บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครู รอบรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี) ม.ราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบวัดแววความเป็นครู รอบรับตรง(เฉพาะหลักสูตร ค.บ. 4 ปี)
รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน สาขาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710002 นางสาวรภาภรณ์ อินทร์เกษา โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710003 นางสาวฐิตาพร อำไพร โรงเรียนคำบกวิทยาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710007 นายนิติภูมิ บุพศิริ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710008 นางสาวกมลรัตน์ เทพิน โรงเรียนภูริทัตต์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710013 นางสาวเพชราภรณ์ พรมเมศร์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710019 นางสาวพรหมพร อำนาจ โรงเรียนพรเจริญวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710022 นายดลนภา ก้อนกั้น โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710023 นางสาวภาวินี พรมดี โรงเรียนภูดินแดงวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710026 นายธีรภัทร ปูคะสินธุ์ โรงเรีวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710039 นางสาวอิสรา สารมนิต โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710042 นางสาวปาณิศา ขันอาสา ราชประชานุเคราะห์53 การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710049 นางสาวปนัดดา วะชุม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710050 นางสาวพัชรินทร์ อายุศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสกลนคร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710068 นายสินธวุฒิ พลชารี โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710069 นายทยากร วะลับ ช้างมิ่งพิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710073 นางสาวอภิญญา บุพศิริ วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710077 นางสาวมณฑาทิพย์ ผาด่านเเก้ว โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710086 นางสาวจิรัชญา โล่ห์คำ โรงเรียนผาเทิบวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710097 นายจันทร์ดารา ไชยายงค์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710106 นางสาวจิราภา ตันสมรส โรงเรียนนาแกพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710107 นางสาวพิมพ์พร คงเมือง โรงเรียนโพนพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710109 นางสาวพรรณภา โยวะผุย โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710112 นางสาวปนัดดา ศรีมุกดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710114 นายเจตพล อนุญาหงษ์ โรงเรียนค่อวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710115 นางสาวมุกมณี อุสาพรม โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710121 นางสาวสุนิดดา นาโควงค์ โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710138 นางสาวภัทรธร นามผา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710140 นายอนุสรณ์ ภูมิประเสริฐ โรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710141 นางสาวเพชรลดา ลามคำ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710142 นางสาวสุจริตราพร ทัสสามี โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710144 นางสาวศุภนิดา บงบุตร โรงเรียนภูดินแดงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710145 นางสาวญาโณบล ไชยสัตย์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710158 นางสาวนิภาพร นาขมิ้น โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710168 นายภูวมินทร์ ป้องวงษ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710170 นางสาวพิชญ์สินี ในอรชร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710177 นางสาวสาธิตา ธรรมแสง บัวขาว ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710179 นางสาวอัมพร อุสุภราช โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710183 นางสาวเกวลิน ศรีวรกุล โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710186 นายณัฏฐกิตติ์ หมื่นศรีพรม โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710187 นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ซิ้ม โรงเรียนนครพนมวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710190 นายชัชวาลย์ ยะจันโท ศรีโคตรบูรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710196 นายวีรภัทร ศรีพรมษา โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710197 นายนุชิษฐ์ เทบำรุง สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710203 นางสาววรารัตน์ มัยวงค์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710207 นางสาวจารุวรรณ บัวพันธ์ โรงเรียนโพนงามศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710208 นางสาวดารารัตน์ ยังแสนภู โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710209 นายเสกสันต์ ม่อมพะเนาว์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710210 นางสาวบรรจงพร ศรีเพชร สกลทวาปี เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710219 นางสาวนำกมล ศรีพลาย โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710223 นายพชร ยาทองไชย โรงเรียนร่มเกล้า พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710225 นายจักรพรรดิ์ วงศ์ศรีชัย สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710228 นางสาวศรีสุดา แม้นศร โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710229 นางสาวอรยา ไชยยศ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710230 นายพรเพชร คำคนซื่อ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710238 นางสาวรุ่งมณี กลอนสลับ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710239 นางสาวภริดา โชโคตร์ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710241 นางสาววริยา รอดอุดม โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710242 นางสาวธิตติยา โพธิ์ทะโสม โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710249 นางสาวอริสรา คำศรี โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710251 นางสาวชญาดา ชัยมุงคุณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710253 นางสาวธัญวรัตม์ คำภา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710254 นางสาววรนุช ลำทอง โรงเรียนธาตุพนม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710261 นายธีรดนย์ น้อยสุวรรณ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710270 นางสาวขัตติยา บุญชาญ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710271 นางสาวพิมพ์ชนก อยู่สุข วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710275 นางสาวธิดารัตน์ อุปรีย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710283 นายปฏิพล ทองดา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710286 นายฆฤษวี คะอังกุ กุดบากพัฒนาศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710288 นางสาวนรินดา ยะวังคะ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710299 นายวฤทธิ์ทร เอี่ยมสอาด โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710300 นายภูชิต คำภูษา โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710311 นางสาวกนกวรรณ ชาเข็มทอง โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710315 นางสาวสุมิตตา เหลาแตว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710319 นางสาวสุจิตรา นนท์นาจ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710324 นางสาวเกสรา สิงห์ตา โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710328 นางสาวศิริวรรณ นิลพลหาร โรงเรียนดงมะไฟวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710330 นางสาวปิยะพร โพนชัยยา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710341 นางสาวพัชราพร เเก้วกล้า โรงเรียนนครพนมวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710342 นางสาวรุ่งไพลิน อินทร์ลับ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710344 นางสาวนริศรา กาญบุตร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710352 นางสาวพรวิภา พัฒนา โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710353 นางสาวจิตฐิพร ศรีไชย โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710358 นางสาวยุวดี ทองเหลือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710360 นางสาวแก้วตา พลขยัน โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710362 นางสาวเยาวลักษณ์ กลัดกันแสง โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710363 นายศราวุธ ชาสงวน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710366 นายณรงศักดิ์ ชินบุตร โรงรียนร่มเกล้า คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710367 นางสาววราภรณ์ นะคะจัด โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710368 นางสาวญาณิศา เวียงสมุทร โรงเรียนหนองซนพิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710370 นางสาวศิริลักษณ์ กันหาคม โรงเรียนธาตุพนม เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710375 นายสรชาติ พิทักษ์เสมา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710376 นายเจษฏาภรณ์ ขันแก้ว โรงเรียนปากคาดพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710396 นางสาววิลาสินี ศิริเกตุ โรงเรียนธาตุพนม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710403 นางสาวปัญจรัศม์ ไชยต้นเทือก โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710406 นางสาวภัคจิรา สิงห์วิโรจน์ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710408 นางสาววรัญญา นาเชียงใต้ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710416 นางสาวปิยะฉัตร สีดำ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710418 นางสาวณัฐณิชา สอนสูญ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710427 นางสาววรรณสมร หลักคำ ธรรมากรวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710429 นางสาวณัฐสุดา กงสะเด็น ธรรมากรวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710434 นางสาววิไลวรรณ สืบลา โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710435 นายณัฐวุฒิ ไชยะวงษ์ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710437 นางสาวนัดนารินทร์ ศรีสุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710439 นางสาววาริณี บรรหาร โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710454 นายชยพล ศรีสม โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710468 นายไชยภัทร ไพรจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710471 นางสาวกรกนก พ่อสียา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710479 นางสาวอังสุนันท์ ปะภะวะนัง โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710481 นางสาวศิริอร สามหมอ โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710489 นางสาวพิสมัย บุญมุข โรงเรียนพังโคนวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710501 นางสาวสุธาสินี พรมภา โรงเรียนร่มเกล้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710507 