รายชื่อผู้สมัคร กลุ่มนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(จันทร์-ศุกร์)

รหัสผู้สมัคร ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ชำระค่าสมัคร
1430301343793 641610012 นางสาวอัจฉรา ครองสนั่น ศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
1430301343793 641610011 นางสาวอัจฉรา? ครองสนั่น ศรีชมภูวิทยา ยังไม่ชำระ
1139600101229 641610010 นายภากรณ์ หล้าดี ศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1139600101229 641610009 นายภากรณ์ หล้าดี ศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1139600101229 641610008 นายภากรณ์ หล้าดี โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม ยังไม่ชำระ
1429900435600 641610007 นางสาวอริศา เกษทองมา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ยังไม่ชำระ
1830300086947 641610006 นางสาวธ?นาภรณ์? สุดา วิทยาลัย?เทคโนโลยี?พ?ั?ฒ?น?บัณฑิต?บริหาร?ธุรกิจ?โพน?สวรรค์? ยังไม่ชำระ
1470401279434 641610005 นายสิทธิพร รัตนะ รัตนะ พรรณาวุฒาจารย์ ยังไม่ชำระ
1360600217006 641610004 นางสาวไอยาริน ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม ยังไม่ชำระ
1499900243336 641610003 นางสาวปรารถนา วาปี สตรีศึกษา ชำระแล้ว
1499900243336 641610002 นางสาวปรารถนา วาปี สตรีศึกษา ยังไม่ชำระ
1439000010378 641610001 นางสาวพิยะดา พงอาษาไทย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยยาคม ยังไม่ชำระ