กรอกข้อมูลผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษเรียน เสาร์-อาทิตย์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ติดต่อ: อาคาร 10 ชั้น 1 เลขที่ 680 ถ.นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ 042-970025
Website: http://academic.snru.ac.th

Back to top

© COPYRIGHT SAKON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY Privacy · Staff Team