รายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์) ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2563 ถึง 12 มิถุนายน 2563
จำนวผู้สมัคร 964 คน
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา (หลักสูตร) ระดับการศึกษา ชำระค่าสมัคร
1470801373781 641310985 นางสาววิชุดา คำโคตรสูนย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300007411 641310984 Miss.ดาวประกาย อินทริง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600019358 641310982 นางสาวชนินาถ วงค์ภักดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489400009007 641310981 นายปาวพล พ่อครองค์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471400073273 641310980 นายธราเทพ ดากาวงศ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900536686 641310979 นางสาวฐาปนี บุระเนตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470101582141 641310978 นางสาวศิริโสภา ก้อนคำใหญ่ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401283407 641310977 นางสาวอภิยดา เรืองสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900529639 641310976 นางสาวโชติมณี เดชผล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
147021197159 641310975 นางสาววรรณวิษา ดวงภักดี เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900527393 641310974 นายจิรเมธ ศิริพงศ์สิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1250801104293 641310973 นางสาวอัญชลี ศรีสมัย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800007249 641310972 นางสาวกุลธิดา ก่ำจำปา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800015063 641310971 นางสาวอัญณิชา แพงสา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800012315 641310970 นางสาวกิตติรักษ์ ใจหาญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600141718 641310969 นางสาวภคนันท์ จันทร์โพธิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1848500003937 641310968 นางสาววิยะดา พรหมศิริ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1468900004489 641310967 นางสาวรสิตา ธิสังกะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900456526 641310966 Mr.สุทธิดา หล้าอ่อน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900531811 641310965 นายอนันตเดช บุญทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300008123 641310964 นางสาวอรปรียา โยธาจันทร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701259552 641310963 นายภานุวัฒน์ พ่อสาน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600022503 641310962 นางสาวพรสินี สุริยันต์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900559457 641310961 นางสาวจารุวรรณ นามาจอมศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801376712 641310960 นายวัชรพล อุ้ยวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900563128 641310959 นางสาวขวัญฤดี ชาแสน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1475100002624 641310958 นางสาวธิดารัตน์ ชัยฤาชา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119600051574 641310957 นายนพนันท์ รัตนปัญญา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900537712 641310956 นาย ศิวนนท์ หอมมะลิ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430501491346 641310955 นางสาวจิระนันท์ เทพา พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900547726 641310954 นางสาวสุพัตรา? วงศ์?สงคราม? บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900556539 641310953 นายพรประสิทธิ์ จักรพิมพ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500002579 641310952 นางสาวฐาปนีย์ ทิพย์คำมี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900536902 641310951 นางสาวกันธิชา กองโพธิ์ชัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438300004062 641310950 นางสาวนฤมล จำปาทอง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900460124 641310949 นางสาวกิจติตา เพ็งศิลป์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1919900315294 641310948 นางสาวอภิรดี ถิ่นทอง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1102400141158 641310947 นางสาวศิรภัสสร ดีจิตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1848500006421 641310946 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีนุกูล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438300004127 641310945 นายกิตติวุฒิ ลุนลีลา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438300002353 641310944 นายอนุชา แก้วภักดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301353306 641310943 นายเอกภพ หินอุดม เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100703340929 641310942 นายบารเมษฐ์ ทันการงาน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438300002809 641310941 นางสาวจิรารัตน์ เสริฐละออ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301352806 641310940 นางสาวปริญญา วงศ์ชมภู นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901296290 641310939 นางสาวอรุณี สุกทน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438300003147 641310938 นางสาวชัญญานุช ไชยยศ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301354078 641310937 นางสาวกมลวรรณ วงเวียน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438300006227 641310936 นางสาวปรียาพร ปัญญาดิษฐ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301347829 641310935 นางสาววรรณวิศา นามวันดี เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470700057506 641310934 นางสาวณัฐธิดา ไชยสุระ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301349961 641310933 นางสาวเพ็ญนภา ยุบลพริ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900534845 641310932 นายอนุรักษ์ ปะสุตัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800008580 641310931 นางสาวชลธิชา ถวิลคำ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900536546 641310930 นายธรรมนูญ เหมือนสิงห์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900526435 641310929 นายกุลกฤษ ทองนพเก้า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119902054592 641310928 นายชนัญญู รักสัตย์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439900419523 641310927 นางสาวสรินทร์ยา สงวนทรัพย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430301353918 641310926 นางสาวสมฤดี เพ็งนาม เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100703488659 641310925 นางสาวปรัชญา อยู่สาโก เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500006701 641310924 นางสาวนภัสสร คำตา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500004202 641310923 นางสาวเกศรินทร์ การร้อย ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900545081 641310922 นางสาวดารุณี รัตนโคตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500083156 641310921 นาย ขวัยชัย เพชรใต้ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900542503 641310920 นายอนันทชัย แก้วบู่ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1468900006210 641310919 นางสาวสุภาพร หาญสิทธิ์ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1468900004535 641310918 นางสาวณัฏฐณิชา งอยจันทร์ศรี ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100703429041 641310917 นางสาวธัญสุดา พรมโสม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200006587 641310916 นางสาวเจนจิรา สีหัสสา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119902033161 641310915 นางสาวภัทรานิตฐ์ แก้วสุข ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103703474367 641310914 นางสาวภัชราพร ดีวันไชย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900518319 641310913 นางสาวอมรรัตน์ ทุ่มอุทัย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300011329 641310912 นางสาววรรณนิภา อินทร์คำน้อย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000005170 641310911 นางสาวลลิตตา กุลศิริ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900497958 641310910 นางสาวณัฏฐธิดา หาญฉวะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1468900003717 641310909 นางสาววรนุช คำประเทือง เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471400082948 641310908 นางสาวญาณิศา บุญเฮ้า รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900381593 641310907 นายพีระวัฒน์ พงกระพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480600149506 641310906 นางสาวนลินรัตน์ อินทร์ถา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401280556 641310905 นางสาววิยะดา ผ่องสะอาด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401283121 641310904 นางสาวสิริยากร เเก้วกนก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500003745 641310903 นางสาวมาริสา เภาโพธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481100025725 641310902 นางสาวณรินทรา กวนลีหลง ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600038621 641310901 นายมนัสพงศ์ นามชุ่ม ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900529574 641310900 นางสาวกาญจนา พรมเสนีย์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900525803 641310899 นางสาวภัคนภา แสงวงศ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900535825 641310898 นางสาวขวัญพิชชา แก้วกิ่ง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1729900609907 641310897 นางสาวนพณภสสรณ สุเชาวนกุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1339900745162 641310895 นางสาวยุวดี คุณมี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1339900745162 641310896 นางสาวยุวดี คุณมี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1819900410239 641310894 นางสาวขวัญจิรา ทวิสุวรรณ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600032223 641310893 นางสาวกัลยา สุคำภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1739901994430 641310892 นายอภินันท์ รสปุ้ง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1809700406807 641310891 นางสาวชณิตา ชลรินทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201200681 641310890 นางสาวปวีณา สีชื่น รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900536767 641310889 นายยิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสงี่ยมวัฒนะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103100741371 641310888 นางสาวสุรัญชนา ชาคำฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103100741371 641310887 นางสาวสุรัญชนา ชาคำฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900524971 641310886 นางสาวสุมาลี ดอกคำ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501278961 641310885 นางสาวปลิตตา วงค์แสงชัย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900377499 641310884 นายศิริโชค คนใจบุญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900452555 641310883 นางสาววัชรี รอบคอบ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900454906 641310882 นางสาวทิพยสุดา มุ่งชัย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438300004399 641310881 นางสาวดวงกมล หอมสมบัติ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900540853 641310880 นายเกียรติยศ โลดเเจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501285304 641310879 นางสาววรรณวิภา สินสอน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548048 641310878 นายศุภกิต ฉิพิมาย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200004134 641310877 นางสาวมณัฐชนก อุสาพรหม การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478400003254 641310876 นางสาวปวีณา มิตะโคตร วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300014751 641310875 นางสาวอลิสรา สืบพา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100501628131 641310874 นายปิติภัทร มะลิทอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200007222 641310873 นายอดิเทพ ศรีบุญเรือง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900012562 641310872 นางสาวชลิตา เจริญวัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439000006346 641310871 นางสาวสุมาลี วจนะไพบูลย์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300019915 641310870 นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจีน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501280957 641310869 นางสาวประภัสสร โคตรนาแก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490300122360 641310868 นางสาวสมฤทัย หมู่หาญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701262782 641310867 นางสาวปวีณา สอนสูญ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201201342 641310866 นางสาวอติกานต์ สุทัศน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000128703 641310865 นางสาวศศิวิมล นนเลาพล เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801377247 641310864 นายณัฐพร พรหมงาม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
2480301032851 641310863 นางสาวพรชิตา ชัยบุรมย์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000136447 641310862 นางสาวสุธิดา สันทวุฒิ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1469900588856 641310861 นางสาวนุชนารถ อาริยบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900550948 641310860 นางสาวอรอุมา ไพราชสูง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201194940 641310859 นางสาวสุภรัตน์ กระแสงสิงห์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900514739 641310858 นางสาวอลิษา ปาทะวงค์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900552649 641310857 นายกฤษณะ ศรีจันทร์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501279410 641310854 นางสาวชาลิดา เกษรราช รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501284774 641310853 นางสาวฉัตรตรียา ละมุนมอญ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900544352 641310852 นายธนวัฒน์ เข็มเพ็ชร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900363901 641310850 นายณัฐวุฒิ ชาวนา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901300394 641310849 นางสาวจันทร์ทิมา อาสาเสนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500005837 641310848 นางสาวกนกวรรณ แสงขาว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500082818 641310847 นางสาวสุจิตตรา หลุ่มโสม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1101801285087 641310846 นายกฤษดา ฉิมวัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900513031 641310845 นางสาวมะลิวัลย์ ศิริบุตร พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900442665 641310844 นายพีระวัฒน์ คำชนะ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1209702064666 641310843 นางสาวจีรวรรณ หมอกต้ายซ้าย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900010918 641310842 นางสาวพนิดา โง้นแดง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490400118089 641310841 นายกฤษณะ ประเสริฐพร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489500006043 641310840 นางสาววิญาดา พลกล้า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900559171 641310839 นางสาวปิยะดา ดาบสีพาย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700038162 641310838 นางสาวช่อฟ้า พานเชียงสี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401280351 641310837 นางสาวจิราภา พรหมไพสนฑ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900550191 641310836 นางสาวรุจิกาญจน์ คำปิตะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900530343 641310835 นางสาวลลิตา ชาชมราษฎร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
148300004330 641310834 นางสาวบุญญิสา มั่นศักดิ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
143830000371 641310833 นางสาวบุณยาพร แสนบุญครอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901304918 641310832 นางสาวกัลยกร ยาลัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901304322 641310831 นายญัตติพงศ์ ชัยบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
110150149528 641310830 Miss.จิดาภา กิตติธรรม เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481100027798 641310829 นางสาวจิราภรณ์ วงศ์เกษ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1468900006686 641310828 นางสาวสิรินีย์ พิมพ์สวัสดิ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1309801425097 641310827 นางสาวนลินนภา คนขยัน เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900524653 641310826 นางสาวนันยารัตน์ สีสังข์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103100758851 641310825 นางสาวอลิษา ปะเมนาโพธิ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900515409 641310824 นายอรรถพล อุปมิตร วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1418800011734 641310823 นางสาววราภรณ์ สุนารักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700007515 641310822 นางสาวจรรยมณฑน์ ชุณหปราณ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900370834 641310821 นางสาวศิริพร ยืนยง เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
5470501052248 641310820 นางสาวมนชยา เซเคอร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900376689 641310819 นางสาวพัชรพร ใจช่วง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900370443 641310818 นางสาวรัตติญา นาโสก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300023629 641310817 นางสาวศศิกานต์ ภูกองชนะ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1219900867145 641310816 นางสาวธมลวรรณ จงใจงาม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900544981 641310815 นายภูวดล ชาชุมราษฎร์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100801442050 641310814 นางสาวรุ่งนภา สุทธิสุวรรณ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201196314 641310813 นางสาววราภรณ์ ศรีจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700036887 641310812 นายธนวัฒน์ ทิพย์สุวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103703445626 641310811 นายถิราวุฒิ บุญปัญญา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119902095558 641310810 นายวราวุธ ณรงรักษาเขต รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401281901 641310809 นางสาวณัฐกุล โอณาวัฒน์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900348243 641310808 นายชยานันท์ โคตุมล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201197159 641310807 นางสาววรรณวิษา ดวงภักดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1118600008180 641310806 นางสาวสุพิชญา พิมล สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1720900280176 641310805 นางสาวนฤมล โชระเวก นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200005394 641310804 นางสาวธัญจิรา วะชุม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500002803 641310803 นายวิทวัส กุมภิโร เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300010624 641310801 นางสาวปวีณา คุณสิงห์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900537933 641310800 นางสาวกิ่งกาญจณ์ สุตะคาน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700009151 641310799 นางสาวเจนจิรา สาลีอาจ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1207500011357 641310798 นางสาวธัญพร แก้วฝ่าย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1417500022446 641310797 นางสาวอริศรา แสนสุด เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1419902102811 641310795 นายจิตรติ ตู้เชียงเพ็ง ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401278063 641310794 นางสาวอาริยา สิงวงษา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401279400 641310793 นางสาวสุมิตรา ศรีจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401282851 641310792 นางสาวชนกวนัน เชื้อกุณะ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401283300 641310791 นางสาวกาญจนา เณธิชัย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700008031 641310790 นางสาวศริญญา? บุตรดี?วงค์? รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401281021 641310788 นางสาวจุฬา?ลักษณ์? มณี?วรรณ? รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1869200002561 641310787 นายธีระพัฒน์ แก้วพิลา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000129220 641310786 นางสาวศิรินธร ยังภาย การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1910200074709 641310784 นางสาวษิณากร ดาบลาอำ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900515115 641310783 นางสาวศศิกานต์ วิสิงเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900515115 641310783 นางสาวศศิกานต์ วิสิงเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900377910 641310782 นางสาวสุภาวดี บางทราย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1370400029095 641310781 นางสาวสิรินรัตน์ ทองยุ้น รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800014181 641310780 นางสาวมัญชรี แสนเมืองโคตร ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900448876 641310779 นายปิยะราช โสภา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
147080175180 641310776 นางสาวอรทัย วงค์อักษร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900008492 641310775 นางสาวชลลดา แสนพันนา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900008492 641310775 นางสาวชลลดา แสนพันนา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500003290 641310774 นางสาวเบญจวรรณ บุตรวัง บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500002005 641310773 นางสาวญาณิกา คำปุ้ม บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1118700012561 641310772 นางสาวจิญานันท์ จันทรี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900532923 641310771 นางสาวอภิญญา วิชาสุ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900557241 641310770 นางสาวสุวิมล โนนเเสน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479000001522 641310765 นายรัตนพล แก้วหาวงค์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900545146 641310764 นางสาวจุฑามาศ คำทะเนตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471400082794 641310763 นายอนันตชัย เกตมอญ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800013753 641310762 นายณราทิพย์ หันโพธิ์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1104300528133 641310761 นางสาววรรณรัตน์ เสนยะ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900372713 641310760 นายศุภณัฐ สลางสิงห์ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1431300014924 641310759 นางสาวกิจณี ภูมิสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900009260 641310758 นางสาวนรีพร สมานทอง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300013321 641310757 นางสาวณัฐติยา แก้วไชยา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900529981 641310756 นางสาวแพรพลอย สุวรรณไชยรบ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1469000013202 641310755 นายพงศกร ปากหวาน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700062674 641310754 นายดุลยฤทธิ์ เสียงหวาน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700062381 641310753 นายนิติกร กลางประพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900546215 641310752 นายธนพนธ์ ปาระคะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700061279 641310751 นายมินทดา สมตน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700061830 641310750 นายณัฐกฤษ กลางประพันธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1104300547634 641310749 นางสาวธิดารัตน์ สุขจิตร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801346856 641310748 นางสาวกุลธิดา โพธิ์ศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801346856 641310748 นางสาวกุลธิดา โพธิ์ศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1102300082982 641310747 นายวริทธินันท์ อินทวรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900539448 641310746 นางสาวพนิดา บรรเทา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900544891 641310744 นายธนพล ตุพิลา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1229900984206 641310743 นางสาวปภัสสร ศรีสุวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900533873 641310742 นางสาวศิริลักษณ์ สกลธนากร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701263436 641310741 นางสาวสายสุรีย์ ตระแก้วจิตร การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900540179 641310740 นางสาวศิริกร ทองเจิม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000128711 641310739 นางสาวญาณิศา โคตะมี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548366 641310737 นางสาวอริษา แก้วมุกดา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900423547 641310736 นางสาวปริยดา พิเศษฤทธิ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000132301 641310735 นางสาวอริษา มีปี้ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000133499 641310734 นางสาวศุเมธิณี ยางสิงอ้อ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900515182 641310732 นางสาวสุกัญญา สิงห์พละ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900452601 641310731 นายพันกร บุผาชาติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900563314 641310730 นางสาวกัญญาณัฐ เชื้อดวงผูย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501279886 641310729 นายภูรินทร์ วงค์ภูธร คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1670101305012 641310728 นางสาวทิพรัตน์ ไทยแท้ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1200901318252 641310727 นางสาวรพีพร พ่อสิงห์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1749900889225 641310726 นางสาวปัญญาพร วงค์ตาผา ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1309902888653 641310725 นายชยุติ บัวเพ็ชร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700006560 641310724 นางสาวภาวินี ศรีกระสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900532877 641310723 นางสาวพัชรี ศรีชัย บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480600149531 641310722 นางสาวกนกวรรณ สุขรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479000008438 641310721 นางสาวรัตนาภรณ์ เกิดสกุล เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900559155 641310720 นางสาวจิรวรรณ จันดา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900525889 641310718 นางสาวนุชบา ประพันธ์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471400082841 641310717 นายนิรุตย์ การชาคำ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900446415 641310715 นางสาวมาริสา มาค่าย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900540977 641310714 นางสาวอารียา ชมภูราช คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900368899 641310713 นางสาวอัญชุลี บางทราย พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439600028499 641310712 นางสาวคนิตรา ขันทอง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201197892 641310711 นายคุณากร ดวงจิตร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700061333 641310710 นายกฤษณพงศ์ แก้วหาญ เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548587 641310709 นางสาววิยะดา อังมีพิษ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900422885 641310708 นางสาวฐานวรรณ หมื่นทา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900533270 641310707 นายสมชาย น้อยคำยาง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900448736 641310706 นางสาวปรียานุช พองไสยา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
3470400196256 641310705 นางสาวฐิติกาล เหลาแตว เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700005784 641310704 นางสาววรรณิกา ไก่สะแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700008007 641310703 นางสาวพนิดา บุตรพรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1738700007180 641310702 นายกวีวิทย์ โสบุญ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900543160 641310701 นางสาวกิตติยา ไชยฮาด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470101381900 641310700 นายธนากร เกตวงษา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501281929 641310699 นายเกียรติศักดิ์ สินธนู รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
2240401041560 641310698 นางสาวอัฉริยา พุทธิไสย วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900547441 641310697 นางสาวอรจิรา มณีนารถ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700062143 641310696 นางสาวศรีแพรเล็ก อินปาว การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501282089 641310695 นางสาวกมลชนก กาญจนศร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480400125735 641310694 นางสาววิไลพร ชวนสำราญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481100025680 641310693 นายกลทีป์ ศรีแก้ว บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900530777 641310692 นายสราวุฒิ เหลาแตว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100703435148 641310691 นางสาวขวัญเนตร แถมสมดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1200901339691 641310690 นางสาวกัตติกา ถวิล วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600026959 641310689 นางสาวศรินทร ทุมมุลตรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
นางสาว 641310688 นางสาวจีรวรรณ โถตันคำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900525048 641310687 นายอัมรินทร์ ท้าวใคร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900525048 641310687 นายอัมรินทร์ ท้าวใคร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801374485 641310686 นางสาวพิชญาภา ยอดจำปา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900562784 641310685 นางสาวกนกพร เหมะธุลิน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900367621 641310684 นางสาวน้ำฝน เชียงขวาง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200004886 641310683 นางสาวจิรานุช วะลับ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749800317301 641310682 นางสาวณัฐณิชา แก้วอ่อน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900523690 641310681 นางสาวภัครมัย ต่ายเนาว์ดง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900360197 641310680 นางสาวศุภลักษ์ บุตทศ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300012881 641310679 นายณรงค์เดช กงแก่นทา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1481100026511 641310678 นางสาวปิยมาศ สุวรรณโสภา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900516421 641310677 นางสาวทับทิม หัวบุญสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900011876 641310676 นางสาวกัญญารักษ์ มุลเมืองแสน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479000006672 641310675 นางสาวรุ่งทิวา ศิริขันธ์แสง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1739902029436 641310674 นางสาววรรณภา ชัยหาเทพ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700061121 641310673 นางสาวปรายฟ้า ลครไชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801383310 641310672 นางสาวสุธิตา สำราญวงศ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801378456 641310671 นางสาวไปรยา มีเพียร บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801379177 641310670 นางสาวชลนิชา ติวงศ์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900454001 641310669 นางสาวสุณิสา โถสุวรรณ์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700062160 641310668 นางสาวอารยา โสระธิวา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801374027 641310667 นางสาวธิราทิพย์ จำปี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490700062151 641310666 นางสาวธารทิพย์ สิทธิวงศ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490600067593 641310665 นางสาวภัทรดา ที่รัก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103703490451 641310664 นางสาวตรีรัตน์ วรชินา วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801381597 641310663 นางสาวอิทิรา ศีรินา บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801374841 641310662 นางสาวพรรพษา หม่อมเหมาะ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801372792 641310661 นางสาวจิราภรณ์ สุขสำราญ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800007028 641310660 นายศาตราวุธ. ิอินธิโคตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1359200011654 641310659 นางสาวณัฐธิดา ห้องแซง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1102400137592 641310658 นางสาวจิราวรรณ อาจสมัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490700061759 641310657 นางสาวจิราวรรณ พุทธพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1209601360375 641310656 นางสาวกมลพรรณ ชื่นจิตร์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100703337120 641310655 นายชาคริต แสนบุญศิริ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800013826 641310654 นายเมธิวัฒน์ จามน้อยพรม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700008872 641310653 นางสาวจันธิมา วงษ์ชัยภูมิ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901302788 641310652 นางสาวธัญลักษณ์ คำธิ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900559490 641310651 นางสาวกัลยารัตน์ ญาติธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701262090 641310650 นางสาวอรรัตน์ดา วงค์หนายโกฎ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700006276 641310649 นางสาววิลักษนา สุภรินทร์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900535094 641310648 นายกิตติพศ นามพิกุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500006531 641310646 นายณัฐพันธ์ุ คำทะเนตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548609 641310645 นายเมธาสิทธิ์ น้อยน้ำคำ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200005700 641310643 นางสาวอรัญญา จันทร์แสง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479000008527 641310641 นางสาวปวีณา ฮาดดา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300022053 641310639 นางสาวณัฐธิดา ปัญเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300022053 641310639 นางสาวณัฐธิดา ปัญเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200003481 641310638 นางสาวอนุตรีย์ รักษาเคน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1189900335969 641310637 นางสาวนภัสสร วะชุม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200003260 641310636 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิยา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489500005764 641310635 นางสาวนิลาพร มุกดาหาร วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900561907 641310634 นางสาวอารยา ทองนู ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1469000010394 641310633 นางสาวจิตธิดา เอกสุข วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1528900004569 641310632 นายกฤษดา สายมา เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600029931 641310631 นางสาวสาวิตรี ประการแก้ว คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900373124 641310630 นายพงษ์ฐกร ยืนยาว การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600145411 641310628 นางสาวปรียานุช ทรงความสง่า บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480101252077 641310627 นายชัยอนันต์ บุญเชิด บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200006056 641310626 นางสาวมลวดี พัดเปี้ยมา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801376623 641310625 นายภูมินทร์ พิมพ์สาร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800017252 641310624 นางสาวนภาพร ปัญญาสาร ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489500003052 641310623 นางสาวธิดารัตน์ มะโยธา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1149900724256 641310622 นางสาวธารารัตน์ มั่นใจ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801375881 641310621 นางสาวรมัณยา เผ่าผม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201194630 641310620 นางสาวปฏิมา สายทอง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
147890000605 641310619 นางสาวละอองดาว ประไสเสริฐ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900519439 641310618 นางสาววราภรณ์ เดือยพิมพ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900524661 641310617 นางสาวสิริยากร โคตรผาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1421200103356 641310616 นายเฉลิมชนม์ ช่างไชย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200012111 641310615 นายสุวัชร์ พรหมชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471001219257 641310614 นางสาวกุลจิตรณัฐา สิงห์สุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471001219257 641310614 นางสาวกุลจิตรณัฐา สิงห์สุข เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801375139 641310613 นายธนาวัฒน์ ตันทะวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200003812 641310612 นายนนทกร กัณสิณธุ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1759900407069 641310611 นางสาวอาทิตติยา นิโครธานนท์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900482675 641310610 นายเขมทัตต์ จันทร์เทาว์ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900547327 641310609 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีสุริยประภา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489500004105 641310608 นางสาวณัฐวดี ดีมิตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489500004105 641310608 นางสาวณัฐวดี ดีมิตร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900535388 641310607 นางสาวศรัญญา ศรีคราม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000006605 641310606 นางสาวธิดารัตน์ ราชสินธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000006605 641310606 นางสาวธิดารัตน์ ราชสินธ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900460906 641310605 นางสาวกมลชนก สิทธิจักร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900460906 641310605 นางสาวกมลชนก สิทธิจักร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000005412 641310604 นางสาวเนตรนภา เสนาคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000005412 641310604 นางสาวเนตรนภา เสนาคำ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900559732 641310603 นางสาววิลาชินี ไชยวิเศษ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900536511 641310602 นางสาวปิยะนุช คำศรี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1209702086376 641310601 นางสาวปาณิสรา เรืองหัสดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900541116 641310600 นางสาวอัจฉริยา บุตรชาติ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300008891 641310599 นางสาวมลธิชา นวลอึ่ง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1104300545364 641310598 นายธนวัตร คนชุม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900449902 641310597 นายณัฐนนท์ โพชะโน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1209601361029 641310596 นางสาวโชติกา วงษาเนาว์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1869300005287 641310595 นายจักรพงศ์ มีระสิงห์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900449619 641310594 นางสาวอภิญญา ดาแก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501266423 641310593 นางสาววิยะดา ตุ้มอ่อน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1859400002956 641310592 นางสาวเก็จมณี ประชารักษ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490600067895 641310591 นางสาวบุษราภรณ์ อาจอุดม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1307200006250 641310590 นายนันทกร สิงหล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900010152 641310589 นางสาวจุไรรัตน์ ประทุม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900454680 641310588 นายวรวิช นนทะศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900014484 641310587 นางสาววิภารัตน์ พรมสาร เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489400001007 641310586 นายปาลพล พ่อครวงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1101801288434 641310585 นางสาวรัตนวดี ชูคัญหอม ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500005179 641310584 นางสาวสัภยา อุธาลุน เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201197302 641310583 นางสาวอนิษา พลถา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600035516 641310582 นางสาวธนกานต์ วงษ์เที่ยง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900013488 641310581 นางสาวพาวิดา นามบำรุง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900013488 641310581 นางสาวพาวิดา นามบำรุง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900533091 641310580 นางสาวสิริวิมล วงษ์วาสน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900546851 641310579 นางสาวอรอนงค์ สุมังคะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900448931 641310578 นางสาวณัฐธิดา คำมุงคุณ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900550883 641310577 นางสาวจณิสตา กล้าหาญ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500084446 641310576 นางสาวพิพิธทพร สุนทรทิพย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1660601182751 641310575 นางสาวอรัญรัตน์ ชมภู นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500083423 641310574 นางสาววิจิตรา มาละศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600015884 641310573 นายศุภกิตติ์ หลักทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900443050 641310572 นางสาววรรณณิษา เทียมหนอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900558787 641310571 นางสาวกัลยาณี ต้องโพนทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900009367 641310570 นางสาวฐิติชญา ประเสริฐสังข์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900545341 641310569 นางสาวช่อผกา กางทอง นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900006520 641310568 นางสาวชนิดา จันทะลุน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801376208 641310567 นางสาวภัชดาพร บุษดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419902048531 641310566 นางสาวธนาวดี แสงดี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800011033 641310565 นางสาวสุพิชชา แพงแก้ว ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801376305 641310564 นางสาวสุกัญญา มุงธิราช คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900532311 641310563 นายปัณณวิทย์ จันทเสนา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600140436 641310562 นายระพี สิงหาด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500082605 641310561 นางสาวมินตรา คำภูษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900535205 641310560 นางสาวบุญญิสา พิลาโฮม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900540497 641310559 นางสาวสุชานาถ ชุมปัญญา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600029184 641310558 นางสาวศิริยาภรณ์ สุทธิประภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900442347 641310557 นายวราทิตย์ นวลศรี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800006153 641310556 นางสาวอรณิชา วะเกิดเป้ง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1419902117842 641310555 นางสาวพัชรพร แย้มกมล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300018561 641310554 นางสาวสุนิสา อรรคดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480701266401 641310553 นายสุภากร ราชสินธุ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900555061 641310552 นางสาวพิชญาภรณ์ เมืองซอง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900528063 641310551 นางสาวกนกรัตน์ สุระมานนท์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900445010 641310550 นายอวัช คำไข เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479000005412 641310549 นายอภิสิทธิ์ จรพิมูล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1119600058188 641310548 นายชินพัฒน์ โพสาวัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1949900401336 641310547 นางสาวพัชราภา พันชะตะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000134142 641310546 นางสาวนันธิชา ศิริญาต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300019842 641310545 นางสาวพัชรมัย ยาทองไชย เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600020250 641310544 นางสาววรรณวิศา แผวชมภู เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801362673 641310543 นางสาวสุดาวัล จันทชา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548561 641310542 นางสาวพรรณธิภา คุณปัญญา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800009144 641310541 นางสาวศศิกานต์ ชายกวด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900521018 641310540 นางสาวสุมินตรา ไมหาญ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430501482878 641310539 นางสาวณัฐวดี ผ่านเเผ้ว ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900439095 641310538 นายอนุรักษ์ ฉายบุญครอง สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
2470201028266 641310537 นายพันกร แก้ววรรณ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600032673 641310536 นายชนกานต์ คำแสนพันธ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900419787 641310535 นางสาวณัฐณิชา บัวริ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430501493683 641310534 นายธิติวัฒน์ สว่างเเสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300010560 641310533 นางสาวสุดาพรรณ เรือริรัก บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900374112 641310532 นางสาวสุรินยา กุลสอนนาน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490300121541 641310531 นางสาวสิรินทรา พรหมเสนา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119100002639 641310530 นายนวพล คำภูษา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900387311 641310529 นางสาวนริศรา เมธา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480301214951 641310528 นางสาวอาจรีย์ กะสังข์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1749900508311 641310527 นางสาววิลาภรณ์ สามหมอ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900543526 641310526 นายภราพล อึ้งสกุล เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900448361 641310525 นางสาวธิดารัตน์ มาตแพง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1560301367276 641310524 นางสาวอารีญา ปาวี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1749800313089 641310523 นางสาวประภัสสร จิตไชโย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490300122581 641310522 นางสาวอมรรัตน์ บุทธิจักร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800009616 641310521 นางสาววิมลรัตน์ ศักดิ์สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409903122530 641310520 นางสาวกัญญาภรณ์ ศรีประทุมวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900439028 641310519 นางสาวนันทิกา คะลีล้วน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900529485 641310518 นายอิทธิสิทธิ์ พลไชย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490300120944 641310517 นางสาววรรณกานต์ ศรีลาศักดิ์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1328700005385 641310516 นางสาวฟาริดา พิทักษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900542040 641310515 นางสาวญาณิษา อ้วนอินทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470101199364 641310514 นายทวีลาภ ไชยมะโย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800012722 641310513 นายฉัตรชัย ใบภักดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800012722 641310512 นายฉัตรชัย ใบภักดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801383701 641310511 นางสาวบุญยนุช บุญเฮ้า สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900365288 641310510 นางสาวศกุณตลา เมืองโคตร บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700035988 641310509 นางสาวสายชล แสงพรมชารี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1449900635536 641310508 นางสาวกาญจนาณัฐ คิอินธิ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548013 641310507 นางสาวนภาภรณ์ บาลวงศา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1398800011221 641310506 นางสาวนันทิชา ศรีวิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300015812 641310505 นายกิตติภณ บุญกมล วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900359741 641310504 นางสาว ตันหยง นาโสก ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409003207187 641310503 นายพัสกร พรมบรรดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900445451 641310502 นางสาวนริศสา บุญตา การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1419902079258 641310501 นายนายปธานิน? สายเพีย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900531633 641310500 นายชัยกมล วิเศษสา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700005091 641310499 นายสุรนาท ติยะบุตร เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481100026651 641310498 นายเฉลิม ศรีสร้อย เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900538263 641310497 นายณัฐดนัย ฝ่ายหินร่อง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480301210793 641310496 นายวีรภัทร ยศรักษา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409903164283 641310495 นายเจษฏาพล อาจปรุ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700005814 641310494 นายเพชรกล้า ทวีชัย เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801376992 641310493 นางสาวปฏิณัน ทุมมนตรี เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801375783 641310492 นางสาวปลายน้อย สารโภคา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400073612 641310491 นางสาวปนัดดา มุงคุณ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800013273 641310490 นางสาววัชรีย์ ถากงตา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201197272 641310489 นางสาวเพ็ญนภา บุพศิริ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900567921 641310488 นางสาวยุพารัตน์ ผมหงษ์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800007222 641310487 นางสาวปวีณา ประสมศรี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1748800009144 641310486 นางสาวศศิกานต์ ชายกวด การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900555893 641310485 นางสาวนริสสรณ์ บุญกัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900547432 641310484 นางสาวรุ่งนภา บุบผาวรรณ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600027581 641310483 นายคมกริช เหมะธุลิน ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1841801084964 641310482 นางสาวอริสา จันทุลาง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800008954 641310480 นางสาวนิรมล หอมหวล นิรมล หอมหวล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103703568388 641310479 นางสาวอินทิรา อินแสงแวง ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1619000006425 641310478 นางสาวกัญญา?ภ?ั?ค? สังฆ์มณี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900519790 641310477 นางสาวอรัญญา จิตราช วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103703549014 641310476 นางสาวชนาพร มีสัตย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900374155 641310475 นายดำรงค์ศักดิ์ จันทร์บูรณ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1219900862879 641310474 นางสาวสิรภัทร ศรีจูมลาย ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900537780 641310473 นางสาวพลอยชมภู คำชมภู รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900519102 641310472 นางสาวศรนภา กุดวงค์แก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000006231 641310471 นางสาวสุภาวรรณ คำไข ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900453233 641310470 นายหฤษฎ วิศววิจิตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900455031 641310469 นายจิระเดช อัคฮาดศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401283211 641310468 นางสาวปวีณา เพชรพรรณ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900549621 641310467 นางสาวพัชราภรณ์ คำอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478400002622 641310466 นางสาวสุธิตา สุขทวี คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900446393 641310465 นางสาววาสินี สุขวงค์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800009993 641310464 นางสาวกฤติกา ชายกวด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501288214 641310463 นายธนวัฒน์ ปามี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300020506 641310462 นายกิตติพงศ์ แก้วไชยา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900517479 641310461 นายบัณฑิต มุลน้อยสุ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1451500072561 641310460 นายธนพล วังคะฮาด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900531323 641310459 นายธีระวัตร อ้วนอินทร์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800013303 641310458 นางสาวพนิดา ประเข การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703305651 641310457 นายชินวัตร บูระพา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468300007495 641310456 นางสาวศิริลักษณ์ คงประพัฒน์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900544557 641310455 นางสาวเปรียบดาว คุณสมบัติ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900552878 641310454 นางสาวกายพรหม พรหมสาขา ณ สกลนคร การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
147990052801 641310453 นายธวัชชัย สอนสมนึก สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1101801289384 641310452 นางสาวชนิภาพร พัฒนจันทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900378908 641310451 นางสาวสุทธิดา ทิพอุต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900378908 641310451 นางสาวสุทธิดา ทิพอุต การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300016053 641310450 นางสาวพัชรินทร์ จันทรังษี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1129901705018 641310449 นายณัฐวุฒิ ปริมล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900553041 641310448 นางสาวศรัญญา หารจำปา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900549940 641310447 นางสาวเมขลา สาระวรรณ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1399400010856 641310446 นางสาวชลธิชา ดวงเคน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900563608 641310445 นางสาวสุกัญญา ดาบพลหาญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900550042 641310444 นางสาววนารี วงศ์อินทร์อยู่ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900529353 641310443 นางสาวนันทนัช พลเยี่ยม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900528543 641310441 นางสาวสุดารัตน์ อุ่มภูธร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100201701283 641310440 นางสาวกาญจนา ผ่านคุลี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900528632 641310439 นางสาวสุชานาถ สุวรรณจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200005807 641310438 นางสาวณัชปภา ถูระวรณ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801374507 641310436 นางสาวธาราทิพย์ เจริญชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801374507 641310436 นางสาวธาราทิพย์ เจริญชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900541701 641310435 นายกฤษณภัทร นารถชมสา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1468900003954 641310434 นางสาวอรอนงค์ จรัสแผ้ว เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900562474 641310433 นางสาวลดา คำสงค์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900524963 641310432 นางสาวสุดารัตน์ เหล็กกล้า เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900430721 641310431 นางสาวพิชามญธุ์ พรมลา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900537062 641310430 นางสาวกานต์ธีรา แก้วดี เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900563675 641310429 นางสาวมัลลิกา เพียสา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900387516 641310428 นางสาววรรณวิสาข์ กลางประพันธ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900535159 641310427 นางสาวพิมพ์นภา ศิริฟอง เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801377794 641310426 นางสาวกนกภรณ์ คงรัมย์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1110301358645 641310425 นางสาวคีตรภัทร ธรรมจันทร์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900459975 641310424 นายจักรกฤษ พลหนองหลวง เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479000008128 641310423 นายกฤษณพงศ์ แก้วกันยา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1129701271413 641310422 นางสาวอริษา สร้างการนอก การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300016991 641310421 นายณัฐชัย ราชชมภู เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900455350 641310420 นายรามิล สีสุนา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479902095784 641310419 นางสาวธิรารัตน์ ยศพัน เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1379900209449 641310418 นางสาวญดา ทองทวีสุข เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401281927 641310417 นางสาวณัชชา ธิวะโต เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900527717 641310416 นางสาวพรีชานิกา อาจพรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900538654 641310415 นางสาวธิดารัตน์ อุปสรรค์ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1839901734488 641310414 นางสาวนวรัตน์ เเก้วช่วง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900531731 641310413 นางสาวพรนัชชา มุริเชย เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401284853 641310412 นายจิรายุ เหลาแตว เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900534578 641310411 นายธนกร ยศประสงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900554030 641310410 นางสาวฐิติยา กองโพธิ์ชัย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300008727 641310407 นางสาวณัฐนันท์ บุญเย็น คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300019346 641310406 นางสาวปนัสริยา ศรีวิลัย ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700007531 641310405 นายนรากร แวงโสธรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478500002438 641310404 นางสาวอมราพร ขันธวิชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900519536 641310403 นางสาวธมลวรรณ ซามาตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548528 641310402 นางสาวอารยา มาทา เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900366781 641310401 นางสาวศศิวิมล ราชิวงค์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700007710 641310400 นายชัยสิทธิ์ ผลเคน วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900520941 641310399 นางสาวธิดารัตน์ จันทรังษี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700035317 641310398 นางสาวอารีญา สิมคุณขะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900529787 641310397 นายสุชาติ เนินรุด นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500083555 641310396 นางสาวอริษา คำใส นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800015284 641310395 นายศักดิ์ดา ไชยบิน บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800006722 641310394 นางสาวรุจิกาญจน์ ช่วยการ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200004436 641310393 นางสาววราภรณ์ เหง้าน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300019460 641310392 นางสาวปภาวี สาธุชาติ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800011700 641310391 นางสาวศุภัทตรา ดอนสามารถ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1102003470481 641310390 นางสาววรฉัตร แสงสว่าง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1451500071492 641310389 นางสาวจิราวรรณ สัพโส เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900542597 641310388 นางสาวอริษา ภูแช่มโชติ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900441332 641310387 นางสาวจิระภา แก้วบุญกว้าง ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900455511 641310386 นางสาวน.ส ธัญพร ฝาระมี ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900436576 641310385 นางสาวศิวิมล ตาลอ่อน คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600144504 641310384 นางสาวสลิลทิพย์ ภูหงษ์ทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900382271 641310382 นางสาวมุตตา มูลพรม นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500005136 641310381 นางสาวศิริผล มียุตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900448213 641310380 นายชยันต์ ผูกดวง พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900541736 641310379 นางสาวจิตระวี ผาพองยุน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1738700019510 641310378 นางสาวอภิญญา นาโควงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100703338665 641310377 นางสาวอารีญา กุตเสนา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700038545 641310376 นางสาวสุพิชฌาย์ สิมสะกะ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1240600207729 641310375 นายธนกร สุทธิวงศ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400120539 641310374 นางสาวนรินทร์ทิพย์ แก้วสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900545901 641310373 นางสาวพรรณาราย พังคา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600142943 641310372 นางสาวศดานันท์ ฤทธิร่วม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700038006 641310371 นายพิทักษ์พงศ์ พรมดม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201196179 641310370 นางสาวเนตรดาว ก้อนแพง ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900538646 641310369 นางสาวสุดารัตน์ คำศรีพล ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900441847 641310368 นายวิทวัส บัวริ พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900443866 641310367 นายธนกร สุทธิมั่น เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430301352997 641310366 นางสาวพลอยไพลิน นิตุทร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500006141 641310365 นางสาวอรปรียา สีหะไชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1469600003119 641310364 นายประวิทย์ ฤทธิ์มนตรี บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900558345 641310363 นางสาวพัชริน ลีทนทา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900512795 641310362 นายศิรศักดิ์ วงศ์ละคร บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900535906 641310361 นางสาวทิพยาภา ทองเรือง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800013362 641310360 นางสาวเครือมาศ ตาลไธสงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703424561 641310359 นายศักดิ์ครินทร์ ทองจันทร์ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900377511 641310358 นายกิติภูมิ ทองจันทร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1103703437933 641310357 นางสาวปาริชาติ แก้วพวง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548579 641310356 นายธนากร ศรีวิไล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900548579 641310356 นายธนากร ศรีวิไล นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900548773 641310355 นางสาวฐิติมา ประมูลจักโก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800005882 641310354 นางสาวสโรชา นาคสี การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400073213 641310353 นายธราเทพ ดากาวงค์ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900540268 641310352 นางสาวเนตรนภา กรพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900540250 641310351 นางสาวเนตรนภัทร กรพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1103703544811 641310350 นางสาวอาจารี วาดเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801378898 641310349 นางสาวกัญญารัตน์ สารโภคา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900545952 641310348 นางสาวปรียา โทอาษา สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900526265 641310347 นางสาวสิรินภาพร พันธ์ทองดี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401282087 641310346 นางสาวอรชพร มีแวว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489300012112 641310345 นายภากร สุธรรม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500083091 641310344 นางสาวสุพัตรา นิลทะราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700006128 641310343 นางสาวนลิตา สุพรรณ์ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900537836 641310342 นางสาวชลธิชา วงศ์เตชะ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1360601245771 641310341 นางสาวปณิตา บาลวงศา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801372270 641310340 นางสาวอรนภา นาคสิงห์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479000007954 641310339 นางสาวทิพย์เกษร พิมนาจ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600141467 641310336 นางสาวศุภัสรา นันไธสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480801185798 641310335 นางสาวบุษยรัตน์ มัยวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900524149 641310334 นางสาวหฤทัย ประภาวนัง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300017238 641310333 นางสาวอาทิตยา นามจันโท ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800014164 641310332 นายสมพงศ์ พิมจันนา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481000131291 641310331 นางสาวอัจฉรา ทอนติลา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900540551 641310330 นางสาวยุรีพร ตุพิลา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1101801222077 641310329 นางสาวสิริณัฐฏา อุปรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
2860600036056 641310328 นางสาวสาวิกา คำสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801373420 641310327 นายภูบดินทร์ น้อยตาแสง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700037280 641310326 นางสาวมัณฑนา พิลาทา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900525129 641310325 นางสาวณัฐสุณาภรณ์ สลุบพล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900539995 641310324 นางสาวกชกร เคนสี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900544930 641310323 นางสาวภัทรสุดา หาญจำปา ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470101382744 641310322 นางสาวสุวรรณนิดา บัวทอง นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300570377 641310321 นางสาวปรียานุช แก้วประเสริฐ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900520992 641310320 นางสาวปาริชาติ พรศรีสิริศักดิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900524467 641310319 นางสาวนิภาวัลย์ อินธิเสน การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900537348 641310318 นางสาวมณีรินทร์ จันทร์โท การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900518815 641310317 นางสาวเมฆขลา ชาทองยศ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600141483 641310316 นางสาวทิพย์ยุดา โจระโถ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500005225 641310315 นางสาวธัญญารัตน์ โททุมพล รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500006604 641310314 นางสาวธัญญารัตน์ ดาบลาอำ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900528314 641310313 นางสาวไหมพิมพ์ เดือยพิมพ์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703422640 641310312 นางสาวนันท์ญา คำมูล บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600142498 641310311 นางสาวรุ่งฤดี พรหมโสภา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900527601 641310310 นายศิริศักดิ์ โทแก้ว นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900522511 641310309 นางสาวกรรณิกา จักรเครือ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300024439 641310308 นางสาวเบญจวรรณ ระยับศรี บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409700205163 641310307 นางสาวชนันดา การุณ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900533857 641310306 นางสาวอภัสรา พานโฮม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700037051 641310305 นางสาวสุนิดา สีอุคุ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700038421 641310304 นางสาวเนตร สาโพธิลาย บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470101381861 641310302 นางสาวอติกานต์ แดงลีท่า ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470101381861 641310303 นางสาวอติกานต์ แดงลีท่า ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900544611 641310301 นางสาวธณัชญา บุพศิริ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900542490 641310300 นางสาวศศิธร ปุ่งคำน้อย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700036976 641310299 นายธนากร คำสงค์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749400024110 641310298 นางสาวญาณิศา วิเศษศิริ เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900526141 641310297 นางสาวปนัดดา ซึมเมฆ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900546327 641310296 นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีสุริยประภา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700035562 641310295 นางสาวพรรณี บุญเหลือ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500003133 641310294 นางสาวเยาวลักษณ์ ถานะสุ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801380973 641310292 นายชาญชัย บับพาน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600015051 641310291 นางสาวปฐมาวดี วรรณพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1350300183947 641310290 นายธวัฒน์ชัย พยุงวงค์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900543216 641310289 นายคมสันต์ ทนุวัน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้า) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100703501680 641310288 นายภานุวัฒน์ สุขใจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600144130 641310287 นายปวเรศ บัวโรย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900535396 641310286 นางสาวพัชรินทร์ นนสะเกตุ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900542961 641310285 นางสาวธิดารัตน์ ไขไพวัน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000006273 641310284 นางสาวปวีณา รักษาพล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470700057182 641310283 นางสาวแสงระวี โฮมวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500003311 641310282 นางสาวอินทิรา กุดวงค์?แก้ว? รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471400081224 641310281 นางสาวชฎารัตน์ ปามี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900547467 641310280 นายธนูปกรณ์ เพียตัวผู้ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471400064826 641310279 นางสาวนภาพร กาแก้ว ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600142579 641310278 นางสาวนภัสรา พจนา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900431655 641310277 นางสาววิภาดา อุทธศรี บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300023734 641310276 นางสาวศิรภัสสร วงศ์สุกัลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1104300551879 641310275 นางสาวอลิชา ตันเสนา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900559678 641310274 นายปรัชญา โพนนาค นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900519978 641310273 นางสาวภัทรภรณ์ ขันขะ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900544701 641310272 นางสาวเพ็ญนภา ใยวังหน้า บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468900004659 641310271 นางสาวสุจิณณา ศรีพันลม เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500002242 641310270 นางสาว อรสินี บรรจง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900540471 641310269 นางสาวศศิประภา ผาผุยคำ สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1309701259195 641310268 นายศุภวิชญ์ เขียวดี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478800014857 641310267 นางสาวปวันรัตน์ ศิริเมธางกูร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900547149 641310266 นายอัมรินทร์ วิชัยผิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900520887 641310265 นายนาครินทร์ ถาโนสา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900546355 641310264 นายณัฐวุฒิ พาพานทาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900549001 641310263 นายนนทวัฒน์ พิมพิการ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300019958 641310262 นางสาวธัญญลักษณ์ ตันทะวงค์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478400005435 641310261 นางสาวปนัดดา จันกันยา เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500003761 641310260 นางสาวขวัญจิรา โถเเพงจันทร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409700206852 641310259 นางสาวบุษยา บุตรชาติ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900530874 641310258 นางสาวจิตรา ทองอันตัง บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600141734 641310257 นางสาวลลิตา เหมะธุลิน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900513562 641310256 นางสาวจริญญา แสนหูม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600020462 641310255 นางสาวสิราวรรณ ชุมปัญญา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478800009519 641310254 นางสาวสายธาร ฮองต้น ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100703426050 641310253 นางสาวอรอนงค์ บุญเรือง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300022169 641310252 นายมูฮาเหม็ดนาเชอร์อิสรามเน อิสรามเน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1419902058650 641310251 นางสาวอธิชา สงวนนาม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900372331 641310250 นางสาวชฎิลดา ตาแสงสา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900365822 641310248 นางสาวพฤษภา คนดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1419902101521 641310247 นางสาวพัชรภรณ์ คำสุพรหม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1909701166639 641310246 นางสาวมณีจันทร์ ชัยะโสตถิ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000002553 641310245 นางสาววรกมล แสงผา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900378827 641310244 นายธีรพล ศรีโยหะ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900534233 641310243 นายสมการ ตรงดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548846 641310242 นางสาววณิชยา แสนอุบล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600143109 641310241 นางสาวสิริกันยา โคตรหลง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1430901301650 641310240 นางสาววิชุดา โคตรตัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900394458 641310239 นางสาวพัชรีพร คนซื่อ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900368996 641310238 นางสาววลัยลักษณ์ โพธิบัติ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490600069111 641310237 นางสาววรรณวิสา คำจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801368523 641310236 นางสาวกัณญาณัฐ ถึงนำมา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1118700012987 641310235 นางสาวอมรรัตน์ ใยพันธ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900531358 641310234 นางสาวไพลิน วงศ์สว่างกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801379487 641310233 นางสาวกัลยา วาปี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900546525 641310232 นางสาวณิชมน พิลาทา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900461309 641310231 Ms.เบญจรัตน์ จันทรผัน การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478400004676 641310230 นางสาวศิริพร จันทร์ดาประดิษฐ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300020107 641310229 นางสาวธิดารัตน์ ช่วยจันทร์ดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300020107 641310229 นางสาวธิดารัตน์ ช่วยจันทร์ดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900443289 641310228 นางสาวจุฑามาศ อ้นมา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401278888 641310227 นางสาวสุธิตา ฉลาดเลิศ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900528756 641310226 นายรชต ยาทองไชย นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489200010401 641310225 นางสาวโศจิรัตน์ วงศรีชู รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1328900021996 641310224 นางสาวนิตยา อินทร์ตา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470401272014 641310223 นางสาวสุรภา ถาภรงาม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900578796 641310222 นางสาวนภัสกร ภักดี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600023895 641310221 นางสาวธัญชนก ชามะลิ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900531641 641310220 นางสาวศิริวรา กวนทาลา การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300009774 641310219 นายชณวัฒน์ รัตนติสร้อย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
143900006346 641310218 นางสาวสุมาลี วจนะไพบูลย์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900516944 641310217 นางสาวจิราวรรณ พรมลา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900555648 641310216 นางสาวพิทชญธิดา วิเศษศิลป์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900531587 641310215 นางสาวดลนภา พานะลม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300019583 641310214 นายอาทิตย์ ไลยะรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500003338 641310213 นางสาวจินตนา จันทร์เทพา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401273819 641310212 นางสาวนภัสราภรณ์ โคตรธรรม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900371814 641310211 นายธะนะรักษ์ มัชชิมา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1409903166677 641310210 นายวีระพล ศรีโยหะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300015359 641310209 นางสาวชไมพร เเก้วมุงคุณ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300018188 641310208 นางสาวพิชชากร บุตรสงกา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700037719 641310207 นางสาวมุทิตา วงค์เจริญ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300018421 641310206 นายพงศธร ศรีสำราญ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900013984 641310205 นางสาวประภัสสร สมแก้ว ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900011531 641310204 นางสาววรัญญากร บัวคำ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900529001 641310203 นางสาวทิพย์สุดา แดงท่าขาม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201198431 641310202 นางสาวนิดา ศรีจันทร์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500084322 641310201 นางสาวจิดาภา จิตรโสม บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471201451099 641310200 นางสาวชนัญชิดา พรมชัย บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600017151 641310199 นางสาวเพียงฟ้า พิมล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600025723 641310198 นางสาวปิ่นมณี ธรรมเจริญ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600015710 641310197 นายธีระวัฒน์ ไชยโส รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900525200 641310196 นางสาวพิมพ์วิภา คำจวง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900544859 641310195 นายภูริณัฐ ไชยบุตร รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300013402 641310194 นายณัฐวุฒิ นาโควงค์ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900517185 641310193 นายธีรภัทร์ มุศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900011043 641310192 นายรัตนชัย สุวรรฌศรี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100401176948 641310191 นางสาวพัชรนันท์ แท่งทองหลาง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900543259 641310190 นางสาวกมลพร เครือคำ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900452610 641310189 นายพัสกร บุผาชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300022975 641310188 นายคมเพชร พันธ์เกษม รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900440271 641310187 นางสาวชัญญานุช คำนุ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900514071 641310186 นางสาวอาริษา ศรีนารัตน์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479300019192 641310185 นายสุทธิพงษ์ วิเศษมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900527211 641310184 นางสาววนิดา ดงภูยาว รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703323846 641310183 นายวทัญญู ธรรมติกาแดง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301210742 641310182 นางสาวศรุตานนท์ บุญเรือง การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300013437 641310181 นายภควัตร แมดคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301211421 641310180 นางสาวทิวาพร เดชทะสร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478400004579 641310179 นางสาววรัญญา พรมเสน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300013143 641310178 นายพุทธิคม สุจริต นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301211366 641310177 นางสาวจิฬาภรณ์ ติธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300016959 641310176 นายจิระพงศ์ ฉายเนตร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480301212630 641310175 นางสาวดลยา เหลือกคำใหล รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900525480 641310174 นายปฏิพันธ์ หลาบคำ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478400003076 641310172 นางสาวกัลยารัตน์ คำลือฤทธิ์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478400004447 641310171 นางสาวบุษยาภรณ์. อุส่าห์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900519218 641310170 นางสาวพรขิตา เดือยพิมพ์ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600023739 641310169 นายสิทธิพล โคตรปัญญา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480301212559 641310168 นางสาววรพรรณ แพงสาร รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471201448781 641310167 นายอัษฎาวุธ ปะวะรัง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801379215 641310166 นางสาวมินลดา กุมแก้ว นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900557641 641310165 นายสุริยา ยตะโคตร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900557641 641310165 นายสุริยา ยตะโคตร สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479000004394 641310163 นายประภัสสร พาตา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479000004394 641310164 นางสาวประภัสสร พาตา รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479500002676 641310162 นางสาวธาริณี สีโพน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801376089 641310161 นางสาวอริสา น้อยเขียว รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1119501067201 641310159 นางสาวสรัญญา ชาตาพุทธิสวรรค์ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489700009810 641310158 นางสาวพิมพ์นิยม บุพศิริ คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700008961 641310157 นางสาวอาทิตยา ดีโคตร์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1119902068992 641310156 นางสาวสุภัทรชา แสนไชย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478400004544 641310155 นางสาวพัชรมณี อนุสี การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900378011 641310154 นางสาวสมิตา พรรคสมาน เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489700009861 641310153 นางสาวอภิศรา ผาผึ่ง รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801371109 641310152 นางสาวนงลักษณ์ ศรีสุราช รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600019359 641310151 นางสาวชนินาถ วงศ์ภักดี รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600021272 641310150 นางสาวสุธินันท์ คุ้มทองอินทร์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479700001151 641310149 นายศุภกร มณีรัตน์ บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900374309 641310148 นางสาวพิยดา ศรีสะอาด คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900006058 641310147 นางสาวละอองดาว ประไสเสริฐ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300122114 641310146 นายกฤษณพงศ์ คนยืน ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600145250 641310145 นางสาวมนัสนันท์ แก้วคำสอน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1209301107798 641310144 นางสาวพิมพ์วิมล ฐานพรม การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700037638 641310143 นางสาวชลธิชา เกาะกันหา นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900448582 641310142 นายราชนาวี คูณสาร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900545910 641310141 นายตะวัน พีระธรรม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1439200003391 641310140 นางสาวจันทร์จิรา โรเจร์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600143958 641310139 นางสาวรัชนีกร งามงอน นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900537607 641310138 นายธนวรรษ พรมดม สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900555541 641310137 นางสาวนิรัชพร ธรรมทอน ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401280483 641310136 นางสาวปฏิมาพร ศรีผูย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500006205 641310135 นายสหรัถ สัมปุญญา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900544514 641310134 นายทศพร สอนสูญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900544514 641310133 นายทศพร สอนสูญ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600027891 641310132 นายสรสิทธิ์ คมคาย การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1438400004340 641310131 นางสาวสุวนันท์ กันหา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1209301110748 641310130 นางสาวพัณณิตา สายเชื้อ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300121100 641310129 นายวรรธนะ พรมเสนา ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478900006741 641310127 นายกฤษดา ศรีไชย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478900012317 641310126 นางสาวชนากานต์ สมเสนาะ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1100703258017 641310125 Miss.ณัฐิดา ข่วงทิพย์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900360499 641310124 นายวัชรพล รุ่งโรจน์ รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900456232 641310123 นางสาวศิวนาถ ไชยรัตน์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900542252 641310122 นายอนุชา ผาใต้ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490300122262 641310121 นางสาวจิราพร คนยืน ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900381917 641310120 นางสาวนาตยา พัชรเดชา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000004785 641310119 นางสาวรัตนกร กุลวงค์ษา ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900538042 641310118 นางสาวสาธินี จันทาสี ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
5471500042053 641310117 นางสาวไข่ซิน ปัง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900530122 641310116 นางสาวจีรวรรณ โถตันคำ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900548200 641310115 นางสาวรุ่งฟ้า โปร่งเมืองไพร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489300009081 641310114 นายีกิตติวัฒน์ นะคะจัด เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาสถาปัตยกรรม) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000007512 641310113 นางสาวขนิษฐา อาจแก้ว บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700038529 641310112 นางสาวตรีชิรา มานะโพน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500082893 641310111 นางสาวธิดารัตน์ คำตั้งหน้า บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1749800327829 641310110 นางสาวธัญชนก สารีธี ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499900362891 641310109 นางสาวพัฒชณี รัตนวงค์ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201195911 641310108 นายชัยยา ศรีจันทร์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900534730 641310107 นางสาวนฤมล ขุนจารย์ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801384502 641310106 นางสาวยุวธิดา ศรีสถาน รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500083750 641310105 นางสาววรัญญา เทเสนา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480101252565 641310104 นางสาวพิศมัย ธรรมโม นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900450315 641310103 นางสาววิไลักษณ์ แทนสอ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401281374 641310102 นายวุฒิชัย สุริโย คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470600141769 641310101 นางสาวศรีสุวรรณ มีเหมือน เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000000984 641310100 นางสาวปิยธิดา เจริญชัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470600142285 641310099 นางสาวนันธิดา อ่อนสุระทุม ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900524998 641310098 นางสาวกัญญาพร สันทัน บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1679900559811 641310097 นางสาวผาณิตา ทบอาจ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1478600027718 641310096 นางสาวกัญญากร ปิละมาต ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119902061769 641310095 นางสาวเกสรา อุ่นคำ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1100401151309 641310094 นางสาวเพชรา จันทราษี เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1409700202873 641310093 นางสาวพัชราภรณ์ ก้อนศิลา การบัญชี (บช.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500005535 641310092 นางสาวกนกภรณ์ ใจสวะ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900539324 641310091 นางสาวกรรกนก มุลน้อยสุ นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489000006281 641310090 นางสาววิมลรัตน์ ศรีสุธรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000004670 641310089 นางสาวธารทิพย์ พรมมุงคุณ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801370986 641310088 นางสาวศศิธร สุพรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1499800000644 641310087 นายอนันต์ชัย งามขำ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900261148 641310086 นางสาวAPINYA MUANGSAEN ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900482209 641310085 นางสาวชลิตรา ผาลือคำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900513473 641310084 นางสาวนันธิดา นิครหล่อน สัตวศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471700037697 641310083 นายเขมทัด ปุ่งคำน้อย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900533334 641310082 นางสาวกัญญารัตน์ นาคี เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801376780 641310081 นางสาวภัคจิรา ไชยเทพ นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900506795 641310080 นางสาวปิยะภรณ์ กุดวงค์แก้ว ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548480 641310079 นางสาวระพีพร ดวงสี นิเทศศาสตร์ (นศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201197132 641310078 นางสาวเกศกนก ผานคำ ทัศนศิลป์ (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499800001420 641310077 นางสาวจรรยพร มุละชีวะ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801382569 641310076 นางสาววิชุดา ศรีสัย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201194281 641310075 นางสาวดารารัตน์ ทัศน์จันดา บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการทั่วไป) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119902007870 641310074 นางสาวศศกานต์ แสงส่อง การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801370200 641310073 นางสาวพัชรี สะอาดดี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471700037590 641310072 นางสาวกมลวรรณ สมสวัสดิ์ ฟิสิกส์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201195156 641310071 นางสาวณัณฑนา ทะวงศ์นา บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201198571 641310070 นางสาวแก้วลัดดา อุ่มสาพล คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801382208 641310069 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณภา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1101501169413 641310068 นางสาวพัชรินทร์ ขันตี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1349901134922 641310067 นางสาวพรพิมล ราชสีมากุล บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1749800327926 641310066 นางสาวเครือวัลย์ เจียกสูงเนิน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1478600021191 641310065 นายนฤบดินทร์ จันทะสิงห์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900543089 641310064 นางสาวมยุริญ ศรีมุกดา คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401282052 641310063 นางสาวปนิตา พิมพ์พา เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470801377808 641310062 นางสาวชไมพร แก่นทอง รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1468300012944 641310061 นางสาวเมขลา ผายเตชะ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489000002405 641310060 นางสาวสุรีลักษณ์ แพงคำฮัก วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479500005314 641310059 นางสาวชลธิชา พองพรหม เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1421300018351 641310058 นางสาวอภิญญา พันธ์โฮม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900367884 641310057 นางสาวทิพรัตน์ อัคคีโรจน์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479000004220 641310056 นางสาวเสาวลักษณ์ ฉลาดธรรม คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501281651 641310055 นางสาวปาริชาต กาญจนารัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900543054 641310053 นางสาวกนิษฐา ประเสริฐกุล นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900561559 641310054 นางสาวสุภาภรณ์ ชินบุตร ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1489900439648 641310052 นางสาวมัลลิกา ลาภะ ชีววิทยา (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900556270 641310051 นางสาวกชกานต์ คำอ่อน พืชศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1480501278766 641310050 นางสาวอัญธิษา น่านโพธิ์ศรี นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1739901874612 641310049 นายตะวัน แพงแย้ม การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900522553 641310048 นางสาวจีรนันท์ ทาวะลุน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900527733 641310047 นางสาวณัฐฐาพร ชุมจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470401281081 641310046 Miss.ณัฐธิดา ตุนีย์ ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900515701 641310045 นางสาววรนันต์ ยันทอง ภาษาจีน (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1490400114971 641310044 นายธนกร สุคำภา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1471500076788 641310043 นางสาวสุทธิดา เสนจันตะ การบัญชี (บช.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900542953 641310042 นางสาวศศิกานต์ บุรีแสง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500085272 641310041 นางสาวกรรณิกา แสนดวง บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900548129 641310040 นายศิวกร พองพรหม บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479300020531 641310039 นายปณวัฒน์ บันเทิงใจ ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480501278880 641310038 นางสาวกุลธิดา ไชยะวงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900452997 641310037 นายธนพล ละครสิงห์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1102400139293 641310036 นายเทวฤทธิ์ กล่ำดิษฐ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470101382833 641310035 นางสาววรางคณา โคตรผาย ดนตรี (ศป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900537011 641310034 นางสาวอริศรา คุณปัญญา รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201198309 641310033 นางสาวณัชชา ธนูศิลป์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500084471 641310032 นางสาวนิภา มุลเมืองแสน เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงอิเล็กทรอนิกส์) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1439200006366 641310031 นางสาววณิชญา สมรักษ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900533059 641310030 นางสาวโชติกา สามเมือง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490600066091 641310029 นายภูมินทร์ เมืองโคตร เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1417500017507 641310028 นางสาวศศิวิมล ภูมิภักดี รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1579900981051 641310027 นางสาวกัญญารัตน์ สมสมัย รัฐศาสตร์ (ร.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900543097 641310026 นางสาวกฤษณ์ฤดี นราวงษ์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900384029 641310025 นายธมกร สุดาววรณ์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี(เทียบโอน)) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900537071 641310024 นายอภิรัตน์ ม่อมพะเนาว์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489200009136 641310023 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศรีชู วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1480301209175 641310022 นางสาวอรกัญญา สมวงค์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470801372610 641310021 นางสาวศรัณย์พร บัวศรี ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900367639 641310020 นางสาวเพชราพร เคนคม รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900362751 641310019 นายทวีป สุทธิพันธ์ การท่องเที่ยว (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1499900390509 641310018 นางสาวสุริยกรานต์ เชี่ยวชาญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900558612 641310017 นางสาวพิชญสินี จูมศรีสิงห์ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201199852 641310016 นางสาววริศรา บุตราช ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900515514 641310015 นายวายุ มะณีรัตน์ เทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีโยธา) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900517002 641310014 นายยศวิน เคนไชยวงค์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1470201195105 641310013 นางสาวจุฑามาศ นาโควงค์ เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต) (ทล.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1489900440310 641310012 นางสาวปิยฉัตร ดีสัตถา บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1470201195261 641310011 นางสาวศรัณย์พร แก้วก่า บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1471500082702 641310010 นางสาวพัชรินทร์ เสนจันตะ บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900526575 641310009 นางสาวศกุนตลา ยั่งยืน นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1479900546169 641310008 นางสาวจิรดา พิมพ์มีลาย นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900539588 641310007 นางสาวไพลิน วงศ์เครือศร นิติศาสตร์ (น.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1309903036871 641310006 นางสาวอภิญญา ขอดคำ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1430901302974 641310005 นายสุพจน์ หนูป้อง คณิตศาสตร์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ชำระแล้ว
1479900543224 641310004 นางสาวสุจิรา ชารีรัตน์ เทคนิคการสัตวแพทย์ (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1481100025230 641310003 นางสาวอินทิพร พันเรืองฤทธิ์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด) (บธ.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1119501066417 641310002 นางสาวอนุสรา สายแขม บริหารธุรกิจการเกษตร (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ
1490400003052 641310001 นายปฏิพล1 ณ สกลนคร1 เคมี (วท.บ. 4 ปี) ภาคปกติ ยังไม่ชำระ