิสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1489900392960 641314469 นายสรวิศ คำตั้งหน้า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ยังไม่ชำระ
1430901300335 641314468 นางสาวนันทิกา ขันทีท้าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
1479900522146 641314467 นายมนัสชัย สอนสูญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1430901298926 641314466 นางสาววิลาวัณย์ เงินชาลี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1489700004281 641314465 นางสาวอัษฎาภรณ์ จันทะแสง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300016941 641314464 นายดนุภัทร คุณธรรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900535205 641314463 นางสาวบุญญิสา พิลาโฮม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1469000010149 641314462 นางสาวอัจฉราพร ศรีพุทธา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
1478800002930 641314461 นางสาวญาณิศา ฟองลาที การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ชำระแล้ว
1409800456583 641314460 นางสาวกัญญารัตน์ แก้วตำแย เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พล ขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1489300005515 641314459 นายภัทรพล พายุบุตร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1481000134436 641314458 นางสาวปวิดา โทรัตน์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1417500011738 641314457 นางสาววาสนา กมลพล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
1470401276303 641314456 นางสาวนิภาพร ท่อนสัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470200129991 641314455 นายเพชรสยาม เถาว์อ้วน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1407700011626 641314454 นายจักรินทร์ บุญหลง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เวียงนครวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489500004873 641314453 นางสาวณริสสา เข็มขาว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1730701019982 641314452 นางสาวพิมพ์ลภัส ใจสุข บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1139600101130 641314451 นายเอกศักดิ์ อุบลวัตร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471700030722 641314450 นางสาวรัตนาภรณ์ ปุ่งคำน้อย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900564973 641314449 นายจิรพัฒน์ ชัยทัด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900564973 641314448 นายจิรพัฒน์ ชัยทัด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478800012765 641314446 นายศุภชัย อุทิพย์ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1418600013831 641314445 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกิด คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1470501175924 641314444 นางสาวชนิดา วงสีหา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900549290 641314443 นางสาวญาณิศา ทิพย์สุวรรณ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1470401275242 641314442 นางสาวรัชดาพร แก้วคำภา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1470801373161 641314441 นางสาวธนนันท์ ระหงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470801373161 641314441 นางสาวธนนันท์ ระหงษ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470801373161 641314440 นางสาวธนนันท์ ระหงษ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470401279256 641314439 นางสาวจินตพร จันทร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1759900354615 641314438 นายศิรภัส เอี่ยมระเบียบ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.สกลนคร ชำระแล้ว
1419902079665 641314437 นายธัญวัฒน์ พินทุเมฆินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1221000019043 641314436 นางสาวพรหมลิขิต จุลเจือ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900462518 641314435 นายกฤติพงศ์? เสราช เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1439000010734 641314434 นางสาวพรพิมล โคตรศรีเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 ยังไม่ชำระ
1499900336318 641314433 นายรัชชานนท์ โชคกิจวัฒนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1100703423468 641314432 นางสาวจินตภัทร เจียนจอหอ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480501284707 641314430 นายปวริศ โจมแพง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471200403490 641314429 นายสุทธิศักดิ์ งอนเพ็ชร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1100703335763 641314428 นางสาวกนกทิพย์ อนุสี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1100801449640 641314427 นางสาวสุพรรณิการ์ สีนานวน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900367621 641314426 นายน้ำฝน เชียงขวาง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
1470801372270 641314425 นางสาวอรนภา นาคสิงห์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1481000116101 641314424 นายนธี โทรัตน์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1829300001061 641314423 นางสาวทอฝัน เฮืองฮุง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1100201554663 641314422 นางสาววิษารัตน์ สุขรมย์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470801352066 641314421 นางสาวอังศิญา ทองโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1139900381782 641314420 นางสาวพรสุดา ปุ่มเป้า คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1470700057212 641314419 นายณัฐนันท์ วันดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1110301338709 641314418 นางสาวกิตติยา ติงสะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900540136 641314417 นางสาวจุฐามาศ ศรีคราม ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1119902095990 641314416 นางสาวมัธนา ธรรมจินดา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1470401276303 641314415 นางสาวนิภาพร ท่อนสัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1139900381782 641314414 นางสาวพรสุดา ปุ่มเป้า บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900462518 641314413 นายกฤติพงศ์ เสราช เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1101501170152 641314412 นางสาวพิมพ์ใจ ศรีระวัน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1499908361223 641314411 นางสาวศรีสุดา บุญจันดา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1468100002333 641314410 นายสิทธิพร วงศ์ไชยา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลพรวิรุฬห์ ยังไม่ชำระ
1479900555753 641314409 นายเมธาสิทธิ์ พรมเมือง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1100401047927 641314408 นางสาวสามินี อินทร์ตา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900379815 641314407 นางสาวณัฐธิดา พิมพ์น้อม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1479900537402 641314406 นางสาวจุติมา พงษ์พนัส การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บางมดวิทยา ชำระแล้ว
1102300065531 641314405 นางสาวสุทธิดา มุนลุน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478800011122 641314404 นางสาวฑิฆัมพร ผันพลี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900554684 641314403 นายชนินทร์ ตาระบัตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470401275242 641314402 นางสาวรัชดาพร แก้วคำภา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1101501170152 641314401 นางสาวพิมพ์ใจ ศรีระวัน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1480701264238 641314400 นายอภิสิทธิ์ พ่อค้าช้าง ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470401279256 641314399 นางสาวจินตพร จันทร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1489300003393 641314398 นายหริวงศ์ จุ้ยประโคน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1469900491895 641314397 นางสาวฑิตยา ภารสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1480701243206 641314396 นางสาวอิศริญา วังทะพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1481100021960 641314394 นายอภิสิทธิ์ วรรณพาล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900457778 641314393 นางสาวสุดารักษ์ กุลเกลี้ยง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900530050 641314392 นายณัฐธยชญ์ สิรนันธนพร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1461100096315 641314391 นางสาวยุวดี สวงศิริ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ชำระแล้ว
1489900389675 641314390 นางสาววรรณยุภา ปรักมาศ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
1350101666590 641314389 นางสาวปานวาด ไชยสุทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ยังไม่ชำระ
1489900390088 641314388 นายกฤษณะ นาราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
1481100024012 641314387 นายจิรพัฒน์ วงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1490300122378 641314386 นายธีรพงษ์ ใจทัศน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1468300015307 641314385 นางสาวกรรณิกา ควรไชย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
1471201429093 641314384 นายดุสิต สูนสิน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1499900361223 641314383 นางสาวศรีสุดา บุญจันดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงเย็นวิทยคม ยังไม่ชำระ
1499900346496 641314382 นายพชร คนเพียร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
1430901296737 641314381 นายพิชากร สืบสิงห์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1489300007224 641314380 นางสาวนัดลดา โทรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1329901123858 641314379 นางสาวปิยเรศ สินทรัพย์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาดีวิทยา ชำระแล้ว
1479900453128 641314378 นายปรัชญา จำปา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ยังไม่ชำระ
1449100007107 641314377 นางสาวธัญชนก นามวงษา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
1480301213041 641314376 นายนพสิทธิ์ นามพะทาย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430901296737 641314375 นายพิชากร สืบสิงห์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1478800014512 641314374 นายจิรภัทร อัคนิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1739902001787 641314373 นายสกลกาญจน์ สุขเจริญประเสริฐ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1103703470311 641314372 นางสาวรัตนาภรณ์ ก้านเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพนมสารคาม ยังไม่ชำระ
1478600028528 641314371 นายณัฐวุฒิ ภาระพล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1481000133197 641314370 นางสาวรุ่งนภา ดวงดูสัน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
1471600083174 641314369 นายธนพล หอมใสย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
147990548137 641314368 นางสาวมาติกา วงค์สีดา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480701258726 641314367 นายพันธลักษณ์ ด้วงคำภา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701270858 641314366 นายธีรภัทร แดงท่าขาม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501275325 641314365 นางสาว พรรณพัชร สุวรรณศรี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1139300008134 641314364 นายชุตินันท์ วงศ์อนุ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1119701109128 641314363 นางสาวพรธิรา สุวรรณตรัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1480701266150 641314362 นางสาวสายธาร บริบูรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1479900539235 641314361 นายธีรภัทร นวานุช ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1104200148215 641314360 นางสาวสุธิตา หล้าชาญ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900546274 641314359 นายเจษฏา ชัยมะรัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900478538 641314358 นายทศพล ศรีนา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1499900375411 641314357 นางสาวผกามาศ มิชา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1759900354615 641314356 นายศิรภัส เอี่ยมระเบียบ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ยังไม่ชำระ
1478800015411 641314355 นายพีระยุทธ เถาโคตรศรี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1471100195461 641314354 นางสาวทยิดา ใครบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471100186756 641314353 นางสาวกาญจนา บุญชาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600020471 641314352 นางสาวSirirat Sonduan นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
1839400005661 641314351 นายชานนท์ เอกศิริ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1209702077342 641314350 นางสาวสุจิตรา วินัยทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1479900527407 641314349 นางสาวเพ็ญนภา ผาใต้ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1490700061899 641314348 นางสาวพรธิตา สุวรรณไตรย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1431000119658 641314347 นางสาววิมลวรรณ บุญยบุตร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1399900050342 641314346 นายกฤตภาส สัพโส การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ช้างมิ่งพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471400080929 641314345 นางสาวรัชชิยา งอยแพง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900467528 641314344 นางสาวยลดา นนท์ไพวัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489900448132 641314343 นางสาวอาริยา สายืน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
1479300017416 641314342 นางสาวเกวลิน สุวรรณเทน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1417500010081 641314341 นายกฤษณะ หล้ากวนวัน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900456488 641314340 นางสาววริศรา บุญร่วม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1479900433984 641314339 นางสาววิยุดา สกุลรุ่งไพศาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480800148201 641314338 นายครรชิต วงษาเนาว์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471100212366 641314337 นายพงศกร คิดโสดา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1430601268029 641314336 นายอนาวิน ชมภูแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีชมภูวิทยา ชำระแล้ว
1430301352326 641314335 นางสาววิสุดา วรรณกุล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีชมภูวิทยา ชำระแล้ว
1829300001869 641314334 นางสาวณัฐธิตา จันทร์สูงสุด ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481000131909 641314333 นางสาวมาริษา คังกัน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
1479900518483 641314332 นางสาวสาริกา อยู่เย็น คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900518483 641314331 นางสาวสาริกา อยู่เย็น คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1119701109128 641314330 นางสาวพรธิรา สุวรรณตรัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1848300003321 641314329 นางสาวปิยธิดา เพชรชู รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพนมศึกษา ยังไม่ชำระ
1439000011668 641314328 นายก้องเกียรติ ชุมชะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481000137907 641314327 นางสาวขวัญนภา นิจคำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ ชำระแล้ว
1479900536660 641314326 นายอภิลักษณ์ โยธี เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
3430800120567 641314325 นายธรรมฤทธิ์ พุทธสุริยวงศ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1101501152855 641314324 นายภูวศิษย์ ชัยสุริยรัฐกุล คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1339900761311 641314323 นางสาวน้ำทิพย์ ชาติมนตรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีสะเกษวิทยาลัย ยังไม่ชำระ
1479900556857 641314322 นายมหาสมุทร พุกพูล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489300012317 641314321 นางสาวสุพรรษา อาภรณ์รัตน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ยังไม่ชำระ
1471100203316 641314320 นายณัฐพงษ์ พรมแสง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470200132649 641314319 นายธนากร วิภา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480801190961 641314318 นายกฤษฎา ไชยกา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1469000013253 641314317 Miss.ฐิติกร ไฝดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บัวขาว ยังไม่ชำระ
1478600017755 641314316 นายอาชิตระ พาหา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900452091 641314315 นางสาวเกวลิน หลาบโพธิ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470600132859 641314314 นางสาวนิภาธร บุญอุ่น การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479000003525 641314313 นายธีรเทพ วิณโรจน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1479000003525 641314312 นายธีรเทพ วิณโรจน์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1350101658759 641314311 นางสาววรรณวิสา ดงใต้ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ยังไม่ชำระ
1439000015345 641314310 นางสาวธัญจิรา ลำทอง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1489200005530 641314309 นางสาวนริศรา บุพศิริ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1481100027551 641314308 นางสาวไอลดา ราชวัตร พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาทมวิทยา ชำระแล้ว
1490300122360 641314307 นางสาวสมฤทัย หมู่หาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1499900215367 641314306 นางสาวหนึ่งหทัย เทพนรินทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1439200000481 641314305 นายธิติพล แก้วอินทร์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1478800006528 641314304 นายพีระพัฒน์ คิอินธิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1419902115653 641314303 นางสาวนิรบล หล้าสรวย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501282089 641314302 นางสาวกมลชนก กาญจนศร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1499900349215 641314301 นายเวคิน ใจตรง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1480200128552 641314300 นายภานุ พ่อครวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1103200036475 641314299 นางสาวปภัสสร ชาญประโคน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1480501288591 641314298 นางสาวศรสวรรค์ ธงยศ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1409903033138 641314297 นายสหรัฐ สิงห์แขก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
1479300011655 641314296 นายสุขวัฒน์ ขวาละคร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471201439587 641314295 นายนทีธร บุญคุณ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470401284233 641314294 นายอนุวัฒน์ จันฤาไชย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1100703474615 641314293 นายธนัช เจริญพบทรัพย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1100703474615 641314292 นายธนัช เจริญพบทรัพย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1739902015826 641314291 นางสาวยุพิน บุญไทยแสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900463701 641314290 นายสิทธิชัย แสงวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900536147 641314289 นางสาวเมธานี บุตแสง ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1739902015826 641314288 นางสาวยุพิน บุญไทยแสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1118600008180 641314287 นางสาวสุพิชญา พิมล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1470801378511 641314286 นายนนธวัช ยอดแสงคำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479500003419 641314285 นางสาวขวัญสิริประภา แก้วอุดร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480700188937 641314284 นายวิษณุุ พ่อศรีชา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
1149900536778 641314283 นางสาวพักตร์พิมล ศรีปากดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1489900439303 641314282 นางสาวศิริลักษณ์ นักพรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1489900444366 641314281 นางสาวจิตราภรณ์ แก้วปีลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1489900444358 641314280 นางสาวจิตรานุช แก้วปีลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1480700190907 641314279 นางสาวกาญจนา วงษ์ศรีชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
1749900752777 641314278 นางสาวนิตยา ไชยต้นเทือก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ชำระแล้ว
1451600030151 641314277 นางสาวโสภิดา อาจนิยม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ชำระแล้ว
1480801190961 641314276 นายกฤษฎา ไชยกา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1101801192186 641314275 นางสาววิยะดา เจกะบุตร พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479500003419 641314274 นางสาวขวัญสิริประภา แก้วอุดร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470201197736 641314273 นางสาวศรุตรา ใบแสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480700190907 641314272 นางสาวกาญจนา วงษ์ศรีชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
1479900529957 641314271 นางสาวพัฒทรียา แมดมิ่งเหง้า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1470201192751 641314270 นางสาวสุภาพร เล็กอ่อน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ยังไม่ชำระ
1480701264947 641314269 นางสาวอินทุอร แสนสุริวงค์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1478800011831 641314268 นางสาวกัณณิกา แจนโกนดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1471700037905 641314267 นางสาวเนตรดาว จันทรังษี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1470600141955 641314266 นางสาวขวัญนภา สุพินิจ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
149900367621 641314264 นางสาวน้ำฝน เชียงขวาง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
1470801376305 641314263 นางสาวสุกัญญา มุงธิราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1490300112488 641314262 นางสาวดวงฤดี แข็งแรง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ นวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
1479900542074 641314261 นายศิรวิชญ์ โพธิ์ศรี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478600026894 641314260 นางสาวจนิจตา โคตรบุรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1479900528993 641314259 นางสาววรางคนาง จันทา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1480701263851 641314258 นางสาวภัทธวรินทร์ บริบูรณ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1104300497211 641314257 นางสาวสุพาดา พาแกดำ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1438400004137 641314256 นายสุวิชา โคตรธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1478800002930 641314255 นางสาวญาณิศา ฟองลาที บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ยังไม่ชำระ
1479000003525 641314254 นายธีรเทพ วิณโรจน์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1489300011400 641314253 นางสาวจินทภา สายโอราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1451600030151 641314252 นางสาวโสภิดา อาจนิยม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900528993 641314251 นางสาววรางคนาง จันทา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1100201701283 641314250 นางสาวกาญจนา ผ่านคุลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1470801373161 641314249 นางสาวธนนันท์ ระหงษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900528993 641314248 นางสาววรางคนาง จันทา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1478600017461 641314247 นางสาวมนทะนี ทับบุญลือ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1499900349207 641314246 นายเนวิน ใจตรง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900563675 641314245 นางสาวมัลลิกา เพียสา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
5480400042280 641314244 นางสาวพรรษา พิราดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478600032827 641314243 นายธีวาพร เรืองทองหลาง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1489700009810 641314242 นางสาวพิมพ์นิยม บุพศิริ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1460600159587 641314241 นายเกียรติชัย ทองเฟื่อง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470401262817 641314240 นางสาวอรยาณี ใจช่วง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900450064 641314239 นางสาวสุฑาทิพย์ จิตตุนัง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900548587 641314238 นางสาววิยะดา อังมีพิษ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1399400015009 641314237 นางสาวกัลยา ทุมทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1480801190961 641314236 นายกฤษฎา ไชยกา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1478600032096 641314235 นายวรโชติ แก้วทาสี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1470201190626 641314234 นายธนวัฒน์ ถิ่นวัลย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1479900537402 641314233 นางสาวจุติมา พงษ์พนัส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บางมดวิทยา ยังไม่ชำระ
1461400107479 641314232 นายวิทยา สิมสาร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ชำระแล้ว
1619900352753 641314231 นางสาววาสนา แก้วกรรมพฤกษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ชำระแล้ว
1339900686735 641314230 นางสาวรัตนาภรณ์ ขาสะอาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชำระแล้ว
1339900686735 641314229 นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวสะอาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยังไม่ชำระ
1470201185690 641314228 นายเติมศักดิ์ มอญปาก เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1479900485691 641314227 นางสาวอนงนาฏ วังทะพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1119701109128 641314226 นางสาวพรธิรา สุวรรณตรัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1480701266150 641314225 นางสาวสายธาร บริบูรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1469900506647 641314224 นางสาวพนิดา ศรีพอ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ยังไม่ชำระ
1479000008527 641314223 นางสาวปวีณา ฮาดดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1329901159321 641314222 นายธนพนธ์ ไตรยราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1417400018781 641314221 นายพรรษา ภูทอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ชำระแล้ว
1479900537852 641314220 นายนฤนาท วงษ์สาธิต นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1209501158060 641314219 นายอัครชัย กาญจนสมบัติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1489900439214 641314218 นางสาวปนิดา บุญเทียม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
1470201192751 641314217 นางสาวสุภาพร เล็กอ่อน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ยังไม่ชำระ
1479900514305 641314216 นางสาวอาทิตยา อาป้อง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481100026066 641314215 นางสาวสุชาดา วงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนทามวิทยา ยังไม่ชำระ
1969800264906 641314214 นางสาวศศิกานณ์ พุดเอียด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900518319 641314212 นางสาวอมรรัตน์ ทุ่มอุทัย ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
1489200004614 641314211 นางสาวณัฐริกา น้อยนาง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ืธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1469900580928 641314210 นางสาวชัชฎาภรณ์ จิมไพร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900516723 641314209 นางสาวปาริฉัตร สุราราช ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478600018875 641314208 นางสาวจิรศิลป์ ดันมีแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1430301351516 641314207 นายสิงห์สองเมือง แก่นท้าว เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478400003530 641314206 นางสาวกัญญารัตน์ มุสิกะพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1478800010797 641314205 นายกิตติศักดิ์ คุณเลิศ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1709901477672 641314204 นางสาวสตรีรัตน์ มุ่งหมาย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
1479900549320 641314203 นายชยานันท์ อัมพรอัจฉริยะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470401281170 641314201 นางสาววิจิตรา สิงห์วงค์ษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
1490501198444 641314200 นางสาวณัฐธิดา โคตรพันธ์ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1410601389471 641314199 นางสาวพิไลพร ดำแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1471201429948 641314195 นายณัฐวัตร วรรณพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1100501598470 641314194 นางสาวนัฐธิดา ไสยาศรี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1104300504561 641314193 นางสาวนิธิยา ภูดีทิพย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซกา ชำระแล้ว
1479900544514 641314192 นายทศพร สอนสูญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1409800449838 641314191 นางสาวฐาปนพร ไชยดา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900552509 641314190 นางสาวฐิติมา คุยม่วงพันธ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1481200000972 641314189 นางสาวกุลสตรี สุวรรณใจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1759900412038 641314188 นายณัฐสุพัฒน์ จิตรีวาสน์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถาวรานุกูล ยังไม่ชำระ
1481000131909 641314187 นางสาวมาริษา คังกัน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1104700051059 641314186 นางสาวเยาวดี โคตรธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1469500005586 641314185 นางสาวอภิญญา กมลคร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกมลาไสย ยังไม่ชำระ
1489500006426 641314184 นางสาวพิมพ์ผกา มัชยา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1319900876704 641314183 นางสาวจุฑาทิพย์ โกยรัมย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1469900506647 641314182 นางสาวพนิดา ศรีพอ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ชำระแล้ว
1509966227010 641314181 นางสาวพรผกา ทานาราช วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
1490300123951 641314180 นางสาวอภิสรา สีโชติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1469000009973 641314179 นางสาวกมลทิพย์ กมลเพชร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ชำระแล้ว
1479300003539 641314178 นางสาวภัทรียาภา สุขะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480701251292 641314177 นายศุภกิต ศรีแสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900317763 641314176 นายรัฐภูมิ อุปพงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1479900513376 641314175 นายณัฐวุฒิ กิตติชัยวัฒนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1481000136447 641314174 นางสาวสุธิดา สันทวุฒิ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1430901299230 641314173 นายธนวัฒน์ พอบาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901299230 641314172 นายธนวัฒน์ พอบาน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900519773 641314171 นายธนาเทพ ตาทอง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1471500082826 641314170 นางสาววริศรา แก้วคำแจ้ง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคชลบุรี ยังไม่ชำระ
1659902173597 641314168 นางสาวอรณัฐ เชื้อเพ็ชร ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
1479300014590 641314167 นางสาวณีรนุช ทองสะอาด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1309902823284 641314166 นายวรัญญู จุลมะเริง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480400123503 641314165 นายณรงศักดิ์ ไชยศล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1139900396496 641314164 นายณัฐดนัย ใยอิ้ม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเหล่าคามพิมทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
1418000009204 641314163 นายศรายุทธ รินทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนไชยวานวิทยา ยังไม่ชำระ
1471500082869 641314161 นางสาวรัชฎาพร ไขประภาย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1418000003311 641314160 นางสาวศศิธร ละครชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ชำระแล้ว
1479500003877 641314159 นายภูบดี บัวชิต รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
1479900519773 641314158 นายธนาเทพ ตาทอง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900561869 641314157 นายภูมินทร์ ทะสูง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
1479900537933 641314156 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุตะคาน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479500006141 641314154 นางสาวอรปรียา สีหะไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1471100203821 641314153 นายธีรภัทร ศรีเทียวไทย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1479900532133 641314152 นายอาชัญ พูนปริญญา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900520828 641314151 นางสาวพรชิตา วงศรีลา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1419902117842 641314150 นางสาวพัชรพร แย้มกมล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478800019701 641314149 นางสาววีรดา ชำมะลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศ.น.อากาศอำนวย ชำระแล้ว
1479500004652 641314148 นางสาวสุทธิกานต์ เกาะน้ำใส การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1478800008407 641314147 นางสาวชนินาถ แย้มไชยศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1470201197159 641314146 นางสาววรรณวิษา ดวงภักดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900541361 641314145 นางสาวสุพรรณษา ปิ่นชารี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1471700037905 641314144 นางสาวเนตรดาว จันทรังษี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1139900409083 641314143 นางสาวสุวรรณี นามศรีแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล ยังไม่ชำระ
1467700004093 641314142 นางสาวพรพรรณ เหลือศิริ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ยังไม่ชำระ
1489900460264 641314141 นางสาวนภสร มังกรทอง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1470600142994 641314140 นายประเสริฐ ภูเวียนวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1470801376712 641314139 นายวัชรพล อุ้ยวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1479500002820 641314138 นายนภสินธุ์ ศรีมุกดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900547785 641314137 นายโชติรัตน์ แดนรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1410901141628 641314136 นางสาวเนตรนภา ไกรหาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499800002493 641314135 นางสาวจิราภา ใจเอื้อ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1410901141628 641314134 นางสาวเนตรนภา ไกรหาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900365822 641314132 นางสาวพฤษภา คนดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
1209000005333 641314131 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900541914 641314130 นายปิยะชาติ แสนภูวา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิเอเชีย ยังไม่ชำระ
1471700033021 641314129 นางสาวพัชรีภรณ์ อุดมเดช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489900434107 641314128 นายอัฐฎายุทธิ์ หูมแพง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1480701267008 641314127 นางสาวมาริสา สินพรหม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1410901141628 641314126 นางสาวเนตรนภา ไกรหาญ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430301353578 641314125 นางสาวศิรัญญา จู่มา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ชำระแล้ว
1479900538336 641314124 นายธนวัต บุญวัฒน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478400002622 641314123 นางสาวสุธิตา สุขทวี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1419902115653 641314122 นางสาวนิรบล หล้าสรวย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470801373161 641314121 นางสาวธนนันท์ ระหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินเเดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1209702086317 641314120 นางสาวปภาดา บุตราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900548510 641314119 นายอัคคเดช จันทร์อ่อน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1481100027585 641314117 นางสาวกรกนก พิมโยธา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1481100027585 641314118 นางสาวกรกนก พิมโยธา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1481100027585 641314116 นางสาวกรกนก พิมโยธา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1479900563306 641314115 นางสาวปพิชญา รัศมี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479500006523 641314114 นายวุฒินันท์ ดาบพิมพ์ศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1470700056801 641314113 นางสาวนัดดาวัลย์ สารีนันท์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1100801385137 641314112 นางสาวคุณิตา แย้มไชยศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นวมินทราชูทิศ หอวัง นนทบุรี ชำระแล้ว
1479900546177 641314111 นายถิรพัฒน์ สันเสนาะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านไผ่ ยังไม่ชำระ
1549900627109 641314110 นางสาวสิดาพร นรสาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สูงเม่นชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1350101665305 641314109 นายปฏิพัทธ์ วัยพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
1409903139084 641314108 นางสาวสุธินี ป้อมสุวรรณ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1549900627109 641314107 นางสาวสิดาพร นรสาร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สูงเม่นชนูปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1479900524777 641314106 นางสาวปริญญา ศรีวรกุล ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480501288672 641314104 นายพีท นพพันธ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1479900528462 641314103 นายวีระพล กอมสิน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1471200377286 641314102 นางสาวกมลวรรณ พวงพันธ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1471700038049 641314101 นางสาววัลเพ็ญ จันทร์หอม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900482896 641314100 นายเจษฎากร อดิศักดิ์ศิริกุล เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคนิคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1481100020670 641314099 นางสาวทัศณีย์ โพธโสม วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1470401278225 641314098 นางสาวอัจจิมา ฮมแสน พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ชำระแล้ว
1470801362037 641314097 นางสาวปนัดดา โคตรปัญญา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479300016088 641314096 นางสาวชฎาพร แสนสุข ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1439000010734 641314095 นางสาวพรพิมล โคตรศรีเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 หนองคาย ยังไม่ชำระ
1468300013461 641314094 นางสาวชนิกานต์ ปังอุทา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำม่วง ยังไม่ชำระ
1749900847832 641314093 นายชคัทพล วิชาผง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1103703483234 641314092 นายธรรพ์ณธร หัตถสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1470401277385 641314091 นายอนุชิต ดวงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพพรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1479900540314 641314090 นายนันทวัฒน์ สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
2400101034434 641314089 นางสาวสุภาภรณ์ สารีผล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกมลาไสย ยังไม่ชำระ
1368600006282 641314088 นางสาวณัฐวรรณ อินเตชะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ยังไม่ชำระ
1478400003076 641314087 นางสาวกัลยารัตน์ คำลือฤทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ ชำระแล้ว
1103100780521 641314086 นายวรภพ ทิพย์สงคราม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ ยังไม่ชำระ
1470600141343 641314085 นางสาววัชราภรณ์ อัคนิจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1471500068602 641314084 นายกฤษณชัย แดงเซาะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470600141343 641314083 นางสาววัชราภรณ์ อัคนิจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1479900517606 641314082 นางสาวสาวิตรี จันดีสี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1479500002820 641314081 นายนภสินธุ์ ศรีมุกดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1468900003725 641314080 นางสาวกนกพร นรบัติ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พุทโธภาวนาประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1470401285701 641314079 นายสิรภพ สารีนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1479300022908 641314078 นายพินิจ ราชจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1900101387105 641314077 นางสาวพรธิตา วงศ์ศรีชา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก ยังไม่ชำระ
1471500084608 641314076 นายภานุวัฒน์ ชินบุตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1408500015050 641314075 นางสาวญาณัจฉรา ศรีมาส ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1103703421557 641314074 นางสาวทัศนีกาญจน์ คำเป็ง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชียงใหม่คริสเตียน ยังไม่ชำระ
1539900815975 641314073 นางสาวเกศรินทร์ จินดาวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาบัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1469900600147 641314072 นายจิรภัทร เฉิดเจิม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900563306 641314071 นางสาวปพิชญา รัศมี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489900439648 641314070 นางสาวมัลลิกา ลาภะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1350101666590 641314069 นางสาวปานวาด ไชยสุทธิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเลิงนกทา ชำระแล้ว
1471700037352 641314068 นายธนาวัฒน์ หล้าพรหม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300016088 641314067 นางสาวชฎาพร แสนสุข ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489300015421 641314066 นางสาวชลธิชา คำชนะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470600144920 641314065 นางสาวพัฒจนีย์ นามแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1100703457052 641314064 นางสาวสุภัชชา ศรีสงคราม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาหว้าพิทยาคม ชำระแล้ว
1480501274001 641314063 นางสาวเพชรลดา สุโขทัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900546584 641314062 นางสาวนัทรินทร์ ทองตุ๋ย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1110201248929 641314061 นางสาวชลธิชา จักษุจินดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900546584 641314060 นางสาวนัทรินทร์ ทองตุ๋ย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1110201248929 641314059 นางสาวชลธิชา จักษุจินดา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1470201195903 641314058 นายแสงตะวัน ชิตบุตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ชำระแล้ว
1479900538727 641314057 นางสาวณิชารีย์ ใยวังหน้า บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 'ยุติธรรมวิทยา' ชำระแล้ว
1849901590044 641314056 นางสาวกิตติญาภัทร พวงประดิษฐ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1479300009138 641314055 นางสาวธิดาพร วงค์ครูสอน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1479900516472 641314054 นายสิทธิกร สิมลา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900532460 641314053 นางสาวณัฐณิชา ชวนาพิทักษ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478600031154 641314052 นายปรเมศว์ เอ้มะราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1489300010799 641314051 นางสาวสิรีธร เผ่าศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1379700005041 641314050 นางสาวตันหยง สีทาเลิศ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1102003394378 641314049 นายนายภาคิน มหานิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองซนพิทยาคม ชำระแล้ว
1138900004431 641314048 นางสาวอโณทัย ระหารนอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
1103000130044 641314047 นายอภิโชค โสมบุตร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 ยังไม่ชำระ
1409903193224 641314046 นางสาวฐิติวรดา พระธรรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1478600029231 641314045 นางสาวสุธาพร ก้งซุย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900469237 641314044 นางสาวปริญา พลวงศ์ษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900456488 641314043 นางสาววริศรา บุญร่วม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900456488 641314042 นางสาววริศรา บุญร่วม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900433984 641314041 นางสาววิยุดา สกุลรุ่งไพศาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900433984 641314040 นางสาววิยุดา สกุลรุ่งไพศาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ชำระแล้ว
1479300018633 641314039 นายศิวะดล ศิริดล วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1469900589780 641314038 นายฐิติกร สอนล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ่อแก้วพระเทพญาณวิศิษฎ์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1479900558086 641314037 นางสาวสิริวิมล พิทักษ์ชัยสกุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1209000005333 641314036 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1409903148377 641314035 นางสาวฑิตยา สีลา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478600018697 641314034 นางสาวภิญญาพัชร์ ศรีลาวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1119902113131 641314033 นางสาววิจิตรา มงคลเกตุ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479900541469 641314032 นายวรเมธ แซ่คึง ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยากูล ชำระแล้ว
1100801425139 641314031 นายธนภัทร อุดรทักษ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
1489300014743 641314030 นางสาวศิริญากรณ์ นาหมีด บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1479000004891 641314029 นางสาวบุณญารักษ์ วงค์แดง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1489900444358 641314028 นางสาวจิตรานุช แก้วปีลา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1470401285639 641314027 นายฐิติศักดิ์ พิมพานิชณ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
1489300011761 641314026 นางสาวบุณยานุช คะปัญญา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1471100203821 641314025 นายธีรภัทร ศรีเทียวไทย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1489900458448 641314024 นางสาวอริศรา สาลีเพ็ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านผึ้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701266257 641314023 นายปวิตร ภักดี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1479900545120 641314022 นายอธิป สุวรรณ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900561133 641314021 นายชัชพิมุข ศรีนา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1279800165203 641314020 นางสาวราตรีฟะฮ์ อารง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยา ยังไม่ชำระ
1489700007566 641314019 นางสาวสุภนิดา นามผล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27 ชำระแล้ว
1460600163495 641314018 นายภานุพงศ์ ปรุงเรณู เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
1479900527075 641314017 นางสาวอรญา แก้วมุงคุณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ชำระแล้ว
1480900133036 641314016 นางสาวสุนิสา นามยศขวา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า? มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
2139000001281 641314015 นางสาวทิพยดา แสงรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1471500082184 641314014 นางสาวนฤมล เเสนธิจักร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900530475 641314013 นางสาวเกตุสุดา เฉลยศักดิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900393656 641314012 นางสาวสุนิตา ไชยมาโย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1489300010586 641314011 นางสาวอาทิตยา ทองใบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1430501488108 641314010 นางสาวณัฐพร พิมพ์จันทร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบงพิทยาคาร ชำระแล้ว
1329901183729 641314009 นายทิวากร มีสัตย์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900516723 641314008 นางสาวปาริฉัตร สุราราช เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1248100013965 641314007 นางสาวภัทราพร มีสุขนำ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1430301342819 641314006 นายดนุสรณ์ เส้นเศษ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย ชำระแล้ว
1478800011033 641314005 นางสาวสุพิชชา แพงแก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1100401131766 641314004 นายตระกูลศักดิ์ กาญบุตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478400002622 641314003 นางสาวสุธิตา สุขทวี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900529485 641314002 นายอิทธิสิทธิ์ พลไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478900008891 641314001 นายณัฐพงษ์ ศิริปี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900388369 641313999 นายกรวิชญ์ แสนแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471100211807 641313998 นายเทวฤทธิ์ ช่วยรักษา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1438300002558 641313997 นางสาวญาณภัทร เกษรมาลา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1478400003076 641313996 นางสาวกัลยารัตน์ คำลือฤทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คพอนุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1478600030107 641313995 นายมโนชา โคตรเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ แวงพิทยาคม ชำระแล้ว
1468900005566 641313994 นางสาวส้มกลิ่น ยี่วาศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1350101658881 641313993 นางสาวศิรินธร ยากับ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พนมไพรวิทยาคาร ชำระแล้ว
1431000116845 641313992 นางสาวลลิตา วรรณศิริ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ชำระแล้ว
1481100026252 641313991 นางสาวศิรินทรา โจ่ยสา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ชำระแล้ว
1399900151262 641313990 นายปัฐวี ศรีชมภู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1960601225589 641313989 นายฮูเซน เจ๊ะอาลี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยา ชำระแล้ว
1479900534331 641313988 นายจตุพงศ์ ยางธิสาร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1470801375741 641313987 นางสาวณัฐฐิรา ธนาคุณ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1209000005333 641313986 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1103702385115 641313985 นางสาวณัฐชยา คำเมือง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1209000005333 641313984 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478800009195 641313982 นางสาวสุกัญญา เพชรพิชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1103703532201 641313981 นางสาวนารีรัตน์ ดวนจันทึก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ยังไม่ชำระ
1470801374621 641313980 นางสาวชนิภรณ์ สาริศรี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
1368300002044 641313979 นางสาวน้ำทิพย์ ยะตะโคตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
1409904099571 641313978 นายวีรวัฒน์ มณฑาทอง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ยังไม่ชำระ
1209301107399 641313977 นายชาคริต รักษาพล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470401278837 641313976 นางสาววรรณภา มะโนรักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471000175752 641313975 นายอำนาจ วาสนา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1438300003601 641313974 นางสาวณัฐชนันต์ มืดพา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1478600004483 641313973 นางสาวอรอนงค์ พรหมจันทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1431000116845 641313972 นางสาวลลิตา วรรณศิริ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1104300380195 641313971 Mr.ธีรพงษ์ นิลปะกะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1419902049545 641313970 นางสาวอรวรรณ ชินนะภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1119901951141 641313969 นายวิทวัส นาสังข์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ชำระแล้ว
1100201672119 641313968 นายพีรภัทร โคตรคำสิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
1350101658881 641313967 นางสาวศิรินธร ยากับ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พนมไพรวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1478800009128 641313966 นายมงคล โสมสุพิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1479000004891 641313965 นางสาวบุณญารักษ์ วงค์แดง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1479000004891 641313964 นางสาวบุณญารักษ์ วงค์แดง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1489900440298 641313963 นายณัฐพงค์ ฝ่ายสะพือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อาชีวะศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
5480400042280 641313962 นางสาวพรรษา พิราดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471201441174 641313961 นายศุภธณากิจ จันตะเสน ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1499900387168 641313960 นางสาวชนิตา ทวีโคตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479300017769 641313959 นางสาวกัญญารัตน์ อาจอำนวย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1480701255280 641313958 นายประดับดิน ฉิมแสง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1480701251110 641313957 นายทักษิณ วิโสพรม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480701249859 641313956 นายปรมินทร์ ชาวโพธิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1481200000859 641313955 นายปิยวัฒน์ เพิงกุณา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1481000136706 641313954 นายณพฤทธิ์ ไชยสุวรรณ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1349700291371 641313953 นางสาวกัญญารัตน์ นาคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ชำระแล้ว
1349700291371 641313952 นางสาวกัญญารัตน์ นาคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ยังไม่ชำระ
1478600017461 641313951 นางสาวมนทะนี ทับบุญลือ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1350101658881 641313950 นางสาวศิรินธร ยากับ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พนมไพรวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479900486051 641313949 นางสาวณัฐมล อุ่มภูธร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ยังไม่ชำระ
1479900541663 641313948 นางสาวศิรินทิพย์ โพธิ์สัย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1429900438382 641313947 นายพัชรพล สิงห์ด้วง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900541574 641313946 นายเตชภณ ซ้ายสุพรรณ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478600030107 641313945 นายมโนชา โคตรเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900316223 641313944 นางสาวศรีสุดา บุญจันดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงเย็นวิทยาคม ชำระแล้ว
1119902080623 641313943 นางสาววาสิฐฐี วิลามาศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
1479900554684 641313942 นายชนินทร์ ตาระบัตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1119902080623 641313941 นางสาววาสิฐฐี วิลามาศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การกุศลวักบูรพา ยังไม่ชำระ
1709900505630 641313940 นายสุวิชา เพชรคง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คงคาราม ยังไม่ชำระ
1471100203197 641313939 นายนัฐพงศ์ โพธิ์คำพุด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ-เทคอินเตอร์ เอเชีย ยังไม่ชำระ
1349700291371 641313937 นางสาวกัญญารัตน์ นาคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ยังไม่ชำระ
1349700291371 641313935 นางสาวกัญญารัตน์ นาคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ยังไม่ชำระ
1480400125786 641313934 นางสาวธันย์ชนก ศรีฟ้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900457689 641313933 นางสาวญาณี เผิน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900457697 641313932 นางสาวพรนภา สนหา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ชำระแล้ว