นายวีระยุทธ ฮาบสุวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710509 นางสาวนันทภรณ์ ชินบุตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710511 นางสาวมธุกร กิตติภณไพศาล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710514 นางสาวทิพวรรณ กาละนาน โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710517 นายธีรพัฒน์ วงแหวน โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710518 นางสาวพิมพ์วิภา โลหะพรม โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710519 นายณัฐนันท์ วิภาคะ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710521 นางสาวพัณณิตา พร้อมโกมล โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710522 นายชินวัตร คึมยะราช โรงเรียนโพนพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710533 นางสาวปนัดดา คำซองเมือง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710535 นางสาวนาอนัน วิลาพันธ์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710536 นางสาววารุณี ทองโยง โรงเรียนร่มเกล้า เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710539 นางสาวณิชารัตน์ อนุไทย โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710545 นายชนันธร แสงสุวรรณ์ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710546 นางสาวรัชนี หล่อพันธ์ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710547 นางสาวอภิญญา ดีโป โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710549 นางสาวชลิตา ผาวงศ์ โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710554 นางสาวศิริภาวดี ไปปลอด โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710555 นายพงศ์พิสุทธิ์ สระสีสม โรงเรียนกุฉินารายณ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710556 นางสาววริศรา สุดตา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710557 นายนิรวิทธ์ โฉมเฉลา โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710562 นายจตุพล พิลาคง โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710575 นางสาวสุชาดา ชารีบุตร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710580 นางสาวมะลิษา น้อยอาษา โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710585 นางสาวอัญชิฐา พรหมจักร โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710589 นายชาญวิทย์ พ่อพรม โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710595 นายนวพล ปะระทัง โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710596 นางสาวจุฑามาศ เหง้าน้อย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710605 นางสาวสุวิสาข์ ชาวไร่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710610 นายอธิชาติ คึมยะราช โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710611 นางสาวกัญญารัตน์ ยืนยง โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710612 นางสาวเกวลิน ผาใต้ ร่มเกล้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710618 นางสาวภัทราพร สว่างวงษ์ มัธยมวานรนิวาส สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710622 นายกฤษดา พลนิกร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710625 นายธนาวุฒิ เชียนพลแสน โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710626 นางสาวอริศา โซ่เมืองแซะ โรงเรียนดงหลวงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710629 นายศุภกานณ์ บาลวงค์ษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710633 นายจิระวัฒน์ เปอินทร์ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710669 นางสาวอริสา อามาตมนตรี โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710672 นายภูวนาถ ฟองอ่อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710677 นางสาวณัฐชยา ปัญญาบุตร เทศบาล๒วัดสว่างคงคา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710678 นางสาวภัทรญา บัวชุม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710683 นางสาวสุวรรณา อนันตโสภณ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710684 นางสาวปิยะวรรณ ทองก้อน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710686 นางสาวจุฑารัตน์ วงค์ชาชม โรงเรียนนาแกพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710692 นางสาวอาริสา ล้วนวิเศษ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710698 นายชลวิทย์ คนกล้า โรงเรียนชัยปัญยาวิทยานุสรณ์ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710705 นายศรราม วงค์คำจันทร์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710707 นายกิตติภพ มั่งสิน โรงเรียนปทุมราชวงศา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710708 นางสาวอติพร ฤาชากูล เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710711 นางสาวนภัสรา อุณวงค์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710714 นายพีรพงค์ ไชยพรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710716 นางสาวกัญญารัตน์ ประเทพา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710725 นายกฤษณะ ไกยะฝ่าย โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710731 นายธนทัต แจ่มใสดี โรงเรียนหนองหานวิทยา อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710734 นายกฤษณพงศ์ ช่วยพันธ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710746 นายปิยวัฒน์ ภูโอบ สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710752 นายธันวา ซินเม โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710753 นางสาวเพชรลดา ผิวอรุณเรือง โรงเรียนภูดินแดงวิทยา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710756 นางสาวสุชาดา วิมูล โรงเรียนธาตุพนม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710762 นางสาวธนภรณ์ ดวงใจ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710765 นางสาวธนัชพร ดวงใจ โรงเรียนภูดินแดงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710772 นางสาวพัชราภา ทะนงค์ โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710773 นายสุริยา ยศพรรณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710779 นางสาววรัญญา สีเทา โรงเรียนสตรีราชินูทิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710780 นายสุรเชษฐ์ ราชสุภา โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710781 นางสาววิภาดา แสนดี โรงเรียนโพนงามศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710785 นายนิวัฒน์ เทือกภูเขียว นามนพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710792 นางสาวกรรณิการ์ เสียงล้ำ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710793 นางสาวศรีกรณ์ สายสิม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710801 นางสาวอันธิกา กู้วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนเซกา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710806 นางสาวพีรยา ศรีภิรมย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710807 นางสาวศลินา บัวหลวง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710817 นายปฏิวัติ พ่ออามาตย์ นาเเกสามัคคีวิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710818 นางสาวขวัญฤทัย พูลทอง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710820 นางสาวมณีรัตน์ คำสงค์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710821 นางสาวดวงกมล ดาธา โรงเรียนบ้านเเพงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710824 นายธนกร งามสง่า โรงเรียนนาดีพิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710828 นางสาวมนัญยา สุวรรณศรี โรงเรียนปลาปากวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710829 นางสาวนาฏชนก ธิวะโต สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710830 นางสาวพจนาถ วงษ์ชมภู โรงเรียนสว่างแดนดิน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710834 นางสาวสุประภาดา เปมะโยธิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710836 นางสาวปรัชญนันทน์ พิชญ์เลิศชาญ โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710838 นางสาวกมลชนก ฮ่มป่า สกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710839 นางสาวนาตาซา กงลีมา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710847 นางสาวเนตรนภา วรดี โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710856 นางสาวฐิตาพร วิพรมหา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710857 นายทศพร วจนะไพบูลย์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710861 นางสาวนริสา บันหาร โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710867 นางสาววรันธร เคนไชยวงศ์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710875 นางสาวสุวิดา สีอุคุ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710881 นางสาวศนิตา จำปี โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710883 นางสาวอลิสา การุญ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710890 นางสาวทิฆัมพร พลไกรษร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710899 นางสาวอรพิณ มณีแผลง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710905 นางสาวจิตตานันทิ์ นิทัศน์นราวุฒิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710906 นายพีรภัทร คุณรักษ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710919 นางสาวอารยา สุวรรณมาโจ โรงเรียนดอนตาลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710925 นางสาวนัทชา โคตรพัฒน์ โรงเรียนธรรมบวรวิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710928 นางสาวปวีณ์นุช สิงห์ทองชัย โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710929 นางสาวพักตร์จิรา พิมเสน โรงเรียนร่มเกล้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710930 นายเพชรสกล สิงห์โส โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710931 นายนนท์ตการ โพติยะ วิทยาลัยเทคโลโนยีพัฒนบัณฑิตบริหารธุรกิจโพนสวรรค์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710936 นางสาวอภิญญา ทาราศรี โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710941 นางสาวพรสุดา ถึงนามลี กุดขากพัฒนาศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710946 นางสาวสิธาริณี วงค์นคร โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710947 นางสาวจิดาภา มูลตองคะ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710948 นางสาวปวีณ์ธิดา ไร่วิบูลย์ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710952 นายธนพงศ์ ราชาสุข โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710953 นางสาวพลอยไพลิน เเก้วคำศรี โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710958 นางสาวชวัลพัฒน์ แสงหมี โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710959 นายกฤษณะ ธิชา โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710965 นายนัทสิทธิ์ นนดารา โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710970 นายณภัทร บุตรดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710978 นางสาวมุกมณี วะสาร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคมธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710983 นายอารยะ พละสาร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710985 นางสาวอรวรรณ นามวงษ์ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710993 นายพรรษา ปุริเส โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661710997 นางสาวอลีนา ซีค๊อต โรงเรียนร่มเกล้า วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711000 นายทัศวี ผานคำ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711009 นางสาวสิรินดา มหาวงค์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711014 นางสาวกัญชริกา ไชยราช โรงเรียนนาแกพิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711019 นางสาวจิรประภา นรสาร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711025 นายธีระศักดิ์ ลิภา โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711030 นายธนศักดิ์ ศรีสังข์ โรงเรียนบึงกาฬ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711032 นางสาวชลลดา บับพาน โรงเรียนคำบกวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711035 นายภูมินทร์ เหลือศิริ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711043 นายทิวัตถ์ เดชโฮม โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711046 นายณัฐภัทร ติธรรม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711049 นางสาวภัชราดา อุปคิ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711053 นางสาววรินทร สายสี โรงเรียนนครพนมวิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711054 นายชลสิทธิ์ นานาวัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711055 นายศุภวิชญ์ สุวรรณโคตร โรงเรียนมุกดาหาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711059 นายธนพงศ์ ฮาบสุวรรณ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711069 นายณัฐพงค์ มโนรส โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711070 นายทักษิณ ชินวงษ์ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711071 นางสาวหยกผกา มณีทรัพย์ โรงเรียนมุกดาหาร ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711074 นายสิรภพ ขอลาศรี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711076 นางสาววราภรณ์ ชินมา โรงเรียนสว่างแดนดิน การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711078 นางสาวธารารัตน์ วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711083 นางสาวสิริกาญจน์ สูญราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711099 นางสาวณฐนนท์ วงศ์ศรีดา โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711115 นางสาวมนัญชยา โพติยะ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711119 นายธันยบูรณ์ ชานันโท โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711121 นายภูริพัฒน์ วงศ์วิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711124 นางสาวณัฐวดี อินธิเสน โรงเรียนโพนงามศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711126 นางสาวอิศริยาพร วงค์ผาบุตร นาเเกพิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711129 นางสาวขนิษฐา คำเกษ โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711131 นางสาวณัฎฐ์นรี กุลวงค์ โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711132 นางสาวอรุณ บุญหว่าน โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711133 นางสาวมณีรัตน์ เหลาแตว โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711140 นางสาวภัทรนันท์ จันทร์มณี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711141 นางสาวเนตรชนก ถาวรประเสริฐ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711142 นางสาวนันทภรณ์ เดชสุทธินันท์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711143 นางสาวปัทมา กันยาพันธ์ โรงเรียนคําตากล้าราชประชาสงเคราะห์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711147 นางสาวปรีดาภรณ์ อินธิแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711153 นายกิตติศักดิ์ ใจบุญ โรงเรียนมุกดาหาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711160 นายณัฐดนัย แพงอ่อน โรงเรียนหนองหานวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711163 นายปริญญา พรหมเนาว์ ปทุมเทพวิทยาคาร พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711165 นางสาวสิรินทรา สารธะวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711168 นายรัชพัทธ์ ป้องคำศรี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711175 นางสาวภัทรวรินทร์ เชื้อเมืองแสน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711176 นางสาวนิภาธร ยอดสุบัน โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711181 นางสาวศุภากาญจน์ เพ็งจันทร์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711194 นางสาวปิยวรรณ ทาอ่อน โรงเรียนโพธิแสนวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711209 นางสาวพัชรี มุลเมือง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา๑นครพนม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711211 นายอภิสิทธิ์ สลางสิงห์ คำบกวิทยาคาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711216 นางสาวนาราภัทร วงษาเนาว์ โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711218 นางสาวเนตรนภา กลิ่นหอม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711219 นางสาววินุตตา มาลีปา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711221 นางสาวเยาวลักษณ์ ถอนลาไตร โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711231 นายณิพัชรพงศ์ มังคละเสถียร โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711237 นายณัฐพล ลำทอง โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711239 นางสาวรัชนก กุมลา โรงเรียนธาตุพนม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711240 นายนพนันต์ วิณโรจน์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711241 นางสาวชวัลลักษณ์ สีสด โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711245 นางสาวธัญญลักษณ์ จันทโชติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711246 นายศุภโชค มาตย์วังแสง โรงเรียนนาแกพิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711247 นางสาวไอรดา คำปาทู โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711249 นางสาวสุกัญญา ภูกองชัย โรงเรียนศรีวิไลวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711250 นางสาวณัฐกมล ประเทือง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711259 นายภาวัต วงศ์มาลาสิทธิ์ สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711260 นางสาววันสิริ ผาใต้ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711264 นางสาวพิชรัตน์ คำแพง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711265 นางสาวพรรณธิดา ทองนิวัน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711274 นางสาวณัฐกมล หงษาคำ กุงเจริญพิทยาคม คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711275 นายสาริน พลศรีราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711281 นายกิตติกร วันโท โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711282 นางสาวยศวดี ชุมปัญญา โรงเรียนเซนต์เมรี่ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711283 นางสาวสายสุดา แสงกล้า โรงเรียนบัวขาว การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711284 นางสาววรรณลภาวดี เถาว์ชาลี โรงเรียนบัวขาว การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711287 นางสาวศิริพร อินทะริง โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711304 นางสาวปรดา โพรธิรักษา โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711313 นางสาวทัศนียา เล็ต ธาตุพนม เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711314 นางสาวสิริกร โคตรพรม โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711315 นางสาวธันยพร วงค์กระโซ่ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711323 นายเจษฎา สีหาบุตร โรงเรียนปากคาดพิทยาคม ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711325 นายรพีวิทย์ ชาศรี โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711331 นางสาวเพชรนภา ปานแก้ว โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711332 นายทรงวุฒิ ฝ่ายราษฎร์ สกลราชวิทยานุกูล สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711334 นางสาวพิญรดา บุญเทพสุข โรงเรียนดอนตาลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711336 นางสาวนิภาพร สัพพะโส วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711344 นายเดโชพล อินเสน โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711349 นายนวพล โคตุทา โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711351 นายภาณุพง เทพบุตร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711358 นางสาวสุวรรณสา คำกรลือชา โรงเรียนธาตุพนม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711368 นางสาวผกามาศ ดาบพลหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711370 นายภัทรดนัย อาจวิชัย โรงเรียนมุกดาหาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711394 นายนายศรายุทธ แสงพรมชารี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711395 นางสาวนพรัตน์ ใยวังหน้า โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711402 นายคณิน คิอินธิ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711404 นายสศิโรจน์ นาคช้างแดง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711405 นางสาวกมลวรรณ เทียนขาว โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711408 นายเอกภัทร ศูนย์จันทร์ โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711413 นางสาววิชญาพร ศรีจันโท โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711422 นางสาวแพรวิไล ภาสอน โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711428 นายปัณณวัฒน์ อุ่นเทียมโสม โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711430 นายจิรภัทร ศรีหาพล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711431 นายวิภพ ศรีเครือดง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711433 นางสาวตรีญาพร คําภูมี สุมเส้าพิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711435 นางสาวธนาพร ธนะคำดี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711445 นางสาวปวีณา อันสุข โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711450 นางสาววริสา แก้วตะพาน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711452 นางสาวน้ำหนึ่ง ดอนหล้า โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711457 นางสาวกนกพร โพธิ์ไทรย์ โรงเรียนดอนตาลวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711460 นายคุณากร นวานุช โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711464 นายเฉลิมชัย สุขวิพัฒน์ โรงเรียนนาแกพิทยาคม อุตสาหกรรมศิลป์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711479 นางสาวสโรชา วังมลหม่อม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711481 นางสาวสุชาดา เอ้มะราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711485 นางสาวนันทภา อักษร โรงเรียนธาตุพนม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711491 นางสาวสุภัสสร จังคุณดี โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711500 นางสาวปณิตา สุระคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711506 นางสาวภัทรวดี แพงแสง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711508 นางสาวภาวนา ยะวังพล โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711511 นายพลวัฒน์ ชินประวัติ โรงเรียนนาแกสา ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711512 นางสาวประภาภรณ์ ภักดีสมัย โรงเรียนสตรีราชินูทิศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711518 นางสาวจิราพร วงค์จันดี โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711527 นางสาวจุฑามณี จันทะบุตร โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711530 นางสาวลักษ์ศิกา ทองวร โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711531 นายศุภกฤต คำเมือง โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711533 นางสาวน้ำฝน คนเพียร โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711534 นายนครินทร์ ยอดกาวี โรงเรียนบึงกาฬ พลศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711538 นายณัฐวุฒิ บุตรนิน โรงเรียนบึงกาฬ ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711540 นายวรินทร ไชยบุญ สกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711544 นายอรรถพล บุตรสุวรรณ์ โพนงามศึกษา คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711548 นางสาวนิรมล อินทร์เพ็ชร โรงเรียนบ้านดุงวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711549 นางสาวศิรประภา จตุศาสตร์ โรงเรียนดงหลวงวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711551 นางสาวสุชาริณี ดิง โรงเรียนพรเจริญวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711556 นางสาวณัฐกาญน์ เซียวเจริญกุล พังโคนวิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711569 นางสาวเบญญาภา เกษเกษร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711570 นายกฤตรัฐฐาปกรณ์ ใจบุญ โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711571 นายเอราวัณ อัครศรีวงษ์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711577 นางสาวพรชนัน แท่นหิน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711579 นายธเนศพล ทองสิงห์ โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา สังคมศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711581 นางสาวศิโรรัตน์ นิวงษา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711583 นางสาวพิกุลแก้ว ศรีแสง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711585 นางสาวปริยากร วรรณสุทธะ โรงเรียนมุกดาหาร คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711587 นายอนุพงศ์ ดีดวงพันธ์ ดงเย็นวิทยาคม คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711588 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีทัศน์ โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711596 นางสาวภัคจิรา วรรณกาล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711597 นางสาวกมรวรรณ กุลสอนนาน โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711598 นางสาวภัณฑิรา วงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711601 นางสาวนิสารัตน์ เหลาพรม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711602 นายณิชยพน นพคุณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711605 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อคำจันทร์ นาแกสามัควิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711607 นางสาวกิตติมา ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711610 นางสาวกันต์ฤทัย งอกงาม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711614 นางสาววริศรา ทิพวัง โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการจัดการ) บธ.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711623 นางสาวกนกกร โยธะวงค์ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711625 นางสาววนารัตน์ คำชมภู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา เคมี ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711628 นางสาวกุมารี วังคะฮาต โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา การศึกษาปฐมวัย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711630 นางสาววิราพร วิบูลย์กุล โรงเรียนเซกา คณิตศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711633 นายชัยลดล เสงี่ยมศักดิ์ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711634 นายธนพล สินพูน โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711639 นางสาวปัณญ์ทิตา ปะวัดสา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คหกรรมศาสตร์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711641 นางสาวธนาพร คำสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711642 นายปฏิภาณ ธงหาร สกลราชวิทยานุกูล ภาษาไทย ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711644 นายปุญญพัฒน์ วงค์เทวราช โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา ฟิสิกส์ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711646 นางสาวกิ่งทอง คำจำปา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔ การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
661711651 นางสาวชนนิกานต์ เวี่ยนวิเศษ โรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(ฝ่ายมัธยม) ภาษาอังกฤษ ค.บ. 4 ปี พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