รายชื่อผู้สมัคร กลุ่มนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
1139600101229 641610040 นายภากรณ์ หล้าดี ศรีบัวบานวิทยาคม ชำระแล้ว
1480900119769 641610039 นายนพกิต แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
1429900466947 641610038 นายศักดิ์ดา แพงศรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
1103703359720 641610037 นายอดิศร สุมงคล โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
1429900466947 641610036 นายศักดิ์ดา แพงศรี โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1417800003480 641610035 นางสาวธัญลักษณ์ เวชไทยสงค์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ชำระแล้ว
1103703359720 641610034 นายอดิศร สุมงคล โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1429900466947 641610033 นายศักดิ์ดา แพงศรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ยังไม่ชำระ
1470401266219 641610031 นางสาวทิพย์รัตน์ ทิพม่อม ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
1468300013363 641610030 นางสาววริษา ไทธะนุ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
1468300013363 641610029 นางสาววริษา ไทธะนุ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1130100067007 641610028 นายพรหมราช ชรารินทร์ เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ชำระแล้ว
1379900154300 641610027 นางสาวอรวรรณ สังขฤกษ์ โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
1101801162210 641610026 นางสาวจันทกานต์ ไกรหลง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
1101501126561 641610025 นางสาวภัทรลดา ตลับทอง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ชำระแล้ว
2419901071691 641610024 นายชัยรัตน์ ไชยเวศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ชำระแล้ว
1479900532761 641610023 นายพงศ์ภรณ์ สมเดช โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ชำระแล้ว
2479900046245 641610022 นางสาวสิริรัตน์ สัตย์ซื่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสกลนคร ชำระแล้ว
2479900046245 641610021 นางสาวสิริรัตน์ สัตย์ซื่อ ศูนย์การเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังไม่ชำระ
1749900845945 641610020 นางสาวกัญญาณัฐ อาจสิชัย โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ ชำระแล้ว
2449900023717 641610019 นายทรงพล ศิริสอน โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ยังไม่ชำระ
1139600101229 641610018 นายภากรณ์ หล้าดี โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1139600101229 641610017 นายภากรณ์ หล้าดี ศรีบัวบานวิทายคม ยังไม่ชำระ
1169200010579 641610016 นายเทพอักษร อาจวิชัย วิทยาลัย?อาชีวศึกษา?คนตาบอด?ขอนแก่น ชำระแล้ว
1800800290454 641610015 นายเดชาพล แก้วอินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ชำระแล้ว
1169200010579 641610014 นายเทพอักษร อาจวิชัย วิทยาลัย?อาชีวศึกษา?คนตาบอด?ขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1169200010579 641610013 นายเทพอักษร อาจวิชัย วิทยาลัย?อาชีวศึกษา?คนตาบอด?ขอนแก่น ยังไม่ชำระ
1430301343793 641610012 นางสาวอัจฉรา ครองสนั่น ศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
1430301343793 641610011 นางสาวอัจฉรา ครองสนั่น ศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
1139600101229 641610010 นายภากรณ์ หล้าดี ศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1139600101229 641610009 นายภากรณ์ หล้าดี ศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1139600101229 641610008 นายภากรณ์ หล้าดี โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1429900435600 641610007 นางสาวอริศา เกษทองมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ยังไม่ชำระ
1830300086947 641610006 นางสาวธนาภรณ์ สุดา วิทยาลัย?เทคโนโลยี?พ?ั?ฒ?น?บัณฑิต?บริหาร?ธุรกิจ?โพน?สวรรค์? ยังไม่ชำระ
1470401279434 641610005 นายสิทธิพร รัตนะ รัตนะ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1360600217006 641610004 นางสาวไอยาริน ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900243336 641610003 นางสาวปรารถนา วาปี สตรีศึกษา ชำระแล้ว
1499900243336 641610002 นางสาวปรารถนา วาปี สตรีศึกษา ยังไม่ชำระ
1439000010378 641610001 นางสาวพิยะดา พงอาษาไทย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยยาคม ยังไม่ชำระ