1478800014326 641313931 นางสาวปวีณา ทองอ่อน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1408500016404 641313930 นางสาวกุสุมา บุษราคัม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้ำพองศึกษา ยังไม่ชำระ
1417400008239 641313929 นายนภัสกร พรมจารีย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1438400003858 641313928 นายวิศวะ แสงขาว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1479900541574 641313927 นายเตชภณ ซ้ายสุพรรณ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1449100012411 641313926 นายธนดล โนนวิเศษ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ชำระแล้ว
1479900529485 641313925 นายอิทธิสิทธิ์ พลไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1430501485737 641313923 นางสาวนริศรา เทพสังข์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบงพิทยาคาร ชำระแล้ว
1489500004270 641313922 นางสาวณัฐธิดา สนสวาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1430301352806 641313921 นางสาวปริญญา วงศ์ชมภู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
1470801375180 641313920 นางสาวอรทัย วงค์อักษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1470801375180 641313919 นางสาวอรทัย วงค์อักษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900545707 641313918 นางสาวนริสรา สมสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1368100010221 641313917 นางสาวจุฑาทิพย์ นามพงษ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมหนองศาลา ยังไม่ชำระ
1119902060215 641313916 นางสาวชนากานต์ ทองสุทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900364273 641313915 นายธีระวัตร ใจทัศน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ชำระแล้ว
137040002909 641313914 นางสาวสิรินรัตน์ ทองยุ้น การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
1417400010055 641313913 นายสิทธิศักดิ์ รักษาเงิน ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1419902084961 641313912 นายอนุชา ไกลคะลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1490300122360 641313911 นางสาวสมฤทัย หมู่หาญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1478600033238 641313910 นางสาวอรุณรัตน์ ตองสู่ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1417100010645 641313909 นางสาวธิดารัตน์ อุ่นสมัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1417100010645 641313908 นางสาวธิดารัตน์ อุ่นสมัย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1470801366997 641313907 นายรังสิมันตุ์ อุ่นวิเศษ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1190301097141 641313906 นายธันวา สมบัติบุญ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1479900541698 641313905 นางสาวสุพรรษา เสนาไชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1419902049545 641313904 นางสาวอรวรรณ ชินนะภา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1418600034927 641313903 นางสาวจุฑารัตน์ จันทรเสนา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1479900540543 641313902 นางสาวพรทิพา สูญราช เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1489300011949 641313901 นายชนะศักดิ์ คะพันธุ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
1430901296095 641313900 นายคฑาวุธ พันศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1430901296737 641313899 นายพิชากร สืบสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1419902068451 641313898 นางสาวพรวิไล หอมหวล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
1418000003311 641313897 นางสาวศศิธร ละครชัย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
1480701249859 641313896 นายปรมินทร์ ชาวโพธิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1430901306961 641313895 นางสาวชนิตา ซิยางคบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1480701265137 641313894 นางสาวภาวิณี เจริญสุข เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1430901306619 641313893 นางสาวอลิษา ถินนอก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวกา ชำระแล้ว
1479900527784 641313892 นางสาวปิยะรัตน์ พ่อพิลา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1480701251110 641313891 นายทักษิณ วิโสพรม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1849300016645 641313890 นางสาวกันฐิกา กระโจม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อาชีวะศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
1409903196908 641313889 นายถิรวัฒน์ กลางเดช บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ชำระแล้ว
1480200135851 641313888 นางสาวสุวภัทร สีแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480200131995 641313887 นางสาวนวลจันทร์ หลินภู เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1430901288050 641313886 นางสาวอินธิรา กันหาลึก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471100178877 641313885 นางสาวศุภนิดา คุณบุราณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1430301352725 641313884 นางสาวธิรัดชญา พิมภักดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
1438300001721 641313883 นางสาวธิตยา พรใส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
1478400002207 641313882 นางสาวณัฐพร แสนสวาท เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1481000136706 641313881 นายณพฤทธิ์ ไชยสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1478600017461 641313880 นางสาวมนทะนี ทับบุญลือ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โคกาีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1429900438382 641313879 นายพัชรพล สิงห์ด้วง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1301701374311 641313878 นางสาวมินตรา หมั่นสนาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพวงศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900548617 641313877 นายนนทสิทธิ์ พงษ์พิศ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1940201201976 641313876 นางสาวรักษ์สุคล โต๊ะขาว วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี ยังไม่ชำระ
1470101382141 641313875 นางสาวศิริโสภา ก้อนคำใหญ่ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470801362037 641313874 นางสาวปนัดดา โคตรปัญญา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1430501448149 641313873 นายณัฐพล นามโยธา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
5470101179062 641313872 นางสาวชนาพร ประเทพา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900547661 641313871 นายไพรัช ไพใหล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900547661 641313870 นายไพรัช ไพใหล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1348900040303 641313869 นางสาวพัชราภา ลีประโคน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1430901299779 641313868 นายนพัฒน์ สุขหา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1478001376941 641313867 นายเจษฎาพร แสนเพชร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม รร.ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900548641 641313866 นางสาวปัทมา ขามรัฐ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900520402 641313865 นายรัชชานนท์ ทรัพย์สุขสวัสดิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
1490300122211 641313864 นายธีรศักดิ์ ยืนยง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนผาเทิบวิทยา ยังไม่ชำระ
1100703373291 641313863 นางสาวอธิติยา เเสนสุข ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓พินิจพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1489900446326 641313862 นางสาวปัทมวรรณ ขันธวิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1410701120376 641313861 นายสุธีระ บุบผา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
1478600018875 641313860 นางสาวจิรศิลป์ ดันมีแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1489900439303 641313859 นางสาวศิริลักษณ์ นักพรม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1471500080173 641313858 นางสาวกรรณิการ์ ปาบนวน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600040919 641313857 นางสาวช่อทิพย์ ฤกษ์งาม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1430301341596 641313856 นางสาวนภาพร ยี่ขอ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1478900012244 641313855 นายวสันต์ เข็มพันธ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1470801390774 641313854 นายภูธเนตร ผากงคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900541698 641313853 นางสาวสุพรรษา เสนาไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1480701261786 641313852 นายเจษฎา คนหมั่น เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1430901302168 641313851 นางสาวศิริวรรณ แสนใชย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ชำระแล้ว
1481100027909 641313850 นายธีรพงษ์ หงษ์บิน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1119902044899 641313849 นางสาวสุกัญญา ผลพยุง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1100401126886 641313848 นางสาวณัฐสุดา แสนใชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1308900006717 641313847 นางสาวอัญชนิกา ต้นกระโทก เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รร.บุญวัฒนา2 ชำระแล้ว
1407700009516 641313846 นางสาวศิรินญา ผ่องแผ้ว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1407700009516 641313845 นางสาวศิรินญา ป่องแผ้ว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1470801373420 641313844 นายภูบดินทร์ น้อยตาแสง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1479900553106 641313843 นายชยพล เถกิงผล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1469900589534 641313842 นางสาวพรทิพย์ บุญสอาด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
1470501175924 641313841 นางสาวชนิดา วงสีหา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1449100018583 641313840 นายสิทธิพร อันทรินทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ชำระแล้ว
5480701058509 641313839 นายฤทธิชัย วังทะพันธ์ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1100401173434 641313838 นายเจษฎา สาลีแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1104300550350 641313837 นางสาวกรวิภา บุดดีคง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501253305 641313836 นางสาวเบญจมาพร รินปาน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1430501488108 641313835 นางสาวณัฐพร พิมพ์จันทร์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1490600067984 641313834 นางสาวอมรรัตน์ ศรีโยหะ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร หว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
1119902060215 641313833 นางสาวชนากานต์ ทองสุทธิ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1469000014047 641313832 นางสาวสุดารัตน์ วรรณรส บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองห้างพิทยา ยังไม่ชำระ
1419902106107 641313831 นางสาวสุทธินี ดีเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ยังไม่ชำระ
1419902105062 641313830 นางสาวภัทราพร สีดาห้าว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ยังไม่ชำระ
1479900531838 641313829 นางสาวสุชญา คำตัน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1738700012639 641313828 นางสาวเจนจิรา วังทะพันธ์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1419902085088 641313827 นางสาวเมฆศิริ แขพิมพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1481000136129 641313826 นางสาววนิดา คุตะโค ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1479500003214 641313825 นายณัฐวุฒิ ศรีวงศ์อร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1470900134601 641313824 นางสาวกิติมา พ่อชมภู วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชานิมิตพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479300019842 641313823 นางสาวพัชรมัย ยาทองไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1480701267865 641313822 นายติณชาติ นามะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900529965 641313821 นายศุภสิทธิ์ วงค์กาฬสินธุ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1481000131909 641313820 นางสาวมาริษา คังกัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1479900525765 641313819 นายกฤษณะ สารเนตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1480801189980 641313818 นางสาวจุฑาทิพย์ คะแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1430901305680 641313817 นางสาวญาณิศา ศรีนาทม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1119902044899 641313816 นางสาวสุกัญญา ผลพยุง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1489300016177 641313815 นางสาวบัณฑิตา บุพศิริ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1419902112069 641313814 นางสาวปุญญิศา เจริญรัมย์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
1481000131836 641313813 นายจักรรินทร์ อนุญาหงษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499800002493 641313812 นางสาวจิราภา ใจเอื้อ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1481000131836 641313811 นายจักรรินทร์ อนุญาหงษ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300022916 641313810 นางสาวชนัญธิดา พันธ์รัมย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1479300022916 641313809 นางสาวชนัญธิดา พันธ์รัมย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
2490600017586 641313808 นางสาวชลิตา เมืองโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1499900385891 641313807 นางสาวพิรดา พันธ์มุก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1341501412740 641313806 นางสาวชลธิชา ศิริราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อำนาจเจริญพิทยาคม ชำระแล้ว
1479900469318 641313805 นายเจตศดารัต เปี้ยวเม่น เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900469211 641313804 นายกมลนาวิน รัศมีพิพัฒน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900469300 641313803 นายเจตศราพร เปี้ยวเม่น เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1481000118333 641313802 นางสาวอักษรสลัก เเสนมอม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470401279477 641313801 นายปิยพงศ์ เปรมปรี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1129701284248 641313800 นางสาววรินทร ตางาม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ยังไม่ชำระ
1479900382450 641313799 นายอรรคพล สายอุราช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489300006317 641313798 นางสาวเปรมพิสุทธิ์ เสนเพ็ง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วังกระเเสวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1417500009679 641313797 นางสาวเพียงนภา อันทะปัญญา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
5431100032000 641313796 นางสาวซุมิเระ ชิโอยา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900544760 641313794 นางสาวทยิดา สนอุดม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1418000011977 641313793 นางสาววัลลิกา แสงลี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901305680 641313792 นางสาวญาณิศา ศรีนาทม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1499900352232 641313791 นายสมบูรณ์ เหล่าสว่าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1470801375180 641313790 นางสาวอรทัย วงค์อักษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1480301210742 641313789 นางสาวศรุตานนท์ บุญเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
1479900545332 641313788 นางสาวธิวาพร นักบุญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
1860401233601 641313787 นางสาวชริณญา โยลัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา ยังไม่ชำระ
5431100032000 641313786 นางสาวซุมิเระ ชิโอยา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1411101375595 641313785 นายบุณยภู นาดีไพร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ชำระแล้ว
1430901303008 641313784 นายธีรภัทร์ สัพโส ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1417500009679 641313783 นางสาวเพียงนภา อันทะปัญญา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1430901296095 641313782 นายคฑาวุธ พันศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1479900441189 641313781 นายสัญชัย บุญพินิจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1100703068251 641313780 นางสาวชลลดา สร้อยเงิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลคร ยังไม่ชำระ
1481000108036 641313779 นางสาวศุภิกา ทองสาม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470401282851 641313778 นางสาวชนกวนัน เชื้อกุณะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
1481000108036 641313777 นางสาวศุภิกา ทองสาม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
2411101039267 641313776 นางสาวสุนิษา วรกต บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงเย็นพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1417500009679 641313775 นางสาวเพียงนภา อันทะปัญญา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงเย็นพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1470801376623 641313774 นายภูมินทร์ พิมพ์สาร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1489300008344 641313773 นางสาววนัสนันท์ ปะทุม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1417500011738 641313772 นางสาววาสนา กมลพล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพญิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
1470801379070 641313771 นายเจษฎาภรณ์ ขุนอินทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1469900585580 641313770 นางสาวรัตติยากร จรัสแผ้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1467700004018 641313769 นางสาวกุลธิดา ภูดี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479900545332 641313768 นางสาวธิวาพร นักบุญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1102003303437 641313767 นายนพณัฐ ลุนวงค์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489900461228 641313766 นางสาวกานต์ธิดา แก้วสุภา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1479900514623 641313765 นางสาวภัทรลดา วงษาคร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900444935 641313764 นายภาณุวัฒน์ นารถโคตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1118700028875 641313763 นางสาวอิสริยา พรเสนา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พยัคฆภูมิวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1490501198444 641313762 นางสาวณัฐธิดา โคตรพันธ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1449100013298 641313761 นางสาวธันยาชิตา พูลมาก ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยัคฆภูมิวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1449100013298 641313760 นางสาวธันยาชิตา พูลมาก ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยัคฆภูมิวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1470801379070 641313759 นายเจษฎาภรณ์ ขุนอินทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1469900575789 641313758 นายพีรพัฒน์ อุ่นทองสุข ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พุทโธภาวนาประชาสรรค์ ชำระแล้ว
1468900004543 641313757 นายทรงศักดิ์ เครือศรี ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พุทโธภาวณาประชาสรรค์ ชำระแล้ว
1478600031111 641313756 นางสาวกิติยากร แสงศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478600031111 641313755 นางสาวกิติยากร แสงศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300013976 641313754 นางสาวชนิตา ปัตพี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300013976 641313753 นางสาวชนิตา ปัตพี เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1438400002533 641313752 นางสาวนิลญา ศรีผักผ่อง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -บึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430800082332 641313751 นายสุพัฒน์ ชูโชติ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส้งคมวิทยา ชำระแล้ว
1100401102294 641313750 นางสาวฤทัยทิพย์ ปิ่นสุวรรณ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีสำราญวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900513473 641313749 นางสาวนันธิดา นิครหล่อน บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900513473 641313748 นางสาวนันธิดา นิครหล่อน บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรีนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479300021600 641313747 นายอรรถพร โสภาพ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490501197596 641313746 นายไพรวัลย์ คนคล่อง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1220301128673 641313745 นางสาวกุลสตรี ดีพรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทรัพย์อุดมวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900554684 641313744 นายชนินทร์ ตาระบัตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900554684 641313743 นายชนินทร์ ตาระบัตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478600028161 641313742 นางสาวฐิติพร ไมตรีแพน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนแสงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900533512 641313741 นางสาวดารุณี อยู่แร่ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ยังไม่ชำระ
1489500002897 641313740 นางสาวอลิญา พ่อตาแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1430501484315 641313739 นางสาวรินทร เทียงเดช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479300017513 641313738 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ลือชัย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สตรีสิริเกศ ชำระแล้ว
146900014047 641313737 นางสาวสุดารัตน์ วรรณรส รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองห้างพิทยา ยังไม่ชำระ
1479300014719 641313736 นางสาวณัฐรินีย์ บุญสุนีย์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ยังไม่ชำระ
1478600033360 641313735 นายณัฐดนัย วารีย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1489300013054 641313734 นางสาวพัชรีญา สมรฤทธิ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1100703380581 641313733 นางสาวสิริญากรณ์ พ่อลีละ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1467800006209 641313732 นางสาวจาริณี พิิิิศมัย เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาไชยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501263823 641313731 นางสาวสุทธิดา คำสิม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1479900555371 641313730 นายวิทวัส ภูมิภาค เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
1470801368523 641313729 นางสาวกัณญาณัฐ ถึงนำมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1489200005530 641313728 นางสาวนริศรา บุพศิริ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1430301343793 641313727 นางสาวอัจฉรา ครองสนั่น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีชมภูวิทยา ชำระแล้ว
1379700001437 641313726 นางสาวชยาภา เพ็ชราไชย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนชานุมานวิทยาคม ชำระแล้ว
1430301333135 641313725 นางสาวภัทรชญาดา ตอพิมพ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1430301333135 641313724 นางสาวภัทรชญาดา ตอพิมพ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470401276303 641313723 นางสาวนิภาพร ท่อนสัน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1368400020940 641313722 นายณัฐวุฒิ เฉลิมกาย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูเขียว ยังไม่ชำระ
1471700029490 641313721 นางสาวพรชิตา ใชยวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1478800011793 641313720 นายนนทวัฒน์ เพริศแก้ว ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อำเภออากาศอำนวย ชำระแล้ว
1470801368523 641313719 นางสาวกัณญาณัฐ ถึงนำมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1104300349646 641313718 นายวัชรากรณ์ พิมภูคำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489500005721 641313717 นางสาวชญาภา โกพลรัตน์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900543160 641313716 นางสาวกิตติยา ไชยฮาด บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1490700062160 641313715 นางสาวอารยา โสระธิวา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ชำระแล้ว
1479900540802 641313714 นางสาวรัชฏ์ชนก ทองอนันทวงศ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470501177439 641313713 นางสาวอชิรญาณ์ ฝืดสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470600144261 641313712 นางสาวชญาดา อัคนิจ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1478600017461 641313711 นางสาวมนทะนี ทับบุญลือ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1478400003076 641313710 นางสาวกัลยารัตน์ คำลือฤทธิ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1479300012368 641313709 นายภูมินทร์ บุญเย็น ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1417300006366 641313708 นางสาวรัตนา ดีลุนไชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชนุเคราะห์ 27 ชำระแล้ว
1479900528501 641313707 นางสาวชุติมา สีแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
1478600022996 641313706 นางสาวสุธาวี แสนคุณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1478600022996 641313705 นางสาวสุธาวี แสนคุณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1909701153758 641313704 นางสาวสูไลนา โคตรประดา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล2บ้านสะเดา ยังไม่ชำระ
1103703555391 641313703 นางสาวภัทราพร คำชนะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1103703555391 641313702 นางสาวภัทราพร คำชนะ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900537925 641313701 นายธิติ เอี่ยมเวียง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1431300012484 641313700 นายสุรเชษฐ์ โคตรทองวงค์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1470400229395 641313699 นายพิทักษ์ศิลป์ ช่างคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
1489700005288 641313698 นางสาวธนาภรณ์ แก้วนาง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1399900174157 641313697 นายคณพศ มาเพ็ชร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1470401279221 641313696 นางสาวเมธาพร วงค์อาษา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
1480801189980 641313695 นางสาวจุฑาทิพย์ คะแก้ว การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1478600026959 641313694 นางสาวศรินทร ทุมมุลตรี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1279900186539 641313693 นางสาวบังอร อ่อนหวาน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สังคมวิทยา ยังไม่ชำระ
1478900007615 641313692 นายสนธยา ปานะลา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ยังไม่ชำระ
1419902112069 641313691 นางสาวปุญญิศา เจริญรัมย์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ชำระแล้ว
1478900007615 641313690 นายสนธยา ปานะลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง ยังไม่ชำระ
1479900445338 641313689 นางสาวนภัสสร ศูนย์ศร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900523533 641313688 นายสิทธิกร อนันติ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1439000013679 641313685 นายกิตติพงษ์ ศรีรัง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300007330 641313684 นายจิระพัฒน์ สัพโส วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
5480701058908 641313683 นายพีรภัทร ผูพงษ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1478600026959 641313682 นางสาวศรินทร ทุมมุลตรี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1478800013401 641313681 นางสาววิลัยพร เพลิศแก้ว การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1478600017461 641313680 นางสาวมนทะนี ทับบุญลือ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1479900553190 641313679 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1429300004764 641313678 นางสาวภัทราพร ผาดีอุ่น ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสังคมวิทยา ยังไม่ชำระ
1718800032992 641313677 นางสาวพิยดา ปิตุปกรณ์กุล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ยังไม่ชำระ
1329901131621 641313675 นางสาวพัชชา นาคดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1481000131909 641313674 นางสาวมาริษา คังกัน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1419902085088 641313673 นางสาวเมฆศิริ แขพิมพันธ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1619900414473 641313672 นางสาวพิชญา ปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ยังไม่ชำระ
1319800353602 641313671 นางสาวชณากานต์ สุบิน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองวัวซอพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1468400005389 641313670 นางสาวสุนิษา นาเมืองรักษ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วัดเวฬุวัน ชำระแล้ว
1479900535922 641313668 นายปัญจพล วงศ์กาไสย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1718800032992 641313667 นางสาวพิยดา ปิตุปกรณ์กุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ ยังไม่ชำระ
1489700006551 641313666 นางสาวสุพรรษา รัตนชัย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900529159 641313665 นายคมสันต์ อินธิกาย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1499900361495 641313664 นางสาวอรนุช ดีดวงพันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ดงเย็นวิทยาคม ชำระแล้ว
1479900529159 641313663 นายคมสันต์ อินธิกาย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1470401281862 641313662 นายนภัสกร คงอุดม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1489300012767 641313661 นางสาววรางคณา บุญประเสริฐ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1459900922535 641313660 นายพุติพงศ์ คำสุดที เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ยังไม่ชำระ
1459900922535 641313659 นายพุติพงศ์ คำสุดที เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ยังไม่ชำระ
1489700008635 641313658 นางสาวศิรประภา สาบก คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูลังกาพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470401272014 641313657 นางสาวสุรภา ถาภรงาม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1119902094179 641313656 นางสาวธนัญญา โยแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองแวงวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1430400165184 641313655 นางสาวภัทรานิษฐ์ ประกิระเค ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1480501283221 641313654 นายธนพงศ์ ชามาตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1479000005145 641313653 นายไตรภพ เห็นหลอด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1490400116019 641313652 นางสาวสุดารัตน์ ปาหลา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
1119901951141 641313651 นายวิทวัส นาสังข์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
1479900544174 641313650 นางสาวมณัฐสิกา ศักดิ์สิทธิการ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1379900195596 641313649 นางสาวภัทรพรรณ วันทาพงษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
1430901298080 641313648 นายวารินทร์ ปลุกไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1119901951141 641313647 นายวิทวัส นาสังข์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น – เทค อินเตอร์เนชั่นแนล ยังไม่ชำระ
1489300010578 641313646 นายสุเมธ ท้าวมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ชำระแล้ว
1479900555583 641313645 นางสาวจันทิมา ดวงภักดี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1440601320632 641313644 นางสาวอาภัสรา ยะมะหาร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา ชำระแล้ว
1489700009151 641313643 นางสาวเจนจิรา สาลีอาจ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1379900195596 641313642 นางสาวภัทรพรรณ วันทาพงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
1481000131909 641313641 นางสาวมาริษา คังกัน บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1479900550093 641313640 นายภราดร ดงภูยาว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1430501485681 641313639 นางสาวนริศรา สุวรรณเพชร พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซิมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1119902061769 641313638 นางสาวเกสรา อุ่นคำ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470201196179 641313637 นางสาวเนตรดาว ก้อนแพง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470201196179 641313636 นางสาวเนตรดาว ก้อนแพง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
2380500000101 641313635 นางสาวสุพัตรา จงวิจิตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราชประนุเคราะห์ 27 ชำระแล้ว
1481000131895 641313634 นางสาวจีราภรณ์ เตยชันชะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
1101801247703 641313633 นางสาวธาดารัตน์ คำเห็น เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1469000006435 641313632 นายสุธาสินี บุตตะสุริย์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองห้างพิทยา ยังไม่ชำระ
1399000010948 641313631 นางสาววราพร เคหฐาน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1469000014047 641313630 นางสาวสุดารัตน์ วรรณรส การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองห้างพิทยา ยังไม่ชำระ
1468900005566 641313629 นางสาวส้มกลิ่น ยี่วาศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1469900600147 641313628 นายจิรภัทร เฉิดเจิม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1490400118194 641313627 นางสาววิริยา โคสาราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
148990030001- 641313626 นายณภัทร ฝากา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ อริยะธุรกิจบัณฑิต ยังไม่ชำระ
1479900534144 641313625 นางสาวณัฐญาดา พรมภา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478600034218 641313624 นายณัฐวุฒิ พิลาบุตร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1478800009411 641313623 นายอนุศักดิ์ ลีพรม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนท่าสงครามวิทยาม ยังไม่ชำระ
1478400003483 641313622 นายศิกวัส มาสกุล บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479500003729 641313621 นางสาวรัตนมน แสนคำ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
1480200131995 641313620 นางสาวนวลจันทร์ หลินภู การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1430301352938 641313619 นางสาวรุ่งทิวา สายแก้ว เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูทอกวิทยา ยังไม่ชำระ
1103703495402 641313618 นางสาวอาทิตยา รัตนวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1489900436576 641313617 นางสาวศิวิมล ตาลอ่อน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1100703173500 641313616 นางสาวนิราวรรณ จำปาพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489900434085 641313615 นางสาวภัทรลดา ขวาชัยวี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
1430901288050 641313614 นางสาวอินธิรา กันหาลึก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900485852 641313613 นางสาวมีนวดี พรมลา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479500004946 641313612 นางสาวศรีมุกดา ยานะศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1480801189980 641313611 นางสาวจุฑาทิพย์ คะแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1469900583889 641313610 นางสาวอัจฉราพร ประสงค์สุข เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ์มุกดาหาร ชำระแล้ว
1479300014425 641313609 นางสาวณัฐวรา มาตะราช ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1479300015154 641313608 นางสาวเพชรลดา ศรีสวัสดิ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1471700038375 641313607 นางสาวมินธิดา วงศ์สุธรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470300125831 641313606 นางสาวสุภานัน อินคำน้อย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900534144 641313605 นางสาวณัฐญาดา พรมภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479300014425 641313604 นางสาวณัฐวรา มาตะราช ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1379700001437 641313603 นางสาวชยาภา เพ็ชราไชย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ชานุมานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300007330 641313602 นายจิระพัฒน์ สัพโส เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1471700038049 641313601 นางสาววัลเพ็ญ จันทร์หอม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470700057565 641313600 นางสาวในฝัน สุรินทะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1481100026481 641313599 นางสาวธิดารัตน์ สาบก การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองซนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1458700011333 641313598 นางสาวสุรัญชนา รุ่งเรือง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสลภูมิพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481100028158 641313597 นางสาวกมลลักษณ์ ทิดสวาท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ชำระแล้ว
1470201196578 641313596 นางสาวณัฐธิดา อุ่มสาพล การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900554765 641313595 นางสาวกุลธิดา เมษา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1489900462143 641313594 นางสาวพิชญา กุลศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1479900488894 641313593 นายเจษฎา พลลาภ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1103703532201 641313592 นางสาวนารีรัตน์ ดวนจันทึก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ คลองไผ่วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900554765 641313591 นางสาวกุลธิดา เมษา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1449900661294 641313590 นางสาวสุกันยา บุตราช การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผดุงนารี ยังไม่ชำระ
1449900661294 641313589 นางสาวสุกันยา บุตราช การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผดุงนารี ชำระแล้ว
1470801378464 641313588 นางสาวนิภาดา ไชยบุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโลยีพังโคนพาณิชยการ ยังไม่ชำระ
1301701374311 641313587 นางสาวมินตรา หมั่นสนาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพวงศึกษา ยังไม่ชำระ
1468900005566 641313586 นางสาวส้มกลิ่น ยี่วาศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1909802702897 641313585 นางสาวนิลาวัลย์ เจริญขันธ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1430301336886 641313584 นางสาวประภาวดี กองคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900528845 641313583 นางสาวศิริลักษณ์ อำภาวงค์ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470201193820 641313582 นายธราดล ดาบสมเด็จ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1129901715072 641313581 นายอายุธ ทองลา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1468000005471 641313580 นางสาวชุจงติกาญจน์ ภูเขาเขียว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1490400117376 641313579 นายศุภกิตติ์ คำมุงคุณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1489200003090 641313578 นางสาวกุลณัฐ ดรวิชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนาหว้า? มหาวิทยาลัย?นครพนม? ยังไม่ชำระ
1479900547726 641313577 นางสาวสุพัตรา? วงศ์?สงคราม? สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ?สกลนคร? ยังไม่ชำระ
1470201195750 641313576 นางสาวอนัญญา ขะมะรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1849300009479 641313575 นางสาวศศิกานต์ สีชานิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซิมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1769900664827 641313574 นางสาวประภาภัทร จันท์พันแจ้ง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซิมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1439000013253 641313573 นางสาววาริน แก้วเกิดมี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เซิมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1100703156656 641313572 นางสาวณัฐฑิตา เสนจันตะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480801189980 641313571 นางสาวจุฑาทิพย์ คะแก้ว ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1100401156084 641313570 นางสาวฟ้าประธาน ผดาจิตร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
1479300020271 641313569 นายมนพัทธ์ งาสิทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478800008334 641313567 นายวิรุฬห์ คำเกาะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900553751 641313566 นางสาวกิรภา ไพรจันดา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1489000007351 641313565 นางสาวชลธิชา คำเห็น ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1489000007351 641313564 นางสาวชลธิชา คำเห็น ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1480400125727 641313563 นางสาวพิจิตรา รัตนะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480501283794 641313562 นางสาวทิตา จันทร์ไตรรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1480501283794 641313561 นางสาวทิตา จันทร์ไตรรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1102003353949 641313560 นางสาวนริศรา ศรีเมืองแมน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480501283794 641313559 นางสาวทิตา จันทร์ไตรรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1490101223018 641313558 นางสาวพัชริดา ศรีวะอุไร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900439028 641313557 นางสาวนันทิกา คะลีล้วน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1328900016470 641313556 นางสาวสุภาวดี ก่ำเกลี้ยง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
1499900367876 641313555 นางสาวกัลยาณี ฉันทิกุล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479000005145 641313554 นายไตรภพ เห็นหลอด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1470801383981 641313553 นางสาวสุภา?พันธ์? ศรีไชย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1489900462143 641313552 นางสาวพิชญา กุลศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1430301349643 641313551 นางสาวอริยา เย็นวัฒนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
1470801375902 641313550 นางสาวรัตติยา ศรีไชย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ชำระแล้ว
1430901301846 641313549 นางสาวชนินาถ ทองห่อ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ยังไม่ชำระ
1102003353949 641313548 นางสาวนริศรา ศรีเมืองแมน ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470401281633 641313547 นายวริทธิ์ธร สิงห์วงค์ษา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภูริทัตต์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900547572 641313546 นายพุทธิชัย สุริยะจันทร์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1479500003010 641313545 นางสาวดวงพร ทิพย์คำมี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1479300009901 641313544 นายภีณภัทร์ บำรุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1471200348693 641313543 นายชัชวาลย์ กาสินพิลา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
1407500003051 641313542 นางสาวกัญญาณัฐ สะเดาว์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โนนศิลาวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900331022 641313541 นายวุฒิชาติ เด็ดดวง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900513082 641313540 นางสาวเกตุสินี แฮนเกตุ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1470401283679 641313539 นายปริญญา นาโควงค์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
1499900331791 641313538 นางสาวจินดารัตน์ ผางดวงดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1470101382795 641313537 นางสาวพัชราภา สอนระวัตร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1103100753736 641313536 นางสาวนันทิดา ลามคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1349901160168 641313535 นางสาวอมรรัตน์ ปัดทาบาล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1418600013831 641313534 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกิด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ชำระแล้ว
1407400002346 641313533 นางสาวพิมพ์พร แสนขวา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา ยังไม่ชำระ
1620301171214 641313532 นางสาวพรธิภา สุดตา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ยังไม่ชำระ
1430301359657 641313531 นายสิรวิชญ์ สิงทิศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479500002692 641313530 นางสาวอร?สา? ทองบ่อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1479500002692 641313529 นางสาวอรสา ทองบ่อ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900543160 641313528 นางสาวกิตติยา ไชยฮาด บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1869300004906 641313527 นางสาวอภิสรา ศรีพูล ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900444277 641313526 นางสาวจุฑามาศ ฟองแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
1480301211064 641313525 นางสาวรัชนก ภูมะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
1480701269019 641313524 นายพรประสิทธิ์ สุขอุ่น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1209601366233 641313523 นางสาวกัลยารัตน์ อินหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1461100102242 641313522 นางสาวรักษิณา ศรีลาพัฒน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ชำระแล้ว
1479900540420 641313521 นางสาวพรพิมล คนมีศีล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1480701259773 641313520 นางสาวนารากร กาวิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1478500003515 641313519 นางสาวจุฬารัตน์ ข่วงทิพย์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1209702086376 641313518 นางสาวปาณิสรา เรืองหัสดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1499900361495 641313517 นางสาวอรนุช ดีดวงพันธ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900330263 641313516 นางสาววิภาดา ตาลอุทัย การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
5410101193405 641313515 นางสาวชุติมา ทองศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1481000098227 641313514 นางสาวสายทาน โคตะบิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471700031559 641313513 นางสาวพิยดา วงษ์มีแก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471700031869 641313512 นางสาววาสนา แก้วกิ่ง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1481000098227 641313511 นางสาวสายทาน โคตะบิน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900468729 641313510 นางสาวตติยา วาดเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900440174 641313509 นางสาวมนต์ทิวา ปรีประเสริฐ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1418600034927 641313508 นางสาวจุฑารัตน์ จันทรเสนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ชำระแล้ว
1490501199343 641313507 นายชัชพิสิฐ ทาคำห่อ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1418600013831 641313506 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกิด คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1479900552665 641313505 นายภาสวิชญ์ มุลตองคะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900388067 641313504 นางสาวจริญาภรณ์ วันปลั่ง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900538999 641313503 นางสาวพรรวลี วงษาเนาว์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1499900331022 641313502 นายวุฒิชาติ เด็ดดวง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1438400003661 641313501 นางสาวพรพิมล วัดแผ่นลำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479000006591 641313500 นายนรา ชูพันธ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1479500004202 641313499 นางเกศรินทร์ การร้อย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1119902080623 641313498 นางสาววาสิฐฐี วิลามาศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
1469000010939 641313497 นางสาวศวิตา มุละนันทน์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900534055 641313496 นางสาวกมลชนก สีหนาท รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1489900439028 641313495 นางสาวนันทิกา คะลีล้วน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1409903121304 641313494 นางสาวศิริมาภรณ์ แซ่ตั้ง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1103703392298 641313493 นายราเชน มาตย์สุวรรณ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
1479300015154 641313492 นางสาวเพชรลดา ศรีสวัสดิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1489300011949 641313491 นายชนะศักดิ์ คะพันธุ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
1470401284799 641313490 นางสาวภัทรวดี หมื่นศรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1139600185597 641313489 นางสาวนิภาดา อ้วนอินทร์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489500006230 641313488 นายสุริยา จันทร์ไตย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
1101801100265 641313487 นางสาวพัชรี เพชรพิพัฒน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยนาหว้า มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1470201195806 641313486 นางสาวธันย์ชนก วันละ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1468900005094 641313485 นางสาวพรวิชา วงค์กะโซ่ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน กกตุมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
1479900563675 641313484 นางสาวมัลลิกา เพียสา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1409800442132 641313483 นางสาวสุพิชฌาย์ ทองสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองสองห้องวิทยา ยังไม่ชำระ
1409800442132 641313482 นางสาวสุพิชฌาย์ ทองสาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองสองห้องวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900508259 641313481 นายชาคริต พลราชม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1489900443718 641313480 นางสาวปนัดดา มะสุใส การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ รรโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
1470201187218 641313479 นางสาวนุชชิรา องดุก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1102003265641 641313478 นายอภิสิทธิ์ ฤทธิ์เดช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์การเรียนรู้ เซนต์ ยอห์นบอสโก ยังไม่ชำระ
1103100659861 641313477 นางสาวณิชกานต์ พิทักษ์กุล ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
1309801437702 641313476 นายกฤษฎา ทองประโคน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ุกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1480600144113 641313475 นายพัฒนโชค ศรีเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนมมหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1471201433431 641313474 นางสาวสุพรรษา ธิโสภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470401277407 641313473 นางสาวสรุตา อุปศักดิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1471500083725 641313472 นางสาวกรนภา พลฤทธิ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม6 ยังไม่ชำระ
1209702099036 641313471 นางสาวมินท์ตรา สุพันธะจิต บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกะทู้วิทยา ยังไม่ชำระ
1479300021481 641313470 นางสาววิณิชยา แสนอุบล คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กะทู้วิทยา ชำระแล้ว
1430301351664 641313469 นายธนพล วิทยาวุฒิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489500005756 641313468 นางสาวศินีนุช รัชโน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489500005047 641313467 นางสาวพชรนันท์ อินทร์ตา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1418600018450 641313466 นางสาววิภาดา นาบง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479300021456 641313465 นางสาวปัญฑิตา จันทรักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1479900552665 641313464 นายภาสวิชญ์ มุลตองคะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900347034 641313463 นายศิริมงคล ศิริปี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1139600173653 641313462 นายอภิชาติ นาชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
1480501279851 641313461 นางสาวศรานันท์ แผ่นสิงห์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480501286815 641313460 นางสาวกมลชนก ดันงา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1330401624396 641313459 นางสาวณัฐริกา สิทธิพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยังไม่ชำระ
5480701058908 641313458 นายพีรภัทร ผูพงษ์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1101501161773 641313457 นายมงคล วิชานนท์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุ่งฝนพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1430301336886 641313456 นางสาวประภาวดี กองคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
1480701265315 641313455 นางสาวรักษ์สุดา มงคล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1103100732020 641313454 นายจีรศักดิ์ บัวคำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุ่งฝนพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1480701261301 641313453 นายปกรณ์ นันทะพรม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1480501285070 641313452 นายพันธกร ติลาชัย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
160101790365 641313451 นางสาวอโนชา เฉพาะตรง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1481000117141 641313450 นางสาวนพจิรา อินทริง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1609900603047 641313449 นางสาวเกศแก้ว เนื่องสนธิ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1409800419815 641313448 นางสาวนริศรา ผ่องแผ้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชำระแล้ว
1479300017262 641313447 นายภาคิน จุฬาจตุรศิระรัคน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ยังไม่ชำระ
1471201427066 641313446 นายนนท์ธวัช นาลอย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1369200017954 641313445 นายก้องภพ จินดามัง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479300017262 641313444 นายภาคิน จุฬาจตุรศิระรัคน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ยังไม่ชำระ
1409800419815 641313443 นางสาวนริศรา ผ่องแผ้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคศรีเกษ ยังไม่ชำระ
1104200282825 641313442 นายนาริตะ ชาเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1199900870384 641313441 นางสาวเอมอร โต้สาลี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1319900872792 641313440 นางสาวจันทร์จิรา ศิริโสภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำยางพิทยา ยังไม่ชำระ
2400101034434 641313439 นางสาวสุภาภรณ์ สารีผล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกมลาไสย ยังไม่ชำระ
1471600083883 641313438 นางสาวอรุณรัตน์ หม่อมเหมาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1430301347462 641313437 นายทวี เพียรสดับ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1478800013354 641313436 นางสาวจุฑามาศ สิบเมี่ยง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1478800013354 641313435 นางสาวจุฑามาศ สิบเมี่ยง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1479300021456 641313434 นางสาวปัญฑิตา จันทรักษ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
5410101197761 641313433 นายคณพิชญ์ สุรันนา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ชำระแล้ว
1499900386811 641313432 นางสาวบุญธิกานต์ เกรียงคำเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1499900386811 641313431 นางสาวบุญธิกานต์ เกรียงคำเรือง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1319900863238 641313430 นายสรวิชญ์ ศรีนาม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ยังไม่ชำระ
1199900870384 641313429 นางสาวเอมอร โต้สาลี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1118700012928 641313428 นายฐิติศักดิ์ คนหาญ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1470801371893 641313427 นายยุทธพิชัย ชาชุมวงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1489900442908 641313426 นางสาววนิดา คะดุน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1368400021571 641313425 นายณัฐวัตร หมู่โสภิญ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาล๑(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
1489500005977 641313424 นางสาวเมทินี ชาศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1438300003236 641313423 นายอัครพล กลมธรรมา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1749800317301 641313422 นางสาวณัฐณิชา แก้วอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479300013372 641313421 นางสาวภัทรา ชาลีวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1417600003664 641313420 นายธีรภัทร ภูคองตา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1417600003664 641313419 นายธีรภัทร ภูครองตา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479300022291 641313418 นายกฤษดากรณ์ แก้วคำแสน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1479900562784 641313417 นางสาวกนกพร เหมะธุลิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1430301344544 641313416 นางสาวณัฐธิดา อรชุน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี ชำระแล้ว
1479900542538 641313415 นายธนาวุฒิ กาละทอน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479500004628 641313414 นางสาวกุลธิดา ริกำแง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1219900847179 641313413 นางสาวจิรารักษ์ จักรโนวรรณ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479500004237 641313412 นางสาวพรทิพย์ ริกำแง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปทุมเทพวิทยาคาร ชำระแล้ว
1419902068205 641313411 นางสาวภวิกา เรียบร้อย สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองหานวิทยา ยังไม่ชำระ
1103703549014 641313410 นางสาวชนาพร มีสัตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1100703010333 641313409 นางสาวอรอุมา ยงตากลาง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
1470900127818 641313408 นายคัมภีร์ ตยานันท์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียน?มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1103100779646 641313407 นางสาวพุทธพร หาญมนตรี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สตรีศรีสุริโยทัย ยังไม่ชำระ
1840701097125 641313406 นางสาวสุทธิดา นาคะอินทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1479300023424 641313405 นางสาวอารียา ใจคง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1461400107479 641313404 นายวิทยา สิมสาร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ยังไม่ชำระ
2411101039160 641313403 นางสาวจริญญา ทามะฤทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
1478600018701 641313402 นายธนากร ทองเฉลิม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1478800007907 641313401 นายภานุวิทย์ พรมแสง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ยังไม่ชำระ
1471201437126 641313400 นางสาวจิราภรณ์ บรรณการกิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1471600083701 641313399 นายพงษกร สีสาระ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1489500004211 641313398 นายวิศวกร ครวรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1490300122483 641313397 นางสาวนฤมล ประสพคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1439000011811 641313396 นางสาวฐิตินันท์ สารบรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยยาคม ยังไม่ชำระ
1470201196268 641313395 นางสาวอิษยา อุสาพรม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1481000122438 641313394 นายพันกร พันจี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471700037247 641313393 นางสาววรรณชลี แก้วมุงคุณ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1471700037247 641313392 นางสาววรรณชลี แก้วมุงคุณ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1470101378232 641313391 นางสาวณัฐรัตน์ ศรีคราม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471201427813 641313390 นางสาววิชิตา สารธะวงศ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน.อำเภอหนองหาน ชำระแล้ว
1470401282656 641313389 นางสาวปรายฟ้า ทองอนันติวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1439200002671 641313388 นางสาวพรปวีณ์ อุตชุมพิสัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1478600028374 641313387 นายศิรสิทธิ์ หมั่นคูณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800010568 641313386 นายวัชรินทร์ ฤาชา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1479300019281 641313385 นางสาววิชชุดา ศรีสำราญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430901299230 641313384 นายธนวัฒน์ พอบาน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1479300018251 641313383 นางสาววิภารัตน์ ถินราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1103703421310 641313382 นางสาวกัญญาพร โคตรแสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1470401282656 641313381 นางสาวปรายฟ้า ทองอนันติวงศ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1410600311834 641313380 นายกฤษฎา คำศรีระภาพ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาทรายวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1409903118907 641313379 นางสาวนางสาวพิยดา มูลสูงเนิน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ ยังไม่ชำระ
1470201194176 641313378 นางสาวเจนนภา ประกิ่ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1348500021808 641313377 นางสาวกัญญารัตน์ แสงตา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1489700005466 641313376 นางสาวนฤมล เทพเศรษฐา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1379900127680 641313375 นางสาวสุทธิกา โสภา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ชำระแล้ว
1480701248267 641313374 นางสาวอรอุมา โต๊ะชาลี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1478800012099 641313373 นายทศพล แก้วฝ่าย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800015098 641313372 นายพัสยศ บุตรสุวรรณ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800017473 641313371 นายพรพิทักษ์ รักษาพล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800017651 641313370 นายภูธเนศ ศรีบุษย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478500002608 641313369 นายพีรดนย์ แสงชาติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1430301342843 641313368 นางสาวยุบลวดี หลวงจันทร์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนารีวิทยา ยังไม่ชำระ
1489700007558 641313367 นางสาววรางกูล รัตนวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
1480701248267 641313366 นางสาวอรอุมา โต๊ะชาลี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600018778 641313365 นางสาวพรชิตา ยุตรมา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1478400004111 641313364 นายจิรพัฒน์ สงกาผัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
1499900381399 641313363 นางสาวศิริลักษณ์ ดีเจริญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1499900381399 641313362 นางสาวศิริลักษณ์ ดีเจริญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900557357 641313360 นายชลธีร์ ถึงนำมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900446032 641313361 นายชายธง ถึงนำมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่มเกล้าสกลนคร ยังไม่ชำระ
1490501197014 641313359 นางสาวกุลธิดา รูปคม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำชะอีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1478800010312 641313358 นางสาวชลธิชา ศรีสมัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1478800010312 641313357 นางสาวชลธิชา ศรีสมัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800010312 641313356 นางสาวชลธิชา ศรีสมัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900551421 641313355 นางสาววิชชุอร บุญจู ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479000005455 641313354 นายพลวัฒน์ แก้วประทุม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
1489200009373 641313353 นางสาวจุฑามณี วงษาเนาว์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1499900374244 641313352 นางสาวนิภานันท์ วงษ์ชา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1489200006692 641313351 นางสาวกมลพรรณ จันทะขันธ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1478900006031 641313350 นางสาวนภัสสร คำจันสา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1479900518840 641313349 นางสาวชรินทร์ธร ภูงามนิล ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ ชำระแล้ว
1479300013372 641313348 นางสาวภัทรา ชาลีวรรณ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470401280025 641313347 นายวีระศักดิ์ สีเเดง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1470801383310 641313346 นางสาวสุธิตา สำราญวงศ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ชำระแล้ว
1479300019460 641313345 นางสาวปภาวี สาธุชาติ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ชำระแล้ว
1102003470481 641313344 นางสาววรฉัตร แสงสว่าง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ชำระแล้ว
1479300019460 641313343 นางสาวปภาวี สาธุชาติ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900486794 641313342 นายฉลองราช ภูครองนาค วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1419902044381 641313341 นางสาวลัดดาวัลย์ เชื่อมแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียประจักษ์ศิลปาคาร ชำระแล้ว
1129901745061 641313340 นายรชานนท์ เกตุแสนวงษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1430501484315 641313339 นางสาวรินทร เทียงเดช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ชำระแล้ว
1479900553190 641313338 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1439200004771 641313337 นายจิรายุทธ ภูพันนา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ชำระแล้ว
1100703350177 641313336 นายวัชรพล ไชยขันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1489000004858 641313335 นายกฤษณกร เทพพิทักษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ชำระแล้ว
1478900012571 641313334 นายศราวุฒิ ศรียางนอก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701263444 641313333 นายปิยะพงษ์ คำมุงคุณ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1419902084805 641313332 นางสาวศศิกฤต ปุณขันธ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ยังไม่ชำระ
1470401282702 641313331 นางสาวจุลาภรณ์ แสนอุบล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1430501484315 641313330 นางสาวรินทร เทียงเดช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1609900603047 641313329 นางสาวเกศแก้ว เนื่องสนธิ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1481000133766 641313328 นางสาวอิศริยา อนุญาหงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1478600012885 641313327 นางสาววิชชุดา โสพิพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
1419902105739 641313326 นางสาวนิตยา แก้วบุดตา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อุดรพัฒนาการ ชำระแล้ว
1479300021171 641313325 นายยศธพรชัย คำทะเนตร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1489900455147 641313324 นายวรวิช บรรหาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีโคตรบูรณ์ ยังไม่ชำระ
1100801385137 641313323 นางสาวคุณิตา แย้มไชยศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ยังไม่ชำระ
1471500079680 641313322 นางสาวมะลิวัลย์ สามหมอ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุงแก้ววิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1478800009632 641313321 นางสาวทัศนี เเก้วฝ่าย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1430901299426 641313320 นายเจตนิพัทธ์ พรมนา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ชำระแล้ว
1430301347705 641313319 นางสาวอมรรัตน์ มาระเหว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479500004881 641313318 นางสาวพิยะดา โถปาคำ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479000004700 641313317 นางสาวกวิสรา บรรยงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1468000005471 641313316 นางสาวชุติกาญจน์ ภูเขาเขียว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1471201450700 641313315 นายวิศวะ การะเกษ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
1479500005667 641313314 นางสาวดวงฤดี แสงสุรินทอง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1320300240657 641313313 นายจิรายุทธ ราชพิลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
1489900350990 641313312 นายนาวิน พรมรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ชำระแล้ว
1339900745162 641313311 นางสาวยุวดี คุณมี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ยังไม่ชำระ
1478800006111 641313310 นายพันธกานต์ ไตรสุ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1481000129041 641313309 นางสาวรัชฎาพร ต้อนโสกรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501287749 641313308 นางสาวศิรินัส บัวชุม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
173930005831 641313307 นางสาวอารยา เส็งประชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1470201195776 641313306 นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วมุกดา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1470201195776 641313305 นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วมุกดา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1104300502584 641313304 นางสาวมินตรา จางจันทร์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
1440801321292 641313303 นางสาววริยา มูลตรีประถม บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
1467700003160 641313302 นางสาวณัฐริกา คุณปัญญา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ยังไม่ชำระ
1329700001852 641313301 นายปริญญา โยยรัมย์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรีชุมพลวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1439000011005 641313300 นายชัชวาล ชารัมย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ชำระแล้ว
1478800010568 641313299 นายวัชรินทร์ ฤาชา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงานศึกษา ยังไม่ชำระ
1499900376077 641313298 นายภักดี วรรคคี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1478600030107 641313297 นายมโนชา โคตรเรือง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1417600008747 641313296 นางสาววิภาดา กิ่งสาหัส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1468900002559 641313295 นางสาวจิดาภา เพียรภายลุน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์” ยังไม่ชำระ
1479900548251 641313294 นายทรงวุฒิ กงอินทะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1499900365628 641313293 นางสาวสิริญากรณ์ คนยืน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1470600140509 641313292 นายอรรคเดช ใครอามาตย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1479500004733 641313291 นางสาวยศลัดดา วงศรีดา วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
1431000116845 641313290 นางสาวล วรรณศิริ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1489500004261 641313289 นายจักรวุฒิ ไชยภักดี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900528519 641313288 นางสาวนันทกาล นาโควงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1419200003120 641313287 นางสาวสุดารัตน์ คำเขียน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1499900364150 641313286 นางสาวกัญกร อุปัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงเย็นวิทยาคม ชำระแล้ว
1479900518840 641313285 นางสาวชรินทร์ธร ภูงามนิล ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ 'ยุติธรรมวิทยา' ยังไม่ชำระ
1499900377880 641313284 นางสาววราภรณ์ ศรีประสงค์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
1480501283476 641313283 นางสาวสุพรรษา เเสงสุวรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1478600015311 641313282 นางสาวปิยะธิดา สีทา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
1409800448203 641313281 นางสาวดวงกมล พลวงค์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1509966254084 641313280 นางสาวหทัยกานต์ วงศ์อินทร์อยู่ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1118700034956 641313279 นายธราธิป พลราชม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
1480501275937 641313278 นางอารียา แสงศาลา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1110101251855 641313277 นายธนกร เจริญชนม์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1481100024012 641313276 นายจิรพัฒน์ วงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480501275937 641313275 นางสาวอารียา แสงศาลา นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1490300124176 641313274 นายเกรียงศักดิ์ บุระวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
1499900363803 641313273 นายชยพล ไชยวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
1479900421030 641313272 นายณัฐสิทธิ์ พิพัธนัมพร ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471700035732 641313271 นางสาวจารุวรรณ แสนเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471700035732 641313270 นางสาวจารุวรรณ แสนเมือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900547181 641313269 นายณัฐพล พลธรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1489300008727 641313267 นางสาวณัฐนันท์ บุญเย็น บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900563675 641313266 นางสาวมัลลิกา เพียสา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ รร.สกนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1417500011738 641313265 นางสาววาสนา กมลพล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
1499900385076 641313264 นางสาวภัทรินทร์ สุพร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหล่าประชาอุทิศ ยังไม่ชำระ
1458700008014 641313263 นายอภิชาติ สารบรรณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ยังไม่ชำระ
1469000007229 641313262 นางสาวนภัสวรรณ สมอฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
1479900541841 641313261 นางสาวปุณชรัสมิ์ อุ่นตา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1379900196673 641313260 นายธนากรณ์ บุญพร บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมแมด ยังไม่ชำระ
1479300019974 641313259 นายฉานฉาย แก้วก่า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1479900547971 641313258 นางสาวทิพภวรรณ พรมประศรี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1470401263651 641313257 นางสาวอนงค์ลักษณ์ เรืองสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1110201221826 641313256 นางสาวณัฐสุดา ชลอชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1430901302991 641313255 นางสาวอาริยา ชินวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1479300005817 641313254 นายนิธิกร รัตนกร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1478800007150 641313253 นางสาวพรธีรา คุณบุราญ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1430901301501 641313252 นางสาวกิตติญา สอนนอก ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1430901301005 641313251 นางสาวกิ่งเเก้ว ภูธร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1489900456526 641313250 นางสาวสุทธิดา หล้าอ่อน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490300122378 641313249 นายธีรพงษ์ ใจทัศน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา? ชำระแล้ว
1478800014962 641313248 นางสาวมลวิภา คิอินธิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1480501280957 641313247 นางสาวประภัสสร โคตรนาแก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479000008551 641313246 นางสาวหัทยา หล้าหิบ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1479300022975 641313245 นายคมเพชร พันธ์เกษม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
