แบบฟอร์มสมัคร การรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับแบบโควตา

เฉพาะโรงเรียนในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ และกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2567