รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) คณะ โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
1479900563675 641313266 นางสาวมัลลิกา เพียสา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.สกนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1417500011738 641313265 นางสาววาสนา กมลพล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ยังไม่ชำระ
1499900385076 641313264 นางสาวภัทรินทร์ สุพร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหล่าประชาอุทิศ ยังไม่ชำระ
1458700008014 641313263 นายอภิชาติ สารบรรณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ยังไม่ชำระ
1469000007229 641313262 นางสาวนภัสวรรณ สมอฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
1479900541841 641313261 นางสาวปุณชรัสมิ์ อุ่นตา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1379900196673 641313260 นายธนากรณ์ บุญพร บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมแมด ยังไม่ชำระ
1479300019974 641313259 นายฉานฉาย แก้วก่า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1479900547971 641313258 นางสาวทิพภวรรณ พรมประศรี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1470401263651 641313257 นางสาวอนงค์ลักษณ์ เรืองสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1110201221826 641313256 นางสาวณัฐสุดา ชลอชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1430901302991 641313255 นางสาวอาริยา ชินวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1479300005817 641313254 นายนิธิกร รัตนกร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478800007150 641313253 นางสาวพรธีรา คุณบุราญ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1430901301501 641313252 นางสาวกิตติญา สอนนอก ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1430901301005 641313251 นางสาวกิ่งเเก้ว ภูธร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1489900456526 641313250 นางสาวสุทธิดา หล้าอ่อน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490300122378 641313249 นายธีรพงษ์ ใจทัศน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา? ยังไม่ชำระ
1478800014962 641313248 นางสาวมลวิภา คิอินธิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1480501280957 641313247 นางสาวประภัสสร โคตรนาแก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479000008551 641313246 นางสาวหัทยา หล้าหิบ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1479300022975 641313245 นายคมเพชร พันธ์?เกษม? การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้า?ราช?ประชา?สงเคราะห์? ยังไม่ชำระ
1809800183745 641313244 นายพัชรพล ดวงผุย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1103703495402 641313243 นางสาวอาทิตยา รัตนวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1160101782061 641313242 นายรัฐพงษ์ จันทร์ศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ยังไม่ชำระ
1490300122378 641313241 นายธีรพงษ์ ใจทัศน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา? ยังไม่ชำระ
1100801460171 641313240 นางสาวจิรนันท์ สุนทรา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1489300008816 641313239 นายสิทธิชัย อุปศรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900385793 641313238 นายสรสิช ราชิวงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1499900385793 641313237 นายสรสิช ราชิวงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1379700003715 641313236 นางสาวอรพรรณ ขันตี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ชานุมานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471400081241 641313235 นางสาวเนตรชนก ฮังชัย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1471400073850 641313234 นางสาวฐาปนี งอยจันทร์ศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1419902096551 641313233 นายดนุสรณ์ ไชยโม ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900555257 641313232 นางสาวมินตรา หงษ์ตะใน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1439900437327 641313231 นางสาวธัญพิมล แสงรัตน์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าบ่อ ยังไม่ชำระ
1430901303253 641313230 นางสาวจุฑารัตน์ พรมรักษ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1489900456992 641313229 นางสาวสุภิญญา มหาไธสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1101801256711 641313228 นางสาววิชุดา ศรีสวาท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนที โอ เอวิทยา(เทศบาล1วัดคำสายทอง) ยังไม่ชำระ
1499900376573 641313227 นายกฤษฎา มาศขาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1431000117965 641313226 นางสาวลักขณา โคตรหนองบัว ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1438400003378 641313225 นางสาวณัฐริการ์ สีหะวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499800002680 641313224 นางสาววริศรา คำนนท์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1470101382159 641313223 นางสาวปิ่นมณี ปลาทา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1430501489210 641313222 นายอภิเชษฐ์ คุดชิตา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ยังไม่ชำระ
1430501482223 641313221 นายภูรินทร์ บัวชัยชิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ยังไม่ชำระ
1478800010690 641313220 นางสาวศุภรัตน์ คิดโสดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1490300121908 641313219 นางสาวปภาวดี พิกุลศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา ยังไม่ชำระ
1101801280875 641313218 นางสาวประวีณา คงอุดม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ยังไม่ชำระ
1100401173434 641313217 นายเจษฎา สาลีแก้ว ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1489900456992 641313216 นางสาวสุภิญญา มหาไธสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490300124176 641313215 นายเกรียงศักดิ์ บุระวงค์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1490300124176 641313214 นายเกรียงศักดิ์ บุระวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900364150 641313213 นางสาวกัญกร อุปัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1430901298926 641313212 นางสาววิลาวัณย์ เงินชาลี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1499900361223 641313211 นางสาวศรีสุดา บุญจันดา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489700007817 641313210 นายธนาธร ครุณะวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471201443002 641313209 นางสาวพัทธวรรณ ประการแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สนธิราษฎร์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470800323917 641313208 นายขวัญชัย อุคำ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย ยังไม่ชำระ
1489300003326 641313207 นางสาวศิรประภา โคตตะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสนธิราษฎร์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470600136277 641313206 นายพงศ์?กฤต? สีนวล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โมงเรียนมัธยม?วาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1481000133251 641313205 นายพิสิษฐ์พล นนท์เหล่าพล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501279576 641313204 นางสาวภัสชญาพร พลมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900526290 641313203 นายธนวัฒน์ กายราช เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ชำระแล้ว
1348400002569 641313202 นางสาวณัฐนรี วิสินเสต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1480701263495 641313201 นางสาวอรสา โพธิ์ศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1320300246990 641313200 นางสาวผ่องพรรณ โชครัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1471700035732 641313199 นางสาวจารุวรรณ แสนเมือง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600033670 641313198 นางสาวยุพารัตน์ มีสันเทียะ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1478600033670 641313197 นางสาวยุพารัตน์ มีสันเทียะ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1489300010578 641313196 นายสุเมธ ท้าวมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
1438400003351 641313195 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
1438400003351 641313194 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
1438400003351 641313193 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ -บึงโขงหลงวิทยาคม ชำระแล้ว
1438400003351 641313192 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ -บึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900559015 641313191 นายรัชชานนท์ รัตนสุก บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900515026 641313190 นางสาวอลิสา ธนุวรรณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900526893 641313189 นายเอกรัฐ วุฒิสุพงส์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1480701264777 641313188 นางสาวนิธิพร โสภาพรม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พระซองสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1809902172157 641313187 นางสาวศิรินยา แก่นทอง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900544549 641313186 นางสาวธนภร ผลฉาย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901303253 641313185 นางสาวจุฑารัตน์ พรมรักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1478600022376 641313184 นายวรุตม์ วิชัยจันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471201427066 641313183 นายนนท์ธวัช นาลอย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470401278888 641313182 นางสาวสุธิตา ฉลาดเลิศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1471201427066 641313181 นายนนท์ธวัช นาลอย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1480701263037 641313180 นางสาวดาราวัลย์ พ่อท้าว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1489500005969 641313179 นางสาวอรวี ษาวงค์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1909802618683 641313178 นางสาวน้ำฝน เชิดสัญเทียะ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1479000004629 641313177 นายศิวกร แก้วกัลยา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1490700061244 641313176 นางสาวศิริญญา อุทัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479700001231 641313175 นายกฤติพงษ์ พาพรมลิด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ยังไม่ชำระ
1103703574329 641313174 นายไกรสร รอดกลาง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ขามสะแกแสง ยังไม่ชำระ
1480501284022 641313173 นายธนราชันย์ งอกวงษ์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480400125492 641313172 นางสาวอรรถญาพร เเสบงบาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคบ้านเเพง ยังไม่ชำระ
1471201446541 641313171 นางสาวกนกพร ประการแก้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900563136 641313170 นางสาวอัยยา ฉินสกลธนากร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1419902073021 641313169 นางสาวปณัฐฎา ขัมภรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ชำระแล้ว
1479300015359 641313168 นางสาวชไมพร เเก้วมุงคุณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1103703304721 641313167 นางสาวกาญจนา อินธิเกตุ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
1479900548561 641313166 นางสาวพรรณธิภา คุณปัญญา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1480501282534 641313165 นายธนพัฒน์ นุสาวา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900559015 641313164 นายรัชชานนท์ รัตนสุก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900515026 641313163 นางสาวอลิสา ธนุวรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600023542 641313162 นายนวัช ศิริบุตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900527717 641313161 นางสาวพรีชานิกา อาจพรม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
147000004700 641313160 นางสาวกวิสรา บรรยงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1418600023291 641313159 นางสาวนรินพร อันชัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุงเจริญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481100028158 641313158 นางสาวกมลลักษณ์ ทิดสวาท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901303440 641313157 นางสาวกุลสตรี แก้วเชื่อม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1100201674839 641313156 นางสาวปิยธิดา ทำดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900529345 641313155 นางสาวกิ่งทอง สุมังคะ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลยคร ชำระแล้ว
1479900529345 641313154 นางสาวกิ่งทอง สุมังคะ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470101382612 641313153 นางสาวรัตดา สุมังคะ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ชำระแล้ว
1480301212419 641313152 นางสาวกัญญารัตน์ คัชวา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900563136 641313151 นางสาวอัยยา ฉินสกลธนากร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1209301107283 641313150 นายศุภณัฐ ยาทองไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1103702868507 641313149 นางสาวศิริรัตน์ ยะภักดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ยังไม่ชำระ
1480701264319 641313148 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาหลวง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
1100801460171 641313147 นางสาวจิรนันท์ สุนทรา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1419902129557 641313146 นางสาวชลธิชา เอติรัตนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1469000012184 641313145 นางสาวนฤกันยาวัฒน์ โพธิ์ภู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
143840003351 641313144 นางสาวทองชมภูนุช พันธุ์จำรอง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -บึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1100201545699 641313143 นางสาวอภิญญา ขำสุภาพ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1749400020831 641313142 นางสาววรรณพร หาญอิสริยะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900526389 641313141 นางสาวพิชญาภา ศรีอาจ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800016884 641313140 นางสาวจุฬาลักษณ์ กาศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1319900872792 641313139 นางสาวจันทร์จิรา ศิริโสภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำยางพิทยา ยังไม่ชำระ
1470101382159 641313138 นางสาวปิ่นมณี ปลาทา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1471201429514 641313137 นางสาวมีนา สมพรพัฒน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัย?เทคนิค?สว่าง?แดนดิน ยังไม่ชำระ
1478400003122 641313136 นางสาวชลดา คำหนองคู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” ยังไม่ชำระ
1478900013488 641313135 นางสาวพาวิดา นามบำรุง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478900011531 641313134 นางสาววรัญญากร บัวคำ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1102003353949 641313133 นางสาวนริศรา ศรีเมืองแมน ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470801358633 641313132 นางสาวอัญชลี วงษ์ละคร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901301650 641313131 นางสาววิชุดา โคตรตัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1438400003971 641313129 นางสาวกนกพร ลิมป์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1478600033238 641313128 นางสาวอรุณรัตน์ ตองสู่ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1749900891700 641313127 นางสาวอริสรา จำนงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1471400064885 641313126 นางสาวรมิตา โชติมุข เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1481000129165 641313125 นางสาวศิริพร ทำมงคล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489500005977 641313124 นางสาวเมทินี ชาศรี การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1499900382271 641313123 นางสาวมุตตา มูลพรม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900536902 641313122 นางสาวกันธิชา กองโพธิ์ชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1489900441251 641313121 นางสาวธีราพร วีระชานนท์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1489900441251 641313120 นางสาวธีราพร วีระชานนท์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1103703597043 641313119 นายนาย ณัฐพล แก้วคูณ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1480501287609 641313118 นางสาวอลิศรา บุตรติลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1101801179261 641313117 นายชนารดี ผุยคำชา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1419902129557 641313116 นางสาวชลธิชา เอติรัตนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1418800002531 641313115 นางสาวนันทิชา พิมตะวงค์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
1419902129557 641313114 นางสาวชลธิชา เอติรัตนะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1650201201031 641313113 นายเศรษฐวุฒิ หว้ารัตนะ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียคำม่วง ยังไม่ชำระ
1478800005611 641313112 นางสาวนิษฐิดา พรมบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1489500005756 641313111 นางสาวศินีนุช รัชโน การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489500004270 641313110 นางสาวณัฐธิดา สนสวาน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489500004270 641313109 นางสาวณัฐธิดา สนสวาน เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900527717 641313108 นางสาวพรีชานิกา อาจพรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1489900428719 641313107 นางสาวพิจิตรา ดงภูธร เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480301213326 641313106 นางสาวเกวลิน พิมพ์บุผา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1469900591393 641313105 นางสาวลลิตา อิ่มสนิท ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน ห้วยแถลงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900536902 641313104 นางสาวกันธิชา กองโพธิ์ชัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลทวาปี ชำระแล้ว
1489900425388 641313103 นางสาวธีรนาฏ โคตรตาแสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1430301346121 641313101 นางสาวลลิตา สาสอน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1471201440666 641313100 นายอำพล บรรณการกิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
1469900577749 641313099 นายธีระวุฒิ ปะโปตินัง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900529469 641313098 นางสาวชลธิชา ฮดฤาชา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900516723 641313097 นางสาวปาริฉัตร สุราราช เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1104300538821 641313096 นางสาวรุจิรา ภานาดี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480701263037 641313095 นางสาวดาราวัลย์ พ่อท้าว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1104300538821 641313094 นางสาวรุจิรา ภานาดี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900516421 641313093 นางสาวทับทิม หัวบุญสาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลทวาปี ชำระแล้ว
1100703205363 641313092 นายณัฐพงศ์ เหมือยพรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1479900546924 641313091 นางสาวเกวรินทร์ กุดวงค์แก้ว สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1419902084367 641313090 นางสาวธนิยา จันทรสาขา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479900542538 641313089 นายธนาวุฒิ กาละทอน เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479300018889 641313088 นายนิธิ เหล่าสุวรรณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479900563608 641313087 นางสาวสุกัญญา ดาบพลหาญ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1479900553467 641313086 นางสาวโยษิตา เจริญราษฎร์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478800010002 641313085 นายวีรชน เจินทำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
2419901079295 641313084 นางสาววนัชพร ปัญญะ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1339900679551 641313083 นางสาวภาวินี สุขเกษม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชำระแล้ว
1499900374244 641313082 นางสาวนิภานันท์ วงษ์ชา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1419902073021 641313081 นางสาวปณัฐฎา ขัมภรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ยังไม่ชำระ
1499900384363 641313080 นางสาวจิรัชยา เชื้อคำจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
1470401276249 641313079 นางสาวจินตนา คำชนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300023475 641313078 นางสาวอทิตยา ผิวชัย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470201196179 641313077 นางสาวเนตรดาว ก้อนแพง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470401286406 641313076 นางสาวน้ำทิพย์ อุ่นแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470801378464 641313075 นางสาวนิภาดา ไชยบุตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1469900585580 641313074 นางรัตติยากร จรัสแผ้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1471001218927 641313073 นางสาวธิฆัมพร แก้วดี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1478800009047 641313072 นางสาวชนิดา แก้วฝ่าย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1101801234059 641313071 นางสาวปรียานุช จิตอัคคะ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลรคร ยังไม่ชำระ
1479900486891 641313070 นางสาวรวิชญา รัตนวรรณนุกูล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1471700038529 641313069 นางสาวตรีชิรา มานะโพน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1478800012269 641313068 นางสาวนัฐยา เข็มจักร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800011629 641313067 นายภาณุวัฒน์ ทัศนาสา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800011092 641313066 นางสาววิภาพร แก้วฝ่าย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1470101382159 641313065 นางสาวปิ่นมณี ปลาทา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1478800010843 641313064 นางสาวปนัดดา จันพูน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1848400002947 641313063 นางสาวสุภาพร จูมลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1848400002947 641313062 นางสาวสุภาพร จูมลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1419902106433 641313061 นางสาวนันท์นภัส บุญพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ชำระแล้ว
1478800011092 641313060 นางสาววิภาพร แก้วฝ่าย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1470401276303 641313059 นางสาวนิภาพร ท่อนสัน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490700062712 641313057 นางสาวทิฆัมพร พันศรีหะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1490700062712 641313056 นางสาวทิฆัมพร พันศรีหะ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900527393 641313055 นายจิรเมธ ศิริพงศ์สิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1399900166162 641313054 นางสาวเปมิกา สว่างพิทักษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1489900384029 641313053 นายธมกร สุดาวรรณ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900527393 641313052 นายจิรเมธ ศิริพงศ์สิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1478800011092 641313051 นางสาววิภาพร แก้วฝ่าย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1459900945446 641313050 นางสาววันวิสา หอมสมบัติ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1499900375232 641313049 นายวรายุทธิ์ จันรอง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
1480501273551 641313048 นางสาวภาณิดา หงษ์ชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480701268489 641313047 นางสาวสุจรรยา ฤทธาพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
2380500000101 641313046 นางสาวสุพัตรา จงวิจิตร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จ.หนองคาย ยังไม่ชำระ
1478600024280 641313045 นางสาวณัฐธิดา ศรีวงศา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1499900384363 641313044 นางสาวจิรัชยา เชื้อคำจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1301701381830 641313043 นางสาวเกวลิน เฟื้องบริบูรณ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471500082460 641313042 นางสาวปฐมาวดี คำเพชร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1418800006277 641313041 นางสาวน.ส อมรรัตน์ สุคันธะศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองวัวซอพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489300010420 641313040 นายสิรินดา แนบตู้ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1419902106433 641313039 นางสาวนันท์นภัส บุญพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1419902106433 641313038 นางสาวนันท์นภัส บุญพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1419902106433 641313037 นางสาวนันท์นภัส บุญพา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ประจักษ์ศิลปาคม ยังไม่ชำระ
1369400008819 641313036 นางสาวสุจิตรา ชมกว้าง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ยังไม่ชำระ
1479900546118 641313035 นายศุภกรณ์ วีระเทพ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480801190821 641313034 นายปวรพัฒน์ ดวงภักดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การกุศลวัดบูรพา ชำระแล้ว
1479900546118 641313033 นายศุภกรณ์ วีระเทพ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900516421 641313032 นางสาวทับทิม หัวบุญสาร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1480501284928 641313031 นางสาวภาดาชมัย จวงวิเศษ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1417300006579 641313030 นางสาวพรชิตา เครือเพียกุล ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ยังไม่ชำระ
1208300010986 641313029 นายยุทธนา เมหิ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300017106 641313028 นางสาวชนนิกานต์ ณ ลำปาง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -บึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1208300010986 641313027 นายยุทธนา เมหิ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1119701112943 641313026 นางสาวพิมลรัตน์ วนารุ่งเรือง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ชำระแล้ว
1470401273819 641313024 นางสาวนภัสราภรณ์ โคตรธรรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900546118 641313023 นายศุภกรณ์ วีระเทพ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489700009798 641313022 นางสาวฉัตรธิดา แก้วน้ำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยองวิทยาคมปากน้ำ ยังไม่ชำระ
1417100011463 641313021 นางสาวพิกุลทอง เประกันยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรธานีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489700004788 641313020 นางสาวทิพวรรณ มาลาพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ยังไม่ชำระ
1479900535094 641313019 นายกิตตพศ นามพิกุล คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่มเกล้า ชำระแล้ว
1417100011463 641313018 นางสาวพิกุล?ทอง? เประกันยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรธานี?พิทยาคม? ยังไม่ชำระ
1417300006366 641313017 นางสาวรัตนา ดีลุนไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ราชประชานุเคราะห์ 27 ยังไม่ชำระ
1471201450386 641313016 นายกิตติธัช บุตรประสาร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1471201450386 641313015 นายกิตติธัช บุตรประสาร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1470401284233 641313014 นายอนุวัฒน์ จันฤาไชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1478400004579 641313013 นางสาววรัญญา พรมเสน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์ ชำระแล้ว
1478600027718 641313012 นางสาวกัญญากร ปิละมาต ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจริญศิลป์ศึกษา ชำระแล้ว
1471800009261 641313011 นางสาวลัดดาวัลย์ มั่นหมาย เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1429900414441 641313010 นางสาวสุธีธิดา เหล่าเรือง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย ยังไม่ชำระ
1430601268142 641313009 นางสาวอุดมลักษณ์ นามสุดโท ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาดีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1417500010081 641313008 นายกฤษณะ หล้ากวนวัน ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
1419902096497 641313007 นางสาวณัฐดาวรรณ์ เประกันยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ชำระแล้ว
1479900380457 641313006 นางสาวสุนิษา โนยลาด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480701251951 641313005 นางสาวธิดาพร หลายโคตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479300022975 641313004 นายคมเพชร พันธ์?เกษม? รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน?คำตากล้า?ราชประสงเคราะห์? ยังไม่ชำระ
1489300011949 641313003 นายชนะศักดิ์ คะพันธุ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
1478400002878 641313002 นางสาวธนิตา สีโอภา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การกุศลวักบูรพา ยังไม่ชำระ
1307000006302 641313001 นางสาวปนัดดา หนองเส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900563560 641312999 นางสาวทัตพิชา พงศ์สิทธิศักดิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1489700009798 641312998 นางสาวฉัตรธิดา แก้วน้ำ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระยองวิทยาคมปากน้ำ ยังไม่ชำระ
1479300020930 641312997 นายนพรัตน์ สาริวงศ์สา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดื่อศรีไพรวัลย์ ชำระแล้ว
1479900515492 641312996 นายธวัชชัย การุณ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1480501287749 641312995 นางสาวศิรินัส บัวชุม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1470201197256 641312994 นางสาวนภัส วิเศษเนตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ ยังไม่ชำระ
1479300020930 641312993 นายนพรัตน์ สาริวงษ์สา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดื่อศรีไพรวัลย์ ยังไม่ชำระ
1439000013385 641312992 Miss.อภิญญา ศรีพิทักษ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาดีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900374244 641312991 นางสาวนิภานันท์ วงษ์ชา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1418600022783 641312990 นางสาวนริศรา สีจุมพล พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุมภวาปี ยังไม่ชำระ
1479500003419 641312989 นางสาวขวัญสิริประภา แก้วอุดร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1489300013364 641312988 นายเจษฎากร สมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1430901296737 641312987 นายพิชากร สืบสิงห์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1479900515948 641312986 นางสาวจุฑารัตน์ จันทิมา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1478800009683 641312985 นางสาวสุวิมล ฮาบสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1499900374848 641312984 นางสาวจิรากร เสาร์สูง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900374848 641312983 นางสาวจิรากร เสาร์สูง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1103702868507 641312982 นางสาวศิริรัตน์ ยะภักดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ยังไม่ชำระ
1480501278898 641312981 นางสาวศศิธร ขันสำรอง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ชำระแล้ว
1490600068336 641312980 นายสิริชัย เมืองโคตร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
1480501279576 641312979 นางสาวภัสชญาพร พลมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุ่มเม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1470600145063 641312978 นางสาวสุดารัตน์ งึ้มชา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
1409700205163 641312977 นางสาวชนันดา การุญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1468900005566 641312976 นางสาวส้มกลิ่น ยี่วาศรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1490600068841 641312975 นางสาวไขทอง ว่องไว เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1480301211722 641312974 นางสาวดลยา ก่านจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1489300010586 641312973 นางสาวอาทิตยา ทองใบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1480200132436 641312972 นางสาวกนกวรรณ แสงวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489900445516 641312971 นางสาววรนุช นามวงษา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471001217432 641312970 นางสาวน้ำทิพย์ คำใบศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. บ้านม่วง ยังไม่ชำระ
1419902081571 641312968 นางสาวสิริพร กองเงิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
147860024981 641312967 นายอรัญธรรม อนุอัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1499900386285 641312966 นางสาวประภัสสร คําจันทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เหล่าประชาอุทิศ ยังไม่ชำระ
1471600084464 641312965 นายทองสุข ศรีริรักษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479500006523 641312964 นายวุฒินันท์ ดาบพิมพ์ศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1470201195750 641312963 นางสาวอนัญญา ขะมะรัตน์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1470201195750 641312962 นางสาวอนัญญา ขะมะรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1490101222895 641312961 นางสาวนิศรินทร์ ดีดวงพันธ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900431540 641312960 นางสาวทับทิม กำไรเงิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ยังไม่ชำระ
1490101222895 641312959 นางสาวนิศรินทร์ ดีดวงพันธ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1469900566879 641312958 นางสาวสุรินนา ดลเอี่ยม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
1469000007199 641312957 นางสาวศศิกานต์ เกลี้ยงเกลา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
1479900552134 641312956 นายลัทธพล จันทะวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1439000011609 641312955 นางสาวรัชนีกร ผาวงษ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
1480701268489 641312954 นางสาวสุจรรยา ฤทธาพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900558906 641312953 นางสาวชลินธร แสนบรรดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1467700003968 641312951 นายธนดล ปากแข็ง วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบัวขาว ยังไม่ชำระ
1461500014979 641312950 นายนพกร ราชชารี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480701263517 641312948 นายณัฐชา พ่อตาแสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ชำระแล้ว
1469900566607 641312947 นางสาวชยุดา วาริกุด ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน?เขาวง?พิทยา?คา?ร? ยังไม่ชำระ
1480701266389 641312946 นางสาวชนัดฎา สืบเสาะจบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองโพธิ์พิทยาคม ชำระแล้ว
1129901715072 641312945 นายอายุธ ทองลา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470401283407 641312944 นางสาวอภิยดา เรืองสวัสดิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900546118 641312943 นายศุภกรณ์ วีระเทพ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1470401280173 641312942 นางสาวปรียานุช ใจบุญ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านบัวราษฎร์บำรุง ยังไม่ชำระ
1479900526575 641312941 นางสาวศกุนตลา ยั่งยืน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
1440801321292 641312940 นางสาววริยา มูลตรีประถม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900538654 641312939 Miss.ธิดารัตน์ อุปสรรค์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479900514739 641312938 Ms.อลิษา ปาทะวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1489300010420 641312937 นายสิรินดา แนบตู้ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1489900424993 641312936 นายอนุวัฒน์ พันธ์นุราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900551073 641312935 นางสาวศิรินทิพย์ นาอุดม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1481000129408 641312934 นางสาววรรณนิศา อินทริง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1749800300416 641312933 นายอภิวัต ลี่แตง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1430301343408 641312932 Ms.สุชาวดี กุลนรา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
5471100042765 641312931 นางสาววิดา มุงธิสาร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1479900519790 641312930 นางสาวอรัญญา จิตราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลทวาปี ชำระแล้ว
1421300018351 641312929 นางสาวอภิญญา พันธ์โฮม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900525099 641312928 นางสาวณัฐพร ทองเฟื้อง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1479900535116 641312927 นางสาวทิพย์เกษร ผาใต้ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900379874 641312926 นายศรนารายณ์ อุทธาพงษ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1439000011609 641312925 นางสาวรันชีกร ผาวงษ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900523932 641312924 นางสาวอริญา มูลตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิแสนวิทยา ชำระแล้ว
1407700010271 641312923 นางสาวสุทธิดา บัณฑิต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวียงนครวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1459600004697 641312922 นายอภิสิทธิ์ ใจหาญ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1479000004629 641312921 นายศิวกร แก้วกัลยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1104200283449 641312920 นายธเนศ ผันผ่อน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1749800300416 641312919 นายอภิวัต ลี่แตง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1431300014746 641312918 นายศราวุฒิ แพงน้อย ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1390101124291 641312917 Miss.ศศิธร สัมมุตถี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ชำระแล้ว
1479900545707 641312916 นางสาวนริสรา สมสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480600149514 641312915 นายทนงศักดิ์ บุตรดี บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1430400172881 641312914 นางสาวธนัชพร อินธิแสง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา ชำระแล้ว
1480900136515 641312913 นายชลสิทธิ์ คำชนะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470201194303 641312912 นายวัชรพล โคต่อเนตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนร่มไทรวิทยา ชำระแล้ว
1430301346491 641312911 นายอิสรา เย็นวัฒนา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900551693 641312910 Miss.อาทิตยา หาญจำปา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1419200003332 641312909 นางสาวรุจิรา พลซา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901305680 641312908 นายญาณิศา ศรีนาทม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1479900526893 641312907 นายเอกรัฐ วุฒิสุพงส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลทวาปี ชำระแล้ว
1419902076585 641312906 Miss.วรัญญา ดอนพล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
1430301342843 641312905 Ms.ยุบลวดี หลวงจันทร์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนารีวิทยา ยังไม่ชำระ
1407700007068 641312904 นายสุธีร์ หินเธาว์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เวียงนครวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470600142188 641312903 นางสาวสุภาพร มหาโคตร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
1419902069121 641312902 นายศักดา เหลี่ยมจัตุรัส สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ยังไม่ชำระ
1439900431868 641312901 นางสาวนิรมล บุตรทรา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พูลเจริญวิทยาคม ชำระแล้ว
1103703574329 641312900 นายไกรสร รอดกลาง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนขามสะแกแสง ยังไม่ชำระ
1539900815975 641312899 นางสาวเกศรินทร์ จินดาวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1539900815975 641312898 นางสาวเกศรินทร์ จินดาวงษ์ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1539900815975 641312898 นางสาวเกศรินทร์ จินดาวงษ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1539900815975 641312898 นางสาวเกศรินทร์ จินดาวงษ์ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1539900815975 641312898 นางสาวเกศรินทร์ จินดาวงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471201437126 641312897 นางสาวจิราภรณ์ บรรณการกิจ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471201437126 641312897 นางสาวจิราภรณ์ บรรณการกิจ พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471201437126 641312897 นางสาวจิราภรณ์ บรรณการกิจ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี) ครุศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1471201437126 641312897 นางสาวจิราภรณ์ บรรณการกิจ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470201195091 641312896 นางสาวทิพย์สุดา ผาสีกาย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1209000005333 641312894 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1469000012842 641312893 นายวีรพงษ์ วิศรียา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1450800145971 641312892 นางสาววริศรา บุตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนร่องคำ ยังไม่ชำระ
1489900450005 641312891 นางสาวศิริลักษณ์ สิงห์สถาน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1439900431868 641312890 Miss.นิรมล บุตรทรา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พูลเจนิญวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300019281 641312889 นางสาววิชชุดา ศรีสำราญ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1209000005333 641312888 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1209000005333 641312887 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1209000005333 641312886 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1209000005333 641312885 นางสาวเบญจพร ดีหอมศิล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศิลป์-ภาษา ยังไม่ชำระ
1481000130864 641312884 นางสาวปิยะธิดา ปานโพธิ์จารย์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ยังไม่ชำระ
1428700005848 641312883 นางสาวพิชญา พรมดี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1409903189537 641312882 นางสาวรัชนี คำฆ้อง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนค้อวังวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1390101124291 641312881 Miss.ศศิธร สัมมุตถี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479900537275 641312880 นางสาวณัฏฐวิณีย์ นามโฮง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900517312 641312879 นางสาวหัสยา ลีทนทา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1439900442266 641312878 นางสาวณัฐมล ลาภานิช พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1481000130961 641312877 นางสาวสุภาภรณ์ ตะธรรมมา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1489900440905 641312876 นางสาวมุกดา ติยะโคตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1469900585580 641312875 นางสาวรัตติยากร จรัสแผ้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1100401122805 641312874 นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม ชำระแล้ว
1479300014123 641312872 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยภูมิ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900551251 641312871 นางสาววรินทร คนซื่อ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1349901127128 641312870 นายปฏิวัติ จันทรสาขะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ยังไม่ชำระ
1349901127128 641312869 นายปฏิวัติ จันทรสาขะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ชำระแล้ว
1479900470961 641312868 นายชนะพล ทิพย์บุผา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
1489300013623 641312867 นางสาวออนจิรา วงค์เหง้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1361001331767 641312866 นายธงชัย มิตรชื่น คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ยังไม่ชำระ
1409903204285 641312865 นางสาวสุขสบาย สุวรรณพันธ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ชำระแล้ว
1479900502269 641312864 นายภานุพงษ์ ไกยพาย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ชำระแล้ว
1480501273551 641312863 นางสาวภาณิดา หงษ์ชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900494339 641312862 นางสาวนุชธิดา พรหมแก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1469900479810 641312861 นายณัฐพล ตรีรัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1499900364273 641312860 นายธีระวัตร ใจทัศน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900363684 641312859 นางสาวปภาวดี ศรีธรรม พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดงเย็นวิยาคม ยังไม่ชำระ
1480501278898 641312858 นางสาวศศิธร ขันสำรอง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1730701019982 641312857 Miss.พิมพ์ลภัส ใจสุข การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300023475 641312856 Miss.อทิตยา ผิวชัย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1730701019982 641312855 Miss.พืมพ์ลภัส ใจสุข บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470401281358 641312854 นายนพฤทธิ์ เนตรวงค์คำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1470401281358 641312853 นายนพฤทธิ์ เนตรวงค์คำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1409903099571 641312852 นายวีรวัฒน์ มณฑาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ยังไม่ชำระ
1479500003206 641312851 นางสาวจันทิมาธร กุดวงค์แก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1819300009843 641312850 Miss.เกษศิรินทร์ ลิวัลย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม ยังไม่ชำระ
1479300014719 641312849 นางสาวณัฐรินีย์ บุญสุนีย์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ยังไม่ชำระ
1103100734723 641312848 นายอารียา โหมฮึก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วัดราชโอรส ยังไม่ชำระ
1848500003937 641312847 นางสาววิยะดา พรหมศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1468000005471 641312846 นางสาวชุติกาญจน์ ภูเขาเขียว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1481100026741 641312845 นางสาวปวรัตน์ ทิธรรมา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาทมวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900479755 641312844 นายจิรันธนิน มูลแอด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
1470401280025 641312843 นายวีระศักดิ์ สีแดง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900553190 641312842 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1100501604534 641312841 นางสาวญาณพัฒน์ สูงรัง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1480301213156 641312840 นางสาวรัชดาภรณ์ กุลวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
1418600028552 641312839 นายดนัย พรรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1471001218871 641312838 นางสาวน้ำทิพย์ วงเทพ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
1250101476384 641312837 นางสาวคีตภัทร พ่อค้าช้าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1250101476392 641312836 นางสาวศิริณภัทร พ่อค้าช้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1250101476384 641312835 นางสาวคีตภัทร พ่อค้าช้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1350101658562 641312834 นายปกาสิต กอแก้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย ยังไม่ชำระ
1101501151981 641312832 นางสาวหทัยรัตน์ ทองชม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนานคร จ.สระแก้ว ยังไม่ชำระ
1471100203197 641312830 นายนัฐพงศ์ โพธิ์คำพุด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอากาศอำนวย ยังไม่ชำระ
1430901302087 641312829 นางสาวศศิวิมล สืบสิงห์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1430901302087 641312828 นางสาวศศิวิมล สืบสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1430901302086 641312827 นางสาวศศิวิมล สืบสิงห์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1418000013023 641312826 นายจิรเมธ สมเกียรติยศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1409903189537 641312825 นางสาวรัชนี คำฆ้อง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900514739 641312824 Ms.อลิษา ปาทะวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900385378 641312823 นายทวีชัย นามแสง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1430901299060 641312822 นายภูรินทร์ พลอาสา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1480501283913 641312821 นางสาวจิรา?วรรณ? สาริหอม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุ?พนม? ยังไม่ชำระ
1478800007044 641312820 นายชัยนคร สาริสี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800006269 641312819 นายธนกร สาแก่งทราย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1478800006269 641312818 นายธนกร สาแก่งทราย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800011017 641312817 นายภาคภูมิ บุพศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1478800007877 641312816 นายสุพจน์ มณีวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1470600140975 641312815 Miss.รมย์ธีรา สารวรรณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1479900553190 641312814 นางสาวบัณฑิตา คำมุนนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470600140975 641312813 Miss.รมย์ธีรา สารวรรณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1468000005471 641312812 นางสาวชุติกาญจน์ ภูเขาเขียว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1417600008747 641312811 นางสาววิภาดา กิ่งสาหัส เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1449900661294 641312810 นางสาวสุกันยา บุตราช การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผดุงนารี ยังไม่ชำระ
1449900661294 641312809 นางสาวสุกันยา บุตราช เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผดุงนารี ยังไม่ชำระ
1417100016848 641312808 นางสาววิภารัตน์ หีบเเก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490400108997 641312807 Miss.สุนิษฐา บาดตาสาว วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1481000132263 641312806 นางสาวนัฐชา นามพวงทอง ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
1409800448203 641312805 นางสาวดวงกมล พลวงค์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1471700037760 641312804 นางสาวธารทิพย์ ผิวฝาด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1471700037760 641312803 นางสาวธารทิพย์ ผิวฝาด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478900012368 641312802 นางสาวณัฐพร เชื้อวงศ์พรหม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1471700037760 641312801 นางสาวธารทิพย์ ผิวฝาด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480501281333 641312800 นางสาวกชกร เสนารัตน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังไม่ชำระ
5480400042280 641312799 นางสาวพรรษา พิราดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900540136 641312798 นางสาวจุฐามาศ ศรีคคราม ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1480701258726 641312797 นายพันธลักษณ์ ด้วงคำภา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478800015942 641312796 นางสาวพรปวีณ์ วงษาเนาว์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1361201291335 641312795 นางสาวอัฐภิญญา พงษ์พันนา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ยังไม่ชำระ
1119902094179 641312794 นางสาวธนัญญา โยแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1219900890040 641312793 นายชานน แสงอรุณ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ยังไม่ชำระ
1479900514739 641312792 Ms.อลิษา ปาทะวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471800010774 641312791 นางสาวโชติกานจน์ ชั้นน้อย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ชำระแล้ว
1480501284316 641312790 นางสาวสุดารัตน์ อรรคศรีวร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1103100764398 641312789 นายพิทักษ์ ทองนำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรเวิทยา ชำระแล้ว
1329901173791 641312787 นางสาวสุภาพร ไชยพูน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1329901173791 641312788 นางสาวสุภาพร ไชยพูน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1471100204061 641312786 นายณัฐชนน ลีพรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1480701265749 641312785 นายวิทวัตร วงค์ตาขี่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1349901183133 641312784 นางสาวภัทรจิรา วงศ์สง่า ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
1479900514593 641312783 นายวัชรพงษ์ หมีพิด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900514593 641312783 นายวัชรพงษ์ หมีพิด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1118600003186 641312782 นางสาวกัญญธนัฎฐ์ สุจิตรประเสริฐ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ชำระแล้ว
1480301212672 641312781 นางสาวต้องตา ศักดฺิ์เคดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พะทายพิทยาคม ชำระแล้ว
2139600000919 641312780 นางสาวยุวรัตน์ หาญพิทักษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479000006478 641312778 นางสาวพัชรินทร์ ศรีจันทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซกา ยังไม่ชำระ
1489900390924 641312777 นายกฤษปกรณ์ แซ่ลิ้ม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยุอุตสาหรรม ชำระแล้ว
1470401279434 641312776 นายสิทธิพร รัตนะ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1480501278707 641312775 นายปิติพงษ์ ศิลา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1490300121746 641312774 นายณัฐพงษ์ มูลสาร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ชำระแล้ว
1470201196179 641312773 นางสาวเนตรดาว ก้อนแพง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701268012 641312772 นางสาวกรรณิการ์ บุญภักดี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1478800013559 641312771 นายพงษ์ฐกร ช่างทอง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม ยังไม่ชำระ
1110201260091 641312770 นางสาวประกายกานต์ อินปาว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1129901755775 641312769 นางสาวปรียาภรณ์ แผ่นสุวรรณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1470201197302 641312768 นางสาวอนิษา พลถา วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
2478800000145 641312767 นางสาวศรีอุษา นนธิบุตร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479900535922 641312766 นายปัญจพล วงศ์กาไสย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1110201244958 641312765 นายณัฐวุฒิ ปู่บุตรชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
1479900442347 641312764 นางสาวเนาวรัตน์ เนาว์ศรีสอน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1430301353985 641312763 นายธีรพงศ์ บัวนาค คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901302419 641312762 นางสาวกนกวรรณ เหลาคำ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย ยังไม่ชำระ
1470801373128 641312761 นางสาวน้ำทิพย์ ขันตีคำ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1100703391990 641312760 นางสาววริศรา ไชยธงรัตน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสลภูมิพิทยาคม ชำระแล้ว
1458700011686 641312759 นางสาวลักขณา โกศล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสลภูมิพิทยาคม ชำระแล้ว
1479900561320 641312758 นางสาวรุ่งทิพย์ ฮามวาวแวว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1359200008181 641312757 นางสาวพัชรีดา หอมสมบัติ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900536660 641312756 นายอภิลักษณ์ โยธี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1738700002200 641312755 นางสาวพรรณชฎา ทาใบยา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1418000030360 641312754 นางสาวอาภาศิริ มุสิกะพันธ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1431300015173 641312753 นางสาวอินทิรา ป้องทา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
1431300015173 641312752 นางสาวอินทิรา ป้องทา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบุ่งคล้านคร ยังไม่ชำระ
1480500239490 641312751 นายกันตเมศฐ์ สุขะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1100201687833 641312750 นางสาวภัทรารินทร์ แผ่นคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1100201687833 641312750 นางสาวภัทรารินทร์ แผ่นคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1480701263681 641312749 นางสาวณัฐธิดา มัชพงศ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พระซองสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1848500003937 641312748 นางสาววิยะดา พรหมศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1480501278707 641312747 นายปิติพงษ์ ศิลา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1480701266613 641312746 นายนฤเบศ จันโทวาส การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1339700011947 641312745 นางสาวจิรัชญา คำเพ็ง เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ชำระแล้ว
1580401268784 641312744 นายราเมศ อินทะเสย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1478800006421 641312743 นางสาวปริญญา บงบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1479000004751 641312742 นางสาวณัฐชยา ชูช่วง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1490400108997 641312741 Miss.สุนิษฐา บาดตาสาว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470401281358 641312740 นายนพฤทธิ์ เนตรวงค์คำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1470401284233 641312739 นายอนุวัฒน์ จันฤาไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1479300029252 641312738 นางสาวอัจฉรา แสนสีแก้ว การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1430301345656 641312737 นางสาวรุจิรา เชียงกระโทก ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1489900454418 641312736 นางสาวรุ่งตะวัน อินแสงแวง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489300006317 641312735 นางสาวเปรมพิสุทธิ์ เสนเพ็ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม ชำระแล้ว
1370400029095 641312734 นางสาวสิรินรัตน์ ทองยุ้น เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
1489300006317 641312733 นางสาวเปรมพิสุทธิ์ เสนเพ็ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังกระเเสวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900454418 641312732 นางสาวีรุ่งตะวัน อินแสงแวง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังกระเเสวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1370400029095 641312731 นางสาวสิรินรัตน์ ทองยุ้น เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
1929900858956 641312730 นางสาวลาวัณย์ เหล่าถาวร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1929900858956 641312729 นางสาวลาวัณย์ เหล่าถาวร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900564078 641312727 นางสาวกุลสตรี ม่อมพะเนาว์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1438300002558 641312726 นางสาวญาณภัทร เกษรมาลา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1102300086678 641312725 นางสาวณิชกานต์ พัดเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1129901733127 641312724 นางสาวชฎาพร จำปาทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
1419200003332 641312723 นางสาวรุจิรา พลชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901302818 641312722 นางสาวอารียา คุณาคม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1430901302818 641312721 นางสาวอารียา คุณาคม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1419200003332 641312720 นางสาวรุจิรา พลชา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
1480701239985 641312719 นางสาวสลุตา นามเกตุ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1419200003332 641312718 นางสาวรุจิรา พลชา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900518840 641312715 นางสาวชรินทร์ธร ภูงามนิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1849901565643 641312714 นายภิญพันธ์ ภิญโญ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1458700014120 641312713 นางสาวนิภาภรณ์ ศรีสมบัติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ชำระแล้ว
1417400011744 641312712 นายภัทรพงษ์ วารีศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1417400019079 641312711 นางสาวแพรวศุภางค์ เหมพลชม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1481000115954 641312710 นายขจรยศ การรัตน์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489900441588 641312709 นางสาวสริตา พานโมก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล3(พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1848500003937 641312708 นางสาววิยะดา พรหมศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1479900537852 641312707 นายนฤนาท วงษ์สาธิต สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1100401126886 641312706 นางสาวณัฐสุดา แสนใชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาทมวิทยา ชำระแล้ว
1479300013810 641312705 นางสาวปฐมาวดี กุละนาม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ชำระแล้ว
1490400118640 641312704 นางสาวจุฑาทิพย์ โคตรพรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
1479300015553 641312703 นายธนรัฐ คำชนะ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900452181 641312702 นางสาวมาริษา พิมพงษ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1479900564078 641312701 นางสาวกุลสตรี ม่อมพะเนาว์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900516669 641312700 นายศุภกร ทำนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1909802689092 641312699 นางสาวอารียา นามแสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1470401282702 641312698 นางสาวจุลาภรณ์ แสนอุบล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1499900378533 641312697 นางสาวกนกรัตน์ รัตนเนตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
1499900367833 641312696 นางสาวกุลธิดา ศรัทธาครั้ง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
1479900520119 641312695 นางสาวณัฐชยา นวนแดง บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1470401285248 641312694 นางสาวศิระประภา ภูผิว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1431300014894 641312693 นายกิตตินันต์ โพธิ์สา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
1478800009993 641312692 นางสาวกฤติกา ชายกวด การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1909802689092 641312691 นางสาวอารียา นามแสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1478600027718 641312690 นางสาวนางสาวกัญญากร ปิละมาต สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เจริญศึกษา ยังไม่ชำระ
1489200010037 641312689 นางสาวธัณญารัชนีกร พรหมบิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478600027718 641312688 นางสาวนางสาว กัญญากร ปิละมาต ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจริญศิลป์ศึกษา ยังไม่ชำระ
1100201687833 641312687 นางสาวภัทรารินทร์ แผ่นคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1489200007630 641312686 นางสาวปิยะนุช หาทำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480200133912 641312685 นางสาวดารินทร์ จันทร์สว่าง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1471001206899 641312684 นางสาววิจิตรา แย้มยวน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ ชำระแล้ว
1470900133231 641312683 นายอภิสิทธิ์ พิมพ์ลี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480701239985 641312682 นางสาวสลุตา นามเกตุ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1417400011744 641312681 นายภัทรพงษ์ วารีศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701247554 641312680 นางสาวอริสา ปู่บุตรชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470900133923 641312678 นางสาวปิยะดา พลสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1489900445052 641312677 นางสาวอรปรียา กุลสอนนาน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ชำระแล้ว
1431000118121 641312676 นายพีร?พล? ศรีหาทับ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สมสนุกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489000004076 641312675 นางสาวธิดา อุดมมา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53 ยังไม่ชำระ
1499900372551 641312674 นางสาวศิริวรรณ คนหมั่น รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
1738700002200 641312673 นางสาวพรรณชฎา ทาใบยา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1417500019984 641312672 นายธีรดนย์ ผิวขำ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
1370400029095 641312671 นางสาวสิรินรัตน์ ทองยุ้น เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีคูณวิทยบัลลังก์ ยังไม่ชำระ
1368900012172 641312670 นางสาวนันธิตา วังทอง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1479300009618 641312669 นายสิทธินนน์ ไชยปัญหา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1471201431691 641312668 นางสาวมณีรัตน์ แร่ทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479300016088 641312667 Miss.ชฎาพร แสนสุข ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501278928 641312666 นางสาวเกวลิน จันทะบาน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ชำระแล้ว
1479900526745 641312665 นายธนวัฒน์ วงค์แก่นท้าว วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม ชำระแล้ว
1430301353586 641312664 นางสาวณิชากานต์ พิมพ์วาปี เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1439000012231 641312663 นางสาวจิราลักษณ์ ไพศาล เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
1490501198444 641312662 นางสาวณัฐธิดา โคตรพันธ์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร.รผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1480701267407 641312661 นางสาววราภรณ์ เชื้อคำเพ็ง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701267407 641312660 นางสาววราภรณ์ เชื้อคำเพ็ง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900423873 641312659 นางสาวยุพเรศ ลาโสภา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471700036682 641312658 นางสาวศิรินญา สุนันทา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471700036682 641312657 นางสาวศิรินญา สุนันทา วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900551693 641312656 Miss.อาทิตยา หาญจำปา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1490101222895 641312655 นางสาวนิศรินทร์ ดีดวงพันธ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงเย็นวิทยาคม ชำระแล้ว
1468900003466 641312654 นางสาวพิมล?รัตน์? ชมภู?เลิศ? ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย?เทคนิคเขาวง ยังไม่ชำระ
12097020751 641312653 นางสาวศศินภา สีมาทอน ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900512221 641312652 นายเจษฎา พรมวัง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1749900888423 641312651 นางสาวพรนิภา นพรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนพิทยาคม ชำระแล้ว
1478800012757 641312650 Miss.กัลญาณี คิดโสดา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1481000133944 641312647 นางสาวศิรประภา โทรัตน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1420501178648 641312646 นางสาววรรณวิษา ศรีคำ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวังโพนงามวิทยา ยังไม่ชำระ
1489900441588 641312645 นางสาวสริตา พานโมก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนชุมชนเทศบาล3(พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1100703424219 641312644 นางสาวประภัสสร งอมสันเทียะ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1480701264947 641312643 นางสาวอินทุอร แสนสุริวงค์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1479900534471 641312642 นายเดชฤทธิ์ ใยวังหน้า ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478900009146 641312641 นายจิรเมธ สุพร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1419902117842 641312640 นางสาวพัชรพร แย้มกมล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1430901294602 641312639 นายณัฐวุฒิ โพธิ์เบี้ยว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1479300018374 641312638 นายปิยพนธ์ ชาคำไสย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900533814 641312637 นางสาวนภาพร สรวงศิริ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
1103703421310 641312636 นางสาวกัญญาพร โคตรแสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1489300007844 641312635 นางสาวนันทวัน หาลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1478600028749 641312634 นายภานุรุจ ภพวงษา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1138900006131 641312633 นางสาวกัณฐิกา วาริคิด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ชำระแล้ว
1478600029613 641312632 นายนนทวัฒน์ ปัดเสนา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1103703472941 641312631 นายเจษฎา ทุมดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
1478600032096 641312630 นายวรโชติ แก้วทาสี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900532877 641312629 นางสาวพัชรี ศรีชัย บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1470401281358 641312628 นายนพฤทธิ์ เนตรวงค์คำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1709901466069 641312627 นายณัฐกิตติ์ บุโพธิ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1480501282089 641312626 นางสาวกมลชนก กาญจนศร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ชำระแล้ว
1489900444722 641312625 นายเปรมปิติ ทุมลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
147010138270 641312624 นายสุชาสินี ลาดำ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กศน. อ.เมือง จ.สกลนคร ชำระแล้ว
1489900454752 641312623 นายนันทวิทย์ สีดี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1478800009519 641312622 นางสาวสายธาร ฮองต้น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1489900441537 641312621 นางสาวสุพัตรา นนทะสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1110101251855 641312620 นายธนกร เจริญชนม์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ เทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900333726 641312619 Miss.จินต์จุทา นามโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900556008 641312618 นายสรวิชญ์ ไชยพันโท นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1481000134436 641312617 นางสาวปวิดา โทรัตน์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490101221651 641312616 นางสาววราพร สีดา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1489900444722 641312615 นายเปรมปิติ ทุมลี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1419902124989 641312614 นายโชคชัย ฝ่ายชาวนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
1480701265901 641312613 นางสาววิกานดา จำปา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1471400077065 641312612 นางสาวอติพร บุตรแสนคม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1490101222895 641312611 นางสาวนิศรินทร์ ดีดวงพันธ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1139600181290 641312610 นางสาวปรียาภรณ์ รินยุวะพรม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900512396 641312609 นายธีรพัฒน์ นามเกตุ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1359200012791 641312608 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศิริ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
481000134436 641312607 นางสาวปวิดา โทรัตน์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489300007330 641312606 นางสาวดาปนีย์ อุปศรี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
1470401267282 641312605 นายฉัตรนาวี บุญเลี่ยม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1417500010499 641312604 นางสาวสุธา?ทิพย์ นันทะ?ศรี? ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาไหมพิทยาคม? รัชมัง?คลา?ภิเษก? ยังไม่ชำระ
1339200019345 641312603 นางสาวชลิตา รุ่งคำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1339200019345 641312602 นางสาวชลิตา รุ่งคำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480701266613 641312601 นายนฤเบศ จันโทวาส การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาเเกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1138900006531 641312600 นางสาวเดือนนภา กองกะมุด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียน?มัญจา?ศึกษา? ยังไม่ชำระ
1479900519625 641312598 นางสาวพรทิพย์ งิ้วพรม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลวาปี ยังไม่ชำระ
1479500002242 641312597 นางสาวอรสินี บรรจง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1499900375143 641312596 นางสาวอรพรรณ สังคะลุน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471500083725 641312595 นางสาวกรนภา พลฤทธิ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1471500083725 641312594 นางสาวกรนภา พลฤทธิ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1499900375143 641312593 นางสาวอรพรรณ สังคะลุน การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479500004946 641312592 นางสาวศรีมุกดา ยานะศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1471700037905 641312591 นางสาวเนตรดาว จันทรังษี เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1471500084748 641312590 นางสาวฌาณิกา อินปากดี เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1480701263428 641312589 นางสาวชลธิชา ฝาระมี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300026318 641312588 นายเจตน์จรัส อนุศาสน์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1479300018374 641312587 นายปิยพนธ์ ชาคำไสย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481100021960 641312586 นายอภิสิทธิ์ วรรณพาล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471700037867 641312585 นางสาวนิภัทรา ดาระวัน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1479000006478 641312584 นางสาวพัชรินทร์ ศรีจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซกา ยังไม่ชำระ
1470300127868 641312583 นางสาวกัลยา ไพรัตน์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุดบาก?พัฒนา?ศึกษา? ชำระแล้ว
1479900466068 641312582 นางสาวอทิตติยา หะติง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489300008727 641312581 นางสาวณัฐนันท์ บุญเย็น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1471700037905 641312580 นางสาวเนตรดาว จันทรังษี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1489900440875 641312579 นางสาววิลาวัณย์ โคตรวิชา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1431400009850 641312578 นางสาวเบญจมาภรณ์ ถินแดง เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนฝางพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1440801321292 641312577 นางสาววริยา มูลตรีประถม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
1418600018450 641312576 นางสาววิภาดา นาบง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1418600018450 641312575 นางสาววิภาดา นาบง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โนนสะอาดพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1489300012937 641312574 นายชณาธร เกตโกบุตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1250101476384 641312573 นางสาวคีตภัทร พ่อค้าช้าง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489300012937 641312572 นายชณาธร เกตโกบุตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1481100024012 641312571 นายจิรพัฒน์ วงษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1250101476384 641312570 นางสาวคีตภัทร พ่อค้าช้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471201448781 641312569 นายอัษฎาวุธ ปะวะรัง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1430901297849 641312568 นางสาวจุฑารัตน์ อะคะบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ชำระแล้ว
1209301107283 641312567 นายศุภณัฐ ยาทองไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471700038049 641312566 นางสาววัลเพ็ญ จันทร์หอม วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพนพิทยาคม ชำระแล้ว
1481000135131 641312565 นายณภัทร บาลภูงุม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1479900528233 641312564 นายเอกรินทร์ ไมอักรี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1471700038804 641312563 นางสาวกนกวรรณ เทียมแสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1749900888423 641312562 นางสาวพรนิภา นพรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
147041283580 641312561 นายวทัญญู หอมเฮ้า การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1470401280165 641312560 นายญาณ?วุฒิ? เหลา?พรม? เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียน?พรรณา?วุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1489900445681 641312559 นายภูริทัตต์ สุนันทา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1489900465380 641312558 นายฐาปนินทร์ วงษ์สุขะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300009618 641312557 นายสิทธินนน์ ไชยปัญหา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1489900442622 641312556 Miss.ธันย์ชนก พระไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม ยังไม่ชำระ
1480701259471 641312555 นางสาวมณีรัตน์ ปุ่มเป้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701259471 641312554 นางสาวมณีรัตน์ ปุ่มเป้า ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471400073884 641312553 นางสาวพจนา ชัยขันธ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1471700038057 641312552 นางสาวกนกอร จันทะรังษี วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
1229700089211 641312551 นางสาวชนิภา พึ่งสมยา วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนพิทยาคม ชำระแล้ว
1479900559406 641312550 นางสาวชลธิชา อยู่เย็น การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479300019974 641312549 นายฉานฉาย แก้วก่า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1471700038260 641312548 นางสาวณัฐกานต์ ดาบสมเด็จ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1119902064156 641312547 นายนรัตน์ หนูชัย พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ร่มเกล้า สกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900377421 641312546 นางสาวสุภาลักษณ์ พันคูณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900365962 641312545 นางสาวปฏิพร รุ่งโรจน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701261921 641312544 นายทนงศักดิ์ มงคล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900541710 641312543 นายณัฏฐภัทร์ สวาทวงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900365628 641312542 นางสาวสิริญากรณ์ คนยืน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1470201198325 641312541 นายณัฐนนท์ มะแก้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1470201195903 641312540 นายแสงตะวัน ชิตบุตร นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1110301363398 641312539 นายจิณณวัตร วรฮาด นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1100703424944 641312538 นายสถาพร เพชรพันธ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1478800009241 641312537 นายนิราช ธรรมรักษ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1470201196268 641312536 นางสาวอิษยา อุสาพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1749800282311 641312535 นางสาวกมลชนก งามแสง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร รร.นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1417600007376 641312534 นายวรกันต์ วรนาด ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1430301333135 641312533 นางสาวภัทรชญาดา ตอพิมพ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901297849 641312532 นางสาวจุฑารัตน์ อะคะบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1417500016560 641312531 นางสาวกัญญาลักษณ์ ศรีโสภณ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
1369200015927 641312530 นายชนิตพล จักรโสภา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยพณิชยการบ้านม่วง ยังไม่ชำระ
1480701259471 641312529 นางสาวมณีรัตน์ ปุ่มเป้า นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
1409903050890 641312528 นายพลวัฒร์ ฤทธาพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย ชำระแล้ว
1479900521174 641312527 นางสาวรสริน อวนพล ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1100703444023 641312526 นายจิราเจตน์ บุญเรืองนาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1470401278799 641312525 นางสาวนริศรา ศรีหาราช การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470801376984 641312524 นางสาวเนตรปรียา สุวรรณโคตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1470801368710 641312523 นางสาวกัญญารัตน์ อุสุพานิชย์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1639600002536 641312522 นายเจษฎาภรณ์ พ้วนเปิ้น เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1639600002536 641312522 นายเจษฎาภรณ์ พ้วนเปิ้น เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1479000004611 641312521 นางสาวรุ่งรวิน รุ่งเป้า นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1499900376611 641312520 นางสาวจิรภา โคชขึง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผาเทิบวิทยา ชำระแล้ว
1499900322201 641312519 นางสาวกนกภรณ์ แข็งแรง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1430901298136 641312518 นายปฏิพัฒน์ จักรชัย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม ชำระแล้ว
1499900330891 641312517 นางสาวชนิดา แข็งแรง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1478800012706 641312516 นางสาวสิราวรรณ เเก้วฝ่าย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1470401281811 641312515 นางสาวทิพย์สุดา ลีลาสาร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900551944 641312514 นางสาวอรนิชา อุปพงษ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900526869 641312513 นางสาวอภิญญา ทองเนื้อแปด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480501279525 641312512 นายนันทวุฒิ โกพล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1430601268177 641312511 นายธีระศักดิ์ งอกทรัพย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
1470401283989 641312510 นายณัฐเสฏฐ์ บิดร วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1470401283989 641312510 นายณัฐเสฏฐ์ บิดร วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1209702013913 641312509 นางสาววนิดา ภูผิวเผือก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1209702013913 641312509 นางสาววนิดา ภูผิวเผือก ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1104200282825 641312508 นายนาริตะ ชาเสน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1470801375929 641312507 นางสาวหิรัณยา วิยะนิจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1470801375929 641312507 นางสาวหิรัณยา วิยะนิจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1439000011005 641312506 นายชัชวาล ชารัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โพนทองประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1479900512825 641312498 นายชนะรัตน์ ไชยแสงราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901301277 641312497 นางสาวประภัสสร รุ่งไธสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โสกก่ามวิทยา ยังไม่ชำระ
1490600065906 641312496 Miss.ไอลดา บางทราย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา ยังไม่ชำระ
1479500004598 641312495 นายตะวัน ไชยหาวงค์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ชำระแล้ว
1479500004598 641312494 นายตะวัน ไชยหาวงค์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ยังไม่ชำระ
1104300474297 641312493 นางสาวศิรประภา ทองอ่อน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1489900452911 641312492 นายชัยเฉลิม สาขามุละ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียน?นครพนม?วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478800014661 641312491 นายพิพัฒน์พงษ์ เดชโฮม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1139600175338 641312490 นางสาวสาวิตรี เกตุพิจิตร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ชำระแล้ว
1417600007376 641312489 นายวรกันต์ วรนาด ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1319800372623 641312488 นายหัสดิน สมานชิต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900274215 641312487 คุณพรนภา วรคุณ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1479900523932 641312486 นางสาวอริญา มูลตรี วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1419902098511 641312485 นางสาวรัตวัล บ่อคำเกิด รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ยังไม่ชำระ
1489700005024 641312484 นางสาวอรวินท์ มะลีรัตน์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ยังไม่ชำระ
1479900520569 641312483 นายภูมินทร์ เหมะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
143030134775 641312482 Miss.อมรรัตน์ มาระเหว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470201199178 641312481 นางสาวมลธิชา เสียงหวาน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ชำระแล้ว
1479900534713 641312480 นายเชวิชส์ เกษมสานต์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
1479900533296 641312479 นายกานต์ ชาภูคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1470201196268 641312478 นางสาวอิษยา อุสาพรม วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1470201194656 641312477 นางสาวอาภาภัทร ฮาดทักษ์วงค์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ชำระแล้ว
1438300002353 641312476 นายอนุชา แก้วภักดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1470201195091 641312475 นางสาวทิพย์สุดา ผาสีกาย วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900543925 641312474 นางสาวจิราภรณ์ ขะมะรัตน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ชำระแล้ว
1749400017300 641312473 นางสาวปทุม เรือนงาม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1470201198601 641312472 นางสาวปริชาติ ชาแสน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900538573 641312471 นางสาวทิวาณี พูนมีพะเนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1479900562601 641312470 นางสาวกิตติยา มณีสาร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900543097 641312469 นางสาวกฤษณ์ฤดี นราวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900548358 641312467 นางสาวกนกพิชญ์ สุจริต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1479900548358 641312468 นางสาวกนกพิชญ์ สุจริต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1479900548358 641312466 นางสาวกนกพิชญ์ สุจริต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1489000004858 641312465 นายกฤษณกร เทพพิทักษ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม ยังไม่ชำระ
1470201197256 641312464 นางสาวนภัส วิเศษเนตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ ยังไม่ชำระ
1490300120821 641312463 นางสาวภัทรลัดดา พิกุลศรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1103703547232 641312462 นางสาวรุ่งนภา โคตรสะขึง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
1479900562601 641312461 นางสาวกิตติยา มณีสาร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900533296 641312460 นายกานต์ ชาภูคำ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1417600005390 641312459 นางสาวณัฐกานต์ ศรีหริ่ง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ชำระแล้ว
1478800007362 641312458 นายภัทพล คะสาราช เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1629900613468 641312457 นางสาวกัญญารัตน์ อุปทุม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800014431 641312456 นายสุรเชษฐ์ จันทะพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800013010 641312455 นางสาวปนัดดา นามเสาร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1479900545332 641312454 นางสาวธิวาพร นักบุญ? รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน?มัธยมศึกษา?เทศบาล?3?ยุติธรรม?วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900545332 641312453 นางสาวธิวาพร นักบุญ? รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา?เทศบาล?3ยุติธรรม?วิทยา ยังไม่ชำระ
1103703495402 641312452 นางสาวอาทิตยา รัตนวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1478800009624 641312451 นางสาวชนวรา เฟือยงาราช คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1471201433015 641312450 นายธนกฤต คำภูแสน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1479900512108 641312448 นางสาวจีรนุช ทองที รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900512108 641312447 นางสาวจีรนุช ทองที เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478600012885 641312446 นางสาววิชชุดา โสพิพันธ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ การกุศลวักบูรพา ยังไม่ชำระ
1839400005661 641312445 นายชานนท์ เอกศิริ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701264319 641312444 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาหลวง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ยังไม่ชำระ
1489900444498 641312443 นางสาวพจมาน โอระนำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1417100017658 641312442 นายธนากร โพธิ์ศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1219900873960 641312441 นางสาวปิยะรัตน์ แช่มชื่น บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1471400080139 641312440 นางสาวชฎาทิพย์ งอยหล้า การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
1479900462755 641312439 นางสาวดารา หาญมนตรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
1419902127538 641312438 นายฉกรรจ์ แสงไว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
1379900200387 641312437 นางสาวทัศน์วรรณ เชื้อธรรม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อำนาจเจริญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300018498 641312436 นายวโรดม สุขานนท์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ยังไม่ชำระ
1479900545375 641312435 นางสาวบุญสิตา ประแดงปุย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900545375 641312434 นางสาวบุญสิตา ประแดงปุย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478600024280 641312433 นางสาวณัฐธิดา ศรีวงศา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1417900003147 641312432 นางสาวชฎาพร พงษ์เสือ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุ่งฝนพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1419902112069 641312431 นางสาวปุญญิศา เจริญรัมย์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร ยังไม่ชำระ
1440801321292 641312430 นางสาววริยา มูลตรีประถม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนวาริชวิทยา ยังไม่ชำระ
1489000007351 641312429 นางสาวชลธิชา คำเห็น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1417400008620 641312428 นางสาวฐิติมาภรณ์ เทพศร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1479500006124 641312427 นายรณฤทธิ์ ราชคม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1430301347705 641312426 นางสาวอมรรัตน์ มาระเหว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
1499900370109 641312425 นางสาวพัชริดา ไชยเพชร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
143030134775 641312424 นางสาวอมรรัตน์ มาระเหว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900465380 641312423 นายฐาปนินทร์ วงษ์สุขะ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1370110121682 641312422 นางสาวปาริชาติ ชานุชิต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอำนาจเจริญ ยังไม่ชำระ
1471001214956 641312421 นางสาวเพ็ญภักดิ์ พนอมศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนคำยางพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1379900181901 641312420 นางสาวภัทรภร ใจแน่น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1103702313181 641312419 นายชาญปรีชา กาญจนวาปสถิตย์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิเอเชีย ชำระแล้ว
1103703495402 641312418 นางสาวอาทิตยา รัตนวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีิ ยังไม่ชำระ
1421100085739 641312417 นางสาวสุกัญญา ศรีบุรินทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479000004629 641312416 นายศิวกร แก้วกัลยา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1478800011700 641312415 นางสาวศุภัทตรา ดอนสามารถ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ชำระแล้ว
1489900465380 641312414 นายฐาปนินทร์ วงษ์สุขะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1678700007890 641312413 นางสาวศศิธร เทียบสิงห์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองบัวระเหววิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1449900661294 641312412 นางสาวสุกันยา บุตราช การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผดุงนารี ยังไม่ชำระ
1309902979705 641312411 นางสาวจุรารัตน์ สุกใส คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงมอนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1350700100674 641312410 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยังไม่ชำระ
1480701265293 641312409 นายณัฐวุฒิ ปัญญาพ่อ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501282089 641312408 นางสาวกมลชนก กาญจนศร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1480701265293 641312407 นายณัฐวุฒิ ปัญญาพ่อ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489300008123 641312406 นางสาวอรปรียา โยธาจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1499900371237 641312405 นายศตวรรษ ขุนทายก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478600014349 641312404 นายกัญจน์ คำคง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1471600083701 641312403 นายพงษกร สีสาระ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1479900536597 641312402 นายอุกกฤษฏ์ คำพรมมา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1419902100524 641312401 นางสาวจุฬารัตน์ บุดดีคำ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุ่งฝนพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1489900457581 641312400 นางสาวณัฏฐนิชา มงคล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480501287170 641312399 นางสาวช่อผกา อนุราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1849300015126 641312398 นางสาวพจวรรณ บูฉกรรจ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ยังไม่ชำระ
1470201192297 641312397 นางสาวภาวินี ไพลาดสูง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ชำระแล้ว
1209301107283 641312396 นายศุภณัฐ ยาทองไชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1408500008274 641312395 นางสาวมธุรดา กงลีมา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1209301107283 641312394 นายศุภณัฐ ยาทองไชย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1350700100674 641312393 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยังไม่ชำระ
1479900549214 641312392 นายภูเบศร์ โยธาธิการ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1479900528233 641312391 นายเอกรินทร์ ไมอักรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1839400005661 641312390 นายชานนท์ เอกศิริ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
1470201196969 641312389 นายจิตรภาณุ มะอินทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1480800148317 641312388 นายธนกฤต วิชากุล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900549214 641312387 นายภูเบศร์ โยธาธิการ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ยังไม่ชำระ
1480701265030 641312386 นางสาวชญาดา หลวงวิเศษ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1348900033013 641312385 นางสาวจิราภรณ์ ธรรมคุณ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ยังไม่ชำระ
1470201192297 641312384 นางสาวภาวินี ไพลาดสูง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ชำระแล้ว
1470201192297 641312383 นางสาวภาวินี ไพลาดสูง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1478600023739 641312382 นายสิทธิพล โคตรปัญญา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1499800004402 641312381 นางสาวจินต์จุฑา กลางประพันธ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1489500004393 641312380 นายนนทนัตถ์ แก้วมณีชัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489500004393 641312379 นายนนทนัตถ์ แก้วมณีชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1438300002744 641312378 นายกฤษดา ทองคำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
1348900047979 641312377 นางสาวปิ่นมณี พลเยี่ยม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1479900520330 641312376 นางสาวอารยา อุปพงษ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
0000000343667 641312375 นายTHIDSADEE XAYYASONE วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ชำระแล้ว
1438400001511 641312374 นางสาวจริยา โคตรบัว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600018948 641312373 นายพศุฒม์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
1399400014231 641312372 นางสาวพรภัณฑ์ ทาณีวรรณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1399400015840 641312371 นางสาวศุภิสรา น้อยไชย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ ชำระแล้ว
1839901748063 641312370 นายจักริน ขะจัดโรคา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสตรีภูเก็ต ยังไม่ชำระ
1499900356831 641312369 นายธีระภัทร์ คำมุงคุณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
1438400002533 641312368 นางสาวนิลญา ศรีผักผ่อง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1379900198218 641312367 นางสาวจุฑาพร ทรงชา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนอำนาจเจริญ ชำระแล้ว
1481000136684 641312366 นางสาวจุฬาลักษณ์ ประเสริฐสังข์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ยังไม่ชำระ
1430901305680 641312365 นางสาวญาณิศา ศรีนาทม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซกา ยังไม่ชำระ
1479300022487 641312364 นางสาวเขมิกา ไพคำนาม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1480501286891 641312363 นางสาวนลินี สุคม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
5471100042765 641312362 นางสาววิดา มุงธิสาร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1499900385891 641312361 นางสาวพิรดา พันธ์มุก ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1471500082338 641312360 นางสาวลัดดาวัลย์ เพียสา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
1470201195806 641312359 นางสาวธัญย์ชนก วันละ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1420901388976 641312358 นายอภิวัฒน์ หลัาชนบท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ยังไม่ชำระ
1480501287170 641312357 นางสาวช่อผกา อนุราช นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1480501278928 641312356 นางสาวเกวลิน จันทะบาน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1478500005062 641312355 นางสาวเสาวลักษณ์ แสงโยธา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
2670201056292 641312354 นางสาวเลิศจรินทร์ แนววิเศษ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1481000117141 641312353 นางสาวนพจรา อินทริง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600031103 641312352 นายชัยวัฒน์ ศรีคำวงษ์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1479900557276 641312351 นางสาววันวิสา พิมพขันธ์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชามงคล ยังไม่ชำระ
1489300012449 641312350 นายภูวนาถ อุนารี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1479300022487 641312348 นางสาวเขมิกา ไพคำนาม ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1350700100674 641312347 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ยังไม่ชำระ
1339900679968 641312346 นายวิบูลย์ แซ่ฟุ้ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ชำระแล้ว
1489900463344 641312345 นายธวัชชัย ปัญญาบุตร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501287170 641312344 นางสาวช่อผกา อนุราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
3430900872846 641312343 นายอัธยา ใจมั่น เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1478900010616 641312342 นางสาวพรรณภัทร มันสะเด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900552461 641312341 นายนัฐวุฒิ อรอัฐ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1481000120192 641312340 นางสาวปิยฉัตร ตะวะนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480701244776 641312339 นางสาวศศินา ลาดนอก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1481000120192 641312338 นางสาวปิยฉัตร ตะวะนะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480701244776 641312337 นางสาวศศินา ลาดนอก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1478500002578 641312336 นายปฏิภาณ วนาใส ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1470700054809 641312335 นางสาวเจษฎาภรณ์ ภูจริต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471400073612 641312334 นางสาวปนัดดา มุงคุณ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1471400073612 641312333 นางสาวปนัดดา มุงคุณ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900521018 641312332 นางสาวสุมินตรา ไมหาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900376701 641312331 นางสาวจันทร์จิรา ปัญญาวงค์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงมอนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499800004402 641312330 นางสาวจินต์จุฑา กลางประพันธ์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1417800006438 641312329 นางสาวสุดารัตน์ ประสมศรี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1439900434662 641312328 นางสาวกฤตชญา ไผ่ล้อมสำเล บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1407200001605 641312327 นายณัฐวุฒิ ภูทัดใบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1467700003283 641312326 นางสาวศศิกาญจน์ จิตรจักร์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ยังไม่ชำระ
1499900331740 641312325 นางสาวศิริภัสสร ทวีโคตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ชำระแล้ว
1480501278898 641312324 นางสาวศศิธร ขันสำรอง ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1480301215361 641312323 นางสาวคณิตา คอแก้ว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1489500006426 641312322 นางสาวพิมพ์ผกา มัชยา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงดาวเเจ้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800010312 641312321 นางสาวชลธิชา ศรีสมัย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1489500006426 641312320 นางสาวพิมพ์ผกา มัชยา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงดาวแต้งพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1470201188192 641312319 นางสาวชไมพร ขวากุพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1480301215361 641312318 นางสาวคณิตา คอแก้ว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1470201190651 641312317 นางสาวหทัยชนก มุงวงษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1419902112832 641312316 นายวรากร พึ่งสติ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยังไม่ชำระ
1749900864133 641312315 นางสาวกุลณัฐ โอปอ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพเซกา ยังไม่ชำระ
1478600018701 641312314 นายธนากร ทองเฉลิม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1489700007817 641312313 นายธนาธร ครุฌะวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480501278707 641312312 นายปิติพงษ์ ศิลา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
4616-001138-3 641312311 นางพิมล?รัตน์? ชมภูเลิศ? ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย?เทคนิค?เขาวง ชำระแล้ว
1468900007674 641312310 นางสาวพรทิพา คาทวงษ์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง ชำระแล้ว
1470401280351 641312308 นางสาวจิราภา พรหมไพสนฑ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1479900527717 641312307 นางสาวพรีชานิกา อาจพรม ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1430301357263 641312306 นายภูมิภัทร บุตรดี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า สกลนคร ชำระแล้ว
1479900528578 641312305 นางสาววรางคนา วงษ์น้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900528578 641312304 นางสาววรางคนา วงษ์น้อย เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480501275791 641312303 นางสาวสุพิชชา สมสุข บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1430901300505 641312302 นางสาวนภารัตน์ วงศา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ชำระแล้ว
1439900412898 641312301 นางสาวชัญญา เกษศิริ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ชำระแล้ว
1469900599297 641312300 นายภูวดล เกณฑ์สาคู การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ชำระแล้ว
1469900599297 641312299 นายภูวดล เกณฑ์สาคู การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ยังไม่ชำระ
1479900533687 641312295 ไม่ระบุคำนำหน้าชื่อจริยา แช่มชื่น นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1431000111479 641312294 นางสาวชลิตา พลภักดี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
1430301362861 641312293 นายจักรินทร์ คนซื่อ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชำระแล้ว
1430901305680 641312292 นางสาวญาณิศา ศรีนาทม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1369900599271 641312290 นายศุภณัฐ บรรเทา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900521018 641312289 นางสาวสุมินตรา ไมหาญ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1409903197751 641312288 นางสาวจิณนารา ใยบัว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านไผ่ ชำระแล้ว
1119902087407 641312287 นางสาวมนัสวรรณ เหลง้าลคร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1481000128703 641312286 นางสาวศศิวิมล นนเลาพล ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1470600143206 641312285 นางสาวสุฑิตา สิงห์ทองชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
1479000005455 641312284 นายพลวัฒน์ แก้วประทุม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1119902087407 641312283 นางสาวมนัสวรรณ เหง้าลคร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1418400001472 641312282 นางสาวอนัญพร ธินะธง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ยังไม่ชำระ
1478800011416 641312281 นางสาวจิรัตติกาล เขียนจันทา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900551855 641312280 นาย ธีรภัทร อินทรา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1609900586070 641312279 นาย ศรัทธา พระฮึด ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1478800013401 641312278 นางสาววิลัยพร เพลิศแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1478800011122 641312277 นางสาวฑิฆัมพร ผันพลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1100703376231 641312276 นางสาวญาดาวดี ศรีสมัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1139600172533 641312275 นายอัษฎาวุธ วงศ์ษาราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1200901339691 641312274 นางสาวกัตติกา ถวิล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478400004447 641312272 นางสาวบุษยาภรณ์ อุส่าห์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เจริญศึกษา ยังไม่ชำระ
5471100042765 641312271 นางสาววิดา มุงธิสาร มุงธิสาร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1489700004303 641312270 นายวีระพล ผาอินทร์ดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ชำระแล้ว
1339900739693 641312269 นางสาวพรสวรรค์ วรรณคำ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงศรีสะเกษวิทยาลัย2 ยังไม่ชำระ
1479300024013 641312268 นายชนันธร เสาวรส พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1479300024013 641312267 นายชนันธร เสาวรส เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1339900725668 641312266 นางสาววชิราภรณ์ ครุธตำคำ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2 ยังไม่ชำระ
1339900740772 641312265 นางสาวพรพิมล ทวีคูณ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ยังไม่ชำระ
1339900725668 641312264 นางสาววชิราภรณ์ ครุธตำคำ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย2 ยังไม่ชำระ
1479900559511 641312263 นางสาวพิมมาดา ฤทธิธาดา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1308200021519 641312262 นางสาวพัชราภรณ์ มินขุนทด บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1601101371598 641312261 นางสาวศุภมาส เจริญสว่าง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชนบทศึกษา ยังไม่ชำระ
1149700064589 641312260 นางสาวเบญจมาศ ใจท้ง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ยังไม่ชำระ
1149700064589 641312259 นางสาวเบญจมาศ ใจท้ง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนท่าเรือนิตยานุกูล ยังไม่ชำระ
1730601259841 641312258 นางสาวดาริกา เลิศล้ำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1104200277449 641312253 นายกิติพงษ์ ชัยบิล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1489200007788 641312252 นางสาวอาริยา กว้างบัวนา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900448671 641312251 นางสาวอริศรา อาป้อง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน ชำระแล้ว
5410101197761 641312250 นายคณพิชญ์ สุรันนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยังไม่ชำระ
1479900543402 641312249 นายปรเมศ ทุนิจ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1500101126682 641312248 นายธนวฒน์ เลาหาง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
1479900508496 641312246 นายมานะศักดิ์ ต่ายเนาว์ดง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ชำระแล้ว
1489900411671 641312245 นายภูมิพงษ์ ศรีชมภู การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1440601324476 641312244 นางสาวศิรินภา ดาคม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนบรบือ ยังไม่ชำระ
1439000010939 641312243 นางสาวนันทพร พิริยะสุทธิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา ยังไม่ชำระ
1430301354108 641312242 นายธวัชชัย โป้แล ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์53 ยังไม่ชำระ
1471400073671 641312240 นางสาวอาริสา ฤทธิ์ชัยสง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1470201197272 641312239 นางสาวเพ็ญนภา บุพศิริ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1489000007105 641312238 นางสาวพัชราภรณ์ มีสิมมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
1489000007105 641312237 นางสาวพัชราภรณื มีสิมมา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล๓(พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1430301342011 641312236 นางสาวอังคณา เข็มพันธ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1479000004891 641312235 นางสาวบุณญารักษ์ วงค์แดง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1489900447063 641312234 นายณาธาร จองจับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล3(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
1489900447063 641312233 นายณาธาร จองจับ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 (พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
148930001140 641312232 นางสาวจินทภา สายโอราช นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1259500024299 641312230 นายเปี่ยมปิติ พลวิเศษ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1339900713147 641312229 นางสาวสุวคนธ์ แสงใส เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสตรีสิริเกศ ยังไม่ชำระ
1478800014661 641312228 นายพิพัฒน์พงษ์ เดชโฮม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
2139000001281 641312227 นางสาวทิพยดา แสงรัตน์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเซกา ยังไม่ชำระ
1431000111479 641312226 นางสาวชลิตา พลภักดี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900547122 641312225 นางสาวพลอยไพลิน หนึ่งคำมี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1479900547122 641312225 นางสาวพลอยไพลิน หนึ่งคำมี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1431000118791 641312224 นางสาวทิพย์ญาดา คำสนิท บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
1119900554725 641312223 นายธนพล สุราชา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน สมุทรปราการ ยังไม่ชำระ
111990554725 641312222 นายธนพล สุราชา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กศน สมุทรปราการ ยังไม่ชำระ
1100703376338 641312221 นายฐิติพงศ์ มนต์อินทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ชำระแล้ว
1480701258726 641312220 นายพันธลักษณ์ ด้วงคำภา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนวังยางวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1209702005147 641312219 นายพัฒนชาติ วันดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทลัยนาหว้า มหาวิทลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1471400073078 641312218 นางสาวณัฐธิดา ปิยะนันท์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479000004751 641312217 นางสาวณัฐชยา ชูช่วง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนพรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1342200116000 641312216 นางสาวจิราวรรณ กาลพัฒน์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร อนุบาลจิรพัฒน์วิทยา ยังไม่ชำระ
1119901902611 641312215 นางสาวศิริลักษณ์ เครือพันธุ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900541116 641312214 นางสาวอัจฉริยา บุตรชาติ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1407800009585 641312213 นางสาวปิยธิดา ทัพธานี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนไตรคามวิทยา ยังไม่ชำระ
1104200277449 641312212 นายกิติพงษ์ ชัยบิล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1949900467256 641312211 นางสาวซัลวาณี วานิ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนดารุล ยังไม่ชำระ
1471600072873 641312210 นางสาวดวงเนตร บรรจง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านนาสีนวล ยังไม่ชำระ
1479900535205 641312209 นางสาวบุญญิสา พิลาโฮม บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478600040919 641312208 นางสาวช่อทิพย์ ฤกษ์งาม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1470600142188 641312207 นางสาวสุภาพร มหาโคตร พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนวาริชวิทยา ชำระแล้ว
1479300021758 641312206 นายภานุวัฒน์ จิตธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างเเดนดิน ยังไม่ชำระ
1479500004971 641312205 นางสาวอนุชนาถ ตุพิลา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479500004971 641312204 นางสาวอนุชนาถ ตุพิลา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1479500004971 641312203 นางสาวอนุชนาถ ตุพิลา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1490501196280 641312202 นางสาวศิราวรรณ พลวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
1490501196794 641312201 นางสาวทัศณี สุวรรณมงคล การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
1910501192026 641312200 นายสหรัฐ ปัตตะเน เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำยางพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1104300598581 641312199 นางสาวนพรัตน์ ฮมภาลาด พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1104300598581 641312198 นางสาวนพรัตน์ ฮทภาลาด พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1489900458995 641312197 นางสาวภาวนา สุ่ยหา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล3 พินิจพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
1100703373291 641312196 นางสาวอธิติยา เเสนสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ (พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
1469900585580 641312195 นางสาวรัตติยากร จรัสแผ้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1149700064589 641312193 นางสาวเบญจมาศ ใจท้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนท่าเรือ ยังไม่ชำระ
1479900480346 641312192 นางสาวอัยย์ลดา ศรีวิชัย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1139600175338 641312191 นางสาวสาวิตรี เกตุพิจิตร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1840801107823 641312190 นายนันทวัช หลักทอง ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1471500082818 641312189 นางสาวสุจิตตรา หลุ่มโสม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1103703539400 641312188 นางสาวยุพารัตน์ แสนศรี ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489900441588 641312187 นางสาวสริตา พานโมก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล3(พินิจพิทยานุสรณ์) ยังไม่ชำระ
1468000005471 641312186 นางสาวชุติกาญจน์ ภูเขาเขียว ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนองกุงศรีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1480701266681 641312185 นางสาวพาริณี พรมนิล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1479300020531 641312184 นายปณวัฒน์ บันเทิงใจ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1470201194982 641312183 นางสาวกัญญารตน์ ไมอักรี พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900454221 641312182 นางสาวอภัสรา แก่นจวง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
1489900446326 641312181 นางสาวปัทมวรรณ ขันธวิชัย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล3(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
1479000003240 641312180 นางสาวกวิสรา ทิพนม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1230301103981 641312179 นายภูชิต หมู่แสนกอ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1471400073671 641312178 นางสาวอาริสา ฤทธิ์ชัยสง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
2471100030011 641312177 นางสาวสุภาพร ปุนหาวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1749900875097 641312176 นายวิชาฤทธิ์ จำนงค์นอก บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1489900440182 641312175 นางสาวพรชิตา เสนารักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489300008239 641312174 นายธีรภัทร์ คัณทีกษ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1489900440182 641312173 นางสาวพรชิตา เสนารักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1809700416667 641312172 นางสาวนันทิดา สุพร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีชมภูวิทยา ชำระแล้ว
1489300012449 641312171 นายภูวนาถ อุนารี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1479900555541 641312170 นางสาวนิรชพร ธรรมทอน การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร ยังไม่ชำระ
1499900388067 641312169 นางสาวจริญาภรณ์ วันปลั่ง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1478600005480 641312168 นายอาทิศ ศรีดาดาว เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1480701259471 641312167 นางสาวมณีรัตน์ ปุ่มเป้า รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900527857 641312166 นางสาวเขมิกา หนองกุ่ม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1489900441286 641312165 นายกิตติศักดิ์ สิงห์งอย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1481100027682 641312164 นางสาวพิณลดา แสงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเซกา ชำระแล้ว
1489900443289 641312163 นางสาวจุฑามาศ อ้นมา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900424993 641312162 นายอนุวัฒน์ พันธ์นุราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900441286 641312161 นายนายกิตติศักดิ์ สิงห์งอย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1480101251976 641312160 นายชนาทิพ จัดตาดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1100703326853 641312159 นายชาญชัย วงศ์ภาสกร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1478800011521 641312158 นางสาวปาลิตา บุตรธิจักร บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1478500003213 641312157 นางสาวพรสินี โคตรทุมมา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489300011400 641312156 นางสาวจินทภา สายโอราช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1481000129041 641312155 นางสาวรัชฎาพร ต้อนโสกรี เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครพนมวิทยาคม ชำระแล้ว
1489900432627 641312154 นายธนพล ประนูวี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1471400073876 641312153 นางสาวปราจรีย์ สุขะพันธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1409800439603 641312152 นางสาวอทิตยา เอมโอษฐ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1471400081275 641312151 นางสาวพรทิพย์ ทันไธสง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1379900193909 641312150 นางสาวสุภาพร ปรือทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
1479900547211 641312149 นายอัครพงค์ บุญศิริชัยธนาโชติ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1339700012030 641312148 นางสาวอริสา เเขวงสุข รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนละทายวิทยา ยังไม่ชำระ
1489900432708 641312147 นางสาวอภิชญา มหาวงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1490300121576 641312146 นางสาวศศิวิมล พิกุลศรี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1489900432708 641312145 นางสาวอภิชญา มหาวงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1499900373299 641312144 นางสาวมัลลิกา อุทาวงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนมุกดาหาร ชำระแล้ว
1479900539171 641312143 นายกฤตกร นาหว่าน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1471001218641 641312142 นางสาววิลัยวัลย์ โคตะบิน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1730201396230 641312141 นางสาวสรัญญา มหาวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1479000003754 641312140 นางสาวอาภาสิริ สิงห์มหัน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1809902158006 641312139 นางสาวณัฐวดี หาสอดส่อง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1479000003754 641312138 นางสาวอาภาสิริ สิงห์มหัน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1479000003754 641312137 นางสาวอาภาสิริ สิงห์มหัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1809902158006 641312136 นางสาวณัฐวดี หาสอดส่อง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1470700057280 641312135 นางสาวศศิธร สาธุชาติ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1489300006899 641312134 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุกรรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนาคำราษฎร์รังสรรค? ยังไม่ชำระ
1489900430608 641312133 นายพลธิชัย ประกิ่ง ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
1489900442789 641312132 นายภรัณยู แสนโยธะกะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ชำระแล้ว
1489900442789 641312131 นายภรัณยู แสนโยธะกะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1489900442789 641312130 นายภรัณยู แสนโยธะกะ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1489300013429 641312129 นางสาวดวงมณี รุ่งรัตน์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479300023611 641312128 นางสาวลัดดาวัณย์ สมทอง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900377111 641312127 นายสุรเชษฐ์ โนเรศ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1470201195695 641312126 นายปฏิพัทธ์ คำฤาชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน?กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1479900545189 641312125 นายธนดล สุนันธรรม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900521018 641312124 นางสาวสุมินตรา ไมหาญ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900382565 641312123 นายพัชรพล พงษ์พานิชย์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1499900377375 641312122 นายกันตพัฒน์ ไพบูลย์ชิต บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1478500001776 641312120 นางสาวจิตรา ดำแดง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ยังไม่ชำระ
1479900521018 641312119 นางสาวสุมินตรา ไมหาญ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900385262 641312118 นางสาวศุภกานต์ ใจช่วง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาหาร ชำระแล้ว
1580401268784 641312117 นายราเมศ อินทะเสย์ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1490300117129 641312116 นางสาวศุภนิตา ชายทวีป ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1458300006219 641312115 นายวรพจน์ ศิริอรรถ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
1480501290065 641312114 นายวชิรพัชร ศรีนอ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
1479300018927 641312113 นายเนติพงษ์ เหลาพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1481000131895 641312112 นางสาวจีราภรณ์ เตยชันชะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
1480701268420 641312111 นางสาว พรรณธิภา วงค์ลคร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1481000134673 641312110 นางสาวอรียา อนุญาหงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ชำระแล้ว
1478800005599 641312109 นางสาวเกตมณี กุลภา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1830300086947 641312108 นางสาวธนาภรณ์ สุดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ ชำระแล้ว
1480701261425 641312107 นางสาวณัฐธิดา โสมแผ้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1100703376338 641312106 นายฐิติพงศ์ มนต์อินทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1480701266346 641312105 นางสาวณปภา อัคปัสสา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1749900842474 641312104 นางสาวชลธิชา โพธิ์น้อย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1418600024794 641312103 นางสาวบุษบา สีสมฤทธิ์ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ยังไม่ชำระ
1479900544280 641312102 นายฤทธิพงษ์ ถาสุราช บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1490300121193 641312101 นางสาวสุปรียา ผิวเหลือง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1490300123358 641312100 นางสาวศุภธิดา เทพรัง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนดอนตาลวิทยา ยังไม่ชำระ
1490400003052 641312099 นายdemoS labS วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470101381497 641312098 นางสาวอริสา สุภาษร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ยังไม่ชำระ
1499900360804 641312097 นางสาวมุกดา ชัยอาษา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1730601259841 641312096 นางสาวดาริกา เลิศล้ำ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1100703423263 641312095 นายกรวิชญ์ รอบคอบ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1319900887366 641312094 นายสิทธิชัย ผิวบาง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ หนองซนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480013000864 641312093 นางสาวปิยะธิดา ปานโพธิ์จารย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าเเร่ ชำระแล้ว
1490501196280 641312092 นางสาวศิราวรรณ พลวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1499900360804 641312091 นางสาวมุกดา ชัยอาษา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900522154 641312090 นางสาวฤทัย?ชนก? ขะมะ?รัตน์? ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนบ้านโพนแพงเจียรวนนท์อุทิศ๕ ยังไม่ชำระ
1480701261921 641312089 นายทนงศักดิ์ มงคล เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1478600024701 641312088 นายวิทยา วงศ์เอาะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1489300011043 641312087 นางสาวภัทราภรณ์ ศิริวงศ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1478600025057 641312086 นางสาวอนุธิดา พันภู การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1499900385262 641312085 นางสาวศุภกานต์ ใจช่วง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1499900385262 641312084 นางสาวศุภกานต์ ใจช่วง เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1417500014109 641312083 นายอภิสิทธิ์ บุญสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยา ชำระแล้ว
1480501275325 641312082 นางสาวพรรณพัชร สุวรรณศรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1470801371133 641312081 นางสาวแก้วมณี พรมมี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ชำระแล้ว
1490400117147 641312080 นางสาวรวิสรา แสงผุย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1490400117147 641312079 นางสาวรวิสรา แสงผุย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1490400117147 641312078 นางสาวรวิสรา แสงผุย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479300015642 641312077 นายชัชพงศ์ ศรีละวัลย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1100703344801 641312076 นายเจษฎา โซ่เมืองแซะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงหลวงวิทยา ชำระแล้ว
1489900449325 641312075 นางสาวรติกานต์ คำจันทร์ศรี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1350101658562 641312074 นายปกาสิต กอแก้ว การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย ยังไม่ชำระ
1471700035384 641312073 นางสาวมาลิสา ลาซ้อน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำยางพิทยาคม ชำระแล้ว
1430301343335 641312072 นางสาวกุลธิดา ดอกคำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบึงกาฬ ยังไม่ชำระ
1478800014741 641312071 นางสาวศรัณญา พรมแสง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1471500082672 641312070 นางสาวพิทยารัตน์ ยางธิสาร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้าสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478600015485 641312069 นางสาวฐิตาภา นาเหลากลาง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
1439000011226 641312068 นายวันชนะ พุดชา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยยาคม ชำระแล้ว
1471500082672 641312067 พันเอก(พิเศษ)หม่อมราชวงศ์พิทยารัตน์ ยางธิสาร ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนร่มเกล้าสกลคร ยังไม่ชำระ
2349500001504 641312066 นางสาวอรยา วงศ์?สง่า? ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศรีเมือง?วิทยาคาร? ยังไม่ชำระ
1439000011226 641312065 นายวันชนะ พุดชา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยยาคม ยังไม่ชำระ
1479900543780 641312064 นายภูริทัศน์ สุพรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยา ชำระแล้ว
1478800013401 641312063 นางสาววิลัยพร เพลิศแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1430901302486 641312062 นายพชร แก้วกันยา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1478600032690 641312061 นางสาวอรอุมา ยันตะพันธ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900440182 641312060 นางสาวพรชิตา เสนารักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470401281021 641312059 นางสาวจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ราชประชานุเคราะห์ 53 ยังไม่ชำระ
1408300006901 641312058 นางสาววิสาลินี ทิพย์แสง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุบลรัตน์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900555184 641312057 นายธีรภพ บรรณาลัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1470401285001 641312056 นายขจรศักดิ์ อินทะมาศ วิทยาการข้อมูล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1528900004569 641312055 นายกฤษดา สายมา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ยังไม่ชำระ
1809902173714 641312054 นางสาวฐิตินันท์ จันทร์พิชัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
1470401285418 641312053 นางสาวเมธิณี ประเทพา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1481000130201 641312051 นายธีรพัฒน์ อนุญาหงษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900559678 641312050 นายปรัชญา โพนนาค รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1499900385891 641312049 นางสาวพิรดา พันธ์มุก เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาหาร ชำระแล้ว
1950200066234 641312048 นางสาวใอรีนา ยาโงะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์40 ยังไม่ชำระ
1479900562385 641312047 นางสาวอรัญญา ชินธุวงษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลทวาปี ยังไม่ชำระ
1489900457468 641312046 นางสาวสุพัตรา ชามาตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนชุมชนเทศบาล3(พินิจพิทยานุสรณ์) ชำระแล้ว
1481000121644 641312045 นางสาวจิรนันท์ อนุญาหงษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1439900412898 641312044 นางสาวชัญญา เกษศิริ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1489300006899 641312043 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุกรรณ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนนาคำราษฎร์สรรค์ ชำระแล้ว
1481000134142 641312042 นางสาวนันธิชา ศิริญาต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รรฺโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1409400004812 641312041 นางสาวปนัดดา คำพิทุย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ยังไม่ชำระ
1479900551235 641312040 นายภาณุพงศ์ ภูจำเนียร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1480301212966 641312039 นางสาวศศิกานต์ ไตรเทน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
1430601268011 641312038 นายอภินันท์ ชนะหาร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ชำระแล้ว
1339600034899 641312037 นางสาวศิรัญญา เทพรักษา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ยังไม่ชำระ
143900011005 641312036 นายชัชวาล ชารัมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
2839901059061 641312035 นายราชภูมิ จิตตะพานิช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ชำระแล้ว
1490400114971 641312034 นายธนกร สุคำภา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1478600024085 641312033 นางสาวญาณี ศรีวงษา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480501283808 641312032 นายพันกร ปุ่มลัด การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาถ่อนพัฒนา ชำระแล้ว
1104300598581 641312031 นางสาวนพรัตน์ ฮมภาลาด บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1480701262120 641312030 นางสาวภัคจิรา เสนาพล บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1478800007249 641312029 นางสาวกุลธิดา ก่ำจำปา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนโพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1480301212664 641312028 นายนัฐพงษ์ ศรีหะมงคล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ชำระแล้ว
1103100762077 641312027 นางสาวสุวารี มณีกรรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478600029290 641312026 นางสาวจิรัชยา แก่นท้าว บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ โรงเรียนสว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1489900432627 641312025 นายธนพล ประนูวี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1479300020964 641312024 นางสาวเพชรลดา พลับเพลิง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1469900568391 641312023 นางสาวทิพพาภรณ์ โสวิชัย บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนกมลาไสย ยังไม่ชำระ
1471700036763 641312022 นางสาวบุษบา แสงวงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ยังไม่ชำระ
1478800018402 641312021 นางสาวรุ่งตะวัน นุประทุม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1478800011122 641312020 นางสาวฑิฆัมพร ผันพลี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1470600143761 641312019 นางสาวสกุลเกต ระวิน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
1408300006839 641312018 นางสาวศุกภัทรชรินทร์ ศิริโสม บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อุบลรัตน์พิทยาคม ชำระแล้ว
1470101379182 641312017 นางสาวบุษบา ขาวหนู การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1490501196972 641312016 นางสาววิลาวรรณ สุวรรณมงคล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
1479900561800 641312015 นางสาวจิราภรณ์ ผันกลาง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1470401280793 641312014 นางสาววรรัตน์ กวานดา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1478800014148 641312013 นางสาววรรณิญา คุ้มครอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1480701251861 641312012 นางสาวศิริยากร วงค์วิวงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1490400003052 641312011 นายทดสอบ ทดลอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชำระแล้ว
1418000019072 641312010 นางสาวเนตรดาว โสดาวิชิต คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1470201199046 641312009 นายวุฒิชัย ใยปางแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1419902108975 641312008 นางสาวกังสดาล บุญใหญ่ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร หนองคายวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1489300014751 641312007 นางสาวอลิสรา สืบพา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1499900363889 641312006 นายวิชิต ศิริพัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนผาเทิบวิทยา ชำระแล้ว
1470600142331 641312005 นางสาวชลธิชา ทุ่มอุทัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1471700037247 641312004 นางสาววรรณชลี แก้วมุงคุณ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ยังไม่ชำระ
1499900374244 641312003 นางสาวนิภานันท์ วงษ์ชา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1499900375224 641312002 นางสาวปนัดดา เทพสุริย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1430301347586 641312001 นางสาวธนภัค ภูฉายา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
1100201652592 641312000 นางสาววรรธนา พลเวียง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1438300005484 641311999 นางสาวขัตติยา เสาะสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีวิไลวิทยา ชำระแล้ว
1478800007613 641311998 นายภาณุวัฒน์ เคนไชยวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ชำระแล้ว
1478800009861 641311997 นางสาวศุภชา โชคชัย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1478800009128 641311996 นายมงคล โสมสุพิน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1478800012439 641311995 นายศราวุฒิ อดทน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1490400108997 641311994 นางสาวสุนิษฐา บาดตาสาว วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900532443 641311993 นางสาวรสสุคนธ์ ผาลือคำ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1479000005374 641311992 นางสาวฑิฆัมพร ฤทธิ์มูลชา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศึกษาประชาสามัคคี ชำระแล้ว
1471400074007 641311991 นางสาวนันทิตา คำลือฤทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เต่างอยพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1439900425817 641311990 นางสาวสุดารัตน์ ศรีลาพัฒน์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีวิไลวิทยา ยังไม่ชำระ
1471400074007 641311989 นางสาวนันทิตา คำลือฤทธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1470801376470 641311988 นางสาวกมลชนก พรมเรียน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1417600006558 641311987 นายสมชาย จิตมาตย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1499900381216 641311986 นายศุภชาติ วาปี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน ชำระแล้ว
1489000006273 641311985 นางสาวปวีณา รักษพล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาชัยวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701252311 641311984 นางสาวสุดารัตน์ ไกยะสวน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1489000006273 641311983 นางสาวปวีณา รักษาพล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาชัยวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471400073884 641311982 นางสาวพจนา ชัยขันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร เต่างอยพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1480501281341 641311981 นายชัยพร ไชยต้นเทือก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาแกสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1481000128151 641311980 นางสาวคฑามาศ เตโซ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
1480501278898 641311979 นางสาวศศิธร ขันสำรอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยังไม่ชำระ
1470600142196 641311978 นายวิทยุทธ จันทะฝ่าย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1479900527717 641311977 นางสาวพรีชานิกา อาจพรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ศึกษาประชาสามัคคี ยังไม่ชำระ
1499900376689 641311976 นางสาวพัชรพร ใจช่วง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นวมินทราชูทิศ อีสาน ชำระแล้ว
1489900451711 641311975 นางสาวอรอุมา สูตรสุคนธ์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478800007877 641311974 นายสุพจน์ มณีวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1489900443289 641311973 นางสาวจุฑามาศ อ้นมา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478900012571 641311972 นายศราวุฒิ ศรียางนอก นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470600140371 641311971 นางสาวปิยนุช คำมิ่งมิตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1438400003599 641311970 นางสาวสุภาพร สุขรี่ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ท่าดอกคำวิทยาคม ชำระแล้ว
1430301351389 641311969 นางสาวชลธิชา อับไพ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บุ่งคล้านคร ชำระแล้ว
1478900012571 641311968 นายศราวุฒิ ศรียางนอก การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1471700037247 641311967 นางสาววรรณชลี แก้วมุงคุณ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ยังไม่ชำระ
1119901943423 641311966 นางสาวขวัญธิดา รักษาภักดี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1480501275325 641311965 นางสาวพรรณพัชร สุวรรณศรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1850500018597 641311964 นางสาวอลิษา โต๊ะหว่าง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สุขสำราญราษฏร์รังสรรค์ ยังไม่ชำระ
1102003472255 641311963 นางสาวจุฑารัตน์ สุรินทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1499900376689 641311962 นางสาวพัชรพร ใจช่วง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นวมินทราชูทิศ อีสาน ยังไม่ชำระ
1348400002569 641311961 นางสาวณัฐนรี วิสินเสต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1470700057476 641311960 นายภานุวัตร คำหงษา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1481000129025 641311959 นางสาวภควดี อนุญาหงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
1470600143991 641311957 นางสาววรัญญา ดวงสีทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1499900374244 641311956 นางสาวนิภนันท์ วงษ์ชา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร คำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1489300007411 641311955 Miss.ดาวประกาย อินทริง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สนธิราษฎร์์์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900512442 641311954 นายธนพล ผาใต้ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 ชำระแล้ว
1470700056895 641311953 นางสาวอธิชา สีมาวงษ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ชำระแล้ว
1489900440310 641311952 นางสาวปิยฉัตร ดีสัตถา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1479900547084 641311951 นางสาวอมรรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" ยังไม่ชำระ
1499900364664 641311950 นางสาวศรุตา ผากา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาหาร ชำระแล้ว
1478800013117 641311949 นางสาวปิยะพร? ต้นถา?แก้ว? การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1478800008946 641311948 นางสาววิภาดา คิดโสดา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
1430901302788 641311947 นางสาวธัญลักษณ์ คำธิ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เซกา ยังไม่ชำระ
1470801373144 641311946 นางสาวณิชาภัทร พุทธสาร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1489900451711 641311945 นางสาวอรอุมา สูตรสุคนธ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900363889 641311944 นายวิชิต ศิริพัฒน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผาเทิบวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901302869 641311943 นางสาววราภรณ์ เสนาบุญ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เซกา ชำระแล้ว
1478800014148 641311942 นางสาววรรณิญา คุ้มครอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนงามศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900549001 641311941 นายนนทวัฒน์ พิมพิการ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1478600027301 641311940 นางสาววิลัยพร อุปโคตร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชำระแล้ว
1479900551090 641311939 นายเกริกพล บุญมาวงศ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1481000134061 641311938 นางสาวฐปนีย์ กรีสอนคม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1478600012885 641311937 นางสาววิชชุดา โสพิพันธ์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร การกุศลวัดบูรพา ยังไม่ชำระ
1639900377462 641311936 นางสาววิภาดา ผาลี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านแพงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470700057239 641311935 นางสาวเจนนภา จันทา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ชำระแล้ว
1481000130848 641311934 นายยุทธนา กล่อมกัน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุเทนพัฒนา ยังไม่ชำระ
1478900012571 641311933 นายศราวุฒิ ศรียางนอก การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1468900003415 641311932 นายเจษฎา พันธุ์คุ้มเก่า เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
1479900527130 641311931 นางสาวพรพิมล กรพันธุ์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1479000007245 641311930 นางสาวปนัดดา ภูด่านงัว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ ชำระแล้ว
1419902108975 641311929 นางสาวกังสดาล บุญใหญ่ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร หนองคายวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1489300011558 641311928 นางสาววิชญา ยะภักดี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บ้านข่าพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470201191703 641311927 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เหลือง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ชำระแล้ว
1479900535906 641311926 นางสาวทิพยาภา ทองเรือง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
1480500233386 641311925 นางสาวเอื้องเกวลี ชลรินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ชำระแล้ว
1489300004675 641311924 นายชาญชล พลหาญ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1480501277361 641311923 นางสาวนัฐการ จันทะนะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุพนม ยังไม่ชำระ
1229900980669 641311922 นางสาวอาทิติยา คุณพระเมตตา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้าสกลนคร ชำระแล้ว
1103100762077 641311921 นางสาวสุวารี มณีกรรณ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ส่องดาววิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490300122840 641311920 นางสาวจิรดา ดีดวงพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาหาร ชำระแล้ว
1499800003309 641311919 นางสาวพีรยา การะเนตร การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1480501279568 641311918 นายภูดินันท์ ภูวานคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1101801288434 641311917 นางสาวรัตนวดี ชูคัญหอม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900546401 641311916 นางสาวเสาวลักษณ์ โคตรวงศ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1489900445478 641311915 นางสาวปิยนุช ไถวสินธุ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900448248 641311914 นางสาววริศรา แสนดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคนิคนครพนม ยังไม่ชำระ
1499900382123 641311913 นายภูมิพัฒน์ บุญทา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุกดาหาร ชำระแล้ว
1470801362037 641311912 นางสาวปนัดดา โคตรปัญญา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1478800013737 641311911 นายอานันท์ พูผานี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1619900419611 641311910 นางสาวอภิญญา วิเขตกิจ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองฉางวิทยา ยังไม่ชำระ
1480701263657 641311909 นางสาวพรพิมล วงค์ตาทำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาแกพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900444781 641311908 นางสาวดวงลัดดา อุดสุข เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1490501198444 641311907 นางสาวณัฐธิดา โคตรพันธ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผึ่งแดดวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1489900440182 641311906 นางสาวพรชิตา เสนารักษ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1489900444781 641311905 นางสาวดวงลัดดา อุดสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำเตยอุปถัมภ์ ชำระแล้ว