1809800183745 641313244 นายพัชรพล ดวงผุย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1103703495402 641313243 นางสาวอาทิตยา รัตนวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1160101782061 641313242 นายรัฐพงษ์ จันทร์ศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ยังไม่ชำระ
1490300122378 641313241 นายธีรพงษ์ ใจทัศน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา? ยังไม่ชำระ
1100801460171 641313240 นางสาวจิรนันท์ สุนทรา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1489300008816 641313239 นายสิทธิชัย อุปศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900385793 641313238 นายสรสิช ราชิวงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1499900385793 641313237 นายสรสิช ราชิวงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1379700003715 641313236 นางสาวอรพรรณ ขันตี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ชานุมานวิทยาคม ชำระแล้ว
1471400081241 641313235 นางสาวเนตรชนก ฮังชัย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1471400073850 641313234 นางสาวฐาปนี งอยจันทร์ศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1419902096551 641313233 นายดนุสรณ์ ไชยโม ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900555257 641313232 นางสาวมินตรา หงษ์ตะใน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1439900437327 641313231 นางสาวธัญพิมล แสงรัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
1430901303253 641313230 นางสาวจุฑารัตน์ พรมรักษ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1489900456992 641313229 นางสาวสุภิญญา มหาไธสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
1101801256711 641313228 นางสาววิชุดา ศรีสวาท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนที โอ เอวิทยา(เทศบาล1วัดคำสายทอง) ชำระแล้ว
1499900376573 641313227 นายกฤษฎา มาศขาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1431000117965 641313226 นางสาวลักขณา โคตรหนองบัว ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1438400003378 641313225 นางสาวณัฐริการ์ สีหะวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
1499800002680 641313224 นางสาววริศรา คำนนท์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1470101382159 641313223 นางสาวปิ่นมณี ปลาทา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1430501489210 641313222 นายอภิเชษฐ์ คุดชิตา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
1430501482223 641313221 นายภูรินทร์ บัวชัยชิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
1478800010690 641313220 นางสาวศุภรัตน์ คิดโสดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1490300121908 641313219 นางสาวปภาวดี พิกุลศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1101801280875 641313218 นางสาวประวีณา คงอุดม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
1100401173434 641313217 นายเจษฎา สาลีแก้ว ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ชำระแล้ว
1489900456992 641313216 นางสาวสุภิญญา มหาไธสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490300124176 641313215 นายเกรียงศักดิ์ บุระวงค์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
1490300124176 641313214 นายเกรียงศักดิ์ บุระวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
1499900364150 641313213 นางสาวกัญกร อุปัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430901298926 641313212 นางสาววิลาวัณย์ เงินชาลี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1499900361223 641313211 นางสาวศรีสุดา บุญจันดา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489700007817 641313210 นายธนาธร ครุณะวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471201443002 641313209 นางสาวพัทธวรรณ ประการแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สนธิราษฎร์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470800323917 641313208 นายขวัญชัย อุคำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ยังไม่ชำระ
1489300003326 641313207 นางสาวศิรประภา โคตตะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470600136277 641313206 นายพงศ์?กฤต? สีนวล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โมงเรียนมัธยม?วาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1481000133251 641313205 นายพิสิษฐ์พล นนท์เหล่าพล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
1480501279576 641313204 นางสาวภัสชญาพร พลมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเม้าประชาสรรค์ ชำระแล้ว
1479900526290 641313203 นายธนวัฒน์ กายราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ชำระแล้ว
1348400002569 641313202 นางสาวณัฐนรี วิสินเสต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1480701263495 641313201 นางสาวอรสา โพธิ์ศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1320300246990 641313200 นางสาวผ่องพรรณ โชครัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1471700035732 641313199 นางสาวจารุวรรณ แสนเมือง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600033670 641313198 นางสาวยุพารัตน์ มีสันเทียะ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1478600033670 641313197 นางสาวยุพารัตน์ มีสันเทียะ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1489300010578 641313196 นายสุเมธ ท้าวมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
1438400003351 641313195 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
1438400003351 641313194 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
1438400003351 641313193 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
1438400003351 641313192 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ -บึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900559015 641313191 นายรัชชานนท์ รัตนสุก บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900515026 641313190 นางสาวอลิสา ธนุวรรณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900526893 641313189 นายเอกรัฐ วุฒิสุพงส์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1480701264777 641313188 นางสาวนิธิพร โสภาพรม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1809902172157 641313187 นางสาวศิรินยา แก่นทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900544549 641313186 นางสาวธนภร ผลฉาย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901303253 641313185 นางสาวจุฑารัตน์ พรมรักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1478600022376 641313184 นายวรุตม์ วิชัยจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471201427066 641313183 นายนนท์ธวัช นาลอย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470401278888 641313182 นางสาวสุธิตา ฉลาดเลิศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1471201427066 641313181 นายนนท์ธวัช นาลอย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1480701263037 641313180 นางสาวดาราวัลย์ พ่อท้าว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1489500005969 641313179 นางสาวอรวี ษาวงค์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1909802618683 641313178 นางสาวน้ำฝน เชิดสัญเทียะ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ชำระแล้ว
1479000004629 641313177 นายศิวกร แก้วกัลยา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1490700061244 641313176 นางสาวศิริญญา อุทัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479700001231 641313175 นายกฤติพงษ์ พาพรมลิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ยังไม่ชำระ
1103703574329 641313174 นายไกรสร รอดกลาง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนขามสะแกแสง ชำระแล้ว
1480501284022 641313173 นายธนราชันย์ งอกวงษ์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1480400125492 641313172 นางสาวอรรถญาพร เเสบงบาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านเเพง ชำระแล้ว
1471201446541 641313171 นางสาวกนกพร ประการแก้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900563136 641313170 นางสาวอัยยา ฉินสกลธนากร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1419902073021 641313169 นางสาวปณัฐฎา ขัมภรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ชำระแล้ว
1479300015359 641313168 นางสาวชไมพร เเก้วมุงคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1103703304721 641313167 นางสาวกาญจนา อินธิเกตุ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
1479900548561 641313166 นางสาวพรรณธิภา คุณปัญญา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1480501282534 641313165 นายธนพัฒน์ นุสาวา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900559015 641313164 นายรัชชานนท์ รัตนสุก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900515026 641313163 นางสาวอลิสา ธนุวรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1478600023542 641313162 นายนวัช ศิริบุตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900527717 641313161 นางสาวพรีชานิกา อาจพรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
147000004700 641313160 นางสาวกวิสรา บรรยงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1418600023291 641313159 นางสาวนรินพร อันชัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุงเจริญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481100028158 641313158 นางสาวกมลลักษณ์ ทิดสวาท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901303440 641313157 นางสาวกุลสตรี แก้วเชื่อม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ชำระแล้ว
1100201674839 641313156 นางสาวปิยธิดา ทำดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900529345 641313155 นางสาวกิ่งทอง สุมังคะ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลยคร ชำระแล้ว
1479900529345 641313154 นางสาวกิ่งทอง สุมังคะ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470101382612 641313153 นางสาวรัตดา สุมังคะ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ชำระแล้ว
1480301212419 641313152 นางสาวกัญญารัตน์ คัชวา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900563136 641313151 นางสาวอัยยา ฉินสกลธนากร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1209301107283 641313150 นายศุภณัฐ ยาทองไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
1103702868507 641313149 นางสาวศิริรัตน์ ยะภักดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ชำระแล้ว
1480701264319 641313148 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาหลวง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ชำระแล้ว
1100801460171 641313147 นางสาวจิรนันท์ สุนทรา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1419902129557 641313146 นางสาวชลธิชา เอติรัตนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1469000012184 641313145 นางสาวนฤกันยาวัฒน์ โพธิ์ภู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
143840003351 641313144 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -บึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1100201545699 641313143 นางสาวอภิญญา ขำสุภาพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1749400020831 641313142 นางสาววรรณพร หาญอิสริยะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900526389 641313141 นางสาวพิชญาภา ศรีอาจ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800016884 641313140 นางสาวจุฬาลักษณ์ กาศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1319900872792 641313139 นางสาวจันทร์จิรา ศิริโสภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำยางพิทยา ชำระแล้ว
1470101382159 641313138 นางสาวปิ่นมณี ปลาทา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1471201429514 641313137 นางสาวมีนา สมพรพัฒน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัย?เทคนิค?สว่าง?แดนดิน ชำระแล้ว
1478400003122 641313136 นางสาวชลดา คำหนองคู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ยังไม่ชำระ
1478900013488 641313135 นางสาวพาวิดา นามบำรุง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1478900011531 641313134 นางสาววรัญญากร บัวคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1102003353949 641313133 นางสาวนริศรา ศรีเมืองแมน ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470801358633 641313132 นางสาวอัญชลี วงษ์ละคร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901301650 641313131 นางสาววิชุดา โคตรตัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1438400003971 641313129 นางสาวกนกพร ลิมป์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1478600033238 641313128 นางสาวอรุณรัตน์ ตองสู่ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1749900891700 641313127 นางสาวอริสรา จำนงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1471400064885 641313126 นางสาวรมิตา โชติมุข เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1481000129165 641313125 นางสาวศิริพร ทำมงคล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489500005977 641313124 นางสาวเมทินี ชาศรี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1499900382271 641313123 นางสาวมุตตา มูลพรม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900536902 641313122 นางสาวกันธิชา กองโพธิ์ชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1489900441251 641313121 นางสาวธีราพร วีระชานนท์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1489900441251 641313120 นางสาวธีราพร วีระชานนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1103703597043 641313119 นายนาย ณัฐพล แก้วคูณ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1480501287609 641313118 นางสาวอลิศรา บุตรติลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1101801179261 641313117 นายชนารดี ผุยคำชา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1419902129557 641313116 นางสาวชลธิชา เอติรัตนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1418800002531 641313115 นางสาวนันทิชา พิมตะวงค์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
1419902129557 641313114 นางสาวชลธิชา เอติรัตนะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1650201201031 641313113 นายเศรษฐวุฒิ หว้ารัตนะ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียคำม่วง ยังไม่ชำระ
1478800005611 641313112 นางสาวนิษฐิดา พรมบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1489500005756 641313111 นางสาวศินีนุช รัชโน การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1489500004270 641313110 นางสาวณัฐธิดา สนสวาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489500004270 641313109 นางสาวณัฐธิดา สนสวาน เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900527717 641313108 นางสาวพรีชานิกา อาจพรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1489900428719 641313107 นางสาวพิจิตรา ดงภูธร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480301213326 641313106 นางสาวเกวลิน พิมพ์บุผา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
1469900591393 641313105 นางสาวลลิตา อิ่มสนิท ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน ห้วยแถลงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900536902 641313104 นางสาวกันธิชา กองโพธิ์ชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลทวาปี ชำระแล้ว
1489900425388 641313103 นางสาวธีรนาฏ โคตรตาแสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1430301346121 641313101 นางสาวลลิตา สาสอน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1471201440666 641313100 นายอำพล บรรณการกิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ชำระแล้ว
1469900577749 641313099 นายธีระวุฒิ ปะโปตินัง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900529469 641313098 นางสาวชลธิชา ฮดฤาชา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900516723 641313097 นางสาวปาริฉัตร สุราราช เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1104300538821 641313096 นางสาวรุจิรา ภานาดี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480701263037 641313095 นางสาวดาราวัลย์ พ่อท้าว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1104300538821 641313094 นางสาวรุจิรา ภานาดี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900516421 641313093 นางสาวทับทิม หัวบุญสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลทวาปี ชำระแล้ว
1100703205363 641313092 นายณัฐพงศ์ เหมือยพรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1479900546924 641313091 นางสาวเกวรินทร์ กุดวงค์แก้ว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1419902084367 641313090 นางสาวธนิยา จันทรสาขา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479900542538 641313089 นายธนาวุฒิ กาละทอน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479300018889 641313088 นายนิธิ เหล่าสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479900563608 641313087 นางสาวสุกัญญา ดาบพลหาญ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลทวาปี ชำระแล้ว
1479900553467 641313086 นางสาวโยษิตา เจริญราษฎร์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478800010002 641313085 นายวีรชน เจินทำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
2419901079295 641313084 นางสาววนัชพร ปัญญะ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1339900679551 641313083 นางสาวภาวินี สุขเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชำระแล้ว
1499900374244 641313082 นางสาวนิภานันท์ วงษ์ชา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1419902073021 641313081 นางสาวปณัฐฎา ขัมภรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ยังไม่ชำระ
1499900384363 641313080 นางสาวจิรัชยา เชื้อคำจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
1470401276249 641313079 นางสาวจินตนา คำชนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300023475 641313078 นางสาวอทิตยา ผิวชัย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470201196179 641313077 นางสาวเนตรดาว ก้อนแพง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1470401286406 641313076 นางสาวน้ำทิพย์ อุ่นแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470801378464 641313075 นางสาวนิภาดา ไชยบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1469900585580 641313074 นางรัตติยากร จรัสแผ้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1471001218927 641313073 นางสาวธิฆัมพร แก้วดี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1478800009047 641313072 นางสาวชนิดา แก้วฝ่าย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1101801234059 641313071 นางสาวปรียานุช จิตอัคคะ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลรคร ยังไม่ชำระ
1479900486891 641313070 นางสาวรวิชญา รัตนวรรณนุกูล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471700038529 641313069 นางสาวตรีชิรา มานะโพน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา