ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา สังกัดคณะ
1 65632645105 นายอภินันท์ จันทรังษี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
2 65632645104 นายชาญชัย ดีอ่วม วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
3 65632645103 นายวาสนา เกษมสินธ์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
4 65632645102 นายศรลักษณ์ พวงใบดี วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
5 65632645101 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวงจินดา จันรอง วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
6 65632434104 นายVongsaysana Sayakoummane การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาการจัดการ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
7 65632434103 นางดวงละพา กุดนอก การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาการจัดการ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
8 65632434102 นายอนิรุจ อินทร์เกษา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาการจัดการ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
9 65632434101 นางนุชจรีย์ สตางค์รัตน์ การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาการจัดการ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
10 65632233106 นางสาวรัชนีวรรณ ศิริพันธุ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
11 65632233105 นางสาวพัชญ์วลีย์ ศิริจันทพันธ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
12 65632233104 นายภิรเดช แก้วมงคล การบริหารและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
13 65632233103 นางสาวเยาวเรศ เสนากิจ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
14 65632233102 นางเพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
15 65632233101 นางสาวสุกัญญา พรมอารักษ์ การบริหารและพัฒนาการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
16 65632227102 นางสาวสิริลักษณ์ จิระวัฒนาสมกุล วิจัยหลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
17 65632227101 นายเกริกไกร ปริญญาพล วิจัยหลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
18 65620273116 นายบดี ทะนอก การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
19 65620273115 นายไกรฤกษ์ สัพโส การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
20 65620273114 นางสาวรสสุคนธ์ คำสุข การบริหารการศึกษา ครุศาสตร์ ข้อมูลการเข้าระบบ Snru Connect/อีเมล
Records : 20 of 2603 | Page : of 131 | Limit