1489900444781 641311904 นางสาวดวงลัดดา อุดสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำเตยอุปถัมภ์ ยังไม่ชำระ
1479900537348 641311903 นางสาวมณีรินทร์ จันทร์โท นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479900551073 641311902 นางสาวศิรินทิพย์ นาอุดม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900561524 641311901 นางสาวอรนลิน มนตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1431000119721 641311900 นางสาวสุดารัตน์ บุตรพรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปากคาดพิทยาคม ชำระแล้ว
1418600035974 641311899 นางสาวกานต์สิริ ใจสามารถ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แชแลพิทยานุสรณ์ ชำระแล้ว
1478600032609 641311898 นางสาวอรอุมา ยันตะพันธ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ แวงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481000134606 641311897 นางสาวรัตนา ลาดงเมย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1481000134606 641311896 นางสาวรัตนา ลาดงเมย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ชำระแล้ว
1479900549915 641311895 นางสาวกัลยรัตน์ จินดากลาง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี?อุตสาหกรรม?ศรีสงคราม? ชำระแล้ว
1489200009373 641311894 นางสาวจุฑามณี วงษาเนาว์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1479300018251 641311893 นางสาววิภารัตน์ ถินราช ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พังโคนวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900523525 641311892 นายกฤษฎา จันทะแสน บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร กุสุมาลย์วิทยาคม ชำระแล้ว
1478900006317 641311891 นางสาวนงค์ลักษ์ พงษ์ศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1478800013265 641311890 นางสาวแวววิมล ประลอบพันธ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900465967 641311889 นางสาวพรฉวี นินจันทร์บุตร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1478800018402 641311888 นางสาวรุ่งตะวัน นุประทุม เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900541213 641311887 นางสาวสโรชา ไชยบิน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1479900541221 641311886 นางสาวสโรชิน ไชยบิน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1480701263851 641311885 นางสาวภัทธวรินทร์ บริบูรณ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1478800011122 641311884 นางสาวฑิฆัมพร ผันพลี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1489300004675 641311883 นายชาญชล พลหาญ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ ยังไม่ชำระ
1439000008292 641311882 นางสาวสุภัชตรา จิตนาม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนทองประชาสรรค์ ชำระแล้ว
1399000018191 641311881 นางสาววนิดา ทองศรี ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นากอกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1479900522103 641311880 นายวงศพัทธ์ วงษ์หาญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900470502 641311879 นางสาวสุนิสา ฮามวงค์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1339400006786 641311878 นางสาวสุนันท์ธิตา ต้นคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สว่างแดนดิน ชำระแล้ว
1339400006786 641311877 นางสาวสุนันท์ธิตา ต้นคำ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479300020964 641311876 นางสาวเพชรลดา พลับเพลิง การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่ชำระ
1489900441821 641311875 นางสาววรรณภา พลอาสา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านผึ้งวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1559900414288 641311874 นางสาวพรทิพย์ แซ่เติน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ชำระแล้ว
1489000000712 641311872 นางสาวอนุชชิดา มนต์มี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489000000712 641311871 นางสาวอนุชชิดา มนต์มี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900549915 641311867 นางสาวกัลยรัตน์? จินดากลาง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัย?เทคโนโลยี?อุตสาหกรรม?ศรีสงคราม? ยังไม่ชำระ
1479900549915 641311866 นางสาวกัลยรัตน์? จินดากลาง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยี?อุตสาหกรรม?ศรีสงคราม? ยังไม่ชำระ
1489900442622 641311865 นางสาวธันย์ชนก พระไชย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ยังไม่ชำระ
1480701263444 641311864 นายปิยะพงษ์ คำมุงคุณ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คำแสนวิทยาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1439900437157 641311863 นายณัฐวุฒิ ไม่เศร้า เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม กุดบงพิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1430901302435 641311862 นางสาวจิราวรรณ ศิริดล ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ยังไม่ชำระ
1408600005480 641311861 นายชยพัทธ์ ผะสมเพชร ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นากอกวิทยาคาร ชำระแล้ว
1399000021532 641311860 นางสาวผกามาศ กีเวิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นากอกวิทยาคาร ชำระแล้ว
1399000021532 641311859 นางสาวผกามาศ กีเวิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นากอกวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1480501280426 641311858 นางสาวอริสา บุญมารัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุ่มเหม้าประชาสรรค์ ยังไม่ชำระ
1481000133731 641311857 นางสาวจิรวรรณ ไชยกา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาเดื่อพิทยาคม ชำระแล้ว
1489300015421 641311852 นางสาวชลธิชา คำชนะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471500082133 641311850 นางสาวกมลวรรณ สิงห์คำมา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่มเกล้าสกลนคร ยังไม่ชำระ
1471500082133 641311849 นางสาวกมลวรรณ สิงห์คำมา เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่มเกล้าสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900519935 641311847 นางสาวธัญชนก ไชยวงคต สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1471700037506 641311846 นางสาวสุธิดา คำสีพล การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1479900519935 641311845 นางสาวธัญชนก ไชยวงคต สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1489500003681 641311844 นางสาวฤทัยรัตน์ หนูมั้น รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดฉิมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1417600009662 641311843 นายภานุวัฒน์ แสนสุข คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศรีธาตุพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701267199 641311842 Miss.ศิริลักษณ์ แก้วพิกุล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1480701265404 641311841 Miss.ธารารัตน์ แก้วมะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1460600170548 641311840 นายฑานนท์ ชราโรจน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เขาวงพิทยาคาร ชำระแล้ว
148920009373 641311839 นางสาวจุฑามณี วงษาเนาว์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1470401277733 641311838 นางสาวมาตา ศรีลารักษ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
1470801376399 641311837 นางสาวภิญญดา สว่างวงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470801376399 641311836 นางสาวภิญญดา สว่างวงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1470801376399 641311835 นางสาวภิญญดา สว่างวงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900477116 641311834 นางสาวจุฑาทิพย์ น้อยคำลี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1470801376399 641311833 นางสาวภิญญดา สว่างวงค์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภูดินแดงวิทยา ชำระแล้ว
1478800014288 641311832 นายสรวิชญ์ ธรรมรักษ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1479500005098 641311831 นายทยากร ราชครุฑ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1399000020439 641311830 นางสาวสุดารัตน์ ชัยผล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นากอกวิทยาคาร ชำระแล้ว
1101501167470 641311829 นางสาวอิสริยาภรณ์ คิอินธิ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อากาศอำนวยศึกษา ชำระแล้ว
1479900541698 641311828 นางสาวสุพรรษา เสนาไชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1489300010012 641311827 นางสาวอชิรญาณ์ ขันทะชา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1103703566806 641311826 นางสาวศุภนิตานันท์ เวียงสมุด ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านดุงวิทยา ชำระแล้ว
1430901302320 641311825 นายศิรวุฒิ ศรีทารัตน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านหนองแก่งทราย ชำระแล้ว
1430901302320 641311824 นายศิรวุฒิ ศรีทารัตน์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านหนองแก่งทราย ยังไม่ชำระ
1479900561362 641311823 นางสาวสิริยากร นาใต้ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1301701381830 641311822 นางสาวเกวลิน เฟื้องบริบูรณ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1480701263657 641311821 นางสาวพรพิมล วงค์ตาทำ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ นาแกพิทยาคม ชำระแล้ว
1470201196179 641311820 นางสาวเนตรดาว ก้อนแพง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ กุสุมาลย์วิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481000114346 641311819 นางสาวปิยานุช มณีรัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1471700037905 641311818 นางสาวเนตรดาว จันทรังษี เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1471700037905 641311817 นางสาวเนตรดาว จันทรังษี เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1479900528667 641311816 นายจิรเดช โคสาสุ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1490300122211 641311815 นายธีรศักดิ์ ยืนยง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ผาเทิบวิทยา ชำระแล้ว
1490700063051 641311814 นายชิตพล นันทราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนองสูงสามัคคีวิทยา ชำระแล้ว
1417100011463 641311813 นางสาวพิกุลทอง เประกันยา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุดรธานีพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1479900561192 641311812 นายกนิษฐภาดา มาตราช เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1499900374881 641311811 นางสาวภัทราภรณ์ นนทะแก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มุกดาวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1179900419160 641311810 นางสาวทิพรัตน์ สินทรธง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479900544760 641311809 นางสาวทยิดา สนอุดม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1478400003548 641311808 นางสาวเนตรนภา พรมลา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาบริหารการเงิน) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ยังไม่ชำระ
1479500005179 641311807 นางสาวสัภยา อุธาลุน เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1439200003430 641311806 นางสาวชิตชนก สุกันยา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่าดอกคำวิทยาคม ชำระแล้ว
1470401281234 641311805 นายธนวัฒน์ ธิวะโต เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1478900012210 641311804 นางสาวอนุธิดา เจริญสุข ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1478900012201 641311803 นางสาวอนุปรียา เจริญสุข ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1479300020301 641311802 นางสาวกัลยณัฎฐ์ มูลโพธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1480501279860 641311801 นางสาวกมลรัตน์ แสงพรมชาลี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1478900006503 641311800 นายณัฐวัช ยมภูมี สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1478900012210 641311799 นางสาวอนุธิดา เจริญสุข ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1481000131003 641311798 นางสาวสุภัทรตรา ไชยพรม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ยังไม่ชำระ
1481000132301 641311797 นางสาวอริษา มีปี้ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ชำระแล้ว
1470600143991 641311796 นางสาววรัญญา ดวงสีทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1470600141751 641311795 นางสาวอาภรณ์ ลุนปุย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1479300009618 641311794 นายสิทธินนน์ ไชยปัญหา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1104300487917 641311793 นายสหภาพ สีพารา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค้อวิทยาคม ชำระแล้ว
1470600140371 641311792 นางสาวปิยนุช คำมิ่งมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวาริชภูมิ ยังไม่ชำระ
1104300487917 641311791 นายสหภาพ สีพารา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ค้อวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490400108997 641311790 นางสาวสุนิษฐา บาดตาสาว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900545189 641311789 นายธนดล สุนันธรรม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900534853 641311788 นางสาวปิยะพร เถิงนำมา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชำระแล้ว
1103703453670 641311787 นางสาวจุติพร ผิวเดช การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้าสกลนคร ชำระแล้ว
1489200007079 641311786 นางสาวอัญชิตา คะสุดใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ชำระแล้ว
1480801185798 641311785 นางสาวบุษยรัตน์ มัยวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมศรีสงคราม ยังไม่ชำระ
1478900009600 641311784 นางสาวเมธินี ลีดอกไม้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1100501554421 641311783 นายมานิต กุลสอนนาน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ยังไม่ชำระ
1101501167470 641311782 นางสาวอิสริยาภรณ์ คิอินธิ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อากาศอำนวยศึกษา ยังไม่ชำระ
1489900441227 641311781 นางสาวอภิชญา อุ่นศิริ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านแพงพิทยาคม ชำระแล้ว
1499900128162 641311780 นางสาวระพีพรรณ ตอพล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) วิทยาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1489900411735 641311779 นางสาวศรัญญา ผลวาด บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ปลาปากวิทยา ยังไม่ชำระ
1149600078405 641311778 นางสาวศิริวรรณ จอมสีวัน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1430400173586 641311777 นางสาวยุพารัตน์ สุภาปุ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีการเกษตร พรเจริญวิทยา ยังไม่ชำระ
1470600140690 641311776 นางสาวญาณิสา มูลเอก รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1749900888423 641311775 นางสาวพรนิภา นพรัตน์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โพนพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1419902079258 641311774 นายปธานิน สายเพีย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1438400003068 641311773 นายณัฐพร พิมพ์ทอง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่าดอกคำวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1419902079258 641311772 นายปธานิน สานเพีย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489200003855 641311771 นางสาวกัญญารัตน์ พันธุกาง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ยังไม่ชำระ
1479500005331 641311770 นางสาวกนกพร ศรีมุกดา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กุดบากพัฒนาศึกษา ยังไม่ชำระ
1199900848443 641311769 นางสาวจรียา อ้วนทา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บึงโขงหลงวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470600141904 641311768 นายพัชรพล สอนสมนึก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวาริชภูมิ ชำระแล้ว
1479900586381 641311767 นางสาวอัญชราภรณ์ ตันสมรส เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาแกสามัคคีวิทยา ยังไม่ชำระ
1430901300505 641311766 นางสาวนภารัตน์ วงศา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1469900578397 641311765 นางสาวชวพร คุ้มหินลาด การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) ยังไม่ชำระ
1478900010845 641311764 นางสาวปานตะวั ทองคำ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1470801377085 641311763 นางสาววรัญญา วะสัตย์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1439900412898 641311762 นางสาวชัญญา เกษศิริ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1439900412898 641311761 ร้อยเอกหม่อมหลวงชัญญา เกษศิริ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เจ็ดสีวิทยาคาร ยังไม่ชำระ
1469000010467 641311760 นางสาวอรชา พลเยี่ยม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บัวขาว ชำระแล้ว
1469000010467 641311759 นางสาวอรชา พลเยี่ยม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ บัวขาว ยังไม่ชำระ
1430301352318 641311758 นางสาวชญานิน แสนสุภา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาสวรรค์พิทยาคม ยังไม่ชำระ
5470101179062 641311757 นางสาวชนาพร ประเทพา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1489900449601 641311756 นายธนพัฒน์ หอมแพงไว้ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เรณูนครวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1478900010845 641311755 นางสาวปานตะวัน ทองคำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1103703527011 641311754 นางสาวประภัสรา เทียมทัด ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผาเทิบวิทยา ยังไม่ชำระ
1478900010845 641311753 นางสาวปานตะวัน ทองคำ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1478900006899 641311752 นางสาวปรีภรณ์ พรมสาร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1490400117147 641311751 นางสาวรวิสรา แสงผุย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดงหลวงวิทยา ยังไม่ชำระ
1479300009961 641311750 นายเศรษฐา แก่นท้าว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บ้านม่วงพิทยาคม ชำระแล้ว
1479900560960 641311749 นางสาวพรนภา ทาศรีภู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้าสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900560960 641311748 นางสาวพรนภา ทาศรีภู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้าสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900544140 641311747 นางสาววรรณธิดา มีนเกษร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้า ชำระแล้ว
1489300008123 641311746 นางสาวอรปรียา โยธาจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1470600141165 641311745 นางสาวทิวารัตน์ ภูผาเงิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธรรรมบวรวิทยา ชำระแล้ว
1470801362037 641311743 นางสาวปนัดดา โคตรปัญญา ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1479900550042 641311742 นางสาววนารี วงศ์อินทร์อยู่ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลนครพัฒนศึกษา ยังไม่ชำระ
1418600035974 641311741 นางสาวกานต์สิริ ใจสามารถ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แชแลพิทยานุสรณ์ ยังไม่ชำระ
1489900442789 641311740 นายภรัณยู แสนโยธะกะ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปิยะมหาราชาลัย ยังไม่ชำระ
1479900536384 641311739 นางสาวกรรณณิกา ผาอินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ชำระแล้ว
1479900536384 641311738 นางสาวกรรณณิกา ผาอินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร ยังไม่ชำระ
1418600025138 641311737 นายปริญญา เสริฐศรี เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ธรรมบวรวิทยา ยังไม่ชำระ
1479900521760 641311736 นางสาววัชราภรณ์ เวียงบาล การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ธาตุนารายณ์วิทยา ชำระแล้ว
1479900560960 641311735 นางสาวพรนภา ทาศรีภู ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่มเกล้าสกลนคร ยังไม่ชำระ
1479900544140 641311734 นางสาววรรณธิดา มีนเกษร บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1479900544140 641311733 นางสาววรรณธิดา มีนเกษร บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ ร่มเกล้า ยังไม่ชำระ
1419902133805 641311732 นางสาวธันย์ชนก จันทร์ขอนแก่น ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1479900552134 641311731 นายลัทธพล จันทะวงศ์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900544760 641311730 นางสาวทยิดา สนอุดม ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1479900531633 641311729 นายชัยกมล วิเศษสา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900532541 641311727 นายเกียรติศักดิ์ มหาสุขุม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ชำระแล้ว
1479900549290 641311726 นางสาวญาณิศา ทิพย์สุวรรณ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สกลราชวิทยานุกูล ยังไม่ชำระ
1489900452725 641311723 นางสาวธัญลักษณ์ ลาวงษ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นครพนมวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1108001417489 641311721 นางสาวกานต์พิชชา โพธิ์ศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ มัธยมวานรนิวาส ยังไม่ชำระ
1900101361955 641311719 นางสาวอรนุช ดีโท รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจัดการ คำยางพิทยาคม ชำระแล้ว
1471001214956 641311717 นางสาวเพ็ญภักดิ์ พนอมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) วิทยาการจั