แบบฟอร์มสมัคร การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับแบบโควตา

เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2567

ประเภท:

ภาคปกติเรียนจันทร์ - ศุกร์

รอบที่สมัคร:

ประเภทโควตา(เลือกได้ 1 ประเภทเท่านั้น)    เลือกกิจกรรมย่อย


ลำดับที่ 1 (ต้องระบุ *) :

ลำดับที่ 2 (ไม่ระบุก็ได้):

ลำดับที่ 3 (ไม่ระบุก็ได้):

ลำดับที่ 4 (ไม่ระบุก็ได้):

ประเภทย่อย: